Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

218

Marken ved Fyret. — Maj: 20de saas 3 Stormsvaler i den svage

Brænding paa Stranden. — A. Hansen.

Thyborøn Fyr. Marts: 22de V. 4. En Flok Viber trak mod

N. 30te trak en Flok Krager mod N. — April: Jdje trak flere

Flokke Krager mod N. 27de trak en Flok Graagæs mod S. —

Maj: 25de trak flere Flokke Knortegæs mod N. — August:

4de trak flere Flokke Knortegæs mod S. — September: 17de

trak flere Flokke Knortegæs mod S. — November: 20de trak

en Flok Svaner mod S. — S. Niels.en.

Hirtshals Fyr. Der er slet ingen Fugle fundet i hele Aaret.

— H. H i n richsen.

Højen Fyr. Februar: Ilte saas Stæren første Gang. — Intet

Fuglefald. — A. T. Friis.

Skagen Fyr. Februar: 4de opholdt en Skarv sig ved Fyret.

— E. Brandt Petersen.

Skagens Rev Fyrskib. Januar: 24de opholdt nogle Finker

sig paa Dækket hele Dagen. — Februar: 1ste vare 3 Lærker

paa Skibet om Formiddagen. 28de fløj flere Flokke Krager i øst-

lig Retning. — April: 4de fløj en Flok Krager (c. 400) mod

N. 0. 6te fløj flere Flokke Krager mod N. 0. 8de ligeledes.

Ilte fløj Krager i tusindvis mod N. 0.; Smaafugle, Lærker og

Finker opholdt sig ved Skibet. 13de fløj Krager i tusindvis mod

N. 0. Endel Smaafugle, Rødkælke, Lærker og Finker samt en

Skade opholdt sig det meste af Dagen ved Skibet. 22de fløj flere

Flokke Krager mod N. 0. 23de fløj Krager hele Dagen i tusind-

vis mod N. 0. 24de ligeledes. 25de ligeledes. 26de ligeledes.

— Juli: 27de fløj 3 Storke mod 0. N. 0. — August: 15de fløj

2 Høge forbi Skibet imod Land. — Oktober: 2den fløj store

Flokke Krager mod S. V. 12te ligeledes. 15de fløj Krager i

tusindvis mod S. V. — November: 13de fløj flere Flokke Kra-

ger mod S. V. 14de ligeledes. — December: 26de opholdt flere

Suler sig ved Skibet. — A. H. Schmidt.

Hirtsholm Fyr. Intet Fuglefald. — K. Agerskov.

Nordre Rønner Fyr. Hættemåger og Terner ruge her i

stor Mængde hvert Aar. — Intet Fuglefald. — P. S. Pede rse n.

Læsø Trindel Fyrskib. En Stær opholdt sig paa Skibet fra

28de Januar til 6te Februar, da den fløj i Maskinen og omkom

— Februar: 25de fløj 3 Svaner mod S. V. -- Oktober: 15de

More magazines by this user
Similar magazines