Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

220

Hesselø Fyr. Marts; 4de kom Stæren. 10de kom Grav-

anden. Ilte kom Strandskaden. 12te kom Viben. — Maj: 8de

kom Svalen. — K. A.Jensen.

Spodsbjerg Fyr. Intet Fuglefald. — Medens der til sine Ti-

der i Isefjorden fanges Masser af forskellige Fugle i Garn, saasom

Ederfugle. Graaænder, Havlitter o. a., er der i Aaret 1918 saa godt

som ingen Fugle fanget i Garn ;

— P. Ch risten sen.

nogle hundrede Stkr. ere skudte.

Schultz s Grund Fyrskib. I Aarets Løb er ikke faldet andre

Fugle end de indsendte. Fugletrækket er i Aftagende; vi se sjel-

dent en Fugl omkring Skibet mere. — P. Larsen.

Fornæs Fyr. Juli: 2den passerede 2 Hejrer Fyret fra N.

til S — Paa Forstrandens Stenbund, under henkastede Jernplader,

udrugede et Vipstjerte- Par en Gøgeunge. — Oktober: 4de pas-

serede 2 Aalekrager Fyret fra N. til S. 6te ligeledes. 14de saas

den sidste Svale. 19de passerede en Flok Vildgæs paa 22 Stkr.

og 1 paa 30 Stkr. Fyret fra N 0. til S. V. 20de trak flere store

Flokke Knortegæs fra N. mod S. — A Kruse.

Hjelm Fyr. Januar: 26de saas Stæren første Gang. —

Februar: 9de hørtes Lærken synge. — Maj: 16de saas 3

Storke paa Øen. — November: 15de fløj 3 Høge over Øen;

fra denne Tid var der til Stadighed store Flokke Ederfugle og

Vildænder i Farvandet om Øen. — H. A. H. Nielsen.

Sletterhage Fyr. Intet Fuglefald. — I November og Decem-

ber opholdt flere mindre Flokke Ederfugle sig i Fyrets Nærhed.

— December: 19de trak 6 Svaner fra 0. til S. V. 22de vare

nogle Aalekrager i Strandkanten. — E. Holm Hansen.

Sejrø Fyr. Januar: 14de opholdt 6 unge og 2 gamle Svaner

sig paa Revet. 15de opholdt 2 Svaner sig paa Revet. —

September: 18de saas de første Ederfugletræk. — Antallet af

Ederfugle og Dykænder i Farvandet og paa Revet har i dette Efter-

aar været meget ringe. — A. Z. Nielsen.

Gilleleje Flak N. Fyrskib. Marts: 16de var en Hornugle

ved Skibet om Morgenen. 17de saas enkelte Solsorter og Dros-

ler. Flokke af Krager fløj mod N. 0. En Bogfinke opholdt sig om-

bord om Eftermiddagen. — Oktober: 12te fløj Flokke af Krager

mod S. V. 25de hørtes de første Havlitter. — K. G. F. Hald.

Nakkehoved Fyr. Intet Fuglefald. — V. E i r.

More magazines by this user
Similar magazines