Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(19!8.)

223

saas store Flokke Ederfugle og Ænder i Farvandet udfor Fyret.

— Oktober: 25de saas store Flokke af Graaænder og Ederfugle

i Farvandet udfor Fyret. 26de ligeledes. — November:

2den saas store Flokke af Stære og Blaakrager i Stationens Nærhed.

Jdje ligeledes. — A.Jacobsen.

Hammeren Fyr. April: Jdje saas 19 Svaner trækkende mod

N. 0. ; senere saas de paa Vandet udfor Fyret. 4de trak 44 Sva-

ner mod N. 0. 7de trak 13 Regnspover mod 0. og 2 Svaner

ligeledes mod 0. 10de trak 79 Svaner mod N. 0. og 2 Storke

mod N. 1 1te trak 14 Svaner mod N. 0. 13de trak 77 Svaner

mod N. 0. 18de trak en stor Flok Ænder, vist Sortænder, ialt

c. 150 Stkr. mod N. 0. — Maj: 24de trak c. 150 Storke mod

N. 0. 27de trak 3 Storke mod N. 0. 29de trak en meget stor

Flok Ænder, c. 1000 Stkr., mod N. 0. — September: 16de

trak 53 Storke i Flok mod S. — Oktober: 5te trak 26 Graagæs

mod S. — November: 2den trak 5 Svaner mod S. V. 28de

hørtes Svaner trækkende mod V. — December: 15de hørtes

endel Svaner trække mod S. V. 20de trak 10 Svaner mod S. V.

— A. Da m.

Dueodde N. Fyr. Fyret har været slukket hele Aaret. —

L i isberg- Pou Isen.

Harhølle Pynt Fyr. intet Fuglefald. — A.J. Olsen.

Hestehoved Fyr. Fuglefald aldrig observerel ved Fyret. —

N. Christensen.

Gedser Fyr. Intet Fuglefald. — J. P. Nielsen.

Hyllekrog Fyr. Foruden de hidtil opgivne Fuglearter (sml.

Fyrberetn. 1912), som ere fundne ynglende her paa Øen, er tillige

i Sommer observeret Reder af Brunnakker, Perleænder og Skeænder

samt en enkelt Rede af Krikand. — I. Høeg.

Meddelelser om mindre almindelige danske Fugle.

Anas strepera.

En Knarand, en Hun, blev skudt d. 3dje November 1918 ved

Arnborg S. for Herning; den modtoges til Udstopning af Conser-

vator H. P. Hansen, der meddeler, at han tidligere kun har mod-

More magazines by this user
Similar magazines