Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1918.)

225

købing, den anden ved Hampen N. for Nørre-Snede ; en udvoksen

Han blev skudt d. 27de Juni 1918 ved Karstoft S. for Kibæk, og

en voksen Hun ved Struer d, 2den Juli 1918; alle 4 modtoges til

Udstopning af Conservator H. P. Hansen.

Lavus glaucus.

En Graamaage, gammel Fugl, blev, meddeler Conservator H.

P. Hansen, skudt d. 1ste Januar 1918 ved Nymindegab; opstillet

i Herning Museum. Totallængden 75 cm.

Fratercula arc tica.

En Lunde, en Han, skudtved Nymindegab d. 7de Januar 1918,

erholdt Zoologisk Museum gennem Hr. N. Bloch. Conservator

H. P. Hansen modtog til Udstopning et Eksemplar skudt ved

Hjardemaals Klit ved Frøstrup d. 5te Januar 1918, et andet fra

Skagen, skudt d. 12te Januar 1918, og et tredje, skudt ved Søn-

der-Ho paa Fanø d. 26de Juni 1918.

Botaurus stellaris.

En Rørdrum, en Han, blev skudt i Nipsaa ved Ribe d. 12te

December 1918 og modtoges til Udstopning af Conservator M.

Clausen i Ribe; gennem Conservator H. P. Hansen modtog

Zoologisk Museum dens Skind. En Han blev skudt d. 6te Sep-

tember 1918 ved Sønder-Nissum ved Ulfsborg, meddeler Conser-

vator H. P. Hansen, der modtog Fuglen til Udstopning.

Falco peregrinus.

Et Par Vandrefalke ynglede iaar paa Store Klint paa Møen,

maaske denne Arts sidste og eneste Yngleplads i Landet; deres to,

ikke helt flyvefærdige. Unger bleve desværre dræbte d. 12te Juni

1918 af en uvedkommende Person fra Egnen; gennem Frk. E.

Heyerdahl erholdt Zoologisk Museum Prøver af Svingfjerene. Det

vilde virkelig være i høj Grad ønskeligt, om dette ene Par Vandre-

falke snart kunde blive værnet og fredet paa denne ejendomme-

lige Lokalitet, der fra gammel Tid, om end med Afbrydelser, stadig

har været Hjemsted for et Par af disse prægtige Rovfugle.

Haliaétus albicilla.

En Havørn, en Hun, blev skudt ved Korsør d. 21de Novem-

ber 1917, meddeler Conservator H. P. Hansen, der modtog Fug-

len til Udstopning.

Milvus ictinus.

En Glente, en Hun, blev d. 15de September 1918 fanget i

Vidensk Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 71. 15

More magazines by this user
Similar magazines