Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

61

fremvoxer mægtige Tværtappe paa Linie med, og i Lighed med,

Lendehvirvlemes Tværtappe (Parapophyser, tilsyneladende svarende

til nedre Afsnit af de forreste Brysthvirvlers dobbelte, ribben-

bærende -

Tværtap

, bærende Ribbenets Capitulum, i Virkeligheden

snarest svarende til øvre og nedre Afsnit i Forening), og paa deres

Spids komme de til at bære Ribbenets Tilheftningsflade. tilsyne-

ladende enten for Tuberculum eller for Capitulum eller for begge

sammensmeltede (i Virkeligheden maaske altid for begge sammen-

smeltede eller rettere ikke adskilte) ; de foranliggende Brv'sthvirv-

lers Tværtappe (Diapophyser, øvre Afsnit af den dobbelte Tvær-

tap ), der fra første Færd ere ganske korte, kunne tilsidst voxe

lange, og Ledfladen for Ribbenenes Tuberculum, som de bære

paa Spidsen, skyde de langt ud til Siden ; paa alle Brysthvirvler

blive Tomtappene tilsidst høje og stærke.

Baglemmet vantrives fuldstændig og forsvinder. Kun ganske

ubet>'delige Levninger af dets Skelet findes tilsidst. gjemte dybt

under Huden, til allersidst kun i Form af en lille stavformet

Knogle, en Levning af Bækkenbenet^) ; hos smaa Fostre kan Bag-

lemmet dog endnu paavises i det ydre.

At Baglemmet forsvinder, har stor Indflydelse paa Hvirvelraden:

Intet Bækkenben rører mere ved nogen af Hvirvlerne : Bækken-

hvirvlerne miste derfor ganske deres Særpræg, deres egne Sværhed,

deres indbyrdes faste Forbindelse, deres tykke Tværtappe med

Fladerne for Hoftebenene, og de formes ganske som de nærmeste

Ryg- og Halehvirvler. Rygradens Bevægelser blive andre end før;

dens Bugtninger i lodret Plan. der særlig afhang af Baglemmets

Bevægelser, indskrænkes eller ophøre, og dermed følger, at Torn-

tappenes Heldning i forskjellig Retning, tilbage eller frem, saa godt

som forsvinder, og alle Tomtappe rettes lige ivejret, og at Led-

tappene vanslægte, for en stor Del miste Ledforbindelsen indbyrdes.

Forlemmet, der aldrig mere kommer til at støtte mod Jorden

og ikke mere bærer nogen Byrde, omformes til Luffe, med eneste

Opgave at slaa i Vandet. Hele Armen bliver til et Aareblad. Af

Forlemmets Ledføjninger bruges kun Skulderleddet, der beholder

sin Form som Kugleled; alle de andre Ledforbindelser holdes stive

og vanslægte, blive fiade og ubevægelige eller udviskes helt. Over-

armen gjør nærmest kun Tjeneste som Bærer af Underarm og

Haand; den bliver kort og svær; dens Midtstykke beholder sin

More magazines by this user
Similar magazines