Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

^Cetacea.)

trinde Form ;

men

62

dens nedre Ende sammentrykkes i Overens-

stemmelse med Underarmens Knogler. Spoleben og Albueben blive

meget simpelt formede, sammentrykte Knogler, mistende Muskelkamme,

Senefurer og alle udprægede Ledflader; endogsaa Prc.

aiicoim-ns kan helt forsvinde; de to Knoglers indbyrdes Stilling

forskydes noget, de komme til at ligge helt foran og bag hinanden;

Haanden er stillet paa Højkant. Haandrodens Knogler blive sam-

mentrykte eller rettere fladtrykte Brikker, ret ligegyldige med Hen-

syn til Form og Tal, ubevægelige. Hudfolderne mellem Fingrene

forlænges frem til Fingerspidserne, og Haanden stivner. Kløerne

svinde bort. 1ste og 5te Finger ere noget tilbøjelige til at vantrives;

men de andre Fingre, og da oftest især 2den, ere tilbøjelige til

at forlænges og i Spidsen danne nye Led, saa at Fingerleddenes

Tal kan voxe højt over det typiske 3. Mellemhaandsben og Finger-

led formes næsten ens, som mere eller mindre fladtrykte Brikker.'*)

— Skulderbladet vanslægter kun lidt; allerede hos de oprindeligste

Hvaler har det en Form, der med faa Undtagelser gjenfindes hos de

øverste; det er bredt vifteformet med en stærkt fremstaaende fremad-

rettet Acroniion og en stor Prc. coracoicleiis, men derimod næsten

uden Crisla scapiilæ; kun sjelden bliver det smallere, og sjelden

mister det baade Acroniion og Prc. coracoideus.

At der ikke støttes paa Forlemmet, har til Følge, at dets Tryk

paa Brystkassen bliver mindre. En Følge heraf er igjen, at Torn-

tappene paa de forreste Brysthvirvler miste deres særlige Højde.

En anden Følge er, at Ribbenenes Forbindelser med baade Bryst-

hvirvler og Brystben have Tilbøjelighed til at blive løse eller helt

opløses, en Tilbøjelighed, der maaske ogsaa er fremkaldt af, at

Vandets Tryk paa Brystkassen under Dykningen vexler stærkt;

Ribbenene kunne miste Cnpitnlnni, og Ribbens-Bruskene kunne

saa godt som forsvinde, hvorved Brystbenet mister en væsenlig

Paavirkning og indskrænkes og vanslægter.

Hovedet holdes under Svømningen saa fast som muligt rettet

fremad. Halsen bevæges ikke og bliver allerede derfor kort og

stiv. Under Farten gjennem Vandet trykkes Hovedet forfra og pres-

ses tilbage mod Halshvirvlerne, som derved presses end yderligere

sammen og trykkes tilbage mod de forreste Ryghvirvler, med hvis

Ribben de endogsaa kunne komme i Forbindelse. De fleste af Hals-

hvirvlerne kunne blive næsten papirtynde. Taphvirvelens Prr.

More magazines by this user
Similar magazines