Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

65

for Luft, der, udsat for stærkt vexlende Tryk og Varme, har Til-

bøjelighed til at skaffe sig større Plads ved at udvide Næsegangen

og Tuba Eiistachii her og der, hvor den møder mindst Modstand,

og kan danne Luftsække dels paa Hovedskallens Overside over

Ansigtets Knogler, dels paa Undersiden, bag Ganen, hvor en Luft-

sæk kan brede sig frem langs Ydersiden af Vingeben og Ganeben

og tilbage langs Yderrandene af Kilebens- Kroppene og Nakkebenets

Grund-Del, skydende sig ud under Alci parva, Ala magna og

Sqvama, afgrændset, mere eller mindre, af pladeformede Udvæxter

fra alle de nævnte Knogler. Ben-Ganen forlænges end mere til-

bage, idet der fra Vingebenene skyder sig Benplader ind i Gane-

sejlet under Næsegangen, dels vel under Paavirkning af Tungen,

men vel væsenligst under Indflydelse af Strubehovedet. Et Tegn

paa Næsens Vanslægtning er det, at de oprindelige to ydre Næse-

bor tilsidst smelte sammen til ét.

Taarebenet indskrænkes og forsvinder, eller smelter sammen

med Kindbenet, som hos flere andre Vand-Pattedyr, vel fordi det

ikke mere paavirkes af nogen Taarekanal.

Det ydre Øre svinder bort af Mangel paa Brug; den ydre Øre-

Aabning indsnevres saa stærkt, at den kan være vanskelig at finde.

Det indre Øres Knogler faa en Egenskab, der gjenfindes hos flere

andre Pattedyr, der leve i Havet, og som sikkert paa en eller anden

Maade maa være afhængig af Livet i Vand: de dannes af ualmin-

delig tyk, stenhaard Knoglemasse ;

særlig for Trommebenets Ved-

kommende er dette paafaldende; dets Indervæg fortykkes paa en

egen Maade.*')

Tandsættet vanslægter, fordi Tygning af Føden opgives som ikke

let at udføre tilfredsstillende under Vand ;

aaben Mund ;

de fleste Dyr tygge med

under Vandet vilde den tyggede Føde skylles bort

mellem Tænderne; Tandsættet bruges derfor i det højeste til at

gribe Føden og holde den fast. Hos de oprindeligste Hvaler har

Munden gjort Tjeneste som Redskab til Fiskefangst; Kjæberne have

været brugte paa ganske lignende Maade som hos Skalleslugerne,

Mergus, og de ere voxede frem som et langt smalt Næb, en Slags

Niptang, paavirkede ikke alene af den Tjeneste, de udføre, men

ogsaa af Vandets Tryk under Svømningen fremad. Det Hyænodonlignende

Tandsæt, som de oprindeligste Hvaler have arvet, med

Tænder af anselig Størrelse og forskjelligartet Form og i typisk

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 70. 5

More magazines by this user
Similar magazines