Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

67

tynd Benbro. Tindingmusklen har været mere brugt; men ogsaa

den er tilbøjelig til at indskrænkes af Mangel paa stærk Brug,

og den trækker sig tilbage helt ned paa Siden af Hjernekassen og

mister sin Indflydelse paa Prc. zijyomaticiis sqi'ainæ, der skrumper

ind, ligesom Underkjæbens Prc. coronoideiis, Musklens Fæste; men

i Tilfælde, hvor Underkjæben bliver meget stor, kan Tindingmusklen

faa fornyet Kraft og brede sit Udspring ud over sine Om-

givelser paa uvant Maade. — Med Tændernes Vantrivning svinder

deres Virkning paa Kjæbernes Kroppe, der miste den oprindelige

Højde; Tandgruberne blive mindre udprægede, og Skillevæggene

mellem dem kunne forsvinde, saa at der fremkommer en fælles

Tandfure. Underkjæbens Ledknude svækkes, mister sin Valseform,

og Ledfladen bliver en næsten plan Flade, visende bagud mod den

tilsvarende formede Ledskaal paa Sijvama, der saa godt som mister

sin Prc. posfglenoideus og ellers er tilbøjelig til at formindskes;

men det kan ske, at Underkjæben bliver mægtig, og at dens Led-

knude faar tilsvarende Sværhed og omformes ejendommelig, mister

egenlig Ledflade, der overvoxes af Ledbaand, og i saa Fald kan

Underkjæben ægge Sfjnama til at voxe frem i uhyre Størrelse, i

Stedet for egenlig Ledflade bærende en Tilheftnings-Flade paa en

fremstikkende Fod. Underkjæbens Symphysis menti, der hos de

oprindeligste Hvaler er lang, indskrænkes. Et Tegn paa Under-

kjæbens Vanslægtning er vistnok ogsaa den uhyre, gabende bageste

Indgang til Canalis niandibiilaris, der mest udfyldes af løst Binde-

væv ;

hvad

der er Grunden til denne Egenhed, der allerede findes

hos de oprindeligste Hvaler og gjenfindes hos alle senere, om end

undertiden i noget tilsløret Form, er ikke klart; mulig kunde den

paa en eller anden Maade være afhængig af Næsegangens Luft-

sække, der have deres Leje netop indenfor denne Del af Under-

kjæben.

Haarklædningen miste Hvalerne, fordi den ophører at gjøre

Tjeneste ; i det højeste nogle faa vanslægtede Varbørster blive

tilbage.'^)

Som for andre Pattedyr-Grupper gjelder det ogsaa for Hvalerne,

at Gruppens oprindeligste Medlemmer have meget mindre Hjerne

end de senere ;

udviklet.

hos

de øverste Hvaler er Hjernen særdeles højt

Ligeledes gjelder det for Hvaler som for andre, at de oprinde-

More magazines by this user
Similar magazines