TDC Årsrapport 2011

files.shareholder.com

TDC Årsrapport 2011

2011

Årsrapport


Ansvarsfraskrivelse

Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC’s

forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger

eller fremtidige begivenheder eller resultater,

der ikke er historiske kendsgerninger, og som kan være

fremadrettede. Disse udsagn er ofte, men ikke altid,

udtrykt med ord eller udtryk som “vil sandsynligvis

resultere i”, “forventes”, “vil fortsætte”, “mener”,

“antages”, “vurderes”, “har til hensigt”, “forventer”,

“planlægger”, “søger”, “prognose” og “forventninger”

eller lignende udtryk eller negative former heraf. Disse

udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici og er

baseret på skøn, formodninger og usikkerhed, som kan

medføre, at de faktiske resultater, udvikling, præstationer

eller resultater i branchen afviger væsentligt fra

de resultater, udvikling, præstationer eller resultater

i branchen, der direkte eller indirekte er kommet til

udtryk i sådanne fremadrettede udsagn.

Fremadrettede udsagn skal vurderes i deres helhed

med forbehold af de faktorer, der beskrives i denne

årsrapport. Blandt de væsentlige faktorer, der kan have

en direkte indflydelse på TDC’s resultater, er: konkurrenceforholdene

og den branche, som TDC opererer i;

kontraktmæssige forpligtelser i henhold til TDC’s finansieringsaftaler;

udvikling i konkurrencen i den nationale

og internationale kommunikationsindustri; informationsteknologi

og operationelle risici, herunder TDC’s reaktion

på forandring og nye teknologier; lance ring af og

efterspørgsel efter nye tjenester og produkter; udviklingen

i efterspørgsel, produktsammensætning og priser

på multimedietjeneste- og mobilmarkedet; forskning

i mobiltelefoners sundhedspåvirkning; ændringer af

gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset

til skatte- og telekommunikationslovgivning og

terrorismebekæmpelsesforanstaltninger; beslutninger

truffet af Erhvervsstyrelsen; muligheden for at få tildelt

licenser; rentestigninger; status for vigtige immaterielle

rettigheder; valutakursudviklingen; globale og lokale

økonomiske forhold; investeringer i og frasalg af inden-

og udenlandske selskaber, og leverandørforhold.

Da de risikofaktorer, der henvises til i denne årsrapport,

kan medføre, at de faktiske resultater eller det faktiske

udfald afviger væsentligt fra de resultater, der er anført

i de fremadrettede udsagn i denne årsrapport, bør

potentielle investorer ikke lægge for stor vægt på de

fremadrettede udsagn. Der vil forekomme nye faktorer

i fremtiden, som det er ikke muligt for TDC at forudse.

Desuden kan TDC ikke vurdere den enkelte faktors

indvirkning på TDC’s virksomhed eller det omfang,

hvormed en faktor eller kombinationen af en række

faktorer kan medføre, at de faktiske resultater afviger

væsentligt fra dem, der er beskrevet i de fremadrettede

udsagn.


TDC Årsrapport 2011

Bedrifter og resultater 4

Udtalelse fra den administrerende direktør 4

Resultat i 2011 6

Forventninger 10

Om TDC Koncernen 14

TDC gennem 130 år 14

TDC i dag 20

Innovation i TDC i 2011 24

TDC’s mission, vision og værdier 26

Strategi 2012 28

Infrastruktur i verdensklasse 29

Vidste du at... 31

Forretningsenheder 34

Privat 34

Erhverv 37

Nordic 42

Wholesale 45

YouSee 48

Operations & hovedkontoret 51

Koncernforhold 56

Aktionærinformation 56

Regulering 62

Risikofaktorer 64

Corporate Social Responsibility 70

God selskabsledelse 80

Ledelsen 82

Terminologi 87

Regnskab 95

5-årsoversigt 191

TDC Årsrapport 2011

3


Udtalelse fra den administrerende

direktør

Væsentlige strategiske fremskridt

I 2008 fremsatte TDC en ambition om at være Europas

stærkeste teleselskab i 2012 målt på indtjening, kundetilfredshed

og medarbejderstolthed samtidig med, at vi fortsat

er rygraden i Danmarks kommunikationsinfrastruktur,

der er en af de førende i verden. Det er derfor tid til, at vi

skal vurdere vore fremskridt.

Målt på baggrund af rentabilitet og det samlede afkast til

aktionærerne har TDC flyttet sig fra en bundplacering til at

være et af de mest rentable og værdiskabende teleselskaber

i Europa. Vores EBITDA-margin er steget fra 29% i 2006

til 42% i 2011, og det gennemsnitlige årlige afkast til aktionærerne

udgjorde i alt 11,2% i forhold til 3,8%, som er det

europæiske benchmark for teleselskaber, og 6,3% for det

danske C20 indeks 1 . Produktiviteten i TDC Koncernen ekskl.

YouSee og Nordic er steget med omkring 10% i gennemsnit

om året siden 2008.

Vi har også opnået markant øget kundetilfredshed, siden

forbedringsprogrammet TAK blev iværksat i 2009. Vores

score på kundetilfredshedsindekset for TDC Koncernen

ekskl. Nordic steg fra 67 i 2009 til 72 i 2011 med 33%

færre uacceptable kundeoplevelser. Vores nye multibrandstrategi

har tilført nye brands med høje kundetilfredshedsscorer

til vores portefølje, herunder Fullrate, M1 og Onfone,

mens Telmores kundetilfredshedsscore fortsat er den

højeste af alle danske telekommunikationsbrands.

TDC opererer i et meget krævende og konkurrencepræget

miljø og at kunne tilpasse sig store teknologiskift kræver

løbende ændringer og omkostningsreduktioner. Trods

disse store udfordringer er TDC's medarbejdertilfredshed

steget støt i de seneste år fra 73 i 2008 til 80 i 2011. Samtidig

er antallet af ledere med en lav medarbejdertilfredshedsscore

(indeks


mærkede vi stadig indvirkningen af en trykket dansk økonomi

i tallene for 2011. Forbrugernes adfærd er blevet

endnu mere forsigtig, og erhvervslivet og det offentlige er

ekstraordinært varsomme med beslutninger om investering

og indkøb.

2011 var præget af intens priskonkurrence i alle segmenter

på mobilmarkedet. Dette resulterede uundgåeligt i reduceret

mobil-ARPU for privatkunder sammenlignet med 2010.

Vores stærke portefølje af brands, herunder det nyerhvervede

Onfone, klarede sig godt, og vores samlede antal mobilabonnementer

i Danmark steg med 287.000 i 2011. Dette

omfattede en gunstig udvikling på erhvervsmarkedet,

hvor TDC vandt markedsandele i 2011 og fastholdt en stabil

ARPU, idet prispresset blev opvejet af vækst inden for

mobildata.

YouSee og TDC præsterede i 2011 tilsammen omsætningsvækst

på 11% for betalings-tv, hvilket hovedsageligt skyldtes

højere ARPU i YouSee og 19% stigning i abonnenter hos

TDC TV. Vores produktportefølje for betalings-tv blev udvidet

med en række innovative produkter og tjenester herunder

nye tv-apps i TDC HomeTrio, øget valgfrihed med You-

See i form af det nye produkt 'Ekstrakanaler' og senest

lanceringen af tv-apps til iPhone og iPad. Antallet af VoDvisninger

steg mere end 300% i 2011, og TDC er på vej til at

blive det største filmudlejningsselskab i Danmark i det

kommende år.

Nordic havde en organisk omsætnings- og EBITDA-vækst på

henholdsvis 5% og 8% som følge af stærke resultater i

specielt TDC Hosting og TDC Sverige. Den makroøkonomiske

bedring i Sverige støttede den store vækst i både

integrator- og operatørforretningerne i TDC Sverige. TDC

Finland levede også op til forventningerne, mens anden

halvdel af 2011 var udfordrende for TDC Norge.

TDC's fastnetforretning levede generelt op til forventningerne

i 2011 på trods af markant konkurrence fra specielt

elselskaberne samt øget skift fra fastnet- til mobiltelefoni

i kølvandet af mobilpriskrigen. Nye produktlanceringer

inden for både fastnettelefoni og bredbånd på tværs af

vores brands samt omfattende fastholdelsestiltag dæmmede

imidlertid op for det samlede tab af avance fra fastnettelefoni.

I 4. kvartal var nettotilvæksten på detailbredbånd

for et kvartal den største i mere end tre år, og churn

for PSTN/ISDN i Privat var den laveste i mere end fem år.

TDC Årsrapport 2011

Denne gunstige udvikling bidrager til vores forventning om

aftagende fald i bruttoavance inden for fastnettelefoni i

2012.

---

TDC er i god form og godt rustet til 2012. Vi er parat til

fortsat at levere yderligere værdi og bedre kundeoplevelser,

forbedre produktiviteten i hele koncernen samt lancere nye

og innovative produkter og tjenesteydelser.

Henrik Poulsen

Adm. direktør og koncernchef

5


Resultat i 2011

TDC Årsrapport 2011

Finansielle hovedtal

TDC Koncernen 2011 2010 Ændring i %

Resultatopgørelse DKKm

Omsætning 26.304 26.167 0,5

Bruttoavance 19.172 19.420 (1,3)

EBITDA før pensionsindtægter 10.501 10.337 1,6

EBITDA 10.940 10.772 1,6

Årets resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster 3.498 2.888 21,1

Årets resultat 2.808 3.007 (6,6)

Totalindkomst i alt 3.127 2.636 18,6

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer (3.421) (3.534) 3,2

Rentebærende gæld, netto

Rentebærende gæld, netto (21.013) (22.607) 7,1

Pengestrømsopgørelse

EBITDA før pensionsindtægter 10.501 10.337 1,6

Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme 143 217 (34,1)

Pensionsbidrag (157) (169) 7,1

Betalinger vedrørende hensættelser (90) (11) -

Ændring i driftskapital ekskl. særlige poster (67) 571 (111,7)

Rentebetalinger, netto (645) (1.422) 54,6

Betalt selskabsskat (1.715) (1.500) (14,3)

Investering i materielle og immaterielle aktiver ekskl. Mobillicenser (3.376) (3.508) 3,8

EFCF 4.594 4.515 1,7

Pengestrømme fra driftsaktiviteter 7.177 7.238 (0,8)

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (3.637) (3.889) 6,5

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (2.815) (20.091) 86,0

Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter 725 (16.742) 104,3

Særlige poster:

Fratrædelsesordninger og overskydende lokaler (615) (606) (1,5)

Øvrige (171) (186) 8,1

Pengestrømme fra driftsaktiviteter (786) (792) 0,8

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 95 1 -

Pengestrømme i alt fra særlige poster (691) (791) 12,6

Nøgletal

Bruttomargin % 72,9 74,2 -

EBITDA-margin før pensionsindtægter % 39,9 39,5 -

EBITDA-margin % 41,6 41,2 -

Anlægsinvesteringer/omsætning % 13,0 13,5 -

Rentebærende gæld, netto/EBITDA x 1,9 2,1 -

RGU'er (ultimo året) (1.000)

Fastnet 1.775 1.915 (7,3)

Mobil 3.894 3.607 8,0

Internet 1.777 1.807 (1,7)

Andre netværks- og dataforbindelser 62 64 (3,1)

Tv 1.496 1.464 2,2

RGU'er i alt 9.004 8.857 1,7

FTE'er

Antal FTE'er (ultimo året) 9.816 10.423 (5,8)

Antal FTE'er (ultimo året), indland 8.552 9.200 (7,0)

Gennemsnitligt antal FTE'er 10.106 10.860 (6,9)

Gennemsnitligt antal FTE'er, indland 8.875 9.601 (7,6)

6


Omsætning

TDC Koncernens omsætning steg med 0,5% i 2011 trods et

meget udfordrende marked præget af stærk konkurrence

på næsten alle områder og fornyet makroøkonomisk usikkerhed.

Omsætningen blev gunstigt påvirket af:

• Stigende organisk 2 indenlandsk tv-omsætning der afspejler

de fortsat solide resultater i YouSee og TDC TV som

følge af flere abonnenter og højere ARPU.

• Erhvervelsen af Onfone i 2. kvartal 2011 og hostingvirksomheden

DIR i 1. kvartal 2011.

• Stigende organisk omsætning fra terminaler, installationer

i Danmark mv. primært pga. øget salg af smartphones

uden tilskud.

• Stærk organisk vækst i Nordic’s omsætning der hovedsageligt

skyldtes TDC Sverige støttet af stor vækst i både

integrator- og operatørforretningsområderne. Organisk

vækst blev også opnået i TDC Hosting og TDC Finland,

mens TDC Norge havde negativ organisk vækst.

• En gunstig udvikling for NOK- og SEK-valutakurserne.

______________________________________________________________________

2 Begrebet organisk betyder korrigeret for valutakurseffekter, tilkøb/frasalg, salg af

aktiver og regulatoriske prisjusteringer.

Væksten i omsætningen blev delvist opvejet af:

TDC Årsrapport 2011

• Faldende organisk omsætning inden for indenlandsk

fastnettelefoni som følge af færre PSTN/ISDN-RGU’er

pga. fortsat migrering fra fastnet- til mobiltelefoni og

VoIP.

• Faldende organisk omsætning fra internet- og nettjenester

i Danmark drevet af meget stærk konkurrence på

bredbåndsmarkedet for private og erhvervskunder, der

resulterede i færre RGU’er og lavere ARPU.

• En fortsat negativ indvirkning fra regulering af priserne på

mobilterminering (MTR) for tale og SMS, international

roaming samt videresalg af PSTN.

• Faldende organisk omsætning fra indenlandske mobiltjenester

efter et år med hård priskonkurrence på markedet

for mobiltelefoni til privatkunder, hvilket resulterede i lavere

ARPU. Faldet blev dog delvist opvejet af et stigende

antal RGU’er for både mobiltale (drevet af solide resultater

på erhvervsmarkedet) og mobilbredbånd.

7


Bruttoavance

Trods TDC Koncernens stigende omsætning faldt bruttoavancen

med 1,3% til DKK 19.172m.

• Faldet skyldtes primært en ændret produktsammensætning.

Vækst i relativt lav-margin-områder såsom tv, Nordic

og specielt terminaler, installationer mv. blev mere

end opvejet af faldende aktivitet i høj-margin-områder

såsom fastnettelefoni og fastnetbredbånd.

Bruttomarginen faldt fra 74,2% til 72,9%, på trods af, at

den var gunstigt påvirket af, at kun en lille del af reguleringen

havde indvirkning på bruttoavancen.

EBITDA

EBITDA-vækst på 1,6% kan henføres til lavere driftsomkostninger

som følge af produktivitetsgevinster i hele organisationen.

• Introduktionen af TDC Rate resulterede i væsentligt

reducerede kundeakkvisitions- og kundefastholdelsesomkostninger.

Dette ændrede salget af mobiltelefoner

TDC Årsrapport 2011

fra at være baseret på tilskud til afbetalingskontrakter,

hvilket resulterede i færre omkostninger til akkvisition af

mobilabonnenter. Besparelserne blev delvist opvejet af

højere markedsføringsomkostninger som resultat af den

øgede konkurrence - især på det danske marked for mobiltelefoni

til privatkunder.

• Fortsatte effektivitetsforbedringer gennem TDC's transformationsprogrammer

har resulteret i færre fejl i TDCprodukter,

færre opkald til kundecentre samt yderligere

procesoptimeringer mv., hvilket har resulteret i 7,3% færre

medarbejdere eksklusive køb af virksomheder. Som

følge heraf faldt de organiske personaleomkostninger

med 4,2%, og det på trods af en negativ indvirkning fra

ophævelsen af et tidligere incitamentsprogram og opbygning

af nye programmer.

• Færre omkostninger til it og facility management herunder

besparelser på husleje, leasing og serviceaftaler pga.

fysisk konsolidering, optimerede processer og indkøbsaktiviteter.

EBITDA-marginen steg fra 41,2% i 2010 til 41,6% i 2011.

8


Årets resultat

Årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK

3.498m, hvilket er en stigning på DKK 610m eller 21,1%

sammenlignet med 2010. Stigningen skyldtes hovedsageligt

et forbedret EBITDA, færre amortiseringsomkostninger

samt færre finansielle omkostninger primært pga.

den gunstige udvikling i dagsværdireguleringer og effekten

af den gennemførte refinansiering i 1. kvartal 2011.

Årets resultat inklusive særlige poster udgjorde DKK

2.808m, hvilket er et fald på DKK 199m eller 6,6%. Resultat

af ophørte aktiviteter faldt efter frasalget af Sunrise i 2010,

mens udviklingen for nettoomkostninger vedrørende særlige

poster var positiv pga. DKK 287m færre omstruktureringsomkostninger

samt gevinsten fra salget af aktierne i

Nawras.

Totalindkomst

Stigningen i totalindkomsten i alt fra DKK 2.636m i 2010 til

DKK 3.127m i 2011 skyldtes hovedsageligt en gunstig

udvikling i aktuarmæssige gevinster og tab, som udgjorde

en gevinst på i alt DKK 276m i 2011 mod et tab på DKK

515m i 2010. Aktuarmæssige gevinster i 2011 omfattede

positive afkast på den danske pensionskasses aktiver, især

i 4. kvartal 2011, hvilket blev delvist opvejet af tab pga. en

øget pensionsforpligtelse som følge af korrigerede dødelighedsforudsætninger.

Aktuarmæssige tab i 2010 skyldtes

primært en faldende diskonteringsfaktor i løbet af 2010.

Anlægsinvesteringer

I 2011 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK 3.421m,

hvilket svarede til målsætningen på 13,0% af omsætningen.

Sammenlignet med 2010 udgjorde dette et fald på

3,2%. Faldet skyldtes primært færre investeringer i fastnettet.

Øgede investeringer i it og Nordic opvejede delvist

faldet i anlægsinvesteringer.

TDC foretog i 2011 betydelige investeringer i sit højhastighedsmobilnet

med udbygning af sine 3G- og 4G-net.

Den forsatte udvidelse af fiberaccessnettet resulterede i, at

yderligere 100.000 husstande kom inden for rækkevidde af

fibernettet. En markant stigning i salget af HomeTrioinstallationer

resulterede i betydelig installationsaktivitet i

4. kvartal.

TDC Årsrapport 2011

Pengestrømme

EFCF steg med DKK 79m eller 1,7% til DKK 4.594m hovedsageligt

pga. færre rentebetalinger på DKK 777m, der blev

delvist opvejet af en ændring i nettodriftskapitalen, der var

DKK 638m lavere end året før:

• De færre rentebetalinger skyldtes refinansieringen i 1.

kvartal 2011 samt to engangseffekter. Realiserede dagsværdigevinster

pga. lavere rentesatser på fast-tilvariabelt

forrentede swapaftaler indgået i forbindelse

med refinansieringen udgjorde ca. DKK 490m. Denne effekt

blev delvist opvejet af en førtidig opsigelse af renteswapaftaler

vedrørende seniorlån og en fuld opsigelse

af sikringsaftaler i forbindelse med EMTN-udstedelsen på

i alt DKK 218m. Nettoprovenuet fra disse swaps blev anvendt

til yderligere betaling af acontoskat, hvilket resulterede

i lavere skyldig selskabsskat ved udgangen af 2011.

• Den ugunstige udvikling i nettodriftskapitalen i 2011

DKK 67m blev påvirket af reducerede driftsomkostninger

og anlægsinvesteringer, resulterende i lavere leverandørgæld,

samt større tilgodehavender fra lanceringen af

TDC Rate afdragsaftaler.

• Endvidere bidrog det forbedrede EBITDA samt færre

investeringer i materielle og immaterielle aktiver til stigningen

i EFCF, som blev delvist opvejet af mere betalt selskabsskat.

De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter

fra fortsættende aktiviteter udgjorde DKK 2.815m,

hvilket er et fald på DKK 17.276m eller 86,0%. Udviklingen

skyldtes hovedsageligt aktietilbagekøbet i 2010 og lavere

indfrielse af gæld. Dette blev kun delvist modsvaret af

udbyttebetalinger i 2011.

9


Forventninger

TDC’s forventninger bygger på en omfattende finansiel plan

for hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden

er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder,

som er nærmere beskrevet i afsnittene ”Risikofaktorer”

og ”Ansvarsfraskrivelse”.

Forventninger til 2012

TDC har med virkning fra 2012 justeret sine forventningsparametre.

TDC’s EBITDA indeholder ikke-likvide pensionsindtægter

vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger.

Komponenterne i pensionsindtægterne fra TDC's danske

pensionskasse er vist nedenfor.

DKKm

Medarbejdernes optjente

pensionsrettigheder 1

Forventet 2012 2011

(personaleomkostninger) (144) (134)

Renteomkostninger 1 Forventet afkast på pensionsord-

(843) (840)

ningens aktiver 1 Ikke-likvide nettorenter (pensions-

923 1.278

indtægter) 80 438

Pensionsindtægter / (omkostninger)

i alt fra den danske pensionskasse

(64) 304

1 Der henvises til koncernregnskabets note 27 for definitioner.

Ikke-likvide pensionsindtægter vedrører ikke TDC's forretningsaktiviteter

og er yderst volatile. TDC vil derfor fremover

basere sine forventninger på EBITDA før pensionsindtægter.

TDC har øget oplysningsniveauet for resultatopgørelsen og

rapporterer både EBITDA før pensionsindtægter og fuldt

EBITDA.

DKKm

2011 2010 Ændring i %

EBITDA før pensionsindtægter

10.501 10.337 1,6

Pensionsindtægter 1 439 435 0,9

EBITDA 10.940 10.772 1,6

1 Inklusive pensionsindtægter i TDC Norge på DKK 1m i 2011 og DKK 0m i 2010.

TDC Årsrapport 2011

Endvidere påvirkes TDC's omsætning af regulering, der alt

andet lige reducerer omsætningen (men med begrænset

bruttoavancepåvirkning) og således indvirker på anlægsinvesteringer

i forhold til omsætningen år-til-år. TDC vil derfor

basere sine forventninger på absolutte anlægsinvesteringer.

Endelig er målet for TDC's gearing tilpasset som følge af

den justerede præsentation af pensionsindtægter. TDC

sigter mod et nettogæld/EBITDA før pensionsindtægter på

eller under 2,2x i gennemsnit i løbet af regnskabsåret. Dette

mål svarer til det tidligere nettogæld/EBITDA-mål på 2,1.

Forventningerne til 2012 for TDC Koncernen er følgende:

Forventninger 2012 Realiseret 2011

Omsætning

EBITDA før

DKK 26,0-26,5 mia. DKK 26,3 mia.

pensionsindtægter DKK10,3-10,5 mia. DKK 10,5 mia.

Anlægsinvesteringer DKK 3,4-3,5 mia. DKK 3,4 mia.

Udbytte pr. aktie DKK 4,50 1 DKK 4,35

1

Beregnet på basis af antallet af aktier før aktietilbagekøb. DKK 2,25 af udbyttet for

2012 forventes udloddet i august 2012.

Intervallerne vedrørende forventningerne for omsætning og

EBITDA før pensionsindtægter reflekterer makroøkonomisk

og markedsrelateret usikkerhed, som for tiden er højere

end normalt. Endvidere bør forventningerne ses i sammenhæng

med en række forventede indvirkninger på vores

virksomhed i 2012. Vi forventer, at den fortsatte ARPUudhuling

fra år-til-år inden for mobiltelefoni vil fortsætte i

2012, og at vi vil opleve yderligere negative effekter af

reguleringen vedrørende priser for roaming. Vi står også

over for en dansk forbrugsøkonomi med lille eller ingen

forbrugsvækst, et erhvervsliv og en offentlig sektor der er

ekstraordinært varsomme med beslutninger om investeringer

og indkøb samt en negativ indvirkning på vores rammeaftale

med den offentlige sektor, herunder lavere SKI-priser.

Vi forventer dog fortsat øget indtjening i Nordic og YouSee,

helårseffekt af erhvervelsen af Onfone, fortsatte produktivitetsgevinster

samt forbedret udvikling i bruttoavancen for

vores fastnetforretning.

TDC vil returnere DKK 750m af provenuet fra afslutningen

af tvisten mellem DPTG og TPSA til aktionærerne i form af et

enkeltstående aktietilbagekøbsprogram, der gennemføres i

2012. Dette udgør en ekstrabetaling på DKK 0,92 pr. aktie

10


ud over det forventede udbytte på DKK 4,50 pr. aktie. TDC’s

hovedaktionær, NTC, har meddelt TDC, at NTC vil deltage i

aktietilbagekøbsprogrammet på pro rata basis.

Forventningerne til 2011

TDC offentliggjorde sine forventninger til 2011 for TDC

Koncernen i TDC Årsrapport 2010 den 8. februar 2011.

Forventningerne var, at omsætningen ville være på niveau

med 2010, at EBITDA forventedes at stige med omkring 2%

sammenlignet med 2010, og at forholdet mellem anlægsinvesteringer

og omsætning ville ligge på omkring 13%. Efter

erhvervelsen af Onfone den 11. maj 2011 blev TDC's forventninger

justeret til omsætningsvækst på 0-1% og ca. 2%

vækst i EBITDA sammenlignet med 2010. De justerede

forventninger blev bekræftet i 3. kvartalsrapport den 3.

november 2011.

TDC Årsrapport 2011

Forventningerne til 2011 blev realiseret på alle parametre,

selvom 4. kvartal lå lidt under forventningerne hovedsageligt

pga. mindre trafik end forudset. Endvidere oplevede

TDC i 4. kvartal nogle tegn på de makroøkonomiske

hårde tider, hvor forbrugerne var mere forsigtige, og erhvervslivet

og det offentlige var ekstraordinært omhyggelige

med beslutninger om investering og indkøb. Generelt

var 2011 kendetegnet ved hård konkurrence især inden for

mobiltjenester som følge af en meget mere intens priskonkurrence

end forudset i starten af 2011. Vækstmålet for

EBITDA blev nået som følge af accelererende omkostningsbesparelser,

herunder betydelige besparelser på omkostninger

til akkvisition og fastholdelse af kunder.

11


TDC’s historie

TDC Årsrapport 2011

Vi forbinder

Danmark

Telefoncentralen i Jorcks Passage,

København1896


TDC gennem 130 år

TDC fylder 130 år den 21. august 2012

Den 21. august 2012 kan TDC fejre sin 130-års fødselsdag.

Den dag for 130 år siden stiftedes Kjøbenhavns Telefon

Selskab (KTS), som senere blev en del af TDC.

Den 21. august 1882 overtog den daværende førende

finansmand i Danmark, C.F. Tietgen, den amerikansk-ejede

telefoncentral i Lille Kongensgade i København, The International

Bell Telephone Company, for DKK 200.000 og stiftede

Kjøbenhavns Telefon Selskab (KTS), senere kaldet Kjøbenhavns

Telefon Aktieselskab (KTAS).

Telefoni bliver populær

Telefoni blev hurtigt populært, og abonnentbasen voksede

hastigt fra 400 i 1882 til 25.000 i 1900. Der etableredes

mange lokale telefonselskaber til at betjene det voksende

marked, og i slutningen af 1890'erne var der omkring 57

telefonselskaber. For at højne den teknologiske udvikling på

et meget fragmenteret marked indførte Rigsdagen i 1897

statslig eneret på anlæg og drift af telefoni. Retten blev

givet videre i koncession til et antal af de større regionale

selskaber, der kunne leve op til en række teknologiske krav.

Som følge heraf skete en konsolidering i markedet, og ved

TDC Årsrapport 2011

slutningen af det 19. århundrede var der kun givet koncession

til 11 selskaber.

Fastnettelefoni

I fastnettelefoniens første år blev telefonabonnenterne

primært forbundet via luftledninger, der var fastgjort til

stativer på skorstene og hustage. Efterhånden som

teknologien udviklede sig, blev hele ledningsnettet

omlagt til kabler i jorden. I 1999 nåede TDC op på 3,2

millioner fastnettelefonabonnenter, men i de følgende år

begyndte efterspørgslen efter fastnettelefoni langsomt

at aftage i takt med mobiltelefonens stigende popularitet.

14


Telefonistinderne

I de første år blev telefonabonnenterne forbundet til hinanden

manuelt af telefonistinder ved omstillingsbordene i

telefoncentralerne. Telefonistindernes arbejde var meget

krævende og under nøje overvågning. På de store centraler

kunne de unge kvinder ekspedere op mod 500 samtaler i

timen. Det var først op i 1970'erne, at alle telefoncentraler

var fuldt automatiserede.

TDC Årsrapport 2011

Tv

Allerede i 1963 var Jydsk Telefon interesseret i kabel-tv,

men det var først i 1985, at de dengang fire regionale

teleselskaber fik tilladelse til at etablere infrastrukturen

for kabel-tv-nettet. Da de tidligere regionale selskaber

fusionerede i 1995, samledes tv-aktiviteterne i Tele

Danmark Kabel TV, som i 2007 skiftede navn til YouSee.

Efterfølgende har løbende opgraderinger af infrastrukturen

gjort det muligt at se digitalt tv, HD samt få leveret

højhastighedsinternet over kabelnettet. I 2005 gjorde IPteknologi

det muligt at sende tv via TDC's bredbåndsadgang

via ADSL, og TDC TV blev lanceret.

15


Internet

De fire regionale teleselskaber leverede allerede sidst i

1970’erne datatjenester, primært til den finansielle

servicesektor. I 1995 begyndte TDC at udbyde internet-

adgang, som vi kender den i dag, baseret på den stan-

dardiserede globale internetprotokol (IP) til virksomhe-

der og institutioner. Det følgende år begyndte Tele

Danmark at udbyde internetadgang til privatkunder og

fik inden for et år 160.000 kunder. I 1997 oversteg

transmissionen af data i Tele Danmarks net den samlede

mængde af taletrafik i Danmark. Siden da er datatrafik-

ken fortsat med at stige eksponentielt i takt med en

konstant stigende datahastighed fra en målt tophastig-

hed på 64 kbit/s i 1993 til 10 Gbit/s i 2012.

TDC Årsrapport 2011

Tele Danmark dannes

I 1990 besluttede Folketinget at samle de regionale teleselskaber,

KTAS, Jydsk Telefon, Fyns Telefon og Tele Sønderjylland,

i ét 100 pct.-statsejet holdingselskab for at opnå

stærk international konkurrencekraft. Selskabet blev navngivet

Tele Danmark A/S. Fem år senere fusionerede holdingselskabets

datterselskaber til et landsdækkende teleselskab

Tele Danmark.

16


Mobiltelefoni

I 1982 lanceredes det første fuldautomatiske mobiltele-

fonsystem (NMT) som et resultat af et samarbejde

mellem de nordiske lande. Siden 1982 er der sket en

stor teknologisk udvikling af mobilnettet. I 1992 lance-

redes 2G-nettet (GSM), der gjorde transmission af data

mulig. I 2005 øgedes den målte datahastighed til 384

kbit/s ved lanceringen af 3G-nettet (UMTS). Senest

lancerede TDC i 2011 4G-nettet (LTE) med en målt

hastighed på op til 100 Mbit/s. På mobiltelefonområdet

er der også sket en markant udvikling, siden den første

mobiltelefon, der vejede 11,5 kg, blev lanceret i Danmark

i 1982. I dag er tre ud af fire nye solgte telefoner smart-

phones.

TDC Årsrapport 2011

Tele Danmark får nye ejere og nyt navn

I 1997 fuldendte staten privatiseringsprocessen af Tele

Danmark, der begyndte i 1994, ved at sælge sine resterende

aktier til amerikanske Ameritech, der senere blev overtaget

af SBC. Samme år blev markedet for fastnettelefoni

liberaliseret, og Tele Danmark mistede den hidtidige eneret

til fastnettelefoni. Tele Danmark skiftede navn til TDC i

2000 med det formål at opnå et mere internationalt image.

I de følgende år gennemførte TDC en række opkøb i Øst- og

Centraleuropa og var til stede i op til 16 forskellige lande. I

2004 solgte SBC sin aktieandel, og året efter dannede fem

kapitalfonde selskabet Nordic Telephone Company ApS

(NTC) og overtog 87,9% af aktierne i TDC.

Transformationen starter

Med kapitalfondenes overtagelse af TDC-aktierne begyndte

en gennemgribende transformationsproces af TDC Koncernen.

I 2010 frasolgte TDC sit sidste ikke-nordiske aktiv, og i

december 2010 genintroducerede NTC TDC-aktien på

Københavns fondsbørs og reducerede sin aktieandel til

59,1%.

17


TDC Årsrapport 2011

“Det stærkeste teleselskab i Europa i 2012 målt

på indtjening, kundetilfredshed...

Som følge af effektivitetsforbedringer, omkostningsbesparelser

og frasalg af aktiver, der ikke var kerneaktiver,

har TDC markant forbedret sin rapporterede EBITDAmargin.

Fra at have en bundplacering blandt sammenlignelige

europæiske teleselskaber i 2006, blev TDC den

mest effektive operatør i 2011 med en EBITDA-margin

på 41,6%.

Det gennemsnitlige årlige afkast til aktionærerne (TSR)

overgik både de europæiske teleselskaber, TDC normalt

sammenligner sig med, og selskaberne i det danske C20

indeks.

EBITDA-margin %

28,8

#11

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sammenlignelige teleselskaber: Telekom Austria, Telecom Italia, France Telecom,

KPN, Swisscom, Telefonica, Telenor, TeliaSonera, Belgacom, Deutsche Telekom,

Elisa.

Gennemsnitligt TSR 2006-2011 %

3,8%

31,8

33,9

6,3%

36,3

41,2 41,6

11,2%

#1

Europæisk telco Dansk C20 indeks TDC

benchmark

Sammenlignelige teleselskaber: Belgacom, BT, Deutsche Telekom, Elisa, France

Telecom, KPN, Hellenic Telecommunication, Portugal Telekom, Swisscom, Telecom

Italia, Telefonica, Telekom Austria, Telenor, TeliaSonera.

Kilde: Bloomberg

Kundetilfredshedsprogrammet TAK der blev lanceret i 2.

kvartal 2009, har været et vigtigt led i processen for at

ændre TDC fra at være en produkt- og teknologiorienteret

til en kundefokuseret organisation. TDC fokuserer

fortsat på at opnå forbedrede kundeoplevelser og har

forbedret kundetilfredsheden markant.

Ligeledes har tiltag til at sænke antallet af uacceptable

kundeoplevelser også været i fokus.

Kundetilfredshed Indeksscore

67

71

2009 2010 2011

Uacceptable kundeoplevelser Indeks 1K 09=100

96

75

2009 2010 2011

72

64

18


TDC Årsrapport 2011

... og medarbejderstolthed samtidig med at vi

fortsat er rygraden i en dansk kommunikationsinfrastruktur

i verdensklasse”

TDC har forbedret medarbejdertilfredsheden markant

fra 73 i 2008 til 80 i 2011.

TDC's fokus på at styrke ledelsen har også båret frugt

ved at reducere andelen af lavt-præsterende ledere, dvs.

med en medarbejdertilfredshedsscore på under 60, fra

13% i 2008 til 2% i 2011.

Medarbejdertilfredshed Indeksscore

73

76

2008 2009 2010 2011

Lavt præsterende ledere %

13%

77

6% 6%

80

2%

2008 2009 2010 2011

TDC har investeret massivt i sit telenet for at opretholde

en kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Det har

betydet, at TDC’s gennemsnitlige maksimale bredbåndshastighed

i stadig større omfang overstiger den

gennemsnitlige efterspørgsel fra danske bredbåndskunder.

Investeringer DKKm

3.975

Udbud af og efterspørgsel efter hastighed Mbit/s

Kilde: TDC/Erhvervsstyrelsen

3.891

3.534

3.421

2008 2009 2010 2011

25

6

37

8 10

2008 2009 2010 2011

59

Gennemsnitlig hastighed efterspurgt af markedet

Gennemsnitlig maksimal hastighed udbudt af TDC

60

12

19


TDC i dag

Profil

TDC er den førende leverandør af kommunikations- og

underholdningsløsninger i Danmark med en position som

markedsleder i hvert af de store segmenter – fastnettelefoni,

fastnetbredbånd, mobiltjenester og betalings-tv samt

det voksende multiplay-segment. Det er lykkedes TDC at

forsvare eller endda øge sin position som markedsleder

gennem årene. Denne præstation er opnået gennem en

række stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter,

kanaler og produktkategorier på markederne for

såvel privat- som erhvervskunder, og gennem TDC’s ubestridte

position som den førende udbyder af teknologiplatforme

og infrastruktur inden for alle de store accessteknologier

som kobber, koaksialkabler, optiske fibernet og mobilnet.

TDC er en af kun to europæiske førsteoperatører, der

100 pct. ejer et kabel-tv-net på sit hjemmemarked.

Uden for Danmark har TDC betydelig tilstedeværelse på det

pan-nordiske erhvervsmarked. Med fuldt kontrollerede

dattervirksomheder i Sverige, Norge og Finland kan TDC

tilbyde pan-nordiske løsninger til virksomheder og udfordre

de lokale førsteoperatører ved at tilbyde stærke og fleksible

erhvervsløsninger herunder hosting og systemintegrationsløsninger.

TDC Årsrapport 2011

TDC-aktierne er udbytteaktier med dedikeret støt udbetaling

af udbytte baseret på en yderst attraktiv udbyttepolitik

om at udbetale 80-85% af EFCF. For regnskabsåret 2011

udgjorde udbyttet 9,4% 1

.”

1 Udbytte på DKK 4,35 pr. aktie delt med lukke-aktiekursen på 46,06 den 30. december 2011.

20


Organisation og brands

TDC har en kundefokuseret organisationsstruktur med fem

forretningsenheder og en fælles driftsfunktion for at understrege

fokus på kundetyper og deres behov. Ud fra en

strategi om mange brands baseret på differentierede

brands som TDC, Fullrate, Telmore, M1, Onfone og YouSee

spænder

TDC Årsrapport 2011

TDC’s produkter over alle kerneproduktsegmenter inden for

telekommunikation i Danmark med priser fra no-frills til

premium. TDC distribuerer sine produkter gennem et omfattende

distributionsnet herunder TDC’s egne butikker,

forhandlernet, account managers, call-centre og hjemmesider.

21


Produktlinjer

TDC fastholder eller forbedrer sin førerposition i Danmark

på tværs af alle sine produktlinjer i en telebranche præget

af hurtige forandringer ved hele tiden at være på forkant

med den teknologiske udvikling.

Fastnetbredbånd RGU ’000/%

57%

124

1.151

63% 62%

Note: xDSL i Privat og Erhverv. BSA/videresolgt xDSL i Wholesale.

60%

139 154 148

1.296 1.292 1.289

2008 2009 2010 2011

Wholesale Detail Detail markedsandel

Fastnettelefoni (PSTN/ISDN/VoIP) RGU ’000/%

73% 74% 74%

297

1.816

242

1.748

220

1.615

72%

2008 2009 2010 2011

202

1.482

Wholesale Detail Detail markedsandel

6

5

4

3

2

1

0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

TDC Årsrapport 2011

Ultimo 2011 havde TDC Koncernen i alt 8.775.000 kunderelationer,

også kaldet Revenue Generating Units (RGU'er).

0

0

0

0

0

0

0

0

Mobiltjenester RGU ’000/%

39% 40%

202

2.704

312 187

2.920

41%

2.966

43%

2008 2009 2010 2011

Wholesale Detail Detail markedsandel

3.199

Betalings-tv RGU ’000/%

52%

1.246

54%

1.395

56%

1.462

55%

2008 2009 2010 2011

Detail Detail markedsandel

201

1.492

4

3

3

2

2

1

1

5

0

6

5

4

3

2

1

0

22


Infrastruktur

Udbredelsen af bredbånd i Danmark er en af de højeste i

verden. 75% af alle husstande og virksomheder abonnerer

på bredbånd enten gennem xDSL, koaksialkabler, fibernet

eller anden accessteknologi. Som førsteoperatør i Danmark

er TDC stolt over at have medvirket til at opbygge og drive

Danmarks kommunikationsinfrastruktur og derved have

bidraget til Danmarks ledende position.

Med TDC’s fastnet, herunder kabelnet og fibernet, kan

næsten alle danske husstande ud over fastnettelefoni

modtage bredbånd med hastigheder på 2 Mbit/s. Langt de

fleste danske husstande kan modtage bredbånd ved hastigheder

på op til 20 Mbit/s samt triple play-tjenester

(samlet udbud af telefoni, internet og tv over samme access-forbindelse).

Hastigheder på op til 100 Mbit/s er også

vidt tilgængelig med TDC's VDSL-produkt.

Dermed er TDC stærkt rustet til det fremtidige marked for

højhastighedsbredbånd og data.

TDC Årsrapport 2011

TDC fortsætter med at udrulle optiske fibre tættere på

kunderne for derved at kunne levere endnu større hastigheder

til de stadig kortere afstande, hvor data transporteres

via kobberkabler. TDC fortsætter også med at udrulle fibernet

til privatkunder (fibre-to-the-home).

TDC’s mobilnet giver dækning med 2G (GSM og EDGE) samt

3G til så godt som hele befolkningen. Udrulningen af

HSDPA (3,5G), som muliggør downloadhastigheder på op til

42 Mbit/s, fortsætter, og TDC gør brug af sin 2,5 GHz-licens

til at udrulle 4G (LTE). I 4. kvartal 2011 lancerede TDC sit

første kommercielle 4G-produkt med hastigheder på op til

80 Mbit/s.

Nordic har et fiberbaseret transportnet, en fælles 'best in

class' skalerbar VoIP-platform og er MVNO-operatør uden

egen mobilnetinfrastruktur.

23


Innovation i

TDC i 2011

TDC er på forkant med innovativ tænkning inden for produkter,

tjenester og processer, og skaber forøget værdi for

sine kunder og nye måder at udnytte teleinfrastrukturen på

tværs af alle teknologiplatforme.

I 2011 havde TDC en lind strøm

af innovationer.

TDC Årsrapport 2011

24


TDC Årsrapport 2011

25


TDC’s mission,

vision og værdier

TDC Årsrapport 2011

I 2011 definerede TDC en ny mission, vision og

tre understøttende værdier.

26


TDC Årsrapport 2011

27


Strategi 2012

Kundetilfredshed

TDC vil fortsat arbejde på at forbedre kundetilfredshe-

den gennem koncernens TAK-program, der har til

hensigt at forbedre kundeoplevelser på tværs af alle

kundeberøringsflader med TDC.

Adfærd og kultur

TDC vil fortsætte med at implementere TDC 2.0, et

transformationsprojekt til genopbygning af koncer-

nens adfærd og kultur med det formål at skabe bedre

resultater samt øget produktivitet og medarbejdertil-

fredshed.

It-værktøjer

TDC vil forbedre sine it-værktøjer yderligere gennem

opdatering af platforme og en mere enkel it-arkitektur.

Økonomisk styring

TDC vil opretholde disciplineret økonomisk styring for

at sikre en positiv og forudsigelig pengestrøm samt

attraktive afkast til aktionærerne gennem fortsat fokus

på anlægsinvesterings- og omkostningseffektivitet.

Infrastruktur i verdensklasse

TDC vil fortsat investere i øget hastighed og større

dækning i sin mobilnet- og fastnetinfrastruktur.

Vækst fra mobiltjenester

TDC Årsrapport 2011

På privatkundemarkedet vil TDC forbedre sin position

inden for mobiltjenester gennem fokus på smartpho-

nes, værdiforøgende tjenester og optimering af brand-

porteføljen.

IP-baserede erhvervsløsninger

TDC vil skabe vækst inden for segmentet erhvervsløs-

ninger ved i stigende grad at bevæge sig mod integre-

rede løsninger og værdiskabende tjenester i Erhverv

samt skabe øget vækst inden for mobiltelefoni, IP-VPN

og TDC Hosting i Nordics erhvervsmarkeder.

Multiplay

TDC vil fortsætte med at forny og udvide udbuddet af

multiplay-produkter, f.eks. ved lancering af 'quad-play',

for at mindske tabet af linjer og opnå øget ARPU.

Hjemmeunderholdning

TDC vil fortsætte med at forny og forbedre udbuddet

for at muliggøre adgang når som helst til underhold-

ning og personlige indholdstjenester på tværs af flere

platforme.

Digitalisering i den offentlige

sektor

TDC vil udnytte sine kernekompetencer og netin-

frastruktur til fortsat at udvikle digitaliseringen i den

offentlige sektor, primært i sundheds- og uddannel-

sessektoren.

28


Infrastruktur i verdensklasse

Ved at udnytte den nyeste teknologi og etablere fiberfor-

bundne mikrocentraler tættere på husstande vil TDC kunne

levere stadig højere hastigheder til stadig flere danske

husstande på den sidste strækning bestående af kobberkabler.25 mia.

99%


4G/LTE

TDC Årsrapport 2011

TDC vil også udvide sin fibre-to-the-home-dækning samt

foretage betydelige investeringer i det nye 4G/LTEmobilhøjhastighedsnet.


62%


100 Mbit/s


29


TDC Årsrapport 2011

30


Vidste du at...

TDC Årsrapport 2011

31


TDC’s homedisk opbevarer

320.000 GB

data for vores kunder

TDC tilbyder danske husstande bredbånd med

en maksimal gennemsnitlig hastighed på

60 Mbit/s


Venner

& familie

TDC Årsrapport 2011

Vi forbinder

Danmark

Rågeleje, Nordsjælland


Privat

2011 kort fortalt

• Privat erhvervede Onfone i maj 2011 og tilføjede dermed

et selskab med et stærkt momentum i markedet og et

stærkt brand til den mangfoldige portefølje af brands.

TDC lancerede i oktober 2011 et 4G-produkt, der omfatter

de ti største byer i Danmark og 29% af befolkningen.

• Privat lancerede TDC Rate og en ny mobilportefølje ('Pak

selv' og andre pakker), som kunderne tog godt imod.

• Der blev lanceret nye tv-apps, der giver kunderne adgang

til nyheder, TDC Play og 100 film som en del af deres

abonnement på TVoIP-løsninger.

• Multiplay-produktet TDC HomeTrios succes fortsatte og

bidrog med 29.000 nye kunder i 2011.

Om Privat

Privat er den førende leverandør af telekommunikationsløsninger

på privatmarkedet i Danmark.

TDC Årsrapport 2011

Privat forbinder venner, familier og små virksomheder i hele

Danmark med fastnettelefoni, internet, TVoIP og mobiltjenester.

Privat opererer på tværs af markedssegmenterne

fra no-frills til premium med sine mangfoldige og stærke

brands: Telmore, Onfone, M1, Fullrate og TDC. Multibrandstrategien

er nøglen til at opfylde de forskellige kundesegmenters

behov.

Privat udbyder en række forskellige produkter og tjenester

fra taletidskort til unikke produktudbud. Specielt multiplaykombinationsprodukterne

TDC HomeDuo og TDC HomeTrio

er meget populære.

Det er Privats ambition at give kunderne adgang til alt uafhængig

af tid, sted og enhed. Privat udbyder i dag features

som f.eks. video-on-demand (VoD), tv pausefunktioner,

online backup af filer med HomeDisk (adgang via pc, tv eller

mobiltelefon) samt overvågningsløsninger. Derudover

fokuserer Privat på at hjælpe kunderne med at bruge deres

smartphones og har derfor introduceret et 'kom-godt-igang'

program.

Privat har kontakt med sine kunder online, via call-centre og

i TDC butikkerne alt efter, hvad kunderne foretrækker.

34


Resultat i 2011

Omsætning

2011 var præget af hård konkurrence inden for de fleste

produktområder især på mobilmarkedet for privatkunder,

hvor priskrigen fortsatte. Omsætningen faldt med 1,2%

sammenlignet med 2010.

Fastnettelefoni

Trods den fortsatte migrering fra fastnettelefoni til ren

mobiltelefoni formåede Privat at begrænse tabet af linjer

gennem nye kunder og øget migrering til HomeDuo og

HomeTrio. Udover reduceret churn giver Privats multiplaystrategi

muligheder for vækst og en unik brand-position.

Den fortsat faldende markedsstørrelse resulterede i et fald i

omsætningen på 14,7% sammenlignet med 2010.

Mobiltjenester

Mobilmarkedet er mættet, og den intense priskonkurrence

fortsatte i 2011, hvilket sænkede den samlede markedsværdi

inden for mobiltjenester. Kombineret med effekten

fra regulering af MTR (både SMS og tale) og roaming resulterede

det i et 5,9% fald i samlet ARPU inklusive samtrafik

og et fald i omsætningen på 3,7% sammenlignet med

2010.

Omsætningsfordeling, Privat

Internet og

netværk

16,9%

Terminaler,

installationer

mv.

7,0%

Øvrige

8,4%

Fastnettelefoni

21,3%

Mobiltjenester

46.4%

TDC Årsrapport 2011

På no-frills-markedet forsøger Privat fortsat at øge sin

markedsandel og erhvervede således Onfone i maj 2011.

Erhvervelsen styrkede multibrand-strategien og understøtter

Privats brede og diversificerede brand-portefølje. I september

var alle kunder migreret til TDC's net med meget

begrænset churn, og Onfone fortsatte med at udnytte sit

stærke momentum i markedet til at få flere kunder i andet

halvår af 2011.

Erhvervelsen af Onfone kombineret med nylanceringerne

(af TDC Rate og den nye mobilportefølje) resulterede i en

stigning i antallet af mobiltale-RGU'er på 7,6%, hvilket

delvist kompenserede for de ugunstige indvirkninger af

priskrigen og regulering.

Internet og netværk

Markedet for internet og netværk var præget af hård konkurrence

i 2011 herunder øget konkurrence fra elselskaberne,

hvilket medførte højere båndbredde til uændrede eller

endda lavere priser samt betydelig konkurrence på supplerende

bredbåndstjenester.

Dette resulterede i fald i både ARPU og RGU'er, hvilket

havde en negativ indvirkning på omsætningen. Migreringen

fra traditionelt bredbånd til HomeDuo eller HomeTrio havde

ligeledes en ugunstig indvirkning på xDSL-ARPU’en. Fullrate

derimod kunne på grund af øget markedsføring og konkurrencedygtige

priser øge antallet af RGU'er.

Dette betød, at Privats omsætning fra internet og netværk

faldt med 3,4% sammenlignet med 2010.

Tv

I et forsøg på at opnå øget værdidifferentiering udbyder

Privat nye tjenester og lancerede således opgraderinger til

hjemmeunderholdningsuniverset i form af tv-apps og tilbuddet

'100 film'.

Privat har siden lanceringen af TDC TV i 2005 oplevet fortsat

vækst i kundebasen, og i 2011 steg antallet af RGU'er

med 25,4%.

35


Kunderne benytter sig i stigende grad af de tilgængelige

udbud - mere end 93% af kunderne har aktiveret 'Mit TDC' i

2011. Den stigende efterspørgsel efter tvsuppleringstjenester

resulterede i højere ARPU, hvilket

havde en gunstig indvirkning på TDC TV's omsætning, der

steg med 27,2% sammenlignet med 2010.

Salg af terminaler, installationer mv.

Omsætning fra terminaler, installationer mv. steg med

131,0% pga. øget salg af smartphones uden tilskud.

Bruttoavance

Privats bruttoavance faldt med mere end omsætningen,

hvilket resulterede i et fald i bruttomarginen fra 69,2% i

2010 til 65,8% i 2011.

Faldet i bruttomarginen skyldtes delvist det øgede salg af

smartphones, der kun havde en lille positiv afsmittende

effekt på bruttoavancen, og delvist faldet i omsætning fra

fastnettelefoni, der har en høj bruttomargin. Faldet blev kun

delvist opvejet af, at de regulatoriske prisreduktioner ingen

indvirkning havde på bruttoavancen pga. tilsvarende reducerede

transmissionsomkostninger. Transmissionsomkostningerne

faldt pga. 6,2% lavere omkostninger til

netværk allokeret fra Operations som følge af effektivitetsforbedringer.

EBITDA

Privats evne til at nedbringe personaleomkostninger og

eksterne omkostninger opvejede delvist faldet i bruttoavancen

og resulterede i et fald i EBITDA på 4,7%.

Besparelser på eksterne omkostninger skyldtes hovedsageligt

væsentligt reducerede kundeakkvisitionsomkostninger

pga. introduktionen af TDC Rate og i mindre grad lavere itomkostninger.

Øgede markedsførings- og annonceringsomkostninger

som følge af den intense priskonkurrence

modvirkede den gunstige udvikling.

Privat fastholdt samme niveau i personaleomkostningerne

pga. fald i det gennemsnitlige antal ansatte, hvilket blev

delvist opvejet af erhvervelsen af Onfone. Som en del af det

kundeorienterede TAK-program øgede Privat tidsforbruget

på hver kunde trods de fortsatte omkostningsbesparelser.

TDC Årsrapport 2011

Udvalgte hovedtal

Privat 2011 2010 Ændring i %

DKKm

Omsætning 9.024 9.130 (1,2)

Fastnettelefoni 1.926 2.257 (14,7)

Mobiltjenester 4.184 4.343 (3,7)

Internet og netværk

Terminaler, installatio-

1.521 1.574 (3,4)

ner mv. 633 274 131,0

Servicetelefonitjenester 138 172 (19,8)

Tv 528 415 27,2

Øvrige¹

Transmissionsomkost-

94 95 (1,1)

ninger og vareforbrug (3.082) (2.813) (9,6)

Bruttoavance 5.942 6.317 (5,9)

Eksterne omkostninger (1.463) (1.655) 11,6

Personaleomkostninger

Andre indtægter og

(796) (802) 0,7

omkostninger

EBITDA før pensionsind-

1 4 (75,0)

tægter 3.684 3.864 (4,7)

Pensionsindtægter - - -

EBITDA 3.684 3.864 (4,7)

Bruttomargin % 65,8 69,2 -

EBITDA-margin % 40,8 42,3 -

Organisk omsætning² DKKm 9.024 9.269 (2,6)

Organisk EBITDA² DKKm 3.684 3.915 (5,9)

¹Omfatter rykker- og regningsgebyrer mv.

² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg samt

indvirkningen fra regulatoriske prisjusteringer.

Udvalgte operationelle data

31. dec.

Privat

2011

31. dec.

2010 Ændring i %

RGU-base (1.000)

Fastnet 1.008 1.112 (9,4)

Mobil (tale) 2.201 2.046 7,6

Prepaid-kort 189 229 (17,5)

Abonnementer³ 2.012 1.817 10,7

Mobilbredbånd 162 130 24,6

Internet 671 680 (1,3)

TDC TV 158 126 25,4

Samlet RGU-base 4.200 4.094 2,6

Dual play-bundles 366 304 20,4

Triple play-bundles 145 116 25,0

ARPU DKK / måned

PSTN/ISDN 179 182 (1,6)

Mobil (tale), samlet 159 169 (5,9)

Prepaid-kort 50 51 (2,0)

Abonnementer³ 168 186 (9,7)

IP 4 311 304 2,3

FTE'er

Antal FTE'er (ultimo året) 1.996 2.037 (2,0)

Gennemsnitligt antal FTE'er 2.003 2.110 (5,1)

³ Inklusiv Telmore/M1 og fra Q2 2011 Onfone

⁴ Bredbånd, VoIP og Tv per bredbånd RGU.

36


Erhverv

2011 kort fortalt

• Erhverv forsvarede sine positioner på de traditionelle

markeder såsom xDSL, fastnettelefoni og mobiltale og

havde samtidig fortsat fremdrift inden for mobilbredbånd

og VoIP-tjenester.

• Store ordrer blev vundet ved udbud i key accountsegmentet,

såsom DONG, DSB og ISS. Systemintegratoren

NetDesign vandt også nogle store kontrakter (Region

Hovedstaden og ATP).

• Førerpositionen i den offentlige sektor blev fastholdt.

• Positive effekter efter implementeringen af transformationsprogrammet

TDC 2.0 og det kundefokuserede program

TAK. Det blev afspejlet ved en stigning i kundetilfredshedsscoren

(ECSI).

Om Erhverv

Erhverv er markedsleder på alle de største erhvervsmarkeder

i Danmark og leverer telekommunikationsløsninger til

næsten tre ud af fire danske virksomheder.

TDC Årsrapport 2011

Erhverv udbyder en lang række kommunikationsløsninger

og tjenester til virksomheder og organisationer. Erhverv er

den førende teleoperatør inden for udbud af cloudbaserede

tjenester gennem TDC Scale, der er et af Erhvervs

hurtigst voksende områder. TDC Scale er en del af konceptet

'Kommunikation som en service' (CaaS), der tilbyder

kunderne en komplet og fleksibelt styret VoIPkonvergensløsning

herunder omstillingsanlæg og forbedrede

muligheder med tredjepartsintegration.

Erhverv leverer udvidet adgang til mobilbredbånd og trådløse

Hotspots i hele Danmark (f.eks. i lufthavne, tog, på

cafeer) samt højhastighedsdata gennem LTE-tjenester.

Erhverv udbyder telekommunikationsløsninger til alle typer

virksomheder og organisationer herunder danske offentlige

institutioner. Hovedparten af de danske kommuner valgte

TDC som deres leverandør af taletelefoni i det nyligt gennemførte

SKI-udbud.

Erhvervs aktiviteter inden for terminaludstyr og systemintegration

til virksomheder og kunder inden for den offentlige

sektor sker gennem NetDesign. Det drejer sig typisk om

løsninger, der er komplekse, kundespecifikke og placeret

hos kunderne, og omfatter produkter som overvågning,

videokonferenceløsninger, telefonisystemer samt sikre

MPLS-mobilløsninger.

37


Resultat i 2011

Omsætning

Erhvervsmarkedet var præget af hård konkurrence i 2011,

især inden for mobiltjenester samt internet og netværk.

Således faldt omsætningen i Erhverv med DKK 287m eller

3,7%.

Fastnettelefoni

Erhvervsmarkedet for fastnettelefoni rammes fortsat af

migreringen fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni

og VoIP. Markedet fortsætter derfor med at falde, hvilket

afspejledes i et fald på 12,3% i traditionel fastnettelefoni-

RGU'er. Som følge heraf faldt omsætningen med 8,2%.

Erhvervs succes med sin VoIP-konvergensløsning, Scale,

påvirker omsætningen fra fastnettelefoni gunstigt. Løsningen

er kendetegnet ved en højere ARPU pga. kombinationen

af flere produkter. Tæt på 100.000 fastnet- og mobilkunder

er p.t. aktive på denne platform, hvilket svarer til en vækst

på 86%.

Mobiltjenester

Markedet for mobiltjenester stagnerede og var præget af

meget intens priskonkurrence samt yderligere regulatoriske

krav. På trods af disse vilkår formåede Erhverv at øge mobil-

Omsætningsfordeling, Erhverv

Internet og

netværk

29,3%

Terminaler,

installationer

mv.

13,2%

Øvrige

2,2%

Fastnet

telefoni

21,6%

Mobiltjenester

33.7%

TDC Årsrapport 2011

tale-RGU'er med 3,0% og bevare ARPU eksklusive ankommende

trafik på samme niveau som sidste år.

Den øgede smartphone-penetrering afspejledes i markant

vækst i mobilbredbånd og datatrafik, hvilket modvirkede de

negative effekter af priskonkurrence og regulering. Endvidere

blev en engangsjustering af rabatter relateret til tidligere

år (DKK 25m) indregnet i første kvartal, hvilket bidrog til at

fastholde omsætningen fra mobiltjenester på linje med

2010.

I et forsøg på hele tiden at forbedre sine tjenester og imødegå

de vanskelige markedsvilkår for mobiltjenester blev

der lanceret nye og mere gennemskuelige produktpakker

som ’TDC Pro’ (flat rate-pakker) og ’TDC Erhverv Mobil’

(kunder kan selv sammensætte pakker afhængig af de

individuelle behov).

Internet og netværk

Hård priskonkurrence især i form af aggressive tilbud fra

elselskaberne resulterede i øget xDSL-churn til fordel for

fiberløsninger i bestemte regioner, hvilket påvirkede interneterhvervsmarkedet.

Migreringen fra erhvervs- til privatsegmentet,

efter multimedieskatten (blev indført i 2010),

har ligeledes haft en ugunstig indvirkning på erhvervsmarkedet.

Reguleringen på dette område forventes dog ændret

i 2012.

Disse forhold påvirkede omsætningen fra internet og netværk,

der faldt med 7,0% sammenlignet med 2010.

I 4. kvartal var Erhverv desværre ikke i stand til at matche et

meget lavt pristilbud fra en konkurrent og tabte dermed FM

Datas licitationsudbud 3 . Dette forventes at have en negativ

indvirkning i 2012.

Terminaludstyr og systemintegration

NetDesign rettede sig op i 2011 efter et vanskeligt 2010.

Omsætningen steg med 1,5% trods faldende omsætning

fra den traditionelle forretning, der blev udfordret af produkter

med lavere indtjening. Omsætningen fra terminaler,

installationer mv. samt systemintegration forblev derfor på

linje med 2010.

______________________________________________________________________

3 Indkøbsaftale for datakommunikationstjenester, tilbehør samt tilknyttede serviceydelser,

som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for kommuner,

regioner mv.

38


Bruttoavance

Erhvervs bruttoavance forblev uændret trods faldende

omsætning.

Effektivitetsforbedringer i Operations resulterede i 12,9%

færre allokerede omkostninger til netværk. Derudover

havde de regulatoriske indvirkninger på mobiltjenester

ingen indvirkning på bruttoavancen, da de faldende omkostninger

på samtrafik og roaming medførte færre transmissionsomkostninger

for Erhverv.

EBITDA

Trods et særdeles konkurrencepræget marked lykkedes det

Erhverv at øge EBITDA med 2,1%.

Stigningen blev realiseret ved øget styring af eksterne

omkostninger hovedsageligt vedrørende IT & fakturering

samt kundeakkvisition. Gennem 2011 blev der fokuseret

skarpt på omkostninger til akkvisitioner, hvilket resulterede

i et fald på 20,0% i kundeakkvisitions- og kundefastholdelsesomkostninger

sammenlignet med 2010.

Erhverv implementerede transformationsprogrammet TDC

2.0, hvilket øgede produktiviteten og reducerede omkostningerne

samtidig med, at forretningsenheden forhøjede

kundetilfredshedsscoren (ECSI). Faldet i personaleomkostninger

bidrog også til stigningen i EBITDA.

NetDesign realiserede en positiv udvikling i EBITDA på

15,1% gennem effektivisering og omkostningsbesparelser

trods en uændret bruttoavance, hvilket også bidrog til

Erhvervs EBITDA-stigning.

TDC Årsrapport 2011

Udvalgte hovedtal

Erhverv 2011 2010 Ændring i %

DKKm

Omsætning 7.517 7.804 (3,7)

Fastnettelefoni 1.626 1.772 (8,2)

Mobiltjenester 2.535 2.534 -

Internet og netværk

Terminaler, installatio-

2.200 2.365 (7,0)

ner mv. 991 992 (0,1)

Øvrige¹

Transmissionsomkost-

165 141 17,0

ninger og vareforbrug (2.133) (2.413) 11,6

Bruttoavance 5.384 5.391 (0,1)

Eksterne omkostninger (676) (719) 6,0

Personaleomkostninger

Andre indtægter og

(805) (851) 5,4

omkostninger

EBITDA før pensionsind-

- - -

tægter 3.903 3.821 2,1

Pensionsindtægter - - -

EBITDA 3.903 3.821 2,1

Bruttomargin % 71,6 69,1 -

EBITDA-margin % 51,9 49,0 -

Organisk omsætning² DKKm 7.517 7.716 (2,6)

Organisk EBITDA² DKKm 3.903 3.821 2,1

¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv.

² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer.

Udvalgte operationelle data

31. dec.

Erhverv

2011

31. dec.

2010 Ændring i %

RGU-base (1.000)

Fastnet 393 427 (8,0)

Mobil (tale) 690 670 3,0

Telemetri 408 387 5,4

Mobilbredbånd 142 115 23,5

Internet

Andre netværks- og

257 272 (5,5)

dataforbindelser 54 54 -

Samlet RGU-base 1.944 1.925 1,0

ARPU DKK / måned

PSTN/ISDN 338 336 0,6

Mobil (tale), eksklusive

ankommende trafik 244 241 1,2

Bredbånd 332 355 (6,5)

FTE'er

Antal FTE'er (ultimo året) 1.344 1.476 (8,9)

Gennemsnitligt antal FTE'er 1.400 1.535 (8,8)

39


Forretnings­

partnere &

kolleger

Københavns Lufthavn

Vi forbinder

Danmark


TDC sikrer digitale dokumenter. De backupdata

vi opbevarer ville svare til den samlede

volumen af Det Kongelige Bibliotek…

gange fem

TDC har 9mio.

kunderelationer

TDC Årsrapport 2011


Nordic

2011 kort fortalt

• Solid vækst i omsætning og EBITDA blev støttet af en

stor ordretilgang og et solidt fremskridt i den offentlige

sektor især inden for IP-VPN og terminalsalg samt for

’Kommunikation som en service’ (CaaS).

• Flere store vundne kontrakter i 2011, f.eks. den finske by

Vantaa, en kontrakt med det norske vejvæsen, Logica/Region

Syd (Hosting) og det svenske postvæsen.

• Lancering af en fællesnordisk videokonferenceløsning,

som udnytter TDC's tilstedeværelse i de nordiske lande.

• De regulatoriske forhold i Sverige er fortsat uvisse efter

en nylig svensk domstolsafgørelse vedrørende mobil- og

fastnetstermineringspriser for perioden 2008 til februar

2010.

Om Nordic

Nordic, der opererer i Finland, Norge og Sverige tilbyder et

komplet sortiment af operatørtjenester og i Sverige tillige

systemintegrationstjenester, hvilket inkluderer Direkte salg.

Dertil udbyder TDC Hosting løsninger med it-hosting i

Finland, Sverige og Danmark. Operatørtjenester inkluderer

fastnettelefoni, mobiltelefoni, internet- og nettjenester

(inklusive IP-VPN-tjenester).

TDC Årsrapport 2011

Kundemålsegmentet er både den offentlige sektor og mellemstore

til store virksomheder i Sverige, Norge og Finland.

Derudover tilbydes globale kunder tjenester gennem samarbejdspartnere.

På mobilmarkedet opererer Nordic gennem aftaler med

lokale operatører via MVNO-aftaler i Sverige og Norge, og i

Finland via tjenesteudbyderaftaler, hvilket gør det muligt for

TDC at udbyde fællesnordiske produkter.

Nordic har sit eget pan-nordiske netværk, der opgraderes

løbende. Nettet dækker hovedsageligt mellemstore og

store byer i Norden og omfatter det fiberbaserede transportnet

(fiberkabel og et pan-nordisk SDH-net, som leverer

fast punkt-til-punkt-kapacitet), PSTN/ISDN-net og et

IP/Ethernet. Nordic kan med sin lokale tilstedeværelse og sit

pan-nordiske net drage fordel af salgssynergier ved at

udnytte mulighederne for krydssalg og tilbyde konkurrencedygtige

fællesnordiske telekommunikationsløsninger til

erhvervskunder og kunder i den offentlige sektor i alle de

nordiske lande. Nordic og Erhverv drager fordel af at dele

kundeforhold samt produkter og tjenester. Nordic udbyder

også et bredt sortiment af engrosløsninger gennem sit pannordiske

net.

Nordic udbyder hosting og it-drift gennem TDC Hosting

primært med fokus på administreret hosting, samhusning

og delt hosting til små- og mellemstore virksomheder. I

2011 lancerede TDC Hosting også cloud-tjenester.

42


Resultat i 2011

Omsætning

I 2011 opnåede Nordic solid vækst inden for alle produktgrupper,

hvor især den offentlige sektor stærk vækst.

I Nordic blev omsætningen positivt påvirket af en gunstig

valutakursudvikling for SEK og NOK, der resulterede i en

stigning i den samlede omsætning på DKK 400m. Ses der

bort fra valutakursudviklingen og effekten af erhvervelser

og frasalg steg omsætningen i Nordic med 5,1%.

Fastnettelefoni

Migreringen fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni

fortsatte i 2011, hvilket kombineret med lavere termineringspriser

havde en negativ effekt på omsætningen fra

fastnettelefoni især i TDC Norge. Dette blev dog mere end

modvirket af øget omsætning fra fastnettelefoni i TDC

Sverige primært pga. TAB-produktet, et videresalgsprodukt,

der sælges gennem engrosforretningen, og som i løbet af

året tilføjede cirka 11 tusinde nye RGU'er.

Mobiltjenester

Den øgede omsætning fra mobiltjenester skyldtes en stærk

udvikling i antallet af SIM-kort i TDC Sverige og TDC Norge

pga. storkundekontrakter vundet i 2010 og 2011.

Omsætningsfordeling, Nordic

Terminaler,

installationer

mv.

28,2%

Øvrige

6,5%

Internet og

netværk

36,7%

Fastnettelefoni

22,4%

Mobiltjenester

6,2%

TDC Årsrapport 2011

Flere initiativer blev ligeledes udført i løbet af året bl.a. en

fremskyndelse af partnerskabet med Vodafone, der vandt

stort indpas i 2011.

Internet og netværk

Den øgede kundetilgang i den offentlige sektor i 2011

resulterede i store forretningstransaktioner inden for IP-

VPN i hele Nordic.

I 2011 øgede TDC Hosting sin fokusering på forretningsområdet

managed hosting, hvilket resulterede i flere kundekontrakter

og en større ordretilgang som resulterede i en

positiv indvirkning på omsætningen. Erhvervelsen af DIR

A/S (marts 2011) bidrog ligeledes positivt til omsætningen.

Terminaler, installationer mv.

Nordics mange nye kunder medførte en stigning i salget af

kundetilpasset terminaludstyr samt ’kommunikation som

en serviceydelse’ (CaaS) især i Sverige. Pga. effektivt salg og

levering har Direkte salg i TDC Sverige også opnået omfattende

salg af CPE-udstyr til kunder, der ikke har andre forretningsrelationer

med TDC.

43


Bruttoavance

Væksten i Nordics bruttoavance var lidt større end omsætningsstigningen

og udgjorde 10,1%.

Bruttomarginen steg som følge af besparelser pga. øget

effektivitet i driften. I 2011 iværksatte TDC Norge en teknologiændring

fra ATM-baseret transport til Ethernet-baseret

transport på DSL-bitstream access, hvilket optimerede

infrastrukturen og reducerede transmissionsomkostningerne.

TDC Finland reducerede ligeledes sine direkte omkostninger

målt i forhold til omsætningen ved at optimere

sin infrastruktur. Bruttomarginen blev derimod udfordret af

en ændret produktsammensætning hen mod flere produkter

med en lav avance såsom videresalg af fastnetlinjer

(TAB) og salg af CPE-udstyr.

EBITDA

Eksklusive valutakursindvirkningen og effekten fra erhvervelser

og frasalg steg Nordics EBITDA med 7,9%.

Væksten i EBITDA skyldtes stor vækst i bruttoavancen

kombineret med fortsat fokus på at optimere den underliggende

omkostningsstruktur i Nordic.

TDC Årsrapport 2011

Udvalgte hovedtal

Nordic 2011 2010 Ændring i %

DKKm

Omsætning 4.487 4.087 9,8

TDC Sverige 2.422 2.086 16,1

TDC Norge 1.034 1.044 (1,0)

TDC Finland 754 727 3,7

TDC Hosting 415 355 16,9

Øvrige, inkl. elimineringer (138) (125) (10,4)

Fastnettelefoni 1.007 984 2,3

Mobiltjenester 277 190 45,8

Internet og netværk

Terminaler, installatio-

1.647 1.523 8,1

ner mv. 1.264 1.086 16,4

Øvrige¹

Transmissionsomkost-

292 304 (3,9)

ninger og vareforbrug (2.622) (2.393) (9,6)

Bruttoavance 1.865 1.694 10,1

Eksterne omkostninger (324) (282) (14,9)

Personaleomkostninger

Andre indtægter og

(906) (852) (6,3)

omkostninger

EBITDA før pensionsind-

13 4 -

tægter 648 564 14,9

Pensionsindtægter 1 - -

EBITDA 649 564 15,1

Bruttomargin % 41,6 41,4 -

EBITDA-margin % 14,5 13,8 -

Organisk omsætning² DKKm 4.487 4.268 5,1

Organisk EBITDA² DKKm 643 596 7,9

¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv.

² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkning fra valutakurseffekter,

tilkøb og frasalg samt salg af immaterielle og materielle aktiver.

Udvalgte operationelle data

31. dec.

Nordic

2011

31. dec.

2010 Ændring i %

RGU-base (1.000)

Fastnet 91 80 13,8

Mobil 86 67 28,4

Internet 87 83 4,8

Samlet RGU-base 264 230 14,8

ARPU DKK / måned

Mobil (tale) 299 279 7,2

FTE'er

Antal FTE'er (ultimo året) 1.472 1.388 6,1

Gennemsnitligt antal FTE'er 1.430 1.412 1,3

44


Wholesale

2011 kort fortalt

• Wholesale fortsatte sin transformation gennem TDC 2.0

med yderligere organisatorisk fornyelse for at øge sit fokus

på salgskanaler og trimme organisationen.

• Netto og Coop lancerede mobilprodukterne ’Nettalk’ og

’Coop Mobil’ med brug af en TDC-løsning.

• Wholesale oplevede i 2011 en støt stigning i efterspørgslen

efter fællesnordiske kapacitetsprodukter, hvorimod

markedet for salg af indenlandske kapacitetsprodukter

stagnerede.

Om Wholesale

Wholesale udbyder fastnettelefoni, mobiltjenester (herunder

konvergens), samt internet og nettjenester til tjenesteudbydere

og brandpartnere, såvel som national og international

trafik og roaming til andre netoperatører.

En væsentlig del af Wholesales priser er regulerede af

Erhvervsstyrelsen, idet TDC har status som SMP-udbyder

på flere markeder.

TDC Årsrapport 2011

Wholesale udnytter TDC's stærke position i de fire nordiske

lande bl.a. med TDC's nordiske net. Wholesale fokuserer på

at forbedre sin position som den foretrukne netudbyder til

danske og udenlandske telekommunikationsudbydere. Til

udenlandske operatører leverer Wholesale en fællesnordisk

løsning i form af One - Stop - Shop af hensyn til sine nordiske

kunder.

Wholesales brandpartner-koncept giver kunder med adgang

til nye distributionsnet eller særligt stærke brands mulighed

for at tilbyde komplette og målrettede telekommunikationsløsninger

til deres kunder med egne brands.

Som udbyder af indholdstjenester håndterer Wholesale

salg, rådgivning og forretningsudvikling inden for mobildatatjenester,

f.eks. mobilbetaling, stregkoder, telemetri og

mobilmarketing.

Wholesale udbyder endvidere en række accesstjenester

såsom fuld og delt adgang til rå kobber, BSA og videresalg

af ISDN og xDSL-tjenester. Endvidere udbyder Wholesale

infrastrukturtjenester (herunder traditionel udleje af faste

kredsløb), IP-VPN, dedikerede fiberforbindelser, herunder

danske og udenlandske netkapacitetstjenester, bølgelængder

og IP-opkobling, samt salg af samhusning til ca. 1.200

TDC-centraler.

45


Resultat i 2011

Omsætning

Wholesales omsætning faldt med DKK 81m eller 3,6% fra

2010 til 2011 hovedsageligt pga. et fald i antallet af fastnetbredbånd-

og fastnettelefoni-RGU'er samt den negative

indvirkning fra øget regulering.

Fastnettelefoni

I 2011 fortsatte markedet for traditionel fastnettelefoni

med at falde i takt med, at efterspørgslen efter løsninger

udelukkende med mobiltelefoni voksede, og kunderne i

stigende grad migrerede til VoIP-løsninger. Wholesale

fortsætter med at videresælge adgang til andre fastnetoperatører

med nye indfaldsvinkler til markedet eller med fokus

på et bestemt segment.

Metoden til at beregne regulerede engrospriser blev ændret

i 2011 og medførte en yderligere nedsættelse af priserne

på PSTN/ISDN i juli, hvilket havde en negativ indvirkning på

omsætningen. Helårseffekten af denne prisnedsættelse vil

kunne ses i 2012.

Der var ligeledes et fald i mængden af international samtrafik

i Wholesale i 2011, hvilket kun blev delvist opvejet af

øget omsætning fra indenlandsk samtrafik.

Omsætningsfordeling, Wholesale

Internet og

netværk

41,2%

Øvrige

8,7%

Fastnettelefoni

22,4%

Mobiltjenester

27.7%

TDC Årsrapport 2011

Mobiltjenester

Det samlede antal indenlandske trafikminutter fra MVNOkunder

steg markant fra 418m i 2010 til 647m i 2011 og

var den primære årsag til stigningen inden for mobiltjenester

på DKK 10m eller 1,7%. Dog fortsatte mobilpriskrigen i

2011 og lagde pres på ARPU fra tjenesteudbydere, og

regulering af priserne havde ligeledes en negativ indvirkning

på omsætningen fra international roaming.

Wholesales mål er at opnå tættere samarbejde med kunderne

om udvikling af produkter, systemer og processer.

Derfor blev der f.eks. fokuseret mere på brandpartnere, og i

august 2011 lancerede Netto mobilproduktet ’Nettalk’, og

Coop lancerede ’Coop Mobil’ i december 2011. Begge

lanceringer skete gennem Wholesales datterselskab Companymobile.

De første resultater viser, at produkterne er

blevet godt modtaget af slutbrugerne.

Internet og netværk

Omsætningen fra internet og netværk faldt med 4,8% fra

2010 til 2011.

ARPU på BSA og videresolgt bredbånd faldt markant i 2011

som følge af regulering af BSA-priserne og overførsel af

kunder med høj ARPU på fibernettet til Privat. Lavere omsætning

fra samhusningsaktiviteter havde ligeledes en

negativ effekt. Faldet blev delvist opvejet af en organisk

stigning i BSA- og xDSL-RGU'er. Wholesales antal af rå

kobber-RGU'er faldt markant i 2011, men det skyldtes

primært, at store erhvervskunder flyttede fra TDC's konkurrenter

til Erhverv. Faldet i omsætningen fra rå kobber i

Wholesale blev således i store træk modsvaret af Erhverv.

For at afbøde den reducerede omsætning som følge af

regulering satte Wholesale øget fokus på produkter uden

regulering såsom kapacitet. Det resulterede i fortsat stærk

vækst primært inden for nordiske IP-VPN og kapacitetstjenester.

Stagnerende efterspørgsel efter indenlandsk kapacitet

havde imidlertid en negativ indvirkning på omsætningen

fra kapacitet.

46


Bruttoavance

Bruttoavancen i Wholesale steg med DKK 4,0m eller 0,3%.

Bruttomarginen steg fra 59,6% til 62,0%.

Bruttomarginstigningen blev drevet af 8,6% lavere netværksomkostninger

allokeret fra Operations som følge af

effektivitetsforbedringer. Derudover var Wholesale positivt

påvirket af diverse engangseffekter i både 2010 og 2011. I

2011 var der engangseffekter, der havde en effekt på

transmissionsomkostningerne og derved en positiv effekt

på udviklingen i bruttomarginen. Engangseffekterne skyldtes

hovedsageligt afklaring af roaming og mastelejeaftaler

vedrørende tidligere år.

Bruttomarginstigningen blev modvirket af prisreguleringer

vedrørende international roaming og intern flytning af højmargin

fiberkunder til Privat. Marginen blev også negativt

påvirket af en ændret produktsammensætning væk fra

produkter med en høj bruttomargin (primært fastnettelefoni,

tjenesteudbydere og bredbånd) mod produkter med

lavere avance (primært MVNO og kapacitet).

EBITDA

Wholesales EBITDA steg med DKK 36m eller 3,6% til DKK

1.031m i 2011 hovedsageligt pga. besparelser på itomkostninger

samt omkostninger til konsulenter og facility

management.

Personaleomkostningerne steg marginalt pga. overførsel af

stabsfunktioner til Wholesale og 32 flere medarbejdere

efter erhvervelsen af en it-platform fra Zitcom. Ses der bort

fra disse faktorer, så faldt antallet af medarbejdere med

15,7%.

Omkostningsbesparelserne fandt sted, imens Wholesale

gennemførte en omlægning af organisationen for at få et

mere kommercielt fokus med mere vægt på segmenter og

kanaler for således at opnå et mere proaktivt salg ved hjælp

af TDC 2.0. Tiltagene blev kombineret med det fortsatte

arbejde med TAK-programmet, der forbedrede kundetilfredsheden

fra 63 i 4. kvartal 2010 til 69 i 4. kvartal 2011.

TDC Årsrapport 2011

Udvalgte hovedtal

Wholesale 2011 2010 Ændring i %

DKKm

Omsætning 2.153 2.234 (3,6)

Fastnettelefoni 483 525 (8,0)

Mobiltjenester 596 586 1,7

Internet og netværk 886 931 (4,8)

Øvrige¹

Transmissionsomkost-

188 192 (2,1)

ninger og vareforbrug (818) (903) 9,4

Bruttoavance 1.335 1.331 0,3

Eksterne omkostninger (198) (230) 13,9

Personaleomkostninger

Andre indtægter og

(107) (106) (0,9)

omkostninger

EBITDA før pensionsind-

1 - -

tægter 1.031 995 3,6

Pensionsindtægter - - -

EBITDA 1.031 995 3,6

Bruttomargin % 62,0 59,6 -

EBITDA-margin % 47,9 44,5 -

Organisk omsætning² DKKm 2.153 2.158 (0,2)

Organisk EBITDA² DKKm 1.031 946 9,0

¹ Omfatter udleje af mastepositioner.

² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg samt

indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer.

Udvalgte operationelle data

31. dec.

Wholesale

2011

31. dec.

2010 Ændring i %

RGU-base (1.000)

Fastnet 202 220 (8,2)

Mobil (tale) 201 187 7,5

Mobilbredbånd 2 2 -

Internet

Andre netværks- og

348 369 (5,7)

dataforbindelser 8 10 (20,0)

TDC TV 3 2 50,0

Samlet RGU-base 764 790 (3,3)

ARPU DKK / måned

PSTN/ISDN 98 100 (2,0)

Mobil (tale), tjenesteudbydere 89 127 (29,9)

FTE'er

Antal FTE'er (ultimo året) 190 178 6,7

Gennemsnitligt antal FTE'er 178 189 (5,8)

47


YouSee

2011 kort fortalt

• Stor vækst i EBITDA primært pga. en stigning i Clear

ARPU samt flere kunder og et højere ARPU på bredbånd.

• Lancering af et 'frit valg'-produkt, 'Ekstrakanaler', der

giver kunderne mulighed for at vælge mellem 70 kanaler

udover grundpakken.

• Fortsat fokus på at skabe mere værdi for kunderne f.eks.

med nye apps til iPad og iPhone, kampagnen '100 film',

ekstra HD-kanaler i tv-pakkerne og højere downloadhastigheder

til bredbånd.

• Etableret engrosvirksomhed iht. en beslutning fra Erhvervsstyrelsen

om YouSees pligt til at udbyde coax-BSA.

Indtil videre er der ikke modtaget nogen anmodninger.

Om YouSee

YouSee er den førende danske distributør af kabel-tv målt

på markedsandele og udbyder hjemmeunderholdning og

telekommunikationsløsninger til individuelle husstande og

organiserede kunder (som f.eks. bolig- og antenneforeninger).

YouSee’s netværk dækker 58% af de danske husstande.

TDC Årsrapport 2011

YouSee gør meget ud af at levere premium kabel-tv samt en

række andre produkter og tjenester herunder internet og

fastnettelefoni som suppleringstjenester.

Med YouSees hovedprodukt YouSee Clear kan kunderne

vælge mellem ikke-krypterede standard digital-tv-pakker

eller det nye vælg-selv-produkt 'Ekstrakanaler'.

Den stigende efterspørgsel efter fleksibilitet opfyldes af

YouSees suppleringsprodukt YouSee Plus, der giver kunderne

mulighed for features som at starte forfra, pause og

spole tilbage. Med en video-on-demand feature kan kunderne

leje film uden at forlade deres hjem.

Som et premium-brand inden for internettjenester har

YouSee fokus på værdiforøgende tjenester som f.eks.

YouSee Web-tv, YouSee Play og de nye tv-apps til iPad og

iPhone, for på den måde at differentiere sig fra konkurrenterne.

YouSee har et 100 pct.-ejet datterselskab, Dansk Kabel TV

A/S, som er YouSees hovedentreprenør for etablering af

nye lokalnet og tilslutning af nye kunder. I 2011 etablerede

YouSee en engrosvirksomhed som følge af en beslutning

truffet af Erhvervsstyrelsen.

48


Resultat i 2011

Omsætning

Trods et næsten mættet tv-marked og hård konkurrence på

bredbåndsmarkedet steg YouSees omsætning med 6,2%

sammenlignet med 2010.

YouSee Clear

I 2011 var tv-markedet præget af hård konkurrence fra

lavprisudbydere. Kombineret med øget prisfølsomhed

blandt kunderne øgede det presset på premium-udbydere

som YouSee.

Trods disse markedsudfordringer lykkedes det YouSee at

fastholde YouSee Clear-RGU'er på niveau med 2010 gennem

vedvarende bestræbelser på at forbedre udbuddet til

kunderne f.eks. ved at give nye kunder tilmeldingsfordele og

tilføjelse af gratis ekstra HD-kanaler.

Primo 2011 blev abonnementsafgifterne forhøjet pga. et

større udbud af tv-kanaler og øgede indholdsomkostninger.

Prisstigningen havde en begrænset effekt på kundernes

valg af tv-pakker, og migreringen fra fuldpakkerne til medium-

eller grundpakkerne var minimal. Dette havde en positiv

indvirkning på ARPU, der steg med 6,4%.

Alt i alt steg omsætningen fra YouSee Clear med 6,9% i

2011 sammenlignet med 2010.

Omsætningsfordeling, YouSee

Internettjenester

19.9%

YouSee Plus

4,8%

Fastnettelefoni

2,3%

Øvrige

6,6%

YouSee Clear

66,4%

TDC Årsrapport 2011

YouSee Plus

I et forsøg på hele tiden at forbedre og udvide udbuddet til

YouSee Plus-kunder lancerede YouSee kampagnen '100

film', der giver kunderne gratis adgang til 100 forskellige

film. Det har været en succes med ca. 308.000 film vist

siden lanceringen, og generelt har kunderne i stigende grad

benyttet sig af video-on-demand med et antal af lejede film

på ca. 1.124.000 i 2011, hvilket var en stigning på 167%.

Mulighed for selv at bestemme, hvornår de vil se tv, har stor

betydning for YouSee Clear-kunderne, og antallet af startforfra-visninger

nåede op på 3,1m mod 1,7m i 2010.

Dette kombineret med en stor indsats for at forbedre kapaciteten

på nettet og etablere returveje reducerer fortsat

churn i YouSee Plus.

I løbet af 2011 havde YouSee Plus en nettotilvækst på

25.000. Men for at fjerne hindringerne for ‘Ekstrakanaler’

blev kortafgiften ophævet i 4. kvartal og 26.900 kunder blev

dermed flyttet, hvilket betød, at RGU-basen blev reduceret

med 2,5% sammenlignet med 2010. De kunder, der stadigvæk

har et kort, kan til enhver tid købe on-demand tjenester

hos YouSee.

På trods af højere copyrightafgifter, og at kunderne vælger

færre og billigere supplerende tv-pakker, steg omsætningen

fra YouSee Plus med 10,2% sammenlignet med 2010.

Internettjenester

Trods hård konkurrence på et mættet bredbåndsmarked

lykkedes det YouSee at fortsatte sine gode resultater og er

en af få virksomheder, der har vundet markedsandele med

en stigning i antallet af RGU'er på 2,5%.

Efterspørgslen efter højere båndbredder bidrog til, at You-

See øgede sin markedsandel. Flere kunder med højere

båndbredder resulterede i øget ARPU, som havde en gunstig

indvirkning på omsætningen fra internettjenester, der

steg med 3,5% sammenlignet med 2010.

49


Bruttoavance

YouSees bruttoavance steg med 7,4% sammenlignet med

2010 pga. højere omsætning og en højere bruttomargin.

Bruttomarginen steg pga. stigningen i ARPU, der var højere

end de stigende programomkostninger, og blev kun delvist

modvirket af øgede omkostninger i forbindelse med kapacitetsudbygning

samt omkostninger forbundet med øget

internetforbrug.

EBITDA

EBITDA steg med 12,4% og blev påvirket gunstigt af, at

YouSee formåede at begrænse de eksterne omkostninger

på trods af organisk vækst.

Besparelserne blev primært opnået ved øget fokusering på

alle omkostningsposter i hele YouSee. Specielt var der

færre entreprenøromkostninger pga. færre fejl, og da flere

fejl blev udbedret internt efter øget effektivitet. Endvidere

blev markedsføringsomkostningerne holdt nede.

TDC Årsrapport 2011

Udvalgte hovedtal

YouSee 2011 2010 Ændring i %

DKKm

Omsætning 4.259 4.012 6,2

YouSee Clear 2.829 2.646 6,9

YouSee Plus 205 186 10,2

Internettjenester 846 817 3,5

Fastnettelefoni 97 98 (1,0)

Øvrige¹

Transmissionsomkost-

282 265 6,4

ninger og vareforbrug (1.728) (1.655) (4,4)

Bruttoavance 2.531 2.357 7,4

Eksterne omkostninger (459) (467) 1,7

Personaleomkostninger

Andre indtægter og

(554) (538) (3,0)

omkostninger

EBITDA før pensionsind-

3 1 -

tægter 1.521 1.353 12,4

Pensionsindtægter - - -

EBITDA 1.521 1.353 12,4

Bruttomargin % 59,4 58,7 -

EBITDA-margin % 35,7 33,7 -

Organisk omsætning² DKKm 4.259 4.003 6,4

Organisk EBITDA² DKKm 1.521 1.358 12,0

¹ Omfatter installationsafgifter og TDC TV.

² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg.

Udvalgte operationelle data

31. dec.

YouSee

2011

31. dec.

2010 Ændring i %

RGU-base (1.000)

Tv 1.335 1.336 (0,1)

- YouSee Clear 1.179 1.176 0,3

- YouSee Plus³ 156 160 (2,5)

Internet 413 403 2,5

Fastnet 81 76 6,6

Mobilbredbånd 3 3 -

Samlet RGU-base 1.832 1.818 0,8

ARPU DKK / måned

Internet, fastnet 173 169 2,4

Tv i alt 214 202 5,9

YouSee Clear 200 188 6,4

ARPU, YouSee Plus 103 105 (1,9)

ARPU i alt 281 268 4,9

Andre KPI'er

Homes passed (1.000) 1.489 1.454 2,4

Penetration % 79 81 -

RGU per kunde # 1,55 1,54 -

FTE'er

Antal FTE'er (ultimo året) 1.218 1.231 (1,1)

Gennemsnitligt antal FTE'er 1.235 1.245 (0,8)

³ Digitalt tillægsprodukt.

50


Operations & hovedkontoret

2011 kort fortalt

• Operations & hovedkontoret fortsatte i 2011 med at

levere betydelige omkostningsreduktioner. Der blev fortsat

fokuseret på at optimere processer, formindske kompleksiteten,

og øge fokus på kunderne gennem de målrettede

transformationsprogrammer TDC Pro, TDC 2.0 og

TAK.

• Tre outsourcingaktiviteter blev bekræftet - offshoring af

dele af økonomistyringen til Indien, outsourcing af reparation

af mobiltelefoner til danske samarbejdspartnere

og aktiviteterne vedrørende udbygning af fibernet.

• Antallet af fejlretningstimer i installationsforretningen

faldt med 21.000 timer i 2011 sammenlignet med 2010.

Dette blev opnået trods 26.500 ekstra fejlretningstimer i

forbindelse med skybrud i juli 2011.

TDC fortsatte med at investere i LTE-mobilnet og dækkede

ultimo 2011 de ti største byer i Danmark med en målt

tophastighed på 100 Mbit/s.

Om Operations og hovedkontoret

Operations & hovedkontoret står for en række kritiske

støttefunktioner i organisationen: Fejlretning, it, forsyningskæde

og indkøb, installation og nettjenester

TDC Årsrapport 2011

samt stabsfunktioner (såsom HR, Kommunikation, Strategi,

Market Intelligence, Finans samt Jura og Regulering).

Med TDC's strategiske udbygning af netinfrastrukturen

sikrer Operations, at TDC's net fortsat er rygraden i Danmarks

kommunikationsinfrastruktur, der er blandt verdens

bedste (se afsnittet 'TDC i dag' for yderligere oplysninger

om TDC's infrastruktur).

Divisionen står også for den løbende udvikling af netteknologi,

optimering af brugen af eksterne samarbejdspartnere

og leverandører (f.eks. er al it, infrastruktur, drift og udvikling

af applikationer samt vedligeholdelse outsourcet til

CSC), samt facility management og herunder lokaleoptimering

i TDC.

Telenet og it-platformen, der anvendes af Erhverv, Privat og

Wholesale administreres af Operations. Fortsat fokusering

på operationel optimering er derfor nøglen til forbedring af

effektivitet og produktivitet i TDC Koncernen.

Driftsomkostninger i Operations, der vedrører andre forretningsenheders

brug af infrastruktur og forsyningsfunktioner,

allokeres til de relevante forretningsenheder (undtagen

YouSee og Nordic, der faktureres på markedsvilkår). Operations'

omsætning, der genereres af tredjeparter, vedrører

hovedsageligt støtteopgaver, drift af mobilmastlokaliteter

og leverandørstyring.

51


Resultat i 2011

Operations & hovedkontoret fortsatte i 2011 med at levere

gode omkostningsbesparende resultater ved at reducere

eksterne omkostninger med DKK 171m sammenlignet med

2010, mens personaleomkostningerne faldt med DKK

139m.

Reduktionen blev realiseret ved fortsat at forbedre omkostningsgrundlaget

herunder lavere personaleomkostninger

forårsaget af et 11,7% fald i det gennemsnitlige antal medarbejdere

primært inden for stabsfunktioner samt et fald i

den traditionelle fastnetforretning. Yderligere reduktioner

blev opnået ved at fokusere på en række programmer, der

sigter mod at opnå omkostningsbesparelser på tværs af

organisationen. Udnyttelse af stordriftsfordele gennem

TDC's position som den førende aktør på det danske marked

var også en kilde til omkostningseffektivitet i 2011. De

effektivitetsgevinster, som Operations & hovedkontoret

opnåede, resulterede i et fald på DKK 292m eller 9,3% i

driftsomkostninger fordelt til de andre forretningsenheder.

TAK

TAK er koncernens kundetilfredshedsprogram, der skal

forbedre kundernes oplevelse af TDC på alle fronter. Det

omfatter bedre tilpasning af forventninger med kunden i

salgssituationer, færre driftsforstyrrelser i ibrugtagnings-

Omkostningsfordeling, Operations & hovedkontoret

Hovedkontoret

4.7%

Konsulenter/

entreprenører

15,4%

Andre

eksterne

omkostninger

22,4%

Biler

8,7%

It

14,1%

Ejendomme

34,7%

TDC Årsrapport 2011

fasen, hurtig og effektiv fejlhåndtering og et bedre serviceniveau

i call-centre mv. KPI'erne for kundetilfredshed fortsatte

med at stige, og TDC havde flere succeshistorier i

2011:

• Operations fortsatte i 2011 sin fokusering på fejlretning

for dermed at forbedre kundernes oplevelser samtidig

med at omkostningerne blev reduceret. Installationsforretningens

timer for fejlretning faldt med 21.000 timer

eller 2,8% i 2011 sammenlignet med 2010 som følge af

de implementerede programmer. Dette blev opnået trods

26.500 ekstra fejlretningstimer i forbindelse med skybrud,

der oversvømmede dele af Københavnsområdet i

juli 2011.

• Fejlprocenterne efter levering faldt med 6 procentpoint

for privatkunder og 5 procentpoint for erhvervskunder

primært pga. ’first-time-right’-tiltag – der foretages flere

indledende tests, og fejlhåndtering og retning af tekniske

fejl finder sted under leveringsprocessen.

• Antallet af tilbagevendende fejl faldt med 8 procentpoint

for privatkunder og 4 procentpoint for erhvervskunder i

2011. I de sidste to år er antallet af tilbagevendende fejl

mere end halveret for privatkunder og reduceret med

næsten 40% for erhvervskunder.

• Samlet set steg kundetilfredsheden for hele TDC Koncernen

i løbet af året fra 71 i 2010 til 72 i 2011. Ligeledes

faldt scoren for uacceptable kundeoplevelser for hele

TDC Koncernen i løbet af året fra 75 i 2010 til 64 i 2011.

TDC Pro

TDC Pro (Procesoptimering, restrukturering og outsourcing)

er en gennemgang af driftsmodellen, der skal skabe øget

effektivitet, forenklet produktion, reducere leveringstider og

spild, øge fleksibiliteten og styrke samarbejdet på tværs af

alle funktioner. TDC Pro omfatter en gennemgang af processer,

strukturer og grænseflader samt beslutninger om

egenproduktion vs. køb, primært i Operations, samt interaktionen

mellem Operations, og Privat og Erhverv.

52


I 2011 blev der gennemført adskillige tiltag, herunder:

• I første halvår 2011 identificeredes fire outsourcingmuligheder.

Ultimo 2011 var der taget beslutning om eller

gennemført tre eksterne tiltag – outsourcing af Shared

Services i økonomifunktionen til Indien, outsourcing af

reparation af mobiltelefoner i Supply & Logistics til danske

samarbejdspartnere. Primo oktober 2011 meddelte

Operations endvidere, at aktiviteterne vedrørende udbygningen

af fibernet vil blive outsourcet til Fiber & Anlæg

i februar 2012. Disse tiltag vil påvirke ca. 260 medarbejdere.

Det fjerde tiltag resulterede i, at der blev etableret

en stærk intern proces i Driftsdivisionen i Operations

efter forhandlinger med fagforeningerne med det

formål at opnå øget produktivitet og færre omkostninger.

• Der blev også gennemført et projekt, som skulle optimere

processen for levering af fibre ved at reducere leveringstiden,

samt opnå bedre leveringspræcision. Derudover

blev leveringstiderne differentieret, så de afspejler ordrernes

varierende kompleksitet og omfang. Disse tiltag

har medført positive resultater, idet leveringstiderne er

forbedret med 23% fra 2010 til 2011, og leveringspræcisionen

er steget fra et gennemsnit på 80% til 85%.

• Operations fortsatte arbejdet med at forenkle produktporteføljen

ved at mindske kompleksiteten i processer,

systemer og platforme.

• Ved hjælp af TPM (Technical Product Management) overvåges

og optimeres alle nye produktudviklingsprojekter i

hele TDC Koncernen for at sikre effektiv produktion ved

lancering.

TDC 2.0

For at kunne fortsætte med at forbedre rentabiliteten,

kundetilfredsheden og medarbejdertilfredsheden er TDC

ved at implementere et stort transformationsprogram, TDC

2.0, i hele selskabet. TDC 2.0 omhandler daglige arbejdsrutiner

i alle teams og fokuserer på bedre operationel planlægning,

mere effektiv 'performance management', opbygning

af en lean virksomhedskultur, samt på at gøre ledelsen

mere synlig for medarbejderne.

Programmet blev implementeret i Operations i 2011, hvor

ca. 900 medarbejdere var omfattet af transformationen ved

årets udgang. De første resultater af transformationen i

TDC Årsrapport 2011

Udvalgte hovedtal

Operations & hovedkontoret

2011 2010 Ændring i %

DKKm

Omsætning

Transmissionsomkost-

287 323 (11,1)

ninger og vareforbrug (66) (83) 20,5

Bruttoavance 221 240 (7,9)

Eksterne omkostninger (2.061) (2.232) 7,7

Personaleomkostninger

Omkostningsallokering til

(1.480) (1.619) 8,6

andre forretningsenheder

Andre indtægter og

2.852 3.144 (9,3)

omkostninger

EBITDA før pensionsind-

174 193 (9,8)

tægter (294) (274) (7,3)

Pensionsindtægter 438 435 0,7

EBITDA 144 161 (10,6)

Organisk omsætning DKKm 287 323 (11,1)

Organisk EBITDA¹ DKKm 143 163 (12,3)

¹ Rapporteret EBITDA eksklusive indvirkningen fra salg af materielle aktiver samt tilkøb

og frasalg.

Udvalgte operationelle data

Operations & hovedkontoret

31. dec.

2011

31. dec.

2010 Ændring i %

KPI

Fejlretningstimer

Timer

('000) 727 748 (2,8)

Aktive it-applikationer # 486 553 (12,1)

Image (ECSI)²

Kundetilfredshed (Kunde-

Indeks 66 65 -

Barometer)²

Uacceptable kunde-

Indeks 72 71 -

oplevelser² ³ Indeks 64 75 -

FTE'er

Antal FTE'er (ultimo året) 3.596 4.113 (12,6)

Gennemsnitligt antal

FTE'er 3.860 4.369 (11,7)

² KPI omfatter TDC Koncernen

³ 1K 2009 = Indeks 100. Et lavere indeks indikerer en mere positiv kundeoplevelse.

Operations bekræftede, at en gennemgående implementering

af TDC 2.0 indeholder betydelige muligheder for effektivitetsforbedringer

og vil være en vigtig løftestang til at

opnå fremtidige effektivitetsforbedringer.

53


TDC leverede i 2011 solide resultater på et

konkurrenceintensivt marked med en vækst

i omsætning og EBITDA på hhv.

0,5% og 1,6%

TDC’s gennemsnitlige årlige afkast til

aktionærerne udgør i alt

11,2% i forhold til 3,8%,

som er det europæiske benchmark for

teleselskaber


Lokalsamfundet

& verdenen

TDC Årsrapport 2011

Vi forbinder

Danmark

Rubjerg Knude, Nordjylland


Aktionærinformation

Politik

TDC tilstræber at skabe og opretholde en åben dialog med

sine investorer samt at give dem information, der er relevant

for at kunne træffe begrundede investeringsbeslutninger

om TDC's aktier og obligationer. TDC’s oplysningspraksis

er tilrettelagt for at give alle investorer fair og lige adgang

til denne information.

Aktionærer

TDC er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Ved udgangen

af 2011 var TDC’s cirkulerende aktier og stemmerettigheder

fordelt som vist i nedenstående tabel.

Ved udgangen af 2011 havde TDC mere end 42.000 aktionærer,

som omfatter danske og internationale institutionelle

investorer samt danske private investorer og TDCmedarbejdere.

Det øverste holdingselskab for TDC A/S' hovedaktionær,

NTC Holding GP & Cie S.C.A., er NTC Parent S.à r.l., der

udarbejder et koncernregnskab, der kan bestilles hos Registre

de Commerce et des Sociétés, Centre administratif

Pierre Werner Bâtiment F, 13 rue Erasme, L-1468 Luxembourg-Kirchberg.

NTC Holding GP & Cie S.C.A. er via en række holdingselskaber

ultimativt kontrolleret af kapitalfonde, der hver især

direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af:

• Apax Partners Worldwide LLP: 15,7%

• The Blackstone Group International Limited: 23,5%

• Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.: 19,6%

• Permira Advisers KB: 19,4%

• Providence Equity Partners Limited: 17,7%

Ejerskab pr. 31. december 2011

TDC Årsrapport 2011

Aktieudbytte for 2011-2012

Bestyrelsen godkendte i august 2011 udbyttebetaling af

udbytte på DKK 2,18 og forventes at udlodde resten af de

DKK 4,35 for regnskabsåret 2011 i marts 2012.

For regnskabsåret 2012 forventes bestyrelsen at indstille,

at der udbetales udbytte på DKK 4,50 pr. cirkulerende aktie,

hvoraf DKK 2,25 forventes udloddet i august 2012 og

resten i 1. kvartal 2013.

Udbyttepolitik

Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med udbetaling

af 80-85% af EFCF i et givent regnskabsår, hvor 40-50% af

udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal,

og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1.

kvartal i det efterfølgende år.

Antal aktier

Fordeling af

ordinære aktier

Fordeling af stemmerettigheder

NTC Holding GP & Cie S.C.A. 482.368.645 58,5% 59,1%

Singapore Investment Corporation Pte Ltd. 41.620.612 5,0% 5,1%

TDC A/S 8.367.121 1,0% -

Andre 279.770.650 33,9% 34,2%

Ikke navnenoterede 12.872.972 1,6% 1,6%

Cirkulerende aktier i alt 825.000.000 100% 100%

Kilde: VP Securities.

Aktionærernes geografiske fordeling DKKm

Ikke navnenoteret

2%

Resten af

verden

2%

US

10%

Danmark

15%

Resten af

Norden

1%

UK

10%

Luxembourg

60%

56


Der kan blive indeholdt skat af udbytte udbetalt til selskabets

aktionærer.

Kapitalstruktur

Bestyrelsen har vurderet TDC’s kapitalstruktur og har fundet,

at den både varetager aktionærernes interesser og den

fortsatte udvikling af selskabet.

Aktier og stemmerettigheder

TDC's aktiekapital er opdelt i 825.000.000 aktier a DKK 1.

Ethvert aktiebeløb på DKK 1 giver en aktionær ret til en

stemme. Alle selskabets aktier er noteret på NASDAQ

OMXCopenhagen (ISIN DK0060228559).

Udnævnelse og udskiftning af bestyrelsesmedlemmer

Ifølge selskabets vedtægter består selskabets bestyrelse af

tre til elleve medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer

vælges for et år ad gangen og kan genvælges. I henhold til

vedtægterne skal bestyrelsesmedlemmer udtræde af bestyrelsen

senest på den første ordinære generalforsamling

efter det fyldte 70 år.

Ændring af vedtægter

En beslutning om vedtægtsændring kræver vedtagelse af

kvalificeret flertal eller enstemmighed, således som det

fremgår af § 106 og § 107 i Selskabsloven. Selskabets

vedtægter indeholder ikke yderligere krav om vedtægtsændringer

end bestemmelserne i Selskabsloven.

TDC Årsrapport 2011

Bestyrelsens bemyndigelser

Indtil generalforsamlingen 2012 er bestyrelsen bemyndiget

til at beslutte, at selskabet i overensstemmelse med Selskabsloven

kan erhverve egne aktier forudsat, at selskabets

beholdning af egne aktier på intet tidspunkt overstiger 10%

af den nominelle aktiekapital. Købskursen på aktierne må

ikke afvige mere end 10 pct. fra de noterede kurser på

NASDAQ OMX Copenhagen på købstidspunktet.

Endvidere er bestyrelsen ifølge selskabets vedtægter bemyndiget

til følgende:

• Bestyrelsen er indtil 18. marts 2014 bemyndiget til at

forhøje aktiekapitalen med op til DKK 108.229.770. Forhøjelsen

kan ske ved kontant indbetaling eller ved indbetaling

i andre værdier end kontanter. Der kan ved tegning

af aktierne ske fravigelse af aktionærernes fortegningsret.

• Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om

uddeling af ekstraordinært udbytte, såfremt selskabets

og koncernens økonomiske situation giver grundlag for

dette. Der er ingen tidsbegrænsning på bemyndigelsen.

57


Aktiekurs

I et udfordrende marked har TDC-aktiens defensive karakteristika

vist sit værd i 2011 med et samlet afkast til aktionærerne

på minus 0,1%, ca. 13,5 procentpoint bedre end

afkastet på NASDAQ OMX Copenhagens C20 indeks. Aktiekursen

ved årets udgang udgjorde DKK 46,06, hvilket svarede

til et tab på DKK 2,39 pr. aktie eller 5% i 2011. Dette

skal ses i lyset af, at der i løbet af året blev udbetalt DKK

2,18 pr. aktie i udbytte.

Handel med TDC-aktier var desuden begrænset før markedsudbuddet

af TDC-aktier i december 2010. Antallet af

handlede TDC-aktier i 2011 udgjorde 447,9m, hvilket er et

gennemsnit på 8,6m om ugen i 2011.

Aktiekurs 2009-2011 1

210

190

170

150

130

110

90

70

50

30

1 Aktiekursen er korrigeret for udbytte og aktiesplit.

TDC Årsrapport 2011

K1 09 K2 09 K3 09 K4 09 K1 10 K2 10 K3 10 K4 10 K1 11 K2 11 K3 11 K4 11

OMX Copenhagen C20

TDC

58


Finanskalender

TDC's finanskalender findes på investor.tdc.dk.

Information of TDC-aktien

Fondsbørs NASDAQ OMX Copenhagen

Aktiekapital DKK 825,000,000

Pålydende værdi DKK 1

Antal aktier 825,000,000

Aktieklasser One

ISIN-kode DK0060228559

Investor Relations hjemmeside

Selskabets investor relations hjemmesidegiver adgang til

oplysninger om TDC-aktien, finansielle oplysninger, regnskabsmeddelelser,

meddelelser, finanskalender, den ordinære

generalforsamling, god selskabsledelse samt kontaktoplysninger

for Investor Relations. Investor Relations

hjemmeside giver endvidere investorer mulighed for forhåndstilmeldinger,

portefølje- og påmindelsesfunktioner

vedrørende kursudvikling, webcasts, præsentationer og

telekonferencer for analytikere.

TDC Årsrapport 2011

Finanskalender 2012

13. januar Lukket periode forud for regnskabsmeddelelse for 2011 begynder

25. januar Frist for selskabets aktionærer til at fremsætte skriftligt krav om optagelse af et bestemt emne på

dagsordenen til selskabets generalforsamling den 8. marts 2012

3. februar Regnskab for 2011

7. februar Årsrapport 2011 er tilgængelig på investor.tdc.dk

8. marts Generalforsamling

9.-14. marts Aktierne handles uden udbytte

14. marts Betaling af udbytte

18. april Lukket periode forud for delårsrapport for januar – marts 2012 begynder

9. maj Delårsrapport for januar – marts 2012

18. juli Lukket periode forud for delårsrapport for januar – juni 2012 begynder

8. august Delårsrapport for januar – juni 2012 inklusive bestyrelsens beslutning om udlodning af foreløbigt

udbytte

9.-14. august Aktierne handles uden udbytte

14. august Betaling af udbytte

11. oktober Lukket periode forud for delårsrapport for januar – september 2012 begynder

1. november Delårsrapport for januar – september 2012

31. december Afslutning af regnskabsåret 2012

Henvendelse

Henvendelser vedrørende selskabets aktier og gældsbeviser

bedes rettet til TDC Investor Relations:

Flemming Jacobsen

Chef for Finansafdelingen og Investor Relations

TDC Investor Relations

Teglholmsgade 3

0900 København C

Danmark

Tlf.: 66 63 76 80

Fax: 33 15 75 79

investorrelations@tdc.dk

investor.tdc.dk.

Henvendelser vedrørende besiddelse af selskabets aktier

og aktiebog bedes rettet til:

VP SECURITIES A/S

Weidekampsgade 14

2300 København S

Danmark

Tlf.: 43 58 88 88

vp.dk

59


TDC har

2.550 3G-sites

i Danmark – flere sites pr. indbygger end noget

andet teleselskab i Europa

TDC’s telenet omfatter

228.500 km

kobberkabler, hvilket svarer til næsten

seks gange rundt om jorden


Vi forbinder

Danmark

Maskiner

& systemer

TDC Årsrapport 2011

Farsø, Himmerland


Regulering

Oversigt

Nedenstående er et resumé af de lovgivningsmæssige

rammer for telekommunikationsbranchen i EU, herunder

særligt i Danmark. Resuméet har til formål at give et generelt

overblik over den mest relevante telelovgivning, der

finder anvendelse på TDC’s aktiviteter i Danmark, og skal

ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af sådan

lovgivning.

Lovgivning

EU

Lovgivning

I henhold til rammelovgivning skal EU-medlemsstater pålægge

visse forpligtelser til udbydere, der er udpeget som

havende en stærk markedsposition ('SMP'). Det er hensigten,

at disse forpligtelser skal kompensere for et markedssvigt

i et marked, hvor en eller flere deltagere har SMPstatus.

Rammelovgivningen er suppleret med EU-

Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder.

Henstillingen definerer syv specifikke markeder

og vedrører identificering af produkt og tjenestemarkeder,

hvor udbydere, der er udpeget som havende SMPstatus,

kan pålægges lovgivningsmæssige forpligtelser.

International roaming

Mobiludbydere i EU er pålagt en række forpligtelser iht. EUroamingforordningen,

herunder et loft på engros- og detailpriser

for tale, sms og data. EU-roamingforordningen har

medført et lavere niveau for roamingtakster, hvilket på

nogle områder har haft negativ indvirkning på TDC’s omsætning

og indtjening. Det forventes, at en ny EUroamingforordning

bliver vedtaget i første halvdel af 2012.

Danmark

EU-rammelovgivningen er fuldt implementeret i Danmark.

Den danske lovgivning vedrørende drift af elektroniske

kommunikationsnet og udbud af elektroniske kommunikationstjenester

er omfattende. Teleloven udgør den primære

lovmæssige danske regulering og indeholder de overordnede

regler vedrørende slutbrugerforhold, forsyningspligt,

nummerforhold og samtrafik.

TDC Årsrapport 2011

Lovgivning vedrørende udbydere med SMP-status

Markedsanalyser

Erhvervsstyrelsen er i henhold til teleloven forpligtet til med

regelmæssige mellemrum at gennemføre markedsundersøgelser

med henblik på at vurdere, om der er tilstrækkelig

konkurrence på de individuelle markeder. På de markeder,

hvor Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der ikke er tilstrækkelig

konkurrence, udpeger styrelsen en eller flere udbydere

som havende SMP-status.

Erhvervsstyrelsen skal pålægge udbydere med SMPstatus

en eller flere af følgende forpligtelser:

• imødekommelse af alle rimelige anmodninger om

adgang til samtrafik

• ikke-diskrimination

• gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik og nye

samtrafikprodukter

• regnskabsmæssig opsplitning

• funktionel adskillelse

TDC forventer ikke at blive underlagt forpligtelser vedrørende

funktionel adskillelse. Som en del af forpligtelsen vedrørende

ikke-diskrimination kan Erhvervsstyrelsen pålægge

SMP-udbydere at anvende en stand-still-periode, når de

lancerer nye eller ændrede engrosprodukter.

Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde og efter forudgående

drøftelse med og samtykke fra EU-Kommissionen pålægge

udbydere med SMP-status andre forpligtelser end ovennævnte.

Erhvervsstyrelsen har udpeget TDC som SMP-udbyder på

alle syv markeder og har udpeget TDC som SMP-udbydere

på engrosmarkedet for SMS-terminering. TDC er således

underlagt de SMP-forpligtelser, der er anført oven for med

undtagelse af funktionel adskillelse.

Hvor TDC er underlagt en SMP-forpligtelse om priskontrol,

skal priserne generelt fastsættes ved hjælp af LRAICmodellen.

EU-Kommissionen har henstillet, at LRAICmetoden

ændres i forhold til engrostermineringstakster i

både fastnet og mobilnet, således at differensomkostninger

nu defineres som 'avoidable costs', hvilket væsentligt reducerer

de engrospriser, som TDC vil kunne opkræve. Henstil-

62


lingen er implementeret i lovgivningen i Danmark, men

principperne er endnu ikke fuldt ud implementeret i de

anvendte LRAIC-prismodeller.

De vigtigste markedsafgørelser for TDC’s virksomhed er

engrosmarkederne 4, 5 og 7, hvor TDC er underlagt SMPforpligtelser.

Disse tre markeder er beskrevet i nedenstående

tabel.

Kravet om at skulle tilbyde engros-BSA til bredbånd via

coax, der er en del af marked 5, træder i kraft, når en konkurrent

formelt har anmodet om BSA til bredbånd via coax.

Når kravet er trådt i kraft, har TDC seks måneder til at implementere

og begynde at tilbyde BSA via coax til priser

fastsat efter den LRAIC-model, der er udviklet til dette formål.

Afgørelsen indeholder også et krav om at tilbyde engros-BSA

til bredbånd via coax, der ikke ejes af TDC, men

hvor TDC leverer bredbåndstjenester til husstande tilsluttet

nettet og kontrollerer de frekvenser, der er nødvendige for

bredbåndsdistribution. Det er TDC’s opfattelse, at TDC ikke

er forpligtet til dette, medmindre dette er udtrykkeligt fastlagt

i en aftale mellem ejeren af det pågældende net og

TDC. Afgørelsen er imidlertid uklar på dette punkt, og TDC

har derfor anket denne del af afgørelsen til domstolene.

Den supplerende afgørelse vedrørende marked 5, der

pålægger TDC at tilbyde engros-BSA til bredbånd via sit

fibernet, pålægger TDC en række forpligtelser, herunder

etablering af fiberadgang til husstande. Priserne vil blive

fastsat i henhold til en LRAIC-model. TDC har anket en del af

afgørelsen vedrørende forpligtelsen om at skulle etablere

fiberadgang til husstande til domstolene.

Oversigt over de vigtige markeder og engrospriser

Marked Definition

Marked 4

Marked 5

Fysisk netinfrastrukturadgang via rå kobber (ikke

adgang via fibernet eller anden adgangsinfrastruktur)

på et fast sted i Danmark

Adgang til bredbånd via kobber, coax og fiber til

engroskunder

Marked 7 Terminering af taleopkald på individuelle mobilnet

Udbyder med

SMP-status

TDC

TDC

TDC, Telia,

Telenor og Hi3G

TDC Årsrapport 2011

Afgørelsen om de ny markeder 4 og 5 vil blive vedtaget i

første halvdel af 2012. Udkast til markedsafgørelser blev

sendt i høring i december 2011. De væsentligste ændringer

i forhold til eksisterende afgørelser vedrørende markederne

4 og 5 er, at fibernet medtages og reguleres som en del af

marked 4; TDC vil blive pålagt at anvende en stand-stillperiode,

når de lancerer nye eller ændrede engrosprodukter

på markederne 4 og 5; og Erhvervsstyrelsen vil også introducere

en foranstaltning til at presse overskudsgraden,

som vil pålægge TDC at justere engrospriserne, hvis omkostningerne

for en rimelig effektiv operatør er højere end

TDC's detailpriser. Foranstaltningen til at presse overskudsgraden

omfatter udelukkende single play-bredbånd

baseret på kobber og vil kun være gældende, hvis TDC's

priser er de højeste på markedet.

Forsyningspligt

TDC er udpeget som forsyningspligtsudbyder, hvilket medfører,

at alle kunder, uanset geografisk placering, har ret til

at blive tilbudt en række grundlæggende telekommunikationstjenester

såsom fastnettelefoni, ISDN-net og tjenester,

et vist minimumssæt af faste kredsløb, særlige forsyningspligttjenester

for handicappede, oplysningsservice, elektronisk

abonnementsfortegnelse og visse radiobaserede

maritime nød- og sikkerhedstjenester. TDC skal på rimelige

vilkår udbyde de tjenester, der er omfattet af forsyningspligten,

til enhver, der anmoder derom. Forsyningspligten

løber indtil den 31. december 2014, og Erhvervsstyrelsen

har mulighed for en forlængelse på op til to år.

Udvalgte engrospriser

2009 2010 2011

Fuld adgang

Rå kobber, til rå kobber DKK/pr. år 890 832 820

abonnement Delt

anvendelse DKK/pr. år 445 416 410

2 Mbit/s DKK/pr. år 968 916 817

BSA, downstream- 4 Mbit/s DKK/pr. år 1.060 1.004 896

hastighed 8 Mbit/s DKK/pr. år 1.156 1.092 973

20 Mbit/s DKK/pr. år 1.276 1.212 1.079

Termineringspriser

Tale DKK/min. 0,54 0,44 0,33

63


Risikofaktorer

TDC stilles over for både interne risici såsom operationelle

risici og eksterne risici såsom makroøkonomiske og regulatoriske

risici. Hvordan TDC afbøder risici har betydelig

indvirkning på TDC's forretning, finansielle situation og

driftsresultat. I det følgende beskrives de risici, som TDC

står over for, herunder deres indvirkning samt de afbødende

faktorer og initiativer, som TDC tager for at håndtere

disse risici. De nedenfor beskrevne risici er ikke de eneste,

TDC står overfor. Yderligere risici, som TDC på nuværende

tidspunkt ikke er bekendt med eller vurderer som uvæsent-

Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Risiko for langvarig

svag makroøkonomisk

udvikling

Risiko for øget

konkurrencemæssigt

pres

• Kunderne vil muligvis reducere deres brug af telekommunikationsprodukter

og have et større incitament

til at bruge tid på at analysere forskellige tilbud

pga. øget fokusering på omkostninger, hvilket kan

medføre øget churn og faldende ARPU på tværs af

produkterne i Privat, YouSee og Wholesale. Flere kunder

kan evt. prioritere omkostninger højere end bekvemmelighed

og vælge den billigste leverandør til at

dække hvert enkelt kommunikationsbehov i stedet for

en kombinationsløsning, hvilket kan have indflydelse

på efterspørgslen af kombinationsprodukter såsom

TDC HomeTrio.

• Flere virksomheder kan gå konkurs, og andre erhvervskunder

kan evt. skære ned på deres investeringer,

hvilket kan give et vigende telemarked og dermed

mindske omfanget af kontrakter og øge risikoen for at

påføre tab pga. tab på uerholdelige kreditorer.

• Faldende efterspørgsel i de øvrige nordiske lande,

især i Sverige hvor regeringen har nedjusteret forventningerne

om fremtidig vækst i bruttonationalproduktet,

kan indvirke på især produktområder med

engangsindtægter.

TDC er udsat for omfattende konkurrence fra veletablerede

pan-nordiske og danske telekommunikationsselskaber,

herunder elselskaberne og tv-distributører.

Nogle af disse konkurrenter er udsat for færre myndighedskrav

i Danmark end TDC er, og baserer deres

prisstrategier på marginalomkostninger. Konkurrencen

kan skærpes yderligere fremover og medføre

øget churn og faldende ARPU på tværs af alle produkter

og tjenester på markederne for privatkunder, erhverv

og engrossalg i Danmark og i de andre nordiske

lande.

• En ændring af platform og teknologi har øget konkurrence

fra elselskaber, der har udrullet fibernet for at

tilbyde fastnettelefoni, bredbånd og tv. TDC TV og

YouSee udfordres også af udbydere af betalings-tvtjenester

på andre platforme, bl.a. elselskaber, DTHdistributører,

DTT-udbydere og operatører, der udbyder

TVoIP. Endvidere kan det forventes, at udenlandske

udbydere på OTT-markedet vil vinde markedsandele

på VoD-markedet.

• Hvis operatører, der p.t. er afhængige af national

roaming eller MVNO-aftaler med TDC, fremskynder

udrulning af egne net, vil det have en negativ indvirkning

TDC’s engrosvirksomhed.

TDC Årsrapport 2011

lige, kan også påvirke TDC’s forretning, finansielle stilling og

driftsresultat negativt.

Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret

rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed. Det er ikke

muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer

for TDC, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan

indtræffe i større eller mindre omfang og få uforudsete

konsekvenser.

• Fokusere på tilgang af kunder med stort forbrug -

f.eks. ved at øge salget af smartphones, tjenester der

kræver høj bredbåndskapacitet og værdiforøgende

bredbåndstjenester, samt stimulere til øget brug af

data og SMS.

• Lancere produkter til delvis fast pris på de relevante

markeder.

• Fremme proaktiv kundekontakt, fokusering på churn

og bedre redskaber til brug for TDC's save teams.

• Sætte skub i salget af TDC HomeTrio Mini til tvsegmentet

med lav ARPU.

• Inkludere mere VAS-indhold og opbygge opfattelsen

af værdi for at retfærdiggøre prissætningen.

• Øge netkapaciteten for både up- og download.

• Fokusere mere på krydssalg mellem operatør- og

integratorforretningerne.

• Styrke det fællesnordiske produktudbud og fokusere

på fællesnordisk samarbejde og salg til partnere for

at appellere til en bredere kreds af kunder.

• Fremme proaktiv kundekontakt, fokusering på churn

og bedre redskaber til brug for TDC's save teams.

• Inkludere mere VAS-indhold og opbygge opfattelsen

af værdi for at retfærdiggøre prissætningen.

• Fortsat fokusere på styring af produktudvikling og

salg.

• Fokusere på alle former for IP-underholdning til

hjemmet og OTT.

• Fortsat fokusere på at konkurrere med elselskaberne.

• Forsætte med at øge netkapaciteten for både up- og

download.

• Kompensere med salg af mobil fiber-backhaul og

mobilmastlokationer.

• Tilbyde fordele ved fortsat at benytte TDC's net.

64


TDC Årsrapport 2011

Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Risici forbundet med • Ændret teknologi kan fremskynde udskiftning til mere • Strukturere migreringen så den forbliver i TDC.

den teknologiske

udvikling

avancerede eller billigere alternative - fastnet til mobiltelefoni

og VoIP og fastnetbredbånd til mobilbredbånd

- markeder, hvor TDC's markedsandel og rentabilitet

er mindre.

• Den teknologiske udvikling kan forringe TDC's pris- • Fortsat fokusere på innovation og værdiskabelse

struktur inden for et eller flere produktmarkeder.

herunder lancering af nye og/eller forbedrede produk-

• Det er muligt, at TDC i fremtiden ikke kan følge med

den teknologiske udvikling og ikke kan levere de komplekse

løsninger, der efterspørges, og derfor kan miste

momentum i forhold til sine konkurrenter.

ter.

• Med øget kompleksitet følger en øget risiko for fejl, • Løbende og konsekvent arbejde på at løse kvalitets-

hvilket kan medføre reduceret kundetilfredshed.

problemer, når de opstår, og fokusere på at løse dem

rigtigt første gang.

• En ændret it-teknologi kan medføre øgede omkost- • Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere

ninger fremover, da faldende driftsomkostninger på situationen ud fra et fælles mål om at optimere om-

de traditionelle systemer ikke længere kan kompenkostningerne yderligere.

sere for øgede driftsomkostninger til nye systemer. • Hvis det ikke lykkes at identificere potentiel optimering,

skal det overvejes at udbyde it i licitation.

• Nordic: Den øgede smartphone-penetrering på • Øge samarbejdet med leverandører af mobiltelefoner

mobilmarkedet har medført tekniske udfordringer for og forbedre den tekniske struktur i samarbejde med

MVNO-set-uppet, som kan have en negativ indvirkning

på den nordiske mobilforretning.

MVNO-værter.

Mangel på yderligere I de senere år har TDC aktivt søgt at nedbringe driftsom- • Sikre sig maksimal fleksibilitet i produktionen ved

forbedringer af

driften

kostningerne og forbedre sin driftseffektivitet. TDC kan

ikke give sikkerhed for, at det fortsat kan forbedre

driften. Dette omfatter:

• Manglende evne til at imødekomme ændringer i

efterspørgslen efter produktionskapacitet.

hjælp af eksterne ressourcer.

• Forbedre responstiderne med bedre planlægningsværktøjer

og lokale Nimbus-aftaler.

• Manglende evne til at levere produktivitetsforbedrin- • Fortsat fokusere på at få løst problemer ved første

ger i call-centre (gennemsnitlig håndteringstid og til- opkald.

gængelighed) og iværksætte tiltag, der skal reducere • Reducere den gennemsnitlige håndteringstid.

antallet af opkald.

• Sætte skub i fejlnedsættelsesprogrammet med

• Manglende evne til at forbedre fejlrater, f.eks. opho- strategiske tiltag.

bet mængde af ugjort arbejde pga. skybrud.

• Sikre 'best in class'-fejlretning med produktspecifikke

• Det er lykkedes TDC at reducere sine omkostninger

markant i de seneste år, det vil måske fremover ikke

være muligt.

spor.

Øget regulatorisk • I 2. kvartal 2012 forventes en afgørelse fra Højeste- • Anke Højesterets afgørelse, hvis den ikke er til TDC's

pres

ret, som kan stadfæste Erhvervsstyrelsens afgørelse

om, at YouSee også skal tilbyde BSA til net ejet af

fordel, og samarbejde med foreninger om at ændre

deres kontrakter, hvis de ikke er interesserede i at

tredjeparter.

have andre operatører i deres net.

• Sammenlignet med de aktuelle afgørelsesudkast fra • Give oplysninger til Erhvervsstyrelsen vedrørende

Erhvervsstyrelsen kan de endelige afgørelser vedrø- markedsafgørelser, når værktøjet tages i anvendelse.

rende marked 4 og 5 resultere i nye og/eller strengere • Udøve politisk indflydelse for at fremføre budskabet

regulatoriske krav til TDC.

om at pres på engrospriser vil resultere i et lavere

investeringsniveau.

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefalinger i et Skabe større bevidsthed hos myndighederne vedrøren-

rapportudkast vedrørende frit valg af tv-kanaler og de:

gratis tv-kanaler i TDC's grundpakke kan blive vedta- • omkostninger til forbrugerne for frit valg og fjernelse

get ved lov.

af specielt TV2 fra grundpakken.

• risikoen for at flere danske kanaler må ophøre pga.

totalt frit valg.

• markedets bevægelse mod øget valgfrihed.

• Nordic: Usikkerhed vedrørende reguleringen af de • Øge dialogen med reguleringsmyndighederne i

svenske priser for især terminering af fastnet- og

Sverige og Norge.

mobiltelefoni samt for kobberpriser. Risiko for poten- • Intensivere forhandlingerne med MVNO-værter

tielt prispres fra MVNO-værter.

herunder benchmarking mod alternative udbydere.

65


Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Outsourcingrisici • Udskiftning af hoved-it-outsourcingpartner eller

omfattende flytning til udlandet af CSC's nuværende

arbejdsstyrke kan medføre flere it-komplikationer og

længere leveringstider på projekter.

• Manglende evne til fortsat at optimere nuværende

eller fremtidige outsourcingforhold, eller hvis TDC’s

nuværende outsourcingaftaler skulle blive utilfredsstillende,

eller hvis forpligtelserne ikke opfyldes, vil

TDC måske ikke være i stand til rettidigt, om overhovedet,

at finde nye samarbejdspartnere til outsourcing

på økonomisk attraktive vilkår.

Risici forbundet med

telenet

• Øget outsourcing af udvikling og drift af værdiforøgende

tjenester (VAS) til flere samarbejdspartnere

øger kompleksiteten af alle processer (planlægning,

konstruktion og drift), da de forskellige partnere har

forskellige platforme og procedurer. Øget kompleksitet

og outsourcing af kvalitetskontrol øger risikoen for

fejl.

• Al IP-strategi er baseret på en enkelt platform, hvilket

betyder, at forstyrrelser på nettet kan have større

konsekvenser end hidtil.

Finansielle risici • TDC’s nye EMTN-obligationer og nye kreditfaciliteter

indeholder bestemmelser om ændring i ejerforhold

(change of control), der i tilknytning med en ratingnedjustering

til under investment grade eller en

tilbagekaldelse af TDC’s ratings kan resultere i, at

långivere vil annullere deres kredittilsagn og kræve, at

TDC tilbagebetaler dele af eller hele sin udestående

gæld. TDC’s nye EMTN-obligationer og nye kreditfaciliteter

indeholder også cross default-bestemmelser.

Hvis der indtræffer en misligholdelse, kan det resultere

i at långivere vil annullere deres kredittilsagn og

kræve, at TDC tilbagebetaler udestående gæld i henhold

til aftaler, der indeholder en cross defaultbestemmelse.

Hvis TDC nedgraderes til under investment

grade-rating, vil ren-tebetalingerne (kuponerne)

for EMTN-obligationerne udstedt i 2011 stige

med 1,25 procentpoint pro anno.

• Renter og/eller valutakurser kan udvikle sig negativt

for TDC og medføre højere finansielle omkostninger.

TDC's finansielle modparter kan få økonomiske

vanskeligheder og ikke være i stand til at opfylde deres

forpligtelser over for TDC.

• En nedjustering af TDC’s kreditvurderinger kan medføre

stigende finansieringsomkostninger og begrænse

adgangen til finansieringskilder.

• Pres på betalingsbetingelser fra store kunder pga.

øget fokusering på pengestrømme kan resultere i

længere betalingsbetingelser fra kreditorer.

• Se også følgende noter til koncernregnskabet: note

26 om finansiel styring og markedsrisici, note 27 om

pensionsforpligtelser og note 38 om eventualforpligtelser.

TDC Årsrapport 2011

• Planlægge vidensdeling i detaljer.

• Forhandle med outsourcingpartnere på alle niveauer

og undersøge mulighederne for at ændre det eksisterende

sourcingarrangement.

• Opnå gennemsigtighed for leverandørers aktiviteter

og risici.

• Implementere alle nye funktionaliteter (tjenester,

platforme) ved hjælp af en ibrugtagningsproces med

konkrete godkendelseskriterier.

• Sikre at roller og ansvar er klart definerede og dokumenterede.

• Mindske risikoen for store strømudfald i IP-nettet ved

hjælp af en løbende problemstyringsprocedure.

• Indsamle stabilitetsrapporter.

• Sikre at TDC, i videst muligt omfang, overholder sine

kontraktlige finansielle forpligtelser.

• Fornuftig risikostyring inden for de risikorammer, der

er defineret i den finansielle strategi, som er godkendt

af bestyrelsen.

• Sprede modpartseksponeringen.

• Ugentlig rapportering af modpartseksponering.

• Tage værdi ud af positioner.

• Føre en løbende dialog med ratingbureauerne for at

sikre korrekt forståelse af aktuelle økonomiske resultater

og forventninger til fremtiden.

• Ugentlig rapportering til account managers.

66


Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Skattemæssige risici • TDC er underlagt den gældende skattelovgivning i de

lande, hvor TDC har forretningsaktiviteter. Enhver

fremtidig ændring af skattelovgivningen, herunder

moms og andre direkte skatter i de lande, hvor TDC

har forretningsaktiviteter, kan få negativ indvirkning

TDC’s selskabsskat og moms samt det fremtidige

driftsresultat.

Risiko for beskadiget

omdømme

• Dårlig omtale fra interessenter herunder konkurrenter,

lovgivere eller forbrugerorganisationer kan få negativ

indvirkning på offentlighedens og kundernes

opfattelse af TDC. Der er påvist en sammenhæng

mellem image og kunders ønske om at blive eller forblive

kunder.

• Faktiske eller opfattede risici forbundet med mobiltelefoner

eller basestationer og dermed forbundet omtale,

lovgivning eller retssager kan reducere TDC’s

mobilkundebase, få mobilkunder til at bruge deres

mobiltelefoner mindre, gøre det vanskeligt at finde

eller bibeholde attraktive lokationer for basestationer

og potentielt føre til væsentlige sagsomkostninger.

Andre • Der kan ske skade på eller afbrydelse af TDC’s udstyr

og telenet (herunder kritiske systemer såsom centraler,

switches, andre vigtige netpunkter) som følge af

brand, strømafbrydelser samt udstyrs- og systemfejl,

herunder fejl, der skyldes terrorangreb.

• Indvirkninger som følge af naturkatastrofer og ekstreme

vejrforhold kan medføre flere kabelfejl og øgede

omkostninger til fejlhåndtering.

• Resultater af kriminelle handlinger (f.eks. hacking og

misbrug af adgang og rettigheder til software)

og/eller sabotage udført af medarbejdere, partnere

eller tredjepart kan have en negativ indvirkning på

TDC’s forretning.

TDC Årsrapport 2011

• Fortsat fokusere på styring af skatterisici for at sikre

en lav margin for uidentificerede risici samt at indberette

og betale direkte og indirekte skatter korrekt og

til tiden.

• Vurdere dels skatterisiciene forbundet med TDC's

skattemæssige stilling og hensættelser til disse risici

efter behov.

• Afbøde ved hjælp af rådgivere og via input til Dansk

Industri og andre, der kommenterer skattelovgivningen.

• Implementere ugentlig opsporing og rapportering om

image- og mediedækning til ledelsen samt talsmænd.

• Implementere ugentlig image-rapportering til direktionen.

• Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal sikre fortsat

fokusering på image i hele koncernen.

• Iværksætte PR-aktiviteter, der skal styrke TDC's

image.

• Etablere struktureret problemstyring.

• Gå i dialog med berørte lokalsamfund.

Fortsat fokusere på/overveje:

• forsikring mod terror og kriminalitet samt forsikring af

ejendom.

• back up-faciliteter.

• redundans i servere og net.

• kredit- og svindelstyring/forsikring mod kriminalitet

• sikre at koncernens sikkerhedschef og -styregruppe

iværksætter løbende og strenge sikkerhedsprocesser.

67


Corporate

Social

Responsibility

2011


TDC Årsrapport 2011

Ry, Østjylland


Corporate Social Responsibility

Dette er TDC's lovpligtige redegørelse om samfundsansvar

(Corporate Social Responsibility, CSR) i overensstemmelse

med årsregnskabslovens § 99a. Supplerende til den lovpligtige

redegørelse om samfundsansvar har TDC udarbejdet

en CSR-rapport, der er i overensstemmelse med principperne

defineret ved Global Reporting Initiative's (GRI) sustainability

reporting guidelines (G3). Rapporten kan downloades

her: om.tdc.dk/samfund.

Som medlem af UN Global Compact afleverer TDC også en

’Communication on Progress’-rapport (COP) til FN for regnskabsåret

2011. Denne COP vil bestå af TDC's CSR-rapport

udformet efter de ovennævnte retningslinjer. Hermed

kunne TDC have valgt at undlade at medtage en redegørelse

om samfundsansvar i ledelsesberetningen, men har med

sigte på klarhed og gennemsigtighed valgt ikke at bruge

undtagelsesbestemmelsen.

Introduktion

CSR styrker TDC

I 2011 har TDC arbejdet videre med virksomhedens ansvarlighed

og bæredygtighed på baggrund af den CSR-strategi,

der blev vedtaget i 2010, og som omfatter hele TDC Koncernen

inklusive nordiske og danske dattervirksomheder.

Denne strategi understøtter TDC’s ambition om at blive den

stærkeste førsteoperatør blandt teleselskaber i Europa i

2012 målt på indtjening, kundetilfredshed og medarbejderstolthed

samtidig med, at vi fortsat er rygraden i Danmarks

kommunikationsinfrastruktur, der er en af de førende i

verden. Arbejdet med CSR er med til at sikre vores opmærksomhed

om behov og forventninger hos omgivelserne,

sætte fokus på innovation og understøtte virksomhedens

omdømme i samfundet.

Konkret har TDC's arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed

været struktureret efter de fem fokusområder, der er

defineret i CSR-strategien, og som er udvalgt på baggrund

af deres strategiske kobling til TDC's kerneforretning. Til

hvert fokusområde er der knyttet en række ansvarspersoner,

der skal sikre fremdrift og opfyldelse af de målsætninger,

som er fastsat på hvert område.

De fem fokusområder er:

• Digitalt Danmark

• Kundetryghed og tillid

• Klima og miljø

• Medarbejdertrivsel og mangfoldighed

• Sociale partnerskaber

TDC Årsrapport 2011

I 2011 er der foretaget enkelte mindre justeringer af CSRstrategien,

herunder integrering af TDC's nye værdier fra

2011, således at CSR-aktiviteterne er forankret i og eksponerer

disse nye værdier. Grundlæggende vil TDC bruge sine

kernekompetencer, sit engagement og nærvær til at fremme

en bæredygtig udvikling af samfundet i henhold til de

fem fokusområder.

I de følgende afsnit redegøres for de fem fokusområders

konkrete politikker og ambitioner, hvorledes de omsættes

til handling og årets resultater.

Systematisk tilgang til CSR

TDC's CSR-strategi opstiller en række ambitiøse mål for

TDC's arbejde med CSR og gør det muligt for koncernen at

bygge videre på de resultater, som er opnået gennem de

senere år samt styrke en række udvalgte områder.

Alle målsætninger og resultater rapporteres hvert kvartal til

TDC’s CSR-Board, som er blevet etableret for at understøtte

og sikre implementering af strategien på tværs af TDC

Koncernen. CSR-Board’et består af TDC Koncernens direktør

for Stakeholder Relations, direktøren for People & Culture,

marketingdirektøren samt direktøren for Public Accounts i

Erhverv og refererer direkte til koncernledelsen (CMT).

Alle målsætninger og resultater rapporteres halvårligt til

TDC's koncernledelse (CMT) og årligt til TDC's bestyrelse.

Resultater og målsætninger samt en mere grundig gennemgang

af TDC's arbejde med CSR kan læses i vores CSRrapport,

som er tilgængelig online på om.tdc.dk/samfund.

Digitalt Danmark

Hvad TDC vil

Med fokusområdet 'Digitalt Danmark' vil TDC promover den

digitale dagsorden og understøtte digitaliseringen på tværs

af det danske samfund. Allerede i dag står Danmark stærkt i

international sammenligning hvad angår mobildækning,

70


udbredelse af bredbånd og digitale løsninger. Denne positi-

on bygger i vid udstrækning på TDC's brede udrulning af

både faste og mobile netværk, og vi vil gerne understøtte

den fortsatte udvikling af Danmark som digitalt foregangsland

– til gavn for borgere, erhvervsliv og samfund som

helhed. Derfor fastholder TDC sin ambitiøse plan fra 2010

om at investere 25 mia. kr. i den danske it-infrastruktur

frem mod 2020.

Derudover vil TDC engagere sig med henblik på at fremme

udbredelsen af it og kommunikationsteknologi i danske

skoler og på uddannelsesinstitutioner samt understøtte

udbredelsen af telemedicinske løsninger og digitale løsninger

inden for andre velfærdsområder. Med denne indsats vil

TDC således på en gang være med til at udvikle velfærdsydelser,

der kommer befolkningen til gode og ruster samfundet

til fremtidige udfordringer – samtidig med at forretningsmuligheder

udvikles i takt med, at nye teknologiske

muligheder åbner sig.

Handlinger, resultater og målsætninger

Mod endnu stærkere dækning

I løbet af 2011 har TDC udbygget mobilnettet og er fortsat

det selskab, der kan tilbyde den bredeste geografiske dækning

for både tale og data - på tværs af teknologier. Blandt

andet lancerede TDC i 2011 et 4G-mobilnet (LTE) med

hastigheder på op til 100 Mbit/s i de største danske byer, så

vi nu kan tilbyde vores kunder en endnu bedre mobil dataoplevelse.

Samtidig betyder den fortsatte udbygning af 3Gmobilnettet,

at mere end halvdelen af befolkningen nu er

dækket med hastigheder for mobilt data på op til 21 Mbit/s.

TDC har desuden fortsat sine investeringer i udbygningen

af accessnettet med det formål at kunne levere højere

datahastigheder til vores slutbrugere. Ved udgangen af

2011 kunne TDC levere Triple Play-løsninger (dvs. tv, telefoni

og internet) til 91% af den danske befolkning. Endvidere

kunne TDC og YouSee tilsammen dække 87% af den

danske befolkning med adgang til højhastighedsbredbånd

(10-20 Mbit/s) ved udgangen af 2011.

Derudover har den løbende udbygning af fiberaccessnettet

betydet, at TDC’s fiberinfrastruktur er kommet tættere på

kunderne. Mere end 59% af alle danske husstande ligger nu

inden for en afstand af 300 meter fra et af TDC’s fiberfordelingspunkter

– en stigning på 100.000 husstande over det

seneste år. Integrationen af det tidligere DONG Fibernet er

TDC Årsrapport 2011

nu også afsluttet, så TDC kan levere HomeTrio via fiber til

mere end 90.000 husstande i Nordsjælland.

It i skoler og uddannelse

I 2011 har TDC fortsat sit engagement for at udbrede digitale

løsninger til skoler og uddannelsesinstitutioner. Ud

over det faktum, at TDC leverer internet og telefoni til en

lang række skoler og institutioner, har TDC også i 2011

fortsat sin indsats for at udbrede brugen af it-baseret undervisningsmateriale,

herunder især integrationen af netværksbaserede

tjenester direkte i undervisningen.

Et konkret eksempel er de to projekter på Ganløse Skole og

Vinderslev Skole, der har kørt siden 2010 og involverer

brugen af smartphones direkte i undervisningen. Her spiller

mobiltelefonerne en helt central rolle i undervisningen, hvor

de giver en lang række nye pædagogiske muligheder.

Smartphones er blevet brugt til f.eks. matematikopgaver,

søgning på nettet, til orientering med GPS og til at optage

videoer. For 2012 er det i øvrigt på tegnebrættet, at pilotprojektet

på Vinderslev Skole skal udvides fra nogle enkelte

klasser til at dække mange flere elever.

Derudover har TDC været samarbejdspartner på et forsøgsprojekt

med iPads til en skoleklasse ved Odder Gymnasium.

Her har TDC leveret 3G-abonnement med mobilt data

til hver iPad, så eleverne kan få maksimal gavn ud af tabletcomputeren,

uanset hvor de befinder sig. Dermed bliver

iPad’en et unikt redskab til såkaldt ’mobile learning’ – dvs.

læring, som følger eleverne ud af klasselokalet.

Endelig har TDC i 2011 udviklet en videokonferenceløsning

til Aalborg Universitet, der har givet en nemmere hverdag

for undervisere og ledere og gjort det muligt at reducere

mængden af tid og ressourcer, der bliver brugt på rejser

mellem universitetets tre lokationer, der er beliggende i

Aalborg, Esbjerg og Ballerup. Dermed kan universitetets

ansatte nu bruge færre timer i fly og tog – og mere tid på

aktiviteter, der i sidste ende skal komme de studerende og

forskningen til gode.

I 2012 vil TDC fortsætte sit arbejde med at fremme den

digitale dagsorden i forhold til skole- og uddannelsesområdet

ved at synliggøre de mange læringsmæssige fordele og

muligheder, og ved at bidrage til udviklingen og udbredelsen

af disse løsninger.

71


Telemedicin

TDC har engageret sig i udbredelsen af telemedicin på

tværs af Danmark. Vi ser store perspektiver i at bidrage til

løsninger, der kan være med til at reducere antallet af ambulante

besøg og indlæggelsesdage for flere patientgrupper

– og samtidig gøre det muligt at gennemføre undersøgelser

for kroniske patienter direkte fra deres eget hjem.

Det giver mulighed for at forbedre livskvaliteten for den

enkelte patient samt reducere omkostningerne til sundhedsbehandling

og pleje betragteligt.

I løbet af 2011 har TDC understøttet en række konkrete

telemedicinske projekter, dels med det Telemedicinske

Abonnement og dels med integrerede løsninger. Eksempelvis

har vi med 'Projekt Fast Track' udviklet en integreret

videokommunikationsløsning (inklusiv bredbåndsforbindelse)

til patienter tilknyttet Kolding Sygehus med nyopdaget

type 2-diabetes, der giver mulighed for, at patienterne

hjemmefra kan kommunikere via videolink med sundhedspersonale

på sygehuset.

Som et andet eksempel har TDC deltaget i et projekt sammen

med Hjørring Kommune, hvor iPads i stuerne på ældrecentre

og hos hjemmeboende ældre skal give bedre

service og dialog mellem borgere og ansatte i ældreplejen.

Her har TDC stået for at levere et mobildata-abonnement til

hver af disse tabletcomputere, så der altid er en åben linje

mellem borgeren og kommunen.

Selvom omfanget af TDC's aktiviteter med telemedicin ikke

har været så stort som håbet i 2011, forventer vi, at tendensen

med stigende udbredelse og anvendelse af telemedicin

vil accelerere specielt med et stort offentligt projekt i

Danmark (Klinisk integreret hjemmeovervågning). TDC vil

fortsat søge at bidrage til denne udvikling med sine erfaringer,

ressourcer og kompetencer med henblik på at opnå

forbedrede patientoplevelser og en effektiv udnyttelse af

ressourcerne inden for sundhed og pleje.

Kundetryghed og tillid

TDC Årsrapport 2011

Hvad TDC vil

Eftersom kunderne naturligvis er blandt TDC's allervigtigste

interessenter, har vi som en af vores strategiske prioriteter

siden 2009 arbejdet med konceptet TAK – Tag Ansvar for

Kunden – som skal sikre øget kundetilfredshed, hvilket også

fremgår af TDC’s overordnede ambition. Samtidig ønsker vi

at tage et særligt ansvar for at sikre, at vores kunder føler

sig trygge i brugen af vores produkter – og at de generelt

har tillid til TDC som virksomhed.

Når det drejer sig om at øge kundernes tilfredshed, tryghed

og tillid, er dialogen med kunderne et vigtigt redskab. Derfor

søger TDC altid at skabe dialog i øjenhøjde med kunderne –

og med udgangspunkt i deres behov og forventninger.

Handlinger, resultater og målsætninger

Sikker brug af TDC-produkter

TDC indledte i 2011 et treårigt samarbejde med Rådet for

Sikker Trafik om en række kampagner, der sætter fokus på

sikker brug af mobiltelefoni i trafikken. Hermed ønskede

TDC at handle proaktivt og tage et medansvar for, at vores

produkter bliver brugt på en sikker måde. En evaluering af

kampagnen i 2011 viste, at 65% af respondenterne havde

kendskab til kampagnen, og at et stort flertal havde et

positivt indtryk.

TDC var i 2011 også blandt initiativtagerne bag projektet

"Det Digitale Spejl", der omfattede en stor skolekampagne,

der havde til formål at gøre eleverne bevidste om risici og

dilemmaer forbundet med brug af nettet og de sociale

medier og sætte gang i nogle diskussioner. Med denne

kampagne gjorde TDC således en aktiv indsats for at sikre,

at unge mennesker bliver godt rustet til at bruge de digitale

medier på en tryg og sikker måde.

Endelig har TDC også i 2011 opretholdt det høje sikkerhedsniveau

for vores internetbaserede og mobile tjenester,

der bl.a. inkluderer TDC's generelle spam- og virusfilter,

som hver måned stopper ca. 270 millioner spammails,

72


inden de når kundernes indbakker. 4 Ligeledes tilbyder vi

fortsat kunderne råd og informationer om it-sikkerhed

gennem vores sikkerhedsportal.

Forbedret kundedialog

I 2011 fortsatte TDC med at udbygge den proaktive dialog

med kunderne gennem sociale medier som Facebook og

Twitter, hvor vi inviterer kunder og danskerne generelt til at

give os feedback på produkter mv. Og vi får løbende mere

og mere kontakt gennem disse kanaler; i løbet af 2011 er vi

gået fra at have 2.600 til over 22.000, der "synes godt om"

TDC på Facebook. Dem sørger vi for at holde opdateret om

f.eks. nye tiltag og produkter eller i tilfælde af driftsforstyrrelser.

2012 kommer til at byde på en række nye tiltag

inden for de sociale medier, herunder øget brug af videoer,

eksempelvis for at hjælpe kunderne godt i gang med deres

produkter.

Som et særligt tiltag inden for kundedialogen har TDC i

2011 også taget initiativ til øget vejledning i brugen af

smartphones, under overskriften 'Kom godt i gang'. Kunderne

kan nu i 20 af TDC’s butikker over hele landet booke

en gratis uddannelsesseance. Her får de en generel introduktion

til opsætning og opstart af apps, e-mails og brug af

internet på telefonen. Eftersom tre ud af fire mobiler, som

TDC i dag sælger, er såkaldte smartphones, tager vi på

denne måde ansvar for, at vores kunder kan få fuldt udbytte

af de mange muligheder ved disse produkter – med mere

tilfredse kunder som resultat.

______________________________________________________________________

4 I forhold til 2010 har TDC oplevet en nedadgående tendens for antallet af spammails,

hvilket er en del af en international trend, der sandsynligvis skyldes nedlukning af

flere såkaldte 'botnets'.

Klima og miljø

TDC Årsrapport 2011

Hvad TDC vil

Hos TDC er vi optaget af hele tiden at arbejde hen imod at

gøre vores belastning af miljø og klima så lille som mulig.

Det gælder både påvirkninger fra vores egne aktiviteter

såvel som konsekvenserne af vores kunders brug af TDC's

produkter. Det gør vi både ud fra et ansvar for vores fælles

miljø – og fordi det er med til at spare værdifulde ressourcer.

Vi arbejder således ikke kun på at blive grønnere internt i

TDC. Vi bruger også vores størrelse og forretningspotentiale

til at hjælpe andre med at blive bedre til at passe på

miljøet og klimaet. Telefoni, internet eller videokonferencer

kan ofte erstatte lange rejser med bil eller fly, og vores

produkter kan gøre det nemmere for samfundet som helhed

at handle mere miljøvenligt. Derfor har hensynet til

miljøet i hele vores forretning været en væsentlig prioritet i

mange år.

Handlinger, resultater og målsætninger

I 2011 er TDC’s overordnede mål for CO2-reduktion blevet

skærpet betydeligt. Baggrunden er, at vi allerede ved udgangen

af 2010 var klart foran vores oprindelige CO2-mål

for 2014, eftersom de teknologiske muligheder langt oversteg

de forventninger, vi satte i 2007.

Med baseline i 2010 har vi derfor valgt at sigte mod at

reducere vores CO2-udledning med 40% frem mod 2020.

Denne målsætning stemmer overens med de seneste - og

ambitiøse - klimamål fra såvel EU og den danske regering.

For at nå det ambitiøse mål har vi internt iværksat en række

store projekter. Eksempelvis arbejder vi systematisk på at

sikre, at vores traditionelle telefoniplatforme kan lukkes og

slukkes i takt med kundernes migration til andre løsninger.

Eksternt tager vi ansvar for kunden ved at tilslutte os en

række 'Codes of Conduct', der opstiller krav i forhold til det

udstyr, vi køber fra leverandører, og som står hos kunderne.

Der er tale om produkter, som kan bidrage til, at samfundet

som helhed kan reducere CO2-udledningen med op mod

73


15% i 2020. Denne reduktion understøttes af den løbende

teknologiske udvikling.

Internt i TDC har vi i 2011 fortsat udbygget mængden af

videomødeudstyr, således at vi i dag råder over 100 videokonferencesystemer.

Dertil kommer 500 pc-licenser, så

medarbejdere kan koble op via deres lokale pc for at deltage

i videomøder, uanset hvor de befinder sig. Med dette initiativ

har TDC opnået betydelige besparelser til transport og

dermed CO2-udledning, samtidig med at medarbejderne

sparer de lange rejsedage.

Som et forsøg har TDC i 2011 stillet to el-biler til rådighed

ved hovedkontoret på Teglholmsgade for medarbejdere,

som har skullet til møder i Københavnsområdet. Forsøget

har været en stor succes og vil formentlig blive fulgt op med

test af små varebiler til vores teknikere i 2012.

I 2011 har vi indsamlet miljødata for hele koncernen, hvilket

har medført et betydelig bedre overblik over ressourceforbruget.

I 2012 er ambitionen, at kunne blive i stand til på et

mere detaljeret niveau at kunne måle og dermed styre

energiforbruget i de enkelte områder og på de enkelte

platforme.

TDC Årsrapport 2011

Medarbejdertrivsel og mangfoldighed

Hvad TDC vil

TDC har gennem flere år stræbt efter at være en mangfoldig

arbejdsplads med plads til alle typer medarbejdere. Vi har

sat fokus på mangfoldighed, fordi vi fortsat har brug for

dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, funktionsevne

eller seksualitet. Samtidig er TDC en virksomhed, som

mange danskere handler med, og derfor ønsker vi som

virksomhed også at afspejle det danske samfund.

Med TDC’s mangfoldighedsstrategi har vi etableret en

ramme for at arbejde systematisk med mangfoldigheden.

Ved at arbejde strategisk med mangfoldighed vil vi udnytte

bredden og variationen i medarbejdernes kompetencer

med henblik på at skabe variation og nytænkning i det

daglige arbejde.

I TDC fokuserer vi også på medarbejdernes trivsel, og vi

mener den er tæt forbundet med deres sundhed. Derfor har

vi en arbejdsmiljøpolitik med klare mål for reduktion af

arbejdsulykker samt mål for reduktion af langtidssygefravær.

Handlinger, resultater og målsætninger

Mangfoldighed

TDC har sat klare mål for udbredelsen af kvinder i ledelse og

er fast besluttet på at arbejde med mangfoldighed i bred

forstand for at sikre en øget mangfoldighed generelt blandt

ledere og medarbejdere i TDC. Således skal 33% af de 250

øverste ledere i TDC være kvinder ved udgangen af 2015,

og vi vil implementere en række tiltag, der skal fremme

mangfoldighed. I 2011 har vi samarbejdet med partnere om

at udvikle tiltag for 2012, der vil fokusere på at maksimere

fordelene ved mangfoldighed i forhold til innovation.

TDC fokuserer også på ligestilling mellem kønnene f.eks.

med "Fars Kram" ordningen, som gør det muligt for alle

fædre at tage op til i alt 13 ugers barselsorlov – et tilbud

som lidt over 70% af de nybagte fædre benyttede sig af i

2009, 2010 og 2011. Ved at støtte barselsorlov for fædre

bidrager vi også til større ligestilling i det danske samfund.

74


'Fars Kram' ordningen tilbydes naturligvis også til homoseksuelle

forældre, idet TDC har givet dem samme muligheder

for barsel som alle andre ansatte.

I 2011 har TDC også fortsat sit samarbejde med Specialisterne,

en virksomhed for mennesker med autismespektrum,

som løser specialopgaver med en fejltolerance på nul

for TDC. TDC har samarbejdet med Specialisterne, siden

virksomheden blev startet af en tidligere TDC-medarbejder i

2004.

Medarbejdertrivsel og motivation

Gennem de seneste fem år har den overordnede medarbejdertilfredshed

været stigende. I 2011 opnåede TDC Koncernen

en samlet medarbejdertilfredshedsscore på 79

point (80 i TDC Danmark), hvilket udgør en pæn stigning i

forhold til 2010. Der er flere årsager til de flotte resultater,

bl.a. en målrettet indsats på at forbedre trivslen gennem

god ledelse samt den store fokus i koncernen på at forbedre

kundeoplevelser.

Den målrettede indsats og klare prioritering af at forbedre

kundetilfredsheden i TDC giver mening for medarbejderne

og bidrager til en øget stolthed over at være en del af de

resultater, som TDC skaber. Sideløbende arbejder vi målrettet

på at styrke vores ledelse, eksempelvis gennem en højt

prioritering af kompetenceudviklingssamtaler. Generelt

prioriteres kompetent og nærværende ledelse i dagligdagen

højt, hvilket har en stor betydning for medarbejdernes

trivsel i hverdagen.

I 2011 reducerede TDC det gennemsnitlige antal sygedage

blandt langtidssyge med 8% sammenlignet med 2010. Det

gjorde vi bl.a. ved fortsat fokus på den tidlige opmærksom-

TDC Årsrapport 2011

hed og med en målrettet indsats for at finde løsninger til at

muliggøre hurtigere delvis tilbagevenden til arbejdet. Samtidig

reducerede vi sygefraværet fra 3,0% til 2,9%. I 2012 vil

dette fokus fortsætte, og TDC forventer – udover fortsat at

reducere antallet af langtidssygedage – også at sætte fokus

på at reducere hyppigt fravær.

Sociale partnerskaber

Hvad TDC vil

TDC er engageret i det samfund, vi er en del af, og vi er

optaget af at bidrage til en positiv samfundsmæssig udvikling.

Derfor har TDC siden 2008 etableret partnerskaber

med en række velgørende organisationer og NGO’er, med

henblik på at inddrage TDC's kernekompetencer og ressourcer

i arbejdet med forskellige samfundsmæssige udfordringer.

Ved at investere os selv og vores medarbejderes

kompetencer i partnerskaberne, kan vi bidrage med det, vi

er bedst til, og samtidig kan både TDC og organisationerne

drage mest læring af samarbejdet.

Handlinger, resultater og målsætninger

Dansk Røde Kors

I 2011 fortsatte TDC det stærke samarbejde med Dansk

Røde Kors, der begyndte i 2009. Dette partnerskab har

været fokuseret på at understøtte Dansk Røde Kors' humanitære

arbejde i katastrofeområder og indbefatter blandt

andet udlån af lagerkapacitet hos TDC til opbevaring og

vedligeholdelse af nødhjælpsudstyr, der med kort varsel

skal kunne sendes til katastrofeområder ude i verden.

Ved udgangen af 2011 fornyede TDC partnerskabet med

Dansk Røde Kors i yderligere tre år fra 2012 til udgangen af

2014. Fremadrettet vil samarbejdet blive udvidet fra understøttelse

af arbejdet i katastrofeområder til også at fokusere

på aktiviteter, hvor TDC kan bidrage til Dansk Røde Kors'

indsats for udsatte grupper i Danmark. Dette vil fortrinsvist

ske ved at inddrage TDC's kernekompetencer og ressourcer

inden for kommunikationsteknologi til at skabe nye muligheder

for nærvær og netværk blandt disse grupper.

75


Kræftens Bekæmpelse

Sammen med Kræftens Bekæmpelse har TDC gennem flere

år kørt en kampagne for at reducere hudkræfttilfælde gennem

oplysning om solbeskyttelse via sms. Samtidig har vi

arbejdet sammen om at afdække farerne ved mobilstråling i

COSMOS-projektet, hvor man på tværs af landegrænser

samler information om langtidseffekterne af mobilstråling.

I 2011 rejste TDC også penge til Kræftens Bekæmpelse

gennem salg af små ledningsholdere til høretelefoner og

headsets - såkaldte 'cord controllers' - udformet som Kræftens

Bekæmpelses logo. Disse praktiske ledningsholdere

blev solgt i TDC Butikkerne, og pengene blev ubeskåret

forhåndsdoneret til Kræftens Bekæmpelse.

TDC Årsrapport 2011

Danmarks Indsamling

I lighed med tidligere år bidrog TDC i 2011 til opsætningen

og afviklingen af Danmarks Indsamling, der er en landsdækkende

begivenhed, hvor der samles ind til bestemte humanitære

formål og udviklingsprojekter. TDC har i den forbindelse

gratis stillet med både medarbejdere og teknik, der

tilsammen gjorde det muligt at indsamle bidrag via opkald

og sms. Således bidrog TDC væsentligt til, at der i januar

blev indsamlet over DKK 87 mio. til fordel for unge i Afrika.

På baggrund af den akutte tørke og hungersnød på Afrikas

Horn i 2011 blev der i august arrangeret en ekstraordinær

indsamling under overskriften "Afrika Nu!". I lighed med

Danmarks Indsamling støttede TDC op med medarbejdere

og teknik. Herved blev det muligt at indsamle over DKK 110

mio. til fordel for katastrofens ofre.

76


TDC Årsrapport 2011

77


I 2011 leverede YouSee og TDC

tilsammen omsætningsvækst på

10,6% for betalings-tv

Antallet af VoD-visninger steg med mere end

300% i 2011


Underholdning

& læring

TDC Årsrapport 2011

Vi forbinder

Danmark

Odense, Fyn


God selskabsledelse

Anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse

I april 2010 udgav Komitéen for god Selskabsledelse nye og

reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. Anbefalingerne

blev revideret igen i august 2011.

TDC er noteret på børsen og skal derfor i sin årsrapport

eller på sin hjemmeside give en redegørelse for god selskabsledelse

på basis af Komitéen for god Selskabsledelses

anbefalinger ud fra et ”følg eller forklar”-princip. TDC’s

redegørelse for god selskabsledelse 2011 kan læses på

TDC Investor Relations hjemmeside, investor.tdc.dk/governance.cfm.

Anbefalingerne findes på

Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

www.corporategovernance.dk.

TDC's fokus på at overholde anbefalingerne om god selskabsledelse

afspejles af, at selskabet følger 74 af de 79

nummererede anbefalinger. Bestyrelsen gennemførte i

2011 med ekstern assistance en formel selvevaluering af

sin præstation, der bragte TDC's overholdelse af anbefalingerne

et stort skridt videre.

De få tilfælde af manglende overholdelse af anbefalingerne

skyldes primært TDC's ejerstruktur. TDC har en hovedaktionær,

der ejer mere end 50% af aktierne, og en række minoritetsaktionærer.

TDC’s hovedaktionærs indflydelse på valg

og indstilling af kandidater til TDC’s bestyrelse gør det

vanskeligt for TDC at overholde anbefalingerne om sammensætning

af bestyrelsen og bestyrelsesudvalg.

Retningslinjer fra Danish Venture Capital and

Private Equity Association (DVCA)

I juni 2011 offentliggjorde Dansk Venture capital- og Private

Equity Association (DVCA) reviderede retningslinjer for

ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde i

Danmark.

TDC A/S’ hovedaktionær NTC Holding GP & Cie S.C.A er

ultimativt ejet af et antal kapitalfonde, der hver især direkte

eller indirekte rådgives eller forvaltes af Apax Partners

Worldwide LLP, the Blackstone Group International Limited,

Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og

Providence Equity Partners Limited.

Som børsnoteret selskab med en hovedaktionær, der ultimativt

er ejet af kapitalfonde, er TDC omfattet af DVCA's

retningslinjer og skal derfor i sin årsrapport eller på sin

TDC Årsrapport 2011

hjemmeside give en redegørelse for god selskabsledelse på

basis af retningslinjerne og ud fra et ”følg eller forklar”princip.

TDC overholder alle retningslinjer, der er relevante for

selskabet. TDC's overholdelse af DVCA's retningslinjer er

beskrevet yderligere i TDC’s redegørelse for god selskabsledelse

2011, der kan læses på TDC Investor Relations

hjemmeside, investor.tdc.dk/governance.cfm. Retningslinjerne

findes på DVCA’s hjemmeside, www.dvca.dk.

Interne kontroller og risikostyringssystemer

for regnskabsaflæggelsen

TDC’s interne kontroller og risikostyringssystemer for

regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt med henblik på sikring

af, at interne og eksterne regnskaber aflægges i overensstemmelse

med de internationale regnskabsstandarder

(IFRS), der er godkendt af EU, yderligere danske oplysningskrav

for børsnoterede virksomheder samt sikring af, at

retvisende regnskaber er aflagt uden væsentlig fejlinformation

og uregelmæssigheder. TDC's detaljerede lovpligtige

redegørelse for 2011 om interne kontroller og risikostyringssystemer

vedrørende regnskabsaflæggelse i henhold

til årsregnskabslovens § 107 b kan læses på TDC Investor

Relations hjemmeside, investor.tdc.dk/governance.cfm.

Bestyrelsen har på baggrund af indstilling fra Revisionsudvalget

vurderet TDC's eksisterende kontrolmiljø og konkluderet,

at kontrolmiljøet er tilstrækkeligt, og at der ikke er

behov for at etablere en intern revision.

Bestyrelsen

TDC’s bestyrelse har 15 medlemmer, hvoraf 11 er valgt af

generalforsamlingen, og fire er valgt af medarbejderne. Alle

bestyrelsesmedlemmer varetager kun TDC’s interesser. De

bestyrelsesmedlemmer, der også er partnere i kapitalfondene,

der ultimativt ejer TDC’s hovedaktionær, repræsenterer

ikke disse fonde i bestyrelsen.

I 2011 har bestyrelsen afholdt 12 bestyrelsesmøder og en

række strategiseminarer.

TDC's bestyrelse har en international profil, og der er nogen

mangfoldighed i relation til alder og køn. Det er bestyrelsens

ambition yderligere at styrke mangfoldigheden i relation

til køn, og bestyrelsen har derfor sat det mål, at ved

udgangen af 2015 skal 25% af de uafhængige bestyrel-

80


sesmedlemmer være kvinder. I 2011 var 17% af de uafhængige

bestyrelsesmedlemmer kvinder.

Der findes mange forskellige kompetencer og erfaringer i

bestyrelsen, og de kan opsummeres i følgende overskrifter:

finansiel kompetence;kompetence i regulering og jura;

erfaring med hurtigt udviklende forbrugsvarer; erfaring i

kunderelationer kombineret med innovativ og 'ud af boksen'-tænkning;

erfaring med international telekommunikation

og ledelse på højt plan fra danske børsnoterede virksomheder.

For oplysninger om de individuelle bestyrelsesmedlemmers

kompetencer og erfaringer henvises til afsnittet

om Ledelsen.

Som noget nyt gennemførte bestyrelsen med ekstern assistance

en formel selvevaluering af sin præstation i 2011.

Udover at sikre overholdelse af anbefalingerne om god

selskabsledelse var formålet at identificere mulige fokusområder

for bestyrelsen med henblik på at forbedre kvaliteten

af bestyrelsens arbejde og dermed dens værdiskabelse.

Formanden forestod bestyrelsens selvevaluering, som

omfattede tre faser. Først udfyldte hvert enkelt bestyrelsesmedlem

et spørgeskema om bestyrelsens generelle

præstation, sammensætning, bestyrelsesmedlemmerne og

formanden. Alle bestyrelsesmedlemmer udfyldte derefter

et individuelt spørgeskema, hvori medlemmerne blev bedt

om at vurdere sin egen præstation. Dernæst havde formanden

en samtale med hvert enkelt bestyrelsesmedlem

på basis af en analyse af svarene på spørgeskemaerne. Til

sidst blev hovedkonklusionerne på spørgeskemaer og

samtaler drøftet på et bestyrelsesmøde. Næstformanden

forestod evalueringen af formanden på dette møde. Resultatet

af bestyrelsens selvevaluering var, at bestyrelsen er

velfungerende.

TDC Årsrapport 2011

Bestyrelsen har nedsat et Revisionsudvalg, et Vederlagsudvalg

og et Nomineringsudvalg.

Revisionsudvalget består af Søren Thorup Sørensen (formand),

Vagn Sørensen, Lawrence Guffey og Andrew Sillitoe.

Revisionsudvalget bistår bestyrelsen med bl.a.: (i) at overvåge

den finansielle rapporteringsproces, (ii) at overvåge

effektiviteten af de interne kontrolsystemer samt eventuelle

interne revisions- og risikostyringssystemer, (iii) at overvåge

den lovpligtige revision af årsrapporten, (iv) at udpege

TDC’s uafhængige revisorer samt at overvåge og kontrollere

revisorernes uafhængighed, herunder i særdeleshed

leveringen af andre ydelser end revision til TDC. Revisionsudvalget

har i 2011 afholdt tre møder.

Vederlagsudvalget består af Vagn Sørensen (formand),

Pierre Danon, Lars Rasmussen, Henrik Kraft og Gustavo

Schwed. Vederlagsudvalget godkender aflønning og øvrige

ansættelsesforhold for TDC's koncerndirektions medlemmer

samt retningslinjerne for TDC Koncernens incitamentsprogram.

Dette omfatter fastsættelse af målsætningerne

for den årlige bonus til medlemmerne af koncerndirektionen

og godkendelse af bonusbetalingen. Vederlagsudvalget

fremsætter også forslag til bestyrelsen om bestyrelsens

vederlag, der godkendes af generalforsamlingen. Vederlagsudvalget

har i 2011 afholdt tre møder.

Nomineringssudvalget består af de samme medlemmer

som i Vederlagsudvalget og med Vagn Sørensen som formand.

Nomineringsudvalget bistår bestyrelsen med bl.a.: (i)

identifikation og anbefaling til bestyrelsen af bestyrelseskandidater;

(ii) anbefaling til bestyrelsen af kandidater til

direktionen på basis af forslag fra den administrerende

direktør,og (iii) gennemgang og anbefaling til bestyrelsen til

vedtagelse af TDC's holdning til Komitéen for god Selskabsledelses

anbefalinger samt DVCA's retningslinjer for ansvarligt

ejerskab og god selskabsledelse. I 2011 afholdt

Nomineringsudvalget tre møder.

81


Ledelsen

Koncernledelsen

Henrik Poulsen

Adm. direktør og koncernchef

44 år. Udnævnt som medlem af koncernledelsen i 2008.

Cand.merc., Aarhus Universitet - Business and Social

Sciences, 1994.

Medlem af bestyrelserne for Chr. Hansen Holding A/S,

Danmark-Amerika Fondet og Falck A/S.

Pernille Erenbjerg

Koncerndirektør og finansdirektør

44 år. Udnævnt som medlem af koncernledelsen i 2011.

Cand.merc. (revision), Copenhagen Business School, 1992.

Medlem af bestyrelsen for Det Kongelige Teater.

Eva Berneke

Koncerndirektør og direktør for Wholesale

42 år. Udnævnt som medlem af koncernledelsen i 2007.

Civilingeniør, DTU, 1992 og MBA, INSEAD, 1995.

Medlem af bestyrelserne på Copenhagen Business School, i

LEGO A/S og Schibsted ASA.

Medlem af Rådet for Teknologi og Innovation.

TDC Årsrapport 2011

Niels Breining

Koncerndirektør i TDC A/S og adm. direktør i YouSee A/S

57 år. Udnævnt som medlem af koncernledelsen i 2008.

Cand.merc., Aarhus Universitet - Business and Social

Sciences, 1979.

Formand for DI's Medieråd.

Carsten Dilling

Koncerndirektør, teknisk direktør og direktør for Operations

49 år. Udnævnt som medlem af koncernledelsen i 2007.

HA i finansiering fra CBS, 1983. HD i udenrigshandel, CBS,

1986.

Formand for bestyrelserne Traen A/S og Traen Holding A/S.

Direktør for CDI Consult ApS.

82


Miriam Hvidt

Vicedirektør, Stakeholders Relations

47 år. Udnævnt som medlem af koncernledelsen i 2011.

Cand.jur., Københavns Universitet, 1989. MBA, IMD, 1994.

Anders Jensen

Koncerndirektør og direktør for Privat

42 år. Udnævnt som medlem af koncernledelsen i 2011.

Økonomi og Marketing, Tycho Brahe, Helsingborg, 1988.

Inger Ørum Kirk

Koncerndirektør, People & Culture

46 år. Udnævnt som medlem af koncernledelsen i 2011.

Cand.jur., Københavns Universitet, 1991.

Formand for bestyrelsen for Post & Tele Museum Danmark.

TDC Årsrapport 2011

Martin Lippert

Koncerndirektør og direktør for Erhverv

44 år. Udnævnt som medlem af koncernledelsen i 2009.

Cand.oecon., 1992, og PhD (økonomi), 1996, Aarhus Universitet

- Business and Social Sciences. INSEAD (Executive

Management Training Program), 2004.

Medlem af bestyrelsen i Halberg A/S inklusive tre af dette

selskabs dattervirksomheder.

Jens Munch-Hansen

Koncerndirektør og direktør for Nordic

56 år. Udnævnt som direktionsmedlem i 2009.

Cand.merc., Copenhagen Business School, 1980.

Medlem af bestyrelsen i Scan Jour A/S.

83


Bestyrelse

Vagn Sørensen

Formand

52 år. Valgt af generalforsamlingen,

første gang 26. april 2006. Genvalgt 9.

marts 2011. Perioden udløber 8. marts

2012. Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Formand for Vederlagsudvalget og Nomineringsudvalget.

Medlem af Revisionsudvalget. Cand.merc., Aarhus Universitet

- Business and Social Sciences, 1984. Formand for

bestyrelserne i FLSmidth & Co. A/S, FLSmidth A/S, KMD A/S,

KMD Equity Holding A/S, KMD Holding A/S, British Midland

Ltd., Select Service Partner Ltd. og en af dette selskabs

dattervirksomheder, samt Scandic Hotels AB. Næstformand

for bestyrelsen i DFDS A/S. Medlem af bestyrelserne i Air

Canada, Braganza AS, Lufthansa Cargo AG, Royal Caribbean

Cruises Ltd., C.P. Dyvig & Co. A/S, Det Rytmiske Musikhus’

Fond og Koncertvirksomhedens Fond. Direktør for GFKJUS

611 ApS og VOS Invest ApS. Seniorrådgiver i Morgan Stanley

og EQT Partners.

Pierre Danon

Næstformand

56 år. Valgt af en ekstraordinær generalforsamling,

første gang 16. maj 2008.

Genvalgt 9. marts 2011. Perioden udløber

8. marts 2012. Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af Vederlagsudvalget og Nomineringssudvalget.

Civilingeniør fra Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, og

jurist fra Faculté de Droit Paris II Assas, 1978. MBA fra HEC

School of Management i Paris,1980. Formand for bestyrelserne

i Numericable & Completel samt Voila. Eksternt bestyrelsesmedlem

i Ciel Investment Limited og Standard Life

plc. Seniorrådgiver i JP Morgan.

TDC Årsrapport 2011

Stine Bosse

51 år. Valgt af generalforsamlingen,

første gang 9. marts 2011. Perioden

udløber 8. marts 2012. Uafhængigt

bestyrelsesmedlem. Cand. jur., Københavns

Universitet, 1987. Strategic Agility

Programme, Harvard Business

School, 2008. Formand for bestyrelserne i Flügger A/S, Det

kongelige Teater, BØRNEfonden, Copenhagen Art Festival

og Concito. Medlem af bestyrelserne i Nordea Bank A/S,

Amlin plc, Aker ASA og Icopal A/S. Medlem af INSEAD Danish

Council. Dansk medlem af ChildFund Alliance. FN talsmand

for the Millennium Development Goals Advocacy

Group til bekæmpelse af verdens fattigdom og sult.

Angus Porter

54 år. Valgt af generalforsamlingen,

første gang 9. marts 2011. Perioden

udløber 8. marts 2012. Uafhængigt

bestyrelsesmedlem. MA (naturvidenskab)

og PhD, University of Cambridge,

1978 og 1981.

Chartered Engineer. Adm. direktør i the Professional Cricketers’

Association i England. Eksternt bestyrelsesmedlem i

Direct Wines Limited.

Lars Rasmussen

52 år. Valgt af generalforsamlingen,

første gang 4. marts 2010. Genvalgt 9.

marts 2011. Perioden udløber 8. marts

2012. Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af Vederlagsudvalget og Nomineringsudvalget.

Akademiingeniør, Aalborg Universitet, 1986. EMBA, Scandinavian

International Management Institute (SIMI), 1995.

Koncerndirektør i Coloplast A/S med ledelseshverv i seks af

selskabets 100%-ejede dattervirksomheder. Medlem af

bestyrelserne i Højgaard Holding A/S og MT Højgaard A/S.

Medlem af DI's hovedbestyrelse.

84


Søren Thorup Sørensen

46 år. Valgt af generalforsamlingen,

første gang 4. marts 2010. Genvalgt 9.

marts 2011. Perioden udløber 8. marts

2012. Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Formand for Revisionsudvalget.

Cand.merc. (revision), Copenhagen

Business School, 1990. Statsautoriseret revisor, 1992

(med deponeret beskikkelse). Advanced Management

Programme, Harvard Business School, 2009. Formand for

bestyrelserne i K & C Holding A/S, Toginfo A/S, EP af 27.

april 2006 A/S, KIPAL 2007 ApS og KIRKBI Anlæg A/S. Medlem

af bestyrelserne i Falck Holding A/S, Falck A/S, Falck

Danmark A/S, Topdanmark A/S, Topdanmark Forsikring A/S,

LEGO A/S, Koldingvej 2, Billund A/S, KIRKBI Real Estate

Investment A/S, KIRKBI AG, Interlego AG, LEGO Juris A/S og

KIRKBI Invest A/S. Adm. direktør i KIRKBI A/S og KIRKBI

Invest A/S.

Kurt Björklund

42 år. Valgt af generalforsamlingen,

første gang 28. februar 2006. Genvalgt

9. marts 2011. Perioden udløber 8.

marts 2012. Indstillet af NTC Holding GP

& Cie S.C.A. Ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem.

MSc i økonomi, SSEBA,

Helsingfors, 1993. MBA, INSEAD, 1996. Ledende partner i

Permira. Medlem af bestyrelsen i Permira Holdings Limited

og medlem af direktionen og Investeringsudvalget.

Lawrence Guffey

43 år. Valgt af generalforsamlingen,

første gang 28. februar 2006. Genvalgt

9. marts 2011. Perioden udløber 8.

marts 2012. Indstillet af NTC Holding GP

& Cie S.C.A. Ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af Revisionsudvalget.

BA, Rice University, 1990.

Senior Managing Director i Blackstone’s Corporate Private

Equity Group.

Medlem af bestyrelserne i Axtel SA de CV, Deutsche Telekom

AG, Paris Review, the Literary Foundation og the Humanities

Advisory Board på Rice University.

TDC Årsrapport 2011

Henrik Kraft

38 år. Valgt som suppleant for Oliver

Haarmann af generalforsamlingen, første

gang 13. marts 2008. Indtrådte som

bestyrelsesmedlem 26. juni 2010,

samme dag som Oliver Haarmann udtrådte.

Genvalgt 9. marts 2011.

Perioden udløber 8. marts 2012. Indstillet af NTC Holding

GP & Cie S.C.A. Ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem

af Vederlagsudvalget og Nomineringssudvalget. M.Eng.

(Master of Engineering), Oxford University, 1996. Partner i

KKR. Direktør i NTC Parent S.à.r.l. og NTC Holding GP Direktør

for Ambea Holding AB, Ambea AB og Carema Holding

AB. Formand for the bestyrelsen i Versatel AG. Medlem af

Revisionsudvalget i Versatel AG. Formand for the Human

Resources and Nomination Committee of Versatel AG.

Gustavo Schwed

49 år. Valgt af generalforsamlingen,

første gang 28. februar 2006. Genvalgt

9. marts 2011. Perioden udløber 8.

marts 2012. Indstillet af NTC Holding GP

& Cie S.C.A. Ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Medlem af Vederlagsudvalget og Nomineringssudvalget.

BA, Swarthmore College, 1984. MBA, Stanford University,

1988. Adm. direktør i Providence Equity. Medlem af bestyrelserne

i Decision Resources Group og Grupo TorreSur.

Medlem af bestyrelsen for Swarthmore College.

Andrew Sillitoe

39 år. Valgt som suppleant for Richard

Wilson af generalforsamlingen, første

gang 26. april 2006. Indtrådte som bestyrelsesmedlem

14. oktober 2008,

samme dag som Richard Wilson udtrådte.

Genvalgt 9. marts 2011.

Perioden udløber 8. marts 2012. Indstillet af NTC Holding

GP & Cie S.C.A. Ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem

af Revisionsudvalget. MA, Oxford, 1993. MBA, INSEAD,

1997. Partner i Apax Partners LLP. Medlem af Investeringsudvalget

og direktionen. Medlem af bestyrelserne i Apax

Europe VI No.2 Nominees Ltd., Apax Europe VI Nominees

Ltd., Apax Europe VII Nominees Ltd., Apax PP Nominees

Ltd., Apax WW No 2 Nominees Ltd., Apax WW Nominees Ltd.

og Apax US VII Nominees Ltd.

85


Jan Bardino

59 år. Valgt af medarbejderne, første

gang i 2004. Genvalgt i 2008. Perioden

udløber 8. marts 2012. Cand.scient. i

datalogi. IT-projektleder i TDC A/S.

Lotte Broder Jørgensen

47 år. Valgt som suppleant for Leif

Hartmann af medarbejderne. Valgt første

gang i 2004 som suppleant for

Steen M. Jacobsen. Genvalgt som suppleant

for Leif Hartmann i 2008. Indtrådte

som bestyrelsesmedlem

1. juli 2011, samme dag som Leif Hartmann udtrådte.

Perioden udløber 8. marts 2012. Kunderådgiver i TDC A/S.

TDC Årsrapport 2011

Steen M. Jacobsen

62 år. Valgt af medarbejderne, første

gang i 1996. Genvalgt i 2000, 2004 og

2008. Perioden udløber 8. marts 2012.

Specialtekniker i TDC A/S. Medlem af

bestyrelserne for TDC Pensionskasse og

Teglholm Park A/S.

Bo Magnussen

64 år. Valgt af medarbejderne, første

gang i 1996. Genvalgt i 2000, 2004 og

2008. Perioden udløber 8. marts 2012.

Fuldmægtig i TDC A/S. Formand for

Lederforeningen i TDC.

86


Terminologi

Ordliste og definitioner

2G henviser til andengenerationsmobilnet, herunder GSM-

net, der kan transmittere tale og begrænset datakommunikation.

2,5 GHz henviser til 2500-2690 MHz-frekvensbåndet. TDC

ejer 20 MHz af 2,5GHz-frekvensbåndet og bruger det til

LTE-tjenester.

3G henviser til tredjegenerationsmobilnet, der kan transmittere

tale, data og multimedieindhold ved høj hastighed.

4G henviser til fjerdegenerationsmobilnet, der kan transmittere

tale, data og multimedieindhold ved en hastighed,

der er ti gange hurtigere end 3G (se endvidere under LTE).

Access-nettet henviser til den fint forgrenede og vidt udbredte

del af teleinfrastrukturen, der forbinder hver enkelt

kunde til nettet. Access-nettet begynder ved kundens husstand

og ender ved den lokale central, hvor trafikken udveksles

med transportnettet.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) er baseret på

DSL-teknologi.

Anlægsinvesteringer (capex) henviser til anlægsinvesteringer

eksklusive investeringer i mobillicenser samt eksklusive

køb af ejerandele.

ARPU (Average Revenue Per User) henviser til gennemsnitlig

omsætning pr. kunde og opgjort pr. måned. TDC beregner

ARPU for en given produktkategori som omsætning i alt

divideret med de gennemsnitlige RGU’er i den pågældende

periode. Det gennemsnitlige antal kunder/RGU'er beregnes

ved at addere antallet af kunder ved periodens begyndelse,

antallet af kunder ved udgangen af hver mellemliggende

måned samt antallet af kunder ved periodens udgang og

dividere dette resultat med antallet af mellemliggende

måneder plus to. ARPU omfatter bruttotrafikomsætning

medmindre andet er angivet.

ATM henviser til en dedikeret koblingsteknologi til LAN- og

WAN-net, der understøtter tale og video i realtid såvel som

data.

Avoidable cost henviser til en metode, hvor prissætningen

af en specifik serviceydelse alene er baseret på de trafikrelaterede

omkostninger, der ville falde bort, hvis serviceydelsen

ikke længere blev produceret. Avoidable cost-metoden

TDC Årsrapport 2011

adskiller sig fra de udbredte LRAIC/LRIC-principper ved ikke

at medtage omkostninger, der er delt mellem flere serviceydelser,

og som ikke øges i takt med stigning i volumen for

den specifikke serviceydelse.

Brandpartner henviser til partnere, der sælger mobiltjenester

til slutbrugere under deres egne varemærker (brands)

baseret på TDC's infrastruktur. TDC ejer kunderelationen.

Bredbånd henviser til former for datakommunikation med

en bestemt båndbredde, der, afhængig af den relevante

kontekst, opfattes som betydelig høj eller ’bred’ ud fra en

betragtning om kapaciteten til at transmittere data. De

mest udbredte bredbåndsteknologier er kabelmodem, DSL,

mobilbredbånd og optiske fibre. TDC anvender Erhvervsstyrelsens

definition, der omtaler hastigheder på 144 kbit/s

eller højere som bredbånd.

BSA eller bitstrømsadgang henviser til en situation, hvor en

udbyder installerer en højhastighedsopkobling hos kunden

og derefter stiller opkoblingen til rådighed for en tredjepart,

som kan tilbyde højhastighedstjenester til kunderne. BSA

uden samproduktion henviser til BSA uden et PSTNabonnement

leveret på den samme abonnentlinje.

CaaS (Communications-as-a-Service) er en outsourcingmodel

for erhvervskommunikation, der kan omfatte VoIP,

'instant' (øjeblikkelig) beskedtjenester, samarbejds- eller

videomødeapplikationer via fastnet- eller mobiludstyr.

CaaS-sælgeren er ansvarlig for al styring af hardware og

software. Med CaaS kan virksomheder selektivt anvende

kommunikationsudstyr ud fra principperne ’pay-as-you-go’

’as-needed’.

Churn henviser til den procentvise årlige afgang af kunder

fra kundebasen. TDC beregner churn ved at dividere bruttoafgang

af kunder i en given periode med det gennemsnitlige

antal kunder i perioden.

Coax (koaksialkabler) henviser til en teknologi baseret på

elektriske kabler bestående af en inderleder omgivet af et

fleksibelt, rørformet, isolerende lag omgivet af et rørformet

skjold. Koaksialkabler bruges til bl.a. at transmittere radiofrekvenssignaler

og distribuere kabel-tv-signaler.

CPE (Customer Premises Equipment) henviser til udstyr, der

er implementeret eller placeret hos en kunde. CPE inkluderer

den hardware, der er nødvendig for at kunne håndtere tv

87


samt telefoni og datatrafik (f.eks. routere, switches, DSLmodemmer

og andet forbindelsesudstyr, der anvendes til

at skabe LAN- og WAN-løsninger).

Dial-up henviser til en internetforbindelse, der benytter et

opkald fra en normal telefonlinje.

Direkte salg er et forretningsområde i TDC Sverige, der står

for salg af fastnet- og mobiltelefoner, headsets, mødetelefoner,

etc.

Dongle henviser til et USB-stik (flash drive), der indeholder

et modem, der anvendes til at opnå adgang til mobilbredbånd.

DSL (Digital Subscriber Line) henviser til en teknologi, der

gør det muligt at anvende kobberbaserede telefonlinjer til

transmission af data ved høje hastigheder mellem centralen

og kunden (local loop).

DTH (Direct To Home) henviser til digital-tv sendt direkte til

husstande via satellit. For at kunne modtage signaler skal

abonnenten have en parabolantenne.

DTT (Digital Terrestrial Televison) henviser til digitalt terristisk

tv, som anvender digital teknologi til at transmittere

til almindelige antenner, og som anvendes i stedet for de

analoge signaler, der er afskaffet.

Dual play henviser til samlet udbud af telefoni og internet

over samme accessforbindelse. I YouSee omfatter dual

play-kombinationer tv og bredbånd. Dual playkombinationer

er medtaget som to kunder i det samlede

antal af kunder.

Dækning er et udtryk i procent for en tjenestes tilgængelighed.

For mobile tjenester beregnes det typisk som andelen

af befolkningen, som kan benytte tjenesten. For fastnettjenester

beregnes det typisk som andelen af husholdninger,

som kan benytte tjenesten.

EBITDA (Earnings before depreciation, amortisation and

special items) henviser til resultat før afskrivninger, amortiseringer

og særlige poster. EBITDA før pensionsindtægter

henviser til EBITDA eksklusive finansielle komponenter

(renteomkostninger og forventet nettoafkast på aktiver)

vedrørende de ydelsesbaserede pensionsordninger.

TDC Årsrapport 2011

ECSI (European Customer Satisfaction Index) henviser til en

standardiseret metode til at måle kundetilfredshed.

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) henviser til

kodning, der kan sætte hastigheden væsentligt i vejret på

GSM-nettet, så der kan sendes og modtages data hurtigere

end via GSM. EDGE beskrives ofte som 2,5G.

EFCF (Equity free cash flow) henviser til EBITDA korrigeret

for poster uden likviditetsvirkning, pensionsbidrag, betalinger

vedrørende hensættelser, ændringer i nettodriftskapitalen,

nettorentebetalinger, betalt selskabsskat samt pengestrømme

vedrørende anlægsinvesteringer (i alle tilfælde

eksklusive særlige poster).

Ethernet henviser til en form for netteknologi til lokale net

(LAN) og er i stigende grad anvendt i IP-net.

Fastnettelefoni henviser til PSTN/ISDN-telefoni og VoIP.

Fejlprocent henviser til den andel af kunder, der oplever fejl

målt på årlig basis. Fejlprocenter beregnes som antal fejl i

en given periode skaleret til en årsbasis divideret med

antallet af RGU'er.

Fejlretningstimer henviser til antallet af timer brugt på at

udbedre fejl i telenettet, som er indtruffet pga. vandskader,

frost, kabelbrud, etc.

Fiberoptisk kommunikation eller fiber henviser til en teknologi,

der benyttes til at transmittere telefonsignaler, internetkommunikation

og kabel-tv-signaler. Som følge af meget

lavere tab af intensitet og forstyrrelser har optiske fibre

store fordele frem for eksisterende kobberkabler i forbindelse

med langdistancenet og applikationer med megen

trafik.

FTE (Full-time equivalents) henviser til fuldtidsbeskæftigede

medarbejdere, inklusive fastansatte, udlånte tjenestemænd,

trainees og midlertidigt ansatte eksklusive vikarer.

Førsteoperatøren henviser til det offentlige teleselskab, der

på det tidspunkt, hvor udbud af kommunikationstjenester

var et statsmonopol, var den eneste operatør, der var i

stand til og havde tilladelse til at tilbyde sådanne tjenester.

GSM (Global System for Mobile Communications) henviser

til et omfattende digitalt net til alle former for mobiltelefoni.

88


Homes passed henviser til husstande, hvortil der er etable-

ret en bestemt teknologi (f.eks. fiberkabler eller koaksialkabler),

som gør det muligt at modtage tjenester forbundet

med den pågældende teknologi. Antallet af homes passed

er summen af koncernens faktiske og potentielle kunder

inden for en given tjeneste.

HSDPA, High Speed Downlink Packet Access eller Turbo 3G

henviser til en forbedring af UMTS 3G-teknologi, der har

øget download-hastighederne.

Indholdstjeneste henviser til en serviceydelse, der typisk

inkluderer information eller underholdning, der transmitteres

eller leveres online.

International roaming er en måde for kunder at få adgang til

en udenlandsk operatørs mobilnet, så de automatisk kan

foretage eller modtage opkald, sende og modtage data eller

få adgang til andre serviceydelser, når de rejser i udlandet.

Operatører i de forskellige lande indgår indbyrdes kontraktlige

aftaler for at kunne tilbyde denne service.

IP (Internet Protocol) henviser til en standard protokol, hvor

internetbrugerdata deles op i pakker, som sendes ad den

korrekte vej.

IP-VPN (IP-based Virtual Private Network) henviser til et net

baseret på en IP-protokol.

ISDN (Integrated Services Digital Network) henviser til en

metode, der giver flere kanaler af 64 kbit/s over den almindelige

telefonlinje, som enten kan bruges til samtidig data

og tale eller udelukkende datatransmission. Det er nødvendigt

at bruge et ISDN-modem for at koble sig på nettet.

ISDN-teknologien giver mulighed for 2-30 kanaler på samme

linje.

LAN (Local Area Network) henviser til et net af computere,

der er fast forbundet med hinanden, og som alle befinder

sig inden for et begrænset område, for eksempel inden for

samme firma, hvilket giver mulighed for deling af for eksempel

data og printer.

LRAIC (Long Run Average Incremental Cost Model) og LRIC

(Long Run Incremental Cost) henviser til de mest benyttede

prisreguleringsmetoder til at fastsætte samtrafikpriserne

for operatører med markedsdominans (SMP-status). Med

LRIC-metoden sættes priserne lig med gennemsnittet af de

omkostninger, der er forbundet med de udbudte tjenester

TDC Årsrapport 2011

ved en forøgelse af de regulerede tjenester. LRAIC-metoden

bruger et gennemsnit af de omkostninger, der er forbundet

med de udbudte tjenester. Priserne på samtrafik sættes lig

med de omkostninger, der er forbundet med at producere

den regulerede serviceydelse i et moderne og fuldt ud

effektivt telenet af samme størrelse som SMP-operatørens.

LTE (Long Term Evolution) henviser til et sæt UMTSforbedringer,

der er konstrueret til at øge kapaciteten og

hastigheden i mobilnet. LTE er et 4G net.

LTE-licens henviser til en specifik licens til brug af 2500-

2520 MHz og 2620-2640 MHz frekvenserne udstedt den

28. maj 2010 i henhold til §6 stk. 3 af lov nr. 680 af 23. juni

2004 (med senere ændringer), jf. § 59 stk. 1 i lov om radiofrekvenser

(lov nr. 475 af 12. juni 2009).

Marked 4 henviser til markedet for engrossalg af (fysisk)

netinfrastrukturadgang (herunder delt eller fuldt ubundtet

adgang) på et fast sted.

Marked 5 henviser til markedet for engrossalg af bredbåndstilslutning.

Marked 7 henviser til markedet for terminering af taleopkald

på individuelle mobiltelefonnet.

Markedsandel henviser til TDC’s andel af alle abonnenter

for et givent produkt. Tallene er baseret på eksterne tilgængelige

data, der kan være af varierende nøjagtighed. De

historiske data kan således ændre sig, hvis vi får mere

nøjagtige oplysninger.

MNO (Mobile Network Operator) henviser til mobiloperatører,

der i modsætning til en MVNO er tildelt frekvenser og

har al den fornødne infrastruktur til at drive eget mobilnet.

Mobilbredbånd henviser til bredbåndsadgang via mobilnettet,

som opnås ved hjælp af en dongle eller tilsvarende

udstyr. Omfatter ikke adgang via mobiltelefon eller smartphone.

Mobiltjenester henviser til mobiltale og mobilbredbånd.

MoU (Minutes of Usage) henviser til antallet af forbrugte

minutter pr. abonnent, pr. måned.

MPLS (Multi Protocol Label Switching) henviser til en alsidig

løsning på de problemer, som nutidens net udsættes for i

89


form af hastighed, skalerbarhed, kvaliteten af service ma-

nagement og trafikregulering.

MTR eller mobiltermineringsrate henviser til prisen for

mobil samtrafik, dvs. den pris en operatør betaler for at

terminere på en anden mobiloperatørens net. Priserne for

mobilterminering fastsættes i Danmark af Erhvervsstyrelsen.

MVNO (Mobile Virtual Network Operators) henviser til

mobiloperatører, der ikke er tildelt frekvenser. MVNO'er har

indgået aftaler med traditionelle mobiloperatører om køb af

trafik og data til videresalg til egne kunder.

No-frills henviser til en tjeneste eller et produkt, hvor de ikke

absolut nødvendige features, f.eks. værdiforøgende tjenester,

er skåret væk for at sikre en lav pris.

OTT eller 'Over The Top' henviser til online levering af video

og lyd uden, at internetudbyderen er involveret i styringen

eller distributionen af selve indholdet.

Penetrering er et mål for en tjenestes udbredelse, ofte

udtrykt i procent. Udbredelsen beregnes ved at dividere

antallet af abonnenter med enten antallet af husstande eller

antallet af indbyggere, der kan modtage den pågældende

tjeneste.

Postpaid henviser til abonnementer, der betales i starten af

perioden, men hvor forbrugsomkostningen, der varierer iht.

det abonnement, som kunden har valgt, betales i slutningen

af perioden. TDC anser online-systemer med forudbetaling

som mobiltelefonabonnementer, da brugerne opretter en

konto og generelt forbliver abonnent i længere tid. Kunder

hos Telmore og M1 anses derfor for at være abonnementskunder.

Prepaid henviser til taletidskunder, hvor kunden betaler et

bestemt kontant beløb for en tjeneste forud (f.eks. via et

taletidskort).

PSTN (Public Switched Telephone Network) henviser til det

telenet, der er baseret på kobberkabler, og som transmitterer

tale og data analogt — traditionel fastnettelefoni.

Quadruple-play eller quad-play henviser til kombinering af

telefoni, internet og tv-tjenester med mobiltelefoni.

TDC Årsrapport 2011

Quality of Service henviser til et kollektivt mål for den service,

kunderne modtager, og som afspejler et nets transmissionskvalitet

og tilgængelighed.

RGU (Revenue Generating Unit) henviser til antallet af kundeforhold,

der genererer omsætning til TDC, herunder

kunder med abonnement, samt kunder uden abonnement

beregnet ud fra følgende generelle principper: Fastnetkunder,

der har genereret trafik inden for de seneste tre måneder.

Taletidskort, der har været benyttet mindst en gang

inden for de seneste 3 måneder. Internet dial up-kunder,

der har været på internettet mindst en gang inden for de

seneste 3 måneder. TDC’s RGU-opgørelse omfatter antallet

af hovedprodukter solgt af TDC’s privat-, erhverv- og engrossegmenter.

Kunderelationer er synonymt med RGU'er.

Samlet ARPU henviser til en vægtet ARPU på tværs af segmenter

eller delprodukter.

Samtrafik henviser til at der gives adgang til, faciliteter eller

tjenester for en anden operatør til at udbyde elektroniske

kommunikationstjenester og udveksle trafik mellem kommunikationsnet,

der anvendes af den samme eller en anden

udbyder, således at slutbrugere fra én udbyder kan kommunikere

med slutbrugere hos samme eller andre udbydere,

eller har adgang til tjenester udbudt af en anden operatør.

SKI er en indkøbsorganisation, der gennemfører udbud på

vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor.

SMP (Significant Market Power (= stærk markedsposition)

henviser til en betegnelse, der gives til operatører med en

stærk markedsposition på et specifikt marked som fastsat

af Erhvervsstyrelsens i henhold til en markedsafgørelse

vedrørende det pågældende marked.

Sunrise henviser til Sunrise Communications AG, TDC's

schweiziske dattervirksomhed frasolgt i oktober 2010.

TAB henviser til et videresalgsprodukt inden for fastnettelefoni,

der sælges gennem engrosforretningen i Nordic.

Tab af linjer henviser til nettotabet af kobber- og fiberlinjer i

en given periode i TDC's traditionelle forretningsaktiviteter,

dvs. Privat, Erhverv og Wholesale. Det totale antal linjer er

beregnet som summen af RGU’er, der modtager PSTN,

ISDN, VoIP, BSA/xDSL uden samproduktion og rå kobber.

90


TAK (Tag Ansvar for Kunden) henviser til et program, som

TDC implementerede i 2009 for at give kunderne en bedre

service.

TDC 2.0 programmet henviser til et ændringsprogram, der

omfatter hele selskabet og fokuserer på at gøre vores

processer mindre komplekse og mere målrettede.

Tjenesteudbyder henviser til partnere, der udbyder mobiltjenester

under eget brand til eksterne kunder gennem

TDC’s mobilinfrastruktur. Tjenesteudbyderen ejer kunderelationen.

Telemetrisk kommunikation mellem to maskiner kaldes en

M2M (machine to machine) løsning, der hovedsageligt er

baseret på mobilkommunikation. M2M-løsninger bruges til

Dankort-terminaler, GPS-overvågning, distancelæsning,

alarmer etc.

Traditionel fastnettelefoni henviser til telefoni via

PSTN/ISDN-linjer medmindre andet er angivet.

Transportnettet henviser til den del af teleinfrastrukturen,

der sammenbinder forskellige dele af nettet, f.eks. lokale

access-net, andre operatørers net eller nationale telenet.

Kapaciteten i transportnettet er meget stor sammenlignet

med kapaciteten i access-nettet.

Triple play henviser til samlet udbud af internet, telefoni og

tv over samme accessforbindelse. Triple playkombinationer

er medtaget som tre kunder i det samlede

antal af kunder. Et triple play-abonnement skal omfatter alle

tre tjenesteydelser.

TSR eller samlet afkast til aktionærerne er summen af alle

afkast på en aktie, f.eks. kursgevinst og udbytte.

TVoIP (TV over Internet Protocol) henviser til et system, der

anvendes til at levere digitale tv-tjenester via internettet og

internet-bredbåndsforbindelser i stedet for levering gennem

traditionelle radiofrekvenstransmissioner, satellitsignaler

eller kabel-tv-signaler. TVoIP kan enten være IPTV eller

web-tv.

ULL (Unbundled Local Loop) henviser til kobberlinjer, som

konkurrerende operatører har fået adgang til af førsteope-

TDC Årsrapport 2011

ratøren. Derved kan de andre operatører tilbyde transmission

af data og/eller telefoni til slutbrugerne. (ULL betegnes

ofte som rå kobber). Fuld ULL/rå kobber anvendes til kunder

uden PSTN/ISDN-abonnement (engros og detail hos TDC),

delt rå kobber bruges til kunder med PSTN/ISDNabonnement.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems)

henviser til et tredjegenerations (3G) mobilnet konstrueret

til at udbyde en bred vifte af tale-, data- og multimedietjenester

ved høj hastighed.

USO (Universal Source Obligations = universel forsyningspligt)

henviser til de pligter, der kan påføres en dominerende

operatør (normalt førsteoperatøren). Forpligtelsen

omfatter et krav om at opfylde enhver forespørgsel om

levering af en række basale telekommunikationsydelser til

enhver i det pågældende land.

VDSL eller VHDSL (Very High Bitrate DSL) henviser til en

DSL-teknologi, der leverer hurtigere datatransmission end

anden DSL-teknologi via kobbernettet.

Video-on-demand henviser til transmissionslevering af

video (film eller andet videoindhold) til individuelle brugere,

når det passer kunden.

VoIP (Voice over Internet Protocol) henviser til telefonopkald

via internettet. VoIP kan være med Quality of Service,

dvs. talekvalitet på højde med PSTN, der opnås ved at prioritere

trafikken.

VPN (Virtual Private Network) henviser til et net, hvor organisationer

kan bruge et privatnet med LAN-funktionalitet til

at kommunikere indbyrdes over et stort geografisk område i

stedet for at bruge en enkelt opkobling (f.eks. et fast lejet

kredsløb).

WAN (Wide Area Network) henviser til et geografisk vidt

dækkende telenet som er en geografisk spredt samling af

LAN’er. Internettet er f.eks. et WAN, men et net, der forbinder

et selskabs divisioner, kan også være et WAN.

xDSL henviser til en række af teknologier, der leverer digital

datatransmission over kobbernettet. F.eks. ADSL, VDSL og

SHDSL.

91


Regnskab

2011


TDC Årsrapport 2011

Århus midtby


Regnskab

TDC Årsrapport 2011

94


Regnskab

Regnskab

Ledelsespåtegning 96

Den uafhængige revisors erklæringer 97

Koncernregnskab 98

Koncernresultatopgørelse 98

Koncerntotalindkomstopgørelse 99

Koncernbalance 100

Koncernpengestrømopgørelse 102

Koncernegenkapitalopgørelse 103

Noter til Koncernregnskabet 104

Regnskab for moderselskabet 164

Moderselskabets resultatopgørelse 164

Moderselskabets totalindkomstopgørelse 165

Moderselskabets balance 166

Moderselskabets pengestrømsopgørelse 168

Moderselskabets egenkapitalopgørelse 169

Noter til moderselskabets årsregnskab 170

TDC Årsrapport 2011

95


Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for TDC A/S.

TDC Årsrapport 2011

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og

yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser og finansielle

stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for

regnskabsåret 2011. Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens

og moderselskabets aktiviteter og finansielle stilling, samt beskriver væsentlige risici og usikkerheder, som kan påvirke

koncernen og moderselskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 3. februar 2012

Direktionen

Henrik Poulsen

Adm. direktør og koncernchef

Carsten Dilling

Koncerndirektør,

teknisk direktør og

direktør for Operations

Martin Lippert

Koncerndirektør

og direktør for Privat

Bestyrelse

Vagn Sørensen

Formand

Eva Berneke

Koncerndirektør

og direktør for Wholesale

Pernille Erenbjerg

Koncern- og

finansdirektør

Jens Munch-Hansen

Koncerndirektør

og direktør i Nordic

Pierre Danon

Næstformand

Niels Breining

Koncerndirektør

og direktør for

YouSee A/S

Anders Jensen

Koncerndirektør

og direktør for Privat

Stine Bosse

Angus Porter Lars Rasmussen Søren Thorup Sørensen

Kurt Björklund Lawrence Guffey Henrik Kraft

Gustavo Schwed Andrew Sillitoe Lotte Broder Jørgensen

Steen M. Jacobsen Jan Bardino Bo Magnussen

96


Den uafhængige revisors erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i TDC A/S

TDC Årsrapport 2011

Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskab for TDC A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter

resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter, herunder

anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som for moderselskabet. Koncernregnskabet og årsregnskab udarbejdes efter

International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede

selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab

og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,

om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet

og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig

fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der

giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering

af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en

vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter

og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting

Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til

den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

København, den 3. februar 2012

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Holtug Jesper Hansen

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

97


TDC Årsrapport 2011

Koncernresultatopgørelse DKKm

Note 2011 2010

Omsætning 4,5 26.304 26.167

Transmissionsomkostninger og vareforbrug (7.132) (6.747)

Bruttoavance 19.172 19.420

Eksterne omkostninger (4.215) (4.517)

Personaleomkostninger 6 (4.641) (4.762)

Andre indtægter og omkostninger 7 185 196

Driftsresultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige

poster (EBITDA før pensionsindtægter) 10.501 10.337

Pensionsindtægter 27 439 435

Driftsresultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 10.940 10.772

Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse 8 (5.227) (5.356)

Resultat af primær drift før særlige poster 5.713 5.416

Særlige poster 9 (864) (1.347)

Driftsresultat 4.849 4.069

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 16 (25) 13

Dagsværdireguleringer 374 115

Valutakursreguleringer 51 (20)

Renteindtægter og renteomkostninger (1.305) (1.591)

Finansielle poster 10 (880) (1.496)

Resultat før skat 3.944 2.586

Skat af årets resultat 11 (1.131) (782)

Årets resultat fra fortsættende aktiviteter 2.813 1.804

Årets resultat fra ophørte aktiviteter 12 (5) 1.203

Årets resultat 2.808 3.007

Resultat pr. aktie (EPS) (DKK) 13

Resultat pr. aktie 3,44 3,06

Udvandet resultat pr. aktie 3,44 3,06

Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 3,45 1,84

Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 3,45 1,84

Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter (0,01) 1,22

Udvandet resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter (0,01) 1,22

Koncernresultatopgørelse

98


TDC Årsrapport 2011

Koncerntotalindkomstopgørelse DKKm

2011 2010

Årets resultat 2.808 3.007

Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 6 2.041

Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder 0 (706)

Tilbageførsel af valutakursreguleringer fra udenlandske virksomheder (1) (1.234)

Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme

Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme overført til

266 0

resultatopgørelsen (150) 0

Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger 276 (515)

Skat af anden totalindkomst

Tilbageførsel af skat vedrørende valutasikring af nettoinvesteringer i

(78) 121

udenlandske selskaber 0 (78)

Anden totalindkomst 319 (371)

Totalindkomst i alt 3.127 2.636

99


TDC Årsrapport 2011

Aktiver DKKm

Note 2011 2010

Anlægsaktiver

Immaterielle aktiver 14 33.543 34.799

Materielle aktiver 15 15.343 15.531

Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder 16 122 137

Værdipapirer og andre kapitalandele 5 7

Udskudte skatteaktiver 11 50 66

Pensionsaktiver 27 8.060 7.487

Tilgodehavender 17 278 241

Afledte finansielle instrumenter 26 324 0

Periodeafgrænsningsposter 18 305 270

Anlægsaktiver i alt 58.030 58.538

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 19 281 307

Tilgodehavender 17 4.773 4.404

Afledte finansielle instrumenter 26 13 91

Periodeafgrænsningsposter 18 579 615

Likvide beholdninger 20 1.489 831

Omsætningsaktiver i alt 7.135 6.248

Aktiver i alt 65.165 64.786

Koncernbalance pr. 31. december

100


TDC Årsrapport 2011

Egenkapital og forpligtelser DKKm

Note 2011 2010

Egenkapital

Aktiekapital 21 825 992

Reserve for valutakursreguleringer (616) (621)

Reserve for sikring af pengestrømme 116 0

Overført resultat 20.129 20.484

Foreslået udbytte 1.790 0

Egenkapital i alt 22.244 20.855

Langfristede forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 11 6.476 6.486

Hensatte forpligtigelser 24 858 974

Pensionsforpligtelser 27 99 73

Lån 22 19.404 23.428

Afledte finansielle instrumenter 26 38 0

Periodeafgrænsningsposter 23 871 971

Langfristede forpligtelser i alt 27.746 31.932

Kortfristede forpligtelser

Lån 22 3.816 216

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 25 6.914 6.141

Skyldig selskabsskat 11 363 861

Afledte finansielle instrumenter 26 72 659

Periodeafgrænsningsposter 23 3.043 3.072

Hensatte forpligtigelser 24 967 1.050

Kortfristede forpligtelser i alt 15.175 11.999

Forpligtelser i alt 42.921 43.931

Egenkapital og forpligtelser i alt 65.165 64.786

101


TDC Årsrapport 2011

Koncernpengestrømopgørelse DKKm

Note 2011 2010

Driftsresultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige poster

(EBITDA før pensionsindtægter) 10.501 10.337

Regulering for ikke-likvide poster 28 143 217

Pensionsbidrag (157) (169)

Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser (90) (11)

Pengestrømme vedrørende særlige poster (786) (792)

Ændring i driftskapital 29 (67) 571

Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat 9.544 10.153

Renteindbetalinger 720 339

Betalte renter (1.365) (1.761)

Realiserede valutakursreguleringer (7) 7

Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat 8.892 8.738

Betalt selskabsskat (1.715) (1.500)

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter 7.177 7.238

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i ophørte aktiviteter 0 1.504

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt 7.177 8.742

Investering i virksomheder 30 (267) (286)

Investering i materielle aktiver (2.526) (2.678)

Investering i immaterielle aktiver (955) (968)

Investering i øvrige anlægsaktiver (27) (52)

Frasalg af virksomheder 31 7 0

Salg af materielle aktiver 18 39

Salg af immaterielle aktiver 0 9

Salg af joint ventures og associerede virksomheder 0 1

Salg af øvrige anlægsaktiver 109 12

Modtagne udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder 4 34

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (3.637) (3.889)

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter 32 (67) 15.327

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (3.704) 11.438

Provenu ved langfristet lånoptagelse 16.678 0

Afdrag på langfristede lån (17.928) (8.872)

Ændring i kortfristede banklån 215 (2.149)

Betalt udbytte (1.780) (70)

Køb af egne aktier 0 (9.000)

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (2.815) (20.091)

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i ophørte aktiviteter 0 (21)

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (2.815) (20.112)

Pengestrømme i alt 658 68

Likvider pr. 1. januar 33 831 763

Likvider pr. 31. december

Koncernpengestrømsopgørelse

1.489 831

102


TDC Årsrapport 2011

Koncernegenkapitalopgørelse DKKm

Aktiekapital

Reserve for

valutakursreguleringer

Reserve for

sikring af

pengestrømme

Overført

resultat

Foreslået

udbytte I alt

Egenkapital pr. 1. januar 2010 992 (644) 0 26.730 0 27.078

Valutakursreguleringer,

udenlandske virksomheder

Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske

- 2.041 - 0 - 2.041

virksomheder

Tilbageførsel af valutakursreguleringer af

- (706) - 0 - (706)

udenlandske virksomheder

Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende

- (1.234) - 0 - (1.234)

ydelsesbaserede pensionsordninger - 0 - (515) - (515)

Skat af anden totalindkomst

Tilbageførsel af skat vedrørende valutasikring af

- 0 0 121 - 121

nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder - (78) - 0 - (78)

Årets resultat - - - 3.007 0 3.007

Totalindkomst i alt - 23 2.613 0 2.636

Køb af egne aktier - - - (9.000) - (9.000)

Aktiebaseret aflønning - - - 141 - 141

Egenkapital pr. 31. december 2010 992 (621) 0 20.484 0 20.855

Valutakursreguleringer,

udenlandske virksomheder

Tilbageførsel af valutakursreguleringer 
af

- 6 - 0 - 6

udenlandske virksomheder

Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter

- (1) - 0 0 (1)

til sikring af pengestrømme

Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter

til sikring af pengestrømme overført til

- - 266 - - 266

resultatopgørelsen

Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende

- - (150) - - (150)

ydelsesbaserede pensionsordninger - - - 276 - 276

Skat af anden totalindkomst - - - (78) - (78)

Årets resultat - - - 1.018 1.790 2.808

Totalindkomst i alt - 5 116 1.216 1.790 3.127

Udbetalt udbytte - - - (1.799) 0 (1.799)

Udbytte af egne aktier - - - 19 0 19

Annullering af egne aktier (167) - - 167 - 0

Aktiebaseret aflønning - - - 42 - 42

Egenkapital pr. 31. december 2011 825 (616) 116 20.129 1.790 22.244

Se moderselskabets egenkapitalopgørelse vedrørende reserver, der er disponible til udlodning. Frie reserver udgjorde pr. 31.

december 2011 DKK 24.794m (før foreslået udbytte) mod DKK 22.461m pr. 31. december 2010. På generalforsamlingen,

som afholdes den 8. marts 2012, vil bestyrelsen foreslå et udbytte pr. aktie på DKK 2,17 svarende til i alt DKK 1.790m. Inklusive

det foreløbige udbytte på DKK 2,18 pr. aktier udloddet den 10. august 2011 vil det foreslåede udbytte for regnskabsåret

2011 i alt udgøre DKK 4,35 pr. aktie. For regnskabsåret 2010 blev der ikke udloddet udbytte.

103


Noter til koncernregnskabet

Oversigt

Noter til koncernregnskabet

1 Anvendt regnskabspraksis

2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger

3 Nye regnskabsstandarder

4 Segmentoplysninger

5 Omsætning

6 Personaleomkostninger

7 Andre indtægter, andre omkostninger samt offentlige tilskud

8 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse

9 Særlige poster

10 Finansielle poster

11 Selskabsskat

12 Ophørte aktiviteter

13 Resultat pr. aktie

14 Immaterielle aktiver

15 Materielle aktiver

16 Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder

17 Tilgodehavender

18 Periodeafgrænsningsposter (aktiver)

19 Varebeholdninger

20 Likvide beholdninger

21 Egenkapital

22 Lån

23 Periodeafgrænsningsposter (forpligtelser)

24 Hensatte forpligtelser

25 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

26 Finansielle instrumenter m.v.

27 Pensionsaktiver og pensionsforpligtelser

28 Regulering for ikke-likvide poster

29 Ændring i driftskapital

30 Investering i virksomheder

31 Frasalg af virksomheder

32 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter

33 Likvider pr. 1. januar

34 Rentebærende nettogæld

35 Selskabsoversigt pr. 31. december 2011

36 Nærtstående parter

37 Andre finansielle forpligtelser

38 Eventualposter

39 Forsknings- og udviklingsomkostninger

40 Revisionshonorarer

41 Begivenheder efter balancedagen

TDC Årsrapport 2011

104


Note 1 Anvendt regnskabspraksis

TDC’s koncernregnskab for 2011 er aflagt i overensstemmelse

med de internationale regnskabsstandarder (IFRS),

der er godkendt af den Europæiske Union, samt yderligere

oplysningskrav i IFRS-bekendtgørelsen udstedt af Erhvervsstyrelsen

i henhold til årsregnskabsloven. For TDC er der

ingen forskel på, om koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse

med IFRS godkendt af den Europæiske Union

eller IFRS, som udstedt af IASB.

Koncernregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det

historiske kostprisprincip, bortset fra at følgende aktiver og

forpligtelser måles til dagsværdi: afledte finansielle instrumenter,

der indgår i en handelsbeholdning, og finansielle

instrumenter, der er klassificeret som disponible for salg,

og med den undtagelse, at aktiver bestemt for salg måles til

den laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi på

tidspunktet for klassifikationen som bestemt for salg eller

dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet opstiller ledelsen

forudsætninger, der påvirker de rapporterede aktiver og

forpligtelser på balancedagen samt de rapporterede indtægter

og omkostninger for regnskabsperioden. I note 2

nedenfor er oplyst om de regnskabsmæssige skøn og

vurderinger, som anses for væsentlige for udarbejdelsen af

koncernregnskabet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til

sidste år.

Konsolideringspraksis

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og dattervirksomheder,

hvori TDC A/S direkte eller indirekte har kontrol.

Joint ventures, hvori koncernen har fælles bestemmende

indflydelse, indregnes efter den indre værdis metode. Associerede

virksomheder, hvori koncernen udøver en betydelig

indflydelse, indregnes efter den indre værdis metode.

Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af TDC A/S’

og de konsoliderede virksomheders regnskaber tilpasset

koncernens regnskabspraksis som et sammendrag af poster

af ensartet karakter.

Der er ved sammendraget foretaget eliminering af koncerninterne

indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter,

interne mellemværender samt realiserede og urealiserede

gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede

virksomheder.

TDC Årsrapport 2011

Køb af virksomheder

Ved erhvervelse af dattervirksomheder, joint ventures og

associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden,

og erhvervede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

måles ved første indregning til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.

Identificerbare immaterielle aktiver indregnes,

såfremt de kan udskilles, og dagsværdien kan opgøres

pålideligt. Der indregnes udskudt skat af de foretagne

omvurderinger.

Eventuelle positive forskelsbeløb mellem kostpris og dagsværdi

af overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

ved erhvervelse af dattervirksomheder indregnes i

balancen under immaterielle aktiver som goodwill. Kostprisen

opgøres som dagsværdien af afgivne aktier, gældsinstrumenter

samt likvider. Goodwill amortiseres ikke, men

testes årligt for værdiforringelse. Negative forskelsbeløb

(negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på erhvervelsestidspunktet.

Positive forskelsbeløb ved erhvervelse

af joint ventures og associerede virksomheder indregnes

i balancen under kapitalandele i joint ventures og

associerede virksomheder.

For erhvervelser før 1. januar 2010 er transaktionsomkostninger

indeholdt i kostprisen. For erhvervelser 1. januar

2010 eller senere omkostningsføres sådanne omkostninger

i takt med afholdelsen.

Hvis den første indregning af virksomhedssammenslutninger

kun kan opgøres foreløbigt ved udgangen af den periode,

hvor sammenslutningen gennemføres, tilpasses reguleringer

foretaget inden for tolv måneder fra erhvervelsestidspunktet

af den foreløbige dagsværdi af de overtagne

aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser eller kostprisen

til den først indregnede goodwill. Tilpasningen opgøres,

som om den var indregnet på erhvervelsestidspunktet, og

sammenligningstal tilpasses. Ændringer i opgørelsen af

kostprisen betinget af fremtidige begivenheder indregnes i

resultatopgørelsen, bortset fra at ændringer vedrørende

erhvervelser før 1. januar 2010 reguleres i goodwill.

Ved trinvise virksomhedssammenslutninger måles tidligere

erhvervede egenkapitalandele i den erhvervede virksomhed

til dagsværdien, når bestemmende indflydelse er opnået,

og gevinsten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen.

Forskellen mellem kostpris for erhvervede minoritetsinteresser

og den regnskabsmæssige værdi af disse indregnes i

105


egenkapitalen. Gevinst og tab ved salg til minoriteter indregnes

ligeledes på egenkapitalen.

Erhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet

fra erhvervelsestidspunktet.

Frasalg af virksomheder

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af virksomheder, joint

ventures og associerede virksomheder opgøres som forskellen

mellem provenuet (fratrukket afhændelsesomkostninger)

og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver

(inklusive goodwill) tillagt akkumulerede kursreguleringer

indregnet i egenkapitalen på salgstidspunktet.

Frasolgte virksomheder indregnes frem til afhændelsestidspunktet.

Virksomheder, der opfylder kriterierne for

ophørte aktiviteter, præsenteres særskilt.

Valutakursomregning

For hver af koncernens virksomheder fastsættes en funktionel

valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som

benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte

virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end

den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta.

Koncernregnskabet præsenteres i danske kroner (DKK),

som er moderselskabets funktionelle valuta og præsentationsvaluta.

Transaktioner i fremmed valuta er omregnet til transaktionsdagens

valutakurs. Gevinster og tab, der opstår mellem

transaktionsdagens valutakurs og kursen på betalingsdagen,

indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Likvide beholdninger, tilgodehavender og lån samt øvrige

gældsforpligtelser i fremmed valuta omregnes til den funktionelle

valuta med balancedagens officielle valutakurser.

Valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle poster.

Udenlandske konsoliderede virksomheders balance samt

goodwill tilknyttet disse virksomheder omregnes til danske

kroner til balancedagens officielle valutakurs, mens virksomhedernes

resultatopgørelse omregnes til den gennemsnitlige

valutakurs for måneden. Valutakursreguleringer, der

opstår ved omregning til danske kroner af egenkapitalen

primo til balancedagens valutakurs, indregnes direkte i

egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Dette gælder også for valutakursreguleringer, der

opstår som følge af, at resultatopgørelsen omregnes fra

TDC Årsrapport 2011

den gennemsnitlige valutakurs for måneden til balancedagens

valutakurs.

Valutakursreguleringer af tilgodehavender hos udenlandske

dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder,

der anses for en del af den samlede investering i

virksomheden, indregnes direkte i egenkapitalen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i

balancen på indgåelsesdagen til dagsværdi og måles efterfølgende

ligeledes til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter

indregnes, når koncernen bliver kontrahent, og

indregning ophører, når kontrakten udløber, afregnes eller

sælges. For afledte finansielle instrumenter, der handles på

et aktivt marked, anvendes de noterede markedskurser. For

afledte finansielle instrumenter, der ikke handles på et

aktivt marked, anvendes en række forskellige anerkendte

værdiansættelsesmetoder afhængig af instrumenttype.

Ved måling af finansielle aktiver anvendes købskurser og for

finansielle forpligtelser anvendes salgskurser.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,

der opfylder betingelserne for sikring af fremtidige

pengestrømme, indregnes direkte i anden totalindkomst

efter fradrag af skat. Ved sikring af fremtidige pengestrømme

overføres gevinster eller tab fra egenkapitalen og indregnes

som hovedregel i samme regnskabspost som det

sikrede, når pengestrømmen realiseres (eksempelvis når

det sikrede salg har fundet sted). Hvis den sikrede transaktion

resulterer i indregningen af et ikke-monetært aktiv

(eksempelvis varebeholdninger) eller en forpligtelse, inkluderes

gevinster eller tab fra egenkapitalen dog i kostprisen

for aktivet eller forpligtelsen. Hvis et sikringsinstrument ikke

længere opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring,

forbliver akkumuleret gevinst eller tab i anden totalindkomst

på det pågældende tidspunkt i anden totalindkomst

og indregnes i resultatopgørelsen, når den forventede

transaktion i sidste ende indregnes i resultatopgørelsen.

Når en forventet transaktion ikke længere forventes at

indtræffe, overføres akkumuleret gevinst eller tab indregnet

i egenkapitalen straks til resultatopgørelsen.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,

der er klassificeret som sikring af dagsværdien, indregnes i

resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i

dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse,

som kan henføres til den risiko, der er sikret. Hvis et

sikringsinstrument ikke længere opfylder kriterierne for

regnskabsmæssig sikring, amortiseres reguleringen af den

regnskabsmæssige værdi af et sikret aktiv, for hvilket den

106


effektive rentes metode er anvendt, på resultatopgørelsen

over perioden til forfaldstidspunktet.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,

der opfylder betingelserne for sikring af nettoinvesteringer

i udenlandske dattervirksomheder, joint ventures

eller associerede virksomheder, og som effektivt sikrer mod

valutakursændringer i disse virksomheder, indregnes direkte

i anden totalindkomst efter fradrag af skat.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder

betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter,

indregnes ændringer i dagsværdien straks i resultatopgørelsen.

Dette gælder også for enhver gevinst eller tab, som

vedrører den ineffektive del af sikring af pengestrømme,

dagsværdi og nettoinvesteringer.

Indtægtsprincip

Omsætningen omfatter værdien af årets leverede ydelser og

varer med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er

direkte forbundet med salget. Ydelser omfatter indtægter fra

trafik og abonnementer, samtrafik og roaming, udleje af faste

kredsløb, nettjenester, tv-distribution samt oprettelses- og

installationsindtægter. Varer omfatter kundeplaceret udstyr,

mobiltelefoner, set top-bokse, etc.

De væsentligste indtægtskilder indregnes i resultatopgørelsen

som følger:

• indtægter fra telefoni indregnes på det tidspunkt, hvor

samtalen foretages

• salg af forudbetalte produkter, som for eksempel taletid,

udskydes og indtægtsføres i takt med forbruget

• indtægter fra udleje af faste kredsløb indregnes over

lejeperioden

• indtægter fra abonnementer og forbrugsuafhængige

tjenester til fast pris indregnes over abonnementets løbetid

• ikke-refunderbare oprettelsesindtægter udskydes og

periodiseres over den forventede varighed af kundeforholdet

• indtægter vedrørende salg af udstyr indregnes på leveringstidspunktet.

Indtægter vedrørende vedligeholdelse

af udstyr indregnes over kontraktens løbetid.

Kontrakter, der omfatter flere leverancer, indregnes som

separate regnskabsmæssige elementer, uafhængigt af

TDC Årsrapport 2011

eventuelle betingelser knyttet til yderligere leverancer eller

øvrige præstationsafhængige vilkår. Sådanne indtægter

omfatter salg af kundeplaceret udstyr, som f.eks. omstillingsanlæg

og telefoner.

Salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med

aftaler, som også omfatter levering af serviceydelser, indregnes

ikke som omsætning.

Indtægter indregnes brutto, når TDC optræder som den

primære part i en transaktion. Indtægter fra indholdstakserede

tjenester og videresalg af ydelser fra indholdsleverandører,

hvor TDC optræder som agent, indregnes netto efter

fradrag af direkte omkostninger.

Igangværende arbejder for fremmed regning indtægtsføres

efter produktionsprincippet baseret på en vurdering af

færdiggørelsesgraden. Igangværende arbejder for fremmed

regning omfatter blandt andet installation af telefonsystemer

og it-systemer, systemintegration samt andre forretningsløsninger.

Eksterne omkostninger

Kundeakkvisitions- og fastholdelsesomkostninger omkostningsføres

i takt med afholdelsen. De mest almindelige

kundeakkvisitionsomkostninger er mobiltelefoner og forhandlerprovision.

Kostprisen for en mobiltelefon omkostningsføres,

når mobiltelefonen sælges. Salget kan være et

enkeltsalg eller et salg bestående af flere komponenter i

forbindelse med et abonnement.

Aktiebaseret aflønning

Værdien af ydelser modtaget fra medarbejdere til gengæld

for aktiebaserede instrumenter måles til dagsværdien af de

tildelte instrumenter på tildelingstidspunktet og indregnes i

resultatopgørelsen under personaleomkostninger over

optjeningsperioden. Modposten hertil indregnes direkte i

egenkapitalen.

I forbindelse med første indregning af aktiebaseret aflønning

skønnes over antallet af instrumenter, medarbejderne forventes

at erhverve ret til. Efterfølgende justeres for ændringer

i skønnet over antallet af retserhvervede instrumenter,

således at den samlede indregning er baseret på det faktiske

antal retserhvervede instrumenter.

Medarbejderaktier

Når medarbejdere tildeles aktier gratis eller gives mulighed

for at erhverve aktier til en kurs, som er lavere end markedskursen,

indregnes favørelementet på tildelingstidspunktet

som en omkostning under personaleomkostninger.

107


Modposten hertil indregnes direkte i egenkapitalen. Favørelementet

måles på tildelingstidspunktet som forskellen

mellem dagsværdien og købskursen.

Særlige poster

I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan

henføres til den normale drift, herunder eksempelvis særlige

nedskrivninger for værdiforringelse af immaterielle og

materielle aktiver samt omstruktureringer. Endvidere indgår

gevinster og tab ved frasalg af virksomheder og ejendomme,

samt transaktionsomkostninger og købsprisreguleringer

ved erhvervelse af virksomheder.

Tilsvarende poster vedrørende ikke-konsoliderede virksomheder

og ophørte aktiviteter indregnes under henholdsvis

resultat af joint ventures og associerede virksomheder

samt årets resultat af ophørte aktiviteter.

Forskning

Forskningsomkostninger omkostningsføres i takt med

afholdelsen. Tilskud modtaget fra tredjemand i forbindelse

med forskningsprojekter indtægtsføres i takt med afholdelsen

af de dertil hørende omkostninger.

Immaterielle aktiver

Goodwill og varemærker med ubestemmelig brugstid indregnes

til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger

for værdiforringelse. Den regnskabsmæssige værdi

af goodwill og varemærker med ubestemmelig brugstid

testes for værdiforringelse en gang årligt, samt når der er

udslagsgivende begivenheder, der indikerer, at den regnskabsmæssige

værdi ikke er genindvindelig, og nedskrives

til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt

den regnskabsmæssige værdi er højere. Nedskrivninger på

goodwill tilbageføres ikke. Med henblik på test for værdiforringelse

i koncernregnskabet allokeres goodwill til Koncernens

pengestrømsfrembringende enheder. Opgørelsen af

pengestrømsfrembringende enheder er baseret på forretningssegmenterne

i koncernens interne ledelsesrapportering.

Varemærker med bestemmelig brugstid, licenser, rettigheder,

patenter, m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse,

og amortiseres lineært over aktivernes skønnede

brugstid.

Kunderelaterede aktiver måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse

og amortiseres ved brug af saldometoden,

baseret på den procentvise kundeafgang (churn) (4 til 33 %)

TDC Årsrapport 2011

svarende til det forventede forbrugsmønster for fremtidige

økonomiske fordele.

Udviklingsprojekter, herunder omkostninger til it-software

købt eller udviklet til intern brug, indregnes som immaterielle

aktiver, såfremt kostprisen kan måles pålideligt, og i det

omfang de forventes at indbringe fremtidige økonomiske

fordele. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter løn,

eksterne omkostninger, afskrivninger og amortiseringer,

der direkte kan henføres til udviklingsaktiviteterne, samt

renteomkostninger i fremstillingsperioden. Udviklingsprojekter,

der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen,

indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i

takt med afholdelsen.

De væsentligste amortiseringsperioder udgør:

Varemærker

Mobillicenser

Øvrige licenser

Øvrige rettigheder m.v.

Udviklingsprojekter

2-10 år

16-20 år

1-19 år

2-5 år

3-5 år

Udviklingsprojekter under udførelse og immaterielle aktiver

med ubestemmelig brugstid testes mindst en gang årligt

for værdiforringelse og nedskrives til genindvindingsværdi

over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige

værdi er højere.

Immaterielle aktiver indregnes til genindvindingsværdien,

såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger samt nedskrivninger for værdiforringelse.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet

er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter

kostprisen omkostninger, der henføres direkte til materialer,

indkøbte dele og ydelser leveret af underleverandører, samt

renteomkostninger i fremstillingsperioden og omkostninger

til lønninger og lønrelaterede omkostninger. Endvidere omfatter

kostprisen anslåede retableringsomkostninger, såfremt

disse samtidigt opfylder betingelserne for indregning af

hensatte forpligtelser.

108


Direkte henførbare omkostninger omfatter personaleomkostninger

og andre eksterne omkostninger og opgøres på

grundlag af andel af timer medgået til anlægsprojekter i

relevante afdelinger.

Afskrivningsgrundlaget måles til kostpris med fradrag af

scrapværdi og eventuelle nedskrivninger. Afskrivninger

foretages lineært over aktivernes skønnede brugstid. De

væsentligste afskrivningsperioder udgør:

Bygninger

Teleanlæg

Andre anlæg

20 år

3-20 år

3-15 år

Aktivernes brugstider og scrapværdier revurderes løbende.

Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi,

ophører afskrivning.

Materielle aktiver, der afhændes eller skrottes, fragår i den

akkumulerede kostpris samt i de akkumulerede afskrivninger.

Avance eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver

måles som forskellen mellem salgsprisen med fradrag

af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige

værdi på salgstidspunktet. Avance eller tab indregnes i

resultatopgørelsen under andre indtægter og omkostninger.

Software, der er integreret med f.eks. centraludstyr, præsenteres

sammen med de pågældende aktiver. De skønnede

brugstider fastlægges individuelt.

Beholdninger af anlægsmateriel måles til den laveste værdi

af det vejede gennemsnit af kostprisen og genindvindingsværdien.

Kundeplaceret udstyr (f.eks. set top-bokse) aktiveres og

afskrives over den skønnede brugstid, dog maksimalt 5 år.

Materielle anlægsaktiver, som er leaset og opfylder betingelserne

for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer

som erhvervede aktiver.

Materielle aktiver indregnes til genindvindingsværdien,

såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder

Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder

indregnes efter den indre værdis metode.

TDC Årsrapport 2011

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel

af virksomhedernes resultat efter skat. Den forholdsmæssige

andel af koncerninterne avancer og tab elimineres.

I balancen indregnes kapitalandele i joint ventures og associerede

virksomheder til den forholdsmæssige andel af

virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort

efter koncernens regnskabspraksis med tillæg af goodwill.

Joint ventures og associerede virksomheder med negativ

regnskabsmæssig indre værdi måles til DKK 0, og et eventuelt

tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives,

såfremt der ud fra en individuel vurdering er behov herfor.

Såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække

det enkelte joint ventures eller den associerede virksomheds

underbalance, indregnes en forpligtelse hertil.

Værdipapirer og andre kapitalandele

Andre kapitalandele, hvor der ikke kan opgøres en pålidelig

skønnet dagsværdi, indregnes til kostpris. Den regnskabsmæssige

værdi vurderes årligt for værdiforringelse og

nedskrives over resultatopgørelsen. Når det bliver muligt at

skønne en pålidelig dagsværdi, vil disse kapitalandele blive

målt hertil. Urealiserede ændringer i dagsværdi indregnes

direkte på egenkapitalen bortset fra nedskrivninger som

følge af værdiforringelse samt valutakursreguleringer på

kapitalandele i fremmed valuta, som indregnes i resultatopgørelsen.

Ved realisation overføres den akkumulerede

dagsværdiregulering indregnet i egenkapitalen til resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til den laveste værdi af den vejede

gennemsnitlige kostpris og nettorealisationsværdien.

Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af

leveringsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives

til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret

på en individuel vurdering af større tilgodehavender samt

ud fra en erfaringsmæssigt opgjort nedskrivning til imødegåelse

af tab for ensartede grupper af øvrige tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning indgår under

tilgodehavender og måles til salgsværdien af det udførte

arbejde. Salgsværdien måles til de medgåede omkostninger

til løn og materialer m.v., samt tillæg af en andel af fortjenesten

baseret på færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgra-

109


den måles ved at sammenligne de medgåede omkostninger

med de anslåede samlede omkostninger for hver kontrakt.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på igangværende

arbejder. Nedskrivningen omfatter en individuel

vurdering af det skønnede tab frem til arbejdets afslutning.

Acontobetalinger modregnes i værdien af det enkelte projekt

i det omfang, de ikke overstiger det aktiverede beløb.

Modtagne acontobetalinger ud over det aktiverede beløb

indregnes som en forpligtelse under forudbetalinger fra

kunder.

Egne aktier

Kostprisen for egne aktier fragår direkte i egenkapitalen

under overført resultat på anskaffelsestidspunktet. Vederlag

modtaget ved afhændelse af egne aktier samt udbytte

heraf indregnes ligeledes direkte i egenkapitalen.

Aktieudbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en

særskilt post under egenkapitalen. Udbytte og acontoud-

bytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for

vedtagelse på generalforsamlingen henholdsvis bestyrelsesmødet.

Reserve for valutakursregulering

Reserve vedrørende valutakursregulering omfatter kursdifferencer

opstået ved omregning af regnskaber for udenlandske

virksomheder fra deres funktionelle valutaer til

danske kroner. Ved realisation af nettoinvesteringen indregnes

valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen.

Aktuel skat og udskudt skat

Årets skat består af aktuel skat, forskydning i udskudt skat

og regulering vedrørende tidligere år.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat

indregnes i balancen som skyldig skat henholdsvis tilgodehavende

skat.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode

på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-

og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser på

balancedagen bortset fra midlertidige forskelle på goodwill

ved første indregning og andre poster, der ikke er skattemæssigt

amortiseringsberettigede. Udskudt skat afsættes

som midlertidige forskelle, der hidrører fra investeringer i

dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder,

undtagen hvis tidspunktet for tilbageførslen af

den midlertidige forskel kontrolleres af TDC, og hvis det er

TDC Årsrapport 2011

sandsynligt, at den midlertidige forskel ikke tilbageføres i

overskuelig fremtid.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede

skattemæssige underskud, måles til den

værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Realisation

forventes at ske enten ved udligning i skat af fremtidig

indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser

inden for samme juridiske skatteenhed.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende eliminering

af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser

i de respektive lande, der med balancedagens

lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes

udløst som aktuel skat. Ændringer i udskudt skat

som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen,

bortset fra effekten vedrørende poster indregnet

direkte i anden totalindkomst.

Hensatte forpligtigelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen, som følge

af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen, har

en retlig eller faktisk forpligtelse, hvor det er sandsynligt, at

der må afstås økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen,

og beløbet vedrørende forpligtelsen kan estimeres pålideligt.

Hensatte forpligtelser til omstrukturering m.v. indregnes,

når der er truffet endelig beslutning herom før eller på

balancedagen, og denne er offentliggjort over for de berørte

parter, forudsat at den beløbsmæssige størrelse af

forpligtelsen kan måles pålideligt. Omstruktureringshensættelser

baseres på en fastlagt plan herfor, der medfører,

at omstruktureringen påbegyndes umiddelbart efter, beslutningen

herom er taget.

Når koncernen er forpligtet til at nedtage et aktiv eller retablere

det sted, hvor aktivet har været anvendt, indregnes en

forpligtelse svarende til nutidsværdien af de forventede

fremtidige omkostninger og et tilsvarende beløb aktiveres

som en del af aktivets første regnskabsmæssige værdi.

Efterfølgende ændringer i en sådan retableringsforpligtelse,

som sker pga. en ændring i det aktuelle bedste skøn af

pengestrømme, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen,

eller pga. en ændring i diskonteringsfaktoren, tilføjes

(eller fratrækkes) det beløb, der er indregnet for det relaterede

aktiv. I det omfang at en sådan behandling resulterer i

et negativt aktiv, indregnes virkningen af ændringen i årets

resultat.

110


Hensatte forpligtelser måles til ledelsens bedste skøn over

det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries.

Ved målingen af hensatte forpligtelser foretages tilbagediskontering

af de omkostninger, der er nødvendige for

at afvikle forpligtelsen, såfremt dette har en væsentlig

effekt på målingen af forpligtelsen.

Pensioner

Koncernens pensionsordninger omfatter ydelsesbaserede

og bidragsbaserede ordninger.

For de ydelsesbaserede ordninger har koncernen en forpligtelse

til at betale en bestemt ydelse i forbindelse med pensionering.

For disse ordninger indregnes et pensionsaktiv

eller en pensionsforpligtelse svarende til nutidsværdien af

forpligtelserne med fradrag af pensionsordningernes aktiver

til dagsværdi.

Opgørelsen af forpligtelserne foretages årligt af uafhængige

aktuarer ved anvendelse af den fremskrevne akkumulerede

enhedsmetode (Projected Unit Credit-metoden), hvorefter

det antages, at hvert arbejdsår giver ret til en yderligere

ydelsesenhed, og hver enhed måles separat med henblik

på at opbygge den samlede forpligtelse. Den fremtidige

forpligtelse opgøres med udgangspunkt i koncernens forventninger

til udviklingen i eksempelvis dødelighed, førtidspension,

fremtidige løn- og ydelsesniveauer, renten m.v.

Tilsvarende opgøres ordningernes aktiver til dagsværdi på

balancedagen.

Forskellen mellem den forventede og den realiserede udvikling

i pensionsaktiver/-forpligtelser benævnes aktuarmæssige

gevinster eller tab og indregnes i anden totalindkomst,

når der er gevinster og tab.

Pensionsaktiver indregnes i det omfang, de udgør fremtidige

tilbagebetalinger fra pensionsordningen.

Ved ændringer i ydelser, der vedrører medarbejdernes

hidtidige ansættelsesperiode, fremkommer en ændring i

den beregnede nutidsværdi af pensionsforpligtelserne, som

indregnes straks, såfremt medarbejderne har erhvervet

endelig ret til de ændrede ydelser. I modsat fald indregnes

ændringen over den periode, hvor medarbejderne erhverver

ret til den ændrede ydelse.

Årets pensionsindtægter/(omkostninger) i alt vedrørende

ydelsesbaserede ordninger omfatter: medarbejdernes

optjente pensionsrettigheder indregnet i personaleomkostninger,

renteomkostninger og forventet afkast på aktiver.

Medarbejdernes optjente pensionsrettigheder indregnes i

TDC Årsrapport 2011

personaleomkostninger. Renteomkostninger og forventet

afkast på aktiver i alt indregnes i pensionsindtægter.

For de bidragsbaserede ordninger indbetaler koncernen et

fast periodisk bidrag til separate juridiske enheder, og

koncernen har ikke yderligere forpligtelser, når indbetaling

er foretaget.

Finansielle forpligtelser

Rentebærende lån indregnes ved lånoptagelsen til det

modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

I efterfølgende perioder indregnes lånene til

amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet

og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen

over låneperioden.

Øvrige finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser

omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de

efterfølgende år, målt til kostpris.

Leasingaftaler

Leasingaftaler, hvori en væsentlig del af de risici og fordele,

der er knyttet til ejendomsretten, fastholdes af leasinggiveren,

klassificeres som operationelle leasingaftaler. Ydelser i

forbindelse med operationelle leasingaftaler (fratrukket evt.

bonus modtaget fra leasinggiveren) indregnes lineært i

resultatopgørelsen over leasingperioden.

Leasing af materielle aktiver, hvor koncernen fastholder

stort set alle risici og fordele knyttet til ejendomsretten,

klassificeres som finansielt leasede aktiver. For finansielt

leasede aktiver opgøres kostprisen til laveste værdi af

aktivernes dagsværdi eller nutidsværdien af de fremtidige

minimumsleasingydelser. De tilsvarende lejeforpligtelser er

indregnet i lån. Hver leasingydelse fordeles mellem forpligtelsen

og finansieringsomkostningerne for derved at opnå

en konstant rentesats for det udestående finansielle beløb.

De materielle aktiver, der er erhvervet som finansielt leasede

aktiver, afskrives over den korteste periode af leasingperioden

eller aktivets brugstid.

Aktiver bestemt for salg

Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede aktiver og

afhændelsesgrupper. Afhændelsesgrupper er grupper af

aktiver, som skal afhændes samlet ved salg eller lignende i

en enkelt transaktion. Forpligtelser vedrørende aktiver

bestemt for salg er forpligtelser direkte tilknyttet disse

111


aktiver, som vil blive overført ved transaktionen. Aktiver

klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige

værdi primært vil blive genindvundet gennem et

salg frem for gennem fortsat anvendelse, og salget med

stor sandsynlighed gennemføres inden for et år i henhold til

en samlet koordineret plan.

Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for salg,

måles til den laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi

på tidspunktet for klassifikationen som bestemt for salg

eller dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger. Der

afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt,

hvor de klassificeres som bestemt for salg. Indregning af

indtægter efter den indre værdis metode ophører, når joint

ventures og associerede virksomheder klassificeres som

aktiver bestemt for salg.

Tab ved værdiforringelse, som opstår ved den første klassifikation

som bestemt for salg, og gevinster eller tab ved

efterfølgende måling til laveste værdi af den regnskabsmæssige

værdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger

indregnes i resultatopgørelsen.

Præsentation af ophørte aktiviteter

Ophørte aktiviteter, som udgør en selvstændig betydelig

forretningsenhed eller geografisk område, hvis aktiviteter

og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart

kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor enheden

enten er solgt eller er udskilt bestemt for salg, og salget

med stor sandsynlighed vil blive gennemført inden for et år i

henhold til en formel plan, vises særskilt.

Resultat efter skat af ophørte aktiviteter vises i en særskilt

linje i resultatopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal.

I noterne oplyses omsætning, omkostninger og

skat for den ophørte aktivitet. Tilsvarende udskilles aktiver

og dertil knyttede forpligtelser i særskilte linjer i balancen

uden tilpasning af sammenligningstal, og hovedposterne

specificeres i en note.

Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter

for de ophørte aktiviteter vises i særskilte linjer i pengestrømsopgørelsen

med tilpasning af sammenligningstal.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømme fra driftsaktiviteter vises indirekte og opgøres

som resultat før renter, skat, pensionsindtægter, amortiseringer,

afskrivninger samt særlige poster reguleret for

ikke-kontante driftsposter, pengestrømme vedrørende

særlige poster, ændringer i driftskapitalen, renteindbetalinger

og -udbetalinger, realiserede valutakursreguleringer

TDC Årsrapport 2011

samt betalte selskabsskatter. Renteudbetalinger og renteindbetalinger

omfatter afregning af rentesikringsinstrumenter.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter køb og

salg af virksomheder, køb og salg af immaterielle, materielle

og andre anlægsaktiver samt køb og salg af værdipapirer,

der ikke indregnes som likvider. Pengestrømme vedrørende

erhvervede virksomheder indregnes fra erhvervelsestidspunktet,

og pengestrømme vedrørende frasolgte virksomheder

indregnes frem til afhændelsestidspunktet.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter optagelse

af og afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af

egne aktier samt udbyttebetaling til aktionærerne.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer

med en restløbetid ved anskaffelsen på under 3 måneder,

som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger,

og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Segmentoplysninger

Forretningssegmenter rapporteres i overensstemmelse

med den interne rapportering til den øverste beslutningstager.

Den øverste beslutningstager er identificeret som

bestyrelsen. Forretningssegmenterne er fastsat med udgangspunkt

i den finansielle og operationelle rapportering

gennemgået af bestyrelsen.

Regnskabspraksis i de rapporteringspligtige segmenter er

den samme som koncernens regnskabspraksis beskrevet

ovenfor. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige

poster (EBITDA) repræsenterer hvert segments indtjening

uden allokering af afskrivninger, amortiseringer, nedskrivninger

for værdiforringelse, særlige poster, resultat af

joint ventures og associerede virksomheder, finansielle

poster og skat. EBITDA er det resultatmål, der rapporteres

til bestyrelsen med henblik på allokering af ressourcer samt

vurdering af segmentresultater.

Der allokeres ikke aktiver og forpligtelser til forretningssegmenter

i de finansielle og operationelle rapporter, der

gennemgås af bestyrelsen, da denne gennemgang fokuserer

på udviklingen i koncernens og det enkelte segments

nettodriftskapital.

Ved præsentationen af oplysninger baseret på geografiske

segmenter er segmenternes omsætning baseret på den

geografiske placering af virksomheden, hvorfra salget

hidrører.

112


Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er det nødvendigt, at

ledelsen opstiller forudsætninger, der påvirker de rapporterede

aktiver og forpligtelser på balancedagen samt de

rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabsperioden.

Skøn og vurderinger, der bruges til opgørelse af de

rapporterede resultater, vurderes løbende, baseres på

historisk erfaring, samt på en række andre faktorer, der

menes at være rimelige under de givne omstændigheder De

faktiske resultater kan under andre forudsætninger eller

betingelser afvige fra disse skøn. Følgende skøn og vurderinger

anses for væsentlige for beskrivelsen af TDC’s finansielle

stilling:

Brugstid

Brugstiden for immaterielle og materielle aktiver, som vist i

hhv. note 14 og 15, fastlægges på basis af periodiske undersøgelser

af faktisk kundeafgang eller faktiske brugstider

samt det planlagte brug af disse aktiver. Sådanne undersøgelser

foretages eller opdateres, når der indtræffer nye

begivenheder, som muligvis vil påvirke beregningen af

aktivets brugstid, for eksempel når der er indtruffet begivenheder

eller omstændigheder, som indikerer, at aktivets

bogførte værdi ikke kan genindvindes og derfor bør nedskrivningstestes.

Enhver ændring i kundeafgang eller anslået

brugstid for disse aktiver medtages i regnskabet, så

snart en sådan ændring er fastlagt.

Test for værdiforringelse af immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver udgør en væsentlig del af TDC’s samlede

aktiver. Vi foretager test for værdiforringelse af goodwill

og andre immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid

mindst en gang om året og om nødvendigt oftere, hvis

begivenheder eller ændrede forhold indikerer, at den regnskabsmæssige

værdi overstiger genindvindingsværdien.

Målingen af immaterielle aktiver er en kompliceret proces,

der kræver et væsentligt ledelsesskøn i forbindelse med

opstilling af forskellige forudsætninger herunder forventninger

til fremtidige pengestrømme, diskonteringsfaktor

samt vækstrater i terminalperioden. Følsomheden af den

anslåede måling under disse forudsætninger – samlet eller

enkeltvis – kan være betydelig. Endvidere kan anvendelse af

forskellige skøn og forudsætninger ved fastsættelse af

sådanne aktivers dagsværdi resultere i forskellige værdier

og kunne eventuelt medføre nedskrivning for tab ved værdiforringelse

i fremtidige regnskabsperioder.

TDC Årsrapport 2011

Forudsætningerne vedrørende væsentlige goodwill-beløb

er omtalt i note 14.

Ydelsesbaserede tilsagnsordninger

Årets pensionsomkostninger vedrørende ydelsesbaserede

ordninger opgøres på grundlag af visse aktuarmæssige

forudsætninger, hvoraf de væsentligste vedrører det forventede

afkast på pensionskassernes aktiver, diskonteringsfaktor,

løninflation samt demografi (dødelighed, invaliditet

m.v.). Som anført i note 27, kan den forudsatte diskonteringsfaktor

og det forventede afkast på pensionsordningens

aktiver svinge meget. De aktuarmæssige forudsætninger

antages at afspejle de nuværende markedsbetingelser

og det forventede afkast på lang sigt. Med de ændrede

forudsætninger forventes TDC’s pensionsomkostninger fra

den danske ydelsesbaserede tilsagnsordning at udgøre

DKK 64m i 2012 sammenlignet med en indtægt på DKK

304m i 2011 forudsat, at øvrige faktorer er uændrede. Se

også note 27 vedrørende indvirkningen af sensitivitet over

for diskonteringsfaktoren, inflation og dødelighed på pensionsforpligtelser.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Beslutninger vedrørende behandlingen af eventualaktiver

og eventualforpligtelser i regnskabet, som vist i note 38, er

baseret på en vurdering af det forventede udfald af det

pågældende forhold. Såvel interne som eksterne jurister og

andre eksperter spørges til råd. Et aktiv indregnes, hvis det

er så godt som sikkert, at sagen vil få et positivt resultat. En

forpligtelse indregnes, hvis det er sandsynligt, at sagen vil

få et negativt resultat, og beløbet er estimerbart. Er dette

ikke tilfældet, oplyser vi om forholdet. Afgørelser i tilknytning

til sådanne forhold kan i kommende regnskabsperioder

medføre realiserede gevinster eller tab, der afviger fra

de indregnede beløb.

Indtægtsprincip

Indtægter, som vist i note 5, indregnes, når de er realiseret

eller er realiserbare og indtjent. Ikke-refunderbare oprettelsesindtægter

udskydes og indtægtsføres over den forventede

varighed af kundeforholdet. Skøn over varigheden af

det forventede kundeforhold er baseret på de historiske tal

for kundeafgang. En revurdering af ledelsens skøn kan have

væsentlig effekt på beløbet for og timingen af TDC’s indtægter

for enhver given periode.

113


Note 3 Nye regnskabsstandarder

Pr. 31. december 2011 har IASB og EU godkendt følgende

nye regnskabsstandarder (IFRS’er og IAS’er) og fortolkningsbidrag

(IFRIC’er), der træder i kraft for 2012 eller

senere, og som vurderes relevante for TDC:

• IAS 7 (Ændret 2010) Oplysning om finansielle instrumenter

træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. juli

2011 eller senere. Ændringen ændrer oplysningskravene

vedrørende afgangsførsel af finansielle instrumenter.

Koncernen vil anvende IFRS 7 (Ændring) fra 1. januar

2012.

IASB har udsendt følgende nye regnskabsstandarder

(IFRS’er og IAS’er) og fortolkningsbidrag (IFRIC’er), der

træder i kraft for 2012 eller senere, og som vurderes relevante

for TDC, men som endnu ikke er godkendt af EU:

• IAS 12 (Ændret 2010) Indkomstskatter træder i kraft for

regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2012 eller senere.

Ændringen indebærer, at investeringsejendomme

målt til dagsværdi i henhold til IAS 40 alene anses at være

genindvundet gennem salg. Koncernen vil anvende IAS

12 (Ændret 2010) fra 1. januar 2012. Ændringen har ingen

indvirkning på Koncernens regnskaber, idet Koncernen

ikke ejer investeringsejendomme.

• IAS 1 (Ændret 2011) Præsentation af årsregnskabet

træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. juli

2012 eller senere. Den væsentligste ændring er et krav

om, at gruppere poster i anden totalindkomst baseret på,

om de senere potentielt recirkuleres til resultatopgørelsen.

Koncernen vil anvende IAS 1 (Ændring) fra 1. januar

2013.

• IAS 19 (Ændret 2011) Personaleydelser træder i kraft for

regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2013 eller senere.

Ændringerne eliminerer korridormetoden og beregner

finansieringsomkostningerne på basis af netto pensionsaktivet/-forpligtelsen.

Koncernen vil anvende IAS 19 (Ændring)

fra 1. januar 2013. Koncernen anvender ikke korridormetoden,

men beregning af finansieringsomkostningerne/indtægterne

på basis af netto pensionsaktivet/forpligtelsen

vil indvirke på den fremtidige indtjening.

• IFRS 10 Konsolidering og koncernregnskab træder i kraft

for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2013 eller senere.

IFRS 10 definerer kontrolbegrebet og beskriver,

hvordan man anvender kontrolbegrebet til at identificere,

om en investor kontrollerer den virksomhed, der er inve-

TDC Årsrapport 2011

steret i, og derfor skal konsolidere den virksomhed, der

er investeret i. Koncernen vil anvende IFRS 10 fra 1. januar

2013, men ændringen forventes ikke at få nogen væsentlig

indvirkning.

• IFRS 11 Fælles ledede arrangementer træder i kraft for

regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2013 eller senere.

IFRS 11 definerer fælles ledede arrangementer ved at

fokusere på arrangementets rettigheder og forpligtelser i

stedet for på den juridiske form. Der er to former for fælles

ledede arrangementer: fælles kontrollerede aktiviteter

og joint ventures. Fælles kontrollerede aktiviteter opstår,

når en deltager i en fælles kontrolleret aktivitet har retten

til de aktiver og forpligtelser, der vedrører aktiviteten og

derfor behandler investeringen i aktiver, forpligtelser,

indtægter og omkostninger regnskabsmæssigt som en

fælles kontrolleret aktivitet. Joint ventures opstår, når

joint venture-deltageren har retten til arrangementets

nettoaktiver og derfor opgør investeringen regnskabsmæssigt

efter den indre værdis metode. Pro ratakonsolidering

er ikke længere tilladt. Koncernen vil anvende

IFRS 11 fra 1. januar 2013, men ændringen forventes

ikke at få nogen væsentlig indvirkning.

• IFRS 12 Oplysning om involvering i andre virksomheder

træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar

2013 eller senere. IFRS 12 indeholder oplysningskrav til

alle former for interesser i andre enheder herunder fællesledede

arrangementer, associerede virksomheder, enheder

oprettet til særligt formål og andre ikkebalanceførte

enheder. Koncernen vil anvende IFRS 12 fra

1. januar 2013.

• IFRS 13 Dagsværdimåling træder i kraft for regnskabsår,

der påbegyndes 1. januar 2013 eller senere. IFRS 13 har

til formål at opnå bedre konsistens og reducere kompleksiteten

ved at opstille en præcis definition på dagsværdi

og en enkelt kilde til beregning af dagsværdi samt oplysningskrav

for brug på tværs af IFRS'er. Kravene udvider

ikke brugen af regnskabsmæssig indregning til dagsværdi,

men opstiller retningslinjer for, hvordan de skal anvendes,

hvor brugen deraf allerede er påkrævet eller tilladt

af andre standarder inden for IFRS eller US GAAP.

Koncernen vil anvende IFRS 13 fra 1. januar 2013.

• IAS 32 (Ændring 2011) Præsentation af finansielle instrumenter

og IFRS 7 (Ændring 2011) Oplysning om finansielle

instrumenter træder i kraft for regnskabsår, der

påbegyndes henholdsvis 1. januar 2014 og 1. januar

114


2013 eller senere. IAS 32 præciserer nogle af kravene

vedrørende modregning af finansielle aktiver og finansielle

forpligtelser i balancen, og IFRS 7 udvider de nuværende

oplysninger om modregning. Koncernen vil anvende

IAS 32 (Ændring) og IFRS 7 (Ændring) fra henholdsvis 1.

januar 2014 og 1. januar 2013.

• IFRS 9 Finansielle instrumenter træder i kraft for regnskabsår,

der påbegyndes 1. januar 2015 eller senere.

IFRS 9 forbedrer og forenkler metoden til klassifikation og

måling af finansielle aktiver sammenlignet med kravene i

IAS 39. Standarden anvender en ensartet metode til klassifikation

af finansielle aktiver og erstatter de talrige ka-

TDC Årsrapport 2011

tegorier af finansielle aktiver i IAS 39, der hver havde sine

egne klassifikationskriterier. IFRS 9 resulterer også i én

nedskrivningsmetode og erstatter adskillige nedskrivningsmetoder

i IAS 39, der stammer fra de forskellige

klassifikationskategorier. Koncernen vil anvende IFRS 9

senest fra 1. januar 2015, men ændringen forventes ikke

at få nogen væsentlig indvirkning.

• Som et led i det årlige forbedringsprojekt har IASB godkendt

adskillige ændringer til de eksisterende standarder.

Ajourføringerne træder tidligst i kraft fra 1. januar 2012,

men forventes ikke at få nogen væsentlig indvirkning på

koncernens regnskab.

115


Note 4 Segmentoplysninger

Der henvises til afsnittet ’Forretningsenheder’ for en beskrivelse

af de præsentationspligtige segmenter og af de produkter

og tjenester, fra hvilke hvert enkelt segment genererer

sin omsætning.

Wholesale blev i 2011 en selvstændig forretningsenhed.

Wholesale sælger adgang til TDC's telenet til eksterne

operatører. Wholesale var tidligere en del af forretningsenheden

Operations & Wholesale. Som følge heraf er Wholesale

nu et separat præsentationspligtigt segment, og Operations

er nu en del af Operations & hovedkontoret. Endvidere

er der foretaget en omallokering af SoHo-kunder

mellem Privat og Erhverv. Sammenligningstal for 2010 er

tilpasset i overensstemmelse hermed.

Indenlandsk mobil- og fastnet er baseret i Operations &

hovedkontoret. Alle driftsomkostninger i forbindelse med

Privats, Erhvervs og Wholesales brug af netinfrastruktur i

Operations & hovedkontoret er allokeret til de respektive

segmenter baseret på en enhedsomkostning. Beregningerne

af enhedsomkostningen er baseret på telenetomkostninger

fra året før i Operations & hovedkontoret.

Omkostningerne allokeres til Privat, Erhverv og Wholesale

baseret på deres forventede forholdsmæssige brug af

nettet.

Omkostningsfordelingen for Privat, Erhverv og Wholesale

omfatter dog ikke relevante afskrivninger eller kapitalbindingsomkostninger

og er derfor ikke sammenlignelige med

de priser, som Wholesale opkræver hos engroskunder.

Investeringer i forbindelse med indenlandsk mobil og fastnet

allokeres ikke mellem Privat, Erhverv og Wholesale.

Betaling for samtrafik og indtægter vedrørende TDC-kunder

allokeres til de relevante segmenter.

TDC Årsrapport 2011

IT-ydelser fra Operations & hovedkontoret til Privat, Erhverv

og Wholesale allokeres med en fast månedlig pris baseret

på den forventede andel af alle ressourcer allokeret til hver

forretningsenhed. Omkostningen allokeres ved hjælp af en

række fordelingsformler. Omkostninger til facility management

allokeres med en variabel pris baseret på antallet af

kvadratmetre lokationer (f.eks. butikker, administrationskontorer,

kældre og teknikhuse) Fakturering allokeres med

en variable pris baseret på faktisk brug (dvs. postforsendelse

og direkte debitering). Grundlaget for allokering af øvrige

tjenesteydelser, f.eks. køretøjer, leverandørstyring og indkøb

varierer mellem faste og variable priser. Operations &

hovedkontorets forsyning af stabsfunktionsydelser, dvs.

HR, jura, finans etc. allokeres ikke til de øvrige segmenter.

Omkostningsallokeringen fra Operations & hovedkontoret

til andre segmenter registreres som ’eksterne omkostninger

allokeret til andre forretningsenheder’ i Operations &

hovedkontoret og som ’driftsomkostninger’ i de andre

segmenter.

Koaksialnettet og dertil hørende eksterne omkostninger og

anlægsinvesteringer hører til i YouSee. YouSee’s brug af

fastnettet og andre ydelser fra Operations & hovedkontoret

faktureres på basis af armslængdeprincippet og registreres

som omsætning i Operations & hovedkontoret og som

driftsomkostninger i YouSee.

Operations & hovedkontoret har påtaget sig alle pensionsforpligtelser

for medlemmerne af den danske pensionskasse.

Årets pensionsomkostninger/-indtægter i alt samt

pensionsaktiver vedrørende den danske pensionskasse er

således relateret til Operations & hovedkontoret. De segmenter,

der har medlemmerne ansat, betaler bidrag til

Operations & hovedkontoret, som medtages i pensionsomkostningerne

for hvert segment.

116


TDC Årsrapport 2011

Aktiviteter DKKm

Privat Erhverv Nordic

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Ekstern omsætning 8.853 8.920 7.335 7.574 4.240 3.829

Omsætning mellem segmenter 171 210 182 230 247 258

Omsætning 9.024 9.130 7.517 7.804 4.487 4.087

Driftsomkostninger i alt ekskl. afskrivninger m.v. (5.341) (5.270) (3.614) (3.983) (3.851) (3.527)

Andre indtægter og omkostninger 1 4 0 0 13 4

EBITDA 3.684 3.864 3.903 3.821 649 564

Wholesale YouSee

Operations &

hovedkontoret

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Ekstern omsætning 1.726 1.898 4.062 3.822 88 124

Omsætning mellem segmenter 427 336 197 190 199 199

Omsætning 2.153 2.234 4.259 4.012 287 323

Driftsomkostninger i alt ekskl. afskrivninger m.v. (1.123) (1.239) (2.741) (2.660) (317) (355)

Andre indtægter og omkostninger 1 0 3 1 174 193

EBITDA 1.031 995 1.521 1.353 144 161

I alt

2011 2010

Ekstern omsætning 26.304 26.167

Omsætning mellem segmenter 1.423 1.423

Omsætning 27.727 27.590

Driftsomkostninger i alt ekskl. afskrivninger m.v. (16.987) (17.034)

Andre indtægter og omkostninger 192 202

EBITDA 10.932 10.758

Afstemning af omsætning DKKm

2011 2010

Omsætning fra præsentationspligtige segmenter 27.727 27.590

Eliminering af omsætning mellem segmenter (1.423) (1.423)

Konsolideret ekstern omsætning 26.304 26.167

Afstemning af Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) DKKm

2011 2010

EBITDA fra præsentationspligtige segmenter 10.932 10.758

Eliminering af EBITDA

Ikke-allokeret:

8 14

Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (5.227) (5.356)

Særlige poster (864) (1.347)

Resultat af associerede virksomheder og joint ventures (25) 13

Finansielle poster (880) (1.496)

Konsolideret resultat før skat 3.944 2.586

117


TDC Årsrapport 2011

Geografiske markeder DKKm

De danske

forretninger

Udenlandske

aktiviteter

2011 2010 2011 2010

I alt

2011 2010

Intern omsætning 1 22.325 22.557 3.979 3.610 26.304 26.167

Anlægsaktiver allokeret 2 46.576 48.316 2.310 2.014 48.886 50.330

1 Omsætningen fra den tidligere helejede dattervirksomhed Sunrise er medtaget under årets resultat fra ophørte aktiviteter, jf. note 12.

2 Anlægsaktiver bortset fra kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder, finansielle instrumenter, udskudte skatteaktiver og pensionsaktiver.

Note 5 Omsætning DKKm

2011 2010

Salg af varer 1.759 1.373

Salg af tjenesteydelser 24.545 24.794

I alt 26.304 26.167

Ekstern omsætning fra produkter og tjenester DKKm

2011 2010

Fastnettelefoni 5.046 5.683

Mobiltelefoni 7.267 7.175

Internet og nettjenester 6.870 7.021

Terminaler, installationer m.v. 3.015 2.428

Kabel-tv 3.588 3.298

Anden omsætning 518 562

I alt 26.304 26.167

Ingen kunde udgør mere end 10% af omsætningen.

Note 6 Personaleomkostninger DKKm

2011 2010

Lønninger (4.431) (4.635)

Pensioner (se note 27 for yderligere oplysninger) (547) (558)

Aktiebaseret aflønning (58) 0

Social sikring (258) (243)

I alt (5.294) (5.436)

Heraf aktiveret som anlægsaktiver 653 674

Personaleomkostninger i alt indregnet i resultatopgørelsen (4.641) (4.762)

118


Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere 1

TDC Årsrapport 2011

2011 2010

1. januar 10.423 11.277

Fratrædelsesordninger (783) (841)

Outsourcing (7) 0

Virksomhedsopkøb og frasalg 142 28

Ansættelser og fratrædelser 41 (41)

31. december 2 9.816 10.423

Heraf danske forretninger 8.552 9.200

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede, TDC Koncernen 3, 4 10.106 10.860

1

Tallet omfatter antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere inklusive fastansatte og trainees.

2

Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 31. december 2011 omfatter 156 (2010: 178) ansatte berettiget til pension på tjenestemandslignende vilkår, som er udlånt til

eksterne parter i forbindelse med outsourcing af opgaver eller frasalg af aktiviteter.

3

Tallet omfatter kun fortsættende aktiviteter. Opgjort inklusive ophørte aktiviteter udgør gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 10.106 i 2011 og 12.149 i 2010. Medarbejdere i

erhvervede virksomheder indgår som gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede fra erhvervelsestidspunktet til 31. december. Medarbejdere i frasolgte virksomheder indgår som

gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede fra 1. januar til salgstidspunktet.

4

Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i TDC omfatter 167 (2010: 186) ansatte berettiget til pension på tjenestemandslignende vilkår, som er udlånt til

eksterne parter i forbindelse med outsourcing af opgaver eller frasalg af aktiviteter.

Aflønningsprincipper

Det er TDC's mål at være en attraktiv arbejdsplads for de

førende talenter, eksperter og direktører i Danmark og de

nordiske lande. For at opretholde og udvikle TDC's markedsposition

er aflønningen beregnet på at være konkurrencedygtig

på alle relevante områder. Målet er at sikre den

rigtige balance mellem at tilgodese både kortsigtede og

langsigtede resultater og samtidig så vidt muligt sikre

tilpasning af medarbejderinteresser og aktionærinteresser.

TDC's holdning til de samlede vederlagspakker er følgende:

• Vederlag betragtes som bredere end de finansielle aflønningspakker.

Ud over en fast grundløn er pension, incitamenter

og personalegoder, sundhedsforsikring, kompetenceudvikling

og karrierefremskridt vigtige dele af det

attraktive ved at arbejde i TDC.

• At være konkurrencedygtig på de relevante markeder er

et vigtig mål, og lønninger, incitamenter og personalegoder

er udtænkt derefter. TDC's position som markedsleder

tages dog i betragtning.

• Det er TDC’s mål at anvende resultatløn i alle relevante

områder og på alle niveauer. For medarbejderne er målet

at sikre en klar og direkte forbindelse mellem individuel

aflønning og daglige resultater.

• Størstedelen af medarbejderne er dækket af kollektive

overenskomster og en årlig aftale med fagforeningerne,

som kan indeholde generelle lønjusteringskomponenter

(ligelønstilpasning for grupper af medarbejdere) er gældende.

TDC's vederlag til direktionen er kendetegnet ved:

• Vederlag til direktionen er tæt forbundet med selskabets

resultater og værdiskabelse for aktionærerne. Direktionsvederlag

omfatter en blanding af fast grundløn og incitamentsprogrammer,

der er målbare, kontrollerbare,

veldefinerede og tilpasset aktionærernes interesser.

• De samlede vederlagspakker for direktionen varierer

efter niveauet og består af grundløn, pensionsbidrag,

kontantbaseret incitament og et resultataktieprogram

baseret på det samlede afkast til aktionærerne, selskabets

resultater og resultaterne i sammenlignelige selskaber.

Opdelingen med fast grundløn og variabel aflønning

er beregnet på at sikre skarpt fokus på kortsigtede resultater

og at nå vores langsigtede forretningsmål.

• Vederlag til direktionen vurderes ud fra et benchmark for

store danske selskaber, nogle med internationale aktiviteter,

for at sikre konkurrencedygtighed.

• Vederlag til direktionen i TDC vedtages af Vederlagsudvalget.

119


TDC Årsrapport 2011

Vederlag til bestyrelsen 1 DKK 1.000

2011 2010

Vagn Sørensen (Formand, formand for Vederlagsudvalget og medlem af Revisionsudvalget) 1.300 1.250

Pierre Danon (Næstformand og medlem af Vederlagsudvalget) 750 662

Stine Bosse 2 325 -

Angus Porter 2 325 -

Lars Rasmussen (medlem af Vederlagsudvalget) 450 371

Søren Thorup Sørensen (Formand for Revisionsudvalget) 600 494

Leif Hartmann 2 200 369

Lotte Broder Jørgensen 2 200 -

Steen M. Jacobsen 400 369

Jan Bardino 400 369

Bo Magnussen 400 369

I alt 5.350 4.253

1 De øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager ikke noget vederlag.

2 Honoraret for 2011 til disse medlemmer omfatter ikke honorar for hele året.

Vederlag til koncernledelsen DKKm

2011

Finansdirektør

2010

Adm. direktør

Pernille

Henrik Poulsen

Erenbjerg 1

Andre

Medlemmer I alt 2

I alt 2

Fast grundløn (inkl. personalegoder) 7,1 3,5 26,4 35,8 32,9

Bonus (inkl. udskudt bonus) 4,0 1,9 14,3 19,6 17,9

Pensioner 0,0 0,3 0,1 0,3 0,4

Præstationsaktieaflønning 3 2,0 1,0 7,4 10,1 -

Tiltrædelsesbonus - - 1,0 1,0 -

Bonus ved frasalg af Sunrise - - - . 9,8

Fratrædelsesgodtgørelse - - 11,5 11,5 -

I alt 13,1 6,7 60,7 78,3 61,0

1 Omfatter vederlag som om Pernille Erenbjerg havde været medlem af koncernledelsen hele 2011. Det samlede vederlag til koncernledelsen for 2011 omfatter kun vederlag for

perioden efter Pernille Erenbjergs udnævnelse til medlem af koncernledelsen, dvs. for maj-december 2011.

2 For yderligere oplysninger om medlemmerne af koncernledelsen henvises til afsnittet “Ledelsen”. Inger Ørum Kirk og Miriam Igelsø Hvidt er ikke medlem af direktionen. Pr. 1. januar,

1. april og 1. november 2011 omfatter vederlag til andre medlemmer af koncernledelsen hhv. otte, ni og ti medlemmer. I 2010 omfattede vederlag til medlemmer af koncernledelsen

otte medlemmer.

3 Dagsværdi af tildelte præstationsaktieenheder.

Ansættelseskontrakterne for koncernledelsens medlemmer

indeholder opsigelsesvarsler fra selskabets side på 12

måneder undtagen for et medlem, der er berettiget til 15

måneders opsigelse. Fem medlemmer har ret til at modtage

vederlag, der svarer til tre til tolv måneders grundløn (og for

to medlemmer plus on target-bonus) ved deres fratrædelse

som medlem af koncernledelsen, medmindre han/hun

opsiges pga. tjenesteforseelse.

Bonusprogrammer

Omkring 300 chefer deltager i en kortsigtet bonusordning

(cheflønsprogrammet), og omkring 1.400 ledere og specialister

deltager ligeledes i en kortsigtet bonusordning (lederbonusprogrammet).

De kortsigtede bonusordninger består i, at der hvert år

fastsættes bestemte mål for den enkelte ansatte, der omfatter

finansielle, operationelle og personlige mål. Disse mål

afhænger af det organisatoriske niveau i koncernen, og de

vægtes efter nærmere fastsatte retningslinjer. Alle mål skal

understøtte forbedret lønsomhed og forretningsudvikling i

TDC.

Den udbetalte bonus beregnes som grundløn gange bonusprocent

gange graden af målopfyldelse. Den bonusprocent,

som opnås, når målsætningerne er opfyldt, betegnes

on target-bonusprocenten og er for cheflønsprogrammet

fastsat i ansættelsesaftalerne med de enkelte medarbejdere.

Bonusprocenten varierer normalt mellem 10-33 pct. af

grundlønnen. For lederbonusprogrammet er on target-

120


onusprocenten noget lavere. Bonusprocenten kan maksimalt

udgøre 200% af on target-bonussen.

Den kortsigtede bonusordning for medlemmerne af koncernledelsen

er baseret på de samme principper som for

øvrige ledere.

For koncernledelsen og ca. 50 andre ledende medarbejder,

der refererer direkte til koncernledelsen, er der en mulighed

for udskydelse. Medlemmerne af koncernledelsen skal

udskyde 50% af deres kortsigtede bonus i tre år med mulighed

for at udskyde yderligere op til 50% af deres bonus i

de tre år. De øvrige berettigede ledende medarbejdere har

mulighed for at udskyde op til 50% af deres bonus i tre år.

Udskudt bonus vil omgående blive konverteret til udskudte

aktieenheder i TDC med tilsvarende værdi. Udskudte aktier

optjenes og konverteres til aktier i TDC efter tre år forudsat,

at TDC’s EFCF pr. aktie eksklusive betalt selskabsskat opfylder

udgangspunktet i TDC’s forretningsplan. Deltagerne vil

modtage følgende aktier:

EFCF 1 sammenlignet

med udgangspunkt i

forretningsplanen

Udskudte

aktieenheder

Matchende

aktieenheder

2

Aktie-

Enheder i

alt 3

2,5% højere 100% 100% 200%

Lig med 100% 75% 175%

2,5% lavere 100% 62,5% 162,5%

5% lavere 100% 50% 150%

5,01-15% lavere 100% 0% 100%

15,01% lavere 0% 0% 0%

1 Pr. aktie eksklusive betalt selskabsskat.

2 Lineær beregning af matchende aktieenheder mellem 75%-100% og 50%-75%.

3 Udbytte af aktier i udskydelsesperioden vil medføre tilsvarende stigninger i hver

enkelt deltagers antal aktieenheder. En deltager, hvis ansættelse ophører i optjeningsperioden

som følge af frivillig opsigelse eller tjenesteforseelse, modtager ingen

matchende aktier. Deltagere, hvis ansættelse ophører af andre årsager, vil modtage

matchende aktier, som havde de været ansat i hele optjeningsperioden.

Præstationsaktieprogrammet

Med virkning fra 1. januar 2011 blev et nyt præstationsaktieprogram

implementeret med henblik på at belønne langsigtet

præstation. Omkring 300 chefer inkl. koncernledelsen

deltager i præstationsaktieprogrammet.

Alle berettigede deltagere vil årligt få tildelt præstationsaktieenheder

(”performance share units”). Optjente præstationsaktieenheder

vil blive konverteret til aktier i TDC. Værdien

af de tildelte præstationsaktieenheder beregnes som en

TDC Årsrapport 2011

procent af deltagernes grundløn afhængigt af niveau og

individuel præstation. Antallet af tildelte præstationsaktieenheder

vil have en værdi, der fastsættes som dagsværdien

på basis af en Monte Carlo-simulering. For koncernledelsen

vil dette svare til 30 % af deres grundløn og for øvrige TDC

chefer op til 30 % af deres grundløn.

Deltagerne vil kun opnå ejerskab af aktierne, hvis præstationsaktieenhederne

optjenes. Præstationsaktieenhederne

optjenes efter tre år fra tildelingsdatoen med forbehold af

TDC’s resultat som målt på baggrund af det samlede afkast

til aktionærerne (beregnet som resultatet af bevægelserne i

kursen på aktierne med tillæg af udbytte modtaget i en

nærmere angivet periode divideret med kursen på aktierne

ved den pågældende periodes begyndelse) (TSR) i forhold

til en gruppe bestående af 14 sammenlignelige teleselskaber

(eksklusive TDC):

TSR-præstation

i forhold til gruppen af

sammenlignelige selskaber Optjente aktieenheder 1

Nr. 1-2 150%

Nr. 3-4 100%

Nr. 5-10 20-85%

Nr. 11-15 0%

1 Udbytte af aktier i optjeningsperioden vil medføre tilsvarende årlige stigninger i hver

deltagers antal præstationsaktieenheder. En deltager, hvis ansættelse ophører i

optjeningsperioden som følge af frivillig opsigelse eller tjenesteforseelse, modtager

ingen præstationsaktieenheder. Deltagere, hvis ansættelse ophører af andre årsager,

vil optjene præstationsaktieenheder, som havde de været ansat i hele optjeningsperioden.

Der blev for koncernledelsen gennemført et tidsubegrænset

krav om en aktiebeholdning, der repræsenterer en værdi

svarende til to års grundløn efter skat, med virkning fra 1.

januar 2011. Det obligatoriske aktieprogram vil bestå af et

fastlagt antal aktier baseret på det enkelte koncernledelsesmedlems

grundløn og aktiekursen på tidspunktet for

gennemførelsen, og for nye koncernledelsesmedlemmer på

tidspunktet for deres ansættelse/forfremmelse. Hvis aktieværdien

eller lønniveauet ændres markant, kan bestyrelsen

på baggrund af en bestyrelsesbeslutning ændre det antal

aktier, som koncernledelsesmedlemmer skal eje. For både

nye og eksisterende koncernledelsesmedlemmer kan ejerskabet

opbygges over en periode på maksimalt tre år.

121


TDC Årsrapport 2011

Udskudt bonus

Værdien af de bonusser, som medlemmerne af koncernledelsen skal udskyde primo 2012 udgør DKK 8,6m. Værdien af de

bonusser, som medlemmerne af koncernledelsen og andre direktører har mulighed for at udskyde primo 2012 udgør DKK

15,4m. Værdien af potentielle matchende aktier udgør DKK 9,8m.

Forpligtelser, der hidrørte fra aktiebaseret aflønning, udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 15m mod DKK 0m pr. 31. december

2010.

Præstationsaktieenheder

2011

Udestående

pr. 1. januar Tildelte Overførte Udnyttede Mistede

Udestående pr.

31. december

2011 tildelinger til koncernledelsen 0 318.195 13.754 0 0 331.949

2011 tildelinger til andre ledere 0 1.035.363 (13.754) 0 (51.558) 970.051

Pr. 31. december 2011 kunne ingen af de udestående præstationsaktieenheder udnyttes. Dagsværdien på tildelingstidspunktet

for 2011 tildelingerne udgjorde DKK 31,88 pr. enhed. Dagsværdien af tildelingerne for 2011 er beregnet ved hjælp af en

Monte Carlo-simuleringsmodel med en rente på 1,38%, en volatilitet for TDC på 20,3%, en gennemsnitskorrelation mellem

TDC og sammenlignelige selskaber på 49,1% samt en aktiekurs på tildelingstidspunkt på DKK 48,45.

Aktieoptioner for visse medarbejdere ansat i danske virksomheder

TDC havde et revolverende aktieoptionsprogram for ansatte i TDC’s indenlandske virksomheder. Programmet udløb i 2006 og

blev erstattet af et langsigtet incitamentsprogram. Pr. 31. december 2011 var der ingen cirkulerende aktieoptioner mod 5.595

pr. 31. december 2010. Ingen aktieoptioner blev udnyttet i 2011 eller 2010.

Der har ikke været nogen omkostninger forbundet med det danske aktieoptionsprogram i 2011 eller 2010.

Tildeling af medarbejderaktier

I december 2010 foretog TDC en engangstildeling af gratis aktier til alle TDC-medarbejdere, som for hver medarbejder repræsenterede

en værdi på DKK 12.000. Tildelingen resulterede i en samlet omkostning på DKK 145m, der blev indregnet som en

særlig post i 2010. Danske medarbejderes tildelte aktier er båndlagte i syv år, således at aktiegaven bliver skattefri for medarbejderne.

122


TDC Årsrapport 2011

Antal aktier i TDC A/S

1. januar 2011 Tilgang Salg 31. december 2011

Nuværende bestyrelse 1

Vagn Sørensen 322.653 2.739 0 325.392

Pierre Danon 113.151 3.934 0 117.085

Stine Bosse 0 2.310 0 2.310

Søren Thorup Sørensen 3.074 0 0 3.074

Henrik Kraft 0 65.000 0 65.000

Lotte Broder Jørgensen 1.490 0 0 1.490

Steen M. Jacobsen 740 0 0 740

Jan Bardino 1.040 750 0 1.790

Bo Magnussen 740 0 0 740

I alt 442.888 74.733 0 517.621

Nuværende koncernledelse

Henrik Poulsen 963.457 0 0 963.457

Eva Berneke 322.653 0 (89.000) 233.653

Niels Breining 161.831 0 0 161.831

Carsten Dilling 685.078 0 0 685.078

Pernille Erenbjerg 85.580 0 0 85.580

Miriam Igelsø Hvidt 80.786 0 0 80.786

Anders Jensen 0 0 0 0

Inger Ørum Kirk 0 0 0 0

Martin Lippert 243.610 0 (80.000) 163.610

Jens Munch-Hansen 562.014 0 (80.000) 482.014

I alt 3.105.009 0 (249.000) 2.856.009

1 De øvrige medlemmer af bestyrelsen har ikke aktier i TDC A/S.

I forbindelse med NTC's udbud af aktier i TDC A/S i november 2010 modtog deltagerne i ledelsens tidligere investeringsprogram

aktier i TDC A/S. Aktier modtaget i forbindelse med udbuddet er omfattet af en lock-up: For direktionsmedlemmer gælder

ledelsens lock-up for 50% af aktierne i 12 måneder og 50% af aktierne i 18 måneder fra den 25. november 2010. Medlemmerne

af direktionen har desuden aftalt med NTC, at ledelsens lock-up vil gælde for alle de TDC aktier, som de ejer eller

har erhvervet på anden måde end ved omlægningen af ledelsens investeringsprogram og buyout i en periode på 18 måneder

fra den 25. november 2010.

Note 7 Andre indtægter og andre omkostninger samt offentlige tilskud DKKm

2011 2010

Andre indtægter 187 200

Andre omkostninger (2) (4)

I alt 185 196

Andre indtægter består primært af indtægter fra udlånte tjenestemænd, leje og leasing, kompensation for kabelbrud samt

fortjeneste ved frasalg af immaterielle og materielle aktiver.

Offentlige tilskud indregnet som indtægter i 2011 udgjorde DKK 26m mod DKK 22m i 2010.

123


TDC Årsrapport 2011

Note 8 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse DKKm

2011 2010

Afskrivninger (2.703) (2.660)

Amortiseringer (2.471) (2.603)

Nedskrivning for værdiforringelse (53) (93)

I alt (5.227) (5.356)

De færre afskrivninger, amortiseringer og nedskrivelser for værdiforringelse fra 2010 til 2011 afspejlede primært lavere

amortisering af værdien af kundeforhold i henhold til saldometoden.

Note 9 Særlige poster DKKm

2011 2010

Fortjeneste ved frasalg af virksomheder og ejendomme 88 31

Tab ved frasalg af virksomheder og ejendomme (4) (69)

Nedskrivning for værdiforringelse 4 (50)

Tab vedrørende retssager (58) (85)

Omkostninger vedrørende fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (664) (705)

Øvrige omstruktureringsomkostninger m.v. (221) (467)

Omkostninger vedrørende erhvervelse af virksomheder (13) (2)

Regulering af købspris for virksomheder 4 0

Særlige poster før skat (864) (1.347)

Skat vedrørende særlige poster 179 253

Særlige poster efter skat (685) (1.094)

I 2011 omfattede øvrige omstruktureringsomkostninger m.v. fremskyndet amortisering af låneomkostninger (DKK 106m).

Gevinst vedrørende frasalg af virksomheder og ejendomme omfattede primært frasalget af aktierne i Nawras. Tab vedrørende

retssager omfattede en hensættelse vedrørende en kendelse fra en svensk domstol i en retstvist om samtrafikpriser.

I 2010 omfattede øvrige omstruktureringsomkostninger m.v. omkostninger til en engangstildeling af gratis aktier til alle TDCmedarbejdere

(DKK 145m) og fremskyndet amortisering af låneomkostninger (DKK 106m) pga. refinansieringen af TDC’s

seniorlån primo 2011. Tab vedrørende en kendelse fra en svensk domstol i en retstvist om samtrafikpriser 1 . Tab ved frasalg af

virksomheder og ejendomme omfattede primært frasalget af feriehuse.

1 Retstvisten er ikke identisk med den retstvist, der resulterede i en hensættelse i 2011.

124


TDC Årsrapport 2011

Note 10 Finansielle poster DKKm

Renter

Valutakursreguleringer

2011

Dagværdireguleringer

I alt

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer)

(inkl. sikringsinstrumenter) (897) 57 144 (696)

Seniorlån (inkl. sikringsinstrumenter) (292) (2) 229 (65)

Andre (116) (4) 1 (119)

Finansielle poster (1.305) 51 374 (880)

Renter på DKK (1.305)m er specificeret således: Renteindtægter, DKK 872m og renteomkostninger, DKK (2.177)m.

2010

ValutakursDagværdi-

Renter reguleringerreguleringer I alt

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer)

(inkl. sikringsinstrumenter) (352) (7) 0 (359)

Seniorlån (inkl. sikringsinstrumenter) (1.163) (33) 115 (1.081)

Andre (76) 20 0 (56)

Finansielle poster (1.591) (20) 115 (1.496)

Renter på DKK (1.591)m er specificeret således: Renteindtægter, DKK 401m og renteomkostninger, DKK (1.992)m.

Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK 880m i 2011, hvilket er et fald på DKK 616m sammenlignet med 2010,

som kan henføres til:

• et fald i nettorenteomkostninger på DKK 286m, der afspejler lavere renteomkostninger på langfristet gæld, som hovedsageligt

skyldtes mindre gæld.

• en gunstig udvikling på DKK 259m i dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter primært relateret til

sikring af EUR-gæld.

• en gunstig udvikling i valutakursreguleringer på DKK 71m, der primært kan henføres til langfristet EUR-gæld og sikring

heraf.

Efter refinansiering af TDC’s gæld blev ca. 40% af de udstedte fastforrentede EMTN-obligationer omlagt til variable rentesatser.

Endvidere blev EMTN GBP-obligationerne omlagt til obligationer til faste EUR-rentesatser. Begge typer afledte finansielle

instrumenter er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring.

125


TDC Årsrapport 2011

Finansielle poster fordelt efter kategori DKKm

2011

Renter

Valutakursreguleringer

Dagsværdireguleringer I alt

Afledte Dagsværdi-

Andre

finansielle sikrede lån afledte

instrumenter

finansielle

behandlet som

instrudagsværdisikringermenter

Indtægter

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til

dagsværdi via resultatopgørelsen 825 11 540 0 573 1.949

Lån og tilgodehavender

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret

37 2 0 0 0 39

kostpris 0 62 0 0 0 62

Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser 10 0 0 0 0 10

I alt 872 75 540 0 573 2.060

Omkostninger

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til

dagsværdi via resultatopgørelsen (929) (9) (51) (484) (204) (1.677)

Lån og tilgodehavender

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret

0 (8) 0 0 0 (8)

kostpris (1.204) (7) 0 0 0 (1.211)

Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser (44) 0 0 0 0 (44)

I alt (2.177) (24) (51) (484) (204) (2.940)

Finansielle poster (1.305) 51 489 (484) 369 (880)

Renter

2010

Valutakursreguleringer

Dagsværdi-

reguleringer I alt

Indtægter

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi

via resultatopgørelsen 312 58 321 691

Lån og tilgodehavender 55 29 0 84

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris 0 2 0 2

Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser 34 0 0 34

I alt 401 89 321 811

Omkostninger

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi

via resultatopgørelsen (714) (38) (206) (958)

Lån og tilgodehavender 0 (7) 0 (7)

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (1.225) (64) 0 (1.289)

Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser (53) 0 0 (53)

I alt (1.992) (109) (206) (2.307)

Finansielle poster (1.591) (20) 115 (1.496)

126


TDC Årsrapport 2011

Note 11 Skat af årets resultat DKKm

Skat af årets

resultat, jf.

resultatopgørelsen

2011

Skyldig

selskabsskat/

(tilgodehavende

skat)

Udskudte skatte-

forpligtelser

/(skatteaktiver)

Pr. 1. januar - 861 6.420

Tilgang ved erhvervelse af virksomheder - 2 12

Skat af årets resultat (1.157) 1.284 (127)

Regulering af tidligere års skat 26 (69) 43

Skat vedrørende anden totalindkomst - 0 78

Betalt skat - (1.715) -

I alt (1.131) 363 6.426

der kan specificeres som følger:

Skyldig selskabsskat/udskudte skatteforpligtelser - 363 6.476

Tilgodehavende skat/udskudte skatteaktiver - 0 (50)

I alt - 363 6.426

Skat af årets resultat specificeres således:

Resultat eksklusive særlige poster (1.310) - -

Særlige poster 179 - -

I alt (1.131) - -

Skat af årets

resultat, jf.

resultatopgørelsen

2010

Skyldig

selskabsskat/

(tilgodehavende

skat)

Udskudte skatte-

forpligtelser

/(skatteaktiver)

Pr. 1. januar - 1.268 7.261

Overført til ophørte aktiviteter - (137) (380)

Valutakursreguleringer, netto - 1 (1)

Tilgang ved erhvervelse af virksomheder - 1 20

Skat af årets resultat (823) 1.237 (414)

Regulering af tidligere års skat 32 (9) (23)

Skat vedrørende anden totalindkomst - 0 (43)

Betalt skat - (1.500) -

Overført til ophørte aktiviteter 9 - -

I alt (782) 861 6.420

der kan specificeres som følger:

Skyldig selskabsskat/udskudte skatteforpligtelser - 861 6.486

Tilgodehavende skat/udskudte skatteaktiver - 0 (66)

I alt - 861 6.420

Skat af årets resultat specificeres således:

Resultat eksklusive særlige poster (1.035) - -

Særlige poster 253 - -

I alt (782) - -

127


Afstemning af årets effektive skatteprocent

TDC Årsrapport 2011

2011 2010

Selskabsskatteprocent i Danmark 25,0 25,0

Joint ventures og associerede virksomheder 0,1 0,0

Andre ikke-skattepligtige indkomster og ikke-fradragsberettigede omkostninger 0,2 0,1

Skatteværdi af ikke-aktiverede og anvendte skattemæssige underskud, netto 0,2 (0,5)

Regulering af tidligere års skat (0,5) (0,8)

Rentefradragsbegrænsning 2,2 2,6

Andet 0,0 0,0

Årets effektive skatteprocent eksklusive særlige poster 27,2 26,4

Særlige poster 1,5 3,8

Årets effektive skatteprocent inklusive særlige poster 28,7 30,2

Specifikation af udskudt skat DKKm

2011 2010

Udskudte Udskudte

skatteskatteaktiver forpligtelser

I alt

Tilgodehavender (3) 0 (3) (4)

Hensatte forpligtigelser (30) 0 (30) (96)

Kortfristet del (33) 0 (33) (100)

Immaterielle aktiver 0 3.985 3.985 4.321

Materielle aktiver 0 562 562 711

Pensionsaktiver og pensionsforpligtelser 0 2.015 2.015 1.872

Skattemæssig værdi af underskud til fremførsel (4) 0 (4) 0

Andet (99) 0 (99) (384)

Langfristet del (103) 6.562 6.459 6.520

Udskudt skat pr. 31. december (136) 6.562 6.426 6.420

Indregnet således i balancen:

Udskudte skatteaktiver (50) (66)

Udskudte skatteforpligtelser 6.476 6.486

Koncernen har skattemæssige underskud og andre skattemæssige værdier (midlertidige forskelle), der ikke er aktiveret i

regnskabet som følge af usikkerhed om, hvorvidt de kan anvendes. Disse skattemæssige værdier udgør:

DKKm

2011 2010

Skattemæssige underskud 688 690

Andre skattemæssige værdier (midlertidige forskelle) 232 236

I alt 920 926

Alle de danske koncernselskaber indgår i sambeskatning med TDC A/S som administrationsselskab.

128


TDC Årsrapport 2011

Note 12 Ophørte aktiviteter DKKm

2011 2010

Omsætning 0 9.082

Driftsomkostninger i alt 0 (6.681)

Skat af årets resultat 0 (259)

Resultat af ophørte aktiviteter eksklusive gevinst ved frasalg 0 413

Gevinst/tab vedrørende frasalg af ophørte aktiviteter (særlige poster) (5) 696

Skat vedrørende gevinst/tab ved frasalg af ophørte aktiviteter (særlige poster) 0 78

Andre særlige poster vedrørende ophørte aktiviteter 0 16

Årets resultat fra ophørte aktiviteter (5) 1.203

Ophørte aktiviteter består primært af tidligere helejede

dattervirksomhed Sunrise Communications AG, den næststørste

integrerede teleudbyder i Schweiz.

Underskuddet vedrørende ophørte aktiviteter i 2011

DKK 5m kan henføres til justeringer af transaktionsomkost-

Note 13 Resultat pr. aktie

ninger vedrørende frasalget af Sunrise i 2010 og TDC Forlag

i 2005. Gevinsten i 2010 på DKK 413m vedrørte hovedsageligt

overskud fra forretningsaktiviteter i Sunrise, der

blev delvist opvejet af et nettotab vedrørende sikring af

investeringer vedrørende Sunrise, der udgjorde DKK 474m.

2011 2010

Årets resultat (DKKm) 2.808 3.007

Gennemsnitligt antal aktier (stk.) 855.632.012 991.875.885

Gennemsnitligt antal egne aktier (stk.) (38.963.957) (10.094.645)

Gennemsnitligt antal aktier i omløb (stk.) 816.668.055 981.781.240

Udestående aktiebaserede instrumenters gennemsnitlige udvandingseffekt (stk.) 602.543 0

Udvandet gennemsnitligt antal aktier i omløb (stk.) 817.270.598 981.781.240

Resultat pr. aktie (DKK)

Resultat pr. aktie 3,44 3,06

Udvandet resultat pr. aktie 3,44 3,06

Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 3,45 1,84

Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 3,45 1,84

Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter (0,01) 1,22

Udvandet resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter (0,01) 1,22

Som følge af aktiesplittet pr. 10. maj 2010 er den nominelle aktieværdi ændret fra DKK 5 til DKK 1. Antallet af aktier er øget

proportionelt. Sammenligningstal blev tilpasset.

129


TDC Årsrapport 2011

Note 14 Immaterielle aktiver DKKm

Goodwill

2011

Kundeforhold

Varemærker

Øvrige

rettigheder,

software

m.v. I alt

Kostpris pr. 1. januar 17.228 18.593 5.762 7.210 48.793

Overførsler 0 25 0 (25) 0

Tilgang ved erhvervelse af virksomheder 247 86 21 7 361

Tilgang 0 1 0 850 851

Afgang ved frasalg af virksomheder (3) (4) 0 0 (7)

Afhændede og fuldt amortiserede aktiver 0 0 0 (68) (68)

Valutakursreguleringer 7 3 1 4 15

Kostpris pr. 31. december 17.479 18.704 5.784 7.978 49.945

Amortiseringer og nedskrivninger for

værdiforringelse pr. 1. januar (1.254) (8.116) (73) (4.551) (13.994)

Overførsler 0 (25) 0 25 0

Amortiseringer 0 (1.623) (17) (831) (2.471)

Nedskrivninger for værdiforringelse 0 0 0 (7) (7)

Tilbageførte nedskrivninger 0 11 0 0 11

Afgang ved frasalg af virksomheder 0 1 0 0 1

Afhændede og fuldt amortiserede aktiver 0 0 0 67 67

Valutakursreguleringer

Amortiseringer og nedskrivninger for

(5) (3) 0 (1) (9)

værdiforringelse pr. 31. december (1.259) (9.755) (90) (5.298) (16.402)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 16.220 8.949 5.694 2.680 33.543

Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter

pr. 31. december - 0 0 1 1

130


Goodwill

2010

Kundeforhold

Varemærker

TDC Årsrapport 2011

Øvrige

rettigheder,

software

m.v. I alt

Kostpris pr. 1. januar 26.425 23.651 7.287 7.920 65.283

Overført til ophørte aktiviteter (9.526) (5.211) (1.538) (1.521) (17.796)

Overførsler 0 (32) 0 32 0

Tilgang ved erhvervelse af virksomheder 231 96 2 9 338

Tilgang 0 25 0 1.102 1.127

Afhændede og fuldt amortiserede aktiver (17) (4) 0 (353) (374)

Valutakursreguleringer 115 68 11 21 215

Kostpris pr. 31. december 17.228 18.593 5.762 7.210 48.793

Amortiseringer og nedskrivninger for

værdiforringelse pr. 1. januar (1.299) (9.151) (658) (4.625) (15.733)

Overført til ophørte aktiviteter 123 2.852 604 588 4.167

Overførsler 0 19 0 (19) 0

Amortiseringer 0 (1.783) (19) (801) (2.603)

Nedskrivninger for værdiforringelse 0 (3) 0 (34) (37)

Afhændede og fuldt amortiserede aktiver 17 4 0 351 372

Valutakursreguleringer

Amortiseringer og nedskrivninger for

(95) (54) 0 (11) (160)

værdiforringelse pr. 31. december (1.254) (8.116) (73) (4.551) (13.994)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 15.974 10.477 5.689 2.659 34.799

Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter pr. 31. december

- 0 0 1 1

Nedskrivninger for værdiforringelse af rettigheder, software etc. i 2011 udgjorde i alt DKK 7m. Heraf kan DKK 5m henføres til

fælles anvendte aktiver i Privat, Erhverv, Wholesale og Operations & hovedkontoret. Nedskrivningerne skyldes afslutning af

diverse softwareprojekter.

Nedskrivninger for værdiforringelse af rettigheder, software etc. i 2010 udgjorde i alt DKK 37m. Heraf kan DKK 34m henføres

til fælles anvendte aktiver i Privat, Erhverv, Wholesale og Operations & hovedkontoret. Nedskrivningerne skyldtes afslutning af

diverse softwareprojekter.

Den regnskabsmæssige værdi af software udgjorde DKK 1.475m mod DKK 1.342m i 2010. Tilgangen i 2011 af internt udviklet

software udgjorde i alt DKK 139m mod DKK 99m i 2010. Den regnskabsmæssige værdi af danske mobillicenser medtaget

under Andre rettigheder, software m.v. udgjorde DKK 1.019m mod DKK 1.106m i 2010.

Renter aktiveret i 2011 udgør DKK 0m mod DKK 1m i 2010.

Tests for værdiforringelse af goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse årligt, samt hvis begivenheder eller ændrede forhold

indikerer mulig værdiforringelse. De årlige test for værdiforringelse blev foretaget henholdsvis pr. 1. juli 2011 og pr. 1. juli

2010. De årlige test for værdiforringelse i 2012 forventes foretaget pr. 1. oktober 2012 pga. en ændring i koncernens budgetog

planlægningsproces.

Testen pr. 1. juli 2011 påviste ingen værdiforringelse.

131


TDC Årsrapport 2011

Værdiforringelsestesten er en integreret del af koncernens årlige budget- og planlægningsproces, som baseres på forretningsplaner

for en 3-årig periode. De anvendte diskonteringsfaktorer reflekterer de specifikke risici relateret til den enkelte

pengestrømsfrembringende enhed. Genindvindingsværdien baseres på kapitalværdien, som fastlægges ved anvendelse af

forventede pengestrømme på basis af ledelsesgodkendte forretningsplaner, der dækker en 3-årig periode.

Goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid vedrører primært Privat, Erhverv og YouSee. Forudsætningerne

for opgørelse af kapitalværdien for de væsentligste goodwill-beløb fremgår nedenfor. Det vurderes, at sandsynlige ændringer

i de grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill vil overstige genindvindingsværdien.

Den regnskabsmæssige værdi af aktiver med ubestemmelig brugstid bortset fra goodwill udgjorde DKK 5.604m pr. 31. december

2011 mod DKK 5.603m i 2010. De væsentligste beløb er varemærker vedrørende Privat på DKK 3.299m og varemærker

vedrørende Erhverv på DKK 2.040m. Den regnskabsmæssige værdi er uændret pr. 31. december 2011 sammenlignet

med 31. december 2010.

Forudsætninger for opgørelse af kapitalværdien for de væsentligste goodwill-beløb

Privat Erhverv YouSee

Regnskabsmæssig værdi af goodwill

pr. 31. december 2011 (DKKm) 4.649 8.135 2.085

Regnskabsmæssig værdi af goodwill

pr. 31. december 2010 (DKKm) 4.649 8.133 2.089

Genindvindingsværdien er primært

følsom over for

Vækst i mobildata, TVoIP

og VoIP opvejet af fald

inden for traditionel

fastnettelefoni.

Anslået indtjening Mindre fald pga. fastnet

(både tale og bredbånd).

Vækstområder er TVoIP,

VoIP mobildata.

Der er anvendt en markedsbaseret

vækstrate til ekstrapolering

af forventede fremtidige pengestrømme

for perioden efter 2014

Vækst i mobildata og VoIP

opvejet af fald inden for

traditionel fastnettelefoni.

Stabil. Mindre vækst i VoIP,

terminalsalg, data & fiberløsninger

og mobilbredbånd.

Fald i PSTN. mobiltale

og fastnetbredbånd.

Fortsat vækst i indtjening

fra tv-brug (både YouSee

Clear og YouSee Plus).

Vækst drevet af

tv (både YouSee Clear og

YouSee Plus) og

bredbånd.

2,5% 2,5% 2,0%

Anvendt diskonteringsfaktor før skat

pr. 1. juli 2011

Anvendt diskonteringsfaktor før skat

7,9% 8,1% 8,5%

pr. 1. juli 2010 8,1% 8,5% 8,7%

132


TDC Årsrapport 2011

Note 15 Materielle aktiver DKKm

Grunde og

bygninger Teleanlæg Andre anlæg

2011

Beholdninger

af anlægsmateriel

Materielle

aktiver under

opførelse I alt

Kostpris pr. 1. januar 590 23.098 2.466 433 260 26.847

Overførsler (1) 504 106 (312) (297) 0

Tilgang ved erhvervelse af virksomheder 0 2 5 0 0 7

Anlægsproduktion 0 941 2 0 25 968

Indkøb af færdige kapitalgenstande 14 658 265 322 341 1.600

Afhændede aktiver (1) (971) (520) 0 0 (1.492)

Valutakursreguleringer 0 9 3 0 0 12

Kostpris pr. 31. december 602 24.241 2.327 443 329 27.942

Af- og nedskrivninger for værdiforringelse

pr. 1. januar (54) (9.353) (1.626) (283) 0 (11.316)

Overførsler 0 (2) 2 0 0 0

Afskrivninger (15) (2.272) (416) 0 0 (2.703)

Nedskrivninger for værdiforringelse 0 (37) (9) (11) 0 (57)

Tilbageførsel af nedskrivninger for værdiforringelse 0 4 0 0 0 4

Afhændede aktiver 0 968 513 0 0 1.481

Valutakursreguleringer

Af- og nedskrivninger for

0 (6) (2) 0 0 (8)

værdiforringelse pr. 31. december (69) (10.698) (1.538) (294) 0 (12.599)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 533 13.543 789 149 329 15.343

Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede

aktiver pr. 31. december 69 50 86 - - 205

Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter

pr. 31. december 0 0 0 - 0 0

133


Grunde og

bygninger Teleanlæg Andre anlæg

2010

Beholdninger

af anlægs-

materiel

TDC Årsrapport 2011

Materielle

aktiver under

opførelse I alt

Kostpris pr. 1. januar 686 27.066 3.374 458 1.036 32.620

Overført til ophørte aktiviteter 0 (5.884) (901) 0 (531) (7.316)

Overførsler (2) 915 22 (310) (625) 0

Tilgang ved erhvervelse af virksomheder 0 73 4 0 0 77

Anlægsproduktion 0 996 3 1 16 1.016

Indkøb af færdige kapitalgenstande 14 762 284 278 360 1.698

Afhændede aktiver (109) (982) (353) 0 0 (1.444)

Valutakursreguleringer 1 152 33 6 4 196

Kostpris pr. 31. december 590 23.098 2.466 433 260 26.847

Af- og nedskrivninger for

værdiforringelse pr. 1. januar (39) (10.105) (2.228) (250) 0 (12.622)

Overført til ophørte aktiviteter 0 2.242 625 0 0 2.867

Overførsler 5 (100) 89 6 0 0

Afskrivninger (8) (2.249) (432) 0 0 (2.689)

Nedskrivninger for værdiforringelse (17) (44) (10) (35) 0 (106)

Afhændede aktiver 5 959 347 0 0 1.311

Valutakursreguleringer

Af- og nedskrivninger for

0 (56) (17) (4) 0 (77)

værdiforringelse pr. 31. december (54) (9.353) (1.626) (283) 0 (11.316)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 536 13.745 840 150 260 15.531

Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede

aktiver pr. 31. december 74 53 69 - - 196

Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter

pr. 31. december 0 0 0 - 0 0

Nedskrivninger for værdiforringelse i 2011 udgjorde i alt

DKK 57m. Heraf kan DKK 42m henføres til fælles anvendte

aktiver i Erhverv, Operations & hovedkontoret og Privat,

DKK 13m til YouSee og DKK 2m til Nordic.

Nedskrivninger for værdiforringelse i 2010 udgjorde i alt

DKK 106m. Heraf kan DKK 93m henføres til fælles anvendte

aktiver i Erhverv, Operations & hovedkontoret og Privat,

DKK 12m til Nordic og DKK 1m til YouSee.

Renter aktiveret i 2011 udgør DKK 0m mod DKK 0m i 2010.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte materielle

aktiver udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 2m mod DKK

2m pr. 31. december 2010.

Der er i 2011 indtægtsført modtagne erstatningsbeløb

vedrørende materielle aktiver for DKK 41m mod DKK 42m i

2010.

134


TDC Årsrapport 2011

Note 16 Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder DKKm

2011 2010

Kostpris pr. 1. januar 115 108

Årets tilgang 11 19

Afgang som følge af øgede ejerandele i virksomheder 0 (12)

Årets afgang (24) 0

Kostpris pr. 31. december 102 115

Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 1. januar 22 60

Overført (til)/fra forpligtelser 3 (9)

Afgang som følge af øgede ejerandele i virksomheder 0 2

Årets op- og nedskrivninger:

Andel af resultat (25) 3

Aktieudbytte (4) (34)

Årets afgang 24 0

Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 31. december 20 22

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 122 137

der kan specificeres som følger:

Joint ventures 0 5

Associerede virksomheder 122 132

I alt 122 137

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder DKKm

2011 2010

Resultatandel (25) 3

Gevinst/tab ved frasalg af joint ventures og associerede virksomheder (særlige poster) 0 10

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (25) 13

Joint ventures

TDC har ingen betydelige investeringer i joint ventures.

Associerede virksomheder

TDC har ingen betydelige investeringer i associerede virksomheder.

135


TDC Årsrapport 2011

Note 17 Tilgodehavender DKKm

2011 2010

Tilgodehavender fra salg 4.631 4.379

Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender (268) (245)

Tilgodehavender fra salg, netto 4.363 4.134

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 31

Igangværende arbejder for fremmed regning (se tabellen nedenfor for nærmere oplysninger) 78 90

Andre tilgodehavender 610 390

I alt 5.051 4.645

Indregnet således i balancen

Anlægsaktiver 278 241

Omsætningsaktiver 4.773 4.404

I alt 5.051 4.645

Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 1. januar (245) (338)

Overført til ophørte aktiviteter 0 58

Tilgang (164) (167)

Afgang 141 202

Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 31. december (268) (245)

Forfaldne tilgodehavender, der er værdiforringede 652 652

Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede 559 422

Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede kan specificeres således:

Tilgodehavender, forfaldne i mindre end 6 måneder 435 353

Tilgodehavender, forfaldne mellem 6 og 12 måneder 74 22

Tilgodehavender, forfaldne i mere end 12 måneder 50 47

I alt 559 422

Af tilgodehavender klassificeret som omsætningsaktiver pr.

31. december 2011 forfalder DKK 78m efter mere end 1 år

mod DKK 0m pr. 31. december 2010.

Forfaldne tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 1.211m

mod DKK 1.074m pr. 31. december 2010. Andre tilgodehavender

indeholder nedskrivning for værdiforringelse på DKK

15m mod DKK 15m pr. december 2010. Øvrige kategorier

af tilgodehavender indeholder ikke værdiforringede aktiver.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte tilgodehavender

udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 0m mod DKK 0m pr. 31.

december 2010.

Igangværende arbejder for fremmed regning DKKm

2011 2010

Værdi af igangværende arbejder for fremmed regning 328 285

Acontofaktureringer (276) (210)

I alt 52 75

Indregnet således i balancen

Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiver) 78 90

Igangværende arbejder for fremmed regning (forudbetalinger fra kunder) (26) (15)

I alt 52 75

Indregnet som omsætning fra igangværende arbejder for fremmed regning 396 419

136


TDC Årsrapport 2011

Note 18 Periodeafgrænsningsposter (aktiver) DKKm

2011 2010

Forudbetalte leasingydelser 84 93

Omkostninger vedrørende ikke-refunderbare oprettelsesindtægter 371 346

Andre periodeafgrænsningsposter 429 446

I alt 884 885

Indregnet således i balancen

Anlægsaktiver 305 270

Omsætningsaktiver 579 615

I alt 884 885

Note 19 Varebeholdninger DKKm

2011 2010

Råvarer og hjælpematerialer 27 27

Varer under fremstilling 16 9

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 238 271

I alt 281 307

Varebeholdninger indregnet som vareforbrug i 2011 udgjorde

DKK 1.796m mod DKK 1.284m i 2010.

Varebeholdninger, der forventes omsat efter mere end 1 år,

udgjorde DKK 15m pr. 31. december 2011 mod DKK 21m

pr. 31. december 2010.

Note 20 Likvide beholdninger

Nedskrivninger på varebeholdninger udgjorde DKK 6m i

2011 mod DKK 7m i 2010. Tilbageførte nedskrivninger på

varebeholdninger udgjorde i alt DKK 3m i 2011 mod DKK

5m i 2010.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte likvide midler udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 0m mod DKK 780m

pr. 31. december 2010.

Note 21 Egenkapital

Aktiekapital Aktier (stk.) Nominel værdi (DKK)

Beholdning pr. 1. januar 2010 198.375.177 991.875.885

Fem-for-en aktiesplit 793.500.708 0

Tilgang 0 0

Nedsættelse 0 0

Beholdning pr. 1. januar 2011 991.875.885 991.875.885

Tilgang 0 0

Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier (166.875.885) (166.875.885)

Beholdning pr. 31. december 2011 825.000.000 825.000.000

På den ordinære generalforsamling den 4. marts 2010 blev det besluttet at erklære et fem-for-en aktiesplit fra DKK 5 pr. aktie

til DKK 1 pr. aktie med virkning fra 10. maj 2010. Generalforsamlingen vedtog den 9. marts 2011 at reducere selskabets

aktiekapital med nominelt DKK 166.875.885 ved at annullere egne aktier. Efter kapitalnedsættelsen udgør det samlede antal

registrerede aktier 825.000.000 med en nominel værdi på DKK 1 pr. aktie. Alle udstedte aktier er fuldt indbetalt.

137


TDC Årsrapport 2011

Egne aktier Aktier (stk.) Nominel værdi (DKK) % af aktiekapitalen

Beholdning pr. 1. januar 2010 283.821 1.419.105 0,14

Fem-for-en aktiesplit 1.135.284 0 -

Tilgang 176.468.549 176.468.549 17,79

Afgang (2.770.136) (2.770.136) (0,27)

Beholdning pr. 1. januar 2011 175.117.518 175.117.518 17,66

Annullering af egne aktier i forbindelse med kapitalreduktion (166.875.885) (166.875.885) (16,67)

Tilgang 125.488 125.488 0,02

Afgang 0 0 0,00

Beholdning pr. 31. december 2011 8.367.121 8.367.121 1,01

I december 2010 gennemførte TDC et tilbagekøb af 176.468.549 aktier á nominelt DKK 1 hver til et samlet beløb på DKK 9

mia. 2.770.136 af aktierne erhvervet ved aktietilbagekøbet blev anvendt til en engangstildeling af aktier til medarbejderne, jf.

note 6.

I marts 2011 blev 166.875.885 egne aktier annulleret i forbindelse med en kapitalnedsættelse.

De resterende egne aktier kan anvendes i forbindelse med incitamentsprogrammer eller andre aflønningsprogrammer til

direktionen og medarbejdere, som vederlag for erhvervelser af andre virksomheder, samt under forudsætning af generalforsamlingens

nødvendige godkendelse til en nedsættelse af TDC’s aktiekapital på et senere tidspunkt.

Note 22 Lån DKKm

2011 2010

Specifikation af langfristede lån:

Seniorlån 0 17.737

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) 19.056 5.342

Gæld vedrørende finansiel leasing 169 150

Andre lån 179 199

I alt 19.404 23.428

Specifikation af kortfristede lån:

Banklån 302 55

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) 3.402 0

Gæld vedrørende finansiel leasing 79 59

Andre lån 33 102

I alt 3.816 216

Langfristede og kortfristede lån i alt 23.220 23.644

Dagsværdi 24.603 24.215

Nominel værdi 23.089 23.903

Langfristede lån forfalder i følgende perioder:

1-3 år 145 3.531

3-5 år 8.169 19.742

Efter 5 år 11.090 155

I alt 19.404 23.428

138


TDC Årsrapport 2011

I februar 2011 udstedte TDC tre usikrede BBB/Baa2-rated EUR/GBP-obligationer med udløbstider på henholdsvis 4, 7 og 12 år

under selskabets nye EUR 4 mia. EMTN-program noteret på Luxembourgs fondsbørs. TDC har endvidere forhandlet sig til og

underskrevet nye kreditfaciliteter på EUR 700m med en gennemsnitlig løbetid på 4,4 år med TDC’s primære bankforbindelser.

Provenuet fra udstedelsen af obligationerne blev anvendt til helt at indfri de sikrede seniorlån.

Ca. 40% af de udstedte fastforrentede EMTN-obligationer blev omlagt til variable rentesatser. Endvidere blev EMTN- GBP

obligationerne omlagt til faste EUR-rentesatser. Begge typer afledte finansielle instrumenter er behandlet regnskabsmæssigt

efter reglerne om regnskabsmæssig sikring.

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) Obligationer

2012 2015 2015 2018 2023 Total

19. apr. 23. feb. 16. dec. 23. feb. 23. feb.

Udløb

2012 2015 2015 2018 2023

Fast/variabel rentesats fast fast fast fast fast

Kuponrente 6,500% 3,500% 5,875% 4,375% 5,625%

Udestående beløb (nominel værdi)

pr. 1. januar 2011 EURm 457 0 274 0 0 731

Udstedt februar 2011 EURm 0 800 0 800 0 1.600

Udstedt februar 2011 GBPm 0 0 0 0 550 550

pr. 31. december 2011 EURm 457 800 274 800 0 2.331

pr. 31. december 2011 GBPm 0 0 0 0 550 550

pr. 31. december 2011 DKKm 3.400 5.947 2.033 5.947 4.892 22.219

Gæld vedrørende finansiel leasing DKKm

Minimumsydelser Nutidsværdi

2011 2010 2011 2010

Til betaling inden for 1 år 87 70 79 59

Til betaling mellem 1-3 år 95 68 79 50

Til betaling mellem 3-5 år 35 35 25 25

Til betaling efter mere end 5 år 113 127 65 75

I alt 330 300 248 209

Gæld vedrørende finansiel leasing omfatter væsentligst leasingaftaler vedrørende ejendomme og it-udstyr.

Note 23 Periodeafgrænsningsposter (forpligtelser) DKKm

2011 2010

Periodiserede ikke-refunderbare oprettelsesindtægter 1.134 1.291

Periodiserede abonnementsindtægter 2.337 2.264

Øvrige periodeafgrænsningsposter 443 488

I alt 3.914 4.043

Indregnet således i balancen:

Langfristede forpligtelser 871 971

Kortfristede forpligtelser 3.043 3.072

I alt 3.914 4.043

139


TDC Årsrapport 2011

Note 24 Hensatte forpligtelser DKKm

Retableringsforpligtelser

Omstruktureringsforpligtelser

2011 2010

Andre

hensatte

forpligtelser

Hensatte forpligtelser pr. 1. januar 156 822 1.046 2.024 2.483

Overført til ophørte aktiviteter 0 0 0 0 (640)

Hensatte forpligtelser 7 477 372 856 1.087

Ændring i nutidsværdi (15) 9 12 6 18

Udnyttede hensatte forpligtelser (3) (590) (375) (968) (886)

Tilbageførsel af uudnyttede hensatte forpligtelser (1) (14) (83) (98) (76)

Valutakursreguleringer 0 1 4 5 38

Hensatte forpligtelser pr. 31. december 144 705 976 1.825 2.024

Indregnet således i balancen

Langfristede forpligtelser 144 334 380 858 974

Kortfristede forpligtelser 0 371 596 967 1.050

I alt 144 705 976 1.825 2.024

Retableringsforpligtelser vedrører fremtidig demontering af

mobiludstyr og retablering af ejendomme ejet af tredjemand.

Usikkerhederne er væsentligst relateret til tidspunkterne

for de relaterede udbetalinger. Hovedparten af disse

forpligtelser forventes ikke at give anledning til udbetalinger

før 2016.

Omstruktureringsforpligtelser vedrører væsentligst fratrædelsesprogrammer.

Hovedparten af disse forpligtelser

I alt

forventes at give anledning til udbetalinger i perioden

2012-2016. Usikkerhederne er væsentligst relateret til de

estimerede beløb.

Andre hensatte forpligtelser vedrører væsentligst ydelser i

forbindelse med verserende retssager, tabsgivende kontrakter,

bonus til ledelse og medarbejdere samt vederlag til

medarbejdere i forbindelse med jubilæer.

Note 25 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser DKKm

2011 2010

Leverandørgæld 4.228 4.018

Modtagne forudbetalinger fra kunder 251 306

Anden gæld 2.435 1.817

I alt 6.914 6.141

Af kortfristede forpligtelser pr. 31. december 2011 forfalder DKK 35m efter mere end 1 år mod DKK 61m pr. 31. december

2010.

140


Note 26 Finansielle instrumenter m.v.

TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse

med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed

TDC Årsrapport 2011

valuta og ved investeringer i og finansiering af aktiviteter.

Analyser af sådanne risici er vist nedenfor.

A: Valutarisici DKKm

Finansielle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta pr. 31. december kan specificeres som følger:

Valuta 2011 2010

Finansielle aktiver og

forpligtelser

Udløbsdato Aktiver Forpligtelser

Afledte

finansielle

instrumenter 1 Nettoposition

EUR < 1 år 216 (4.302) 371 (3.715) (983)

1-3 år 1 0 1 2 (2.969)

3-5 år 0 (8.086) 2.441 (5.645) (19.736)

> 5 år 0 (6.136) (1.572) (7.708) (115)

EUR i alt 217 (18.524) 1.241 (17.066) (23.803)

GBP < 1 år 242 (235) 0 7 0

1-3 år 0 0 0 0 0

3-5 år 0 0 0 0 0

> 5 år 0 (4.835) 6.448 1.6132 0

GBP i alt 242 (5.070) 6.448 1.620 0

Andre aktiviteter < 1 år 1.139 (419) 0 720 361

1-3 år 1 (38) 0 (37) (25)

3-5 år 0 (4) 0 (4) (4)

> 5 år 0 0 0 0 0

Andre i alt 1.140 (461) 0 679 332

Fremmed valuta i alt 1.599 (24.055) 7.689 (14.767) (23.471)

DKK < 1 år 4.118 (3.069) (371) 678 1.671

1-3 år 46 (107) 0 (61) (807)

3-5 år 12 (79) (2.388) (2.455) (74)

> 5 år 166 (119) (4.703) (4.656) 13

DKK i alt 4.342 (3.374) (7.462) (6.494) 803

I alt 5.941 (27.429) 227 (21.261) (22.668)

1

De i 2011 benyttede finansielle instrumenter er valutaswapaftaler.

2

Den nominelle værdi af forpligtelsen er fuldt sikret. Forskellen i nettopositionen skyldes forskellige værdiansættelsesmetoder. Forpligtelsen måles til amortiseret kostpris mens

sikringsinstrumentet måles til dagsværdi.

141


TDC Årsrapport 2011

Nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder DKKm

Nettoinvesteringer i udenlandske datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder:

Nettoinvesteringer,

regnskabsmæssig værdi

2011 2010

Nettoinvesteringer,

regnskabsmæssig værdi,

SEK 456 270

EUR 596 869

NOK 873 908

I alt pr. 31. december 1.925 2.047

B: Likviditetsrisiko DKKm

Udløbsprofilen for finansielle aktiver og forpligtelser oplyses

efter kategori og klasse fordelt på forfaldsperiode. Alle

rentebetalinger og tilbagebetaling af finansielle aktiver og

forpligtelser er baseret på kontraktlige aftaler. Rentebetalinger

på variabelt forrentede instrumenter er fastsat ved

hjælp af en nulkuponrentestruktur.

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi vedrører

afledte finansielle instrumenter. Beregningen af dagsværdi

af disse afledte finansielle instrumenter baseres på

observerbare forudsætninger så som forward-renter m.v.

(Niveau 2 i dagsværdihierarkiet).

142


TDC Årsrapport 2011

Løbetidsprofiler 1 DKKm

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til

dagsværdi via resultatopgørelsen

og nettoinvesteringssikringer

2011

< 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi

Regnskabsmæssig

værdi

Afledte finansielle instrumenter, aktiver

Afledte finansielle instrumenter behandlet

som pengestrømssikringer

Afledte finansielle instrumenter behandlet

83 45 47 65 240 224 224

som dagsværdisikringer

Afledte finansielle instrumenter, aktiver, i

(8) 117 113 43 265 113 113

alt 75 162 160 108 505 337 337

Afledte finansielle instrumenter,

forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter behandlet

som pengestrømssikring 17 4 1 (15) 7 (14) (14)

Rentederivater 1 (14) (7) (7) (27) (95) (95)

Valutaswaps 1 0 0 0 1 0 0

Andet

Afledte finansielle instrumenter,

1 0 0 0 1 (1) (1)

forpligtelser, i alt 20 (10) (6) (22) (18) (110) (110)

Lån og tilgodehavender

Likvide beholdninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og

1.489 0 0 0 1.489 1.489 1.489

andre tilgodehavender 4.174 11 13 334 4.532 4.452 4.452

Udlån og tilgodehavender i alt 5.663 11 13 334 6.021 5.941 5.941

Finansielle forpligtelser målt til

amortiseret kostpris

Banklån (302) 0 0 0 (302) (302) (302)

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (4.484) (1.726) (9.378) (13.286) (28.874) (23.841) (22.458)

Gæld vedrørende finansiel leasing (87) (95) (35) (113) (330) (248) (248)

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser målt til

(4.242) (71) (67) (67) (4.447) (4.421) (4.421)

amortiseret kostpris (9.115) (1.892) (9.480) (13.466) (33.953) (28.812) (27.429)

I alt (3.357) (1.729) (9.313) (13.046) (27.445) (22.644) (21.261)

1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede.

Afstemning af aktiver, egenkapital og forpligtelser pr. kategori DKKm

Finansielle aktiver og

forpligtelser målt til

dagsværdi via

resultatopgørelsen

og sikring af

nettoinvesteringer

Lån og

tilgodehavender

Finansielle aktiver

disponible for salg

finansielle aktiver

Finansielle

forpligtelser målt til

amortiseret kostpris

Ikke-finansielle

aktiver og

forpligtelser

samt egenkapital Balance i alt

Aktiver

Egenkapital og

337 5.941 0 0 58.887 65.165

forpligtelser (110) 0 0 (27.429) (37.626) (65.165)

143


TDC Årsrapport 2011

Løbetidsprofiler 1 DKKm

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til

dagsværdi via resultatopgørelsen

ag nettoinvesteringssikringer

2010

< 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi

Regnskabsmæssig

værdi

Afledte finansielle instrumenter, aktiver

Rentederivater 39 30 4 7 80 89 89

Valutaswaps

Afledte finansielle instrumenter,

(2) (2) 0 0 (4) 2 2

aktiver, i alt 37 28 4 7 76 91 91

Afledte finansielle instrumenter,

forpligtelser

Rentederivater

Afledte finansielle instrumenter,

(347) (260) 12 6 (589) (659) (659)

forpligtelser, i alt (347) (260) 12 6 (589) (659) (659)

Lån og tilgodehavender

Likvide beholdninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og

831 0 0 0 831 831 831

andre tilgodehavender 3.744 31 18 473 4.266 3.919 3.919

Udlån og tilgodehavender i alt 4.575 31 18 473 5.097 4.750 4.750

Finansielle forpligtelser målt til

amortiseret kostpris

Banklån 2 (570) (1.429) (18.452) 0 (20.451) (17.907) (17.792)

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (341) (3.869) (2.278) 0 (6.488) (5.798) (5.342)

Gæld vedrørende finansiel leasing (70) (68) (35) (127) (300) (209) (209)

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser målt til

(3.311) (67) (67) (100) (3.545) (3.507) (3.507)

amortiseret kostpris, i alt (4.292) (5.433) (20.832) (227) (30.784) (27.421) (26.850)

I alt (27) (5.634) (20.798) 259 (26.200) (23.239) (22.668)

1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede.

2 TDC refinansierede seniorlåneaftalen i februar 2011.

Afstemning af aktiver, egenkapital og forpligtelser pr. kategori DKKm

Finansielle aktiver og

forpligtelser målt til

dagsværdi via

resultatopgørelsen

og sikring af

nettoinvesteringer

Lån og

tilgodehavender

Finansielle aktiver

disponible for salg

finansielle aktiver

Finansielle

forpligtelser målt til

amortiseret kostpris

Ikke-finansielle

aktiver og

forpligtelser

samt egenkapital Balance i alt

Aktiver

Egenkapital og

91 4.750 0 0 59.945 64.786

forpligtelser (659) 0 0 (26.850) (37.277) (64.786)

144


C: Uudnyttede kreditfaciliteter

Uudnyttede kreditfaciliteter pr. 31. december 2011 specificeres som følger:

TDC Årsrapport 2011

Udløbsdato DKKm

Garanterede

kreditfaciliteter

Garanterede

syndikerede

kreditfaciliteter I alt

< 1 år 0 0 0

> 1 år 1.253 3.717 4.970

I alt 1.253 3.717 4.970

D: Finansiel styring og markedsrisici

TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse

med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed

valuta samt investeringer i og finansiering af aktiviteter.

TDC er eksponeret for rente- og valutakursrisici på grund af

TDC's kapitalstruktur og finansiering. TDC’s finansafdeling

identificerer, overvåger og styrer disse risici gennem politikker

og procedurer, der er godkendt af bestyrelsen. Der er

fastsat maksimale niveauer for rente-, valutakurs- og kreditrisici.

Sammen med markedsværdien af finansielle aktiver

og forpligtelser beregnes og overvåges disse risici ugentligt.

Alle risikomål rapporteres ugentligt til TDC Koncernens

finansdirektør.

Finansafdelingen er ansvarlig for de finanssystemer og

metoder, der anvendes til at opgøre og estimere størrelsen

af TDC’s finansielle risici. Endvidere gennemgår TDC’s

uafhængige revisorer regelmæssigt finansafdelingens

procedurer og metoder for dermed at sikre overholdelse af

bestemmelser samt interne retningslinjer og forretningsgange.

Finansafdelingen anvender afledte finansielle instrumenter

til at sikre rente- og valutakursrisici. Afledte

finansielle instrumenter anvendes udelukkende til sikring og

ikke til spekulative forretninger.

TDC’s generelle politikker og procedurer for den finansielle

risikostyring er beskrevet i den finansielle strategi, der

revideres årligt hvis nødvendigt. Den finansielle strategi

godkendes af TDC’s bestyrelse.

TDC’s finansielle strategi blev godkendt i december 2010

og definerer maksima og minima for rente-, valuta- og

modpartsrisici samt maksima og minima for en række

andre risikoparametre.

Likviditetsrisiko

For at mindske risici i forbindelse med refinansiering er

løbetidsprofilen for låneporteføljen spredt over flere år. Den

revolverende kreditfacilitet på EUR 700m (DKK 5.200m)

med bindende tilsagn og likvide beholdninger genereret af

forretningsaktiviteterne anses for tilstrækkelig til at håndtere

kommende gældsindfrielse.

Det er TDC’s opfattelse, at de likvide beholdninger, rentebærende

tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter er

tilstrækkelige til at opretholde den løbende drift, færdiggøre

igangværende projekter, finansiere planlagte målsætninger

og aktiviteter samt dække øvrige likviditetsbehov på såvel

kort som lang sigt.

TDC vil konstant overvåge de internationale kapitalmarkeder

og forventer at refinansiere EMTN-obligationerne på

EUR 457m, der forfalder i april 2012 på obligationsmarkedet,

såfremt vilkårene anses for gunstige.

Renterisici

TDC er primært eksponeret for renterisici i euroområdet,

idet 71% af TDC’s nominelle bruttogæld er udstedt i eller

omlagt til EUR og 29% er omlagt til DKK. Risiciene opstår

som følge af udsving i markedsrenten, der påvirker markedsværdien

af de finansielle instrumenter samt de finansielle

indtægter og omkostninger.

TDC har i 2011 overvåget og styret renterisikoen ved hjælp

af en række parametre i overensstemmelse med TDC’s

finansielle strategi primært for at beskytte TDC’s finansielle

målsætninger. Følgende parametre overvåges:

• variabelt forrentede lån må ikke overstige 60 % af den

samlede bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle

instrumenter)

145


• den maksimale andel af TDC's fastforrentede bruttogæld

(inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter), der

kan rentetilpasses inden for et år, må ikke overstige hhv.

25% det andet år, 30% det tredje år og 35% det fjerde år

(TDC’s finansdirektør kan godkende overskridelser af

grænsen i op til tre måneder, hvor Finansafdelingen i

denne periode aktivt skal handle eller udarbejde en handlingsplan,

som skal godkendes af finansdirektøren, for

hvordan rentetilpasningsrisikoen reduceres til under

grænsen).

Overvågede renteparametre (ultimo)

Maksima/

minima 4K 10 1K 11 2K 11 3K 11 4K 11

TDC Årsrapport 2011

• varigheden af TDC’s bruttogæld (inklusive relaterede

afledte finansielle instrumenter) skal overstige 1,75 år,

men må ikke overstige 3,75 år

• varigheden af TDC’s finansielle aktiver (kassebeholdninger,

omsættelige værdipapirer og bankindskud) må ikke

overstige 0,25 år

Nedenstående tabel viser de renteparametre, som TDC har

overvåget.

Interval

2011

Gennemsnit

2011

Gennemsnit

2010

Andel af variabelt forrentede lån Maks. 60% 24% 43% 59% 44% 49% 24%-59% 46% 34%

Varigheden af bruttogæld (år) Min. 1,75 /

Maks. 3,75 2,18 3,45 3,31 3,55 3,11 1 1,92-3,61 3,23 2,44

Varigheden af finansielle aktiver (år) Maks. 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,13 0,00 0,00

Den maksimale andel af fastforrentet

bruttogæld, der kan rentetilpasses

inden for et år i det andet år 2 Maks. 25% 32% 22% 0% 0% 0% 0%-33% 9% 21%

den maksimale andel af fastforrentet

bruttogæld, der kan rentetilpasses

inden for et år i det tredje år 2 Maks. 30% 0% 0% 0% 11% 13% 0%-13% 3% 21%

Den maksimale andel af fastforrentet

bruttogæld, der kan rentetilpasses

inden for et år i det fjerde år 2 Maks. 35% 25% 19% 24% 13% 21% 6%-28% 20% 21%

1

Pr. 31. december 2011 ville en forskydning i rentekurven på +/- 1 procent point påvirke årets resultat med ca. DKK +/-41m som følge af ændringer i dagsværdireguleringer og betalte

renter (2010: ca. DKK +/- 535m). Påvirkningen på egenkapitalen skønnes uvæsentlig i begge år.

2

Gennemsnitstallene for rentetilpasningsrisikoen i 2010 er defineret som gennemsnittet af den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i

de kommende fem år.

146


Valutakursrisici

TDC er hovedsageligt udsat for valutakursrisici fra EUR, SEK

og NOK. Valutakursrisikoen fra TDC’s forretningsaktiviteter

relaterer sig derfor primært til årets resultat genereret i

udenlandske dattervirksomheder, eftersom både indtægter

og omkostninger genereret i disse hovedsageligt er denomineret

i lokale valutaer. Da eksponeringen er relativt ubetydelig,

er den hidtil ikke blevet sikret.

Valutakurseksponeringen i danske selskaber over for nettobeholdningen

af tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser

sikres på det tidspunkt, hvor den indregnes.

Denne eksponering opstår hovedsageligt i forbindelse med

roaming- og samtrafikaftaler med udenlandske operatører

og udstyrsleverandører.

På grund af TDC’s kapitalstruktur er eksponeringen i relation

til finansielle aktiviteter i EUR betydelig, idet 71% af den

nominelle bruttogæld (inklusive afledte finansielle instrumenter)

er i EUR (29% i DKK). TDC anser dog ikke positioner

i EUR for at udgøre nogen betydelig valutakursrisiko som

følge af Danmarks Nationalbanks fastkurspolitik mellem

DKK og EUR.

TDC har ikke sikret sine investeringer i udenlandske enheder.

TDC har i 2011 overvåget og styret valutakursrisikoen ved

hjælp af en række parametre i overensstemmelse med

TDC’s finansielle strategi primært for at beskytte TDC’s

finansielle målsætninger. Følgende parametre overvåges:

TDC Årsrapport 2011

• Den samlede åbne bruttoposition, som inkluderer tilgodehavender,

kortfristede gældsforpligtelser, kassebeholdninger,

finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter)

og omsættelige værdipapirer i andre valutaer

end DKK og EUR, må ikke overstige DKK 750m

• EFCF i andre valutaer end EUR og DKK skal i det kommende

år sikres, såfremt udenlandske valutaer udgør en risiko

på mere end 1,25 % af EFCF i alt (måles og testes årligt)

Nedenstående tabel viser de valutaparametre, som TDC har

overvåget.

Ud over de ovenfor nævnte parametre omfatter den finansielle

strategi en række politikker for valutakurssikring, som

bl.a. fastsætter, at positioner i EUR i TDC-selskaber med

lokale valutaer i DKK eller EUR, som hovedregel ikke skal

sikres. Endvidere skal udenlandske dattervirksomheder, der

rapporterer i andre valutaer end DKK og EUR, sikre valutabeholdninger

i andre valutaer end DKK og EUR til lokale

valutaer og i videst muligt omfang udbetale nettokontantbeholdninger

som udbytte til TDC A/S, forudsat at der

opretholdes en passende kapitalsikring og likviditetsposition

i dattervirksomheden.

Som hovedregel sikrer TDC ikke valutakurseksponering over

for udenlandske investeringer i de nordiske lande, eftersom

disse anses for at være langsigtede investeringer.

Overvågede valutaparametre (ultimo) DKKm

Maksima 4K 10 1K 11 2K 11 3K 11 4K 11

Den samlede bruttoposition i andre

valutaer end DKK og EUR 1 750 - 115 94 201 387 2

Interval

2011

Gennemsnit

2011

Gennemsnit

2010

55-387 138 -

1

Inklusive nettotilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser, bankkonti, finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter) og værdipapirer.

2

Pr. 31. december 2011 udgør fremmed valuta en maksimal omregningsrisiko i relation til EFCF på ca. DKK 18m (med 95% sikkerhed inden for en tidshorisont på et år) (2010: ca. DKK

22m).

Kreditrisici

TDC er eksponeret for kreditrisici primært som leverandør

af kommunikationsløsninger i såvel Danmark som i udlandet

og som modpart i finansielle kontrakter. Kreditrisikoen

som leverandør af telekommunikationsløsninger håndteres

af de enkelte forretningsenheder, hvorimod kreditrisikoen

forbundet med finansielle kontrakter håndteres af TDC

Koncernens finansafdeling. Kreditrisici i forbindelse med

finansielle kontrakter håndteres gennem den finansielle

strategi, der fastsætter maksimale grænser for hver modpart.

Disse maksima er baseret på modpartens laveste

kreditvurderinger hos enten Standard & Poor’s (S&P) eller

Moody’s Investor Services (Moody’s). Hensigten med denne

politik er at sprede modpartseksponering og reducere

risikoeksponering til individuelle modparter. I tilfælde af, at

en af TDC’s modparter misligholder sine forpligtelser, kan

TDC påføres tab. Kreditrisici overvåges ugentligt.

147


Finansielle transaktioner indgås udelukkende med modparter,

der har en kreditvurdering for langfristet gæld på

mindst A fra Standard & Poor’s eller A2 fra Moody’s Investor

Service. Fastsatte kreditrammer for en enkelt modpart

er bestemt af modpartens rating og er samtidig af en sådan

størrelse, at kreditrisiko er fordelt på flere modparter. Kreditrisikoen

vurderes derfor at være minimal.

TDC’s maksimale kreditrisiko er summen af de finansielle

aktiver opstillet i note 26A og udgør DKK 5.941m pr. 31.

december 2011.

Kreditvurdering

TDC har vedtaget en gearingsmålsætning og ratingpolitik,

hvor TDC vil sigte mod at opnå et forhold mellem nettogæld

og EBITDA før pensionsindtægter på eller lavere end 2,2x

TDC Årsrapport 2011

målt som et gennemsnit for regnskabsåret. Endvidere

tilstræber TDC at opretholde en stabil investment grade

rating med det mål at opnå en rating på BBB hos S&P og

Baa2 hos Moody’s. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at

målene med en sådan politik vil blive nået til enhver tid.

TDC er kreditvurderet af tre internationale ratingbureauer –

S&P’s, Moody’s og Fitch Ratings.

TDC’s kreditvurderinger pr. 31. december 2011

Kreditvurdering Kortfristet Langfristet Outlook

S&P A-2 BBB Stabilt

Moody's P2 Baa2 Stabilt

Fitch F3 BBB Stabilt

148


Note 27 Pensionsaktiver og pensionsforpligtelser

TDC Årsrapport 2011

Specifikation af pensionsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen DKKm

2011 2010

Ydelsesbaserede ordninger:

Pensionsindtægter fra den danske ydelsesbaserede ordning (Operations & hovedkontoret) 304 291

Pensionsomkostninger fra de norske ydelsesbaserede ordninger (Nordic) (17) (15)

Årets pensionsindtægter/(omkostninger) i alt fra ydelsesbaserede ordninger 287 276

Ydelsesbaserede ordninger (395) (399)

Pensionsomkostninger i alt indregnet i resultatopgørelsen (108) (123)

Årets pensionsindtægter/(omkostninger) i alt fra ydelsesbaserede ordninger indregnes således i

resultatopgørelsen:

Medarbejdernes optjente pensionsrettigheder 1 indregnet i personaleomkostninger (152) (159)

Renteomkostninger 2 (851) (828)

Forventet afkast på pensionsordningens aktiver 3 1.290 1.263

Nettorenter indregnet i pensionsindtægter 439 435

Nettopensionsindtægter/(omkostninger) i alt fra ydelsesbaserede ordninger 287 276

1

Stigningen i nutidsværdien af pensionsforpligtelsen vedrørende medarbejdernes ansættelsesperiode i regnskabsperioden.

2

Stigningen i nutidsværdien af pensionsforpligtelsen fordi pensionsydelserne er en periode tættere på afregning. Renteomkostningen repræsenterer ophævelsen af diskonteringen

af the pensionsforpligtelser.

3

Renter, udbytter og andre indtægter fra pensionskassens aktiver. Det forventede afkast på pensionskassens aktiver er baseret på markedsforventningerne ved regnskabsårets

begyndelse over den hertil svarende pensionsforpligtelses forventede levetid.

A: Den danske ydelsesbaserede pensionsordning

Pr. 31. december 2011 var 1.790 af TDC’s medarbejdere

(2010: 2.069) berettigede til pension på tjenestemandslignende

vilkår fra pensionskassen tilknyttet TDC. Heraf var

156 (2010:178) ansatte udlånt til eksterne parter i forbindelse

med outsourcing af opgaver eller frasalg af aktiviteter.

Herudover er der 8.362 (2010: 8.270) medlemmer af pensionskassen,

som modtager eller har ret til at modtage

pensionsydelser. De fremtidige pensionsydelser er primært

baseret på medlemmernes anciennitet i pensionskassen og

løn på pensioneringstidspunktet. Siden 1990 er der ikke

optaget nye medlemmer i pensionsordningerne, og pensionskassen

er i henhold til vedtægterne udelukket fra at

optage nye medlemmer i fremtiden.

Pensionskasserne har ydelsesbaserede pensionsordninger

i tre separate juridiske enheder, som overvåges af Finanstilsynet.

I henhold til lovgivningen, vedtægter og pensionsregulativerne

er TDC forpligtet til at indbetale bidrag til sikring

af, at præmiereservekravet i pensionskasserne er sikret.

Det er ikke muligt at distribuere midler fra pensionskassen

til TDC, før alle pensionsforpligtelser er opfyldt.

Ordinære månedlige indbetalinger til pensionskassen sker

på basis af en procentdel af lønningerne. Ekstraordinære

bidrag indbetales i forbindelse med fratrædelsesordninger

og anden fratræden. Risikoen for kapitalindskud til pensionskassen

kan generelt kategoriseres som risici forbundet

med investeringer, levealder og regulering.

Risici forbundet med investeringer styres inden for risikotolerancer

for at afbøde uforholdsmæssige store risici, der

kan føre til sponsorbidrag. Pensionskassen investerer i

mange forskellige værdipapirer (hovedsageligt fast forrentede

værdipapirer), og afkastet på disse investeringer har

indvirkning på TDC’s finansielle resultat. Ikkekompenserede

risici vedrørende nominelle rentesatser og

inflation er fuldt sikret.

Efter indførelsen af Finanstilsynets benchmark for levealder,

har pensionskassens aktuar foretaget en detaljeret

statistisk levetidsanalyse, der har underbygget pensionskassens

forudsætninger vedrørende observeret aktuel

levetid. Pensionskassen har dog i overensstemmelse med

sektoren øget sine hensatte forpligtelser i overensstemmelse

med de forventede levetidsforlængelser.

149


Andre risici for kapitalindskud ud over de planlagte ordinære

indskud og ekstraordinære indskud i forbindelse med

fremtidige fratrædelser vedrører primært ændringer i pensionsregulativer

og pensionsydelser, som TDC ikke har fuld

kontrol over.

TDC Årsrapport 2011

Overdækningen udgør iht. Finanstilsynets pensionsregler

ca. DKK 2,5 mia. pr. 31. december 2011 (2010: DKK 1,9

mia.).

Specifikation af (pensionsomkostninger)/indtægter DKKm

Forventet

2012 2011 2010

Medarbejdernes optjente rettigheder i regnskabsåret indregnet i

personaleomkostninger (144) (134) (144)

Renteomkostninger (843) (840) (818)

Forventet afkast på pensionsordningens aktiver 923 1.278 1.253

Nettorenter indregnet i pensionsindtægter 80 438 435

Årets pensions(omkostninger)/indtægter i alt (64) 304 291

Danske fratrædelsesordninger indregnet i særlige poster (230) (193)

Pensions(omkostninger)/indtægter i alt indregnet i resultatopgørelsen 74 98

Aktiver og forpligtelser DKKm

2011 2010

Specifikation af pensionsaktiver

Dagsværdi af pensionskassernes aktiver 28.400 24.976

Forventede pensionsforpligtelser (20.340) (17.489)

Pensionsaktiver indregnet i balancen 8.060 7.487

Ændring i nutidsværdien af pensionsforpligtelser

Forventede pensionsforpligtelser pr. 1. januar (17.489) (16.865)

Medarbejdernes optjente rettigheder i regnskabsåret (134) (144)

Rente (840) (818)

Særlige fratrædelsesgodtgørelser (230) (193)

Aktuarmæssige gevinster/(tab) (2.676) (487)

Betalte pensionsydelser 1.029 1.018

Forventede pensionsforpligtelser pr. 31. december (20.340) (17.489)

Ændring i dagsværdien af pensionskassernes aktiver

Dagsværdi af pensionskassernes aktiver pr. 1. januar 24.976 24.471

Realiseret afkast på pensionskassernes aktiver 4.266 1.309

TDC’s pensionsbidrag 187 214

Betalte pensionsydelser (1.029) (1.018)

Dagsværdi af pensionskassernes aktiver pr. 31. december 28.400 24.976

Ændring af pensionsaktiver indregnet i balancen

Pensionsaktiver indregnet i balancen pr. 1. januar 7.487 7.606

Pensions(omkostninger)/indtægter i alt indregnet i resultatopgørelsen

Aktuarmæssig gevinst/(tab) på forventede pensionsforpligtelser og pensionsaktiver

74 98

indregnet i anden totalindkomst 312 (431)

TDC’s pensionsbidrag 187 214

Pensionsaktiver indregnet i balancen pr. 31. december 8.060 7.487

150


TDC Årsrapport 2011

Under pensionskassernes aktiver indgår ejendomme, som anvendes af koncernselskaber, med en dagsværdi på DKK 140m

pr. 31. december 2011 mod DKK 502m pr. 31. december 2010.

Vægtet gennemsnitlig fordeling af pensionskassens aktiver på kategorier pr. 31. december

Strategisk

fordeling af

%

aktiver 2011 2010

Stats- og realkreditobligationer (inkl. sikringer og repo-aftaler) 61,0 58,2 46,6

High yield-obligationer 9,0 7,0 7,8

Investment grade-obligationer 13,5 13,8 15,6

Emerging markets-gæld 6,0 6,3 6,0

Ejendomme 6,5 6,7 13,6

Alternativer 2,5 2,6 2,4

Ordinære aktier 1,5 1,5 6,8

Likvide beholdninger 0,0 3,9 1,2

I alt 100,0 100,0 100,0

Vægtede gennemsnitlige forudsætninger anvendt til at opgøre pensionsforpligtelser %

2011 2010

Diskonteringssats 4,25 4,95

Generel løninflation 2,25 2,25

Generel prisinflation 2,25 2,25

Vægtede gennemsnitlige forudsætninger anvendt til at opgøre årets pensionsomkostninger %

2012 2011 2010

Diskonteringssats 4,25 4,95 5,00

Forventet afkast på pensionsordningens aktiver 3,30 5,20 5,20

Generel løninflation 2,25 2,25 2,25

Generel prisinflation 2,25 2,25 2,25

Grundlaget for fastsættelsen af det samlede forventede

afkast er pensionskassernes strategiske fordeling af aktiver.

Det samlede forventede afkast er baseret på det gennemsnitlige

langsigtede afkast på investerede, eller planlagt

investerede, aktiver i pensionskasserne.

I 2011 er den forudsatte diskonteringsfaktor faldet fra

5,00% til 4,95% for at afspejle de ændrede markedsvilkår.

Forudsætningerne for 2012 afspejler et fald i diskonteringsfaktoren

til 4,25% og et fald i forventet afkast på pensionsaktiver

fra 5,20% til 3,30% samt uændrede forudsætninger

for inflation. De ændrede forudsætninger har medført en

stigning i pensionsforpligtelsen ultimo 2011 i forhold til

2010.

Med de ændrede forudsætninger forventes TDC’s pensionsomkostninger

fra den danske ydelsesbaserede til-

sagnsordning at udgøre DKK 64m i 2012 sammenlignet

med en indtægt på DKK 304m i 2011 forudsat, at øvrige

faktorer er uændrede. Pensionsomkostningerne vedrørende

ydelsesbaserede ordninger i 2012 omfatter: DKK 144m

vedrørende medarbejdernes optjente pensionsrettigheder,

DKK 843m vedrørende renteomkostninger og forventet

afkast på aktiver på DKK 923m.

Dødelighedsforudsætningerne er baseret på regelmæssigt

opstillede dødelighedstabeller. I 2011 gennemførtes den

seneste undersøgelse i forbindelse med IAS 19, der analyserede

den faktiske dødelighed, som TDC's pensionskasse

havde oplevet. Resultatet viste en bedste tilpasning til

forskellige justerede standardtabeller med hensyntagen til

en bredere vifte af faktorer, der globalt påvirker dødeligheden.

De vedtagne dødelighedsforudsætninger er baseret på

den bedste tilpasning til TDC's seneste erfaringer samt en

151


tolerance for fremtidig forbedring. Vi forudsætter en forventet

levetid for 60-årige mænd på 23,0 år (21,6 år før hensyntagen

til fremtidig forbedring) og 24,6 år (23,0 år før

TDC Årsrapport 2011

hensyntagen til fremtidig forbedring) for 60-årige kvinder.

De korrigerede forudsætninger resulterede i en stigning i

pensionsforpligtelsen på ca. DKK 1,3 mia.

Følsomhedsanalyser

Tabellen nedenfor viser den forventede indvirkning af nogle af de risici som TDC er eksponeret for på grund af pensionsforpligtelserne.

TDC er også eksponeret for udviklingen i markedsværdien af aktiver. For nogle af disse risici gælder det, at hvis

pensionsforpligtelsen ændres i en retning, så ændres markedsværdien af aktiver muligvis i den modsatte retning, hvorved en

del af risikoen ophæves.

Forventede pensionsforpligtelser pr. 31. december 2011 DKKm

Rapporteret pensionsforpligtelse 20.340

Sensitivitet vedrørende diskonteringssats

3,75% (forudsætning -0,5%) 21.707

4,75% (forudsætning +0,5%) 19.110

Sensitivitet vedrørende generel prisinflation

2,50% (forudsætning +0,25%) 21.031

2,00% (forudsætning -0,25%) 19.651

Sensitivitet vedrørende dødelighed

Forventning +1 års levealder 21.143

Forventning -1 års levealder 19.636

Opnåede gevinster og tab DKKm

2011 2010 2009 2008 2007

Gevinst/(tab) på pensionsaktiver

Gevinst/(tab) på pensionsaktiver, DKK mio. 2.988 65 1.246 (62) (892)

% af dagsværdi af pensionskassernes aktiver pr. 31. december 10,5% 0,26% 5,09% (0,27%) (4,02%)

Opnåede gevinster/(tab) på forventede pensionsforpligtelser

som følge af den demografiske udvikling

Forpligtelser

Gevinst/(tab) på forventede pensionsforpligtelser, DKK mio. 230 (570) 337 321 499

% af forventede pensionsforpligtelser pr. 31. december 1,13% (3,26%) 2,00% 2,03% 2,95%

Pensionsaktiver indregnet i balancen, DKKm

Dagsværdi af pensionskassernes aktiver pr. 31. december 28.400 24.976 24.471 22.876 22.178

Forventede pensionsforpligtelser pr. 31. december (20.340) (17.489) (16.865) (15.846) (16.908)

Pensionsaktiver indregnet i balancen pr. 31. december 8.060 7.487 7.606 7.030 5.270

152


TDC Årsrapport 2011

Pengestrømme DKKm

Forventet

2012 2011 2010

Ordinære bidrag 130 135 150

Ekstraordinære bidrag i forbindelse med fratrædelser 55 52 64

Kapitalindskud 0 0 0

I alt 185 187 214

Fremtidige pensionsindbetalinger er baseret på de aktuarmæssige

forudsætninger pr. 31. december 2011, anslået

til: DKK 1.013m i 2012, DKK 1.075m i 2013, DKK 1.089m i

2014, DKK 1.105m i 2015, DKK 1.125m i 2016 og DKK

5.915m for årene 2017-2021.

B: Udenlandske ydelsesbaserede pensionsordninger

TDC’s udenlandske ydelsesbaserede pensionsordninger

vedrører TDC Norge og Sunrise (indtil frasalget i 2010).

Forskellen mellem de aktuarmæssigt opgjorte pensionsforpligtelser

og dagsværdien af pensionskassernes aktiver er

indregnet i balancen som pensionsforpligtelser m.v.

Øvrige oplysninger

For 561 medlemmer af tilsagnsordningerne vil pensionskasserne

få en del af pensionsydelserne refunderet af

staten. Den hertil svarende pensionsforpligtelse på DKK

459m (2010: DKK 412m) er fratrukket ved opgørelsen af

den forventede pensionsforpligtelse.

Pensionsforpligtelser m.v. vedrørende udenlandske pensionsordninger

udgjorde DKK 99m pr. 31. december 2011

mod DKK 73m pr. 31. december 2010.

153


C: Pensioner til tidligere statstjenestemænd

TDC har medarbejdere, som på grund af tidligere ansættelsesaftaler

som statstjenestemænd har bibeholdt retten til

statstjenestemandspensioner. I 1994 indgik TDC en aftale

med staten om at indbetale et engangsbeløb på DKK

1.210m vedrørende TDC’s pensionsforpligtelse over for

medarbejdere, som var omfattet af statens tjenestemandspensionsordning.

I henhold til aftalen ophørte TDC’s bidragspligt

over for staten pr. 1. juli 1994. Tidligere indbetalte

TDC årlige pensionsbidrag til staten. Den aftalte en-

TDC Årsrapport 2011

gangsbetaling blev regnskabsmæssigt behandlet som en

periodeafgrænsningspost, der blev amortiseret og omkostningsført

i perioden 1994 til 2008.

I forbindelse med de i 2011 og tidligere år besluttede personalereduktioner

fratrådte et antal medarbejdere, der har

bevaret retten til statstjenestemandspension. Det vurderes,

at fratrædelserne ikke giver anledning til yderligere betalinger.

Note 28 Regulering for ikke-likvide poster DKKm

2011 2010

Pensionsindtægter 152 160

Aktiebaseret aflønning 43 0

(Fortjeneste)/tab vedrørende afhændelse af virksomheder og materielle anlægsaktiver, netto (6) (4)

Andre reguleringer (46) 61

I alt 143 217

Note 29 Ændring i driftskapital DKKm

2011 2010

Ændring i varelager 25 (42)

Ændring i tilgodehavender (185) 805

Ændring i leverandørgæld 196 340

Ændring i andre poster, netto (103) (532)

I alt (67) 571

Note 30 Investering i virksomheder

2011

TDC foretog i løbet af 2011 følgende erhvervelser:

I marts 2011 erhvervede TDC Hosting A/S 100% af aktierne i hostingudbyderen DIR A/S. Erhvervelsen forventes at forbedre

TDC's markedsposition i hostingsegmentet.

I maj 2011 erhvervede TDC A/S 100% af aktierne i Onfone ApS, der udbyder mobiltjenester. Erhvervelsen forventes at forbedre

TDC's markedsposition i lavprissegmentet for mobiltjenester.

154


TDC Årsrapport 2011

Aktiver og forpligtelser på overtagelsestidspunktet 1 DKKm

Dagsværdi på overtagelsestidspunktet

Immaterielle aktiver 114

Materielle aktiver 7

Andre anlægsaktiver 1

Tilgodehavender 11

Likvide beholdninger 12

Udskudte skatteaktiver/(-forpligtelser), netto (12)

Tilgodehavende/(skyldig) selskabsskat, netto (2)

Kortfristede gældsforpligtelser (119)

Erhvervede nettoaktiver 12

Goodwill 247

Anskaffelsessum 259

Likvide beholdninger i erhvervede dattervirksomheder (12)

Ændring i ikke-betalt andel af anskaffelsessum 20

Nettopengestrømme ved erhvervelser 267

1 Herunder uvæsentlige justeringer vedrørende tidligere års køb af ejerandele.

De erhvervede virksomheder bidrog med DKK 245m i omsætningen og DKK (92)m i årets resultat (inkl. særlige poster) i 2011.

Opgjort som om virksomhederne blev erhvervet pr. 1. januar 2011, ville de erhvervede virksomheder have bidraget til omsætningen

med DKK 352m og DKK (131)m til årets resultat (inkl. særlige poster).

I de erhvervede virksomheder indregnes tilgodehavender fra kunder til dagsværdi. På anskaffelsestidspunktet udgjorde kontraktbeløbet

DKK 17m og reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender udgjorde DKK 4m.

I 2011 udgjorde transaktionsomkostninger ved erhvervelse af virksomheder mindre end DKK 1m. Sådanne omkostninger

indregnes som særlige poster.

Ved indregning af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi er goodwill i forbindelse med

overtagelserne opgjort til DKK 247m. Goodwill repræsenterer værdien af den eksisterende medarbejderstab og knowhow

samt forventede synergier fra sammenlægningen med TDC.

2010

TDC foretog i løbet af 2010 følgende erhvervelser:

TDC A/S erhvervede i januar 2010 den resterende aktiepost

på 80% af aktierne i Unotel A/S, som udbyder mobiltjenester.

Erhvervelsen forventes at forbedre TDC's markedsposition

i segmentet for udbud af mobiltjenester. Den tidligere

ejede aktiepost blev målt igen til dagsværdien på erhvervelsestidspunktet

og gevinsten på DKK 9m blev indregnet som

Resultat fra joint ventures og associerede virksomheder i

resultatopgørelsen.

I januar 2010 erhvervede Telmore A/S 100% af aktierne i

M1 A/S, der udbyder mobiltjenester. Erhvervelsen forventes

at forbedre TDC's markedsposition i lavprissegmentet for

mobiltjenester.

I februar 2010 erhvervede TDC Oy Finland AinaComs fibernet.

Erhvervelsen forventes at forbedre TDC's markedsposition

i Helsingforsområdet.

I marts 2010 erhvervede YouSee A/S 100% af aktierne i

Nordit A/S, der udbyder bredbåndsapplikationer. Erhvervelsen

resulterede i en stigning i YouSee’s kundebase.

I april 2010 erhvervede YouSee A/S den kommunale kabeltv-operatør

Nakskov Fællesantenne. Erhvervelsen resulterede

i en stigning i YouSee’s kundebase.

155


TDC Årsrapport 2011

Aktiver og forpligtelser på overtagelsestidspunktet 1 DKKm

Dagsværdi på overtagelsestidspunktet

Immaterielle aktiver 107

Materielle aktiver 77

Varebeholdninger 1

Likvide beholdninger 17

Udskudte skatteaktiver/(-forpligtelser), netto (20)

Tilgodehavende/(skyldig) selskabsskat, netto (1)

Kortfristede gældsforpligtelser (34)

Erhvervede nettoaktiver 147

Goodwill 231

Anskaffelsessum 378

Likvide beholdninger i erhvervede dattervirksomheder (17)

Dagsværdien af tidligere erhvervede egenkapitalandele (19)

Ændring i ikke-betalt andel af anskaffelsessum (56)

Nettopengestrømme ved erhvervelser 286

1 Herunder uvæsentlige justeringer vedrørende tidligere års køb af ejerandele.

De erhvervede virksomheder bidrog med DKK 344m i omsætningen

og DKK 6m i årets resultat i 2010.

Opgjort som om virksomhederne blev erhvervet pr. 1.

januar 2010, ville de erhvervede virksomheder have bidraget

til omsætningen med DKK 359m og DKK 6m til årets

resultat.

Efter indregning af identificerbare aktiver, forpligtelser og

eventualforpligtelser til dagsværdi er goodwill i forbindelse

med erhvervelserne opgjort til DKK 231m. Goodwill repræsenterer

værdien af den eksisterende medarbejderstab og

knowhow samt forventede synergier fra sammenlægningen

med TDC.

Note 31 Frasalg af virksomheder DKKm

2011 2010

Den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser udgør på

afståelsestidspunktet følgende:

Immaterielle aktiver 6 0

Nettoaktiver 6 0

Fortjeneste/(tab) ved salg af dattervirksomheder (4) 0

Modtagne forudbetalinger vedrørende frasalg af dattervirksomheder 5 0

Nettopengestrømme fra frasalg 7 0

TDC frasolgte Sunrise i 2010. Frasalget af Sunrise er præsenteret som ophørt aktivitet. Se note 12 for yderligere information.

156


TDC Årsrapport 2011

Note 32 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter DKKm

2011 2010

Den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser i ophørte aktiviteter udgør på

afståelsestidspunktet følgende:

Immaterielle aktiver 0 14.406

Materielle aktiver 0 4.546

Varebeholdninger 0 88

Tilgodehavender 0 2.697

Likvide beholdninger 0 633

Udskudte skatteaktiver/(-forpligtelser), netto 0 (268)

Hensatte forpligtigelser 0 (869)

Langfristede gældsforpligtelser 0 (428)

Tilgodehavende/(skyldig) selskabsskat, netto 0 (242)

Periodeafgrænsningsposter 0 (154)

Kortfristede gældsforpligtelser 0 (3.521)

Nettoaktiver 0 16.888

Fortjeneste /(tab) ved salg af ophørte aktiviteter inklusive skat 0 774

Heri indregnet tilbageførsel af valutakursreguleringer ført på egenkapitalen inklusive skat 0 (1.312)

Ikke-modtagne salgssummer og ikke-betalte salgsomkostninger, netto (67) 10

Likvide beholdninger i ophørte aktiviteter 0 (633)

Nettopengestrømme fra frasalg (67) 15.727

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter eksklusive frasalg 0 (400)

Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter (67) 15.327

Note 33 Likvider pr. 1. januar DKKm

2011 2010

Likvider pr. 1. januar 831 763

Urealiserede valutakursreguleringer 0 0

Korrigerede likvider pr. 1. januar 831 763

Note 34 Rentebærende nettogæld DKKm

2011 2010

Rentebærende tilgodehavender 226 208

Likvide beholdninger 1.489 831

Langfristede lån (19.404) (23.428)

Kortfristede lån (3.816) (216)

Rentebærende gældsforpligtelser (2) (2)

Afledte finansielle instrumenter til sikring af dagsværdi og valuta vedr. lån 494 0

I alt (21.013) (22.607)

Den rentebærende nettogæld faldt med DKK 1.594m sammenlignet med ultimo 2010 hovedsageligt pga. de positive pengestrømme

fra drifts- og investeringsaktiviteter, hvilket blev delvist opvejet af udbyttet på DKK 1,8 mia. udloddet i august 2011.

157


Note 35 Oversigt over koncernselskabet pr. 31. december 2011

Selskabsnavn Hjemsted Valuta TDC’s 
ejerandel i %

Privat

Fullrate A/S København DKK 100,0

Onfone ApS København DKK 100,0

TDC Contact Center Europe A/S Sønderborg DKK 100,0

Telmore A/S Tåstrup DKK 100,0

M1 A/S Aalborg DKK 100,0

FASTTV NET A/S København DKK 100,0

TDC Årsrapport 2011

Antal ikke viste

dattervirksomheder,

joint ventures og

associerede virksomheder 1

Erhverv 1

NetDesign A/S Farum DKK 100,0

TDC Mobil Center A/S Odense DKK 100,0

Nordic

TDC AS Oslo, Norge NOK 100,0 2

TDC Con SQOV AB Stockholm, Sverige SEK 100,0 1

TDC Sverige AB Stockholm, Sverige SEK 100,0 2

TDC Hosting AB Stockholm, Sverige SEK 100,0

TDC Oy Finland Helsinki, Finland EUR 100,0 3

TDC Hosting Oy Helsinki, Finland EUR 100,0

TDC Hosting A/S Aarhus DKK 100,0

TDC Song Danmark A/S København DKK 100,0

Wholesale 1

OCH A/S 2 København DKK 33,3

Companymobile A/S Skanderborg DKK 100,0

YouSee

YouSee A/S København DKK 100,0 1

Dansk Kabel TV A/S Albertslund DKK 100,0

Andre 13

ADSB Telecommunications B.V. 2 Amsterdam, Holland EUR 34,7

TDC Reinsurance A/S København DKK 100,0

1 For at fremme overskueligheden er visse mindre virksomheder ikke medtaget særskilt i oversigten. I henhold til årsregnskabslovens § 6 har følgende dattervirksomheder valgt ikke at

udarbejde årsrapport: Kaisai A/S, Anpartsselskabet af 28. august 2000, Jydsk Tele A/S, TDCH I ApS, TDCH II ApS, TDCH III ApS, TDCT IV ApS, TDCT V ApS, TDCT VI ApS og TDCKT XII

ApS.

2 Virksomheden er medtaget efter den indre værdis metode.

158


Note 36 Nærtstående parter

Navn på nærtstående part Forbindelsens art Hjemsted

NTC Parent S.àr.l. Indirekte ejerandel Luxemburg

NTC Holding G.P. Indirekte ejerandel Luxemburg

NTC Holding GP & Cie S.C.A. Ejer Luxemburg

Nordic Telephone Management Holding ApS (likvideret i 2011) Tilknyttet virksomhed Aarhus

NTC S.A. (likvideret i 2011) Tilknyttet virksomhed Luxemburg

TDC Pensionskasse Pensionskasse København

Koncernens danske selskaber har indgået lejekontrakter

med TDC Pensionskasse om leje af bygninger. Lejekontrakterne

er uopsigelige frem til senest 2016. Den samlede

leasingforpligtelse udgjorde DKK 2m pr. 31. december

2011 (2010: DKK 1.486m). Lejeomkostningerne udgjorde

DKK 3m i 2011 (2010: DKK 93m). Desuden indbetales

årlige bidrag til pensionskassen, jf. note 27 Pensionsforpligtelser.

Koncernens danske selskaber har også indgået tre

lejekontrakter med pensionskassen, som opfylder betingelserne

for finansiel leasing. Gælden vedrørende disse kontrakter

udgjorde DKK 34m pr. 31. december 2011 (2010:

DKK 40m). Den dermed forbundne renteomkostning udgjorde

DKK 1m i 2011 (2010: DKK 2m). TDC A/S har ud-

TDC Årsrapport 2011

stedt efterstillet lånekapital til pensionskassen på DKK

149m (uændret fra 2010). Den dermed forbundne renteindtægt

udgjorde DKK 4m i 2011 (2010: DKK 4m). TDC A/S

har andre skyldige beløb til pensionskassen på DKK 24m

(2010: DKK 27m). TDC A/S opkrævede DKK 15m af pensionskassen

i 2011 (2010: DKK 14m) for investeringsrådgivning.

Vederlag til bestyrelse og koncernledelsen er beskrevet i

note 6.

Herudover har koncernen følgende transaktioner og mellemværender

med nærtstående parter:

Moderselskabet

2011

Joint ventures og

associerede

virksomheder

DKKm

Andre

nærtstående

parter I alt

Indtægter 0 4 0 4

Omkostninger 0 0 0 0

Tilgodehavender 0 0 0 0

Gældsforpligtelser 0 0 0 0

Moderselskabet

2010

Joint ventures og

associerede

virksomheder

Andre

nærtstående

parter I alt

Indtægter 9 0 10 19

Omkostninger 0 0 0 0

Tilgodehavender 21 0 10 31

Gældsforpligtelser 0 0 0 0

159


TDC Årsrapport 2011

Note 37 Andre finansielle forpligtelser DKKm

2011 2010

Leje- og leasingforpligtelser for alle operationelle leasingaftaler

Lejeomkostninger vedrørende ejendomme og mobilmastepositioner i uopsigelighedsperioden 7.714 7.835

Lejeomkostninger vedrørende driftsmidler, it-udstyr o. lign. i uopsigelighedsperioden 724 796

I alt 8.438 8.631

der kan specificeres som følger:

Til betaling inden for 1 år 807 831

Til betaling mellem 1-5 år 2.101 2.152

Til betaling efter mere end 5 år 5.530 5.648

I alt 8.438 8.631

Årets lejeomkostninger i alt for alle operationelle leasingaftaler

Leasingydelser 1.129 1.117

Fremlejeydelser (36) (18)

I alt 1.093 1.099

Investerings- og købsforpligtelser

Investeringer i immaterielle aktiver 20 67

Investeringer i materielle aktiver 154 131

Forpligtelser vedrørende aftaler om outsourcing 518 1.289

Andre købsforpligtelser 393 330

Operationelle leasingaftaler, hvor TDC Koncernen er leasingtager,

vedrører væsentligst indgående aftaler om leje af

fibernet, søkabler, køretøjer samt indgåelse af aftaler om

leje af bygninger og mobilmastepositioner. Lejeaftalerne

løber frem til senest 2037.

Note 38 Eventualposter

Eventualaktiver

Det danske interessentselskab DPTG I/S, der ejes af GN

Store Nord A/S (med 75%) og TDC (med 25%) indledte i juni

2001 en voldgiftssag mod Telekomunikacja Polska S.A.

(TPSA) med påstand om, at DPTG var berettiget til at modtage

en andel på 14,8% af omsætningen fra al trafik gennem

det fiberoptiske kabel North South Link (NSL), som blev

leveret til TPSA i 1994. DPTG stillede krav om ca. DKK

5.000m inklusive renter for ikke afregnet trafikomsætning

fra februar 1994 til midt juni 2004. Den 3. september 2010

blev DPTG I/S tildelt DKK 2.941m inklusive renter ved en

voldgiftsret i Wien. Den 31. december 2011 havde TPSA

endnu ikke betalt det tildelte beløb, og DPTG har derfor

anmodet om en erklæring om anerkendelse af voldgiftskendelsen

til byretten i Warszawa og er påbegyndt inddrivelse

i andre lande. TPSA ankede kendelsen om tilkendelse

af ikke-afregnet omsætning i Østrig.

De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som

forventes modtaget i henhold til uopsigelige fremlejekontrakter,

udgjorde DKK 85m pr. 31. december 2011 mod

DKK 33m pr. 31. december 2010.

Ud over kravet om ikke-afregnet trafikomsætning fra februar

1994 til midt juni 2004 har DTPG indgivet et krav mod

TPSA om ikke-afregnet trafikomsætning for perioden juni

2004 til januar 2009. Kravet inklusive renter udgør DKK

2.386m.

TDC havde endnu ikke indregnet den eventuelle indtægt pr.

31. december 2011, idet realiseringen af indtægten på

nuværende tidspunkt ikke blev anset som så godt som

sikker.

Den 12. januar 2012 indgik DPTG et forlig med TPSA. I

henhold til forliget betaler TPSA EUR 550m svarende til DKK

4,1 mia. til fuld og endelig afgørelse af alle krav i sagen. Af

disse modtager TDC DKK 1,0 mia. Efter skat udgør beløbet

ca. DKK 770m.

160


Forligsbeløbet blev modtaget med EUR 275m den 13.

januar 2012 og EUR 275m den 19. januar 2012.

Provenuet af forliget vil blive indregnet i resultatopgørelsen

under særlige poster vedrørende resultat af joint ventures

og associerede virksomheder i 1. kvartal 2012.

Eventualforpligtelser

TDC er part i visse verserende retssager og sager, der

verserer hos offentlige myndigheder og klagenævn. På

grundlag af en juridisk vurdering af det sandsynlige udfald

af de enkelte sager er det ledelsens opfattelse, at disse

sager ikke vil have væsentlig negativ indflydelse på TDC’s

finansielle stilling.

Koncernen er forpligtet efter reglerne i Tjenestemandslovens

§32 om fratrædelsesgodtgørelse over for tidligere

statstjenestemænd og over for medarbejdere, der er medlemmer

af de tilknyttede danske pensionskasser, og som er

ansat på tjenestemandslignende vilkår før den 1. april

1970. I tilfælde af opsigelse har sådanne medarbejdere ret

til enten en særlig fratrædelsesgodtgørelse (rådighedsløn)

på tre års løn eller tre måneders fuld løn og to tredjedele af

den samlede månedsløn i fire år og 9 måneder (ventepenge).

TDC’s samlede fratrædelsesgodtgørelser omfatter lønninger

I opsigelsesperioden, rådighedsløn, ventepenge, udbetalinger

iht. funktionærloven, særlige fratrædelsesgodtgørelser

(iht. IAS 19 Personaleydelser), arbejdsmarkedsbidrag

og genplaceringsomkostninger. I 2011 udgjorde de gennemsnitlige

fratrædelsesomkostninger pr. fuldtidsbeskæftiget

medarbejder DKK 395.000 (2010: DKK 384.000) for

ikke-tjenestemænd, DKK 1.377.000 (2010: DKK 1.285.000)

for tidligere statstjenestemænd, DKK 1.330.000 (2010:

DKK 1.321.000) for medarbejdere ansat på tjenestemandslignende

vilkår eller et vægtet gennemsnit på DKK 780.000

(2010: DKK 761.000) pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder.

De gennemsnitlige fratrædelsesomkostninger beregnes

som de samlede omkostninger i 2011 divideret med antal

TDC Årsrapport 2011

fuldtidsbeskæftigede medarbejdere omfattet af fratrædelsesprogrammer

for perioden.

Ændring i ejerforhold (change of control)

EU overtagelsesdirektivet, der er delvist implementeret i

årsregnskabsloven, indeholder visse regler vedrørende

børsnoterede selskabers præsentation af information

vedrørende kapital- og ejerstruktur m.v. samt bestemmelser

om ændring i ejerforhold (change of control) i væsentlige

aftaler.

Oplysninger vedrørende TDC’s ejerforhold er indeholdt i

afsnittet ’Aktionærinformation’. Se note 6 Personaleomkostninger

for oplysninger vedrørende ejerskifteklausuler i

relation til ledende medarbejderes ansættelseskontrakter.

Derudover har Koncernen indgået andre aftaler, som vil

træde i kraft, blive ændret eller opsagt i forbindelse med

ændringer i Koncernens ejerforhold, såfremt en overtagelse

effektueres. En ændring i ejerforholdet kan resultere i opsigelse

af ovennævnte aftaler af de pågældende modparter.

TDC har licens til at udbyde mobiltjenester i Danmark. TDC

har UMTS-licenser til at levere 3G-tjenester, tre GSMlicenser

(DCS 1800, DSC6 og GSM1) og en licens, der giver

TDC adgang til parrede frekvenser på 2x20 MHz inden for

2,5 GHz frekvensområdet. Erhvervsstyrelsen kan trække de

nuværende licenser tilbage, hvis TDC ikke opfylder licensbetingelserne,

herunder opnår myndighedernes godkendelse

ved ændring i ejerforhold (change of control). I tilfælde af

tilbagetrækning af en licens på en teknologi, der er væsentlig

for TDC’s udbud af tjenester, kan TDC blive tvunget til at

ophøre med at bruge denne teknologi, hvilket kan få negativ

indvirkning på TDC’s virksomhed, omsætning og indtjening.

Nogle af TDC’s kontrakter med tredjeparter indeholder

ejerskifteklausuler. Ændrede ejerforhold kan føre til ophør

af sådanne kontrakter. Ophør af sådanne kontrakter ville

ikke hver for sig eller samlet have en væsentlig negativ

indvirkning på TDC’s omsætning og indtjening.

161


Note 39 Forsknings- og udviklingsomkostninger

TDC Årsrapport 2011

Årets forsknings- og udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen udgør DKK 166m i 2011 mod DKK 178m i 2010.

Note 40 Revisionshonorarer 1 DKKm

2011 2010

Lovpligtig revision 14 16

Andre ydelser end lovpligtig revision:

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 1 2

Skatterådgivning 1 3

Andre ydelser 6 12

Andre ydelser end lovpligtig revision i alt 8 17

I alt 22 33

1 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer.

Note 41 Begivenheder efter balancedagen

Afgørelse af tvist mellem DPTG og TPSA

Den 12. januar 2012 meddelte TDC A/S, at der var indgået forlig i den sag, der siden 2001 har verseret mellem Danish Polish

Telecommunication Group I/S (DPTG) og Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA). TDC ejer 25% af DTPG og GN Store Nord A/S ejer

75%. TPSA er en polsk telekommunikationskoncern, som France Telecom har en bestemmende ejerandel i.

Sagen vedrører afregning af trafik, der i perioden februar 1994 til og med januar 2009 er ført via det fiberoptiske telekommunikationssystem

(NSL) i Polen, og hvor DPTG var berettiget til at modtage 14,8% af det samlede overskud af NSL frem til

januar 2009.

I henhold til forliget betaler TPSA EUR 550m svarende til DKK 4,1 mia. til fuld og endelig afgørelse af alle krav i sagen. Af disse

modtager TDC DKK 1,0 mia. Efter skat udgør beløbet ca. DKK 770 m.

Forligsbeløbet blev modtaget med EUR 275m den 13. januar 2012 og EUR 275m den 19. januar 2012.

Provenuet af forliget vil blive indregnet i resultatopgørelsen under særlige poster vedrørende resultat af joint ventures og

associerede virksomheder i 1. kvartal 2012.

162


TDC Årsrapport 2011

163


TDC Årsrapport 2011

Moderselskabets resultatopgørelse DKKm

Note 2011 2010

Omsætning 4 17.156 17.668

Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.054) (3.015)

Bruttoavance 14.102 14.653

Eksterne omkostninger (3.447) (3.752)

Personaleomkostninger 5 (2.678) (2.897)

Andre indtægter og omkostninger 6 244 266

Driftsresultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og

særlige poster (EBITDA før pensionsindtægter) 8.221 8.270

Pensionsindtægter 438 435

Driftsresultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 8.659 8.705

Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (3.901) (4.111)

Resultat af primær drift før særlige poster 4.758 4.594

Særlige poster 7 (622) (573)

Driftsresultat 4.136 4.021

Dagsværdireguleringer 374 116

Valutakursreguleringer 51 (731)

Finansielle indtægter 8 2.161 2.313

Finansielle omkostninger 9 (2.245) (2.574)

Finansielle poster 341 (876)

Resultat før skat 4.477 3.145

Skat af årets resultat 10 (914) (527)

Årets resultat 3.563 2.618

Moderselskabets resultatopgørelse

164


TDC Årsrapport 2011

Moderselskabets totalindkomstopgørelse DKKm

2011 2010

Årets resultat 3.563 2.618

Tilbageførsel af valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder 0 483

Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme

Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme overført til

266 0

resultatopgørelsen (150) 0

Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger 312 (431)

Skat af anden totalindkomst

Tilbageførsel af skat vedrørende valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske

(78) 108

selskaber 0 (78)

Anden totalindkomst 350 82

Totalindkomst i alt 3.913 2.700

165


TDC Årsrapport 2011

Aktiver DKKm

Note 2011 2010

Anlægsaktiver

Immaterielle aktiver 11 26.550 27.920

Materielle aktiver 12 12.336 12.496

Kapitalandele i dattervirksomheder 13 11.161 10.244

Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder 14 48 37

Værdipapirer og andre kapitalandele 5 6

Pensionsaktiver 15 8.060 7.487

Tilgodehavender 16 271 234

Afledte finansielle instrumenter 25 324 0

Periodeafgrænsningsposter 17 289 252

Anlægsaktiver i alt 59.044 58.676

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 18 157 150

Tilgodehavender 16 3.756 3.620

Afledte finansielle instrumenter 25 13 91

Periodeafgrænsningsposter 17 298 305

Likvide beholdninger 19 1.451 781

Omsætningsaktiver i alt 5.675 4.947

Aktiver i alt 64.719 63.623

Moderselskabets balance pr. 31. december

166


TDC Årsrapport 2011

Egenkapital og forpligtelser DKKm

Note 2011 2010

Egenkapital

Aktiekapital 20 825 992

Reserve for sikring af pengestrømme 116 0

Overført resultat 22.888 22.461

Foreslået udbytte 1.790 0

Egenkapital i alt 25.619 23.453

Langfristede forpligtelser

Udskudte skatteforpligtelser 10 5.807 5.763

Hensatte forpligtigelser 23 686 878

Lån 21 19.354 23.396

Afledte finansielle instrumenter 25 38 0

Periodeafgrænsningsposter 22 695 765

Langfristede forpligtelser i alt 26.580 30.802

Kortfristede forpligtelser

Lån 21 3.759 175

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 24 4.329 3.874

Skyldig selskabsskat 10 167 672

Gæld til tilknyttede virksomheder 1.974 1.574

Afledte finansielle instrumenter 25 72 659

Periodeafgrænsningsposter 22 1.716 1.785

Hensatte forpligtigelser 23 503 629

Kortfristede forpligtelser i alt 12.520 9.368

Forpligtelser i alt 39.100 40.170

Egenkapital og forpligtelser i alt 64.719 63.623

Moderselskabets balance pr. 31. december

167


TDC Årsrapport 2011

Moderselskabets pengestrømsopgørelse DKKm

Note 2011 2010

Driftsresultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige poster

(EBITDA før pensionsindtægter) 8.221 8.270

Regulering for ikke-likvide poster 26 94 147

Pensionsbidrag (140) (151)

Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser (73) (7)

Pengestrømme vedrørende særlige poster (693) (774)

Ændring i driftskapital 27 (467) 682

Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat 6.942 8.167

Renteindbetalinger 951 447

Betalte renter (1.550) (1.778)

Realiserede valutakursreguleringer (8) (1.175)

Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat 6.335 5.661

Betalt selskabsskat (1.453) (1.317)

Pengestrømme fra driftsaktiviteter 4.882 4.344

Investering i dattervirksomheder (365) (212)

Investering i materielle aktiver (1.807) (2.473)

Investering i immaterielle aktiver (692) (771)

Investering i øvrige anlægsaktiver (30) (52)

Frasalg af dattervirksomheder 7 16.187

Salg af materielle aktiver 11 39

Salg af joint ventures og associerede virksomheder 0 1

Salg af øvrige anlægsaktiver 107 12

Modtagne udbytter fra dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder 652 1.648

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (2.117) 14.379

Provenu ved langfristet lånoptagelse 16.677 0

Afdrag på langfristede lån (17.880) (8.813)

Ændring i kortfristede banklån 238 (2.146)

Ændring i rentebærende tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser 650 1.987

Køb af egne aktier 0 (9.000)

Betalt udbytte (1.780) (70)

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (2.095) (18.042)

Pengestrømme i alt 670 681

Likvider pr. 1. januar 781 100

Likvider pr. 31. december

Moderselskabets pengestrømsopgørelse

1.451 781

168


TDC Årsrapport 2011

Moderselskabets egenkapitalopgørelse DKKm

Aktiekapital

Reserve for

valutakursreguleringer

Reserve for

sikring af

pengestrømme

Overført

resultat

Foreslået

udbytte I alt

Egenkapital pr. 1. januar 2010 992 (405) 0 29.025 0 29.612

Tilbageførsel af valutasikring af nettoinvesteringer

i udenlandske virksomheder

Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende ydelses-

- 483 - - - 483

baserede pensionsordninger - - - (431) - (431)

Skat af anden totalindkomst

Tilbageførsel af skat vedrørende valutasikring af

- 0 0 108 - 108

nettoinvesteringer i udenlandske selskaber - (78) - - - (78)

Årets resultat - - - 2.618 0 2.618

Totalindkomst i alt - 405 0 2.295 0 2.700

Køb af egne aktier - - - (9.000) 0 (9.000)

Aktiebaseret aflønning - - - 141 0 141

Egenkapital pr. 31. december 2010 992 0 0 22.461 0 23.453

Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter

til sikring af pengestrømme

Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter

til sikring af pengestrømme overført til

- - 266 0 - 266

resultatopgørelsen

Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende ydelses-

- - (150) - - (150)

baserede pensionsordninger - - - 312 - 312

Skat af anden totalindkomst - 0 0 (78) - (78)

Årets resultat - - - 1.773 1.790 3.563

Totalindkomst i alt - 0 116 2.007 1.790 3.913

Udbetalt udbytte - - - (1.799) - (1.799)

Udbytte af egne aktier - - - 19 - 19

Annullering af egne aktier (167) - - 167 - 0

Aktiebaseret aflønning - - - 33 - 33

Egenkapital pr. 31. december 2011

Moderselskabets egenkapitalopgørelse

825 0 116 22.888 1.790 25.619

På generalforsamlingen, som afholdes den 8. marts 2012, vil bestyrelsen foreslå et udbytte pr. aktie på DKK 2,17. Inklusive

det foreløbige udbytte på DKK 2,18 pr. aktie udloddet den 10. august 2011 vil det foreslåede udbytte for regnskabsåret 2011

i alt udgøre DKK 4,35 pr. aktie. For regnskabsåret 2010 blev der ikke udloddet udbytte.

169


Noter til moderselskabets årsregnskab

Oversigt

1 Anvendt regnskabspraksis

2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger

3 Nye regnskabsstandarder

4 Omsætning

5 Personaleomkostninger

6 Andre indtægter og omkostninger

7 Særlige poster

8 Finansielle indtægter

9 Finansielle omkostninger

10 Selskabsskat

11 Immaterielle aktiver

12 Materielle aktiver

13 Kapitalandele i dattervirksomheder

14 Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder

15 Pensionsaktiver

16 Tilgodehavender

17 Periodeafgrænsningsposter (aktiver)

18 Varebeholdninger

19 Likvide beholdninger

20 Egenkapital

21 Lån

22 Periodeafgrænsningsposter (forpligtelser)

23 Hensatte forpligtelser

24 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

25 Finansielle instrumenter m.v.

26 Regulering for ikke-likvide poster

27 Ændring i driftskapital

28 Rentebærende nettogæld

29 Nærtstående parter

30 Andre finansielle forpligtelser

31 Eventualposter

32 Forsknings- og udviklingsomkostninger

33 Begivenheder efter balancedagen

TDC Årsrapport 2011

Noter til moderselskabets årsregnskab

170


Note 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for moderselskabet for 2011 er aflagt i

overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder

(IFRS), der er godkendt af den Europæiske Union

samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse

for børsnoterede selskaber. De yderligere danske

oplysningskrav fremgår af IFRS-bekendtgørelsen udstedt af

Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven. For

moderselskabet er der ingen forskel på, om regnskabet er

aflagt i overensstemmelse med IFRS godkendt af den Europæiske

Union eller IFRS, som udstedt af IASB.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til

sidste år.

Den for moderselskabets anvendte regnskabspraksis er

den samme som for koncernen med nedenstående tilføjelser.

Der henvises til koncernregnskabets note 1 for en

omtale af koncernens anvendte regnskabspraksis.

Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger

For information om væsentlige regnskabsmæssige skøn og

vurderinger henvises til koncernregnskabets note 2.

Investeringer i dattervirksomheder udgør en væsentlig del

af TDC’s samlede aktiver. Tests for værdiforringelse af

dattervirksomheder foretages, hvis begivenheder eller

ændrede forhold indikerer, at den regnskabsmæssige værdi

ikke er genindvindelig. Målingen af dattervirksomheder er

en kompliceret proces, der kræver et væsentligt ledelsesskøn

i forbindelse med opstilling af forskellige forudsætnin-

Note 3 Nye regnskabsstandarder

TDC Årsrapport 2011

Supplerende anvendt regnskabspraksis for moderselskabet

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder, joint

ventures og associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures

og associerede virksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen

i det regnskabsår, hvor udbyttet udloddes.

Kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og

associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede

virksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen

overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne

lavere værdi. Indtil 1. januar 2009 blev den regnskabsmæssige

værdi nedskrevet i det omfang, udloddet udbytte

overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet.

ger, herunder forventninger til fremtidige pengestrømme,

diskonteringsfaktor samt vækstrater i terminalperioden.

Følsomheden af den anslåede måling under disse forudsætninger

– samlet eller enkeltvis – kan være betydelig.

Endvidere kan anvendelse af forskellige skøn og forudsætninger

ved fastsættelse af sådanne aktivers dagsværdi

resultere i forskellige værdier og kunne eventuelt medføre

nedskrivning for tab ved værdiforringelse i fremtidige regnskabsperioder.

For information om nye regnskabsstandarder for koncernen henvises til koncernregnskabets note 3.

Note 4 Omsætning DKKm

2011 2010

Salg af varer 570 275

Salg af tjenesteydelser 16.586 17.393

I alt 17.156 17.668

171


TDC Årsrapport 2011

Note 5 Personaleomkostninger DKKm

2011 2010

Lønninger (2.793) (3.059)

Pensioner (362) (389)

Aktiebaseret aflønning (48) 0

Social sikring (77) (76)

I alt (3.280) (3.524)

Heraf aktiveret som anlægsaktiver 602 627

I alt (2.678) (2.897)

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 1, 2 6.356 7.143

¹ Tallet omfatter det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede, inklusive fastansatte og trainees.

2 Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i TDC omfatter 156 (2010 186) ansatte berettiget til pension på tjenestemandslignende vilkår, som er udlånt til

eksterne parter i forbindelse med outsourcing af opgaver eller frasalg af aktiviteter, og som er berettiget til pension på tjenestemandslignende vilkår.

Vederlag til bestyrelse og koncernledelse fremgår af koncernregnskabets note 6.

Note 6 Andre indtægter og omkostninger DKKm

2011 2010

Andre indtægter 246 276

Andre omkostninger (2) (10)

I alt 244 266

Andre indtægter består primært af indtægter fra udlånte tjenestemænd, leje og leasing, kompensation for kabelbrud samt

fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle aktiver.

Note 7 Særlige poster DKKm

2011 2010

Fortjeneste ved frasalg af virksomheder og ejendomme 94 609

Tab ved frasalg af virksomheder og ejendomme 0 (68)

Nedskrivning for værdiforringelse 4 (50)

Omkostninger vedrørende fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (558) (605)

Øvrige omstruktureringsomkostninger m.v. (149) (459)

Omkostninger vedrørende erhvervelse af virksomheder (13) 0

Særlige poster før skat (622) (573)

Skat vedrørende særlige poster 152 321

Særlige poster efter skat (470) (252)

172


TDC Årsrapport 2011

Note 8 Finansielle indtægter DKKm

2011 2010

Renteindtægter 881 454

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 21 33

Udbytter fra dattervirksomheder 745 1.647

Udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder 1 1

Tilbageførsel af nedskrivninger af kapitalandele i dattervirksomheder 513 178

I alt 2.161 2.313

Note 9 Finansielle omkostninger DKKm

2011 2010

Nedskrivninger af kapitalandele i dattervirksomheder (87) (527)

Nedskrivninger af kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder 0 (1)

Renteomkostninger (2.146) (2.008)

Renter til tilknyttede virksomheder (12) (38)

I alt (2.245) (2.574)

Note 10 Skat af årets resultat DKKm

2011

Skat af årets

resultat

Skyldig/ Udskudte skattejf.resultat-

(tilgodehavende) forpligtelser/

opgørelsen selskabsskat (skatteaktiver)

Pr. 1. januar - 672 5.763

Skat af årets resultat (947) 1.025 (78)

Regulering af tidligere års skat 33 (77) 44

Skat vedrørende anden totalindkomst - 0 78

Betalt skat - (1.453) -

I alt (914) 167 5.807

Skat af årets resultat specificeres således:

Resultat eksklusive særlige poster (1.066) - -

Særlige poster 152 - -

I alt (914) - -

Skat af årets

resultat

jf. resultatopgørelsen

2010

Skyldig/

(tilgodehavende)

selskabsskat

Udskudte skatte-

forpligtelser/

(skatteaktiver)

Pr. 1. januar - 1.033 6.222

Skat af årets resultat (565) 987 (422)

Regulering af tidligere års skat 38 (31) (7)

Skat vedrørende anden totalindkomst - 0 (30)

Betalt skat - (1.317) -

I alt (527) 672 5.763

Skat af årets resultat specificeres således:

Resultat eksklusive særlige poster (848) - -

Særlige poster 321 - -

I alt (527) - -

173


Afstemning af årets effektive skatteprocent

TDC Årsrapport 2011

2011 2010

Selskabsskatteprocent i Danmark 25,0 25,0

Skattefrie udbytter fra dattervirksomheder (3,7) (11,1)

Nedskrivninger og tilbageførsel af nedskrivninger af kapitalandele i dattervirksomheder (2,0) 2,4

Andre ikke-skattepligtige indkomster og ikke-fradragsberettigede omkostninger 0,1 (0,1)

Regulering af tidligere års skat (0,7) (1,0)

Rentefradragsbegrænsning 2,2 7,6

Årets effektive skatteprocent eksklusive særlige poster 20,9 22,8

Særlige poster (0,5) (6,0)

Årets effektive skatteprocent inklusive særlige poster 20,4 16,8

Specifikation af udskudt skat DKKm

2011 2010

Hensatte forpligtigelser (28) (95)

Kortfristet del (28) (95)

Immaterielle aktiver 3.296 3.641

Materielle aktiver 606 678

Pensionsaktiver 2.015 1.872

Andet (82) (333)

Langfristet del 5.835 5.858

Udskudt skat pr. 31. december 5.807 5.763

TDC A/S indgår i sambeskatningen med alle danske dattervirksomheder.

TDC A/S er administrationsselskabet i sambeskatningen.

De sambeskattede selskaber i TDC Koncernen

hæfter kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten

og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den

del af indkomsten, som fordeles til selskaberne. Når administrationsselskabet

har modtaget betaling fra sambeskattede

koncernselskaber, overtager administrationsselskabet

hæftelsen herfor.

174


TDC Årsrapport 2011

Note 11 Immaterielle aktiver DKKm

Goodwill

2011

Kunde-

forhold Varemærker

Rettigheder,

software

m.v. I alt

Kostpris pr. 1. januar 12.781 14.354 5.339 6.158 38.632

Overførsler 0 25 0 (25) 0

Tilgang 0 4 0 585 589

Afhændede og fuldt amortiserede aktiver 0 0 0 (25) (25)

Kostpris pr. 31. december

Amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse

12.781 14.383 5.339 6.693 39.196

pr. 1. januar 0 (6.762) 0 (3.950) (10.712)

Overførsler 0 (25) 0 25 0

Amortiseringer 0 (1.358) 0 (607) (1.965)

Nedskrivning for værdiforringelse 0 0 0 (5) (5)

Tilbageførte nedskrivninger 0 11 0 0 11

Afhændede og fuldt amortiserede aktiver

Amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse

0 0 0 25 25

pr. 31. december 0 (8.134) 0 (4.512) (12.646)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 12.781 6.249 5.339 2.181 26.550

Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter

pr. 31. december - 0 0 1 1

Goodwill

2010

Kunde-

forhold Varemærker

Rettigheder,

software

m.v. I alt

Kostpris pr. 1. januar 12.781 14.348 5.339 5.580 38.048

Tilgang 0 30 0 899 929

Afhændede og fuldt amortiserede aktiver 0 (24) 0 (321) (345)

Kostpris pr. 31. december

Amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse

12.781 14.354 5.339 6.158 38.632

pr. 1. januar 0 (5.253) 0 (3.624) (8.877)

Amortiseringer 0 (1.525) 0 (613) (2.138)

Nedskrivning for værdiforringelse 0 0 0 (34) (34)

Afhændede og fuldt amortiserede aktiver

Amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse

0 16 0 321 337

pr. 31. december 0 (6.762) 0 (3.950) (10.712)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 12.781 7.592 5.339 2.208 27.920

Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter

pr. 31. december - 0

0 1 1

Den regnskabsmæssige værdi af software udgjorde DKK 1.130m mod DKK 1.054m i 2010. Tilgangen i 2011 af internt udviklet

software udgjorde DKK 105m mod DKK 76m i 2010.

Goodwill vedrører Privat og Erhverv. Oplysninger om nedskrivningstest fremgår af koncernregnskabets note 14.

Varemærker vedrører Privat og Erhverv og udgjorde henholdsvis DKK 3.299m og DKK 2.040m.

175


TDC Årsrapport 2011

Note 12 Materielle aktiver DKKm

Grunde og

bygninger Teleanlæg Andre anlæg

2011

Beholdninger

af anlægs

materiel

Materielle

aktiver under

opførelse I alt

Kostpris pr. 1. januar 539 18.687 1.448 382 224 21.280

Overførsler (1) 421 35 (229) (226) 0

Anlægsproduktion 0 903 0 0 0 903

Indkøb af færdige kapitalgenstande 2 330 51 240 259 882

Afhændede aktiver (1) (969) (498) 0 0 (1.468)

Kostpris pr. 31. december

Af- og nedskrivninger for

539 19.372 1.036 393 257 21.597

værdiforringelse pr. 1. januar (47) (7.408) (1.070) (259) 0 (8.784)

Overførsler 0 (2) 2 0 0 0

Afskrivninger (11) (1.744) (145) 0 0 (1.900)

Nedskrivning for værdiforringelse 0 (24) (8) (8) 0 (40)

Tilbageførsel af nedskrivninger for værdiforringelse 0 3 0 0 0 3

Afhændede aktiver

Af- og nedskrivninger for

0 967 493 0 0 1.460

værdiforringelse pr. 31. december (58) (8.208) (728) (267) 0 (9.261)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 481 11.164 308 126 257 12.336

Regnskabsmæssig værdi af finansielt

leasede
aktiver pr. 31. december 69 0 0 - - 69

Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter

pr. 31. december 0 0 0 - 0 0

176


Grunde og

bygninger Teleanlæg Andre anlæg

2010

Beholdninger

af anlægs

materiel

TDC Årsrapport 2011

DKKm

Materielle

aktiver under

opførelse I alt

Kostpris pr. 1. januar 661 17.108 1.630 392 414 20.205

Overførsler (19) 758 72 (230) (581) 0

Anlægsproduktion 0 960 0 1 0 961

Indkøb af færdige kapitalgenstande 6 812 78 219 391 1.506

Afhændede aktiver (109) (951) (332) 0 0 (1.392)

Kostpris pr. 31. december

Af- og nedskrivninger for

539 18.687 1.448 382 224 21.280

værdiforringelse pr. 1. januar (35) (6.583) (1.185) (225) 0 (8.028)

Overførsler 5 1 (6) 0 0 0

Afskrivninger (5) (1.719) (196) 0 0 (1.920)

Nedskrivning for værdiforringelse (17) (34) (9) (34) 0 (94)

Afhændede aktiver

Af- og nedskrivninger for

5 927 326 0 0 1.258

værdiforringelse pr. 31. december (47) (7.408) (1.070) (259) 0 (8.784)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 492 11.279 378 123 224 12.496

Regnskabsmæssig værdi af finansielt

leasede
aktiver pr. 31. december 74 0 3 - - 77

Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter

pr. 31. december 0 0 0 - 0 0

Der er i 2011 indtægtsført modtagne erstatningsbeløb vedrørende materielle aktiver for DKK 40m mod DKK 42m i 2010.

Note 13 Kapitalandele i dattervirksomheder DKKm

2011 2010

Kostpris pr. 1. januar 16.692 32.023

Årets tilgang 479 216

Overført fra kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder 0 12

Årets afgang (99) (15.559)

Kostpris pr. 31. december 17.072 16.692

Kostpris pr. 1. januar (6.448) (6.623)

Årets nedskrivninger for værdiforringelse (87) (527)

Årets tilbageførsel af nedskrivninger for værdiforringelse 513 178

Årets afgang 111 524

Akkumulerede nedskrivninger pr. 31. december (5.911) (6.448)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 11.161 10.244

177


TDC Årsrapport 2011

Oversigt over dattervirksomheder pr. 31. december 2011

Selskabsnavn Hjemsted Valuta TDC A/S’ ejerandel i % 1

YouSee A/S København DKK 100,0

Fullrate A/S København DKK 100,0

Companymobile A/S Skanderborg DKK 100,0

Service Hosting A/S København DKK 100,0

TDC AS Oslo, Norge NOK 100,0

TDC Con SQOV AB Stockholm, Sverige SEK 100,0

NetDesign A/S Farum DKK 100,0

TDC Mobil Center A/S Odense DKK 100,0

TDC Contact Center Europe A/S Sønderborg DKK 100,0

Telmore A/S Tåstrup DKK 100,0

Onfone ApS København DKK 100,0

TDC Reinsurance A/S København DKK 100,0

¹ For at fremme overskueligheden er visse mindre dattervirksomheder ikke medtaget særskilt i oversigten.

Test for værdiforringelse af dattervirksomheder indregnet til kostpris

Den regnskabsmæssige værdi af dattervirksomheder testes for værdiforringelse, hvis der er udslagsgivende begivenheder.

Note 14 Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder DKKm

2011 2010

Kostpris pr. 1. januar 40 34

Årets tilgang 11 19

Overført til kapitalandele i dattervirksomheder 0 (12)

Årets afgang 0 (1)

Kostpris pr. 31. december 51 40

Kostpris pr. 1. januar (3) (2)

Årets nedskrivninger for værdiforringelse 0 (1)

Årets afgang 0 0

Akkumulerede nedskrivninger pr. 31. december (3) (3)

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 48 37

Note 15 Pensionsaktiver

For informationer vedrørende pensionsaktiver henvises til koncernregnskabets note 27 vedrørende omtale af den danske

ydelsesbaserede ordning.

178


TDC Årsrapport 2011

Note 16 Tilgodehavender DKKm

2011 2010

Tilgodehavender fra salg 2.647 2.638

Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender (201) (189)

Tilgodehavender fra salg, netto 2.446 2.449

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.053 1.078

Andre tilgodehavender 528 327

I alt 4.027 3.854

der indregnes således:

Anlægsaktiver 271 234

Omsætningsaktiver 3.756 3.620

I alt 4.027 3.854

Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 1. januar (189) (217)

Tilgang (120) (129)

Afgang 108 157

Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 31. december (201) (189)

Forfaldne tilgodehavender, der er værdiforringede 537 567

Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede 372 255

Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede kan specificeres således:

Tilgodehavender, forfaldne i mindre end 6 måneder 259 180

Tilgodehavender, forfaldne mellem 6 og 12 måneder 64 20

Tilgodehavender, forfaldne i mere end 12 måneder 49 55

I alt 372 255

Forfaldne tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 909m

mod DKK 822m pr. 31. december 2010. Andre tilgodehavender

indeholder nedskrivning for værdiforringelse på DKK

15m mod DKK 15m pr. 31. december 2010.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte tilgodehavender

udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 0m mod DKK 1.078m

pr. 31. december 2010.

179


TDC Årsrapport 2011

Note 17 Periodeafgrænsningsposter (aktiver) DKKm

2011 2010

Forudbetalinger vedrørende ikke-refunderbare oprettelsesindtægter 367 345

Andre periodeafgrænsningsposter 220 212

I alt 587 557

der indregnes således:

Anlægsaktiver 289 252

Omsætningsaktiver 298 305

I alt 587 557

Note 18 Varebeholdninger DKKm

2011 2010

Varer under fremstilling 0 0

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 157 150

I alt 157 150

Varebeholdninger indregnet som vareforbrug i 2011 udgjorde DKK 552m mod DKK 182m i 2010.

Nedskrivninger på varebeholdninger udgjorde DKK 4m i 2011 mod DKK 6m i 2010. Tilbageførte nedskrivninger på varebeholdninger

udgjorde DKK 3m i 2011 mod DKK 1m i 2010.

Note 19 Likvide beholdninger

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte likvide beholdninger udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 0m mod DKK 780m pr.

31. december 2010.

Note 20 Egenkapital

For information om aktiekapital og egne aktier henvises til koncernregnskabets note 21.

180


TDC Årsrapport 2011

Note 21 Lån DKKm

2011 2010

Specifikation af langfristede lån:

Banklån 0 17.737

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) 19.056 5.342

Gæld vedrørende finansiel leasing 123 116

Andre lån 175 201

I alt 19.354 23.396

Specifikation af kortfristede lån:

Banklån 293 55

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) 3.402 0

Gæld vedrørende finansiel leasing 30 20

Andre lån 34 100

I alt 3.759 175

Langfristede og kortfristede lån i alt 23.113 23.571

Dagsværdi 24.495 24.142

Nominel værdi 22.971 23.830

Langfristede lån forfalder i følgende perioder:

1-3 år 99 3.504

3-5 år 8.165 19.737

Efter 5 år 11.090 155

I alt 19.354 23.396

Gæld vedrørende finansiel leasing DKKm

Minimumsydelser Nutidsværdi

2011 2010 2011 2010

Til betaling inden for 1 år 36 26 30 20

Til betaling mellem 1-3 år 48 32 37 21

Til betaling mellem 3-5 år 29 29 21 20

Til betaling efter mere end 5 år 113 128 65 75

I alt 226 215 153 136

Gæld vedrørende finansiel leasing omfatter væsentligst leasingaftaler vedrørende ejendomme og it-udstyr.

181


TDC Årsrapport 2011

Note 22 Periodeafgrænsningsposter (forpligtelser) DKKm

2011 2010

Periodiserede ikke-refunderbare oprettelsesindtægter 1.022 1.132

Periodiserede abonnementsindtægter 1.364 1.387

Øvrige periodeafgrænsningsposter 25 31

I alt 2.411 2.550

der indregnes således:

Langfristede forpligtelser 695 765

Kortfristede forpligtelser 1.716 1.785

I alt 2.411 2.550

Note 23 Hensatte forpligtelser DKKm

2011 2010

Retable- Omstruk

ringsforplig turerings

Andre

telser forpligtelser hensættelser I alt I alt

Hensatte forpligtelser pr. 1. januar 156 714 637 1.507 1.509

Hensatte forpligtelser 7 356 151 514 706

Ændring i nutidsværdi (15) 8 12 5 18

Udnyttede hensatte forpligtelser (3) (516) (260) (779) (655)

Tilbageførsel af uudnyttede hensatte forpligtelser. (1) (5) (52) (58) (71)

Hensatte forpligtelser pr. 31. december 144 557 488 1.189 1.507

der indregnes således:

Langfristede forpligtelser 144 228 314 686 878

Kortfristede forpligtelser 0 329 174 503 629

I alt 144 557 488 1.189 1.507

Retableringsforpligtelser vedrører fremtidig demontering af

mobiludstyr og retablering af ejendomme ejet af tredjemand.

Usikkerhederne er væsentligst relateret til tidspunkterne

for de relaterede udbetalinger. Hovedparten af disse

forpligtelser forventes ikke at give anledning til udbetalinger

før 2016.

Omstruktureringsforpligtelser vedrører væsentligst fratrædelsesprogrammer.

Hovedparten af disse forpligtelser

forventes at give anledning til udbetalinger i perioden

2012-2016. Usikkerhederne er væsentligst relateret til de

estimerede beløb.

Andre hensatte forpligtelser vedrører væsentligst ydelser i

forbindelse med verserende restsager, tabsgivende kontrakter,

bonus til ledelse og medarbejdere samt vederlag til

medarbejdere i forbindelse med jubilæer.

Note 24 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser DKKm

2011 2010

Leverandørgæld 2.542 2.635

Modtagne forudbetalinger fra kunder 43 56

Anden gæld 1.744 1.183

I alt 4.329 3.874

Af kortfristede forpligtelser pr. 31. december 2011 forfalder DKK 31m efter mere end 1 år mod DKK 54m pr. 31. december

2010.

182


Note 25 Finansielle instrumenter m.v.

Moderselskabet er eksponeret for markeds- og kreditrisici i

forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester

i fremmed valuta og ved investeringer i og finansiering

TDC Årsrapport 2011

af aktiviteter. Analyser af sådanne risici er vist nedenfor.

Der henvises til koncernregnskabets note 26 for yderligere

oplysninger.

A: Valutarisici DKKm

Finansielle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta pr. 31. december kan specificeres som følger:

Finansielle aktiver og

forpligtelser

Valuta Udløbsdato Aktiver Forpligtelser

2011 2010

Afledte

finansielle

instrumenter 1

Netto

position

EUR < 1 år 112 (4.380) 371 (3.897) (1.410)

1-3 år 0 0 1 1 (2.965)

3-5 år 0 (8.086) 2.441 (5.645) (19.735)

> 5 år 0 (6.136) (1.572) (7.708) (115)

EUR i alt 112 (18.602) 1.241 (17.249) (24.225)

GBP < 1 år 242 (235) 0 7 0

1-3 år 0 0 0 0 0

3-5 år 0 0 0 0 0

> 5 år 0 (4.835) 6.448 1.613 2 0

GBP i alt 242 (5.070) 6.448 1.620 0

Andre aktiviteter < 1 år 895 (918) 0 (23) 183

1-3 år 0 0 0 0 0

3-5 år 0 0 0 0 0

> 5 år 0 0 0 0 0

Andre i alt 895 (918) 0 (23) 183

Fremmed valuta i alt 1.249 (24.590) 7.689 (15.652) (24.042)

DKK < 1 år 3.582 (2.950) (371) 261 1.271

1-3 år 39 (99) 0 (60) (807)

3-5 år 12 (79) (2.388) (2.455) (74)

> 5 år 166 (119) (4.703) (4.656) 13

DKK i alt 3.799 (3.247) (7.462) (6.910) 403

I alt 5.048 (27.837) 227 (22.562) (23.639)

1

De benyttede finansielle instrumenter i 2011 er valutaswapaftaler.

2

Den nominelle værdi af forpligtelsen er fuldt sikret. Forskellen i nettopositionen skyldes forskellige værdiansættelsesmetoder. Forpligtelsen måles til amortiseret kostpris, mens

sikringsinstrumentet måles til dagsværdi.

183


TDC Årsrapport 2011

B: Finansielle poster DKKm

Renter

Valutakursreguleringer

Afledte

finansielle

instrumenter

behandlet

som

dagsværdisikringer

Dagsværdi-

2011

reguleringer I alt

Dagsværdisikrede

lån

Andre

afledte

finansielle

instrumenter

Indtægter

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi

via resultatopgørelsen 825 11 540 0 573 1.949

Lån og tilgodehavender 68 2 0 0 0 70

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris 0 62 0 0 0 62

Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser 9 0 0 0 0 9

I alt 902 75 540 0 573 2.090

Omkostninger

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi

via resultatopgørelsen (929) (9) (51) (484) (204) (1.677)

Lån og tilgodehavender 0 (8) 0 0 0 (8)

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (1.199) (7) 0 0 0 (1.206)

Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser (30) 0 0 0 0 (30)

I alt (2.158) (24) (51) (484) (204) (2.921)

Finansielle poster (1.256) 51 489 (484) 369 (831)

Renter

Valutakurs-

reguleringer

2010

Dagsværdireguleringer

I alt

Indtægter

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen 370 58 321 749

Lån og tilgodehavender 84 29 0 113

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris 0 2 0 2

Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser 33 0 0 33

I alt 487 89 321 897

Omkostninger

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen (736) (744) (205) (1.685)

Lån og tilgodehavender 0 (7) 0 (7)

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (1.268) (69) 0 (1.337)

Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser (42) 0 0 (42)

I alt (2.046) (820) (205) (3.071)

Finansielle poster (1.559) (731) 116 (2.174)

C: Likviditetsrisiko

Udløbsprofilen for finansielle aktiver og forpligtelser oplyses

efter kategori og klasse fordelt på forfaldsperiode. Alle

rentebetalinger og tilbagebetaling af finansielle aktiver og

forpligtelser er baseret på kontraktlige aftaler. Rentebetalinger

på variabelt forrentede instrumenter er fastsat ved

hjælp af en nulkuponrentestruktur.

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi vedrører

afledte finansielle instrumenter. Beregningen af dagsværdi

af disse afledte finansielle instrumenter baseres på

observerbare forudsætninger så som forward-renter mv.

(Niveau 2 i dagsværdihierarkiet).

184


Løbetidsprofiler 1

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til

dagsværdi via resultatopgørelsen

og nettoinvesteringssikringer

2011

< 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi

TDC Årsrapport 2011

DKKm

Regnskabsmæssig

værdi

Afledte finansielle instrumenter, aktiver

Afledte finansielle instrumenter behandlet

som pengestrømssikringer

Afledte finansielle instrumenter behandlet

83 45 47 65 240 224 224

som dagsværdisikringer

Afledte finansielle instrumenter,

(8) 117 113 43 265 113 113

aktiver, i alt 75 162 160 108 505 337 337

Afledte finansielle instrumenter,

forpligtelser

Afledte finansielle instrumenter behandlet

som pengestrømssikringer 17 4 1 (15) 7 (14) (14)

Rentederivativer 1 (14) (7) (7) (27) (95) (95)

Valutaswaps 1 0 0 0 1 0 0

Andet

Afledte finansielle instrumenter,

1 0 0 0 1 (1) (1)

forpligtelser, i alt 20 (10) (6) (22) (18) (110) (110)

Lån og tilgodehavender

Likvide beholdninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og

1.451 0 0 0 1.451 1.451 1.451

andre tilgodehavender 3.327 11 13 334 3.685 3.597 3.597

Udlån og tilgodehavender, i alt 4.778 11 13 334 5.136 5.048 5.048

Finansielle forpligtelser målt til

amortiseret kostpris

Banklån (293) 0 0 0 (293) (293) (293)

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (4.484) (1.726) (9.378) (13.286) (28.874) (23.841) (22.458)

Gæld vedrørende finansiel leasing (36) (48) (29) (113) (226) (153) (153)

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser målt til

(4.758) (67) (67) (67) (4.959) (4.933) (4.933)

amortiseret kostpris, i alt (9.571) (1.841) (9.474) (13.466) (34.352) (29.220) (27.837)

I alt (4.698) (1.678) (9.307) (13.046) (28.729) (23.945) (22.562)

1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede.

Afstemning af aktiver, egenkapital og forpligtelser pr. kategori DKKm

Finansielle aktiver

og forpligtelser målt

til dagsværdi via

resultatopgørelsen

og sikring af

nettoinvesteringer

Lån og

tilgodehavender

Finansielle aktiver

disponible for salg

finansielle aktiver

Finansielle

forpligtelser målt til

amortiseret kostpris

Ikke-finansielle

aktiver og

forpligtelser,

samt egenkapital Balance i alt

Aktiver

Egenkapital og

337 5.048 0 0 59.334 64.719

forpligtelser (110) 0 0 (27.837) (36.772) (64.719)

185


Løbetidsprofiler 1

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til

dagsværdi via resultatopgørelsen

og nettoinvesteringssikringer

2010

< 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi

TDC Årsrapport 2011

DKKm

Regnskabs-

mæssig

værdi

Afledte finansielle instrumenter, aktiver

Rentederivativer 39 30 4 7 80 89 89

Valutaswaps

Afledte finansielle instrumenter,

(2) (2) 0 0 (4) 2 2

aktiver, i alt 37 28 4 7 76 91 91

Afledte finansielle instrumenter,

forpligtelser

Rentederivativer

Afledte finansielle instrumenter,

(347) (260) 12 6 (589) (659) (659)

forpligtelser, i alt (347) (260) 12 6 (589) (659) (659)

Lån og tilgodehavender

Likvide beholdninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og

781 0 0 0 781 781 781

andre tilgodehavender 3.081 31 18 473 3.603 3.256 3.256

Udlån og tilgodehavender i alt 3.862 31 18 473 4.384 4.037 4.037

Finansielle forpligtelser målt til

amortiseret kostpris

Banklån 2 (570) (1.429) (18.452) 0 (20.451) (17.907) (17.792)

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (341) (3.869) (2.278) 0 (6.488) (5.798) (5.342)

Gæld vedrørende finansiel leasing (26) (32) (29) (128) (215) (136) (136)

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser målt til

(3.642) (67) (67) (100) (3.876) (3.838) (3.838)

amortiseret kostpris, i alt (4.579) (5.397) (20.826) (228) (31.030) (27.679) (27.108)

I alt (1.027) (5.598) (20.792) 258 (27.159) (24.210) (23.639)

1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede.

2 TDC refinansierede seniorlåneaftalen i februar 2011.

Afstemning af aktiver, egenkapital og forpligtelser pr. kategori DKKm

Finansielle aktiver

og forpligtelser målt

til dagsværdi via

resultatopgørelsen

og sikring af

nettoinvesteringer

Lån og

tilgodehavender

Finansielle aktiver

disponible for salg

Finansielle

forpligtelser målt til

amortiseret kostpris

Ikke-finansielle

aktiver og

forpligtelser,

samt egenkapital Balance i alt

Aktiver

Egenkapital og

91 4.037 0 0 59.495 63.623

forpligtelser (659) 0 0 (27.108) (35.856) (63.623)

186


D: Uudnyttede kreditfaciliteter

Uudnyttede kreditfaciliteter pr. 31. december 2011 specificeres som følger:

Udløbsdato

Garanterede

kreditfaciliteter

TDC Årsrapport 2011

DKKm

Garanterede

syndikerede

kreditfaciliteter I alt

< 1 år 0 0 0

> 1 år 1.253 3.717 4.970

I alt 1.253 3.717 4.970

E: Kreditrisici

Finansielle transaktioner indgås udelukkende med modparter,

der har en kreditvurdering for langfristet gæld på

mindst A fra Standard & Poor’s eller A2 fra Moody’s Investor

Service. Fastsatte kreditrammer for en enkelt modpart

er bestemt af modpartens rating og er samtidig af en sådan

størrelse, at kreditrisiko er fordelt på flere modparter. Kreditrisikoen

vurderes derfor at være minimal.

Moderselskabets maksimale kreditrisiko er summen af de

finansielle aktiver opstillet i note 25A og udgør DKK 5.048m

pr. 31. december 2011.

Note 26 Regulering for ikke-likvide poster DKKm

2011 2010

Pensionsindtægter 134 129

Aktiebaseret aflønning 35 0

(Fortjeneste)/tab ved afhændelse af virksomheder og materielle anlægsaktiver, netto (8) 0

Andre reguleringer (67) 18

I alt 94 147

Note 27 Ændring i driftskapital DKKm

2011 2010

Ændring i varelager (8) (25)

Ændring i tilgodehavender (237) 1.076

Ændring i leverandørgæld (84) 158

Ændring i andre poster, netto (138) (527)

I alt (467) 682

Note 28 Rentebærende nettogæld DKKm

2011 2010

Rentebærende tilgodehavender 695 1.028

Likvide beholdninger 1.451 781

Langfristede lån (19.354) (23.396)

Gæld til tilknyttede virksomheder (1.744) (1.355)

Kortfristede lån (3.759) (175)

Rentebærende gældsforpligtelser (2) 0

Afledte finansielle instrumenter til sikring af dagsværdi og valuta vedrørende lån 494 0

I alt (22.219) (23.117)

187


Note 29 Nærtstående parter

TDC Årsrapport 2011

For oplysninger om koncernens nærtstående parter henvises til koncernregnskabets note 36. Moderselskabet har følgende

transaktioner og mellemværender med sine dattervirksomheder (jf. Oversigt over dattervirksomheder i note 13):

Dattervirksomheder DKKm

2011 2010

Indtægter 2.487 2.125

Omkostninger (1.053) (942)

Tilgodehavender 1.053 1.047

Gældsforpligtelser (1.974) (1.576)

Udover indtægter fra dattervirksomheder modtog moderselskabet udbytter som beskrevet i note 8.

Alle transaktioner er baseret på normale markedsvilkår. Vederlag til bestyrelse og koncernledelse fremgår af koncernregnskabets

note 6. Desuden er indbetaling af bidrag til pensionskasserne omtalt i koncernregnskabets note 27.

Note 30 Andre finansielle forpligtelser DKKm

2011 2010

Leje- og leasingforpligtelser

Leasingomkostninger vedrørende ejendomme og mobilmastepositioneri uopsigelighedsperioden 6.874 7.007

Samlede leasingforpligtelser vedr. driftsmidler, it-udstyr m.v. 302 341

I alt 7.176 7.348

der kan specificeres som følger:

Til betaling inden for 1 år 527 550

Til betaling mellem 1-5 år 1.572 1.657

Til betaling efter mere end 5 år 5.077 5.141

I alt 7.176 7.348

Årets leasingomkostninger i alt for alle operationelle leasingaftaler

Leasingydelser 587 621

Fremlejeydelser (21) (2)

I alt 566 619

Investerings- og købsforpligtelser

Investeringer i materielle aktiver 149 131

Investeringer i immaterielle aktiver 0 67

Forpligtelser vedrørende aftaler om outsourcing 516 1.288

Andre købsforpligtelser 346 290

Operationelle leasingaftaler, hvor moderselskabet er leasingtager,

vedrører væsentligst indgående aftaler om leasing

af fibernet og søkabler samt indgåelse af aftaler om

leasing af bygninger og mobilmastepositioner. Lejeaftalerne

løber frem til senest 2037.

De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som

forventes modtaget i henhold til uopsigelige fremlejekontrakter,

udgjorde DKK 61m pr. 31. december 2011 mod

DKK 6m pr. 31. december 2010.

188


Note 31 Eventualposter

Moderselskabet har afgivet sædvanlige garantier over for

leverandører og samarbejdspartnere. Garantierne udgjorde

pr. 31. december 2011 DKK 234m mod DKK 315m pr. 31.

december 2010. TDC A/S har herudover afgivet støtteerklæringer

og lånetilsagn til enkelte dattervirksomheder.

Note 32 Forsknings- og udviklingsomkostninger

TDC Årsrapport 2011

For oplysninger om verserende retssager og ejerskifteklausuler

henvises til koncernregnskabets note 38.

Årets forsknings- og udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen udgør DKK 134m i 2011 mod DKK 134m i 2010.

Note 33 Begivenheder efter balancedagen

Jf. note 41 i Koncernregnskabet.

189


TDC Årsrapport 2011

190


5-årsoversigt

TDC Årsrapport 2011

TDC Koncernen 2011 2010 2009 2008 2007

Resultatopgørelse DKKm

Omsætning 26.304 26.167 26.079 26.917 27.951

Bruttoavance 19.172 19.420 19.635 19.678 20.006

EBITDA før pensionsindtægter 10.501 10.337 10.249 9.669 8.911

EBITDA

Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdi-

10.940 10.772 10.536 10.054 9.376

forringelse (5.227) (5.356) (4.659) (4.547) (5.776)

Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster 5.713 5.416 5.877 5.507 3.600

Særlige poster (864) (1.347) (1.119) (3.212) 664

Resultat af primær drift (EBIT) 4.849 4.069 4.758 2.295 4.264

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (25) 13 76 200 266

Finansielle poster (880) (1.496) (2.064) (2.048) (2.763)

Resultat før skat 3.944 2.586 2.770 447 1.767

Skat af årets resultat (1.131) (782) (809) (438) 519

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 2.813 1.804 1.961 9 2.286

Årets resultat af ophørte aktiviteter¹ (5) 1.203 422 548 1.346

Årets resultat 2.808 3.007 2.383 557 3.632

Fordeles således:

Aktionærer i moderselskabet 2.808 3.007 2.424 708 3.912

Minoritetsinteresser - - (41) (151) (280)

Årets resultat eksklusive særlige poster

Resultat af primær drift (EBIT) 5.713 5.416 5.877 5.507 3.600

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (25) 3 (1) 222 342

Finansielle poster (880) (1.496) (2.064) (2.048) (2.763)

Resultat før skat 4.808 3.923 3.812 3.681 1.179

Skat af årets resultat (1.310) (1.035) (1.085) (722) 321

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 3.498 2.888 2.727 2.959 1.500

Årets resultat af ophørte aktiviteter¹ - 413 575 352 198

Årets resultat

5-årsoversigt

3.498 3.301 3.302 3.311 1.698

191


TDC Årsrapport 2011

TDC Koncernen 2011 2010 2009 2008 2007

Balance DKK mia.

Aktiver i alt 65,2 64,8 86,4 100,0 106,1

Rentebærende gæld, netto (21,0) (22,6) (33,5) (34,9) (41,5)

Egenkapital i alt 22,2 20,9 27,1 31,7 32,2

Gennemsnitligt antal cirkulerende aktier (mio.) 816,7 981,8 990,5 990,5 990,4

Pengestrømsopgørelse DKKm

Fortsættende aktiviteter:

Driftsaktiviteter 7.177 7.238 7.440 5.743 5.785

Investeringsaktiviteter (3.637) (3.889) (4.811) 2.096 5.492

Finansieringsaktiviteter (2.815) (20.091) (10.261) (9.506) (13.770)

Pengestrømme i alt i fortsættende aktiviteter 725 (16.742) (7.632) (1.667) (2.493)

Pengestrømme i alt i ophørte aktiviteter¹ (67) 16.810 1.677 88 7.051

Pengestrømme i alt 658 68 (5.955) (1.579) 4.558

EFCF DKKm 4.594 4.515 4.426 2.424 1.995

Anlægsinvesteringer DKKm

Anlægsinvesteringer (3.421) (3.534) (3.891) (3.975) (3.979)

Nøgletal

Resultat pr. aktie DKK 3,44 3,06 2,45 0,71 3,95

Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster

pr. aktie (EPS) DKK 4,28 2,94 2,75 2,99 1,51

Udbyttebetaling pr. aktie DKK 2,18 - 7,85 0,72 0,70

Bruttomargin % 72,9 74,2 75,3 73,1 71,6

EBITDA-margin før pensionsindtægter % 39,9 39,5 39,3 35,9 31,9

EBITDA-margin % 41,6 41,2 40,4 37,4 33,5

Anlægsinvesteringer/omsætning % 13,0 13,5 14,9 14,8 14,2

Rentebærende gæld, netto/EBITDA før pensionsindtægter x 2,0 2,2 3,3 3,1 4,2

Rentebærende gæld, netto/EBITDA x 1,9 2,1 3,2 3,0 4,0

RGU'er (ultimo året) (1.000)

Fastnet 1.775 1.915 2.045 2.160 2.387

Mobil 3.894 3.607 3.621 3.156 2.926

Internet 1.777 1.807 1.814 1.765 1.737

Andre netværks- og dataforbindelser 62 64 64 63 60

Tv 1.496 1.464 1.395 1.245 1.187

RGU'er i alt 9.004 8.857 8.939 8.389 8.297

Indenlandske dual play-bundles 366 304 213 - -

Indenlandske triple play-bundles 145 116 86 - -

FTE'er

Antal FTE'er (ultimo året) 9.816 10.423 11.277 11.772 13.939

Gennemsnitligt antal FTE'er 10.106 10.860 11.519 13.020 14.531

¹ Følgende virksomheder præsenteres som ophørte aktiviteter: Sunrise (frasolgt i 2010), Invitel (frasolgt i 2009) og Talkline (frasolgt i 2007). Andre frasalg indgår i de respektive

regnskabslinjer i ejerskabsperioden.

192


Omslagsfoto: København NV

Oversættelse: Access Translations

Designkoncept og illustrationer: Bysted A/S

Implementering af design og opsætning: SkabelonDesign A/S

Foto: Joachim Ladefoged, Getty Images mfl.

Tryk: Scanprint A/S

More magazines by this user