VIKING MR 345, MR 385

manuals.stiga.com

VIKING MR 345, MR 385

0478_191_3306_b.qxd 23.09.2004 09:55 Seite 1

B

VIKING

MR 345, MR 385 www.viking-garden.com

EL

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò


0478_191_3306_b.qxd 23.09.2004 09:55 Seite 2

0478 191 3306 B. Printed in Italy ©1998 - 2005 VIKING GmbH, A - 6336 Langkampfen / Kufstein

Ê

Ô

Ê

ñ

Ô

Å

Ó

Å


in

0478_191_3306_b.qxd 23.09.2004 09:55 Seite 3

ÊéíçôÞñáò, ôýðïò êáôáóêåõÞò ôåôñÜ÷ñïíïò êéíçôÞñáò Briggs & Stratton

Ôýðïò 21A907 I/C OHV 12,5HP

Êõâéóìüò 344 cm 3

ñïðÞ óôñÝøçò 18,5 Nm

Ôýðïò äéÜôáîçò êïðôéêïý 1 ìá÷áßñéá

ÅããõçìÝíï åðßðåäï èïñýâïõ LWA (2000/14/EOK) 100 dB

ÓôÜèìç èïñýâïõ óôç èÝóç åñãáóßáò LpA (EN 836) 86 dB

ÅðéôÜ÷õíóç óôï êÜèéóìá ïäçãïý avhw (EN 836) 0,6 m/s2 EL


0478_191_3306_b.qxd 23.09.2004 09:55 Seite 4

71505098/2

More magazines by this user
Similar magazines