Viborg Stiftsøvrighed med bilag.pdf - Struer kommune

wss.struer.dk

Viborg Stiftsøvrighed med bilag.pdf - Struer kommune

Viborg Stiftsøvrighed

Dok. nr. 109490

1

Mogens B. Andersen

Kirkegårdskonsulent

Vibevej 6 9000 Aalborg

Tlf. 98 165964

Træffes bedst efter kl. 17

E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk

31. oktober 2008

Stiftsøvrigheden har med brev af 10. oktober 2008 anmodet om en udtalelse vedrørende:

Temaplan for vindmøller i Struer kommune – Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer

Kommuneplan 2001 – 2012 og nr. 10 til Thyholm kommuneplan 1997 - 2008

________________________________________________________________________________________________

Struer kommune har udarbejdet kommuneplantillæg med planforslag for opstilling af vindmøller på

land og med en totalhøjde på op til 150m.

Kommunen afholdt i foråret 2008 en indledende debat om arealudlæg til opstilling af vindmøller

med en totalhøjde på op til 150m. Jeg har afgivet en udtalelse derom i min udtalelse af 21.06.2008.

I det nu fremlagte forslag til kommuneplantillæg er der adskillige ændringer af områderne i forhold

til områderne i debatoplægget fra foråret. Flere foreslåede områder i debatoplægget er udgået og

andre eksisterende områder er inddraget således, at der i disse områder kan opsættes større møller

end, der nu findes i områderne. I debatoplægget var der fremlagt forslag til 6 vindmølleområder.

I det foreliggende planforslag indgår 11 vindmølleområder. Områderne gennemgås enkeltvis.

Område 1 - Lyngs. Et eksisterende område ligger 700 – 1200 m øst for Lyngs kirke.

I området er der 3 møller med 75 m totalhøjde. Møllerne kan udskiftes til 110 m højde.

Bemærkning: Lyngs kirke er en lille kullet kirke, der ikke har nogen væsentlig fremtoning i

landskabet. Påvirkningen på Lyngs kirke må dog belyses i en VVM-redegørelse.

Område 2 – Hvidbjerg. Et eksisterende område, der ligger 1,5 km sydvest for hvidbjerg kirke.

I området er der 6 møller med 47 m totalhøjde. I området kan der opstilles 2 møller med 110 m

totalhøjde.

More magazines by this user
Similar magazines