PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

af sager haft vanskeligt ved at vurdere, hvorvidt den trufne afgørelse herefter har givet ansøger fuldt

eller alene delvist medhold.

Ankestyrelsen har imidlertid, i det omfang det - på grundlag af de modtagne akter - har været

muligt, forsøgt at finde oplysninger om omfang af tidligere bevillinger med henblik på at

sammenholde disse med den aktuelle afgørelse. I de sager, hvor afgørelsen herefter har indebåret en

uændret bevilling, har Ankestyrelsen valgt at lægge til grund, at ansøgeren har fået medhold,

medmindre der har foreligget oplysninger om, at ansøger har fremsat ønske om at få hjælpen

ændret.

Ankestyrelsen skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at Ankestyrelsen har lagt de modtagne

oplysninger til grund. Ankestyrelsen har således ikke anmodet om supplerende sagsakter.

5.2 Legalitetsvurderingen

Dette afsnit indeholder alene en skematisk oversigt over resultatet af legalitetsvurderingen opdelt på

henholdsvis kommune- og nævnssager. For så vidt angår Ankestyrelsens øvrige bemærkninger til

sagerne henvises rapportens afsnit 6.

Kommunesagerne

Som det fremgår af tabel 5.1 viser undersøgelsen for de kommunale sagers vedkommende, at

kommunerne i de to regioner i 42 pct. af sagerne træffer afgørelser, der er i overensstemmelse med

lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. I 2 pct. af sagerne har Ankestyrelsen erklæret sig uenig i

afgørelsen, og i 56 pct. har Ankestyrelsen været i tvivl om afgørelsens rigtighed på grundlag af de

foreliggende oplysninger.

Tabel 5.1 Antal kommunesager fra Ringkøbing og Frederiksborg amter, fordelt efter afgørelse og

Ankestyrelsens praksis. Procent i parentes.

Ankestyrelsens praksis

Kommunens

afgørelse Enig Uenig I tvivl

12

Sager i alt i

undersøgelsen

Sel § 28 – alle 11 (22) 2 (4) 38 (75) 51

Ringkøbing 7 (30) 2 (9) 14 (61) 23

Frederiksborg 4 (14) 0 24 ( 86) 28

Sel § 29 – alle 31 (63) 0 18 (37) 49

Ringkøbing 15 (60) 0 10 (40) 25

Frederiksborg 16 (67) 0 8 (33) 24

I alt 42 (42) 2 (2) 56 (56) 100

Note: Pga. afrunding summer hele tabellen ikke altid til 100 i alt.

I begge amter er kommunernes afgørelse efter § 29 mere i overensstemmelse med lovgivningen og

Ankestyrelsens praksis end afgørelserne efter § 28. Således er Ankestyrelsen enig i 15 af de 25

afgørelser, svarende til 60 pct., som kommunerne i Ringkøbing amt har truffet efter § 29. For

Frederiksborg amt gælder tilsvarende, at Ankestyrelsen er enig i 16 af de 24 afgørelser, svarende til

67 pct., som kommunerne har truffet efter § 29.

Samtidig er Ankestyrelsen i større omfang i tvivl om afgørelsernes rigtighed efter § 28 end efter §

29. I 14 af de 23 afgørelser fra kommunerne i Ringkøbing amt, svarende til 61 pct., har

More magazines by this user
Similar magazines