PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Ankestyrelsen udtrykt tvivl om rigtigheden af kommunernes afgørelse efter § 28. For Frederiksborg

amt er tilsvarende antal afgørelser 24 - svarende til 86 pct.

Nævnssagerne

Som det fremgår af tabel 5.2 har Ankestyrelsen erklæret sig enig i 20 af de 28 afgørelser – svarende

til 71 pct. – der samlet indgår i undersøgelsen fra de to sociale nævn i Ringkøbing og Frederiksborg

amter. Nævnenes afgørelse og Ankestyrelsens bedømmelse er sammenfaldende i 86 pct. af sagerne

efter § 28 og i 57 pct. af sagerne efter § 29.

Ankestyrelsen har ikke erklæret sig uenig i nogle af de to nævns afgørelser.

Også i nævnssagerne har Ankestyrelsen været i tvivl om afgørelsernes rigtighed i stort omfang -

samlet for de 2 nævn i 8 sager svarende til 29 pct. Også her er det i afgørelserne efter § 29, hvor

Ankestyrelsen oftest er i tvivl om afgørelsernes rigtighed.

Tabel 5.2 Antal ankesager fra Ringkøbing og Frederiksborg amter, fordelt efter afgørelse og

Ankestyrelsens praksis. Procent i pare ntes.

Ankestyrelsens praksis

Nævnets afgørelse

Enig Uenig I tvivl

Sager i alt i

undersøgelsen

Sel § 28 – alle 12 (86) 0 2 (14) 14

Ringkøbing 6 (86) 0 1 (14) 7

Frederiksborg 6 (86) 0 1 (14) 7

Sel § 29 – alle 8 (57) 0 6 (43) 14

Ringkøbing 3 (43) 0 4 (57) 7

Frederiksborg 5 (71) 0 2 (29) 7

I alt 20 (71) 0 8 (29) 28

5.3 Formalitetsvurderingen

Dette afsnit indeholder alene en skematisk oversigt over resultatet af formalitetsvurderingen. For så

vidt angår Ankestyrelsens øvrige bemærkninger til sagerne henvises til rapportens afsnit 7.

Kommunesager

Ankestyrelsen har vurderet de indsendte kommunesager for følgende formalitetskrav:

• Oplysningsgrundlag

• Skriftlighed

• Borgerinddragelse

• Helhedsvurdering

• Begrundelse

• Klagevejledning

• Partshøring

Resultatet af Ankestyrelsens vurdering i kommunesagerne fremgår af nedenstående tabel 5.3 samlet

for de to amter. Der er ikke markante forskelle i Ankestyrelsens vurdering af formalitetskravene i de

kommunale sager fra de to amter, hvorfor sagerne er opgjort samlet.

13

More magazines by this user
Similar magazines