PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Tabel 5.3 Antal sager med dokumentation for udvalgte formalitetskrav. Kommunale sager samlet fra

Ringkøbing og Frederiksborg amter.

Formalitetskrav

Kommunale sager i Ringkøbing og Frederiksborg amter

Tilstrækkelig Utilstrækkelig I tvivl I alt

Partshøring 89 11 0 100

Borgerinddragelse 78 1 21 100

Skriftlighed 77 23 0 100

Helhedsvurdering 76 0 24 100

Klagevejledning 74 26 0 100

Begrundelse 64 5 31 100

Oplysningsgrundlag 43 8 49 100

Note: Tallene i tabellen svarer ligeledes til en procentangivelse.

Som det fremgår af tabel 5.3 har Ankestyrelsen vurderet, at kommunerne partshører i tilstrækkeligt

omfang i 89 pct. af de kommunale sager. Kommunerne har endvidere truffet afgørelse i de

indsendte sager ud fra en helhedsvurdering i 76 pct. af sagerne. Borgerne er ligeledes blevet

inddraget i tilstrækkeligt omfang i 78 pct. af sagerne.

Derimod er det kun i 43 pct. af de kommunale sager, som Ankestyrelsen har vurderet, at

oplysningsgrundlaget har været tilstrækkeligt. Dette skyldes formentlig – som ovenfor nævnt – at

der er tale om afgørelser, der er truffet som led i flerårige sagsforløb, og at der i langt de fleste sager

er tale om forlængelse/opfølgning af løbende bevillinger.

Nævnssagerne

Ankestyrelsen har vurderet de indsendte nævnssager for følgende formalitetskrav:

• Oplysningsgrundlag

• Begrundelse

• Klagevejledning

• Partshøring

Det er især kravet om en fyldestgørende klagevejledning, som de sociale nævn ikke opfylder. I

halvdelen af sagerne – såvel § 28 som § 29 – har Ankestyrelsen vurderet, at klagevejledningen har

været tilstrækkelig. Men Ankestyrelsen har været i tvivl om kravet til klagevejledningen har været

opfyldt i den anden halvdel af sagerne på grundlag af de foreliggende oplysninger.

Der er ikke markante forskelle i Ankestyrelsens vurdering af ankesagerne fra de to amter, hvorfor

vurderingen er

Tabel 5.4 Antal sager med dokumentation for udvalgte formalitetskrav. Ankesager samlet fra

statsamterne Ringkøbing og Frederiksborg. Procent i parentes.

Formalitetskrav

Ankesager fra statsamterne Ringkøbing og Frederiksborg

Tilstrækkelig Utilstrækkelig I tvivl I alt

Oplysningsgrundlag 26 (83) 0 2 (7) 28

Begrundelse 25 (89) 2 (7) 1 (4) 28

Partshøring 24 (86) 0 4 (14) 28

Klagevejledning 14 (50) 14 (50)* 0 28

* Efterfølgende har Ankestyrelsen modtaget kopi af en skriftlig klagevejledning, som har været vedlagt de 14 afgørelser.

Ankestyrelsen vurderede, at den standardiserede klagevejledning var i overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven. Se under

afsnit 7.1.6.

14

More magazines by this user
Similar magazines