PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

I nogle af disse sager fremgik det af kommunens journalnotater, at kommunen forud for den

fornyede vurdering havde indkaldt ansøgeren til møde i forvaltningen, hvor udgifterne blev drøftet.

I andre sager forelå der et notat om, at ansøgeren havde kontaktet forvaltningen telefonisk og

oplyst, om behovet havde ændret sig.

Ankestyrelsen fandt imidlertid også en række sager, hvor bevillingen alene indeholdt oplysninger

om bevillingsperiodens længde og således ikke oplysninger om tidspunkt for revurdering af sagen. I

nogle sager fremgik bevillingsperioden endvidere ikke at selve afgørelsen, men alene af

kommunens interne journalnotat.

Ankestyrelsen skal hertil bemærke, at det, efter Ankestyrelsens vurdering, er hensigtsmæssigt, at

afgørelsen af hensyn til borgeren indeholder oplysninger om såvel bevillingsperiode som tidspunkt

for revurdering.

Ankestyrelsen har konstateret, at nogle kommuner i bevillingsafgørelsen havde meddelt, at ansøger

skulle indgive en ny ansøgning såfremt bevillingen ønskedes forlænget efter den aktuelle bevillings

ophør.

Ankestyrelsen finder, at det forudsætningsvist følger af reglerne, at kommunerne har en løbende

forpligtelse til at følge op på det konkrete behov i de tilfælde, hvor der foreligger en aktuel bevilling

og hvor der ikke i øvrigt foreligger oplysninger om at der ikke vil være grundlag for at bevilge

yderligere hjælp efter den aktuelle bevillings udløb.

I langt de fleste sager fandt Ankestyrelsen imidlertid ikke grundlag for at antage, at der ikke var

blevet foretaget en ny rettidig opfølgning på ydelsen. Ankestyrelsen fandt således alene i få sager

oplysninger om, at ansøger – grundet manglende rettidig opfølgning – havde været nødt til selv at

lægge ud for merudgifterne i en periode, før der blev truffet en ny afgørelse om bevilling.

I de sager, hvor der var tale om bevilling af engangsbeløb, var der ingen oplysninger om

opfølgning.

I det omfang der er tale om deciderede engangsudgifter, giver en sådan manglende opfølgning ikke

anledning til bemærkninger. Kommunerne skal dog løbende være opmærksom på, om der er behov

for at yde hjælp i form af en løbende månedlig ydelse eller hvorvidt der eventuelt er grundlag for at

ændre størrelsen på en allerede bevilget ydelse.

6.2 Servicelovens § 29

6.2.1 Lovgrundlag

Det fremgår af servicelovens § 29, stk. 1, at kommunen yder hjælp til dækning af tabt

arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen

er betinget af, at det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i

hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

21

More magazines by this user
Similar magazines