PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 124 af 23. februar 1998 om merudgiftsydelse og hjælp til

dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 29 i lov om social service er der fastsat nærmere regler om

beregning mv.

6.2.2 Resultat af legalitetsvurderingen

Ankestyrelsen har gennemgået de indsendte sager med henblik på at vurdere, hvorvidt de trufne

afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

I det følgende er der herefter – ligesom ved gennemgangen af servicelovens § 28 – indledningsvist

redegjort for undersøgelsens resultat, hvorefter der i de følgende afsnit (6.2.2.3 ff.) er givet en

række eksempler fra undersøgelsen. Kommune- og nævnssager er kommenteret under et.

6.2.2.1 Kommunesager

Som tidligere nævnt er der truffet afgørelse om hjælp efter servicelovens § 29 i 49 sager. Af disse

afgørelser er Ankestyrelsen enig i resultatet af 31 sager. I de resterende 18 sager har Ankestyrelsen

været i tvivl om afgørelsernes rigtighed på det foreliggende grundlag.

6.2.2.2 Nævnssager

De sociale nævn har i 14 sager truffet afgørelse om hjælp efter servicelovens § 29. Af disse

afgørelser er Ankestyrelsen enig i resultatet i 8 sager. I de resterende 6 antal sager har

Ankestyrelsen været i tvivl om afgørelsernes rigtighed på det foreliggende grundlag.

6.2.2.3 Personkreds

Ankestyrelsen fandt alene i meget få sager grundlag for at antage, at kommuner og nævn havde

været i tvivl om, hvorvidt barnet var omfattet af personkredsen i servicelovens § 29.

I langt de fleste sager har Ankestyrelsen endvidere - i lighed med kommuner og nævn – vurderet, at

børnene er omfattet af personkredsen, hvorefter der skal være tale om en betydelig og varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Eksempel 12: I en sag fra en kommune fandt Ankestyrelsen det dog på det foreliggende grundlag

tvivlsomt, om barnet var omfattet af personkredsen. Sagen omhandlede en ca. 2-årig dreng, som i

august 2000 blev indlagt på sygehus efter at have fået højre hånd i klemme, hvilket medførte

amputation af pegefingeren samt svære kvæstelser af lang- og ringfingeren. Ifølge oplysningerne i

ansøgningen kunne drengen vende tilbage til dagplejen 11. september 2000.

I lighed med det anførte under afsnit 6.1.2.3. vedrørende personkredsen i servicelovens § 28 fandt

Ankestyrelsen dog, at en del af sagerne var relativt sparsomt oplyst for så vidt angik

dokumentationen for børnenes lidelser/funktionsevne.

Eksempel 13: I en sag fra en kommune forelå der ingen lægelige oplysninger. Det fremgik

imidlertid af sagen, at der i 1997 var blevet indhentet en statusbedømmelse. I kommunens

journalnotater var det oplyst at der var tale om en blind og hjerneskadet dreng. Det var i øvrigt

oplyst, at drengen gik i specialbørnehave, og at han var på aflastningsinstitution hver anden

weekend.

22

More magazines by this user
Similar magazines