PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Ankestyrelsen lagde ved vurderingen af sagen til grund, at det måtte antages, at drengen var

omfattet af personkredsen. I bemærkningerne til sagens oplysningsniveau anførte Ankestyrelsen

imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, såfremt der havde foreligget flere oplysninger om

drengens funktionsniveau.

6.2.2.4 Nødvendighedskrav

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at det er en nødvendig følge af den nedsatte

funktionsevne, at barnets passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen

eller faderen, der passer det.

Idet der henvises til det i afsnit 6.2.2.1 anførte har Ankestyrelsen fundet, at der var tvivl om

afgørelsernes legalitet i 18 af kommunesager. De fleste af disse afgørelser vedrørte spørgsmålet om

nødvendighedskravet i § 29 kunne anses for opfyldt og i en del af sagerne måtte Ankestyrelsens

tvivl tilskrives det forhold, at der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger i sagen.

Eksempel 14: I en kommune sag havde en moder søgt om at få tabt arbejdsfortjeneste svarende til

differencen mellem hendes arbejdstid på 19,25 timer ugentligt og en fuldtids ansættelse svarende til

37 timer ugentligt. Det var oplyst, at moderen netop havde afsluttet sin forældreorlov og at hun

derefter havde fået et tidsbegrænset vikariat i 5 måneder. Kommunen bevilgede efterfølgende tabt

arbejdsfortjeneste svarende til den ansøgte difference.

Ankestyrelsen finder, at omfanget af den tabte arbejdsfortjeneste beror på en konkret vurdering af

barnets behov for at blive passet i hjemmet af moderen. Den tabte arbejdsfortjeneste kan således

ikke bevilges alene med henvisning til, at moderen er beskæftiget på nedsat tid.

På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger kunne Ankestyrelsen ikke vurdere, hvorvidt

barnets behov nødvendiggjorde, at moderen fik bevilget tabt arbejdsfortjeneste svarende til 17,75

timer ugentligt.

Eksempel 15: En kommune havde bevilget hjælp til tabt arbejdsfortjeneste til moderens deltagelse

i en tema-dag på et seminarium. Det var i kommunens journal oplyst, at der var tale om et kursus

om børn med handicap, og at ansøgerens søn var psykomotorisk retarderet.

Ankestyrelsen har tidligere i afgørelsen refereret i Social Meddelelse O-111-96 fundet, at et

forældrepar havde krav på kompensation for tabt arbejdsfortjeneste under deltagelse i et

tegnesprogkursus, som gik ud på at sætte dem i stand til at kommunikere bedre med et hørehæmmet

barn på 3 år.

Ankestyrelsen kunne ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere, hvorvidt den oplyste

tema-dag var af en sådan art, at betingelsen for at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste var

opfyldt.

Eksempel 16: En kommune forlængede en bevilling på 10 timers ugentlig tabt arbejdsfortjeneste til

en moder. Ansøger havde oplyst, at de 10 timer primært blev anvendt til at få ordnet ting, som ikke

nødvendigvis skulle ordnes, når barnet var hjemme og krævede næsten konstant opsyn. Der forelå

ingen oplysninger om barnets funktionsnedsættelse/lidelse, varighed af barnets skole- og eventuelle

institutionsophold sammenholdt med moderens arbejdstider.

23

More magazines by this user
Similar magazines