PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Ankestyrelsen kunne ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere om betingelserne for

at modtage hjælp til tabt arbejdsfortjeneste var opfyldt.

Som eksempel på en sag, hvor Ankestyrelsen fandt det tvivlsomt, om afgørelsen var i

overensstemmelse med reglerne, og som vedrørte en problematik som Ankestyrelsen ikke tidligere

har taget principiel stilling til, kan nævnes:

Eksempel 17: En kommune havde bevilget hjælp til tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre i

forbindelse med barnets indlæggelse på sygehus. Det fremgik af sagen, at det var aftalt med

moderens arbejdsgiver, at arbejdsgiveren skulle fortsætte med at udbetale moderen løn, hvorefter

kommunen ville udbetale kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til arbejdsgiveren.

6.2.2.5 Ophør

Det fremgår af § 13, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse om merudgiftsydelse og hjælp til

dækning af tabt arbejdsfortjeneste, at der udbetales hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 3

måneder efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet.

En undtagelse hertil findes i bekendtgørelsens § 13, stk. 2, hvorefter stk. 1 ikke finder anvendelse,

såfremt modtageren har truffet aftale med kommunalbestyrelsen om, at hjælpen ydes i en på

forhånd fastsat periode, eller når afviklingsperioden efter modtagerens ønske fastsættes for en

kortere periode. Ifølge § 13, stk. 3 ophører udbetalingen endvidere, såfremt modtageren i

afviklingsperioden opnår en arbejdsindtægt, som modsvarer den ydede hjælp.

Ankestyrelsen har ikke i nogen af de modtagne sager fundet grundlag for at antage at spørgsmålet

om afviklingsperiode var blevet drøftet.

I den langt overvejende del af de modtagne sager var det imidlertid heller ikke relevant at inddrage

reglerne om afviklingsperiode, idet der forelå oplysninger om at ansøger umiddelbart efter ydelsens

ophør genoptog arbejdet, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 3.

I nogle sager fandt Ankestyrelsen dog at afgørelserne gav anledning til tvivl i forhold til

anvendelsen af reglerne i bekendtgørelsens § 13.

Eksempel 18: Et nævn havde i en afgørelse tiltrådt kommunens afgørelse, hvorefter ansøgerens

tabte arbejdsfortjeneste ikke ville blive revurderet når de bevilgede 3 måneders tabte

arbejdsfortjeneste udløb. Nævnet havde i afgørelsen anført, at nævnet ikke fandt ansøger berettiget

til tabt arbejdsfortjeneste, idet sønnen ikke var omfattet af personkredsen i servicelovens § 29.

Nævnet havde ikke henvist til bekendtgørelsens § 13, stk. 1 om 3 måneders afviklingsperiode.

I det omfang nævnets afgørelse læses således, at det er underforstået, at de 3 måneders tabt

arbejdsfortjeneste udgør afviklingsperioden, synes afgørelsen at være i overensstemmelse med den

nævnte bekendtgørelse. Ankestyrelsen finder imidlertid, at afgørelsen giver anledning til en vis tvivl

med hensyn til, hvorvidt der er taget højde for bekendtgørelsens bestemmelse om afviklingsperiode,

idet kommunens afgørelse indebar en decideret bevilling på 3 måneders tabt arbejdsfortjeneste.

24

More magazines by this user
Similar magazines