PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Eksempel 19: En kommune traf afgørelse om ophør af tabt arbejdsfortjeneste til en moder som var

blevet arbejdsløs. Det var oplyst at hun tidligere havde været beskæftiget 20,5 time ugentlig og at

hun samtidig havde modtaget tabt arbejdsfortjeneste svarende til 9,5 time ugentlig.

Det fremgik af kommunens journalnotat, at kommunen umiddelbart efter meddelelsen om

arbejdsophøret udarbejdede en afsluttende ferieberegning. Der var intet anført om en 3 måneders

afviklingsperiode.

Ankestyrelsen kunne ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere afgørelsen i sin

helhed. Ankestyrelsen kunne derfor heller ikke vurdere, hvorvidt kommunen havde taget stilling til

afviklingsperioden.

Eksempel 20: Et nævn havde i et tilfælde ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens

afgørelse, hvorefter moderen ikke længere var berettiget til hjælp til dækning af tabt

arbejdsfortjeneste. Kommunen havde i deres afgørelse meddelt, at moderen var bevilget tabt

arbejdsfortjeneste 5 timer ugentligt i perioden fra 1. marts 2000 – 31. august 2000. Det var oplyst,

at barnet havde fået plads i en heldagsskole i august 2000, og kommunen anså det som muligt, at

bevillingen herefter ville bortfalde pr. 31. august 2000, når barnet var kørt godt ind i

helhedsskolen. Kommunen havde anført, at perioden fra 1. marts 2000 til 31. august 2000 måtte

anses som en afviklingsperiode.

Ankestyrelsen finder umiddelbart, at det må anses for tvivlsomt, hvorvidt nævnets afgørelse for så

vidt angår det anførte om afviklingsperioden er i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 13.

I det omfang det lægges til grund, at det er barnets optagelse i helhedsskolen, som har væsentlig

betydning for, at betingelserne for hjælp ikke længere kan anses for at være opfyldt, synes der

således tidligst at være grundlag for at påbegynde afviklingsperioden fra det tidspunkt, hvor barnet

starter i helhedsskolen. Det vil sige fra august 2001.

Ankestyrelsen kan i forlængelse heraf henvise til afgørelsen refereret i Social Meddelelse O-101-98,

hvorefter Ankestyrelsen ikke fandt, at en revision af ydelsen, der var fastsat af administrative

grunde, faldt ind under undtagelsen om, at tilskuddet ydes i en på forhånd fastsat periode.

Undtagelsen måtte forudsætte, at man fra bevillingens start kunne se, hvornår bevillingen skulle

ophøre. Endvidere skulle der efter bestemmelsens ordlyd foreligge en aftale.

6.2.2.6 Beregningsafgørelser

I de fleste af de modtagne afgørelser har afgørelserne alene indeholdt oplysninger om det bevilgede

timeantal. Der har således kun sjældent foreligget samtidige oplysninger om, hvilket beløb

ansøgerne ville få udbetalt.

I de sager hvor afgørelserne har indeholdt oplysninger om såvel timeantal som beregning, herunder

eventuelle fradrag for sparet institutionsplads mv., har Ankestyrelsen forholdt sig til hele

afgørelsen. Ankestyrelsen har imidlertid ikke taget stilling til, hvorvidt der herefter er foretaget en

korrekt beregning, men har typisk anført at Ankestyrelsen ikke har haft mulighed for at tage stilling

hertil, fordi der ikke har foreligget tilstrækkelige oplysninger i sagen herom, herunder fradrag for

institution mv.

25

More magazines by this user
Similar magazines