PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Ankestyrelsen også i indkaldelsesbrevene til kommuner og

nævn har gjort opmærksom på, at Ankestyrelsen ikke ville foretage en efterprøvelse af beregningen

af beløbets størrelse i forbindelse med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

I de sager, hvor afgørelserne alene har indeholdt oplysninger om det bevilgede timetal, har

Ankestyrelsen alene forholdt sig hertil.

Ankestyrelsen finder imidlertid, at de modtagne sager giver anledning til at gøre opmærksom på at

det, efter Ankestyrelsens opfattelse, kan være problematisk, at ansøgerne ikke gøres opmærksom

på, at en afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste i princippet indebærer 2 typer af afgørelser. En

afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste indebærer således en stillingtagen til såvel omfang af hjælp –

timetal, som en stillingtagen til hvilket beløb ansøger vil få til udbetaling. I forbindelse med

sidstnævnte skal det tillige overvejes, hvorvidt der er grundlag for at foretage fradrag for sparede

udgifter i form af eksempelvis institutionsplads.

I mange sager fandt Ankestyrelsen således eksempler på, at udbetalingsafgørelsen alene fremgik

som et udbetalingsnotat i kommunens journal.

6.2.2.7 Opfølgning

Det følger forudsætningsvist af betingelserne for at modtage hjælp til dækning af tabt

arbejdsfortjeneste, at betingelserne for at modtage ydelsen løbende skal være opfyldt.

Det følger endvidere af servicelovens § 113, at kommunen eller amtskommunen løbende skal følge

de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunen eller

amtskommunen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for

hjælp. Opfølgning skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med

denne.

I langt de fleste sager havde kommunen i afgørelsen – såfremt den var skriftlig – angivet en

bevillingsperiode. Der var alene i ganske få af samtlige sager anført oplysninger om tidspunkt for

revurdering af ydelsen.

Ankestyrelsen finder imidlertid, at det – af hensyn til borgeren – vil være hensigtsmæssigt såfremt

afgørelsen indeholder oplysninger om såvel bevillingsperiode som tidspunkt for sagens revurdering.

Ankestyrelsen har dog, på baggrund af oplysningerne i sagerne om kontakten forud for den målte

afgørelse, generelt ikke fundet grundlag for at antage at kommunerne ikke har foretaget en

opfølgning.

7. Formalitetsvurdering

7.1 Sagsbehandlingsregler

Ved behandlingen af sociale sager skal reglerne i retssikkerhedsloven, forvaltningsloven og

offentlighedsloven følges. Udover disse krav til sagsbehandlingen, som er fastsat ved lov, gælder

der en række regler og principper, som ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse, men som

fremgår af domspraksis, udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, litteraturen mv. Som eksempel

kan nævnes regler om god forvaltningsskik og officialmaksimen.

26

More magazines by this user
Similar magazines