PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Nogle af reglerne, fx partshøringsreglerne, er garantiforskrifter med det formål at sikre, at den

afgørelse, der træffes, får et materielt korrekt indhold. Den yderste konsekvens af en mangel kan

være ugyldighed, medmindre myndigheden konkret kan afkræfte, at manglen har betydning for

afgørelsens resultat.

Andre regler er ordensforskrifter med et mere begrænset formål. Som eksempel kan nævnes 10dages-fristen

for aktindsigt i forvaltningslovens § 16, stk. 2. Overtrædelse af denne bestemmelse vil

ikke kunne medføre ugyldighed.

Der er i sagerne konstateret nogle formelle mangler, som alt efter deres karakter kan have haft

indflydelse på den afgørelse, der er truffet i kommune eller nævn, men Ankestyrelsen har ikke i

nogen af de vurderede sager fundet grundlag for at antage, at afgørelserne af disse årsager har været

klart i strid med praksis.

Ankestyrelsen har som led i denne praksisundersøgelse gennemgået sagerne med henblik på en

vurdering af, om myndighederne har overholdt de forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige

krav med hensyn til sagsbehandlingen i de indsendte sager. I formalitetsvurderingen er indgået

følgende forhold:

• Officialmaksimen (afsnit 7.1.1)

• Helhedsvurdering (afsnit 7.1.2)

• Borgerinddragelse (afsnit 7.1.3)

• Begrundelse (afsnit 7.1.4)

• Partshøring (afsnit 7.1.5)

• Klagevejledning (afsnit 7.1.6)

7.1.1 Officialmaksimen

Et meget væsentligt krav til sagsbehandlingen – som ikke er angivet i forvaltningsloven - er

forvaltningens ansvar for selvstændigt at oplyse sagen i tilstrækkeligt og pålideligt omfang –

officialmaksimen. Oplysningerne skal indeholde både det faktiske og det retlige materiale, som er

nødvendigt for afgørelsen.

Ifølge offentlighedslovens § 6 har forvaltningen en notatpligt.

Notatpligten gælder, ifølge lovens § 6, for afgørelsessager og omfatter oplysninger om en sags

faktiske omstændigheder, som har betydning for sagens afgørelse. Notatpligten gælder uanset,

hvordan kommunen er kommet i besiddelse af oplysningerne. Sidstnævnte indebærer, at

notatpligten omfatter mundtligt afgivne oplysninger i forbindelse med personlig henvendelse i

forvaltningen, hjemmebesøg og/eller telefonisk henvendelse.

27

More magazines by this user
Similar magazines