PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Kommunen havde endvidere bevilget et beløb til betaling af bilforsikring. Der forelå ingen

oplysninger om sammenhængen mellem udgiften til bilforsikring og barnets funktionsnedsættelse.

Ankestyrelsen fandt det ikke, på baggrund af de foreliggende oplysninger dokumenteret/sandsynliggjort,

at der var tale om nødvendige merudgifter.

Det bemærkes, at Ankestyrelsen alene i 2 sager fra de sociale nævn fandt det tvivlsomt, om der

forelå tilstrækkelige oplysninger.

Som eksempel herpå kan nævnes:

Eksempel 24: Et nævn havde tiltrådt kommunens afgørelse om afslag på en række nærmere

specificerede merudgifter. Der forelå i sagen flere henvendelser om hjælp fra ansøger.

Ankestyrelsen fandt umiddelbart, at der forelå et misforhold mellem de ansøgte ydelser og de

ydelser kommunen havde forholdt sig til i deres afgørelse, idet der muligvis var nogle ansøgninger

som der ikke var blevet taget stilling til.

Nævnet burde have kommenteret misforholdet og eventuelt indhentet yderligere oplysninger fra

kommune eller ansøger med henblik på at få afklaret, hvad der var søgt om.

Det bemærkes at eksempel 24 tillige også er gengivet i eksempel 32, jf. afsnit 7.1.2 om

helhedsvurdering.

7.1.2 Helhedsvurdering

Det følger af retssikkerhedslovens § 5, at kommunen og amtskommunen skal behandle ansøgninger

og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale

lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen og amtskommunen skal desuden

være opmærksom på, om der kan søges hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

Det følger endvidere af servicelovens § 5, stk. 1, at kommunen skal sørge for at forældre med børn

og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få gratis familieorienteret

rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunen er forpligtet til ved opsøgende

arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have

behov for det.

Kravet om at der skal foretages en helhedsvurdering indebærer, at en ansøgning om hjælp skal

behandles bredt og ikke altid kun i forhold til den konkrete form for hjælp, som en borger har søgt

om.

I det konkrete tilfælde vil det således afhænge af situationen og den hjælp, som ansøgeren beder

om, hvordan sagen skal behandles. Hvis en person eksempelvis søger om et hjælpemiddel, så skal

myndigheden undersøge, om ansøgeren opfylder betingelserne for at få bevilget hjælpemidlet. Og

det vil være tilstrækkeligt, hvis der ikke er andre problemer.

I de tilfælde, hvor der er tale om hjælp i form af eksempelvis hjælp til merudgifter efter

servicelovens § 28 og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 29 må det

imidlertid antages at myndigheden er forpligtet til at foretage en bredere vurdering af ansøgers

behov – uanset der er tale om bevilling af nogle specifikt ansøgte merudgifter. Når der er tale om et

29

More magazines by this user
Similar magazines