PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

handicappet barn vil der således ofte være behov for hjælp efter flere bestemmelser i den sociale

lovgivning.

Kravet om at kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp bredt betyder, at borgeren også – hvis

det er nødvendigt – skal have tilbud om rådgivning og vejledning.

Efter forvaltningslovens § 7 har en myndighed i fornødent omfang pligt til at rådgive og vejlede

inden for sit eget område og til at henvise til den rigtige myndighed. Regler om rådgivning findes

tillige i servicelovens § 3.

Ankestyrelsen fandt i langt de fleste af de kommunale sager grundlag for at antage, at kommunerne

havde foretaget den fornødne helhedsvurdering.

Det skal dog i forlængelse heraf understreges, at Ankestyrelsen ved vurderingen af sagerne alene

har haft mulighed for at vurdere spørgsmålet om helhedsvurdering på grundlag af de sagsakter

Ankestyrelsen har modtaget til den konkrete afgørelse. Det vil sige primært på baggrund af

kommunens skriftlige materiale.

Ankestyrelsen har således ikke haft fornødent grundlag for at vurdere, hvorvidt de enkelte ansøgere

tillige har haft en opfattelse af, at kommunen har foretaget en helhedsvurdering i deres sag.

I de sager, hvor ansøgerne fik bevilget det ansøgte, og hvor der i øvrigt forelå oplysninger om, at

barnet gik i specialbørnehave, var på aflastningsinstitution nogle dage om måneden, havde fået

bevilget relevante hjælpemidler m.v., fandt Ankestyrelsen generelt ikke grundlag for at antage, at

der ikke var foretaget en helhedsvurdering.

Ankestyrelsen fandt i den forbindelse nogle gode eksempler på, at kommunen havde vurderet

ansøgerens sag på baggrund af en helhedsvurdering.

Eksempel 25: En kommune havde som bilag til en bevilling af hjælp til dækning af merudgifter

vedlagt en flere siders skematiseret handleplan for det barn som var omfattet af § 28. Det fremgik

bl.a. heraf, hvor barnet var i dagtilbud, aktuelle fritids- og aflastningstilbud, oplysninger om

familiens eget syn på situationen, familiens beskrivelse af barnets ressourcer, familiens beskrivelse

af egne ressourcer, familiens drømme og visioner, tanker om fremtidige bomuligheder for barnet,

tanker om eventuelle fremtidige beskæftigelsesmuligheder – herunder beskrivelse af særlige

egenskaber samt forslag til foranstaltninger på kort og langt sigt.

Eksempel 26: I en anden kommunesag, hvor der var bevilget hjælp til dækning af tabt

arbejdsfortjeneste, forelå der ikke oplysninger om åbenbart udækkede behov. Det fremgik også af

sagens akter, at forskellige dele af den kommunale forvaltning arbejdede tæt sammen - ofte via eposter

- med henblik på løbende at finde løsninger på ansøgerens behov på institutionsområdet,

hjælpemiddelområdet og merudgiftsområdet.

Eksempel 27: En moder ansøgte kommunen om hjælp til tabt arbejdsfortjeneste i et par uger

således at hun kunne passe barnet hjemme i forbindelse med en operation (hofteskred). Moderen

havde i forbindelse med ansøgningen oplyst, at hun gerne ville i arbejde igen og således ikke var

interesseret i hjælp til tabt arbejdsfortjeneste i længere tid. I det omfang barnet skulle i dagpleje

efter 2 uger ville barnet imidlertid være mere krævende i dagplejen. Kommunen bevilgede herefter

30

More magazines by this user
Similar magazines