PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

det skulle vise sig, at der senere ville blive tale om flere merudgifter. Nævnet kunne i den

forbindelse også have kommenteret kommunens manglende rådgivning herom.

Eksempel 32: I en afgørelse havde nævnet tiltrådt kommunens afgørelse om afslag på en række

nærmere specificerede merudgifter. Der forelå i sagen flere henvendelser om hjælp fra ansøger og

Ankestyrelsen fandt umiddelbart, at der forelå et misforhold mellem de ansøgte ydelser og de

ydelser kommunen havde forholdt sig til i deres afgørelse. Nævnet havde ikke kommenteret dette

misforhold.

Kravet i lovens § 5 betyder, at de sociale nævn ved deres prøvelse skal tage stilling til, om der er

foretaget den fornødne helhedsvurdering. Hvis nævnet finder, at kravet om en helhedsvurdering

ikke er opfyldt, skal nævnet præcisere, hvori manglen består og tage stilling til hvilke konsekvenser

fejlen skal have for den konkrete sag.

I afgørelsen refereret i eksempel 32 finder Ankestyrelsen således, at nævnet burde have

kommenteret misforholdet mellem ansøgning og afgørelse og herefter taget stilling til

konsekvenserne heraf.

7.1.3 Borgerinddragelse

Det følger af retssikkerhedslovens § 4, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved

behandlingen af sin sag. Kommunen og amtskommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på

en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.

Det følger endvidere af servicelovens § 4, stk. 1, at kommunen og amtskommunen sørger for, at de

opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene

på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder

både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over

for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for

støtte.

I langt den overvejende del af kommunesagerne fandt Ankestyrelsen ikke grundlag for at antage at

ansøgerne ikke var blevet inddraget i fornødent omfang.

Ankestyrelsen fandt således alene grundlag for at være i tvivl om eller grundlag for at fastslå

manglende borgerinddragelse i 22 af de 100 sager.

I de fleste af sagerne syntes der således at være en forholdsvis jævnlig og tæt kontakt mellem

ansøger og kommune. Den kontakt Ankestyrelsen har kunnet aflæse i sagerne har været såvel

personlig i form af personligt fremmøde i forvaltningen, møde i hjemmet, møde i institution og/eller

telefoniske henvendelser som skriftlig kontakt i form af almindelige breve og/eller e-poster.

Resultatet skal formodentlig ses i sammenhæng med at der i sager om tabt arbejdsfortjeneste og

merudgiftsydelse typisk vil være tale om længerevarende sagsforløb, hvor såvel ansøger som

sagsbehandler løbende har behov for at være dialog.

Ankestyrelsen skal endvidere - i forhold til grundlaget for den aktuelle undersøgelse - bemærke, at

Ankestyrelsen i indkaldelsesbrevene til kommuner og nævn forud for denne undersøgelse særskilt

fremsatte anmodning om ikke at modtage sager vedrørende 1. gangs bevillinger.

32

More magazines by this user
Similar magazines