PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Blandt de sager hvor Ankestyrelsen umiddelbart fandt det tvivlsomt om der havde været tale om

tilstrækkelig borgerinddragelse eller hvor Ankestyrelsen slet ikke fandt borgerinddragelsen

dokumenteret kan nævnes følgende:

Eksempel 33: I en sag fra en kommune vedrørende merudgifter forelå der en ansøgning fra

moderen. Der var ingen oplysninger om eventuel yderligere kontakt mellem kommune og ansøger.

Ankestyrelsen kunne ikke på baggrund af de modtagne sagsakter vurdere, hvorvidt

borgerinddragelsen havde været tilstrækkelig.

Eksempel 34: I en kommunesag vedrørende forlængelse af en bevilling af merudgifter forelå der

ingen decideret ansøgning i sagen – bortset fra den oprindelige ansøgning fra sygehuset som havde

dannet grundlag for den tidligere bevilling. I kommunens journalnotater var det anført, at moderen

havde søgt om forlængelse af ydelse. Der forelå imidlertid ingen oplysninger om, hvorvidt og i

hvilket omfang moderen havde været inddraget forud for kommunens beslutning om at forlænge

bevillingen.

Ankestyrelsen vurderede på baggrund af de foreliggende oplysninger at borgerinddragelsen havde

været utilstrækkelig.

Eksempel 35: I en kommunesag om ophør af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fremgik det

af kommunens journalnotater, at moderen var blevet arbejdsløs. Der forelå ingen oplysninger om

hvorfra kommunen havde fået denne oplysning og/eller oplysninger om hvorvidt ansøger i øvrigt

havde været inddraget i sagen.

Eksempel 36: I en kommunesag vedrørende hjælp til dækning af merudgifter forelå der en

ansøgning om merudgifter fra Refnæsskolen. Der forelå tillige oplysninger om at der på et

tidspunkt forud for afgørelsen havde været afholdt møde i forvaltningen med ansøger,

synskonsulent og kommunens sagsbehandler. Der forelå ingen øvrig korrespondance med ansøger i

sagen. Det var imidlertid oplyst, at ansøger på et tidspunkt var mødt op i forvaltningen i grådlabil

tilstand.

Ankestyrelsen finder, at sagen giver anledning til at gøre opmærksom på, at det også i nogle tilfælde

kan være væsentligt at få inddraget borgeren i sagen, herunder yde direkte råd og vejledning, i de

situationer hvor andre varetager ansøgers interesser.

Som eksempel på et tilfælde, hvor Ankestyrelsen ikke fandt grundlag for at anse borgerinddragelsen

for utilstrækkelig selvom borgeren ikke personligt havde været involveret i sagen, kan nævnes:

Eksempel 37: En kommune bevilgede efter ansøgning fra det behandlende sygehus tabt

arbejdsfortjeneste i en afgrænset periode til forældrene til et barn, som var blevet akut indlagt med

hjertestop. Barnet fik indopereret en pacemaker. Der forelå ingen oplysninger om, hvorvidt der

havde været kontakt mellem ansøgerne og kommunen forud for den trufne afgørelse. Det var

imidlertid oplyst, at moderen ca. 14 dage efter afgørelsen havde været til møde forvaltningen, hvor

hun bl.a. medbragte dokumentation for den tabte arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsen fandt, at der under hensyn til den akutte situation havde været tale om tilstrækkelig

borgerinddragelse.

33

More magazines by this user
Similar magazines