PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Som eksempel på tilfælde, hvor Ankestyrelsen fandt borgerinddragelsen tilstrækkeligt

dokumenteret kan nævnes:

Eksempel 38: I en sag havde en kommune forlænget en bevilling på delvis tabt arbejdsfortjeneste.

Der forelå ingen decideret ansøgning i sagen. Det fremgik imidlertid af kommunens journalnotater,

at ansøger ca. 1 uge før afgørelsen havde haft en telefonisk samtale med kommunens

sagsbehandler. Det fremgik af notatet, at samtalen havde omhandlet den tabte arbejdsfortjeneste og

behovet for merudgifter. Ansøger havde blandt andet oplyst, at hendes behov for tabt

arbejdsfortjeneste var uændret. Det fremgik herudover af sagens akter i øvrigt, at der både før og

efter afgørelsen havde været forholdsvis jævnlige kontakter mellem kommune og ansøger – enten

telefonisk eller skriftligt.

Eksempel 39: I en sag havde en kommune forud afgørelsen om dækning af merudgifter skrevet til

ansøger og oplyst, at den hidtidige bevilling var ved at udløbe, hvorfor de skulle til at drøfte en ny

bevilling. Kommunen anmodede derfor ansøger om at rette henvendelse til kommunen. Kommunen

havde som bilag til deres brev vedlagt et ansøgningsskema og skema til brug for udarbejdelse af en

skriftlig handleplan. Det fremgik herefter af kommunens journalnotater, at der havde været afholdt

et møde mellem kommune og ansøger i ansøger hjem, hvor udgifter samt handleplan var blevet

drøftet. Sagen bar i øvrigt præg af at der var en forholdsvis hyppig kontakt mellem ansøger og

kommune.

Ankestyrelsen finder, at den i eksempel 39 beskrevne fremgangsmåde er et godt eksempel på en

meget hensigtsmæssig borgerinddragelse.

7.1.4 Begrundelse

Efter forvaltningslovens § 22 skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en

begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Hvis der kun gives parten delvis medhold, skal afgørelsen således også begrundes. Dette vil f.eks.

være tilfældet såfremt ansøgeren får bevilget et mindre beløb end det der er ansøgt om eller såfremt

ansøger alene får dækket nogle af de ansøgte udgifter.

Efter lovens § 23, stk. 1, 1.pkt. kan den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, forlange at få

en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part

medhold.

77 af de modtagne kommunale afgørelser var blevet meddelt ansøger skriftligt. De resterende

afgørelser fremgik af et notat i kommunens journal. I sidstnævnte tilfælde var der i næsten alle

tilfælde tale om bevillinger.

I forvaltningslovens § 24, stk. 1 er der opstillet krav til indholdet af begrundelsen.

Efter bestemmelsens stk. 1 skal begrundelsen indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til

hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt

skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for

skønsudøvelsen.

34

More magazines by this user
Similar magazines