PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

De udtalelser det vil være relevant at partshøre over i sager vedrørende merudgiftsydelse og hjælp

til dækning af tabt arbejdsfortjeneste vil typisk være lægelige udtalelser m.v., som kommunen har

indhentet til brug for vurderingen af sagen. I det omfang der alene er tale om oplysninger som

ansøger selv har afgivet/indsendt og/eller oplysninger som utvivlsomt alene er begunstigende for

ansøger stilles der ikke krav om partshøring. Sidstnævnte kan imidlertid ofte være vanskeligt at

vurdere.

Der er intet til hinder for at partshøre i videre omfang, og det bør da også ske i tilfælde, hvor parten

kan have interesse i at se og kommentere oplysninger i sagen, som han eller hun ikke kan antages at

være bekendt med, jf. retssikkerhedsloven § 4.

Retsvirkningen af manglende partshøring kan være ugyldighed, i hvert fald hvor der er tale om en

afgørelse til ugunst for parten, da der er tale om en væsentlig garanti for afgørelsens rigtighed.

Ankestyrelsen fandt alene i ganske få tilfælde dokumentation for at kommunerne havde foretaget

partshøring forud for afgørelsen.

I 11 procent af kommunesagerne, hvor der ikke var foretaget partshøring, fandt Ankestyrelsen, at

der skulle have været foretaget partshøring. De 11 procent svarede stort set til det antal sager, hvor

der var grundlag for at partshøre.

I langt de fleste kommunale sager fandt Ankestyrelsen således ikke, at der skulle have været

foretaget partshøring.

De oplysninger kommunerne lagde vægt på i deres afgørelser var således typisk afgivet af ansøger

eller personer, som i den konkrete sag måtte antages at varetage ansøgers interesser, idet alle

relevante oplysninger f.eks. fandtes i en ansøgning fra en interesseorganisation eller det

behandlende sygehus.

I en del kommunesager var der herudover tale om at ansøger fik bevilget det ansøgte. De modtagne

oplysninger var således enten ikke til ugunst for ansøger og/eller ikke blevet tillagt betydning i

afgørelsen.

I de fleste nævnssager forelå der ikke oplysninger om at nævnet havde indhentet supplerende

oplysninger forud for afgørelsen. Derfor intet krav om partshøring.

I de afgørelser hvor nævnet havde indhentet supplerende oplysninger var der flere eksempler på at

nævnet havde foretaget partshøring i overensstemmelse med forvaltningens § 19, stk. 1.

Ankestyrelsen fandt det imidlertid i 4 nævnssager tvivlsomt hvorvidt der var blevet foretaget den

fornødne partshøring.

Eksempel 44: Et nævn havde under sagens behandling indhentet kopi af en udtalelse fra en

neuropsykolog. Nævnet havde herefter forud for afgørelsen sendt en redegørelse for sagen til

ansøger med anmodning om at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Ankestyrelsen kunne ikke

på baggrund af oplysningerne i sagen vurdere, hvorvidt den indhentede erklæring var vedlagt

redegørelsen.

37

More magazines by this user
Similar magazines