PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

Eksempel 45: Et nævn havde indhentet supplerende akter fra kommunens sag. Ankestyrelsen kunne

ikke umiddelbart identificere de modtagne oplysninger og kunne ikke vurdere hvorvidt nævnet

havde partshørt ansøger over oplysningerne.

I et par sager fandt Ankestyrelsen endvidere, at nævnet burde have påtalt kommunernes manglende

partshøring.

Eksempel 46: Et nævn havde tiltrådt kommunens afgørelse om afslag på yderligere hjælp til tabt

arbejdsfortjeneste. Det fremgik ikke af sagen, at kommunen havde foretaget partshøring over en

indhentet udtalelse fra sygehuset, som syntes at have haft væsentlig betydning for det givne afslag.

Nævnet burde have kommenteret den manglende partshøring. Det bemærkes, at nævnet foretog

partshøring over oplysningerne i udtalelsen før nævnet traf afgørelse.

Eksempel 47: I en afgørelse om afslag på hjælp til dækning af en række merudgifter forelå der

ingen oplysninger om, hvorvidt kommunen havde partshørt ansøger over de oplysninger kommunen

havde modtaget fra en neuropsykolog forud for afgørelsen. Oplysningerne var ikke udelukkende

begunstigende for ansøger og blev tillagt væsentlig betydning ved kommunens vurdering af sagen.

Nævnet påtalte ikke i deres afgørelse den manglende partshøring.

7.1.6 Klagevejledning

Efter forvaltningslovens § 25, stk. 1, skal afgørelser, som kan påklages til anden

forvaltningsmyndighed, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang

og oplysning om fremgangsmåde ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist.

Klagevejledning skal kun gives i forbindelse med afgørelser, der umiddelbart kan påklages til en

overordnet forvaltningsmyndighed. Der skal gives klagevejledning selvom afgørelsen kun kan

påklages/behandles, hvis den har principiel betydning. Der skal ikke gives klagevejledning såfremt

afgørelsen fuldt ud giver pågældende part medhold.

Hvis det er tvivlsomt, om afgørelsen giver parten fuldt ud medhold, skal der gives klagevejledning.

I de kommunale sager, hvor der utvivlsomt var tale om et helt eller delvist afslag var der i langt de

fleste sager givet klagevejledning. I en del af disse sager manglede der dog angivelse af hvordan

klagefristen skulle beregnes.

I en række af de sager, hvor Ankestyrelsen vurderede at der var tvivl om hvorvidt afgørelserne

udelukkende var til gunst for ansøgerne var der ikke givet korrekt klagevejledning.

I 14 nævnsafgørelser var der givet korrekt klagevejledning. I de resterende 14 sager - alle fra

samme nævn - var der i afgørelserne henvist til en vedlagt klagevejledning. Klagevejledningen lå

ikke i de sagsakter Ankestyrelsen modtog. Nævnet har imidlertid senere oplyst, at afgørelserne

havde været ledsaget af en skriftlig klagevejledning. Ankestyrelsen modtog efterfølgende kopi af

klagevejledningen og kunne på den baggrund konstatere at klagevejledningen er i

overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven.

Ankestyrelsen fandt ikke nævnssager, hvor nævnet havde påtalt manglende klagevejledning i de

kommunale afgørelser.

38

More magazines by this user
Similar magazines