PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

1. Resumé

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af 100 kommunesager om hjælp til dækning

af merudgifter efter servicelovens § 28 og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter

servicelovens § 29. I undersøgelsen indgår desuden 28 ankesager, hvor det sociale nævn i de

pågældende amter har truffet afgørelser efter servicelovens §§ 28 eller 29.

Sagerne, der indgår i praksisundersøgelsen, er afgjort i kommuner og nævn før 1. september 2001.

Sagerne er gennemgået med henblik på at vurdere, om de trufne afgørelser er i overensstemmelse

med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis – legalitetsvurderingen. Ankestyrelsen har alene

erklæret sig uenig i afgørelser, der er truffet af kommuner og nævn, hvis afgørelsen efter

Ankestyrelsens vurdering er i klar modstrid med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

Ankestyrelsen har endvidere gennemgået sagerne med henblik på en vurdering af, om

myndighederne har overholdt de forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige krav til

sagsbehandlingen – formalitetsvurderingen. I denne vurdering er blandt andet indgået om

afgørelserne er behandlet i overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedslovens §§ 4 og 5 om

borgerinddragelse og helhedsvurdering.

I hovedparten af sagerne fra kommunerne har ansøgeren fået bevilget hjælp efter enten

servicelovens § 28 eller servicelovens § 29. I en del sager, hvor der har været tale om forlængelse af

en tidligere hjælp til merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste, har der ikke foreligget en ansøgning

fra ansøger, og Ankestyrelsen har derfor i disse sager lagt til grund, at ansøger har fået medhold i

forbindelse med en ny afgørelse om forlængelse, medmindre der har foreligget oplysninger om at

ansøger har ønsket at få ændret hjælpen.

Nævnene har i 16 af de 28 sager stadfæstet kommunernes afgørelser om afslag på hjælp. I de

resterende 12 sager har nævnet helt eller delvist ændret kommunens afgørelse og herefter i 9

tilfælde tillige hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen.

Legalitetsvurderingen

Undersøgelsen viser for de kommunale sagers vedkommende, at kommunerne i de 2 amter i 42

procent af sagerne har truffet afgørelser, der er i overensstemmelse med lovgivningen og

Ankestyrelsens praksis. I 2 sager svarende til 2 procent af de kommunale sager har Ankestyrelsen

erklæret sig uenig i afgørelsen og i 56 procent af de kommunale sager, har Ankestyrelsen været i

tvivl om afgørelsens rigtighed på grundlag af de foreliggende oplysninger.

For nævnssagernes vedkommende er nævnenes afgørelser og Ankestyrelsens bedømmelse

sammenfaldende i 71 procent af sagerne. I de resterende 29 procent af sagerne har Ankestyrelsen

været i tvivl om afgørelsens rigtighed på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsen har ikke erklæret

sig uenig i nogle af nævnsafgørelserne.

I de sager fra nævn og kommuner hvor Ankestyrelsen var i tvivl om legaliteten, beroede tvivlen i de

fleste sager på at sagerne ikke var tilstrækkeligt oplyst. Der manglede således i en del sager

relevante oplysninger om nødvendigheden af en bevilget merudgift, størrelsen heraf eller

baggrunden for bevilling af hjælp til tabt arbejdsfortjeneste, herunder omfanget heraf. Det skal dog

samtidig bemærkes, at Ankestyrelsen er opmærksom på, at der i de fleste sager har været tale om en

4

More magazines by this user
Similar magazines