PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

således blot anført som en meddelelse om udbetaling i kommunens journal. Ankestyrelsen

finder det imidlertid væsentligt at gøre opmærksom på, at en afgørelse som alene indeholder

oplysninger om udbetalingens størrelse også er en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

Ankestyrelsen finder derfor, at det af hensyn til dokumentation og retssikkerhed må anbefales,

at afgørelser, som alene indeholder oplysninger om udbetalingens størrelse, også meddeles i

skriftlig form.

• Begrundelse, partshøring og klagevejledning

Ankestyrelsen finder, at undersøgelsens resultat generelt giver anledning til at henlede

opmærksomheden på kravene om begrundelse, partshøring og klagevejledning. Ankestyrelsen

finder i denne forbindelse, at det i forhold til partshøring, er væsentligt at være opmærksom på,

at ansøgeren som det praktiske udgangspunkt skal partshøres over alle oplysninger, som

indhentes af myndigheden, og som ansøgeren ikke er bekendt med.

3. Undersøgelsens baggrund og formål

Den Sociale Ankestyrelse har gennemført en undersøgelse af praksis vedrørende afgørelser om

merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 28 og 29 i Frederiksborg og

Ringkøbing amter. Undersøgelsen er gennemført som led i Ankestyrelsens forpligtigelse efter

retssikkerhedsloven til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale love kan

indbringes for Ankestyrelsen og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser medvirker til at sikre en koordinering af praksis mellem de

instanser, der træffer afgørelser i sociale sager, og at sikre borgeren en ensartet behandling på

landsplan. Resultaterne af Ankestyrelsens praksisundersøgelser indgår i den dialog, som

Ankestyrelsen fører med de lokale myndigheder og danner derved grundlag for den vejledning, som

Ankestyrelsen og de sociale nævn yder.

I en praksisundersøgelse foretager Ankestyrelsen en gennemgang af sagerne primært med henblik

på en legalitetsvurdering af afgørelsernes korrekthed i forhold til lovgivningen og Ankestyrelsens

praksis. Desuden foretager Ankestyrelsen en formalitetsvurdering af sagerne, herunder en vurdering

af de særlige krav til tidsfrister, skriftlighed, borgerens inddragelse mv., som de konkrete sagstyper

giver anledning til. I formalitetsvurderingen indgår ligeledes en vurdering af, om de

forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige regler overholdes.

Da praksisundersøgelsen kun omfatter et mindre antal afgørelser fra hver kommune, vil

undersøgelsen ikke sigte på at belyse praksis i den enkelte kommune, men i kommunerne som

helhed og nævnspraksis i sammenhæng hermed.

Regelgrundlaget

Sagerne er vurderet ud fra de regler og udsendte Sociale Meddelelser, der var gældende på det

tidspunkt, som sagerne vedrører. Det drejer sig om §§ 28 og 29 i lov om social service – om

merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der forsørger et barn i hjemmet med

betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse –

samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 124 af 23. februar 1998 om merudgiftsydelse efter § 28

og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 29 i lov om social service.

8

More magazines by this user
Similar magazines