Automower - Electrolux-ui.com

electrolux.ui.com

Automower - Electrolux-ui.com

Automower

Brugsanvisning


Ideen bag Automower

er taget direkte fra

naturen - den imiterer et

dyr, der græsser. Kort

sagt betyder det, at

græsset bliver klippet ofte

og en lille smule hver

gang. Det er ikke alene

mere effektivt, det er

også bedre for plænen.

Automower

Læs brugsanvisningen omhyggeligt

igennem og forstå indholdet, inden

du bruger plæneklipperen.


electrolux automower

Symboler ___________________________________________ 5

Symboler på Automower __________________________ 5

Symboler i brugsanvisningen ________________________ 6

Sikkerhedsforskrifter _______________________________ 7

Anvendelse __________________________________________ 7

Flytning ______________________________________________ 8

Vedligeholdelse ______________________________________ 8

Præsentation _______________________________________ 9

Funktionen Automower ___________________________ 10

Kapacitet ___________________________________________ 12

Installation _________________________________________ 13

A. Forberedelser ____________________________________ 13

B. Planlægning af installation _______________________ 15

C. Placering af ladestation __________________________ 20

D. Opladning af batteri ______________________________ 20

E. Udlægning af afgrænsningskabel ________________ 21

F. Tilslutning af afgrænsningskabel _________________ 22

G. Kontrol af installation ____________________________ 24

H. Tilkobling af Automower til ladestation _________ 24

Flere Automowere i en have ________________________ 24

Kontrolpanel _______________________________________ 25

Genvejstaster _______________________________________ 26

Program ____________________________________________ 26

Valg ________________________________________________ 27

Tal __________________________________________________ 27

Hovedafbryder ______________________________________ 27

Menufunktioner ____________________________________ 28

Hovedmenu ________________________________________ 28

1. Kommando ______________________________________ 29

2. Timer ____________________________________________ 29

3. Have _____________________________________________ 31

4. Indstillinger _______________________________________ 38

Anvendelse ________________________________________ 43

Opladning af batteri. ________________________________ 43

Start af Automower _______________________________ 43

Anvendelse af timer ________________________________ 44

Stop af Automower _______________________________ 44

Omstart _____________________________________________ 44

Start af Automower _______________________________ 44

Justering af klippehøjde ____________________________ 45

Vedligeholdelse ___________________________________ 46

Batteri ______________________________________________ 46

Vinteropbevaring ___________________________________ 47

Rengøring __________________________________________ 48

Udskiftning af knive _________________________________ 49

Fejlsøgning ________________________________________ 50

Tekniske data ______________________________________ 53

EF-overensstemmelseserklæring _________________ 54

3


4 electrolux automower


Symboler

Symboler på Automower

Disse symboler findes på plæneklipperen. Studér dem

grundigt, så du ved, hvad de betyder.

VIGTIG INFORMATION

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og

sæt dig ind i indholdet, inden du anvender din

Automower.

!

ADVARSEL

Automower kan være farlig ved

forkert håndtering.

• Advarsler og sikkerhedsforskrifter i denne

brugsanvisning skal følges nøje for at sikre, at

plæneklipperen anvendes sikkert og effektivt.

• Hold hænder og fødder væk fra de roterende knive.

Placer aldrig hænder eller fødder i nærheden af

eller under karrosseriet, når Automower kører.

• Brug aldrig Automower, hvis der er personer

(især børn) eller husdyr i nærheden.

• Dette produkt er i overensstemmelse med

gældende EU-direktiv.

Symboler

1001-003

1001-002

3012-274

3012-273

6001-024

electrolux automower

5


Symboler

Symboler i brugsanvisningen

Disse symboler findes i brugsanvisningen. Studér dem

grundigt, så du ved, hvad de betyder.

• Ved udførelse af kontrol og/eller vedligeholdelse

skal hovedafbryderen stå på ”OFF”.

• Anvend altid beskyttelseshandsker ved alt arbejde

med plæneklipperens undervogn.

• Anvend aldrig højtryksspuling eller rindende vand

ved rengøring af Automower.

• En advarselsboks viser, at der er risiko for personskade,

specielt hvis de givne instruktioner ikke

følges.

• En informationsboks viser, at der er risiko for

materielskade,

specielt hvis de givne instruktioner

ikke følges. Boksen anvendes også, når det

vurderes, at der er risiko for fejlbetjening.

6 electrolux automower

OFF

!

ADVARSEL

Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx.

Xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx.

VIGTIG INFORMATION

Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx

xxxx xxxx xxxxx xxx.

3012-288

3012-272

3012-271


Sikkerhedsforskrifter

Anvendelse

• Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og

sæt dig ind i indholdet, inden du bruger

Automower.

• Kontrollér, at det græsareal, der skal klippes, er fri

for sten, kviste, værktøj, legetøj og andre genstande,

der kan beskadige knivene og bevirke, at

plæneklipperen kører fast.

• Star Automower i henhold til instruktionerne.

Når hovedafbryderen står på ”ON”, skal hænder og

fødder holdes væk fra de roterende knive. Stik aldrig

hænder eller fødder ind under plæneklipperen.

• Løft aldrig Automower op, og bær ikke maskinen,

når den er startet.

• Personer, der ikke er bekendt med Automowers

funktioner og opførsel, må ikke betjene plæneklipperen.

• Undlad at placere genstande oven på Automower

eller dens ladestation.

• Lad ikke Automower arbejde med defekt knivdisk

eller karrosseri. Den må heller ikke arbejde med

defekte knive, skruer, møtrikker eller kabler.

• Anvend ikke Automower, hvis hovedafbryderen

er defekt.

• Frakobl altid Automower med hovedafbryderen,

når du ikke anvender plæneklipperen.

Automower må ikke bruges, hvis der anvendes

sprinkler. Anvend derfor timerfunktionen, se ”2.

Timer” på side 29, så plæneklipper og sprinkler ikke

er i gang samtidigt.

Sikkerhedsforskrifter

1001-003

3012-396

3012-274

electrolux automower

7


Sikkerhedsforskrifter

Flytning

Ved transport over længere afstande bør Automower

pakkes ned i den oprindelige emballage.

Sådan opnår du en sikker flytning fra eller inden for

arbejdsområdet:

1. Tryk på STOP-tasten for at standse plæneklipperen.

Hvis det beskyttelsesstop (se side 39), der er

beregnet som tyverisikring, er aktiveret, skal det

første ciffer i PIN-koden angives.

Du vælger en firecifret PIN-kode, når du starter

plæneklipperen første gang, se side 24.

2. Sluk på hovedafbryderen, hvis plæneklipperen

skal flyttes uden for arbejdsområdet.

3. Bær plæneklipperen i det håndtag, der sidder

længst bagude under maskinen. Bær den, så

oversiden vender ind mod kroppen.

Vedligeholdelse

!

ADVARSEL

Når plæneklipperen vendes op/ned, skal

hovedafbryderen altid stå på OFF.

Hovedafbryderen skal stå på OFF ved alt

arbejde på plæneklipperens undervogn,

som f.eks. rengøring eller udskiftning af

knive.

• Kontrollér Automower hver uge, og udskift

eventuelle beskadigede eller slidte dele.

Kontrollér især, at knivene og knivdisken ikke er

beskadiget. Udskift efter behov alle knive og skruer

samtidigt, så de roterende dele er balanceret, se

“Vedligeholdelse” på side 46.

8 electrolux automower

Advarselsbip (5 bip på 5 sekunder), før

knivdisken starter, høres ikke, hvis

Automower er indstillet med lyden

deaktiveret.

3012-388

3012-395

3012-409


Præsentation

Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt.

For at få mest mulig gavn af din Automower skal du

have viden om maskinens funktioner. Dette kapitel

indeholder information, som du skal være bekendt

med, når du planlægger installationen.

En installation af Electrolux Automower omfatter fire

hovedkomponenter:

Automower,

en automatisk plæneklipper, der

klipper græsset ved at bevæge sig i et hovedsageligt

uregelmæssigt mønster. Plæneklipperen drives af

et vedligeholdelsesfrit batteri.

Ladestation,

som Automower automatisk søger hen

til, når ladeniveauet i batteriet bliver for lavt.

Ladestationen har tre funktioner:

• At sende styresignaler rundt i afgrænsningskablet.

• At sende signaler ud, så Automower finder

ladestationen.

• At oplade batteriet på Automower.

Transformator,

der tilsluttes mellem ladestationen og

en 230V-stikkontakt. Transformatoren sluttes til stikkontakten

via et integreret netkabel og til ladestationen

via et 20 m langt lavspændingskabel. Længden på

lavspændingskablet må ikke ændres.

Afgrænsningskabel,

der lægges i en løkke rundt om

det område, Automower skal arbejde i. Kablet

lægges ud langs kanterne på græsplænen og rundt

om genstande og planter, som plæneklipperen ikke må

støde imod.

Den mængde afgrænsningskabel, der skal bruges til

en installation, er arbejdsområdets omkreds plus nogle

ekstra meter til at lægge rundt om ”øer”, genstande og

planter. Desuden skal der bruges et ekstra antal meter

til eventuelle efterjusteringer. Det afgrænsningskabel,

der leveres til installationen, er 250 m langt. Hvis det

ikke er tilstrækkeligt, er det muligt at købe mere kabel,

der ved hjælp af en forlængerenhed kan kobles på det

eksisterende kabel.

Præsentation

3012-411

3012-216

3012-220

3012-221

electrolux automower

9


Præsentation

Funktionen Automower

Arbejdsmåde

Automower klipper græsplænen automatisk. Den

veksler mellem kontinuerlig klipning og opladning.

Ladestationen udsender et signal, der bevirker, at

Automower kan kende den på 6-8 meters afstand.

Plæneklipperen begynder at søge efter ladestationen,

når batteriets kapacitet bliver for lav. Automower

klipper ikke, når den søger efter ladestationen.

Når batteriet et fuldt opladet, bakker plæneklipperen et

stykke, vender rundt og forlader ladestationen i en

vilkårligt valgt retning inden for udkørselssektoren 90°-

270°.

For at Automower lettere skal nå alle dele af haven,

kan du manuelt indstille, hvordan plæneklipperen skal

forlade ladestationen, se ”3. Have” på side 31.

Når karrosseriet på Automower støder på en

forhindring, bakker plæneklipperen og vælger en

ny kørselsretning.

To sensorer på Automower, én frem og én tilbage,

registrerer, når plæneklipperen nærmer sig

afgrænsningskablet. Automower passerer kablet op

til 27 centimeter, før den vender. Denne længde er

indstillelig, se “Kør over kablet (3-2)” på side 34.

10 electrolux automower

3012-233

3012-379

3012-380


STOP-tasten på oversiden af Automower anvendes

først og fremmest til at stoppe plæneklipperen med,

når den kører. Når STOP-tasten trykkes ned, åbnes en

låge, hvorunder der findes et kontrolpanel. STOPtasten

forbliver trykket ned, indtil lågen lukkes igen.

Dette fungerer som startspærre.

Via kontrolpanelet på oversiden af Automower

foretager du alle indstillinger af plæneklipperen. På

kontrolpanelet finder du også hovedafbryderen. Åbn

lågen til kontrolpanelet ved at trykke på STOP-tasten.

Når hovedafbryderen stilles på ON første gang,

begynder en opstartssekvens, der omfatter: valg af

sprog, tidsformat, datoformat og firecifret PIN-kode

samt indstilling af tid og dato, se side 24.

Automower kan, for at spare strøm, slå over i standbytilstand.

Displayet på kontrolpanelet er da helt slukket.

Standbytilstand indtræder 25 minutter efter, at STOPtasten

er blevet trykket ned og ikke efterfølgende er

blevet sat i driftsposition. Automower aktiveres

derefter ved at slukke og derefter tænde på

hovedafbryderen.

Standbytilstand kan også indtræde, hvis en fejl, der

opstår under klipning eller opladning, ikke udbedres

inden for 25 minutter. Automower aktiveres derefter

med et tryk på STOP-tasten.

Præsentation

3012-388

3012-397

3012-400

electrolux automower

11


Præsentation

Bevægelsesmønster

Plæneklipperens bevægelsesmønster er uregelmæssigt

og bestemmes af Automower. Et bevægelsesmønster

gentages aldrig. Dette klippesystem

bevirker, at græsplænen bliver klippet jævnt, uden

at der er striber efter plæneklipperen.

Hvis Automower kommer ind i et område, hvor den

registrerer, at græsset er højere end tidligere, kan den

ændre bevægelsesmønster. Den kan da klippe i et

firkantsmønster, så arealet med højere græs slås mere

systematisk. Derefter genoptager plæneklipperen det

uregelmæssige bevægelsesmønster.

Kapacitet

Automower anbefales til græsplæner på op til 1800

2 m .

2

Automower klipper ca. 75 m pr. time. Hvor stort et

areal der klippes, afhænger af knivenes tilstand og

græstype, væksthastighed og fugtighed. Havens

udformning har også betydning. Hvis haven mest

består af åbne græsarealer, kan Automower klippe

mere pr. time, end hvis haven består af flere små

græsarealer, der er opdelt af mange træer, bede og

passager.

Hvor længe Automower klipper hhv. oplades, kan

variere og afhænger blandt andet af den omgivende

temperatur. Ved en temperatur på op til cirka 25°C

klipper en fuldt opladet Automower ca. 40-60

minutter, afhængigt af batteriets alder og hvor kraftigt

græsset er. Derefter oplader plæneklipperen i knap 45

minutter. Ved en temperatur på over 25°C falder både

klippe- og opladningstid gradvist.

12 electrolux automower

3012-276

3012-277


Installation

Dette kapitel beskriver, hvordan du installerer

Automower. Før du påbegynder installationen, skal du

læse det foregående kapitel ”Præsentation” på side 9 til

side 12.

Udfør installationen i henhold til nedenstående trin:

A. Forberedelser.

B. Planlægning af installation.

C. Placering af ladestation.

D. Opladning af batteri.

E. Udlægning af afgrænsningskabel.

F. Tilslutning af afgrænsningskabel.

G. Kontrol af installation.

H. Tilkobling af Automower til ladestation.

Bogstaverne henviser til de følgende overskrifter.

For at kunne gennemføre en fuldstændig opstart af

Automower skal ladestationen være placeret og

tilsluttet, afgrænsningskablet skal være udlagt, og

plæneklipperen skal være koblet til ladestationen. Hvis

du vil starte plæneklipperen, før du har afsluttet hele

installationen af afgrænsningskablet, kan du lægge en

midlertidig kort løkke rundt om plæneklipperen.

A. Forberedelser

1. Hvis græsset i det tiltænkte arbejdsområde er mere

end 15 cm langt, skal det klippes med en konventionel

plæneklipper. Saml derefter græsset op.

2. Gennemlæs nøje alle de forskellige trin før

installationen.

3. Kontrollér, at alle dele til installationen findes:

Tallene i parentes henviser til det detaljerede

billede ”Automower, hvad er hvad?” på side 14.

• Brugsanvisning (22)

Automower

• Ladestation (14)

• Afgrænsningskabel i korrekt længde (16)

• Transformator (17)

• Lavspændingskabel (18)

• Kramper (19)

• Forbindelsesanordning til afgrænsningskabel (20)

• Forlængerenhed til afgrænsningskabel (21)

Til installationen skal du også bruge:

• En hammer, så du lettere kan få kramperne ned

i jorden

• En kombinationstang

• En spade, hvis afgrænsningskablet skal graves

ned

Installation

3012-401

electrolux automower

13


Installation

Automower, hvad er hvad?

Tallene på billedet svarer til:

1. Opladningsplade

2. Låge til justering af klippehøjde

3. Forhjul

4. Drivhjul

5. Karrosseri

6. Stoptast

7. Tastatur

8. Display

9. Hovedafbryder

10. Håndtag

11. Chassisdel med elektronik, batteri og motorer

14 electrolux automower

3012-377

12. Friktionsplade

13. Knivdisk

14. Ladestation

15. Lysdiode til funktionskontrol af

afgrænsningskabel

16. Afgrænsningskabel

17. Transformator med netkabel

18. Lavspændingskabel

19. Kramper

20. Forbindelsesanordning til afgrænsningskabel

21. Forlængerenhed til afgrænsningskabel

22. Brugsanvisning


B. Planlægning af installation

Ladestation

Se ”Haveform (3-3)” på side 34, hvis du vil se et

eksempel på en god placering af ladestationen.

Ladestationen skal i første omgang placeres:

• Centralt i hovedområdet, langs med yderkanten og

med et stort friareal foran stationen.

• Skyggerigt. Batteriet skånes, hvis det oplades i så

lav en omgivende temperatur som muligt.

• På et relativt vandret område. Hvad angår højde,

må der være en niveauforskel på højst 10 cm

mellem for- og bagkant på ladestationen.

• Tæt på stikkontakt:

Ladestationen skal sluttes til en 230 V-stikkontakt

via lavspændingskabel og transformator.

Det medfølgende lavspændingskabel er 20 meter

langt.

VIGTIG INFORMATION

Længden på lavspændingskablet må ikke

ændres.

Transformatoren skal placeres et sted med god

udluftning, og hvor den ikke udsættes for direkte

sollys. Det er også en fordel, hvis transformatoren

kan placeres under tag.

Det anbefales at anvende HFI-relæ, når

transformatoren sluttes til stikkontakten.

Installation

3012-233

3012-296

3012-220

3012-223

electrolux automower

15


Installation

Placer ikke ladestationen på hjørner eller i lommer på

arbejdsområdet.

Hvis haven består af to store græsarealer, der forbindes

af en passage, kan det være svært for Automower at

finde indgangen til passagen. Dermed kan den få svært

ved at arbejde effektivt på begge arealer. En måde, du

kan få plæneklipperen til at nå begge arealer på, er at

placere ladestationen midt i passagen.

Når ladestationen skal placeres i en passage, er det

hensigtsmæssigt at indstille udkørselsretningen

manuelt, se ”Udkørselsindstillinger (3-1)” på side 31.

På denne måde bliver begge arealer klippet jævnt, og

græsset tæt på ladestationen kommer ikke til at se

nedtrampet ud.

Afgrænsningskabel

For at opnå den bedst mulige installation bør

udlægningen af afgrænsningskablet planlægges

omhyggeligt. Planlægningen lettes, hvis du laver en

skitse af arbejdsområdet med alle forhindringer.

Afmærk på skitsen, hvor afgrænsningskablet bør

trækkes.

Afgrænsningskablet skal lægges, så det:

• danner en løkke rundt om det område,

Automower skal arbejde i. Kun et originalt

afgrænsningskabel bør anvendes. Dette kabel er

fortinnet og har en kraftig isolering for at modstå

jordens fugtighed.

• bliver højst 500 meter langt.

• holder en maksimal afstand af 35 meter fra

Automower i hele arbejdsområdet.

• ikke ligger på stejle skråninger. Automower kan

på sådanne steder få svært ved at bakke tilbage,

specielt i fugtigt vejr, hvor der er risiko for glidning.

16 electrolux automower

3012-235

3012-237


I planlægningen skal du tage højde for, at det kan blive

nødvendigt at foretage efterjusteringer på

afgrænsningskablet. Husk derfor at:

• lade nogle ekstra meter kabel være i begyndelsen

og slutningen i nærheden af ladestationen.

• udlægge nogle ekstra meter kabel i løkker ca. efter

hver 30 meter rundt i hele omkredsen.

Ekstra kabel skal lægges tæt og i parallelle løkker.

Hvis der anvendes kramper, skal de parallelle

løkker lægges under samme krampe.

VIGTIG INFORMATION

Ekstra kabel må ikke lægges i rulle uden for

afgrænsningskablet. Dette kan føre til

forstyrrelser af Automower.

Overvej følgende i relation til afgrænsning af

arbejdsområdet:

• Hvis en høj forhindring, f.eks. en væg eller en mur,

grænser op til arbejdsområdet, skal afgrænsningskablet

lægges 35 cm fra forhindringen. Så støder

Automower ikke sammen med forhindringen, og

slitage på karrosseriet mindskes.

• Hvis arbejdsområdet f.eks. grænser op mod en

vandsamling, skal afgrænsningskablet suppleres

med en kant eller lignende. Højden skal da være

mindst 15 cm. Dette forhindrer, at Automower

under nogen omstændigheder kan havne uden for

arbejdsområdet.

Installation

3012-138

3012-281

3012-382

electrolux automower 17


Installation

• Hvis arbejdsområdet grænser op mod en lille grøft,

f.eks. en rabat, eller en mindre forhøjning, f.eks. en

lav kantsten (3-5 cm), skal afgrænsningskablet

lægges 30 cm ind i arbejdsområdet. Dette forhindrer,

at hjulene kører ned i grøften eller op på kantstenen.

• Hvis arbejdsområdet grænser op mod en flisegang

eller lignende, der ligger i niveau med græsplænen,

er det muligt at lade Automower køre et stykke ud

på gangen. Afgrænsningskablet skal da lægges

10 cm fra gangens kant.

Overvej følgende i relation til afgrænsning inden for

arbejdsområdet:

Automower kan klippe arealer, der har en hældning

på op til 33 cm i højdeforskel pr. meter inde i

arbejdsområdet. Arealer, der hælder mere, skal

afgrænses med afgrænsningskablet. Hvis arbejdsområdets

yderkant nogen steder har en hældningsfaktor

på 1: 5 (20 cm/m) eller mere, bør kablet

lægges ud inden for det sted, hvor hældningen

begynder. Automower kan få svært ved at vende

ved kablet, hvis hældningen er for kraftig.

• Anvend et afgrænsningskabel for at afgrænse

områder inde i arbejdsområdet, som f.eks. bede og

springvand. Læg da kablet ud til området, rundt om

det og derefter tilbage i samme spor. Hvis du

anvender kramper, skal kablet lægges under

samme krampe på vejen tilbage.

• Robuste forhindringer som f.eks. træer og buske,

der er højere end 15 cm, skal ikke afgrænses med

afgrænsningskablet. Automower vender, når den

støder mod en sådan forhindring.

For at opnå så skånsom og lydløs drift som muligt

er det dog at foretrække, at alle faste genstande i og

ved arbejdsområdet afgrænses.

18 electrolux automower

Minimere

3012-381

3012-383

3012-108


• Forhindringer, der skråner svagt, f.eks. sten eller

store træer med forhøjet rodnet, bør afgrænses

eller fjernes. I modsat fald kan Automower glide

op på disse forhindringer og dermed beskadige

knivene.

Overvej følgende i relation til sekundære arealer og

passager:

• Hvis der er sekundære arealer i nærheden af

hovedområdet, skal afgrænsningskablet udlægges,

så disse arealer danner en ”ø” uden for

hovedområdet.

Som sekundært areal regnes et arbejdsområde,

som er uden ladestation, men som er indrammet

af samme afgrænsningskabelløkke som

hovedområdet. Automower skal flyttes manuelt

mellem hovedområdet og det sekundære areal.

Hvis haven består af to arealer, hvor det ene areal

er meget mindre end det andet, og arealerne kun er

forbundet via en meget lang og smal passage, kan

det være hensigtsmæssigt at lave et sekundært

areal.

• For at løkkesystemet skal fungere optimalt, må

kablerne i de passager, som Automower skal

kunne køre igennem, ikke ligge for tæt på

hinanden.

En passage bør være mindst 2 meter bred, hvis

Automower skal kunne finde den og køre

igennem den. Minimumafstanden mellem kablerne

i en passage er 130 cm.

Overgangen mellem et stort areal og en passage skal

om muligt formes som en ”tragt” med rundede hjørner

for at gøre det muligt for Automower at køre ind

gennem passagen.

Installation

3012-384

3012-279

3012-232

electrolux automower 19


Installation

C. Placering af ladestation

1. Placer ladestationen, som du har planlagt det.

2. Slut lavspændingskablet til ladestationen.

Kun det originale kabel og den originale

transformator må anvendes.

3. Slut lavspændingskablet til transformatoren.

Kontakterne kan være noget træge at slutte til,

da de er fugtsikre.

4. Slut transformatorens netkabel til et 230V-stik.

Det anbefales at anvende et HFI-relæ.

D. Opladning af batteri

Automower leveres med tomt batteri. Så snart

ladestationen er sluttet til, kan plæneklipperen oplades.

1. Stil hovedafbryderen på OFF.

2. Stil Automower i ladestationen for at oplade

batteriet, mens du lægger afgrænsningskablet ud.

Når batteriet er tomt, tager det ca. 1 1/2 til 2 1/2

time, før det er fuldt opladet.

VIGTIG INFORMATION

Automower kan ikke køre, før installationen er

helt færdig.

20 electrolux automower

3012-263

3012-262

3012-385


E. Udlægning af afgrænsningskabel

1. Læg afgrænsningskablet ud i overensstemmelse

med din plan, men vent med at slutte det til

ladestationen.

Udlæg kablet ved enten:

• at fæstne kablet i jorden med kramper. Efter

nogle uger vil græssets rødder være vokset over

kablet, så det ikke er synligt.

Det er vigtigt at fæstne kramperne tæt.

Afgrænsningskablet skal alle steder ligge nær

jorden, så der ikke afklippes, før græssets

rødder er vokset over det.

eller:

• at nedgrave kablet i en dybde på 2-5 cm

(maksimalt 20 cm).

Hvis afgrænsningskablet ikke er tilstrækkeligt

langt og derfor skal forlænges, skal du anvende

den originale loddefri forlængerenhed,

varenummer 535 13 37-01. Det er vandtæt og

giver en pålidelig elektrisk sammenkobling.

Ved sammenkobling skal begge kabelender

føres ind i forlængerenheden. Tryk derefter

tasten ned på forlængerenhedens overside.

VIGTIG INFORMATION

Snoede kabler eller en forbindelsesklemme

(”muffe”), der er isoleret med isoleringstape,

kan ikke fungere som forlængerstykke. Fugten i

jorden bevirker, at lederne oxiderer, hvilket med

tiden fører til brud på kredsløbet.

Installation

3012-221

3012-304

3012-305

electrolux automower 21


Installation

F. Tilslutning af afgrænsningskabel

Slut afgrænsningskablet til ladestationen:

1. Løft afskærmningen på ladestationen af:

• Tag fat med begge hænder under kanten på

afskærmningen, og træk lige ud ved siderne.

• Løft derefter afskærmningen lige opad.

2. Før enderne på afgrænsningskablet ind i de

nederste huller på ladestationen, og før dem

derefter op i de øverste huller.

Højre kabelende skal føres ind i højre hul og

venstre kabelende i venstre hul.

VIGTIG INFORMATION

Afgrænsningskablet må ikke krydses ved

tilslutning til ladestationen. Derfor skal højre

kabelende sluttes til den højre kontakt på

ladestationen og omvendt.

22 electrolux automower

3012-268

3012-269

3012-266

3012-303


3. Læg kabelenderne i forbindelsesanordningen:

• Åbn forbindelsesanordningen.

• Læg kablet ind i forsænkningen på anordningen.

4. Tryk forbindelsesanordningen sammen med en

tang. Tryk, til der høres et klik.

5. Klip overskydende afgrænsningskabel af. Klip 1-

2 cm over den respektive forbindelsesanordning.

6. Tryk forbindelsesanordningen fast på metalstiften

på ladestationen.

VIGTIG INFORMATION

Højre forbindelsesanordning skal sluttes til den

højre metalstift på ladestationen og omvendt.

Installation

3012-284

3012-264

3012-265

3012-267

electrolux automower 23


Installation

7. Genmonter afskærmningen på ladestationen.

Sørg for, at de tre tapper på ladestationen placeres

korrekt i hullerne på afskærmningen.

G. Kontrol af installation

Kontrollér kabelsignalet ved at se efter, hvilken

indikation den grønne lysdiode på ladestationen giver.

• Fast lys = signalet er godt.

• 1 blink hvert andet sekund = der er brud på løkken,

og der er ikke noget signal.

• 2 blink hvert andet sekund = der er signal, men

kablet er formentlig beskadiget. Kontrollér alle

forlængersamlinger på kablet.

H. Tilkobling af Automower til

ladestation

1. Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på

STOP-tasten.

2. Placer Automower i ladestationen.

3. Stil hovedafbryderen på ON.

Når Automower startes første gang, aktiveres en

opstartssekvens. Der spørges om følgende:

Sprog, tidsformat, korrekt tid, datoformat, dato

samt firecifret PIN-kode. Alle kombinationer

bortset fra 0000 er tilladte.

Når du har valgt PIN-kode, mens Automower er

placeret i ladestationen, er plæneklipper og ladestation

koblet sammen.

Flere Automowere i en have

Hvis du installerer mere end én Automower i samme

område, skal hver enkelt plæneklipper have sin egen

PIN-kode. Hvis afgrænsningskabelløkkerne derimod

lægges med en afstand på mindst 40 cm fra hinanden,

kan plæneklipperne have samme PIN-kode. Der vil da

være ca. 20 cm mellem arbejdsområderne, som ikke

bliver slået.

Hvis du har en Automower til flere områder samt en

afgrænsningskabelløkke og ladestation pr. område,

kan plæneklipperen have samme PIN-kode på alle

områderne.

Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger.

24 electrolux automower

3012-270

3012-282

3012-385

3012-408


Kontrolpanel

På oversiden af Automower finder du kontrolpanelet

under en låge. Åbn lågen ved at trykke på STOPtasten.

Luk lågen ved at skubbe den fremad, til der

høres et klik. Klikket høres, når STOP-tasten vender

tilbage til driftsposition.

Alle kommandoer til og indstillinger af Automower

sker via kontrolpanelet. Der er adgang til samtlige

funktioner via et antal menuer.

Kontrolpanelet består af et display og et tastatur. Alle

oplysninger vises på displayet, og al indtastning

foretages ved hjælp af tasterne.

Hovedsiden viser hovedmenu, markør, ur, valgt

driftsposition, antal klippetimer, ur-ikon, programvalg

og batteristatus.

• Hovedmenuen er det øverste niveau i hele

menustrukturen.

• Markøren viser, hvilken menu der vælges, når YEStasten

trykkes ned.

• Uret viser den aktuelle tid.

• Teksten AUTO eller MAN viser, hvilken

driftsposition der er valgt.

• Det antal driftstimer, der vises, er det antal timer,

Automower har været i drift siden produktionsdatoen.

Den tid, som Automower har brugt til at

klippe græs i eller søgt efter ladestationen i, regnes

som driftstid.

• Ur-ikonet vises, når Automower skal deaktiveres

eller er deaktiveret af timeren, dvs. står i ladestationen

eller er på vej til ladestationen for at

blive deaktiveret.

• Programikonet vises, når et af programmerne under

tasterne A, B eller C er valgt.

• Batteristatus viser, hvor meget ladning batteriet har

tilbage.

Tastaturet består af fem grupper af taster:

genvejstaster, programmer, valg, tal og hovedafbryder.

Kontrolpanel

3012-397

3012-412

3012-415

3012-416

electrolux automower 25


Kontrolpanel

Genvejstaster

1. Hjem:

• Sender plæneklipperen til ladestationen. Der

bliver den, til der trykkes på tasten igen.

Hussymbolet lyser i displayets højre side, når

tasten trykkes ned.

• Flytter markøren i menustrukturen tilbage til

hovedsiden.

2. Driftsposition:

Den valgte driftsposition vises på displayets højre

side som hhv. AUTO og MAN.

Tryk tasten ned for at vælge imellem:

• AUTO, den normale, automatiske driftsposition,

hvor Automower klipper og oplader

kontinuerligt.

• MAN. Hvis du vælger MAN og lukker lågen til

kontrolpanelet, når Automower er ude på

græsplænen, vil maskinen klippe, indtil der ikke

er mere strøm på batteriet. Derefter standser

den og viser meddelelsen ”Batteriet tomt”.

Plæneklipperen skal da flyttes manuelt til

ladestationen og startes manuelt efter ladning.

Hvis du vælger MAN og lukker lågen til kontrolpanelet,

når Automower står i ladestationen,

oplades plæneklipperen helt, hvorefter den bakker

ca. 20 centimeter tilbage og bliver stående.

Program

3. A

4. B

5. C

Under programtasterne kan du gemme forskellige

konfigureringer af indstillinger enten for at genbruge

dem eller for at gøre det nemmere at anvende en

Automower i flere haver. Under de respektive taster

findes der også forvalgte indstillinger. Du kan vælge at

anvende disse indstillinger eller at ændre dem.

• Sådan ændrer du indstillingerne: Foretag de

ønskede indstillinger. Gem dem ved at holde den

valgte tast nede i 2 sekunder, indtil der høres to bip

hurtigt efter hinanden. Hvis du f.eks. trykker på tast

A, vises meddelelsen ”Program A ændret” på

displayet i 2 sekunder.

• Anvend den gemte information ved at trykke kort på

den ønskede tast.

Hvis du f.eks. trykker på tast A, vises spørgsmålet

”Anvend program A?” på displayet. Hvis du derefter

trykker på YES, vælges Program A. Bogstavet ”A”

står derefter på displayets højre side for at vise,

hvilket program der er valgt.

26 electrolux automower

3

4

5

1

2

3012-404

3012-405


Valg

6. Pil tilbage:

• Tryk for at gå et trin tilbage i menustrukturen.

7. YES:

• Tryk for at bekræfte en indtastning eller et valg.

• Tryk for at kunne starte plæneklipperen, hvis der

er gået mere end 10 sekunder, fra du sidst har

trykket på en tast, til du har lukket lågen til

kontrolpanelet.

8. Pil op og pil ned:

• Tryk på en af piletasterne for at bladre mellem

menuerne eller de forskellige valg.

Tal

9. Anvendes i menustrukturen til at angive

indstillinger som f.eks. PIN-kode, tid eller

udkørselsretning.

Anvendes også til at angive en talrække som

genvej til de forskellige menuer. Se mere om

talrækken i ”Talrække” på side 28.

Hovedafbryder

10. Stil hovedafbryderen på ”ON” for at kunne starte

Automower.

Stil hovedafbryderen på ”OFF”, når du ikke

anvender plæneklipperen, eller hvis du skal

arbejde med knivdisken.

Når hovedafbryderen står på ”OFF”, kan

plæneklipperens motorer ikke starte.

Når hovedafbryderen stilles på ON første gang,

begynder en opstartssekvens, der omfatter: valg

af sprog, tidsformat, datoformat og firecifret PINkode

samt indstilling af tid og dato, se side 24.

6 7 8

Kontrolpanel

10

3012-406

3012-407

3012-408

electrolux automower 27


Menufunktioner

Menufunktioner

Hovedmenu

Hovedmenuen består af fire valg:

1. Kommando

2. Timer

3. Have

4. Indstillinger

Tallene henviser til overskrifterne på de næste sider.

Under hvert valg findes der et antal undermenuer. Via

disse kan du nå alle de funktioner, du skal bruge for at

indstille Automower.

Bladre mellem menuer

Du kan bladre i hovedmenuen og undermenuerne ved

hjælp af piletasterne. Angiv værdien og klokkeslæt ved

hjælp af taltasterne, og bekræft hvert enkelt valg med

YES-tasten. Tryk på Pil tilbage for at gå et menutrin

tilbage, og tryk på Hjem-tasten for at gå direkte tilbage

til hovedmenuen.

Talrække

Det valg, du har foretaget i hovedmenuen, og derefter

også de valg, du har foretaget i undermenuerne, vises

som en talrække længst nede i displayets højre hjørne.

Det første tal i rækken henviser til valget i hovedmenuen.

De andre tal henviser til valget i første

undermenu osv. Den viste talrække kan højst indeholde

tre tal.

Du kan anvende talrækken som genvejskommando for

at nå en bestemt funktion direkte. Eksempel: Tryk 2 2 i

hovedmenuen, og undermenuen ”Dagtimer” vises.

I overskrifterne på de næste sider angives talrækken

i parentes.

Undermenuer

I nogle undermenuer vises der et felt længst til højre ud

for bestemte funktioner. Når et sådant felt er markeret

med et flueben, betyder det, at funktionen er valgt.

I nogle undermenuer er der ud for bestemte funktioner

angivet information længst ude til højre. Denne

information angiver, hvilket valg der er foretaget for den

pågældende funktion.

28 electrolux automower

3012-415

3012-412

3012-287

3012-307


1. Kommando

Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til

Automowers overordnede funktioner. Du kan vælge

mellem undermenuerne:

• Oplad, derefter AUTO (1-1)

Via dette valg kan du indstille Automower til

omgående at køre til ladestationen, oplade batteriet

og derefter gå tilbage til automatisk driftsposition.

Vælg funktionen, og tryk på YES, når markøren står

på ”Ja”.

• Vis seneste fejl (1-2)

Via dette valg kan du få vist listen med gemte fejlmeddelelser.

Du kan bladre med piletasterne. Listen

kan indeholde op til 20 fejlmeddelelser, og hver

enkelt meddelelse vises med dato og tidspunkt.

• Fabriksindstilling (1-3)

Via dette valg kan du nulstille alle indstillinger til de

oprindelige. Alle funktioner, bortset fra det valgte sprog,

PIN-koden og de indstillinger, der findes under tasterne

A, B og C, nulstilles. Vælg funktionen, angiv din PINkode,

og tryk på YES, når markøren står på ”Ja”.

• Nulstil ABC (1-4)

Via dette valg kan du slette alle de programmeringer,

der er foretaget under tasterne A, B og C. Vælg funktionen,

og tryk på YES, når markøren står på ”Ja”.

2. Timer

Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til de

muligheder for tidsindstillinger, der er tilgængelige.

Du kan vælge mellem undermenuerne:

• Tilsidesæt timeren (2-1)

Via dette valg kan du midlertidigt koble

timerfunktionen fra.

• Dagtimer (2-2)

Via dette valg kan du indstille start- og stoptider.

• Weekendtimer (2-3)

Via dette valg kan du indstille start- og stoptider for

dagene fredag-søndag.

• Ugetimer (2-4)

Via dette valg kan du vælge de dage i ugen, hvor

Automower skal slå græs.

Tilsidesæt timeren (2-1)

Hvis du har indstillet timeren på din Automower, kan

du ved hjælp af denne funktion lejlighedsvis indstille

plæneklipperen til maksimal drift.

• TIL (2-1-1)

Stil markøren på ”TIL”, og tryk på YES for at lukke

timerfunktionen.

• FRA (2-1-2)

Stil markøren på ”FRA”, og tryk på YES for at

indstille timerfunktionen.

Kommando

Timer

Have

Indstillinger

Kommando

Timer

Have

Indstillinger

Tilsidesæt timeren

Dagtimer

Weekendtimer

Ugetimer

2-1

Menufunktioner

Oplad derefter AUTO

Vis seneste fejl

Fabriksindstilling

Nulstil ABC-inst.

1-

Tilsidesæt timeren

Dagtimer

Weekendtimer

Ugetimer

TIL

FRA

2-

2-1-

electrolux automower 29


Menufunktioner

Dagtimer (2-2)

Det er muligt at indstille to forskellige start- og stoptider

for hvert døgn. Indtast hvert ønsket klokkeslæt i timer

og minutter.

• Nulstil alle tider (2-2-1)

Hvis du vil slette alle indstillede tider, skal du vælge

funktionen og trykke på YES, når markøren står på

”Ja”.

• Starttid 1 (2-2-2)

• Stoptid 1 (2-2-3)

• Starttid 2 (2-4-2)

• Stoptid 2 (2-2-5)

Weekendtimer (2-3)

• Nulstil alle tider (2-3-1)

Hvis du vil slette alle indstillede tider, skal du vælge

funktionen og trykke på YES, når markøren står på

”Ja”.

• Starttid 1 (2-3-2)

• Stoptid 1 (2-3-3)

• Starttid 2 (2-3-4)

• Stoptid 2 (2-3-5)

• Kopier dagtimer (2-3-6)

Tryk på YES ved spørgsmålet ”Kopier?” for at

overføre alle de tider, der er indstillet i dagtimer.

Ugetimer (2-4)

Anvend YES-tasten til at markere de dage, hvor du vil

have Automower til at klippe.

• Man (2-4-1)

• Tirs (2-4-2)

• Ons (2-4-3)

• Tors (2-4-4)

• Fre (2-4-5)

• Lør (2-4-6)

• Søn (2-4-7)

• Kør alle (2-4-8)

Stil markøren på ”Kør alle”, og tryk på YES. Tryk

derefter på YES igen ved spørgsmålet ”Alle TIL”.

30 electrolux automower

Tilsidesæt timeren

Dagtimer

Weekendtimer

Ugetimer

2-2

Tilsidesæt timeren

Dagtimer

Weekendtimer

Ugetimer

2-3

Tilsidesæt timeren

Dagtimer

Weekendtimer

Ugetimer

2-4

Nulstil alle tider

Starttid 1

Stoptid 1

Starttid 2

Stoptid 2

Nulstil alle tider

Starttid 1

Stoptid 1

Starttid 2

Stoptid 2

Kopier dagtimer

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

2-2-

2-3-

Kør alle

2-4-


3. Have

Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til de

muligheder for køreindstillinger, der findes. Du kan

vælge mellem undermenuerne:

• Udkørselsindstillinger (3-1)

Via dette valg kan du indstille, hvor langt

Automower skal bakke ud fra ladestationen,

inden den vender, samt i hvilken retning

plæneklipperen skal forlade ladestationen.

• Kør over kablet (3-2)

Via dette valg kan du indstille den strækning over

afgrænsningskablet, som Automower skal køre.

• Haveform (3-3)

Via dette valg kan du angive for Automower,

hvilken type have du har.

• Kontroller kablet (3-4)

Via dette valg kan du kontrollere, om kablet er helt,

og hvor præcis det ligger på græsplænen.

Se ”Haveeksempel” på side 36 for at få eksempler på

indstillinger for valgene Udkørsel og Haveform.

Udkørselsindstillinger (3-1)

Normalt forlader Automower ladestationen i en

retning inden for udkørselssektoren 90°-270°, hvor 90°

kaldes startvinkel og 270° kaldes slutvinkel. Ved

manuelt at indstille udkørselsretningen kan du styre,

hvordan Automower skal forlade ladestationen. Hvis

ladestationen er placeret i en passage, når du optimalt

ud til alle græsarealer, hvis du anvender funktionen.

• Fabriksindstilling (3-1-1)

Hvis Automower skal følge de forvalgte

udkørselsindstillinger, skal du stille markøren på

”Fabriksindstilling” og trykke på YES. Tryk derefter

på YES igen ved spørgsmålet ”Nulstille til

fabriksindstilling?”.

Kommando

Timer

Have

Indstillinger

Udkørselsindstillinger

Kør over kablet

Haveform

Kontroller kablet

3-1

Menufunktioner

Udkørselsindstillinger

Kør over kablet

Haveform

Kontroller kablet

3-

Fabriksindstilling

Udkørselsvinkel

3012-379

Følg kabelet ud

3-1-1

electrolux automower 31


Menufunktioner

• Udkørselsvinkel (3-1-2)

Automower kan indstilles til en eller to

udkørselssektorer.

Anvend start- og slutvinkel 1, hvis du vil bruge én

sektor.

Anvend start- og slutvinkel 2, hvis du vil bruge to

sektorer. Anvend også funktionen ”Proportion først”,

og angiv en procentsats til at bestemme, hvor tit

Automower skal forlade ladestationen i sektor 1.

F.eks. indebærer procentsatsen 75, at plæneklipperen

forlader ladestationen i sektor 1 i 75 %

af tilfældene og i sektor 2 i 25 % af tilfældene.

• Bakdistance

Angiv det antal centimeter, Automower skal

bakke, inden den vender for at køre ud fra

ladestationen.

Grundindstillingen for bakdistance er 60 cm.

• Startvinkel 1

Angiv det gradtal, hvor sektoren/sektor 1 skal

begynde.

• Slutvinkel 1

Angiv det gradtal, hvor sektoren/sektor 1 skal

slutte.

• Startvinkel 2

Angiv det gradtal, hvor sektor 2 skal begynde.

• Slutvinkel 2

Angiv det gradtal, hvor sektor 2 skal slutte.

• Proportion først

Når du anvender to udkørselssektorer, skal du

angive en procentsats for at bestemme, i hvor

stor en del af tilfældene Automower skal

forlade ladestationen i sektor 1.

32 electrolux automower

Fabriksindstilling

Udkørselsvinkel

Følg kabelet ud

3-1-2

Bakdistance

Startvinkel 1

Slutvinkel 1

Startvinkel 2

Slutvinkel 2

Proportion først

3012-386

3012-387


• Følg kabelet ud (3-1-3)

Denne funktion indebærer, at Automower kan

indstilles til at følge afgrænsningskabelløkken væk

fra ladestationen for at nå et fjernereliggende

område af græsplænen. Funktionen er især

velegnet i haver, hvor f.eks. forhave og baghave er

forbundet via en passage, hvor ladestationen ikke

kan placeres. Op til tre fjernereliggende områder

kan aktiveres: Område 1, Område 2 og Område 3.

Se ”Haveeksempel” på side 36 for at få eksempler

på indstillinger.

Tre værdier skal angives, for at Automower skal

kunne nå det fjernereliggende område:

• Retning

Angiv højre eller venstre afhængigt af, hvordan

området ligger i forhold til ladestationen. Retningen

regnes fra ladestationen set i plæneklipperens

indkørselsretning. I eksemplet

ovenfor er retningen venstre.

• Strækning

Angiv det antal meter langs med afgrænsningskabelløkken

fra ladestationen til det sted i det

fjernereliggende område, hvor plæneklipperen

skal vende ud fra afgrænsningskabelløkken og

begynde den vilkårlige klipning.

• Proportion

Angiv en værdi for, i hvor mange af de tilfælde,

Automower forlader ladestationen, den skal

følge kablet ud mod det fjernereliggende

område.

F.eks. indebærer værdien 20 %, at Automower

i 20 % af alle de tilfælde, den forlader

ladestationen, gør det i retning mod det fjernereliggende

område. I de øvrige 80 % af tilfældene

forlader plæneklipperen ladestationen i overensstemmelse

med den indstilling, der er foretaget

i funktionen ”Udkørselsindstillinger (3-1)”.

Hvis værdien på 20 % til Område 1 og 10 % til

Område 2 er angivet, fordeles de resterende 70 %

til valget under ”Udkørselsindstillinger (3-1)”.

Fabriksindstilling

Udkørselsvinkel

Følg kabelet ud

Område 1

Område 2

Område 3

3-1-3

Menufunktioner

Område 1

Område 2

Område 3

Retning

Strækning

Proportion

3012-417

electrolux automower 33


Menufunktioner

Kør over kablet (3-2)

Fronten på Automower passerer altid afgrænsningskablet

en vis strækning, inden plæneklipperen vender.

Grundindstillingen for denne strækning er 27 cm, men

kan ændres efter behov.

• Når du skal indstille en strækning, skal du stille

markøren på ”Kør over kablet” og trykke på YES.

Angiv derefter det antal centimeter, Automower

skal passere begrænsningskablet med.

Haveform (3-3)

Automower indstilles efter tre haveformer: Åben,

Kompleks 1 og Kompleks 2. Se eksemplet på de

forskellige former på billederne nedenfor.

Denne indstilling har betydning for, hvordan

plæneklipperen dækker et arbejdsområde. Fremfor alt

har det betydning for drejevinkler og for, hvor tit

plæneklipperen skifter drejeretning. Med indstillingen

Åben optimeres bevægelsesmønsteret for en åben

have. Hvis haven indeholder mange små områder, der

er forbundet med passager, får du dog en bedre

funktion med indstillingen Kompleks 2. Vælg:

• Åben (3-3-1)

ved åbent græsareal, få forhindringer og ingen

passager.

• Kompleks 1 (3-3-2)

ved en middelstor forekomst af forhindringer og/

eller passager.

• Kompleks 2 (3-3-3)

ved et stort græsareal og mange forhindringer og/

eller passager.

Åben form indeholder et græsareal med få

forhindringer og ingen passager.

Eksempel på åben haveform. Græsareal hhv. 400 m 2 og 1100 m 2

34 electrolux automower

Udkørselsindstillinge

r

Kør over kablet

Haveform

Kontroller kablet

3-2

Udkørselsindstillinge

r

Kør over kablet

Haveform

Kontroller kablet 3-3

_ _

Åben

Kompleks 1

Kompleks 2

3-3-

3012-290

3012-291


Kompleks 1 indeholder et stort græsareal med en

middelstor forekomst af forhindringer og passager.

Eksempel på en haveform af typen Kompleks 1. Græsareal hhv. 900 m 2 og 1000 m 2

Kompleks 2 indeholder et stort græsareal med mange

forhindringer og passager.

Eksempel på en haveform af typen Kompleks 2. Græsareal hhv. 1500 m 2 og 800 m 2

Menufunktioner

3012-292

3012-293

3012-414

3012-295

electrolux automower 35


Menufunktioner

Kontroller kablet (3-4)

Med denne funktion kan du dels kontrollere plæneklipperens

modtagelse af signalet fra afgrænsningskabelløkken,

dels kan du afgøre, præcis hvor på

græsplænen afgrænsningskablet ligger.

De sensorer, der anvendes i denne funktion, sidder

skjult under spærretasten til lågen for justering af

klippehøjden. Sensoren registrerer, hvilken position

Automower har til kablet. På displayet vises

”Indefor”, ”Udenfor” eller ”Intet kabelsignal”. Hvis

plæneklipperen er inden for kabelløkken, vises

”Indefor” osv. Hvis plæneklipperen er indstillet med lyd

på, høres en konstant bippen, når plæneklipperen er

udenfor, og en pulserende bippen, når den ikke kan

registrere et signal. Hvis plæneklipperen er inden for

kabelløkken, høres der ingen bippen overhovedet.

Hvis du vil:

• kontrollere modtagelsen af signalet, skal du stille

markøren på ”Kontroller kablet” og derefter trykke

på YES.

• søge efter kablet, skal du føre Automower over

yderkanten af arbejdsområdet og derefter vælge

”Kontroller kablet”: Gentag, indtil du har fundet

grænsen mellem ”Indefor” og ”Udenfor”. Så ved du,

hvor kablet ligger.

Haveeksempel

Ved at tilpasse udkørselsindstillingerne efter haven bliver

det lettere for Automower at nå alle dele af haven

og dermed opnå et bedre klipperesultat. Også tilpasning

af indstilling til haveform gavner klipperesultatet.

Forskellige haver kræver forskellige indstillinger.

Nedenfor følger nogle forslag.

Haveform Udkørselsindstillinger (3-1)

(3-3)

Åben Udkørselsindstillinger (3-1):

Fabriksindstilling (3-1-1).

36 electrolux automower

Udkørselsindstillinger

Kør over kablet

Haveform

Kontroller kablet

3-4

3012-421


Haveform

(3-3)

Udkørselsindstillinger (3-1)

Kompleks 1 Udkørselsvinkel (3-1-2):

En udkørselssektor, 70°-190°

Følg kabelet ud (3-1-3):

Et fjernereliggende område:

Område 1: Retning venstre,

strækning 20 m og

proportion 25 %.

Kompleks 2 Udkørselsvinkel (3-1-2):

En udkørselssektor, 50°-200°

Følg kabelet ud (3-1-3):

To fjernereliggende områder:

Område 1: Retning venstre,

strækning 80 m og

proportion 20 %.

Område 2: Retning højre,

strækning 30 m og

proportion 20 %.

Kompleks 2 Udkørselsindstillinger (3-1):

Fabriksindstilling (3-1-1).

Følg kabelet ud (3-1-3):

Et fjernereliggende område:

Område 1: Retning højre,

strækning 40m og proportion

15 %.

Menufunktioner

3012-418

3012-419

3012-420

electrolux automower 37


Menufunktioner

4. Indstillinger

Via dette valg i hovedmenuen får du adgang til de

indstillingsmuligheder, der findes. Du kan vælge

mellem undermenuerne:

• Sikkerhed (4-1)

Via dette valg kan du foretage indstillinger i relation

til PIN-kode, stopbeskyttelse, indstillingslås og

alarm. PIN-kode skal angives, hvis menuen

”Sikkerhed” skal kunne vises. Alle sikkerheds- eller

tyverisikringsfunktioner skal aktiveres manuelt, når

Automower er ny.

• Lyd (4-2)

Via dette valg kan du indstille lydniveau for

funktionerne Opstart kniv, Normal drift, Ladning,

Fejlmeddelelse og Tastatur.

• Info. niveau (4-3)

Via dette valg kan du bestemme, hvor detaljeret

information der skal vises på displayet, når

Automower er i drift.

• Sprog (4-4)

Via dette valg kan du vælge, hvilket sprog der skal

anvendes i menuerne.

• Tid & dato (4-5)

Via dette valg kan du indstille den aktuelle tid og

dag samt det ønskede tids- og datoformat.

Sikkerhed (4-1)

• PIN-kode (4-1-1)

Via denne funktion kan du når som helst ændre din

PIN-kode.

• Hvis du skal ændre PIN-kode, skal du stille

markøren på ”PIN-kode” og derefter trykke på

YES. Placer Automower i ladestationen. Angiv

den nye PIN-kode, og tryk derefter på YES.

Angiv den samme kode igen som bekræftelse,

og tryk på YES.

Når PIN-koden er ændret, vises meddelelsen

”PIN-KODE ÆNDRET” på displayet i nogle

sekunder. Derefter vises menuen ”Sikkerhed”

igen.

38 electrolux automower

Kommando

Timer

Have

Indstillinger

Sikkerhed

Lyd

Info. niveau

Sprog

Tid & dato 4-1

Sikkerhed

Lyd

Info. niveau

Sprog

Tid & dato

PIN-kode

Tidslås

4-

Stopbeskyttelse

Indstillingslås 4-1-


• Tidslås (4-1-2)

Denne funktion indebærer dels, at Automower

efter valgt antal dage holder op med at klippe og

ikke fortsætter, før den korrekte PIN-kode angives,

dels at PIN-koden skal angives, når

hovedafbryderen stilles på ON.

Hvis du vil:

• aktivere funktionen, skal du stille markøren på

”Tidslås” og trykke på YES. Stil derefter

markøren på ”Antal dage”, og tryk på YES.

Angiv derefter, hvor mange dage Automower

skal klippe, før der skal angives PIN-kode. Afslut

med at trykke på YES.

Når det valgte antal dage er gået, gør

Automower den pågående klipning færdig,

oplader batteriet, bakker ud af ladestationen og

bliver stående. På displayet vises meddelelsen

”Ændre PIN-kode”. Angiv din kode, og tryk på

YES.

• deaktivere funktionen, skal du stille markøren på

”Tidslås” og trykke på YES. Stil derefter

markøren på ”FRA”, og tryk på YES.

• Stopbeskyttelse (4-1-3)

Denne funktion indebærer, at det første ciffer i PINkoden

skal angives inden for 10 sekunder efter, at

du har trykket på STOP-tasten. Hvis ikke det

korrekte ciffer er angivet efter tre forsøg, lyder

alarmen. Alarmen kan da deaktiveres ved at angive

hele PIN-koden.

Hvis du vil:

• aktivere funktionen, skal du stille markøren på

”Stopbeskyttelse” og trykke på YES. Vælg ”TIL”

for at aktivere funktionen, og tryk på YES. Angiv

derefter, hvor længe alarmen skal lyde, ved at

besvare spørgsmålet ”Alarmens længde?”.

• deaktivere funktionen, skal du stille markøren på

”Stopbeskyttelse” og trykke på YES. Vælg ”FRA”

for at deaktivere funktionen, og tryk på YES. Når

du har valgt ”FRA”, har du samtidig deaktiveret

alarmfunktionen.

• Indstillingslås (4-1-4)

Denne funktion forhindrer personer, der ikke kender

PIN-koden, i at foretage eller ændre indstillingerne.

Det er heller ikke muligt at vælge eller gemme

program A, B eller C.

Hvis du vil:

• aktivere funktionen, skal du stille markøren på

”Indstillingslås” og trykke på YES. Vælg derefter

”Til” for at aktivere funktionen.

• deaktivere funktionen, skal du stille markøren på

”Indstillingslås” og trykke på YES. Vælg derefter

”Fra” for at deaktivere funktionen.

PIN-kode

Tidslås

Stopbeskyttelse

Indstillingslås

4-1-2

PIN-kode

Tidslås

Stopbeskyttelse

Indstillingslås

PIN-kode

Tidslås

Stopbeskyttelse

Indstillingslås

4-1-3

4-1-4

Menufunktioner

Antal dage

FRA

TIL

FRA

TIL

FRA

_ _ Dage

_ _ _min

electrolux automower 39


Menufunktioner

Lyd (4-2)

Der findes et antal lydmeddelelser, der indikerer, hvad

Automower er i gang med. Lydniveauerne er trinvise

fra Niveau 4 (højeste) til STILLE (helt stille).

• Fabriksindstilling (4-2-1)

Via dette valg er lydniveauet STILLE på alle funktioner

bortset fra Opstart kniv og Tastatur, der er lydniveau 2.

• Stil markøren på ”Fabriksindstilling”, og tryk på

YES. Tryk derefter på YES ved spørgsmålet

”Anvend fabriksindstilt lyd?”.

• Alle stille (4-2-2)

indebærer, at alle funktioner indstilles med

lydniveauet STILLE, bortset fra tastaturet, der får

lydniveau 1.

• Stil markøren på ”Alle stille”, og tryk på YES.

Tryk derefter på YES ved spørgsmålet ”Anvend

lav lyd?”.

• Alle højt (4-2-3)

indebærer, at alle funktioner får lydniveau 3.

• Stil markøren på ”Alle højt”, og tryk på YES. Tryk

derefter på YES på spørgsmålet ”Anvend høj lyd?”.

• Egen indstilling (4-2-4)

Anvend ”Egen indstilling”, hvis du vil indstille

forskellige lydniveauer for de forskellige funktioner.

• Hvis du vil foretage dine egne indstillinger, skal

du stille markøren på ”Egen indstilling” og trykke

på YES. Markér derefter den respektive funktion,

tryk på YES, flyt markøren til det ønskede

lydniveau, og afslut med at trykke på YES.

Når Automower er indstillet med lyd på, høres en lydmeddelelse,

alt efter hvad plæneklipperen er i gang med.

Lyd Betyder

2 bip/10 sekunder Lader

1 bip/10 sekunder Klipper/søger

1 bip/sekund i 5 sekunder Starter knivdisk

3 bip/sekund Fejlmeddelelse

Èt langt bip Knivdisken er bremset

Kort klikkelyd En tast på tastaturet er trykket ned

Kort dobbelt bip Ændring af indstilling er foretaget

Dybt, langt bip Forkert indlæsning

40 electrolux automower

Sikkerhed

Lyd

Info. niveau

Sprog

Tid & dato

4-2

Fabriksindstilling

Alle stille

Alle højt

Egen indstilling

4-2-4

Fabriksindstilling

Alle stille

Alle højt

Egen indstilling

4-2-

Upstart kniv

Normal drift

Ladning

Fejlmeddelelse

Tastatur


Info. niveau (4-3)

Når du vælger informationsniveau, bestemmer du,

hvor meget information der skal vises på displayet, når

hovedafbryderen står på ON. Hvis du har valgt enkelt

informationsniveau, vises der mindre information på

displayet end ved avanceret informationsniveau.

Sådan vælger du:

• Enkelt (4-3-1)

• Stil markøren på ”Enkelt”, og tryk på YES.

• Avanceret (4-3-2)

• Stil markøren på ”Avanceret”, og tryk på YES.

Tabellen nedenfor viser, hvilke informationsmeddelelser

der vises på de respektive informationsniveauer.

Sikkerhed

Menufunktioner

Informationsmeddelelse Enkelt

informationsniveau Avanceret

informationsniveau

STARTER X X

LADER X X

Ladetid (min) X

Ladestrøm X

KLIPPER X X

Klippetid (min) X

Klippekraft X

SØGER X X

Klippetid (min) X

Søgetid (min) X

TIMER X X

FEJL (f.eks. ”Intet kabelsignal”) X X

TAST PIN FOR AT FORLADE ALARM X X

VENTER X X

Lyd

Info. niveau

Sprog

Tid & dato

4-3

Enkelt

Avanceret

4-3-

electrolux automower 41


Menufunktioner

Sprog (4-4)

Med denne funktion kan du ændre det sprogvalg, du

foretog, da du startede Automower første gang.

Sådan vælger du sprog: Stil markøren på ”Sprog”, og

tryk på YES. Stil derefter markøren ud for det ønskede

sprog, og tryk på YES.

Tid & dato (4-5)

Med denne funktion kan du ændre indstillingen af tid

og dato i Automower.

Via denne funktion kan du også ændre det formatvalg,

du foretog, da du startede Automower første gang.

• Indstil tid (4-5-1)

Stil markøren ud for ”Indstil tid”, og tryk på YES.

Angiv derefter den korrekte tid, og afslut med YES.

• Indstil dato (4-5-2)

Stil markøren ud for ”Indstil dato”, og tryk på YES.

Angiv derefter korrekt dato, og afslut med YES.

• Tidsformat (4-5-3)

Stil markøren ud for ”Tidsformat”, og tryk på YES.

Stil markøren ud for det ønskede tidsformat:

• 12t eller

• 24t.

Afslut med at trykke på YES.

• Datoformat (4-5-4)

Stil markøren ud for ”Datoformat”, og tryk på YES.

Stil markøren ud for det ønskede datoformat:

• YY-MM-DD (år-måned-dag),

• MM-DD-YY (måned-dag-år) eller

• DD-MM-YY (dag-måned-år).

Afslut med at trykke på YES.

42 electrolux automower

Sikkerhed

Lyd

Info. niveau

Sprog

Tid & dato

Sikkerhed

Lyd

Info. niveau

Sprog

Tid & dato

4-4

4-5

Indstil tid

Indstil dato

Tidsformat

Datoformat

4-5-


Anvendelse

Opladning af batteri.

Når Automower er ny eller har stået ubenyttet hen i

en længere periode, er batteriet tomt og skal oplades

før start. Opladningen tager 1 1/2 til 2 1/2 time.

1. Placer Automower i ladestationen. Sørg for, at

opladningspladerne på plæneklipperen får god

kontakt med kontaktpladen i ladestationen.

Der etableres optimal kontakt, når begge

opladningsplader ligger mod centrum på

kontaktpladen.

2. Åbn lågen til kontrolpanelet.

3. Stil hovedafbryderen på ON.

Information om opladningsforløbet vises på

displayet under hele opladningsprocessen.

!

ADVARSEL

Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt

igennem, før du starter din

Automower.

!

ADVARSEL

Hold hænder og fødder væk fra de

roterende knive.

Placer aldrig hænder eller fødder i

nærheden af eller under karrosseriet,

når motoren er i gang.

Start af Automower

1. Tryk på STOP-tasten for at åbne lågen til

kontrolpanelet.

2. Stil hovedafbryderen på ON.

Hvis tidslåsen er aktiveret, skal du angive PINkoden:

3. Luk lågen.

På displayet vises meddelelsen ”STARTER”. Hvis

Automower er indstillet med lyd på, høres også 1

bip/sekund i 5 sekunder, når knivdisken starter.

Anvendelse

3012-385

3012-299

1001-003

3012-274

3012-408

electrolux automower

43


Anvendelse

Anvendelse af timer

Klip græsset tilpas meget og tilpas ofte. Anvend

timerfunktionen (se ”2. Timer” på side 29) for at undgå

en fladtrykt græsplæne, og så din Automower får

optimal levetid.

Græssets kvalitet bliver f.eks. bedre, hvis det bliver

klippet hver anden dag i stedet for 12 timer hver dag.

Desuden har græsset godt af at hvile i en periode på

mindst tre dage en gang om måneden.

Stop af Automower

1. Tryk på STOP-tasten.

Automower standser, klippemotoren stopper,

og lågen til kontrolpanelet åbnes.

Omstart

Omstart inden for 10 sekunder:

1. Luk lågen til kontrolpanelet.

Automower starter automatisk.

Omstart efter mere end 10 sekunder:

Hvis der går mere end 10 sekunder fra det seneste tryk

på STOP-tasten eller tastaturet, er det ikke muligt at

starte Automower blot ved at lukke lågen.

Sådan starter du:

1. Tryk på YES-tasten.

2. Luk lågen til kontrolpanelet.

Start af Automower

1. Tryk på STOP-tasten.

2. Stil hovedafbryderen på OFF.

Sluk altid Automower på hovedafbryderen, hvis du

skal udføre vedligeholdelse eller flytte plæneklipperen

uden for arbejdsområdet.

44 electrolux automower

3012-388

3012-389

3012-402

3012-409


Justering af klippehøjde

Klippehøjden kan varieres fra MIN (2 cm) til MAX

(6 cm).

Hvis græsset er langt, tilrådes det at lade

Automower begynde at klippe med klippehøjden

MAX. Når græsset derefter er klippet kort, kan du

sænke klippehøjden gradvist.

Sådan justerer du klippehøjden:

1. Tryk på STOP-tasten for at standse

plæneklipperen.

2. Åbn lågen til klippehøjdejusteringen:

Tryk på spærretasten, og løft derefter lågen op.

3. Drej grebet til den ønskede position. Den valgte

position er den markering på rattet, der står midt

ud for pilen i karrosseriet.

• Drej med uret for at øge klippehøjden.

• Drej mod uret for at sænke klippehøjden.

4. Luk lågen. Sørg for, at spærreknappen låses.

Anvendelse

3012-390

3012-391

3012-253

electrolux automower 45


Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

For at opnå bedre driftssikkerhed og længere levetid

skal du kontrollere og rengøre Automower regelmæssigt

og udskifte slidte dele efter behov. Se ”Rengøring”

på side 48 for at få yderligere oplysninger om

rengøring.

I den første tid, Automower anvendes, bør knivdisk,

friktionsplade og knive kontrolleres én gang om ugen.

Hvis slitagen i den forløbne tid har været lav, kan

intervallet af kontroller øges.

Det er vigtigt, at knivdisken kan rotere frit og let.

Friktionspladen skal kunne rotere frit og let i forhold til

knivdisken. Knivsæggene skal være intakte. Knivenes

levetid afhænger blandt andet af:

• driftstid og arbejdsområdets størrelse.

• græstype.

• jordtype.

• forekomst af genstande som kogler, nedfaldsfrugt,

legetøj, værktøj, sten, rødder og lignende.

Levetiden kan variere meget, men er normalt 2-4 uger

ved drift på arealer over 1000 m2 og længere på mindre

arealer. Se ”Udskiftning af knive” på side 49 for at få

yderligere oplysninger om udskiftning af knive.

Batteri

Batteriet er vedligeholdelsesfrit, men har en begrænset

levetid på 1-3 år.

Levetiden afhænger dels af sæsonens længde, dels af,

hvor mange timer om dagen Automower anvendes.

En lang sæson eller mange timers anvendelse om

dagen bevirker, at batteriet skal udskiftes med kortere

intervaller.

Batteriet må kun udskiftes af forhandleren.

46 electrolux automower


Vinteropbevaring

Automower:

Rengør Automower omhyggeligt, og stil hovedafbryderen

på ”OFF”. Opbevar plæneklipperen indendørs,

i den originale emballage og stående på alle fire hjul.

Se ”Rengøring” på side 48 for at få yderligere oplysninger

om rengøring.

Ladestation:

Opbevar helst ladestation, transformer og lavspændingskabel

indendørs. Afgrænsningskablet kan blive liggende

i jorden. Hvis ladestationen tages ind, bør du

beskytte enderne på afgrænsningskablet mod fugt ved

f.eks. at lægge dem i en beholder med vandfrit smørefedt.

Hvis du ikke har mulighed for indendørs opbevaring,

skal afgrænsningskablet forblive tilsluttet.

Ladestationen skal forblive sluttet til netspænding.

Efter vinteropbevaring:

Kontrollér, om det er nødvendigt at rengøre

Automower, kontaktplade eller opladningsplade ved

første ibrugtagning. Hvis opladnings- eller

kontaktpladen ser brændt ud, skal du rengøre den med

fin smergel. Kontrollér også, at plæneklipperens tid og

dato passer.

Vedligeholdelse

3012-411

3012-216

electrolux automower 47


Vedligeholdelse

Rengøring

Anvend aldrig højtryksspuling eller rindende vand ved

rengøring.

Det anbefales at bruge en forstøverflaske med vand.

Undervogn og knivdisk

1. Stil hovedafbryderen på OFF.

2. Tag beskyttelseshandsker på.

3. Rejs Automower op på siden.

4. Rengør knivdisk og undervogn f.eks. med en

opvaskebørste.

Kontrollér samtidigt, at knivdisken roterer frit i

forhold til motorholderen direkte ovenfor. Kontrollér

også, at friktionspladen roterer frit i forhold til

knivdisken.

Hvis lange græsstrå eller andre genstande vikler

sig ind, kan knivdisk og/eller friktionsplade bremses.

Selv en mindre bremsning fører til øget energiforbrug,

kortere klippetid og i yderste konsekvens,

at plæneklipperen ikke kan klare et stort græsareal.

Hvis en grundigere rengøring kræves, skal

friktionspladen og eventuelt knivdisken afmonteres.

Kontakt din forhandler efter behov.

Karrosseri

Anvend en fugtet, blød svamp eller klud til rengøring

af karrosseriet. Hvis karrosseriet er stærkt tilsmudset,

kan det være nødvendigt at bruge en sæbeopløsning

eller et opvaskemiddel.

48 electrolux automower

OFF

3012-271

3012-288

3012-272

3012-393

3012-394

3012-392


Udskiftning af knive

!

ADVARSEL

Anvend altid originale knive og skruer

ved udskiftning af dele.

Udskiftning af kniven kombineret med

genanvendelse af skruen kan medføre,

at skruen slides under klipning og falder

af. Kniven kan da blive slynget ud og

forårsage skade.

Automower er forsynet med tre knive, der er skruet i

knivdisken. Knivene er tveæggede for at øge levetiden.

Knivdisken drejer skiftevis mod venstre og højre.

Alle tre knive og skruerne skal udskiftes samtidigt for at

sikre et balanceret klippesystem.

Før udskiftning af knive:

1. Stil hovedafbryderen på OFF.

2. Tag beskyttelseshandsker på.

3. Læg Automower op og ned.

4. Drej friktionspladen, så hullet på pladen vender

midt ud for skruen til kniven.

5. Skru kniven ud.

Anvend en skruetrækker med lige kærv eller en

krydskærv.

6. Løsn friktionspladen og knivdisken en anelse,

og tag kniven og skruen ud.

7. Skru den nye kniv fast.

OFF

Vedligeholdelse

3012-422

3012-288

3012-272

3012-260

electrolux automower 49


Fejlsøgning

Fejlsøgning

Fejlmeddelelser

Nedenfor er vist en række fejlmeddelelser, der kan

vises på displayet. Hvis du får en meddelelse, der ikke

er vist her, skal du kontakte din forhandler.

Fejlmeddelelse Årsag Afhjælpning

Venstre hjulmotor

blokeret

Højre hjulmotor

blokeret

50 electrolux automower

Græs eller en genstand har sat sig

fast rundt om drivhjulet.

Græs eller en genstand har sat sig

fast rundt om drivhjulet.

Blokeret knivdisk Græs eller en genstand har sat sig

fast rundt om knivdisken.

Installationslås PIN-koden i ladestationen og

plæneklipperen er ikke ens.

Intet kabelsignal Transformatoren er ikke sluttet til

netspænding, eller den har udløst

automatsikringen.

Kontrollér drivhjulet, og fjern græsset

eller genstanden.

Kontrollér drivhjulet, og fjern græsset

eller genstanden.

Kontrollér knivdisken, og fjern

græsset eller genstanden.

Stil plæneklipperen i ladestationen,

og angiv korrekt PIN-kode.

Kontrollér tilslutningen til stikkontakten,

og om et eventuelt HFI-relæ er udløst.

Nulstil automatsikringen ved at

trække transformatorens netkabel ud

af stikkontakten, vente 10 sekunder

og derefter sætte netkablet tilbage i

stikkontakten igen.

Brud på afgrænsningskablet. Kontrollér, hvilket signal lysdioden på

ladestationen giver. Hvis den blinker,

betyder det, at kablet er beskadiget.

Reparer bruddet på kablet ved hjælp

af en original vandtæt forlængerenhed,

varenummer 535 13 37-01.

Hvis fejlen opstår på enkelte områder,

kan det skyldes forstyrrelser fra metalgenstande

(hegn, armeringsjern) eller

nedgravede kabler i nærheden.

Hvis fejlen opstår i nærheden af en

”ø”, kan det skyldes, at afgrænsningskablet

er udlagt i forkert retning rundt

om ”øen” og dermed afbryder signalet.

Prøv at flytte afgrænsningskablet.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er

udlagt korrekt.

Indelukket Automower er kørt fast i noget. Frigør Automower, og fjern årsagen

til, at plæneklipperen er kørt fast.


Fejlmeddelelse Årsag Afhjælpning

Udenfor Hvis fejlen opstår på enkelte områder,

kan det skyldes forstyrrelser fra metalgenstande

(hegn, armeringsjern) eller

nedgravede kabler i nærheden.

Arbejdsområdet har for stor

hældning.

Afgrænsningskablet er udlagt forkert

rundt om en ”ø”.

Afgrænsningskablet ligger for tæt på

arbejdsområdets kant.

Lav batterispænding Automower kan ikke finde

ladestationen.

Fejlsøgning

Prøv at flytte afgrænsningskablet.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er

udlagt korrekt.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er

udlagt i overensstemmelse med

installationsinstruktionerne.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er

udlagt korrekt.

Find en ny placering til ladestationen.

Batteriet er defekt. Kontakt din forhandler for at få

batteriet udskiftet.

Forkert pinkode Der er angivet en forkert PIN-kode.

Du får tre forsøg, derefter blokeres

tastaturet i fem minutter.

Angiv korrekt PIN-kode

Glider Automower er kørt fast i noget. Frigør plæneklipperen, og fjern årsagen

til, at plæneklipperen er begyndt

at glide. Hvis fejlen skyldes vådt

græs, skal du vente med at starte

plæneklipperen, til græsset er tørt.

Ingen kontakt med

ladestationen

Ladestationen

blokeret

Sidder fast i

ladestationen

Automower får dårlig kontakt med

kontaktpladen i ladestationen.

Kontakten mellem opladningsplade

og kontaktplade er dårlig, og

Automower har foretaget en række

opladningsforsøg.

En genstand ligger i vejen for

Automower

Der ligger en genstand i vejen for

Automower, så den ikke kan bakke

ud fra ladestationen.

Op og ned Automower hælder for meget eller

er væltet.

Batteriet tomt Automower er indstillet til

driftspositionen MAN.

Kontrollér, at Automower står

korrekt i ladestationen.

Stil Automower i ladestationen, og

kontrollér, at der etableres god

kontakt mellem opladningspladen og

kontaktpladen.

Fjern genstanden.

Fjern genstanden.

Vend plæneklipperen rigtigt.

Dette er normalt, og der behøves

ingen afhjælpning.

electrolux automower 51


Fejlsøgning

Fejlsøgningsskema

Hvis din Automower ikke fungerer korrekt, skal du

følge fejlsøgningsskemaet nedenfor. Hvis fejlen ikke

forsvinder, skal du kontakte din forhandler.

Symptom Årsag Afhjælpning

Ujævnt klipperesultat Automower arbejder for få timer pr.

dag.

Automower

arbejder på forkert

tidspunkt

Automower

vibrerer

Automower kører

rundt, men knivdisken

roterer ikke

Plæneklipperen klipper

i kortere perioder

end normalt mellem

opladningerne

Både klippe- og

opladningstid er

kortere end normalt

52 electrolux automower

Øg arbejdstiden, se ”2. Timer” på

side 29.

For stort arbejdsområde. Prøv at begrænse arbejdsområdet

eller forlænge arbejdstiden, se ”2.

Timer” på side 29.

Sløve knive. Udskift samtlige knive og skruer, så

de roterende dele er balanceret.

Langt græs i forhold til indstillet

klippehøjde.

Græsophobning ved knivdisken eller

rundt om motorakslen.

Øg klippehøjden. Sæsonens første

klipning skal eventuelt foretages med

en konventionel plæneklipper, før du

lader Automower påbegynde

arbejdet.

Kontrollér, at friktionspladen og

knivdisken roterer frit og let. Hvis ikke,

skal friktionspladen og eventuelt

knivdisken afmonteres, hvorefter

græs og fremmedlegemer skal

fjernes. Se ”Rengøring” på side 48.

Uret på Automower skal indstilles. Indstil uret, se ”Tid & dato (4-5)” på

side 42.

Start- og stoptid for klipning er angivet

forkert.

Ubalanceret knivdisk eller

beskadigede knive.

Automower leder efter

ladestationen.

Græs eller et fremmedlegeme

bremser knivdisken eller

friktionspladen.

Dette er normalt ved høje

temperaturer (gradvist tiltagende ved

over 25°C).

Foretag en ny indstilling af start- og

stoptid for klipning, se ”2. Timer” på

side 29.

Kontrollér knivene og skruerne, og

udskift dem efter behov.

Ingen afhjælpning. Knivdisken roterer

ikke, når plæneklipperen søger efter

ladestationen.

Afmonter og rengør friktionspladen og

knivdisken.

Ingen afhjælpning.


Tekniske data

Data Automower

Dimensioner

Længde 71 cm

Bredde 55 cm

Højde 30 cm

Vægt 8,6 kg

Tændingssystem

Batteri NiMH-specialbatteri 18V / 2,2Ah (40Wh)

Transformator 230 V / 24 V

Støjemissioner

Målt lydeffekt 63 dB (A)

Garanteret lydeffekt 69 dB (A)

Klipning

Klippesystem Tre leddelte skærende knivblade

Klippehøjde 2-6 cm

Klippebredde 22 cm

Arbejdskapacitet 1800 m 2

Tekniske data

electrolux automower 53


EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæring (gælder kun Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer hermed, at den

automatiske plæneklipper Electrolux Automower fra årgangsserienummer 2004 og fremad (året er

angivet i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETS

DIREKTIV:

-af den 22. juni 1998 ”angående maskiner” 98/37/EF, bilag IIA.

-af den 3. maj 1989 ”angående elektromagnetisk kompatibilitet” 89/336/EØF, samt gældende tillæg.

-af den 8. maj 2000 ”angående emissioner af støj til omgivelserne” 2000/14/EF.

Oplysninger om støjemissioner og klippebredde fremgår af kapitlet Tekniske data.

Følgende standarder opfyldes: EN292-2.

Udpeget organ 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyristorgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala,

Sverige, har udarbejdet en rapport med nummer 01/901/027 indeholdende

overensstemmelsesvurdering i henhold til bilag VI til RÅDETS DIREKTIV af den 8. maj 2000

”angående emissioner af støj til omgivelserne” 2000/14/EF.

Huskvarna, den 27. november 2003

Olle Markusson, Teknisk chef

Serienummer:____________________________________

Personlig kode: __________________________________

Forhandler: ______________________________________

Forhandlerens telefonnummer: _____________________

54 electrolux automower

´®z+H8R66¨


www.automower.com

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter

til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner

produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer,

vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca.

100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.

www.electrolux.com

Automower er et varemærke under Electrolux Gruppen.

Automower er beskyttet af en række patenter.

EP 0 550 473 EP 1 025 472 US 6.300.737

EP 1058 958 EP 1 302 147 US 6.525.509

US 6.586.908 SE 511 254 US 6.465.982

1140245-06

´®z+H8R66¨

2004W07

More magazines by this user
Similar magazines