S E N IO R E R N E S B LA D - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

S E N IO R E R N E S B LA D - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 2

marts

2009

44. årgang

Det er nemt at udregne sin pension i Mali

Det fortæller Carsten Ehlert i sit rejsebrev fra Mali Side 18

Hun har bevaret den sociale indignation

Tove Lindbo Larsen, 80 år og med uændret engagement. Line Siert tegner af et portræt.

Side 4

Alt for dyr – og for dårlig mad

Formand for ældrerådet i Lyngby-Taarbæk er bekymret over de stigende madpriser Side 20


Tag på eventyr i Grønland!

I Grønland venter store oplevelser for livet. Her

er isbjerge, smukke fjorde, indlandsis og bragende

gletchere. Oplev hvaler, moskus okser,

en unik kultur og meget mere.

Greenland til Tourism Grønland, så & finder Business du meget Council mere

Greenland.com

Helt enestående oplevelser, som du ikke får

andre steder i verden.

Vi du vide mere om Grønland og rejser

information på:


SENIORERNES BLAD

Udgives af:

Landsorganisationen

Pensionisternes Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben 9.30 – 14.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Indlæg til næste blad skal være

redaktionen i hænde senest 31.3.

Seniorernes blad påtager sig intet ansvar

for manuskripter eller billeder, der

indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse

Annonceekspedition

Rathsacksvej 1, 1. th.

1862 Frederiksberg C

Tlf. 33 21 42 52

Fax: 33 21 42 42

Sats:

Grafi sk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Virage

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

Forsidefoto

74-årige Borko Tembely med sit barnebarn

i sin landsby i Mail. Læs artiklen

side 18.

Indhold

Hun har bevaret den

sociale indignation ................................ 4

Vi er på tærsklen til en

ny form for ældrepleje .......................... 8

Kriminalitet mod ældre ....................... 12

Temadage om ældreråd ...................... 14

Det er nemt at udregne

sin pension i Mali ................................ 18

Leder

Inddrag Satspuljen i

skattereformen!

Personer på overførselsindkomst bør ikke længere betale for projekter for svage grupper.

Siden 1993 har der ved regulering af overførselsindkomster - herunder folkepensioner

– været afsat 0,3 % til Satspuljen, som skal bruges til udsatte grupper, forbedring

af vilkårene for svage og personer på overførselsindkomst. Alderspensionisterne

udgør den allerstørste gruppe på overførselsindkomst. Desværre afspejler det sig

ikke i udmøntningen af Satspuljen. I 2008 er der således kun afsat 12,3 millioner til

ældreområdet og 985,3 til andre

Pengene er blevet brugt til formål, der ikke har nogen relation til pensionisternes

forhold. Det har været socialt udsatte grupper og sociale områder, som f. eks. prostituerede

og incestramte, til integration, forebyggelse af kriminalitet og kvindehandel

samt mennesker med spiseforstyrelser. Alle rigtig gode formål, men som helt naturligt

hører hjemme i fi nansloven, så alle skatteydere kommer til at bidrage til det, og

ikke alene de økonomisk svage grupper på overførselsindkomst, der betaler til andre

svage.

Såfremt folkepensionisterne ikke havde bidraget til Satspuljen siden 1993 ville

folkepensionens grundbeløb have været mellem 4.500 og 5.000 kr. højere om året.

Pensionisternes Samvirke, der har godt 68.000 medlemmer, mener at en skattereform

skal være socialt afbalanceret og sikre sammenhængskraften i samfundet,

og det kan på udmærket vis ske ved at afsætte penge til Satspuljen via fi nansloven og

ikke alene tages fra folk på overførselsindkomst.

Vi er ikke tilfredse, såfremt en skatteomlægning kun kommer de mere velstillede

til gode. Lettelser i topskatten kommer selvsagt ikke ret mange folkepensionister til

gode, så det er vel kun et rimeligt forlangende, at de så får deres ”egne” penge tilbage.

I modsat fald bliver der et alt for stort spænd i købekraften mellem de velbjergede og

de mindre velstillede, så det er da et lille skridt på vej i den rigtige retning.

Ved at afskaffe fradraget på 0,3 % i overførselsindkomsterne ved hver regulering

får folkepensionisterne lidt mere ud af en kommende skattereform, der formentlig for

en stor dels vedkommende skal fi nansieres ved højere grønne afgifter, som folkepensionisterne

kommer til at bidrage forholdsmæssigt meget til. Der skal ved overgangen

tages hensyn til det efterslæb, som tidsforskellen mellem beregning og udbetaling har

medført. Der skal så i Finansloven afsættes driftsmidler til ældreorganisationerne.

Socialdemokraternes ordfører, Mette Frederiksen, har i oktober 2008 givet udtryk

for, at nu er det ”de ældres tur” til at få del i velfærden. Det bliver så spændende at se,

om de er faste i kødet og står ved deres udsagn, eller det blot er tom bragesnak?

Desværre fastholder Venstres politiske ordfører Inger Støjberg, at Satspuljen fortsat

skal fi nansieres via overførselsindkomsterne. Men der skal som bekendt et fl ertal til

for at få et lovforslag gennemført.

Jørgen Fischer

Landsformand

Pensionisternes Samvirke

Alt for dyr –og for dårlig mad ............. 20

Ældrecheck og ejendomsskatter ......... 20

Vidste du ............................................ 22

Ældremobiliserings rabatter ................ 23

Kryds og tværs ................................... 24

Bliv medlem ........................................ 25

Formidlingen ...................................... 26

Rejsehjørnet ........................................ 27

Ergovitser ........................................... 28

Seniorbrevkassen ................................ 30

Fire store fester! .................................. 32


Af Line Siert,

freelancejournalist

Hun har bevaret den

sociale indignation

Tove Lindbo

Larsen fyldte

80 juledag. Med

den sociale retfærdighedssans

i behold.

Med fortsat

fuld fart på. Med

uformindsket lyst

til at blive ved

med at tale de svages sag – som hun

har gjort gennem et langt liv. Og med

fire slags hjemmebagte julesmåkager i

kagedåserne

Hun går lidt stille med det. Men

der er rigtig mange tiltag i dagens

Danmark, som hun gennem årene

har været med til at sætte sit præg

på – eller direkte initieret. I flæng kan

nævnes: EU’s forbrugerpolitik, den

grønlandske hjemmestyreordning,

FDB’s kundepolitik, Husholdningslærerforeningens

vej til moderne fagforening,

sammenhængen mellem kost,

ernæring og sundhed, Ørestaden, den

københavnske metro, udliciteringen af

HT, en autoriseret diætistuddannelse

– for nu blot at tage et udpluk.

Hun har altid taget de svages parti;

og kæmpet for dem. Den 25. december

blev Tove Lindbo Larsen 80 år.

Og hun kæmper fortsat. Også mod

lidt værk i knæ og hofter. Men dog

ikke værre, end at der var fire forskelli-

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 4

ge slags hjemmebagte julesmåkager på

bordet, da Seniorernes Blads udsendte

var på besøg i december. Hun bærer

stadig den fane højt, der hedder ’den

sociale indignation’ - som ellers hos så

mange andre er blevet lidt falmet og

flosset i kanterne.

I Kvindebiografisk Leksikon kan man

læse om dig, at du gennem hele dit

virke har taget parti for ’den svage

part’. Beskriver det dig godt?

”Ja, det synes jeg. Jeg har altid haft

sympati for dem, der har brug for, at

nogen interesserer sig for dem. Dem,

der har brug for en bedre livskvalitet.

For det har alle ret til. Den svage part;

det er hverdagsmennesker uden overflod.

Dem der ikke er så gode til at

tale deres egen sag”, siger Tove Lindbo

Larsen.

”I dag er der et voksende og

ubehageligt skel i samfundet. Den

svage gruppe er ikke så stor – men

den er der. Maskerne i sikkerhedsnettet

har den forkerte størrelse. Og det

generer mig. Fx at man kan trækkes i

offentlige ydelser, hvis man ikke er i

stand til at overholde reglerne. Jeg kan

ikke holde den tanke ud. Eller hvis

en familie har et utilpasset barn og af

den grund mister rettigheder. Det er

mig sådan imod. De skal da hjælpes

i stedet for at straffes. De svage gøres

svagere. Af ’velfærdssamfundet’.”

Hvem arbejder i dag for den svage

part”

”Det gør fortsat Socialdemokraterne,

mener jeg. Selvom jeg ikke altid

er lige tilfreds med dem. Og så gøres

der et fantastisk stort stykke frivilligt

arbejde; større end nogensinde. Det

har jeg også altid selv gjort. Men det

frivillige arbejde må aldrig træde i

Traditionen for, at alle giver et nap med i

Samvirket, er ikke ny. I oktober 1969 lod

Tove Lindbo sig overtale til at skrive om

mad i ”God Tid”, som Seniorernes blad hed

den gang. Og hun lovede, at hendes madforslag

ikke blev givet med ”løftet pegefinger”,

hun ville i stedet give ”nogle små-ideer,

der er lette til at gå til. Ikke for dyre men

velsmagende”.

Tove Lindbo Larsen – En nøgleperson i

Pensionisternes Samvirkes opbygning i

1960’erne og fortsat et af Samvirkets mest

fremtrædende ankermennesker.

stedet for det offentlige. Og den tendens

er der. Det frivillige arbejde skal

supplere – ikke erstatte.”

Hvordan opstod din interesse for at

tale de svages sag?

”Det har altid været en naturlig del

af min tilværelse. Jeg var så heldig at

få en uddannelse – og det forpligtede

også.”

Men inden Tove kom så vidt, lå

der en tilsyneladende fredsommelig

barndom. ”Min far havde en lille

virksomhed sammen med to andre;

den voksede stille og roligt og blev

til et mindre aktieselskab. Vi boede

først på Nørrebro, men flyttede til

Nordre Fasanvej på Frederiksberg og

siden til Finsensvej til en moderne

lejlighed med bad. Jeg gik i skole på

Nyelandsvej og tog realeksamen her;

blev konfirmeret og siden gift i Godthåbskirken.

I dag er jeg nabo til både

skolen og kirken – og sådan er livet

gået lidt i cirkler.”

’Regning for piger’

”Det var på ingen måde et overklassehjem.

Min mor var kokkepige – og


familien havde begge ben på jorden.

Studentereksamen lå ikke lige i kortene.

Jeg er fra en tid, hvor vi i folkeskolen

havde ’regning for piger’. Det

griner mine børnebørn af i dag.”

”Så jeg blev husholdningslærerinde

fra Suhrs Husholdningsseminarium.

Jeg var god til at lave mad og havde

arvet interessen både for madlavning

og ernæring fra min mor. Det var en

god og praktisk uddannelse – og altid

godt, når man skal giftes, sagde folk.

Hertil plejede jeg at svare, at ægteskabet

ikke er en livsforsikring. Hvorefter

jeg var gift i 55 år…”.

Der indgik også samfundsfag i

uddannelsen, og med en simpelthen

fantastisk Lis Groes som lærer kom

det naturligt at blive smittet med en

voksende interesse for forbruger- og

samfundsforhold.

Godt gift – og

socialdemokrat

”I 1953 blev jeg gift. Og medlem af

Socialdemokratiet. Og der var faktisk

en sammenhæng. Min svigerfar var

medlem af Folketinget og viceborgmester

i Kolding, så påvirkninger fra

forskellige sider vakte min politiske

interesse. Og jeg kunne ikke høre

hjemme andre steder. Så jeg tog mig

af partipolitikken, mens min mand

som ingeniør i DSB især tog sig af det

fagpolitiske. Og det har aldrig været

svært at være socialdemokrat. Man

kan ikke altid være helt enig med sit

parti, men så må man have vægten

Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til.

Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet.

Tandlægerne

Tove Thrane & Peter Gade

H.C. Ørsteds Vej 50 C, st. 1879 Frederiksberg C

Telefon 38 34 42 22 mail@forumtand.dk

www.forumtand.dk

Alder ingen hindring! Tove Lindbo var en af hovedtalerne ved Ældremobiliseringens demonstration

1. oktober 2008. Og hun lagde ikke skjul på, at hun følte sig i sit rette element.

Centralt i København har vi indrettet en funklende ny

klinik specielt indrettet til implantat behandlinger.

Vi har begge over 15 års erfaring med denne meget sikre

behandlingsmetode. Kontakt os for en gratis forundersøgelse

med henblik på implantat behandling.

METRO og busserne 2A, 3A, 67, 68, 80N, 82N, kører

lige til døren.

Invitation til gratis informationsmøde om tandimplantater.

Tirsdag den 31/3 og tirsdag den 12/5 kl. 19.00.

Tilmelding på tlf. 38 34 42 22 eller mail@forumtand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 5


Et kik bagud. I 1981 blev Tove Lindbo Larsen kirke- og Grønlandsminister og måtte afgive

posten som landsformand i Pensionisternes Samvirke. Her byder hun velkommen til sin

efterfølger, Thomas Nielsen.

frem og se, hvad der vejer mest. Enigheden

eller uenigheden.”

”Der blev aldrig talt politik i mit

barndomshjem, og der var næppe heller

den store politiske interesse. Jeg ved

knap nok, hvad min far stemte på, for

det talte man jo aldrig om dengang.

Men jeg ved, at han stemte på mig, da

det blev en mulighed.”

Fuld fart frem

I 1971 kom Tove Lindbo Larsen i

Folketinget. Første gang. Inden da

havde hun bl.a. undervist på Mariaforbundets

Husholdningsskole, Zahles

Seminarium, Københavns fagskole

for Plejepersonale. Hun havde været

konsulent for Frederiksberg Kommune

og Rigshospitalets børneafdeling.

Hun havde været medlem af bestyrelsen

for Hovedstadens Brugsforening,

og blev bestyrelsesmedlem og siden

næstformand i FDB. Hun repræsenterede

AOF i Statens Husholdningsråd

og sad i perioder i Forbrugerrådet,

Monopolrådet og Statens Levnedsmiddelråd.

Og hun var da i øvrigt

også formand for Husholdningslærerforeningen,

for Socialdemokratiske

Kvinders Fællesudvalg i København.

”Det har altid været min ambition

at være med, hvor man bestemte. Og

forbrugersagen lå jo tæt op ad mit

fag. Jeg var også meget optaget af

kooperation, noget der har trange kår

i dag. Der var brugsbevægelsen, Anva,

Tilskærerne, Kul & Koks Kompagniet

m.fl. jeg kunne godt lide, at forbrugerne

havde ret til medbestemmelse.

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 6

22 år i Folketinget

Det blev til samlet 22 år i Folketinget.

Først fra 1971 til 1973, hvor et

jordskredsvalg sendte en del socialdemokratiske

folketingspolitikere ud

i kulden. Men Tove kom stærkt igen

fra 1977 til 1987 – og igen fra 1988

til 1998. Hun var kirke- og Grønlandsminister

i knap to år, indtil Poul

Schlüter indledte sin karriere som

statsminister.

Hvorfor netop kirken og Grønland?

”Jamen, det er jo det politiske spil.

Hvad er ledigt og hvem har vi? Det

var lidt besværligt med to forskellige

ministerier – men det var i høj grad

også spændende, oplevelsesrigt og

horisontudvidende. Jeg kendte lidt til

begge områder. Jeg havde nok det forhold

til kirken, som de fleste danskere

har: Den skal være der, når man har

brug for den.”

Er der noget, du specielt mindes?

”Meget. Blandt andet, at jeg engang

var alvorligt bekymret, da jeg skulle

holde mit første møde med ti biskopper.

Men jeg har det held at være godt

organisatorisk udrustet – så det gik

faktisk godt. Det er jo to mindre ressortområder

med hver sin administration;

begge meget følsomme, men det

er nok også den eneste lighed. Grønland

havde jeg besøgt et par gange

inden min ministertid – og nu i alt

18 gange - og altid haft interesse for.

Ikke mindst den grønlandske kost,

som er ret speciel. På andendagen

som minister for Grønland skulle jeg

tage stilling til rejekvoter. Jeg kendte

jo mest rejer i små poser på 200 gram

fra supermarkedet. Men heldigvis var

jeg omgivet af dygtige embedsfolk og

eksperter.”

Ellers var det fortsat ernæringsområdet,

der havde Toves store bevågenhed.

Og ikke mindst sammenhængen

mellem kost, ernæring og sundhed,

hvor hun virkelig var en sand pionér.

En dansk ernæringspolitik

”Både Norge og England havde en

ernæringspolitik, og jeg syntes helt

klart, at Danmark også skulle have

sådan en. Så jeg foreslog min gruppe,

at vi fik nedsat et udvalg – og gruppen

mente, at jeg bare skulle gå i gang. Så

det gjorde jeg. Og vi fik et udvalg med

repræsentation fra landbruget, veterinærsektoren,

forskningen mv. Det blev

faktisk forløberen for både Institut for

human ernæring og for Ernæringsrådet

på længere sigt. Vi fik sammensat

en ernæringspolitik baseret på forskning,

oplysning, institutionskost og

kvalitetskrav til levnedsmidler. Mange

i Folketinget syntes, det var ret pjattet,

at politikere nu skulle til at blande sig

i, hvad folk spiste. Og midt i processen

blev der udskrevet valg. Men det er jo

de politiske vilkår, selvom det er ærgerligt,

når man lige er kommet godt i

gang; og man aner jo aldrig, om man

kommer ind igen. Det kræver virkelig

et godt nervesystem. Men jeg kom

ind igen, vi fik genfremsat forslaget

om en ernæringspolitik – og det blev

vedtaget. Faktisk talte vi også allerede

dengang om varieret moms på fødevarer,

men det er som bekendt aldrig

blevet til noget. Ting tager tid.”

I sin seneste folketingsperiode sad

Tove bl.a. i trafikudvalget, hvor hun

som den ærkekøbenhavner, hun er,

specielt havde fokus på hovedstaden.

Eksempelvis etableringen af en metro,

Ørestaden og udliciteringen af HT,

som alle bærer hendes fingeraftryk.

Hun var også formand for erhvervsudvalget

og medlem af Europaudvalget,

hvor hun fortsat talte forbrugernes

sag.

Hvad er dine fremtidsplaner?

”Ja, tænk at spørge en 80-årig om

det. Jeg planlægger fortsat at være

aktiv, så længe folk vil have mig. Eller

hvis jeg finder ud af, at det nu kører

på rygmarven. Så stopper jeg. Lige

nu er jeg formand for Forhenværende

Folketingsmedlemmers Forening, som

Fortsættes på side 8.


Af Line Siert,

freelancejournalist

Fortsat fra side 6.

står bag en række initiativer og arrangementer

for sin målgruppe. Og så er

jeg medlem af bestyrelsen for Tisvilde

Højskole og som bekendt næstformand

i Pensionisternes Samvirke.”

Et kapitel for sig

Og Pensionisternes Samvirke er jo

et kapitel for sig. Det begyndte med

Kristian Albertsen så langt tilbage

som 1965. Han havde gang i nogle

aktiviteter for børn – og lyst og mod

på også at skabe noget for ældre. Det

udsprang af vælgerforeningerne på

Frederiksberg og bredte sig siden til

Fagre nye verden.

Så er der

indledt med den

værste kliché af

dem alle! Problemet

er bare, at

det reelt er tæt på

sandheden. Vi befinder

os formentlig

på tærsklen til uanede teknologiske

muligheder, der har potentiale til at

vende op og ned på ’ældreplejen’, som

vi kender den i dag. Mulighederne er

der. Det er ikke nødvendigvis teknologien,

der sætter grænserne. For

der er ikke ret meget, der teknologisk

ikke kan lade sig gøre. Spørgsmålet er,

hvordan vi vil anvende den – og om

vi vil.

Velfærdsteknologi. Det er sådan et

overordnet begreb for alle de teknologiske

gadgets, der kan gøre hverdagen

nemmere. Fx robotter, der kan hente,

bringe og flytte ting. Eller toiletter,

der selv vasker og tørrer brugeren.

Eller bademaskiner, der vasker den

badende. Eller ’den personlige butler’,

der kan efterligne menneskelig mimik

og gestik. For blot at nævne et par

stykker.

Et af de steder, hvor den største

viden på området er samlet, er Tek-

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 8

en landsdækkende organisation, som

vi kender den i dag. Tove var med

næsten fra den spæde start, selvom

hun selv var en ren vårhare i 1965 – og

har været det hele tiden, kun afbrudt

af ministerperioden. Senest markerede

hun sig ret kraftigt på Christiansborg

Slotsplads – udenfor murene – da hun

den 1. oktober på FN’s ældredag talte

til omkring 3.000 mennesker, der

protesterede mod ældres vilkår.

Pensionisternes Samvirke opstod

ud af et tomrum. Ud af et behov for

aktiviteter for ældre. Og det har jo

unægtelig været en succes”, siger Tove

Lindbo Larsen.

Vi er på tærsklen til en

ny form for ældrepleje

nologisk Instituts Center for Robotteknologi.

”De nye teknologier kan deles op

på en række områder. Fx robotteknologiske

systemer, der udfører trivielle,

dagligdags opgaver – inden for ’alt til

hus og have’. De kan henholdsvis gøre

rent, pudse vinduer, bære ud af bordet,

støvsuge, slå græs, fjerne ukrudt,

Hvilke af de spor, du har sat, er du

mest glad for?

”Jeg er nok glad for det hele. Men

jeg vil gerne huskes for ernæringspolitikken

og for mit engagement i

København og Frederiksberg. Og så er

jeg meget glad for mit sociale engagement

og mit frivillige arbejde.”

Tilbage til de fire slags småkager.

Den ene slags var nogle sjove, lange,

tynde nogen. Det viste sig at være vaniljekranse.

”Men de nægtede at blive

til kranse”, smiler Tove. ”Så de blev

til stænger. De sku’ bare ikke få mig.”

Det siger også lidt om fruens humor,

som blomstrer frit. n

Der er ikke så meget, der teknologisk set ikke kan lade sig gøre. Men kendetegnende for

hovedparten af al den nye ’velfærdsteknologi’ er, at den endnu er i sin vorden. Vi er på

tærsklen til noget, der kan udfordre vores måde at tænke ældrepleje – og meget andet -

på. Hvis vi vælger det

Claus Risager, leder af Center for Robotteknologi, er ikke i tvivl om, at der kommer til at

ske mange spændende landvindinger på det robotteknologiske område. Et eksempel er ”den

personlige butler”, der kan programmeres til at udføre de fleste af de opgaver, man ønsker

hjælp til.

vaske gulv og meget andet. De er alle

under udvikling - og de næste generationer

er på vej. Eksempelvis vil der

snart være bedre robotstøvsugere end

dem, vi selv triller rundt med. De vil

være teknisk bedre, anvende bedre

børsteteknikker og være mere strømbesparende.”

Fortsættes på side 10.


Jeg sover som

en drøm med

Melissa

Astrid sover som en drøm nu og vågner

frisk og veludhvilet med Melissa!

En god dyb nattesøvn er ikke kun alfa og

omega for, hvor frisk og oplagt du føler dig i

løbet af dagen. Søvnen har også stor

betydning for, hvad tallene på vægten siger.

Astrid var plaget af urolig søvn.

- Jeg lå og vendte og drejede

mig. Tanker og bekymringer

rodede rundt i hovedet og jeg følte

mig stresset over ikke at kunne falde

i søvn. Det var sjældent, at jeg følte

mig rigtig udhvilet. Jeg var træt og

uoplagt i løbet af dagen og hen på

eftermiddagen og om aftenen spiste

jeg alt for meget slik og chokolade

for at holde mig i gang.

Melissa

Jeg læste om urtetabletten Melissa TM

og købte en pakke i Matas. Det har

hjulpet mig meget. Jeg sover som

en drøm nu og jeg vågner frisk og

veludhvilet. Det er skønt. Jeg sammenligner

følelsen med, da jeg var

barn. Det er skønt at vågne frisk til

en dejlig solskinsmorgen.

Glad igen

Nu er jeg fuld af energi og jeg har

overskud til at holde mig fra at

småspise. Jeg er ikke mere lækkersulten

hele tiden. Jeg bevæger mig

mere og jeg har tabt mig et par

kilo. Jeg er meget glad for, at jeg

startede med Melissa tabletterne.

Først efter et stykke tid med tablet-

terne er det gået op for mig, at den

gode nattesøvn er noget af det mest

betydningsfulde for, hvor godt jeg

har det.

Fakta om søvn

Danskere sover i snit under 7 timer

og det er for lidt ifølge søvneksperter.

En god nats søvn ligger på mellem

7 og 9 timer. Men hvad hjælper

det, hvis man ikke kan sove dybt og

få en ordentlig kvalitetssøvn, selv om

man går tidlig i seng med de bedste

intentioner.

Derfor er Melissa

tabletten så god

Den nye tablet fra New Nordic med

navnet Melissa er fremstillet efter

en recept, der kombinerer det gode

ekstrakt fra citronmelisse bladene

med ekstrakt fra grøn te, kamille

blomster, vitaminer og magnesium.

Citronmelisse har i mange århundrede

været anvendt mod urolig søvn.

Den gode recept i tabletten er ny og

anderledes og fi ndes ikke mage til.

Det er godt at købe kosttilskud og

urtetableter fra en leverandør, man

kender. New Nordic kender du på

deres karakteristiske “sølvtræ” logo.

Logoet er din garanti for kvalitet og

ægthed.

To fordele ved Melissa tabletten

1. Kan medvirke til en rolig søvn

2. Kan hjælpe til optimal afslapning

Spørgsmål? Yderligere information

fås hos producenten New

Nordic på telefon 46 33 76 00

eller på www.newnordic.com

Forhandles af: Matas og

helsebutikker.

Annonce

Modelfoto


Fortsat fra side 8.

Det fortæller Claus Risager, leder af

Center for Robotteknologi. Men det

stopper ikke her.

”Der er personlige hjælpesystemer.

Fx kunstige lemmer, der kan kobles på

nervetråde og aflæse hjernens signaler,

så robotteknologien fungerer som det

mistede lem. Der er kørestole, der fx

kan køre baglæns op ad trapper – eller

bringe kørestolsbrugeren i øjenhøjde

med andre mennesker. Noget af et

kvantespring for en kørestolsbruger,

der ellers altid bliver kigget ned på.

Der er kunstige lemmer og organer

med indbygget ´intelligens´ og robotter

til genoptræning eller til udbedring

af midlertidige skader”.

”Der er socialt intelligente robotter

som fx robotsælen Paro. (Se artiklerne

om Paro i sidste nummer). Og der er

andre ’robotagtige’ kæledyr som bamser,

kaniner mv., men det hører mere

til i legetøjsafdelingen.”

”Om et par år vil man også fx

kunne læse lektier sammen med sine

børnebørn via en skærm i begge hjem.

Det kan man altså ikke via en telefon

– og man får måske ikke gjort det i sit

hjem på grund af afstand, tid eller mobilitet.

Det er en anden måde at være

sammen på, men vi skal ikke nødven-

www.gigtforeningen.dk

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 10

Lille ”RoboMop” jagter nullermænd på redaktionens parketgulv, Den virker ved, at en kugle

med indbygget motor driver et hus, hvorpå der er monteret et partikelfilter. Når den møder

modstand, ændrer den retning. Moppen er et af de mest enkle hjælpemidler i gruppen ”alt til

hus og have”.

digvis lade os forskrække af samvær

pr. distance.”

Den personlige butler

Han lyder som om, det er en vi alle

godt kunne tænke os at have. Og

ifølge Claus Risager er det heller ikke

ganske utænkeligt.

”I den personlige butler er alt elek-

tronisk betjening samlet. Det vil sige,

han kan programmeres til at udføre

de fleste opgaver. Man kan bede ham

om det, og han reagerer på brugerens

stemme. Han kan også efterligne

menneskelig mimik og gestik. Det

er en meget spændende udvikling.

De første prototyper er på vej, og jeg

kan godt forestille mig, at de bliver

Går det

for langsomt?

Er du nyopereret, gælder det om at komme

hurtigt i gang igen. På Gigtforeningens cen-

tre for sundhed og træning får du professionel

hjælp til at genvinde din styrke.

Et tværfagligt team af specialister udarbejder et

aktivt og effektivt genoptræningsforløb, der

passer til dig og din krops formåen.

Private og forsikringsbetalte ophold er uden ventetid.

Ring og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Århus 87 36 19 66 • Middelfart 63 40 16 40 • Skælskør 58 19 42 53


almindeligt udbredt, og at mange

ældre på et tidspunkt har sådan en.

Man kan eksempelvis også bede den

om at ringe til et familiemedlem.

Eller kontakte et kommunalt call

center, hvis man er utryg, når man

skal i seng, skal til lægen, tandlægen

eller andet.”

”Jeg er ikke i tvivl om, at der

kommer til at ske mange spændende

landvindinger på det robotteknologiske

område. Og så er det jo op til os

selv, hvordan vi vil bruge teknologien,

og hvordan vi vil tilpasse den til vores

normer.”

Vi er i startfasen

”Kendetegnende for næsten al den nye

teknologi er, at der indtil videre er tale

om prototyper. Intet er endnu udbredt

eller detaljeret afprøvet. Næsten alt er

på vej”, siger Claus Risager. ”Vi er i

startfasen. Der er en utrolig stor interesse

fra kommunernes og regionernes

side tilsat en passende portion sund

skepsis. Udfordringen og kunsten er

jo at udvikle og tilpasse robotterne,

så de matcher og imødekommer den

enkelte, unikke persons situation

og behov. Men det er en win-winsituation,

hvis der ikke handles ud fra

snævre sparehensyn.”

Den menneskelige kontakt

Frygter du ikke, at anvendelsen af

alle de nye robotteknologiske muligheder

kan gå ud over den menneskelige

kontakt?

”Ja, det spørger alle journalister

om”. (Ros til os! Red.) ”Og det en

klar katastrofe, hvis det skulle være

tilfældet. Men naturligvis skal robotteknologien

ikke erstatte medarbejdere,

men aflaste dem og gavne både

dem og brugerne. Inden for plejen af

ældre er situationen jo den, at man

ikke kan skaffe arbejdskraft. At faget

er nedslidende. At det er meget svært

at rekruttere nye medarbejdere.”

Bedre kvalitet og

mere for pengene

”Jeg tror på, at robotteknologien kan

åbne for et bedre liv og en bedre social

omgang. Den kan skabe et bedre

arbejdsmiljø og nogle gladere brugere.

Og den vil kunne sikre bedre kvalitet

– og mere for pengene.”

Hvis du vil vide mere:

Er du interesseret i at få yderligere

oplysninger, er du velkommen til at

kontakte:

Claus Risager, tlf. 72 20 39 85.

Eller Lone Gaedt, tlf. 72 20 21 82, og

Høreapparater

- mere end gratis!

Hos AudioNova Hørecenter kan du også få høreapparater fra 0,- kr.

i egenbetaling. Men vi giver dig faktisk meget mere end det:

l Professionel rådgivning

l Åbent alle hverdage

l Ørelæge tilknyttet klinikkerne*

l Danmarks største udvalg

l Offentligt tilskud kr. 6.010,- pr. apparat

l Klinikker i hele landetHør forskellen

*Dog ingen ørelæge tilknyttet Gråsten-klinikken

Hør forskellen

på gratis og mere

end gratis på:

70 230 855

Pantone CMYK version

Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70

Troels Vilms Pedersen, tlf. 72 20 20

83, for endnu flere informationer om

henholdsvis robotsæler og velfærdsteknologi

generelt

Robot- og andre

teknologiske hjælpemidler

Denne liste kunne være alenlang. Men

her er et udpluk af mulighederne:

Sensorteknologi – overvågning i

hjemmet til afhjælpning af fald, sygdom

e.l.

Husketeknologi – hvor man kan indkode

alle aftaler e.l. og blive mindet

om dem

Robotkæledyr – se artiklerne om Paro

i Seniorernes blad 1, 2009

Toiletter – som kan vaske og tørre

brugeren bagi efter behov – og aflaste

plejepersonale og spare brugeren for en

situation, der kan opleves ydmygende

Bademaskiner - så man kan tage et

bad, når man har lyst – og ikke når

andre har tid

Kunstige lemmer og organer, der selv

kan tænke

Robotlifte – der kan aflaste plejepersonale

og skåne brugeren

’Alt til hus og have’ – her sætter stort

set kun fantasien grænserne

Remedier til træning og genoptræning

Osv. n

AudioNove Hørecenter har klinikker i følgende byer:

Frederiksberg, Frederikssund, Glostrup, Hillerød, Klampenborg, Lyngby, Næstved, Ringsted,

Roskilde, Slagelse, Esbjerg, Gråsten, Haderslev, Vejle og Århus

Besøg www.audionova.dk eller ring 70 230 855

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 11


Af Lise Høst

Kriminalitet mod ældre

Denne artikel er ikke en skræmmekampagne, men et forsøg på at synliggøre nogle fakta.

Vi bliver altid opskræmt af historierne om hjemmerøverier, tricktyveri og overfald, når de

bliver bragt i medierne, de fylder meget i nuet, men ikke altid i statistikkerne. Så vi anbefaler

naturligvis, at alle tager de forholdsregler, der er mulige, og passer godt på sig selv

og hinanden, og så i øvrigt lever livet.

den senere tid I har der været

en del debat og

skriverier om

overgreb på ældre,

begrebet ældre

og vold er lanceret

som et tema,

mange taler om og

forholder sig til. Det er blevet et tema

for flere undersøgelser, projekter og

konferencer og når samlebetegnelsen

overgreb bruges, er der tale om både

vold, trusler, tyverier, røverier, chikane

og andre krænkelser.

Vi har ladet os inspirere af debatten

og har taget fat i et par forskellige

former for overgreb på ældre. Vi

har også set på i hvilket omfang, de

macrogol 3350, natriumbicarbonat, natriumklorid, kaliumklorid

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 12

finder sted og dernæst har vi indhentet

nogle gode råd til, hvad den enkelte

kan gøre for at mindske risikoen for

at blive udsat for de ubehagelige og

urimelige hændelser.

Overgreb på åben gade

Der er noget, der tyder på, at ældre er

utrolig lette ofre, når det gælder tasketyveri.

I forhold til aldersgruppen 30

til 60 år, som nærmest ikke figurerer

på statistikker over anmeldelser på tasketyveri,

ryger søjlen godt op ved 60

og 70 år for at ryge næsten til tops hos

over 80 årige. I samme undersøgelse

er det næsten ikke synligt, at ældre

har været udsat for røveri, trusler eller

vold. Der er faktisk meget større risiko

for at blive kørt over i trafikken end

En skånsom bEhandling mod

forstoppElsE bEgyndEr mEd moVICoL ®

moViCol ® tilfører vand til tarmen, så den

hårde afføring bliver blød igen.

• giver et nemt og smertefrit toiletbesøg

mere end tre gange om ugen1 2

• tilvænner ikke tarmen

moViCol ® fås i håndkøb på apoteket.

1. gruss hJ teucher t. der allgemeinarzt 1999;21(16):1342-1350.

2. attar a et al. gut 1999;44:226-230

mVC09msEnor005

Læs mere om MOVICOL ® på www.movicol.dk eller spørg efter en MOVICOL ® brochure på apoteket

for at blive udsat for et fysisk overgreb,

så lev ikke livet i frygt, men tag dig i

agt!

Her er nogle

gode råd til dig:

• Har du tasken med og bliver udsat

for overgreb, så giv slip – hvis du

vælter omkuld kan det fx koste

et brækket lårben. Råb om hjælp,

tilkald politiet.

• Du kan lade tasken blive hjemme,

tag tøj på med lommer, helst inderlomme

eller lomme med lynlås til

pung og nøgler. Og mænd husk nu:

”ingen tegnebog i baglommen!”

• Den gode gamle pengekat, som placeres

under tøjet er også en mulighed.

MOVICOL ®

Osmotisk virkende afføringsregulerende middel

indeholdende macrogol 3350, natriumbikarbonat,

natriumklorid og kaliumklorid. Indikation: Behandling

af kronisk forstoppelse. Opløsning af hård indeklemt

afføring defineret som svær forstoppelse med

ophobning af afføring i endetarmen og/eller tyktarmen

konstateret ved lægeundersøgelse af mave-tarm

systemet. Dosering og indgivelsesmåde: Kronisk

forstoppelse: Voksne: 1-3 breve dagligt afhængigt

af individuelt respons. En behandling varer normalt

ikke længere end 2 uger, men kan gentages om

nødvendigt. Svær forstoppelse: Voksne: 8 breve

indtaget over 6 timer, opløst i 1 liter vand. Behandling

varer normalt ikke længere end 3 dage. Patienter

med nedsat hjertepumpefunktion: Ved behandling

af svær forstoppelse bør dosis fordeles således, at

der ikke gives mere end 2 breve inden for en time.

Administration: Før anvendelse skal hver poses indhold

opløses i 125 ml vand. Børn: Bør ikke anvendes til børn

under 12 år, da erfaringen med behandling af børn

er utilstrækkelig. Patienter med nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig. Særlige advarsler

og forsigtighedsregler vedrørende brugen:

Årsagen til forstoppelsen bør undersøges, hvis der

dagligt er behov for afføringsmidler. Interaktioner:

Der er ikke rapporteret kliniske interaktioner med andre

lægemidler. Graviditet og amning: Graviditet: Der er

ingen erfaring med anvendelse af macrogol 3350 under

graviditet. Dyreforsøg har ikke vist fosterskadelige

virkninger. Da macrogol 3350 kun optages i ringe

grad, kan administration til gravide kvinder overvejes

efter vurdering af risici og fordele. Amning: Erfaring

savnes. Da macrogol 3350 kun optages i ringe grad,

må risikoen for bivirkninger hos det ammede barn

anses for at være ringe. Bivirkninger: Almindelige

bivirkninger: Oppustethed, kvalme, mavesmerter

og mavekrampe, rumlen i maven, luft i tarmene,

diaré, opkastning. I meget sjældne tilfælde: allergiske

reaktioner. Udlevering: Håndkøbslægemiddel, kan

kun købes på apotek. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget,

men der kan søges om individuelt tilskud. Pakninger:

8 stk. Vejl. udsalgspris kr. 50,80 - v.nr. 530162. 20

stk. Vejl. udsalgspris kr. 108,40 - v.nr. 014852. 50

stk. Vejl. udsalgspris kr. 240,30 - v.nr. 530188 og

100 stk Vejl. udsalgspris 397,70 - v.nr. 015461,

pulver til oral opløsning. Forkortet udgave af det af

Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, som

kan rekvireres hos Norgine Danmark A/S på tlf. 33

170 400. Læs altid indlægsseddelen godt igennem før

brug af medicinen. Husk altid at kontakte lægen eller

apoteket i tvivlstilfælde.

løsner · blødgør · fugter · stimulerer


• Tage et net eller en plasticpose med

på indkøb, så frister du ikke tasketyve.

• Gå med tasken på armen, ikke i

hånden.

• Går du med rollator er det alt for

nemt at snuppe tasken, hvis du har

den liggende i kurven, det gælder

faktisk også cyklister med cykelkurv.

• Pas særligt på hvor der er mange

mennesker, fx i supermarkedet, når

der er trængsel på gaden, på en fyldt

rullende trappe.

Fakta om vold

Bekymringen for vold er ofte langt

større end den reelle risiko. Under

2 % af den danske befolkning

bliver hvert år udsat for vold, heraf

er det kun 0,1 % over 50 årige,

der bliver udsat for en eller anden

form for vold.

Overgreb på dørtærsklen -

hjemmerøverier er

stigende, sidste år

blev der anmeldt 32

Børge har været i banken for at hente

kontanter, han er dårligt gående og

meget optaget af at klare skærene og

opdager ikke, at han bliver forfulgt.

Det er ”tøsedrenge”, som vælger de

lette ofre, der ikke kan slå fra sig.

Sådan nogle kan finde på at aflure dig

i banken eller hos købmanden og følge

efter til din bopæl. Børge var udsat for

sådan en, han var så flink, ham den

unge mand, han tilbød at hjælpe mig

ind med varerne og først da han var

ude af døren, gik det op for mig, at

han havde gaflet min tegnebog.

Tricktyverier eller hjemmetyverier

altså overgreb, hvor der er tale om, at

ældre bliver snydt til at lukke fremmede

ind, er et fænomen, som har

taget til de senere år. Børge kom ikke

Denne graf fra Justitsministeriets Forskningsenhed viser antal anmeldelser pr. 1.000 i de

angivne aldersgrupper. Her ser man tydeligt, at tasketyveri er det hyppigst forekommende

overgreb på ældre, +80 årige er mest udsatte. Den viser også, at de ældre næsten ikke figurerer

på statistikken over voldsofre. Så det må konstateres, at jo ældre man bliver – jo mindre

er risikoen for at blive udsat for vold.

Med stok og indkøbsposer skal fru Petersen lige have sendt et brev, det kræver hendes fulde

opmærksomhed på den handling, hvilket betyder, at det kan være svært at holde øje med

andre ting samtidig. Det er den samme situation i supermarkedet, når man står og betaler,

varerne ruller og de andre er utålmodige.

noget til, men andre eksempler viser,

at tricktyverier kan udvikle sig til

røverier, hvor folk bliver truet og slået.

Vær på vagt overfor personer, der

ringer på din dør og udgiver sig for

at være fx læge, politimand, hjemmehjælp,

håndværker eller pakkepost,

personer der lige vil låne telefonen

eller toilettet.

Her er nogle gode råd til

at beskytte dig imod

denne form for overgreb:

• Lav faste aftaler med dem, der skal

besøge dig, hjælpe dig osv.

• Hvis du ikke venter nogen, så luk

ikke op, hvis det er en fremmed

stemme.

• Få monteret en dørspion og evt. en

sikkerhedskæde på hoveddøren.

• Undgå at have for mange kontanter

eller andre værdier liggende.

• Tal med banken om at få ordnet

regninger via PBS.

• Skilt ikke med, at du bor alene, det

er en god idé kun at have forbogstav

og efternavn på dørskiltet.

• Indgå i nabohjælp. Det er trygt

at vide, hvor der er hjælp at hente

i nærheden, I kan holde øje med

hinanden og hinandens bolig.

Overgreb på svage ældre

i andres varetægt

Det er typisk psykisk svage ældre fx

demente, der udsættes for overgreb

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 13


og magtanvendelse, men også fysisk

svage. Det foregår både på plejehjem

og i private hjem. Det er således både

plejepersonale, pårørende og sågar ægtefæller,

der i deres afmagt, eller hvad

der nu er årsagen, tyr til uværdige

handlinger.

Fra nogle gamle undersøgelser viser

det sig, at psykiske overgreb som trusler,

ydmygelser, skæld ud, ignorering,

isolation etc., er hyppigst forekommende,

dernæst de fysiske overgreb

som slag, ryste og skubbe, fastholdelse,

fi ksering, indespærring, kaste med

ting etc.

Man kender ikke det aktuelle

omfang af dette problem, men fl ere

førende kræfter på området forsøger

at sætte skub i at få det kortlagt, så

der kan sættes ind med løsninger. Fx

har Nordisk Ministerråd har lanceret

Ren forkælelse eller store oplevelser?

Uanset dine feriedrømme har Spies præcis den ferie, du søger.

Tyrkiet 1 uge 3.419,-

Rejs 2/5, lejlighedshotel Belle, kat. 3+

Mallorca 1 uge 3.269,-

Rejs 9/5, lejlighedshotel Green Garden, kat. 4

Kreta 1 uge 3.919,-

Rejs 7/5, hotel Arminda med All Inclusive, kat. 3+

Samos 1 uge 3.519,-

Rejs 17/5, hotel Ilios, kat. 3

Krydstogt på Middelhavet 1 uge 7.569,-

Rejs 2/6, krydstogtskibet Ocean Village med helpension

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

Internet-rabat på 200,- pr. bestilling

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 14

Status på hjemmerøverier i skrivende stund

2009, som bare er lidt over 1 måned gammel, har allerede en kedelig statistik,

som nok kan mane til forsigtighed. Der er anmeldt 11 af de såkaldte

hjemmerøverier, der åbenbart er et stigende fænomen, 5 af dem er udført

hos ældre. 3 mænd på mellem 65 og 93 år og 2 kvinder på mellem 70 og 88

år har været udsat for de grove overgreb, udbyttet for de tarvelige røvere har

været meget lidt eller slet ikke noget, men de efterlader deres ofre med grove

fysiske skrammer og svære psykiske traumer.

I 2007 har Rigspolitiet registreret 23 hjemmerøverier, det tal steg desværre

i 2008 til 63, hvoraf 32 var meget grove.

nogle anbefalinger til Danmark om,

at Velfærdsministeriet bør udbygge

reglerne for indberetningspligt, Sundhedsministeriet

skal sikre instruktionerne

til embedslægerne og kommunerne

bør skærpe opmærksomheden

over for opsporing og behandling.

Ingen af anbefalingerne er endnu

udmøntet.

Kilder/inspiration:

Videnscenter på Ældreområdet

www.aeldreviden.dk

Det kriminalpræventive Råd www.dkr.dk

Danmarks Radio www.dr.dk

samt artikler af Jette Ingerslev, overlæge

dr. med., Kate Runge, tidl. embedslæge

og Britta Kyvsgaard, specialkonsulent i

Justitsministeriets Forskningsenhed. n

Temadage om

ældreråd

Er ældrerådet noget for dig?

Har du overvejet at stille op til ældrerådet i din

kommune, og vil du have oplysninger om, hvad

arbejdet i ældrerådet indebærer – Så er denne temadag

nok noget for dig.

På temadagen giver pensionisternes Samvirke og

LO Faglige Seniorer dig en baggrundsviden, så du

bliver bedre rustet til at tage stilling til, om du vil

opstille til ældrerådet.

Temadagene afholdes således:

Holstebro: 11. maj

Vejen:12. maj

Odense: 13. maj

Roskilde: 14. maj

Rønne: 18. maj

Program, tilmeldingsblanket og nærmere oplysninger

kan fås hos Gerda Klemensen, tlf: 35 37 24 22

Der skal i enhver kommune etableres et ældreråd,

som skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske

spørgsmål. Det står i §30 i Lov om retssikkerhed

og administration på det sociale område.

Opgaverne for ældrerådet er mangfoldige, idet

kommunen er forpligtet til at høre rådene om

alle initiativer, som vedrører ældre, for eksempel:

service i hjemmet, boligforhold, madordninger,

information, trafi kforhold og budgetter der vedrører

ældreområdet.


Annonce

Else Walther døjede længe med

følelsesløshed og kulde i benene.

Men efter at hun begyndte at tage

naturlægemidlet Padma 28, er symptomerne

helt forsvundet.

Else Walther er en glad udadvendt og

yderst aktiv dame på 72 år. Hun dyrker

gymnastik, går til dans og deltager i

mange arrangementer og rejser. Hun bor

i et dejligt hus lidt uden for København

og passer selv både hus og have. Men

for nogle år siden fi k Else Walther problemer

med benene og det begrænsede

hendes aktiviteter.

Med benene i køleskabet!

Hendes storetå blev følelsesløs, og kulden

i hendes ben føltes så voldsom, at det

var som at opholde sig i et ”køle-skab”.

Else blev undersøgt hos sin læge og på

hospitalet. Her fi k hun at vide, at hendes

symptomer måtte have noget med

kredsløbet at gøre men, at der desværre

ikke var noget at gøre ved hendes problemer.

Storetåen var på dette tidspunkt

så følelsesløs, at lægen kunne stikke

hende med en nål, uden at hun kunne

mærke smerten!

Opsøgte behandler

For et år siden opsøgte Else en alternativ

behandler, som anbefalede hende

at bruge Padma 28 mod hendes kredsløbs-problemer.

Efter to-tre uger blev

Else meget forbavset over at opleve, at

både kulden og følelsesløsheden i hendes

ben forsvandt. I dag har Else ingen

problemer med kulde i sine ben og kan

igen mærke, hvis nogen skulle fi nde på

at stikke hende i storetåen.

Ingen steder uden Padma 28

Det er sket, at Else er kommet hjemmefra

uden Padma 28, men så vender

kulden i hendes ben langsomt tilbage.

Derfor sørger Else altid for at have sine

Padma 28-tabletter med i tasken.

Padma 28 fås på apoteket, hos Matas

og i helsekostforretninger.

Følelsen i benene ene vendte vendt tilbage med Padma 28:

Nu er Else

igen aktiv

uden smerter

Else Walther, 72 fra Tåstrup er igen

i fuld vigør, efter at smerterne og

følelsesløsheden i hendes ben er

forsvundet, takket være Padma 28.

Hvad er Padma 28?

Padma 28 er et naturlægemiddel sammensat

af 19 forskellige lægeurter.

Det anvendes ved gangudløste smerter

i benene som følge af dårlig blodforsyning.

Opskriften var den 28.

recept i de gamle tibetanske munkes

lægebøger - helt tilbage i det 16. århundrede.

Velfungerende blodcirkulation

Tibetansk medicin er en af de ældste

anvendte medicintyper og er baseret

på konceptet om balance. Når vi er i

balance er vi raske, og når vi er i ubalance

bliver vi lettere syge. En velfungerende

blodcirkulation er meget

vigtig for at opretholde balancen i

vores krop. Blodet transporterer ilt

og næringsstoffer rundt i kroppen og

fjerner affaldsprodukterne. Cirkulationen

har indfl ydelse på hele kroppen

og er grundstenen for et godt helbred.

For yderligere information

eller ønsker du en brochure tilsendt,

så ring på tlf. 4611 6669.

Anvendelse: Naturlægemiddel, anvendes ved gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (Claudicatio Intermittens) også kaldet vindueskiggersyge. Dosering: 2 tbl. 2 gange daglig.

Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Graviditet og amning: Sikkerhed i forbindelse med graviditet og amning er ukendt, hvorfor anvendelse af Padma 28 ikke kan anbefales.

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive bestanddele, herunder over for planter af kurvblomstfamilien (f.eks. morgenfrue, krysantemum, bynke) eller et eller fl ere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: I præparatet indgår sida cordifolia, der indeholder spor af efedrin. Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige

sygdomme indebærer, at forsigtighed bør udvises. Tabletterne indeholder sorbitol og bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans. Bivirkninger: I sjældne tilfælde ses mavekneb, løs

mave, overfølsomhedsreaktioner, kvalme, hududslæt, hjertebanken og uro. Pakninger og priser: 120 tbl. kr. 239,00 - 200 tbl. kr. 379,00 - 400 tbl. kr. 699,00.

Distribution i Danmark: Medica Clinical Nord A/S. MTnr. 6123093


TOURGUIDE

Gisselfeld Kloster

Christiansborg Slot

De Kongelige Repræsentationslokaler

med Bjørn Nørgaards gobeliner i

Riddersalen,

Slotskirken

Ruinerne af Absalons borg og

Københavns Slot

Christiansborg Slotsforvalting

Åbningstider og information

tlf. 33 92 64 92

www.slotte.dk

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 16

Vi ses i Esbjerg!

tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

FERIE

Hele året søn-tors med halv-pension.

Pr. person kr. 1598.- sælannonce2.indd 1 13-03-2006 13:53:40

WEEKENDOPHOLD

Eftermiddagskaffe med kringle,

3 retters festmenu, musik/dans,

overnatning og brunch

kr. 799.pr.

person i dobbeltværelse eller

kr. 719.pr.

person i lejlighed eller hus.

Min. 4 personer.

Ekstra døgn med halvpension

kr. 399.-

Rudbøl Grænsekro

6280 Højer Tlf. 74 73 82 58

-se mere på: www.rudbol.dk

Bo godt midt på Læsø

10% rabat ved 4 nætter

I hyggelige uformelle omgivelser,

hvor I straks føler jer hjemme.

Store lyse dobbeltværelser m/eget

bad/toilet og gode senge.

Lejligheder til 2, 4 eller 6 personer.

Se meget mere på www.oeg.dk

Mail ostergaard@oeg.dk

Eller ring 98491172

Gisselfeld Kloster 43x63 05/02/09 10:40

Besøg Gisselfelds 40 ha store park med

mange spændende træer og buske.

I parken kan Paradehuset, Cafeen,

Herskabsstaldene og Ridehuset også besøges.

I 2007 fik Paradehuset Europa Nostra prisen.

I løbet af året afholdes div. arrangementer.

Der opkræves entre til parken.

For yderligere information se

www.gisselfeld-kloster.dk

Gisselfeldvej 3 · 4690 Haslev · tlf. 56326032

Oplev havets magi

Margrethes Plads 1•

DK-5300 Kerteminde •

Tel +45 6532 4200 •

www.fjord-baelt.dk •

Åbent hverdage 10-16

Weekends 10-17

Smukt beliggende ved Brede Å

Selskabslokaler

26 værelser med bad

8 nye lejligheder,

3 med damp/massage

Den Gamle Kro

Birte & Carl Hansen

Brogade 10 - 6261 Bredebro

Tlf. 74 71 12 09

Se priser og mere på

www.gamle-kro.dk

Kroen tæt ved Legoland

❉ Golfferie ❉ Miniferie

❉ Weekendophold

❉ Kurser/dagsmøder

Tlf. 75 39 60 33

hovborg-kro@post.tele.dk

www.hovborg-kro.dk

Billigt til

BORNHOLM

3 nætter i 2-pers. lejl. m. havudsigt,

fi skebuffet på røgeri, færge,

Øresundsbron og forsikring.

Pris: kr. 1.533,- pr. pers.

Pris m. 65 billet:

kr. 1.198,- pr. pers.

Gælder: 5/4-20/6+30/8-17/10

BORNHOLMTOURS på tlf. 56 49 32 00

www.bornholmtours.com

FÆRØERNE

Færøernes Turistråd

Tel: 32 83 37 60

email: annette@tourist.fo

www.visit-faroeislands.com

Et godt sted

at starte

Forår-/

sommer-

kurser 09

Motion og

livsstilsændring - Qi gong

Linedance - Malekurser

Vandre-/cykelture - Digital foto

Skrotikoner - Havkajak - Golf

Filtning - Pileflet - Mindfulness

Coaching - Ind i stilheden

Find din indre pippi power

- og mange flere...

www.samsohojskole.dk - Tlf. 86 59 04 11

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

Guldaldermuseum

Rahbeks Allé 23

www.bakkehusmuseet.dk

Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.


Kro ophold på Kgl. Privilegeret hærvejskro

2 km. Fra løveparken i Givskud

Pensionisttilbud:

3 overnatninger med ½ pension

Kr. 1400 pr. person

– minus 25% pensionistrabat

I dobbeltværelse i perioden

5/4 til 11/6 og 16/8 til 22/10

Store dobbeltværelser i alt 65 sengepladser

m/ bad, toilet, TV og terrasse

Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give

Tlf. 75730211 www.harresoekro.dk

Seniordans (OPTAGET)

07-06-2009 - 13-06-2009

Vestjylland mellem natur

og kultur

21-06-2009 - 04-07-2009

Viking ved Vadehavet

28-06-2009 - 04-07-2009

Vadehavets øer

12-07-2009 - 25-07-2009

Slotte og Herregårde i

Syd- og Sønderjylland

26-07-2009 - 01-08-2009

Grupperejser 50+

Rekvirer vort store nye katalog

og du vil bestemt finde et

spændende p rejsemål. j

Bajstrup Rejser

Telefon 74 64 41 02

Kvalitetsrejser siden 1973

www.bajstrup-rejser.dk

Velkommen til Dansk frokost

og aftenmenu

Specialpriser til pensionister

& busselskaber

Indtil 65 personer

– Gårdhave indtil 100 personer

Villadsgyde 7

8400 Ebeltoft (den gamle bydel)

Tlf. 8634 6030

www.denskaevekro.dk

Esbjerg Højskole

Korte Højskolekurser

Bag digerne

02-08-2009 - 15-08-2009

Kulturvandringer

16-08-2009 - 22-08-2009

Sangen har vinger

- en koruge

11-10-2009 - 17-10-2009

Den kolde krig

06-12-2009 - 12-12-2009

Ind under jul

13-12-2009 - 19-12-2009

Se udførligt program for det enkelte kursus på Esbjerg

Højskoles hjemmeside www.eh.dk/hoejskole eller rekvirer

brochuren hos Inge Jørgensen - tlf. 79 13 74 02

Esbjerg Højskole • Stormgade 200 • 6700 Esbjerg • tlf. 79 13 74 00 • eh@eh.dk

711018

i Sønderjylland ved Flensborg Fjord

KORTE KURSER 2009 - et udpluk af programmer

25/05- 31/05 Cykeltur på Ærø, Als og den frisiske ø Før

01/06- 07/06 Ø-vandringer på Ærø, Als og den

frisiske ø Før

08/06- 21/06 14 dages midsommerhøjskole for aktive

ældre med tur til Helgoland

08/06- 14/06 Du danske sommer, jeg elsker dig.

Sommer i græmselandet

15/06- 21/06 Gendarmstien - naturvandringer og livet

langs grænsen

22/06- 28/06 Seniordans - dans dig glad med udfl ugter

til grænselandet

22/06- 28/06 Den gang jeg drog afsted. Landsdelens

kunst, kultur og historie

06/07- 12/07 Ø-vandringer på Helgoland og de frisiske

øer Hallig Hooge og Rømø

13/07- 19/07 Slotte og herregårde - Unikke oplevelser

nord- og syd for grænsen

20/07- 26/07 Familiehøjskole for 3 generationer-fra 6 år

03/08- 16/08 Danmark, dejligst vang og vænge.

14 dages traditionsrighøjskole

10/08- 16/08 Historiske cykelture henover grænsen

07/09- 13/09 Ø-vandringer på Als og de frisiske

øer Helgoland og Hallig Hooge

23/11- 29/11 En rose så jeg skyde. Advent

Rekvirer program på tlf. 74 60 83 18 eller

hent det selv på vores hjemmeside: www.ronshoved.dk

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 17


Af Carsten Ehlert, LO

Faglige Seniorer

Det er nemt at udregne

sin pension i Mali

Borko Tembelys pension er meget lille. Pensionen hedder Dome, Dimbirou, Soleman,

Kilan, Teresa og Jomi, fortæller Carsten Ehlert i dette rejsebrev fra Mali

Et af verdens

fattigste lande

er Mali i Afrika

der er 2 ½ gang så

stort som England

og kun har 11 millioner

indbyggere.

Vi besøger

Borko Tembely

der er 74 år og tidligere væver. Han er

uddannet i samme landsby som han

bor i, og siden han var 12 år og indtil

han blev 70 år, har han været en af

landsbyens to vævere. Et hårdt arbejde

der betyder 10 timers arbejde dagligt,

i alle ugens dage. Et job der indebærer

at man kan samarbejde med andre.

Derfor skal man være omgængelig og

vellidt. Og det er Borko.

Nu har han svært ved at se, blandt

andet på grund af stær på øjnene og

fordi fingrene er krogede af de mange

års slid, kan han ikke skille trådene fra

hinanden. Borko er nu pensioneret.

Det er ikke svært at regne pensionen

fra det offentlige ud, for der er nemlig

ikke nogen. Borko og alle andre i Mali,

må klare sig selv, og derfor er de 6

børn dem, der skal sikre hans bolig og

fornødenheder resten af hans levetid.

Seks børn er ikke meget, når det

er en stor familie der skal forsørges.

Samtidig er der ikke faldet det vand

i Mali de sidste to år, som man er

vant til, og det giver problemer med

afgrøderne. Mange får ikke den mad,

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 18

Efter 58 år som

væver måtte den

74.årige Borko

Tembely opgvie sit

arbejde på grund

af svigtende syn og

stive fingre.

de har behov for, og arbejdsløsheden

er meget stor.

For bare 50 år siden var det dobbelte

antal børn – 12 stykker – normalt

for en familiefar, og Borko ville da

også gerne have haft flere i dag. Men

hans ene kone døde tidligt og den

anden fik kun to børn der overlevede.

Men hans 6 børn er meget flittige.

De to piger er gift ind i en anden

familie og det er en stor lykke. Også

for Borko, for så er det tradition, at

også den familie skal tage sig af ham.

De to største drenge har skrabet penge

sammen og lejer sig ind i en butik i

hovedstaden Bamako, som ligger 800

kilometer væk.

De sælger sko der hovedsageligt er

produceret i Kina og selvom det ikke

har givet noget overskud endnu, er de

to brødre fortrøstningsfulde: ”Det er

Borkos sønner i deres lille skoforretning. Med tiden skal den være med til at skaffe penge til

den gamle vævers ”pension”.

jo ikke som i landsbyen, hvor vi kommer

fra og hvor man ikke behøver at

gå i sko. Her i hovedstaden med mere

end én million indbyggere, går de

fleste med sko, så det må være fremtiden”,

mener Dimbirou.

Gennemsnitslevealderen i Mali er

lav, cirka 58 år. Men det skyldes ikke,

at man ikke bliver gammel. Folk bliver

nemlig ganske gamle, hvis de da når

op i årene. Men der er en stor fødsels-

og børnedødelighed og mange der

falder fra op igennem årene, inden de

bliver rigtig gamle.

Så Borko kan godt regne med at

blive en del ældre.

Også selvom han efterhånden lider

af mange ting. Udover problemer med

øjnene, har han en del sygdomme, der

skyldes dårlig ernæring og slid. Og de

skavanker han slås med er svære at få

gjort noget ved. I landsbyen hvor der

bor mere end 400 mennesker er der

ingen læge. Nærmeste læge bor mere

end 80 kilometer borte og skal han

derhen, er det på gåben. Og gratis er

det jo ikke.

Tænderne har det heller ikke for

godt. De fleste er faldet ud, men da

man i landsbyen hovedsageligt lever

af hirsegrød der er sødet, skal der ikke

tygges så meget. Et par gange om året

bliver der dog slagtet et får eller – en

sjælden gang – en ko. Og så er Borko

en af de første til at vælge, hvad han

vil have at spise fra dyret.

At vælge først er nemlig et privilegium

der følger alderen… n


Deres tredje tænder:

I dag sidder de endnu

- hvad med i morgen?

Ekstra-stærk

Fastholdelses Creme

Klæber på våd protese. Virker

omgående og i lang tid. Klinisk testet.

Nem at bruge og uundværlig hvis

man vil være sikker...

Protefix Fastholdelses Creme er fri

for parabener.

Fås også som:

Protefix Pulver ekstra stærk i 20 og

50 grams æsker. Protefix Protese Puder

- gode ved ømme gummer.

Brug altid Protefix aktive

rense tabletter.

Fås på Apoteket

og hos Matas.

Protefix holder fast...

Info: Tlf. 86 29 29 55 · www.maxipharma.dk

2025 Protefix Pensionisterne 90x132.indd 1 16/01/09 12:52:00

Købmagergade 37 · 1150 København K · www.ptt-museum.dK

SÆNK KOLESTEROL

OG BLODSUKKER

Guarmin holder på både sukker og kolesterol,

så der ikke optages så meget i kroppen.

Guarmin indtages dagligt enten som granulat

rørt op i væske eller kapsler.

Dosering granulat: Blodsukkersænkende: Voksne og børn

over 15 år: 1 måleske (5 g granulat) højst 3 gange dagligt.

Kolesterolsænkende: Voksne: 1 måleske (5 g granulat) 3

gange dagligt. Dosering kapsler: Blodsukkersænkende:

Voksne og børn over 15 år: Højst 10 kapsler 3 x dagligt.

Kolesterolsænkende: Voksne: 10 kapsler 3 x dagligt.

Kontraindikationer: Personer, der har problemer med at

synke. Tilstande med blokering af mave-tarmkanalen, f.eks.

pga. en svulst eller betændelse. Overfølsomhed over for

guar galactomannan eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler: Hvis du har sukkersyge, skal du være

opmærksom på, at Guarmin kan ændre blodglukose og dit

behov for anden medicin mod sukkersyge. Du skal drikke

rigelig væske, samtidig med at du tager Guarmin.

Naturlægemiddel. MTnr. 6135693 (kapsler), MTnr. 6135593

(granulat).Pakninger og priser: 400 g granulat 259,- kr.;

250 g granulat 189,- kr.; 150 kapsler 145,- kr. Læs iøvrigt

indlægssedlen grundigt.

Guarmin ®

Guarmin fås på apoteket.

hos Matas og i helsekostforretninger.

Kundeservice: 4649 8676

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 19


af Erling Gothenborg

Alt for dyr – og for dårlig mad

Manette Garde, formand for ældrerådet i Lyngby-Taarbæk kommune er bekymret over

de stigende madpriser

Gennem den

seneste tid

har Seniorernes

Blad fået flere

henvendelser fra

læsere, om den

dyre mad, kommunerne

rundt i

landet leverer til

pensionisterne.

Vi har efterfølgende spurgt folk på

gaden, og nogle af vore læsere, hvad

deres eget husholdningsbudget lå på.

Det er der kommet mange forskellige

svar på, lige fra omkring 3.500 kr. pr.

måned op mod de 5.000 kr. Enkelte

endda lidt over. Hvis vi tager et cirka

gennemsnit af kostpenge inklusiv drikkevarer,

så ligger beløbet lige omkring

4.000 kr. pr. måned for et ægtepar.

Stor forskel

Landet over svinger prisen på den

leverede varme mad til pensionister

voldsomt. Hvor nogle slipper billigt,

må andre voldsomt til lommerne for at

få den varme mad leveret til døren.

Seniorernes Blad har valgt at se på

en af landets dyre kommuner, nemlig

Lyngby-Taarbæk, der ligger nord for

København.

Vi talte med formanden for ældrerådet,

Manette Garde, om, hvad rådet

har gjort i sagen. Hun kunne fortælle,

at rådet ved adskillelige møder med

Socialudvalget har gjort indsigelser

mod den dyre mad, som oven i købet

også er dårlig.

Manette Garde fortsætter: ”Socialudvalgets

svar hver gang er, at

DEBAT

Kære Jørgen Fischer

Jeg har altid syntes, at det var rimeligt,

at ældrechecken blev gjort skattefri i

lighed med børnechecken. Det er f.eks.

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 20

kommunens borgere skal betale hele

kostprisen for de to retter mad. Det

er den politiske beslutning i Lyngby

Taarbæk kommune. I de kommuner,

der leverer billigere mad, er grunden,

at disse kommuner yder tilskud til

denne”

- I Lyngby Tårbæk kommune koster

maden 73 kr. Det vil sige 4.380 for

et ægtepar om måneden, hvor en del

lever for ca. 4.000 kr. for alle måltider

dagen igennem.

- ”Ja, det er også alt for meget” –

svarer Manette Garde.

- ”Der tilbydes dog frossen mad,

leveret en gang ugentlig til 53 kr.,

men det er stadig for meget – specielt,

når man tænker på, at kommunen

køber stort ind og derved kan få mere

rabat, end vi andre småkøbere kan

opnå.

Ældrerådet har fået kostpriserne af

Socialudvalget, og de lyder:

Råvarer 19,50

Arb.løn 19.50

Emballage 3,44

Diverse 5,20

Kørsel 25,50

I alt 73,14

Man foreslår nu til nye pensionister,

at de en gang ugentligt kan få leveret

frossen mad (2 retter) for 53 kr. ”gamle

kunder” tilbydes også at få den frosne

mad fremover.

- ”Jamen hvad gør pensionisterne

nu, hvor alt andet også er steget –

disse beløb dækker jo kun et dagligt

måltid?

- Desværre – ja vi oplever at ægtepar

kun bestiller en portion i stedet

af stor betydning for mig, der kun har

folkepension og lidt ATP, som der jo

også bliver trukket skat af.

Et årligt større beløb er en nødven-

for 2 – og ved den ugentlige levering,

beder nogle nu om, kun at få leveret

hver 14. dag. Men så får de ikke de

vitaminer og den kost de burde få - så

det er et problem, der desværre vil

vokse, slutter Manette Garde.

Hvad så nu?

Det ser ud til, at ældrerådet i Lyngby-

Taarbæk kommune har gjort hvad de

kunne, men har åbenbart ikke kunnet

komme igennem til politikerne. Det

kan jo være, efterhånden som kommunalvalget

nærmer sig, at politikerne

bliver mere lydhøre overfor ældrerådene

og overfor pensionisterne – der er

trods alt en del stemmer i de ældre.

Seniorernes Blad hører meget gerne

fra læserne om, dels hvad de selv bruger

i kostpenge, dels hvordan den leverede

varme mad fra kommunen er – både

kvalitetsmæssigt og prismæssigt.

PS Hvis du får leveret den frosne

ugentlige pakke fra kommunen, skal

du selv varme den. Ergo kan du sikkert

med fordel – i hvert fald prismæssigt

– købe nogle af de efterhånden mange

hel – og halvfærdige retter i Supermarkederne

– de skal også blot varmes.

ERGO

Ældrecheck og ejendomsskatter

Landsformand Jørgen Fischer svarer på læserbreve

Maden er blevet så

dyr, at vi oplever at

ægtepar kun bestiller en

portion i stedet for to,

siger ældrerådsformand

Manette Garde

dighed for at kunne udskifte større

ting, når det er nødvendigt, f.eks.

køleskabet eller et udtjent TV.

Hvis man hæver pensionstillægget,


sker der det, at når min indtægt stiger,

så snupper man lidt af boligydelsen

m.m., så derfor er en skattefri, årlig

check det eneste rigtige.

Jeg betragter ældrechecken som

noget, jeg fortjener fuldt ud, da jeg har

arbejdet på kontor fra jeg var 15 år, og

min generation modtog ikke offentlige

ydelser af nogen art –Så glem alt om

almisser.

Med venlig hilsen

Ellen Christensen

Frimestervej 61, 4. tv.

2400 NV

Med interesse og nogen undren læser

jeg i Seniorernes blad nr. 1, 2009 om

den nye formand Jørgen Fischer. Under

overskriften ”Sammen kan vi det hele”,

med henvisning til de sikkert relativt

få, der ”bevidst udnytter ordningen” vil

Jørgen Fischer tilsyneladende ordningen

med indefrysning af ejendomsskatterne

til livs. Kan det være i pensionisternes

interesse, at man med sædvanlig

socialistisk misundelse og krav om

millimeterretfærdighed fra Samvirkets

side vil sætte spørgsmålstegn ved denne

ordning? Det store fl ertal har sparet op

i huset for at kunne sidde nogenlunde

husfrit i alderdommen, og mange er

blevet indhentet af voldsomt stigende

vurderinger på fast ejendom med store

ejendomsskatter til følge.

Og synspunktet om, at man bare

kan tage lån i sit hus –det gentages i

øvrigt andetsteds i bladet i et svar på

et læserbrev – antyder, at det slet ikke

er gået op for den nye formand, at lån

faktisk skal forrentes og før eller siden

også betales tilbage. det var jo lige

netop den byrde, pensionisten ville

undgå ved at gøre sig gældfri!

Din hjælp gør en stor forskel

Kattens Værn hjælper hjemløse katte over hele landet. Et medlemsskab

af foreningen er en stor hjælp i vort daglige arbejde

med råd og vejledning om katte; bl.a. øremærkning,

neutralisation, genudsætning, sommerhus­

og baggårdskatte. Yderligere modtager du vort

blad Kattens Venner fire gange om året, så du

selv kan følge med i arbejdet.

Ring eller skriv ­ din hjælp gør en stor forskel.

Dronning Olgas Vej 4 · 2000 Frederiksberg

Telefon 38 88 12 00 · www.kattens-vaern.dk

Kattens Værn er godkendt til gave- og arveafgiftsfritagelse

Skal egen opsparing til pension,

uanset formen, fortsat straffes? Vil Pensionisternes

Samvirke gå i retning f at

være/blive politisk neutral, eller skal det

være Lykketofts dogme, der gælder?

Martin A. Jensen

Stengårdsvej 1, Sejs

8600 Silkeborg

Kære Ellen Christensen

og A. Martin Jensen!

Først tak for jeres

bidrag til debatten

om ”indefrysning

af ejendomsskatten”

og

”Ældrechecken”.

Når jeg vælger

at besvare jer

begge under et, er

det ud fra den betragtning, at begge

ordninger har det til fælles, at de i

deres grundtanke er rettet mod de

ikke særlig økonomisk velstillede pensionister

som et økonomisk tilskud til

dagligdagen.

Jeg må endnu engang slå fast, at

Pensionisternes Samvirke ikke på

nogen måde vil have fjernet muligheden

for indefrysning af ejendomsskatterne,

som er en rigtig god ordning,

vi skal værne meget om. Men for at

kommunerne fremover skal få råd til

at fi nansiere denne ordning uden at

skulle spare på andre områder inden

for ”ældreplejen” i bred forstand, må

vi sørge for, at ordningen ikke bliver

misbrugt af meget velhavende pensionister,

der på den måde kan ”låne”

penge i deres kommune til en rente,

der svarer til den halve diskonto

(renten fastsættes af nationalbanken)

for derefter at investere i projekter

til en forrentning på måske 10 % og

derover.

Det er disse ”spekulanter”, der

låner penge af kommunerne til godt 1

% og derefter investere pengene i projekter

til en langt højere forretning, vi

gerne vil have antallet begrænset på.

- Og ikke almindelige pensionisters

mulighed for at få ejendomsskatter

indefrosset.

Med hensyn til ældrechecken, er

det Pensionisternes Samvirkes helt

klare opfattelse, at langt de fl este pensionister

hellere havde set disse penge

(godt 200 mio. kr.) blive brugt til en

generel forhøjelse af pensionisttillægget,

så det alene kom de økonomisk

svageste folkepensionister til gode.

Som bekendt udbetales ældrechecken

nu alene på grundlag af den enkeltes

indtægt udover folkepensionen og

formueforhold, men uden hensyn til

friværdi i fast ejendom, som kan være

fl ere mio. kr.

Jeg har tidligere givet eksempler

på, hvorledes dette grundlag for

udbetaling af ældrechecken kan virke

uretfærdigt.

Vi er altid i Pensionisternes

Samvirke villige til at drøfte en mere

retfærdig og hensigtsmæssig måde at

fordele pengene på, så tak for jeres

bidrag. Men vi skal hele tiden huske

på, at når rige pensionister behandles

som ”mindrebemidlede”, bliver

der mindre til dem, som har et ægte

behov. Og det er disse pensionisters

velfærd og rettigheder, vi måske skal

være ekstra opmærksomme på.

Med venlig hilsen

Jørgen Fischer

Landsformand

Mød dine

gamle kolleger

Deltag i arrangementer i NNFs Pensionist- og

Efterlønner-klubber og mød dine gamle kolleger.

Ring til din lokale NNF-afdeling

og hør nærmere.

dit arbejde – vores ansvar

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 21


Rekonvalescenthjemmet

LYSGLIMT i Gilleleje

Pragtfuld beliggenhed direkte til havet.

Storslået udsigt.

Naturskønne spadsereture.

Et køkken, som tilbyder inspirerende varieret kost.

Godkendt af

Sygeforsikringen Danmark.

Ring efter brochure på

4830 0247

www.lysglimt-gilleleje.dk

Danmarks smukkeste

feriested for ældre.

- MØN

3 dage, -2 nætter,

- 1 KÆMPE naturoplevelse

Dag 1: Ankomst fra kl. 14:00 til kaffe og ”Møn” kage

Fra kl. 18:00 lækker 2 - retters menu i restauranten

Overnatning

Dag 2: Stor morgenbuffet

Dagen fri til udflugt, gåture, Møns klint, Liselund

slotspark, brug vores indendørs swimmingpool og

sauna eller bestil en gang massage af en en eksamineret

massør, besøg Stege handelsby med med masser af

seværdigheder og og hyggeligt havnemiljø etc.

Dag 3: Stor morgenbuffet

morgenbuffet

Værelse udtjek senest kl. 11:00

Brug dagen inden hjemrejse til en gang golf eller

petanque på banerne lige uden for døren.

Pris kr. 995,00

pr. pr. person i dobbeltværelse dobbeltværelse + miljøtillæg miljøtillæg

Periode: 15/2 til 30/6 2009·

Gælder ved ankomst søndag, mandag, tirsdag eller onsdag.

Information og bestilling: Præstekilde hotel tlf. 55 86 87 88

www.praestekilde.dk - Oplys rabatkode ”Senior tilbud”

Pladsbegrænsning kan forekomme.

Kilden til gode oplevelser...

PRÆSTEKILDE HOTEL & RESTAURANT

Klintevej 116, Keldby · 4780 Stege, Møn · Tlf. 55 86 87 88

www.praestekilde.dk · Info@praestekilde.dk

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 22

Vidste du

- at aldringsprocessen er

kommet ekstra under lup?

Der er åbnet et nyt dansk

forskningscenter, som skal

søge at fi nde svaret på, hvordan

vi mennesker egentlig ældes.

Forskningscentret sætter fokus

på aldring uden de aldersbetingede

sygdomme - altså primært

fokus på livskvaliteten frem for

en øget levealder.

Det er da interessant, hvorfor

nogle kan blive 115 år og 222

dage som amerikanske Edna

Parker, der døde for nylig, og

den hollandske kvinde, der

døde i 2005 også 115 år gammel,

og den nuværende ældste i

verden – også en kvinde – også

115 år, som bor i Portugal. Men

det er ikke den lange levealder

alene, der er interessant i den

nye forskningsindsats, det er

meget mere de forhold der har

betydning for, hvordan den

længere levetid kan leves bedre.

Edna Parker var verdens

ældste person i fl ere år, hun

blev 115 år og 222 dage.

Edna Parker blev enke som

48 årig og overlevede også

sine to sønner. Hun levede

de sidste år af sit liv på et

plejehjem i Indiana i USA

og døde fredfyldt i november

2008.

Forskningsprojektet har fem temaer

Der er knyttet en række professorer og forskere til projektet,

naturligvis med hver deres speciale. Forskningen kommer

hele vejen rundt fra celle til samfund, alle indfaldsvinkler

får betydning for den ny viden, som skal tilfl yde os

borgere med tiden.

Temaerne er neurobiologi, muskel- og bindevæv, kroppen

og livet, samfundet og kulturen, formidling og innovation.

Hvert af de fem programmer, som temaerne kaldes,

er beskrevet på en meget brugervenlig måde på centrets

hjemmeside: www.sundaldring.ku.dk

Sundhedsøkonomisk og

menneskelig udfordring

Ingen har endnu fundet løsningen på aldringens gåde og

det skal blive spændende at følge, om det nye danske forskningscenter

fi nder svar på den. Fx er det uhyre spændende,

om man kan fi nde svar på årsagerne til aldersbetingede

sygdomme, som jo må siges at være de største fjender af

et godt liv i den høje alder. Antallet af ældre øges, og der

bliver fl ere ældre med fl ere leveår bag sig, der skal simpelthen

fi ndes løsninger på at give folk et bedre liv i fl ere

år. I dag er det sådan, at 60 % af alle personer over 70 år

tager mindst tre medicinske præparater dagligt, og det vil

da være en sejr at fi nde frem til, hvordan disse behov for

medicin kan udsættes eller helt fjernes. Jo ældre man bliver

inden sygdommene sætter ind jo bedre for de ældre og for

samfundet.

Lise Høst

Kontakt:

Center for Sund Aldring, sekretariatet, tlf.35 32 70 81 n


ÆLDREMOBILISERINGS RABATTER

Ældremobiliseringens rabatter

I anledning af, at det lille medlemskort

for 2009 netop er udsendt,

bringes her en smagsprøve

på nogle af de rabatter, kortet

giver mulighed for. Rabatordningen

er under stadig udvikling,

derfor anbefaler vi alle læsere,

der har mulighed for det, at se

det samlede tilbud på Ældremobiliseringens

hjemmeside: www.

aeldremobiliseringen.dk

Alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke og de øvrige organisationer

i Ældremobiliseringen

kan ved brug af deres medlemskort

få følgende rabatter:

Advokater

*Advokaterne Vestagervej. Faste

rabatpriser ved oprettelse af testamente,

køb af fast ejendom, skødeskrivning og

andre advokatydelser. Rabatpriser til

Ældremobiliseringens medlemmer på

berigtigelse af ejendomshandel herunder

udfærdigelse af skøde, rådgivning, pantebreve,

tinglysning, refusionsopgørelser.

Hele handlen fra A-Z. Yderlige oplysninger

direkte hos Advokaterne Vestagervej:

Lene Paludan, tlf. 39 16 80 33,

lp@vestagervej.dk eller Wentzel Bohn-

Willeberg Tlf. 39 16 80 40 - wbw@

vestagervej.dk

Andet

*PC finders. Den bedste tyverisikring

af edb udstyr. PC finder er en danskudviklet

tyverisikring, der benytter en

kombination af Internettet, identifikations-

og databaseteknologier til at spore

og genfinde stjålne og bortkomne computere.

Hvis computeren eller skærmen

bliver stjålet, så meddeler computer selv

til alarmcentralen - første gang tyven

benytter computeren på Internettet -

hvilken adresse den står på - Og så er

det bare for politiet at køre du og hente

computeren og tyven.

Ældremobiliseringen medlemmer kan

købe programmet til kr. 160.- (normalpris

495.-) og et fast årlig abonnementspris

til kr. 96.- Gå til BUTIK på www.

gigasoft.dk og gå ind på Ældremobiliseringens

egen side ved at taste kode

702001 Programmet bestilles til Ældremobiliseringens

specielle pris på mail:

salg@gigasoft.dk eller fax 7020 7977.

dk4

Følg med i udsendelserne ”Fjernsyn

for voksne i dag om …”, der er lavet i

samarbejde med Ældremobiliseringen.

Ældremobiliseringens medlemmer kan

erhverve sig et års adgang til disse og hele

resten af arkivet med ca. 7.000 programmer

for 100 kr. (normalpris kr. 198).

Medlemmerne melder sig til via support@dk4.dk,

der udleverer adgangskode.

Biludlejning

*Europcar - Biludlejning:

Biludlejning: 10% medlemsrabat på

lokalstationernes lokalpriser. Rabatten

gælder på personbiler, varevogne samt

mindre personbusser (op til 15 personer).

Udlandet: Europcar har en række speciale

tilbudspriser på biludlejning i udlandet.Reservation

samt yderlige oplysning

pr. Tlf. 33 14 01 11 - week-end tilbud:

Fra fredag kl. 17.00 til mandag kl. 8.00

kr. 750.- (inkl. fri 250 km moms og

forsikring).Bestillingskode: 80 81 63 32.

Bestillings direkte hos: Europcar Tlf. 33

14 01 11 - www.europcar.dk.

Briller

*Briller m.v. 15% rabat på brilleglas og

stel. Rabataftaler med ca. 100 individuelle

optikforretninger fordelt over hele

landet. Ring eller se listen over forhandlere

på www.aeldremobiliseringen.dk.

Der kommer løbende nye forretninger

med i aftalen.

Ældremobiliseringen har også 15%

rabataftale med Brillefirmaet Hjemsyn,

der foretager synsprøve i hjemmet (Storkøbenhavn,

Frederiksborg- og Vestsjælland)

Briller leveres og tilpasses i hjemmet

eller plejehjem. www.hjemsyn.dk.

Cykler

*Urania Cykler A/S, København V

Gl. Kongevej 1. Tlf.: 31 21 80 88. Der

gives 10% på cykler og tilbehør. Der

gives også rabat på udlejning af kondicykler

med forkøbsret. Medlemskort skal

fremvises.

Færger

*HH-Ferries: Helsingør/Helsingborg

Alle ugens dage søn.-tors. kr. 225.-. Bil

+ 9 personer. Endvidere gives der 10%

rabat på alle andre ordinære billetpriser.

Gående passagerer kr. 22.- t/r. Priserne

kan variere lidt pga. indregnet olietillæg.

Gå direkte ind på www.hhferries.dk for

yderligere oplysninger om tider, priser og

pladsbestilling, eller ring på telefon 49

26 01 55. Ældremobiliseringens kort skal

fremvises.

Hårde hvidevarer

*Skousen Husholdningsmaskiner.

Hårde hvidevarer

Ældremobiliseringens medlemmer får

10% rabat på skiltepriserne (også udsalgsvarer).

(Skousens skiltepriser ligger i forvejen

6-8% under vejledende udsalgspriser).

Skousens er en af de største landdækkende

kæder med 60 forretninger fordelt

over hele landet. Medlemskort skal fremvises.

Se adresselisten på www.aeldremobiliseringen.dk

eller gå direkte til: www.

skousen.dk.

Maling

*Flügger Maling

Vi har rabataftale med ca. 25 Flüggerforretninger

fordelt rundt omkring i hele

landet. Vi får 10% rabat ved fremvisning

af Ældremobiliseringens medlemskort.

Se adresselisten på www.aeldremobiliseringen.dk.

Musikinstrumenter

*Apollon Musikhus, Strandvejen 90,

2900 Hellerup - Tlf. 39 62 10 06. 10%

rabat på alle musikinstrumenter og tilbehør.

Gå direkte til: www.apollonmusik.

dk.

Rustbeskyttelse

Dinitrol rustbeskyttelse

Landsdækkende aftaler med ca. 40

servicecenter over hele landet. Variabel

rabat på 10% til 20% - også afhængig af

tidspunkt på året. Se forhandlerlisten på

www.aeldremobiliseringen.dk

Tandteknikere

*Kliniske tandteknikere - tandproteser

m.v.

Rabataftale med en række tandteknikere

fordelt over hele landet. Generelt

gives der 15% rabat på patientandelen.

Adresselisten bliver udbygget i løbet af

året. Adresselisten over tandteknikere på

www.aeldremobiliseringen.dk

Vinduer

*JBH vinduer og døre

JBH er forhandler af en række kendte

vindues- og dørfabrikater. Ældremobiliseringens

medlemmer får 5% -15%

rabat på de vejledende priser, afhængig

af fabrikat. JBH leverer og monterer

vinduer og døre, der er tilpasset den enkelte

bolig. Nærmere detaljer på telefon

39639882 eller 27578800. Kontaktperson

John Hansen. n

®

Magasinet

Gratis på sygehuset

- de heldige

abonnerer

Nu hver måned

12 numre kr. 299,-

Se mere på:

www.raskmagasinet.dk

RASK Magasinet

T l f . 3 3 2 6 9 5 2 0

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 23


KRYDS & TVÆRS

Navn:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning 1/2009

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om én præmie på 100 kr., én på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen, der

sendes til Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade

58, 2200 Kbh. N., skal

være os i hænde senest den 31.3.2009.

Mærk kuverten “Krydsord”.

Vindere af krydsen i blad 1

100 kr. Lilly Engelbrecht

Nyholms Allé 14 B.

2610 Rødovre

75 kr. Tommy Petersen

Schweizerdalsvej 79

2610 Rødovre

50 kr. Karen Nielsen

Nygårdsvej 18

6740 Bramming

Margit Knudsen

Stentofterne 20

7600 Struer

Birthe Olesen

Lindbjergvej 30

2750 Ballerup

!

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

(sæt venligst x)

Enkeltperson

Par

Forening/Klub:

Institution, råd, projekt m.m.

Jeg ønsker Information om Samvirket

Navn: Tlf.

Adresse:

Post nr. og by

Mange enkeltpersoner, foreninger og klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt af Samvirkets bistand, kurser og de servicetilbud og

rabatter, medlemmerne får. De gør det også for at støtte og præge det ældrepolitiske

arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i sin kreds en bred vifte af klubber, foreninger,

projekter, brugerhuse og centre. Årskontingentet for klubber og foreninger er 10

kr. for de første 100 medlemmer og 5 kr. for hvert af de efterfølgende medlemmer.

Alle forening

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer. Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes Samvirke. Som medlem får du Seniorernes

blad tilsendt 6 gange om året. Du får forskellige rabatter, og du kan til speciel

lav medlemspris deltage i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver kongres inviteres du til et møde, hvor der vælges

delegerede. Kontingentet er kun 95 kr. om året og 125 kr. for par.

Andre kan også være med!

Ældreråd, centre, projekter og institutioner, der ikke har en egentlig foreningsstruktur,

er velkomne som medlemmer i Pensionisternes Samvirke. Årskontingentet

er 800 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående kupon:


FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke Du kan få en

gratis annonce i ”Formidlingen”,

hvis du vil bytte noget - efterlyse

en ny bekendtskabskreds, eller

hvis du har en interesse, du vil

dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til

os. Du er naturligvis sikret fuld

diskretion. Husk at oplyse navn,

adresse og evt. telefonnummer, i

modsat fald kan eventuelle billetter

ikke ekspederes. Vil du svare

på en billetannonce, så send dit

svar i en lukket kuvert påført billetmærket,

så ekspederer vi svaret

videre. Redaktionen forbeholder

sig ret til at forkorte i indlæg over

30 ord.

Med venlig hilsen

Formidlingen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 Kbh. N

Kbh./omegn. Enkemand 77 år savner

en kærlig kvinde, der lige som jeg er træt

af at være alene. Jeg interesserer mig for

naturen (eget sommerhus), rejser i ind- og

udland, film, teater, Hjemlig hygge m.

god mad, lidt dans. Bill. mrk. 2859.

Jægerspris. Elisabeth. Du sendte

en julehilsen d. 24 dec. Kl. 12.17. Jeg

mangler dine relevante data for at kunne

besvare. Bill. mrk. 2860.

Gladsaxe. Efter en stor sorg søges nogle

veninder, hvor jeg kan være med i et fællesskab,

gerne i Samvirkes arrangementer.

Er fleksibel og god til at samarbejde. Glæder

mig til at høre fra jer. Bill. mrk. 2861.

Herlev. Jeg er en glad og naturlig enke

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 26

der søger en ven til teater, dans indimellem,

middag i mit hjem, og ellers være

noget for hinanden, Skriv og du får svar.

Kun velmente breve. Bill. mrk. 2862.

Kbh./omegn. Kvinde 76/167 savner

en rar mand, som også synes det er rigtig

kedelig ikke at være to til ture ud i den

dejlige natur, teater, museer og hjemlig

hygge. Skriv trygt til mig. Alle får svar,

Bill. mrk. 2863

Kvinde på 65 søger en god ven/kæreste

til kærlig omsorg og alt det der er kedelig,

når man er alene, Det er sjovere når man

er to til at dele oplevelserne. Bill. mrk.

2864.

Lolland/Falster/Sydsjælland.

Mand 69 år, meget ungdommelig, søger

en ditto slank kvinde på 65- 70 år. Mine

interesser: Cykling , gå ture, rejser, m. m.

ja, og så naturligvis hjemlig hygge. Bill.

Mrk. 2865.

Senior bofællesskab i Mjølnerparken,

Nørrebro, Kbh. Kunne du tænke dig

at bo i senior bofællesskab i København

(lejebasis), Så kontakt Susanne 6910

0909 og hør nærmere,. Kom og besøg os.

Svendborg pige med stort S søger

en rigtig god ven, ikke forsørger, men en

til at dele oplevelser med. Jeg er enke, 2

dejlige ”børn”, svigerbørn, 4 børnebørn.

Er stadig på arbejdsmarked, og deltager i

mange ting. Bill. mrk. 2867.

Kbh ./omegn. Frisk enke i den tredje

alder, søger en god ven 75/80 år ca. 170

høj, du er som jeg rimelig slank, velsoigneret,

røgfri, ingen alkoholprob. Findes

du, rar og loyal. Du må gerne have bil.

Svar m. foto. Bill. mrk 2868.

Midtjylland, Enke, søger en god ven

(ikke sambo) men til ture i naturen, udstillinger,

museer og lignende, diskutere

set i Tv. Jeg har et godt humør, det skal du

Pensionisternes Samvirke

Griffenfeldsgade 58

++++1134++++

2200 København N

også have. Skriv og du får svar. Bill. mrk.

2869

Aarhus/omegn. Rejse ven/veninde

søges af 60 årig glad / positiv kvinde.

Grønland, Færøerne og Island er min

drøm. Du skal være ikke ryger og helst bo

i Jylland. Bill. mrk. 2870.

Frederiksberg. Nydelig, lille quinde

i 70-erne med talenter, søger rig og rar

ven, røgfri og hundefri i passende alder til

gensidig pynt og fornøjelse, Skriv lidt om

dig selv. Bill. mrk.2871.

Helsingør. Livsglad, røgfri pige

70/165/58, præsentabel og ungdommelig.

Alsidige interesser. Søger en ven for

livet, ca. 60-70 år.over 175 høj.Til hygge

og hvad vi ellers kan finde på. Bill. mrk.

2872.

Fredericia omegn. Dame 72 år, rask

og frisk,. Findes der mon en rar mand i

passende alder ,med gode interesser, helst

røgfri, ville det være rart. Bill. mrk. 2873.

Kbh. / Lyngby. Dame 73 år, lille og

lidt kraftig ,søger en ven eller dame til

byture og udflugter og besøge hinanden,

da gamle venner forsvandt , da min mand

døde. Bill. mrk. 2874.

Nordsjælland / øst. Dame 64 røgfri

, søger et netværk af M/K pensionister,

max 65 år .mødes hjemme, teater, bio, rejser

i ind og udland samt gode oplevelser. I

fritiden og dagtimer. Bill. mrk. 2875.

København N. Enke på 80 år vil

gerne møde en mand til gensidig glæde i

hverdagen. Jeg er rask, frisk og udadvendt.

Har du lyst til at møde mig , så fat pennen.

Bill. mrk. 2876.

Kbh./Vestegnen. Er du kvinde, kan

du lide at cykle, kan du lide at rode i

kolonihave. Mangler du mandlig selskab.

Så kontakt mig, velholdt mand 69 år ikke

ryger. Bill. Mrk.2877. n


REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind-

og udland og er medlem af

Rejsegarantifonden. Samvirkets

klubber er velkomne til

at indhente særlige tilbud.

Alle priser herunder er per

person i delt dobbeltværelse.

Kom eller ring, vi har

gode tilbud på hylderne i

alle prislag. Rejsehjørnet,

Griffenfeldsgade 58, 2200

København N. Åbent kl. 9.30

- 14.00. Tlf. 35 37 24 22

Harzen

20. – 24. april. Det smukke Harzen –

med pragtfuldt bjerglandskab, bløde

dale, små floder, vandfald og endeløse

skove - er blevet større efter murens

fald. Vi tilbyder 5 dage i Brockenblick

Ferienpark i den lille by Schierke, som

ligger 250 km fra Hamburg. I rejsen

indgår mange spændende udflugter.

Læs mere i Seniorernes Blad nr. 5. 08.

T/r i moderne langtursbus med alle

faciliteter, opsamling efter aftale, 4

overnatninger i 2-værelses lejlighed m.

bad og toilet, køkken, tv og balkon

eller terrasse. Halvpension mv. og udflugter,

guide på hele rejsen, 2.895 kr.

Medlemspris 2.675 kr.

Langeland og Ærø

25. – 27. maj. 1. dag: Omvisning i Maribo

Domkirke. Fra Tårs til Spodsbjerg.

Evt. gåtur i Rudkøbing.

2. dag: Ærø, frokost i ”Cafe Dræsinebanden”

i Ærøskøbing, Anne

Marie og Andreas fra Dræsinebanden

underholder. God tid i den gamle by,

med museer, bl.a. Flaske Peders hus.

Søbygård, øens eneste herregård, Marstal,

den gamle Skipperby.

3. dag: Guidet tur på ”Skovsgård”,

der ejes af Danmarks Naturfond. I

hovedbygningen Tyendemuseum, om

livets gang på en herregård for herskab

og tjenestefolk i starten af 1900-tallet.

Besøg Danmarks ældste bryggeri,

hvor vi laver verdens ældste drik.

Lokalerne er handicapvenligt indrettede.

Pris 50,00 kr., ved deltagelse af 25 personer og derover.

Vi har plads til max. 55 personer.

Åbningstider:

mandag - fredag 10:00 - 17:30 · lørdag 10:00 - 12:30

Kløvermarken 13, 7190 Billund

Tlf. 8880 8664 · www.mjod.dk

Frokost i Herskabsstalden på Tranekær.

Hjem over Fyn, kaffe med boller

og lagkage hos ”Gulle” i Nyborg.

Bus t/r, 2 overnatninger, 2 x morgenmad,

2 x 2 retters menu + frokost m.

drikkevarer på Ærø, frokost i Tranekær

og kaffe hos Gulle. Pris: 2895 kr.

Medlemspris: 2595 kr.

Medbring evt. madpakke til første

dag.

Mors og Fur

14. – 18. juni. Med udgangspunkt

i den smukt beliggende Sallingsund

Færgekro på Mors skal vi på spændende

udflugter, bl.a. til Kongenshus

Hede, Viborg Domkirke og stenalderbopladsen

Ertebølle. Vi skal også til de

andre, skønne øer i Limfjorden – Fur

og Livø, der byder på smuk og særegen

natur. Rundt på øerne stopper vi ved

flest mulige af de særprægede klinter

og nyder udsigten og naturen.

Syd for Løgstør ligger Vitskøl Kloster,

grundlagt 1157 af Valdemar den Store.

Ved klosteret ligger den interessante

”klosterhave”, som er anlagt efter

gamle tegninger udarbejdet af sydeuropæiske

munke for 1200 år siden.

Og så skal vi til de eventyrlige Mønsted

Kalkgruber, hvor der er blevet

brudt kalk i knap tusinde år – vi skal

opleve nogle flotte afsnit af de 35 km

grubegange, som ligger i tre gallerier.

I Jeppe Aakjærs hjem ”Jenle” nord for

Skive aflægger vi et besøg i mindestuen.

Dette og meget mere på turen

5 dage, bus t/r, 4 overnatninger på

4-stjernet hotel med et excellent køkken,

helpension, eftermiddagskaffe og

entréer. Sidste aften: 3-retters festmiddag

med vin ad libitum. Pris 4.595 kr.

Enkeltværelsestillæg 800 kr. Medlemspris:

4.295 kr.

Grønland i 11 dage

Sommer/sensommer. Vælg turen

17.- 27. juni, 26. august – 4. sep-

Grønland

VIKINGCRUISE E

tember ell. 5. september – 15. september.

I samarbejde med Arbejderhøjskolen

Sulisartut i Qaqortoq (Julianehåb)

skal vi opleve grønlandsk kultur - bl.a.

kaffemik, grønlandsk sang, musik,

dans og mad. Der er ture til indlandsisen,

de varme kilder, til gamle nordbopladser,

mulighed for at se hvaler

og sæler. Vi oplever det nye Grønland

ved besøg på bl.a. garveriet Great

Greenland, Landbo Forsøgsstation og

Fåreavlerskolen. På første tur oplever vi

Grønlands nationaldag 21. juni, hvor

hele byen fester. På sensommerturene

er der mulighed for at se nordlys, flere

hvaler og sæler.

Prisen inkluderer: flyrejse, Kbh.-

Narsarsuaq-Kbh., bådtur Narsarsuaq-

Qaqortoq, helikoptertur Qaqortoq-

Narsarsuaq, indkvartering, fuld

forplejning, foredrag, alle udflugter

planlagt af Højskolen, informationsmateriale

og afslutningsarrangement.

Pris pr. person i dobbelt- og enkeltværelser

med bad 17.996 kr. Medlemspris

16.650 kr.

Oplev opera i Verona

Den 5. – 9. august. Flagene vejer over

den 2.000 år gammel romerske arena i

Verona, når vi skal opleve den italienske

sommeraften sænke sig sammen

med stilheden. Forestillingen kan

begynde. 22.000 tilskuere og flere

sangere er deltagere på verdens største

operascene. En oplevelse for livet på

den verdenskendte Arena di Verona.

Rejsen er ikke blot opera, men ophold

ved den naturskønne Gardasø, besøg

Rejs i vikingernes fodspor. Oplev fantastiske Island

samt 2 stop på Færøerne. Nyd de mange muligheder

for akti vi teter og afslapning på skibet og tag med på

spæn dende udfl ugter. 1 uge i alt.

PRIS PR. PERSON KR. 3.710 *,-

3. OG 4. PERSON REJSER

GRATIS I SAMME KAHYT*

*Gælder v/2 pers. i kahyt m/vindue. Afrejse i perioden 04.04-09.05 & 12.09-

26.09. 3. og 4. person betaler for morgenmad (valgfri). Medbring evt. bil kr. 480,-

WWW.SMYRIL-LINE.DK

SMYRIL LINE DANMARK · DK-7730 HANSTHOLM · TLF 96 550 360

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 27


Verona

i Romeo og Julies romantiske Verona,

San Zeno – Gardasøen – Verona –

opera – og selvfølgelig vinsmagning af

amarone.

Pris 7.000 kr. Medlemspris 6.675

kr. eneværelse 900 kr. inkl. Airguideservice

i Københavns Lufthavn, Flyrejse

København – Milano t/r, 4 nætter

på 3-stjernet hotel med morgenmad, 2

operabilletter til unummereret sektor,

1 middag med vin og vand, 1 operasnack

med vin, 1 vinsmagning, alle

nævnte udgifter med moderne turistbus

og dansk rejseleder, og alle kendte

skatter og afgifter i Italien.

Program på rejsen kan bestilles eller

fås i vores rejseekspedition.

Nyborg voldspil

ERGOVITSER

Ved et af

stoppestederne

i et industrikvarter

kom

to mand ind i

bussen, og de

satte sig lige

bagved mig.

ja-h, sagde den

ene, jeg kan

altså bedre

lide violiner, end klaverer.

Nå, ser man det, spiller du?

Næh, jer er ansat i et flyttefirma.

SKRAPPE Yrsa Olsen var hos spåkone,

og denne sagde, efter at have set i

sit kaffegrums: Jeg kan se, at De snart

bliver enke.

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 28

Nyborg - Voldspil

2-dages bustur 11.-12. august. Efter

frokosten på det hyggelige familiehotel

”Villa Gulle”, hvor vi skal bo, tilbydes

en guidet bytur, hvor vi ser Nyborgs

gamle huse, stræder og slottet fra

1100-tallet. Efter aftensmad kører vi

til voldspil og ser musicalen ”Crazy for

you” på landets flotteste friluftsscene,

og med pragtfulde sangere og skuespillere.

12/8 går turen til Fåborg, hvor vi

går en rundtur i den idylliske lille by.

Frokost på Hotel Fåborg. Derefter et

par timer på egen hånd inden vi kører

hjem. Husk lunt tøj/regntøj. Pris: For

bus, overnatning i delt dobbeltværelse

m. bad og toilet, forplejning fra frokost

1. dag til frokost 2. dag, 1.995 kr.

Medlemspris: 1.695 kr.

Sort Sol over Marsken

Bustur med en overnatning 24. sep.

eller 1. okt. Første stop er Geografisk

Have i Kolding med planter fra alle

jordens egne. Nyd den medbragte madpakke

her, eller køb frokost i restauranten.

I Ribe ser vi den gamle bydel og

domkirken, inden turen går til Hotel

Ballumhus i Bredebro. Der er næsten

garanti for at se de mange hundredetusinder

af stære, men naturen kan være

lunefuld. Fredag kører vi til Møgeltønder,

Schackenborg og til Tyskland for

at handle. Vi spiser, får noget at drikke

i Flensborg. Vi kan også nå at se lidt af

byen. Husk dit pas.

Prisen med bus, guider i Kolding,

Ribe, Møgeltønder og marsken,

pension, delt dobbeltværelse: 1.498 kr.

Medlemspris: 1.350 kr. Tillæg for

eneværelse 200 kr.

Ja, ja, det ved jeg godt – men klarer

jeg frisag???

Vi sad nede på byens bodega, Lars

Frederik og jeg, da han, idet han satte

glasset på bordet, sagde.

Der står her, at gravide kvinder ikke

bør drikke alkohol.

Det er da pudsigt, svarede jeg, for

alkohol er da tit årsagen til, at kvinder

havner i den sitaution.

Alle ægteskaber er lykkelige. Det er at

spise morgenmad sammen, der skaber

alle problemerne, siger man i Irland.

ANNONCELÆSNING kan være

både oplysende og muntre. På det

seneste, er det jo sært, så mange ”sale”,

Sort Sol

Rømø, Mandø

Fanø og England

7. – 11. september. Vi bor 2 nætter på

Kommandørgården på Rømø. Med

Mandøbussen kører vi gennem vadehavet.

I Manøcentret serverer Ellen

oksesteg, og efter en guidet tur har hun

kaffe og lagkage klar.

Vi tager også på rundtur på Fanø med

frokost i Sønderho. Tilbage i Esbjerg

kører vi ud og ser ”Mennesket ved

Havet”, Svend Wiig Hansens 9 meter

store skulptur. Vi besøger Hjerting

Kirke, der ligger i en forstad til Esbjerg,

hvis indre er stærkt præget af

Robert Jacobsen.

Turen slutter med et minisvip til England,

fra Harwich skal vi med bus til

Colshester, Englands gamle hovedstad

med mange historiske bygninger og

muligheder for shopping.

2 x overnatning, 2 x morgenmad, 2

x 2 retters menu, frokost på Mandø,

Fanø. 2 x overnatning på M/S Dana

Sirene, 2 x morgenmad, 2 x Carvery

Buffet inkl. 1 glas øl/vand eller 1 glas

vin.

Pris 4. 195 kr. Medlemspris 3.895

kr.

der er til salg. Forretningerne må jo

have forkøbt sig på rum.

Nå det var nu denne i lokalavisen, jeg

faldt over. Det er en annonce fra et

tømrerfirma, der lyder:

”De ringer og jamrer – Vi kommer og

hamrer.

Har du egentlig tænkt over, hvad

flertalsformen af BIL er?

Ja da, KØ …….

NU VI ER VED BILER; så skal du

lige have denne salgstale fra bilforhandleren:

Og så er det en fantastisk økonomisk

bil, hr. Den bruger kun benzin, når

motoren er tændt…..

Ergo


Få din vilje!

– en hjælp til dig og dine efterladte

Døden er en del af livet - faktisk det eneste der er helt uundgåeligt her i livet.

Alligevel møder de fleste den uforberedt. Men hvis du noterer dine ønsker og tanker

om hvordan din begravelse/bisættelse skal foregå, kan det være en stor hjælp

for dine efterladte og for dig selv. Du får taget stilling, og det betyder for dine

nærmeste at de ikke tvinges til at træffe svære beslutninger på dine vegne, men at

de i stedet kan bruge tiden på at mindes dig.

Rigtig mange udfylder dokumentet ’Min Sidste Vilje’ enten som trykt dokument

eller via vores hjemmeside www.minsidstevilje.dk. Her kan du udfylde dokumentet

og på den måde fortælle dine nærmeste, præcist hvordan du ønsker din

begravelse eller bisættelse skal arrangeres. Lige fra hvordan højtideligheden skal

foregå til, om du vil jordbegraves eller brændes, hvilket tøj skal du have på, og

om der skal være en sammenkomst bagefter. Tag derfor allerede nu stilling og

rekvirer dokumentet et af følgende steder:

www.minsidstevilje.dk

Landsforeningen Liv&Død 3336 4970, www.livogdoed.dk

Begravelse Danmark, www.begravelsedanmark.dk

Det er gratis at udfylde dokumentet og vi opbevarer gerne en kopi.

Du kan altid ændre i dokumentet.

Tilbud fra Mikkeltours til medlemmerne af Pensionisternes Samvirke.

Gå ikke glip af en fantastisk sang- og danseoplevelse. Ta’ med til sang- og dansefestival

i Estlands hovedstad Tallinn – med bus fra Sjælland via Stockholm: 2.7.-9.7.

Andre tilbud fra

Til Prag – via Berlin – med bus fra

Sjælland: 8.6.-12.6.

Grundpris: 3895 kr. Tilmelding 1.4.

Ta’ til Prag via Berlin. Én overnatning i

Berlin med sightseeing og sejltur på Spree.

Fra Berlin via Theresienstadt til Prag, hvor

dejlige oplevelser venter, skønne ture i

byen, musikfontæne, folkloreaften, sejltur

på Moldau.

For program og flere oplysninger, kontakt:

Nyd den dejlige sejltur igennem den svenske skærgård, mens du indtager aftenens

overdådige måltid på færgen. I Tallinn er der sang og dans i hele byen. Vi skal overvære

den store koncert på friluftsscenen med plads til 25.000 sangere. Desuden skal vi nyde den

estiske folkedans med mange tusinde deltagere. En uforglemmelig oplevelse. Ind imellem

skal vi udforske Tallinn og omegn ved guidede ture både i og uden for byen.

Videre til Pärnu. Tid til afslapning på SPA-hotel i byen samt en tur til øen Saaremaa. Endelig

til Letlands hovedstad Riga, en guidet tur i den skønne by og derfra med færge tilbage til

Stockholm. Bussen er med hele vejen.

Grundpris: 8695 kr. Alt inklusive – undtagen drikkevarer. Tilmelding 1.4.

Til Letland – med fly fra Kastrup: 20.5.25.5.

Grundpris: 6550 kr. Tilmelding 15.3.

Til Berlin med bus – fra Jylland: 14.6.-18.6.

Grundpris: 3675 kr. Tilmelding 1.4.

Til Berlin – med bus fra Sjælland: 2.7.-5.7. og 24.9-27.9.

Grundpris: 2975 kr. Tilmelding 15.4.

Til Letland og Estland – med fly fra Kastrup:

13.9.-19.9. Grundpris: 7550 kr.Helpension. Tilmelding 15.6.

Og husk julemarkeder i Berlin:

28.11-2.12. og 2.12.-6.12.

Mikkeltours, Stakhaven 8, 4070 Kr. Hyllinge. Tlf. 4640 4694, mobil: 5130 0694

erik.mikkelsen@mikkeltours.dk, Rejsegarantinr: 1958

www.mikkeltours.dk

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 29


SENIORBREVKASSEN

Spørg advokat Jens Hoffmeyer

(arv og testamente), socialrådgiver

Arne Arnsted, Helle B.

Pedersen (forsikringsspørgsmål),

psykolog Palle Vestberg

og tandlægerne Tove Thrane

og Peter Gade.

SENIORERNES BLAD NR. 2. 2009 SIDE 30

haven. Det er fint nok, og vi har mange

gode stunder sammen.

Men nu er der sket det ulykkelige,

at han en dag med en bold kom til at

slå en rude itu i mit dækketøjsskab,

og desværre ikke nok med det, der gik

også nogle gamle vaser og fade i stykker.

Problemet er nu, hvis forsikring skal

dække den skete skade. Er det drengens

far eller er det mit forsikringsselskab,

der skal bøde for uheldet.

Med venlig hilsen

Magda Iversen

Køge

imellem glat på dette stykke, og vi

lejere er flinke nok til at salte, men hvis

uheldet er ude – er det så mit ansvar?.

Nogle i bebyggelsen mener nej, for vi

er lejere. Er det så ejeren eller ejendomskontoret

i vor sociale bebyggelse,

en uheldig falden person med brækket

ben skal henvende sig til, for eventuel

erstatning.

Venlig hilsen

L. Pedersen

Esbjerg

Kære L. Pedersen

Udgangspunktet er at det er husejeren,

der har ansvaret for at rydde og

Advokat

Jens Hoffmeyer

Socialrådgiver

Arne Arnsted

Kære Magda Iversen.

Du skal prøve at anmelde skaden til

gruse jf. lov om vintervedligeholdelse.

Der kan i jeres lejekontrakt være en

dit eget selskab, hvis du har en ”plud- aftale om at lejerne skal sørge for at

selig skadedækning”. Den alminde- rydde og gruse uden for eget lejemål,

lige indboforsikring vil sige nej, den men i sidste instans påhviler pligten

dækker brand, tyveri og vandskade, husejeren/boligforeningen.

men der er mulighed for at dit forsik- Med venlig hilsen

ringsselskab har en udvidet dækning.

Har du ikke selv en dækning for

Helle B. Pedersen

skaden, vil det være svært at vur- Spørgsmål til socialrådgiveren

dere, hvorvidt barnet er ansvarlig Pension fra udlandet

Helle B. Pedersen Psykolog

Palle Vestberg

for skaden. Det har betydning, hvor

gammelt barnet er, hvad er de nærmere

omstændigheder osv. Alt andet

Til socialrådgiveren.

I mine unge dage arbejdede jeg i

næsten 4 år i de svenske skove. Nu har

lige synes jeg at barnets forældre nogen fortalt mig, at jeg måske kan få

må prøve at kontakte deres private noget pension fra Sverige. Det kan jeg

ansvarsforsikring, men jeg mener at måske godt, men det betyder vel bare

de må forvente et negativt svar, da jeg at det bliver trukket i min folkepen-

kunne forestille mig at der vil ligge en sion? Kan Seniorbrevkassen give mig et

vis form for accept af risikoen ved at svar på det?

KURSER passe PÅ børn RØDDING på samme måde HØJSKOLE

som hos Hilsen

Oktober dagplejemødre.

Forhenværende skovhugger.

Med venlig hilsen

Tove Thrane og Peter Gade

Skriv dit liv - erindringsværksted 05.10 - 11.10

November Helle B. Pedersen

Kære forhenværende skovhugger

Bridge 26.10 - 01.11 Ja, det lyder som om du kan hente

Computer for Hvem seniorer har ansvaret

26.10 - 01.11 noget pension fra Sverige – uden at

Forsikringsspørgsmål:

Hvad fortæller

for

musikken

snerydning?

os - og hvordan 02.11 - 08.11

du bliver trukket.

Naboens dreng smadrer rude Kære Helle B. PedersenKURSER

PÅ RØDDING HØJSKOLE

Smilet er den korteste afstand

Når du modtager ansøgningsskema

Oktober

Kære Helle B. Pedersen

Jeg bor til leje i et rækkehus, Skriv dit liv - erindringsværksted hvor vi fra 05.10 - kommunen 11.10 om folkepension, er

- hverdagsliv og stjernestunder November 02.11 - 08.11

Med visse mellemrum passer jeg en foran huset har en gang, Bridge der virker der 26.10 - 01.11 en rubrik, hvor du skal svare ja

December

Computer for seniorer 26.10 - 01.11

nabos lille dreng. Det sker ved sygdom som fortov. Husene ligger Hvad fortæller vinkelret

musikken os - og hvordan på 02.11 spørgsmålet - 08.11 om arbejde i udlan-

Jul på den gamle højskole Smilet er den korteste afstand 21.12 - 27.12

eller ved eventuelle lukkedage i børne- på vejen. Netop i denne - hverdagsliv tid er og stjernestunder det ind det. 02.11 - 08.11 Kommunen og Sikringsstyrelsen

Nytårskursus December 28.12 - 03.01

Jul på den gamle højskole 21.12 - 27.12 ordner herefter det fornød-

Nytårskursus 28.12 - 03.01

ne. Eventuel pension fra

udlandet har ikke betydning

i forhold til beregning

af pensionstillæg.

Det er endda sådan,

at man kan få tilkendt

Rødding Højskole · Flors Allé 1 · 6630 Rødding

Danmarks største udvalg

E: kontor@rhskole.dk Rødding T: 7484 2284 Højskole

- gør hverdagen lettere…

og billigste priser på otiumstole.

W:www.rhskole.dk

Flors Allé 1 · 6630 Rødding

E: kontor@rhskole.dk

Gør det let

T: 7484 2284

at komme

W: www.rhskole.dk

Stort og

op og ned af

bredt udvalg

Rødding trappen Højskole med · Flors Allé 1 · 6630 Rødding

i el-scooter.

E: kontor@rhskole.dk

en trappelift.

T: 7484 2284

Praktiske ting til seniorer W:www.rhskole.dk

tlf. 39 43 05 50

pension fra udlandet med

tilbagevirkende kraft fra

ansøgningstidspunktet om

folkepension. Læs mere

om det på Sikringsstyrelsens

hjemmeside: www.

dss.dk .

Venlig hilsen

socialrådgiveren


Hvorfor overvintre i Danmark?

Når du kan bo i varmen hos os!

Algarve

Syd – Portugal

www.sotavento.dk

telefon

70 23 15 32

Til alle jer som besøgte vores stand på Ferie

for Alle messen i Herning.

Et stort tak! – vi ses under solen!

Vinterdepression?

Ikke her!

Tag en afbrydelse med

lys og varme!

Sotavento venter!

FLEX Golf

1, 2, 3, 4 eller 5 green fee

pr. uge, bestil fra dag til dag

som lysten melder sig,

valget er dit!

Priser pr. person ved 2 personer

i følgende perioder:

februar til og med maj 2009,

samt

oktober 2009 til og med maj 2010.

4**** Hotel Eurotel Altura

Direkte havudsigt fra ALLE

værelser

7 overnatninger kr. 1.945.-

Pr. ekstra overnatning op til 13

kr. 239.-

14 overnatninger kr. 3.345.-

Pr. ekstra overnatning op til 20

kr. 210.-

21 overnatninger kr. 4.415.-

Pr. ekstra overnatning

kr. 187.-

Inklusiv morgenmad

4**** Hotel Dunamar

Absolut en perle og meget

populær!

7 overnatninger kr. 2.745.-

Pr. ekstra overnatning op til 13

kr. 355.-

14 overnatninger kr. 4.945.-

Pr. ekstra overnatning op til 20

kr. 325.-

21 overnatninger kr. 6.815.-

Pr. ekstra overnatning

kr. 300.-

Inklusiv morgenmad

Hotel lejligheder Golden Clube

Cabanas Tavira

Vor populære klassiker der

”stjæler” dit hjerte.

Engang her - altid her!

7 overnatninger kr. 1.945.-

Pr. ekstra overnatning op til 13

kr. 239.-

14 overnatninger kr. 3.345.-

Pr. ekstra overnatning op til 20

kr. 210.-

21 overnatninger kr. 4.415.-

Pr. ekstra overnatning

kr. 187.-

Inklusiv morgenmad

Ria Beach Santa Luzia

En perle for den kræsne på

”Long Stay”.

Introduktions tilbud!

2 værelses luksus lejligheder i

charmerende Santa Luzia Tavira.

Prisen inkluderer 1 leje bil

(type Peugeot 206, gruppe B)

i hele perioden!

21 overnatninger inkl. bil

kr. 4.725.-

Pr. ekstra overnatning inkl. bil kr.

190.-

OBS. Ingen måltider inkluderet.


Fire store fester!

I år tilbyder Pensionisternes Samvirke to forårsfester i Koncertsalen i Tivoli og to

sommerfester i Cirkusteltet på Dyrehavsbakken. Alle med kendte kunstnere. Billetter

til festerne sælges KUN til medlemmer af Pensionisternes Samvirke eller LO Faglige

Seniorer. Billetpriserne i Tivoli er 110 og 120 kr. og Bakken 110 kr.

Billetten til Koncertsalen gælder som adgang til Tivoli. Vi har fået gode frokosttilbud

på udvalgte restauranter i Tivoli og Bakken. Oplev den ny renoverede koncertsal med

ny foyer og det store 30 meter lange saltvandsakvarium med bl.a. hajer. Konferencier:

Georg Poulsen, Kurt Rostgaard.,

Forårsfester i Tivolis Koncertsal

4. maj kl. 10.30 – 12.45

Sangforeningen Carlsberg

Swing Sisters

Lasse og Mathilde

Poul Dissing og Rasmus Dissing

Susanne Lana

11. maj kl. 10.30 – 12.45

Jægersborg Allé Big Band

Lene Siel

Johnny Reimar

Gry

Jesper Lundgaard

Sommerfester Sommerfester i i Cirkusteltet på på Bakken

15. juni kl. 10.30 – 12.45

HT’s Orkester

Stig Rossen

Kim Sjøgren

Pernille Schrøder

Erik Grip

16. juni kl. 10.30 – 12.30

HT’s Orkester

Birthe Kjær

Fede Finn og Funny Boyz

Nina Palovski

Duo La Valse

Sådan får du billet:

Billetbestilling fra 19. marts kl. 13

Du kan bestille dine billetter på tlf. 35 37 24 22 den 19.og 20. marts, begge dage kl.

13.-16.

Du kan afhente de bestilte billetter fra 23. marts, eller du kan få dem sendt mod indsendelse

af en check og frankeret svarkuvert.

Billetsalg fra 23. marts kl. 9.30

hos Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, København.

Alle medlemmer af Pensionisternes Samvirke eller LO Faglige Seniorer kan købe to

billetter til hver fest. Husk medlemskort, når du køber billetter.

2 store fester i Tivoli Friheden i Århus den 22. juni.

Nærmere herom i næste nr. af Seniorernes Blad. Der vil blive sendt

direkte invitation til samtlige klubber og foreninger i Jylland og på Fyn.

Nærmere oplysninger hos Gerda Klemensen, 35 37 24 22.

Udgiveradresseret

maskinel magasinpost

ID-nr. 42405

Afsender:

Pensionisternes Samvirke

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

More magazines by this user
Similar magazines