Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

Jerslev Forsamlingshus

Der har været nogen usikkerhed om, hvornår Jerslev Forsamlingshus er blevet taget i brug.

Den første opbevarede protokol dækker årene 1922-63 og giver derfor ikke umiddelbart et

svar.

I et brev, som den nuværende bestyrelse sendte ud til alle husstande i 2006, stod der, at forsamlingshuset

har eksisteret fra 1891, men i den gamle protokol står der i et referat fra 1929, at

”det vedtages at holde en lille Festlighed midt i Januar Maaned i Andledning af Forsamlingshusets

fyrretyveaars Jubilæum.”

I de første vedtægter står der desuden, at tre af bestyrelsens fem medlemmer afgår på den ordinære

generalforsamling i januar 1890.

Heraf må kunne sluttes, at Jerslev Forsamlingshus har været samlingssted for beboerne i Jerslev

og omegn siden 1889.

I de første vedtægter står der bl.a.:

§ 1: Forsamlingshuset er bestemt til Samlingssted for Møder til fælles Oplysning og Belæring og til

fremme af enhver god Sag.

§ 2: I Forsamlingshuset maa paa ingen som helst Maade nydes Spiritus, og i paakommende Tilfælde

straffes denne Overtrædelse første Gang med en Bøde på 2 Kr. af enhver Deltager i denne

Overtrædelse og næste Gang udelukkelse af Selskabet, og hvad han eller hun har betalt til

Forsamlingshuset gaar tilligemed Bøderne i Selskabets Kasse. Berusede Personer, enten de er Medlem

af Selskabet eller ikke, tilstilles ikke Adgang og afvises, eller hvis de er kommet ind udvises.

§ 3: Bygningerne kan ikke benyttes til Møder af Sekterer eller de saakaldte Legestuer. Tobaksrygning

er forbudt ved Møder, hvor der synges og holdes Foredrag.

§ 5 (uddrag): Ingen kan blive Medlem uden den samtlige Bestyrelses Samtykke og paa et

Bestyrelsesmøde.

Disse vedtægter er formodentlig blevet sendt til en senere bestyrelse, der er i færd med at lave

vedtægtsændringer. Brevet er sendt af Bodel Kristensen, der var formand i 1922. Han slutter sit

brev med ordene:

”Det er altså det Grundris, hvorefter Forsamlingshusets Start tog sin Begyndelse. Men der har jo

været større og mindre Afvigelser gjennem Tiderne, og det har knebet med at holde Traadene.”

Det vides, at der er udstedt en del aktiebreve à 10 kr. i 1898. Et enkelt opbevaret aktiebrev viser,

at en mand i Klæstrup har haft et aktiebrev, der lyder på 50 kr. - et ganske betragteligt beløb

efter datidens forhold. Disse aktiebreve er underskrevet af Jens Jensen, Andreas Larsen, Jens I.

Kristensen, Christen Møller og Kristian Pedersen.

I en bog fra 1909 over vurderinger i Jerslev kommune står der om forsamlingshuset:

Jerslev Forsamlingshus: Huset benyttes til Gildelag eller Folkelige Foredrag, samt til Gymnastik for

Skolens Børn og Egnens Ungdom og er saa ikke beregnet på at give nogen Indtægt.

Ejendommens Værdi i Handel og Vandel 2000 Kr.

Matr. nr. 4d. Huset 800 kvadratalen. Jord ½ album.

108

Similar magazines