Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

På et bestyrelsesmøde den 26. januar 1916 meddeles der, at bestyrelsen skal have møde med

sognerådet den 3. februar angående dyrtidsloven. Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges til

formand og kasserer for dyrtidsloven.

Herefter udbetales hver gang beløb til sikringsstyrken og til dyrtidshjælp til trængende.

I 1916 klager en kvinde gennem amtet over den hjælp, hun får. Hun forlanger 15 kr. om

måneden, hvilket hun får, så længe dyrtidshjælpen vedvarer. Men når den ophører, har

Hjælpekassen ikke midler til at yde fast støtte.

I november 1917 bestemmer bestyrelsen, at de, som ønsker dyrtidshjælp i den kommende

vinter, må melde sig inden næste møde. Sammen med sognerådet søger bestyrelsen i

december at få et overblik over ansøgerne.

Tilskud til sikringsstyrelsen udbetales sidste gang den 6. februar 1918, mens dyrtidshjælpen

fortsætter.

Den 5. september 1919 vil bestyrelsen henstille til sognerådet at overveje, om ikke det er

nødvendigt at yde en del af kommunens beboere hjælp til brændsel.

I maj 1920 får Hjælpekassen gennem amtet en forespørgsel fra Indenrigsministeriet om

Hjælpekassen understøtter kronisk syge personer, som ikke kan komme ind under de

lovhjemlede understøttelser. Bestyrelsen meddeler, at der for tiden ikke ydes understøttelse

til sådanne personer.

Samtidig fremsender amtet et cirkulære om, at kommunen må anvende ind til 2 kr. pr. indbygger

fra 1. april til 31. oktober til afhjælpning af dyrtiden. Staten refunderer det halve.

I oktober 1920 modtager Hjælpekassen et cirkulære fra Hjørring Amt vedrørende understøttelse

til fiskere, hvilket tages til efterretning.

I februar 1921 kommer der en ny kategori af trængende, idet der er udbetalt 615 kr. i arbejdsløshedshjælp.

Dengang som nu stiger de sociale udgifter. I 1908-09, da Hjælpekassen kom til at virke under

det nye navn, var indtægterne 1304 kr. 86 øre og udgifterne 988 kr.

I 1920-21, da regnskabsbogen slutter, er der indtægter på 11.415 kr. 32 øre. Bortset fra legatrenten

på 3 kr. 49 øre er alle pengene kommet fra kommunens kasse.

Alle pengene bliver uddelt dette år. Heraf kan det vel sluttes, at Jerslev Sogns Hjælpekasse

er ophørt med at virke.

120