Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Julens Glæde

Jerslev gennem 100 år

Fra Borgerforeningens generalforsamling 17. januar 1921 refereres:

Manufakturhandler Bundgaard stiller Forslag om Oprettelse af en Spareforening ”Julens Glæde” og

oplæser Forslag til Love. Bestyrelsen skal sørge for Oprettelse og danne Bestyrelse det første År.

Julens Glæde bliver åbenbart stiftet samme aften, for to dage senere kan der læses i protokollen,

at ”Kjøbmand Pedersen Bundgaard bliver Formand for begge Foreninger, men at de to

Foreninger faar hver sin Kasserer.”

Foreningens formål er ”at vække Sans for Sparsommelighed og ved ugentlige Bidrag at sammenspare

Penge til en samlet Udbetaling i første Halvdel af December Maaned.”

Til bestyrelsen kan kun vælges personer, der er medlemmer af borgerforeningen, mens alle

sparere har stemmeret.

De indvundne renter skal bruges til aflønning af en opkræver og til at holde en juletræsfest

for. Resten skal gå i borgerforeningens kasse.

Foreningens første selvstændige formand bliver førstelærer Thorvald Rasmussen, en post

han beholder, indtil han i 1935 nægter at lade sig genvælge. Næste formand bliver skrædder

Alfred P. Træholt.

Foreningen bliver taget godt imod. I 1921 er der en omsætning på 7.109,77 kr. Året efter er

omsætningen på 10.113,49 kr.

De første år bliver der holdt generalforsamling samme aften, som der holdes juletræ. Senere

holdes den sammen med udbetalingen af det opsparede beløb.

I 1933 har foreningen 179 medlemmer, der har opsparet 6.532,75 kr.

På generalforsamlingen bliver kaffespørgsmålet ved juletræet drøftet. Det besluttes, at bestyrelsen

bemyndiges til at opkræve 25 øre af hvert medlem ved udbetalingen af det opsparede

beløb.

Om kaffespørgsmålet har skabt splid i bestyrelsen fremgår ikke af protokollen, men i 1936

går hele bestyrelsen af. Herefter bliver bogholder Jørgen Jensen (formodentlig den senere

kæmner) formand og købmand Sørensen kasserer. For at undgå ekstra opkrævning ved

selve juletræsfesten vedtages det at opkræve 35 øre ved udbetalingen.

I 1939 går Julens Glæde sammen med Borgerforeningen om at holde juletræ. Kun forældre

med børn under 15 år, der er medlemmer af foreningen, har adgang.

Året efter - i 1940 - vedtages det ”under de ekstraordinære Forhold at afholde Juletræ uden Kaffe.”

I 1944 har 212 sparere sammensparet 18.567,10 kr. I 1961 har næsten samme antal sparere,

nemlig 215 sammensparet 47.007,50 kr.

I 1962 inddrages landturen, hvorved der mistes 42 medlemmer.

Det har været et krævende job at være opkræver. En gang om ugen skulle der aflægges

123

Similar magazines