Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev Husflidsforening

Jerslev gennem 100 år

I år 1900 blev Jerslev Husflidsforening oprettet.

Foreningens formål er ”at ophjælpe Egnens Husflid i hvilket Øjemed, der hvert aar afholdes en

Udstilling af Husflidsarbejder. For at opmuntre Ungdommen til at anvende Fritiden til flittig

Arbejdsøvelse, der kan komme til Gavn i Fremtiden, uddeles ved Udstillingen Opmuntringspræmier

for ethvert af Medlemmerne indsendt Haandarbejde - fra Mænd, Kvinder og Børn, der vidner om

Arbejdsøvelse og Flid, saaledes at ethvert, selv det simpleste og almindeligste Arbejde - som Koste,

Tøjrpæle, Lapning, Stopning o. lign. vil have Adkomst til Præmie.”

Foreningen indmeldes i ”Dansk Husflidsselskab”.

Lærer Bech, Jerslev skole, bliver foreningens første formand.

Der er stor forskel på aflønningen af mandlige og kvindelige ledere. Den mandlige husflidslærer

får således 75 øre pr. aften, hvis der bliver holdt skole seks aftener om ugen, ellers får

han en krone pr. aften, mens den kvindelige husflidslærer får 50 øre månedlig pr. elev.

Jens Træholt antages som lærer. Han overlader et lokale til foreningen og lægger det nødvendige

ildebrændsel til og den fornødne belysning. Derfor kan der i en tilføjelse til regnskabet

for 1901 ses, at formanden har tilføjet: ”Paa Regning fra Købmand Thomsen er opført 6

Potter Petroleum med 96 øre. Denne Post skal betales af Jens Træholt, saa Udgiften altsaa bliver saa

meget mindre, og Overskuddet derved 96 øre større, altså 15 Kr. 05 Øre.” Læreren skal desuden

betale et evt. svind.

I 1902 holdes der udstilling i Jerslev Plantage. Godsejer Scavenius, Voergård, og pastor

Pommerenche skal tale. Ved festen er der tombola, lykkehjul og dans til musik af et 5-mands

orkester. Entreen er 25 øre for voksne og 10 øre for børn. Til dansegulvet er entreen dog 50

øre for herrer, 35 øre for damer og 25 øre for børn. Kagebutikker og lignende kan mod afgivelse

af 20 pct. af bruttosalget få adgang til festpladsen.

Af de udstillede genstande kan bestyrelsen udtage nogle af disse til amtsudstilling i Hjørring.

I 1903 må der lånes 200 kr. på en tre måneders veksel i Brønderslev Bank til indkøb af materialer.

I 1905 overtager bestyrelsesmedlem Martin Møller ledelsen og ordningen af festen. De øvrige

bestyrelsesmedlemmer og husflidslærerne ”maa være ham lydige og hørige og underdanige.”

På generalforsamlingen i 1905 træder lærer Bech tilbage og skomager Martin Møller overtager

formandsposten.

Bestyrelsen søger sognerådet om hjælp til husleje, ligesom der sendes et andragende til

Sparekassen.

I 1906 vil bestyrelsen forsøge at få ”en Masse Medlemmer” og deler distriktet imellem sig for

at hverve nye medlemmer.

129

Similar magazines