Slægtsbog over slægten Kragh - kragh.biz

kragh.biz

Slægtsbog over slægten Kragh - kragh.biz

Slægtsbog

over

slægten

Kragh

Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes


Slægten Kragh

Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33

Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73

Efterkommere efter Peder Christian Larsen Krag(h) 129

Stikordsfortegnelse, starter med ID # henvisning 218-233

Indholdsfortegnelse 234-251

Oversigt over personer med angivelse af ID # 252-267

Kilde: Dansk Slægtsforskning, Fredericia, slægtsbog 5073, 1951.

Randers Slægtshistorie, Slægten Kragh, 1981.

Rettelser og tilføjelser modtages med glæde

Jens Poulsen Kragh

Engskolevej 14

2730 Herlev

28. marts 2002

Side 2


Slægten Kragh

FORORD

Den velkendte venstrepolitiker konseilspræsident J. C. Christensen har engang

sagt:

„Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der

ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som

ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn slægt

efter slægt.“

Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt

ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et

eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for

kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv

om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt.

Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke:

„Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan slægtsbog med dens omtale af en

mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker

i det hele taget mig?“ så husk på at vor tid med alle dens nok så tekniske

fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne

fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt:

„Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de

mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos

den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. –

Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en

indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er

forudsætningen for kunst og videnskab.“

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder,

som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted.

Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i

dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist for længst

døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et meget nært

fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved

deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i slægtens

hjemsogne, så er det - selv om billedet har ændret sig meget - på de samme

gader og veje, slægtens gamle har gået. Det er her, de har slidt og slæbt for

det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer

til at leve i. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er

da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og

disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det

være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men

som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt

hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på sit eget

værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert også

rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne

forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med

Side 3


Slægten Kragh

den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og

give videre.

Til slut skal der rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse

hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp,

som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af

billeder.

Interview: Jens Chr. Larsen og E. Sørensen, Randers Slægtshistorie. December

1981.

Side 4


Forslægten:

Slægten Kragh

Orientering om bogens brug.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige

numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre.

En persons fader finder man ved at gange personens nummer med 2, hvorfor

f. eks. ane nr. 4’s fader er ane nr. 8 og moderen ane nr. 9.

Videre er ane nr. 8’s forældre ane nr. 16 og ane nr. 17 osv.

Ønsker man omvendt at finde barnet af ægteparret med ane nr. 24 og ane nr.

25, halverer man det lige nummer. Barnet er altså i dette tilfælde en søn, ane

nr. 12 gift med den efterfølgende ane nr. 13, og deres barn er ane nr. 6 gift

med ane nr. 7 osv.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingsregister,

lægdsruller, skifteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger m.m.

Oplysningerne herfra er samlet af genealog H. P. Aagaard, Viborg.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt

ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor

forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøgerne og andre

arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn,

hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til

sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger

undersøgt.

Efterkommeroversigten:

Denne er inddelt i tre afdelinger:

1. Den første indeholder efterkommere efter Christen Pedersen

Krag(h).

2. Den anden indeholder efterkommere efter Niels Chr. Christensen

Krag(h) og hustru Ane Kathrine Christiansdatter.

3. Den tredie indeholder efterkommere efter Peder Chr. Larsen

Krag(h) og hustru Else Marie Christensdatter.

Disse tre centrale ægtepars mandspersoner er henholdsvis brødre og fætre,

men se i øvrigt indledningen til efterkommeroversigten.

Som afslutning på efterkommerbeskrivelsen følger de dertil hørende billeder

- indsat i registreringsorden. (Alle billeder er udeladt)

Hvert slægtsmedlem har nemlig sit registreringsnummer, idet børnene af

hvert af de centrale ægtepar betegnes med romertal efter alder I, II, III o.s.v.

Deres børn igen med store bogstaver A, B, C o.s.v.

Oldebørn får arabertal 1, 2, 3, o.s.v.

Tipoldebørnene a, b. c, o.s.v.

Tiptipoldebørnene 1), 2), 3), o.s.v.

Tiptiptipoldebørnene a), b), c) o.s.v.

Side 5


Slægten Kragh

Registreringsnummeret står ikke alene ud for navnet i tekstsiderne og under

billedet - hvis et sådant er blevet os lånt men også i navnefortegnelsen, som

findes bagerst i bogen. Vil De således finde Dem selv eller måske et andet

slægtsmedlem, finder De blot navnet i navnefortegnelsen, aflæser, den søgte

persons „kode“ og kan derefter hurtigt finde frem til den side i bogen, hvor

personen er beskrevet.

Endelig følger der med bogen nogle såkaldte „sole“, dermed et af de centrale

ægtepar i midten giver en skematisk oversigt over dets børn, børnebørn o.s.v.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder i øvrigt, at denne

hovedsagelig er udarbejdet på grundlag af givne oplysninger fra slægtens

medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at

efterkontrollere eller supplere. Når der således visse steder kan forekomme

en lidt mangelfuld beskrivelse, skyldes dette enten, at de af slægtens

medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore

mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - Landgilde

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i

naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes

jordbøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var „hårdt“ korn i

modsætning til havre „blødt korn“.

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den

almindelige beretning var følgende:

1 td. rug eller byg 1 td. hartkorn

1 td. gryn eller hvedemel 2 td. hartkorn

1 td. hvede eller ærter 1 td. hartkorn

1 td. havre ½ td. hartkorn

1 td. humle ½ td. hartkorn

4 læs enghø 1 skp. hartkorn

12 gæs 1 td. hartkorn

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag

heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den

såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningerne på

godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor

i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering

- der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle

svares.

Ved boniteten sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og

skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal af

hølæs, græsning, svinsolden m. m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv

blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var

stadig hartkorn.

Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning

i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev

benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordenes

Side 6


Slægten Kragh

forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene

1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at

gælde fra 1844.

Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes

i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 tdr. land (a 14.000

kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 tdr.

land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele

landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den

tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning,

transportanlæg m.m. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og

følgelig heller ikke skatteforhøjelse.

Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven

om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som

grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen „gæsteri“, hvilken betegnelse

dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i

indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under

Christian III, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i

reglen afløst af en årlig afgift.

Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev

derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste

- havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en

havreydelse.

Den i gammel tid omtalte „herlighed“, betegner den ejendomsret til jordegods

og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller

privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne

overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede

alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet af skov, jagt,

fiskevand, forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller hoveriafløsning.

Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagefald m.m. Endelig

var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden.

Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret eller

patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde

fæsterne i forsvar, rejse tiltale og påkræve ekstraskatter.

Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes

håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så

nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig

herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret.

I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en

kirkelig handling, der før i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen

kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling.

Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved

ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af

præsten.

Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i

overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var

forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling.

Side 7


Slægten Kragh

Efter loven skulle præsterne „alvorligen forbyde de trolovede personer at

søge seng sammen, før de i kirken retteligen blive samlede“, men blandt

almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den

gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar,

men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og

er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en

mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger,

„thi viise mestre læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde

finger“.

Rigsdaler (daler) er i teksten forkortet rdlr. Rigsdaler er en forkortelse for

joachimsdaler - en sølvmønt af vægt en unce eller 2 lod (lig med 29 gram) af

værdi 1 rhinsk gylden. Den rhinske gylden blev slået i henhold til konvention

mellem de rhinske kurfyster. Den var oprindelig af guld, men for at udnytte

Tysklands sølvminer, begyndte man 1484 at slå mønten i sølvgylden, der efter

bjergværket Joachimsthal kaldtes joachimsdaler.

Rigsdaler udmøntedes i Danmark fra 1537 til 1872. Den deltes oprindelig efter

lybsk møntfod i 3 mark a 16 skilling, men idet småmønten forringedes, gik der

under Frederik II, 4 mark og til sidst fra 1625 6 mark på 1 rigsdaler „in specie“

(speciedaler) d.v.s. en i et stykke udmøntet. En speciedaler omveksledes

1873 med 4 kroner, mens 1 rigsdaler sattes til 2 kroner.

I 1618 indførtes kronen, der efterhånden betegnedes slettedaler lig med 4

mark, under Christian V indførtes kurantdaler, der var lig med ca. 4/5

speciedaler, og 1813 indførtes rigsbankdaler (lig med ½ speciedaler). Denne

mønt benævnes fra 1854 rigsdaler.

Arkivarbejdet.

Vi har bedt vor genealog, H.P. Aagaard, om at fortælle lidt om de problemer,

forskeren møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af

forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og problemer ved

udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer.

Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende, at det normalt

ikke volder forskeren større vanskelighed med at finde de første slægtsled.

Har man en nulevende persons fødested og år, indledes undersøgelsen med

opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer, om de opgivne

data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen, der på grund af lov om

mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver en række vigtige

oplysninger, nemlig: Faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra ca.

1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde hvor og når forældrene er viet.

De opgivne fadderes navne kan ofte være en hjælp til at finde forældrenes

vielsessted.

Når det er fundet, søger man at finde de otte bedsteforældre. Ofte prøver

man at finde dødsindførslerne, der efter 1891 giver oplysninger om den

afdødes fødested, år og dato samt forældres navne. Ofte oplyses også om

ægtefællen lever, hvornår den evt. er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre, der skønsmæssigt kan

være født omkring 1820, begynder vanskelighederne for alvor at melde sig.

Side 8


Slægten Kragh

Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver, men oplysningerne

er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i samme sogn i generationer,

lettes forskningen naturligvis meget, men er de rejst fra sognet, kan de være

meget vanskelige at finde, og man kan blive nødt til at benytte en række

sideløbende kilder f.eks. folketællingslisterne, der fra 1845 kan give oplysninger

om fødested, samt skøde- og pariteprotokollerne og skifteprotokollerne.

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt, og for den fattige og

ubemidlede del af befolkningen findes de ikke. Lægdsrullerne, der er blevet

bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplysning om

fødested og faderens navn.

Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af 1700tallet

og man må være fortrolig med datidens navne- og opkaldelsesskik. Indtil

ca. 1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efternavn. Hed

faderen Mads, kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ca. 1830 datteren til

at hedde Madsdatter.

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste søn morfaderens, og den

samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte fik tredje

søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn, ligesom man ofte

brugte opkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også i flere

tilfælde opkald efter herremand og frue, under hvem de var fæstere, efter

stedets præst eller andre af rang og stand.

Næsten ulæselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med

„udlagt barnefader“, der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstændig

opdigtet. Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen, der senere

gifter sig med pigen.

Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring, men før den tid er

mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50 sogne gået

tabt indtil 1814. Kirkebogsføringen blev påbudt 1646, men i en snes tilfælde

går kirkebøger tilbage til 1573. I Nørrejylland er Sønderho på Fanø fra 1614,

i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum fra 1638. Senere kan

der være kortere eller længere perioder, hvor kirkebøger mangler.

Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da en overvejende del af

landsbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård. De kan

indeholde meget gamle fæste og skifteprotokoller. Ofte må man imidlertid

konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende forfædre har været

fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de

større Østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration

kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod

det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland

opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i 1738. Skifte og arvegang skal søges

i amtsskifteprotokollerne.

Der findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840 med oplysning om

navn, alder og stilling.

Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-tallet, må

det absolut siges at være heldigt. Større muligheder har man, hvis man støder

på: Degne, præster, proprietærer, godsejere, officerer og embedsmænd i by og

land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kildemateriale. Ligeledes hvor

Side 9


Slægten Kragh

folk af stand har antaget et slægtsnavn, hvor man har fået udarbejdet

stamtavler, og drejer det sig om adelsslægter, kan der være mulighed for at

føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæiske fyrstehuse

helt til 3-400 år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsbeskrivelser

og i de forskellige historiske årbøger, „Personalhistorisk Tidsskrift“, „Jydske

Samlinger“ og utallig anden litteratur som f.eks. privat udarbejdede stamtavler,

stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter, avisartikler, degne- og

præstehistorier, og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en forsker må bruge megen

tid på gennemgang af talrige kilder, selv om det måske intet resultat giver.

Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detailleret og interessant stof om

ejendomsforhold og retssager og jordebøger og brandtaksationerne kan fortælle

utrolig meget om de gamle gårde.

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forskningsarbejdet.

Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget privat stof, der

aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til stor nytte for

forskerne. Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland), i Åbenrå (for

Sønderjylland), i Odense (for Fyn med Øer) og i København (for Sjælland).

Desuden er der Rigsarkivet i København og Statsbiblioteket i Århus, og alle

disse arkiver bliver jævnligt benyttet af forskerne.

H. P. Aagaard

Side 10


KID

GRIIS

Slægten Kragh

Danske Adelsvåbener

Kilden en Sven Tito Achens bog Danske Adelsvåbener.

Illustrationerne er kopier af Herman Storcks tegninger i samme.

En halv sort råbuk i hvidt. På hjelmen en halv sort råbuk eller to (sorte)

vesselhorn med hvid bjælke.

Uradel Jylland. Optog i 1500-tallet et mødrene slægtsnavn Krag. Johannes

Assersen Kid 1263; Vogn Krag til Nørgård 1657.

„af Slette“. I hvidt et gående sort vildsvin (somme tider dog kun forparten af

et vildsvin), vendt mod sinister. På hjelmen et halvt vildsvin som i skjoldet.

Indtil ind i 1500-tallet førte slægten, en kammuslingeskal, ”ibskal”.

Uradel, Jylland. Anders Griis 1450, våbner 1648; adelsbrev 1524 for Bagge

Griis; slægten uddød med Niels Griis 1697.

Side 11


Slægten Kragh

Side 12


Slægten Kragh

Anetavle

for

Chresten Pedersen KRAGH

født 1774

Side 13


Ane 1: Chresten Pedersen KRAGH #25

Slægten Kragh

Alder : 84

Født : 1774

Døbt : 24-04-1774 Holme, Vester Torup

Død : 31-01-1858 Holme, Vester Torup

Noter

Faddere ved dåben var Margrethe Andersdatter, Anders Jensen, Chresten

Cold, Jeppe Kragh og Johanne Nielsdatter.

Chresten Pedersen KRAGH var husmand i Vester Torup, Vester Hanherred.

År 1823 den 14. april blev der afholdt skifte hos husmand Chresten Pedersen

KRAGH efter hans afdøde hustru Beathe Ide NIELSDATTER , da enkemanden

hidtil har siddet i uskiftet bo med deres fælles umyndige 2 børn:

Værge for børnene blev deres morbroder selvejergårdmand Jens Nielsen af

Vust.

Boets løsøre blev registreret og vurderet til 59 Rdlr. sølv.

Enkemanden foreviste et skøde på ejendommen udstedt den 16. juni 1807 af

Cristoffer Jespersen af Vester Torup, hvorefter ejendommen er skyldsat for

hartkorn 2. Ejdsk. 1 Album. skødet er ikke tinglæst, men enkemanden

tilkendegav, at de af ham solgte ejendomme er lovligt fraskilt fra de jorder,

der er afhændede, dog skal 1½ tønde land mark og engen, som i skødet

omtales fra Arilds Tid at have tilhørt huset, hvoraf ½ tønde land skulle være

ansat til 1 Alb. hartkorn og 1 tønde land være immatrikuleret. Dernæst skal

resten 1 tønde land være underlagt huset fra Peder Poulsen i V. Torup hans

gård og som er ansat til 2 Fjdk. hartkorn.

Ejendommen blev ansat til 100 Rdlr. sølv, ialt med løsøre 159 Rdlr. sølv.

Der var ingen prioriteter på ejendommen, men løs gæld var ialt 40 Rdlr.

Til deling blev 103 Rdlr., hvoraf enkemanden fik halvdelen 51 Rdlr. og

sønnerne hver 25 Rdlr. 4 Mark.

Da ejendommen ikke er lovlig ansat i hartkorn, kan skødet ikke tinglæses og

er altså ikke lovlig hjemmel. Børnenes arv kan derfor ikke henstå som prioritet

i ejendommen, men skal indbetales til Overformynderiet til børnene er 18 år

og faderen nyde renten.

Dog henstilles til enkemanden at få skødet bragt i orden snarest.

Den 17. december var der atter skiftesamling, og enkemanden meddelte, at

skødet endnu ikke var i orden, men han havde skaffet pengene til børnenes

arv, som skifteretten modtog, og boet blev overdraget enkemanden til fri

rettighed.

(V. Hanherreds Skifteprotokol 1820-27 fol. 118 og 148.)

Gift Beathe Ide NIELSDATTER #26

24-10-1806 Torup

Børn : 24-06-1807 Peder Christensen KRAGH #22

22-11-1813 Niels Christian Christensen KRAGH #27

Gift Kirsten Laursdatter KOLLERUP #28

06-06-1823 Vester Torup

Børn : 08-02-1824 Beathe Ide CHRISTENSDATTER #29

Side 14


Ane # 2, Peder Pedersen KRAGH #30

Slægten Kragh

Alder : 73

Født : 1736 Kettrup sogn

Døbt : Kjettrup kirke

Død : 1809 Holme, Vester Torup

Begravet : 14-05-1809

Noter:

Han ses døbt 16. søndag efter Trinitatis 1737 i Kjettrup kirke, hvor optræder

som faddere ved dåben: Maren Poulsdatter, Kirsten Poulsdatter af Kjettrup,

Christen Kragh samme steds, Jens Kragh i Husby og Christen Lukassen,

bopælen ikke angivet.

Thorup kirkebog, der først haves og er bevaret fra år 1758, oplyser os

følgende: 26. november 1764 blev trolovet i Thorup-Holme ungkarlen Peder

Pedersen Kragh og pigen Anne Pedersdatter, forlovere var på hans vegne

Poul Poulsen i Kjettrup og på hendes vegne Christen Pedersen Cold, og her

kan vi tilføje (en broder) til bruden.

Til støtte og oplysninger om dette centrale ægtepars liv og færden, har vi en

folketælling 1787, det er den ældste folketælling, der er tilgængelig, hvor der

under Thorup-Holme oplyses: familien Peder Kragh 49 år gammel gårdmand,

Anne Pedersdatter 46 år gammel, hans kone, Kirsten #887, 14 år, Ane #34,

12 år, Lars #35, 9 år, Jens #36, 7 år, deres børn.

Til yderligere belysning af dette ægtepars liv og færden, kan vi ud fra den

bevarede kirkebog i Thorup oplyse følgende: ægteparret ses at have fået i alt

11 børn, nogen er døde som små, men de fleste opnår voksen alder. Dette

bliver bekræftet i skiftet efter faderen, jævnfør dette. Men her vil vi gengive

kirkebogen, som fortæller os om ægteparrets børn, og her finder vi, at første

barn ud af de 11 er:

En søn Peder #1965 døbt 3. marts 1765, hvor optræder som faddere og til

belysning af slægtens eller familiens omgangskreds: Anne Pedersdatter i

Drøstrup (Øjensynlig en faster), som bar, Poul Poulsen i Kjettrup (nær

slægtning til faderen), Niels Christian i Djernæs, Bertel Pedersen og Kirsten

Jensdatter, ikke oplyst, hvor de bor.

Søn. nr. 2 af ægteparret ses døbt 28. oktober 1766, også med navnet Peder

#32 (Øjensynlig opkaldt efter faderen, Peder Christensen Cold i Thorup-

Holme). Her optræder som faddere: Kirsten Pedersdatter fra Kjettrup, som

holdt barnet over dåben, Lars Christensen, Christen Cold, Knud Jacobsen og

Karen Nielsdatter.

3. barn, og her skriver præsten: 22. november 1767 fødte Peder Kraghs hustru

i Holme, Anne Pedersdatter levendes pigebarn til verden, og den 25.

november et dødfødt pigebarn, det første var til dåben den 29. november og

blev kaldt Else #33. Karen Pedersdatter bar hende, faddere var: Hans

Knudsen i Drøstrup, Bertel Pedersen og Christen Pedersen i Kjettrup samt

Karen Jacobsdatter. Under døde og begravede i samme sogn, finder vi, at den

29. november 1767 blev Peder Kraghs dødfødte og navnløse datter begravet.

5. barn, og her står: 1. januar 1771 døbt Peder Pedersen Kragh og kone Anne

Pedersdatters søn Anders #886 med faddere: Maren Pedersdatter, som bar,

Christen Jensen, Jens Badstue, Jeppe Pedersen og Mads Nielsen Cold, uden

angivelse af, hvor de bor.

Side 15


Slægten Kragh

6. barn, 15. september 1771 døbt Peder Pedersen Kragh og kone Anne

Pedersdatters datter Kirsten #887 med faddere: Margrethe Andersdatter,

som bar barnet til dåben, og nærværende som faddere var: Thomas Christensen,

Christen Pedersen, Jeppe Pedersen og Johanne Nielsdatter.

7. barn i flokken er sønnen Christen #25 døbt 24. april 1774.

8. barn i flokken er datteren Anna #34 døbt 9. juni 1776 i Thorup kirke, og her

kalder præsten moderen Anne Pedersdatter Colds. Hun blev båret til dåben

af Maren Jacobsdatter, og nærværende som faddere var: Just Christensen,

Jeppe Kragh, Jens Bach, Christen og Anders Jensen, og det oplyses ikke, hvor

de bor.

9. barn er sønnen Lars #35 der ses døbt 25. januar 1778 i Thorup kirke og

blandt faddere ved hans dåb optræder: Mads Cold (Øjensynlig en nær

slægtning til moderen). Lars er i øvrigt omtalt og beskrevet i den i bogen

følgende efterslægtsbeskrivelse.

10. barn hedder Jens #36 døbt den 21. november 1779. Faddere: Bertel

Kraghs kone, som bar, Margrethe Andersdatter gik hos, Christian Coldt

Christian Jensen, Jens Badstue og Anne Jensdatter.

11. barn i flokken er datteren Maren #37 døbt 1. november 1784 i Thorup kirke

og her optræder blandt faddere: Christen Cold (Øjensynlig en morbroder),

Knud Pind og Knud Badstue.

Ud over hvad kirkebogen og folketællingen 1787 oplyser ost har vi kilder, der

fortæller noget om familien og slægtens forhold, og vi har fastslået og finder

frem til at Peder Pedersen Kragh og kone bebor og sidder på en fæstegård i

Thorup-Holme, der var underlagt den nærliggende herregård Aagaard i

Kjettrup sogn. Ved opslag i denne herregårds fæsteprotokol fra 1719 og til

1835 side 95 finder vi et fæstebrev udstedt af daværende ejer af nævnte

herregård, Lars Skipper Hviid. Det udstedes i året 1762, og i dets ordlyd står

der at: Lars Skipper Hviid til Aagaard kendes og vitterliggør at have stedt og

fæstet som:

„jeg og hermed steder og fæster til Peder Pedersen Kragh den gårdspart i

Holme by, som Peder Christensen Cold forhen har haft til fæste af hartkorn:

2 tønder, 7 skp., 3 fjerding karl og som Peder Pedersen Kragh i fæste må nyde

og beholde, så længe han deraf svarer alle kongelige skatter og kontributioner

(skatter), som enten er eller herefter aller nådigst vorder påbudt, og svarer

årligt i landgilde til hver mortensdag 7 rigsdaler, han er fritaget for hoveri på

nær bjergningen af høet i Theenlaug eng, hans hustrus gamle moder, Else

Christensdatter, som stedet for ham har opladt, skal han give en sønligt

kristelig kjærlig omgang, opvartning og underholdning i hendes alderdom, og

ikke lade hende mangle noget af det nødtørftige, så længe hun lever.“

Vi har en kilde mere, der fortæller os noget om slægtens tilhørsforhold og det

er herregården Aagaard godses jordebog dateret 11. maj 1794, og her finder

vi under landsbyen Holme i Thorup sogn opført Peder Pedersen Kragh, som

fæster af en af godsets gårde, som har hartkornet 2 tønder, 7 skp., 3 fjerding

kar.

Et andet dokument til belysning af familiens og slægtens forhold finder vi

indført i nævnte herregård Aagaards skifteprotokol fra 1785 til 1844 side 232

f, og det er en skiftekommision eller akt indført i forbindelse med den afdøde

gårdfæster Peder Pedersen Kraqhs død. Den er startet og indledt den 12. maj

Side 16


Slægten Kragh

Gift

1809, og betegnes, da en registreringsforretning i boet efter den afdøde og her

nævnes, at enken

Anne Pedersdatter Cold #31 samt hendes søn Anders Pedersen #886 var

nærværende og til stede, da forretningen indledtes. Den 1. august samme år

foretog man endelig skifte i boet efter den afdøde gårdfæster, og det blev

forvaltet og forestået af husbonden, principalen Mathias Hviid fra Aagaard,

og her nævnes foruden enken de med den afdøde fælles avlede børn: Nr. 1

Peder #1965 den ældre angivet 45 år gammel og værende husmand i Manstrup

i Bejstrup sogn. Nr. 2 Peder #32 den yngre 42 år gammel, angivet i kongens

tjeneste (sandsynligvis i militærtjeneste). Nr. 3 Christen #25 bor i Thorup og

er 36 år gammel. Og videre sønnen Laurs eller Lars #35 32 år gammel og bor

i Holme. Og som barn nr. 5 Jens #36 29 år gammel og værende I kongens

tjeneste, som nr.6 en datter Kirsten #887 gift med Anders Andersen #1966

gårdmand i Bjerre i Gjøttrup sogn. Som nr. 7 Anne #34, 33 år gammelt men

ugift og hjemmeværende på gården.

I registreringen og gennemgangen af boets effekter fremkommer følgende:

I dagligstuen: 1 fyrretræsbord skammel, 3 stoler 6 sorte lerkar, 7 tintallerkener,

1 Jernbilæggerkakkelovn, ansat til en værdi af 10 rigsdaler og 1 mark og 5

skilling, 1 rødstribet olmerdugsoverdyne, sat til 2 rigsdaler, 1 sortstribet ditto,

2 hovedpuder, 1 blårgarnslagen, det er øjensynlig fra et sengested i nævnte

stue, det fremgår klart.

I storstuen: 1 fyrretræsbord med skammel kiste med lås og nøglet heri: 1

skindvest med metalknapper, 8 gamle skindbukser, 1 sort vadmelstrøje, 1 par

brune klædesbukser, 1 brun klædevest, 1 ditto kjoler 1 hvid vadmelstrøje, 1

gammel skind ditto, 1 ditto bunden samt 4 skjorter, I østerstuen: 1 lidet bord

og 1 taburet.

I kælderen: 2 ø1tønder, l lygte, 1 hakkebræt, 1 degnekar og 1 loftstige.

På loftet: 1 halmsold, 2 løbe, 2 sold, 2 trækasser, 3 kornsække.

I gården: 1 jerngreb 1 fladskovl, 1 hulskovl, 1 kasteskovl, 2 plejle, 2 river, 2

forke, 1 hørbrøde, 1 hakkelseskiste med kniv, 2 høleer med drag, 1 slibesten

med jernaksel, 1 vandtrug, 1 jernspand, 1 sædeløb (kurv), 1 gråbroget ko, 12

år, sat til en værdi af 10 rigsdaler, 1 sort ditto, sat til 9 rigsdaler, 1 hvid ditto,

sat til 8 rigsdaler, 2 kalve, sat til en værdi af 6 rigsdaler, 4 får med 2 lam, sat

til en værdi af 6 rigsdaler i løngle 8 skilling, 1 gammel saddel med bidsel, 1

mark, 1 tjærekar, 4 skilling.

I fremmerset, det et øjensynlig hvad der i dag svarer til et forrum eller et

bryggers, 1 kobberkedel i grue, sat til 2 rigsdaler, og så angivet rummålet l½

fjerdings rum, 1 ildklemme, 2 stripper, 1 gammelt bord, 1 æsketrug, 1 skod og

en rage, 1 bærkar, 1.ølkar, 1 sengested hvorpå var 1 rød- og grønstribet

olmerdugsoverdyne, 1 gammel vår, 3 små puder og 2 gamle lagner. I en

alkoveseng var der: 2 olmerdugsdyner med puder med betræk og 1 par gamle

lagner.

Boets hele værdi ansattes til i alt 80 rigsdaler og 5 mark. Og så står der, at

husbondens fordringer vil blive oplyst ved en senere heri boet foretaget synsog

taksationsforretning, som imidlertid ikke er at finde.

Anne Pedersdatter COLD #31

16-11-1764 Vester Thorup kirke

Kilde : Thorup kirkebog

Trolovet : 26-11-1758 Thorup Holme

Side 17


Slægten Kragh

Kilde : Thorup kirkebog

Børn : 1765 Peder Pedersen KRAGH #1965

1766 Peder Pedersen KRAGH #32

22-11-1767 Else Pedersen KRAGH #33

Anders Pedersen KRAGH #886

Kirsten Pedersen KRAGH #887

1774 Chresten Pedersen KRAGH #25

1776 Anna Pedersen KRAGH #34

1778 Lars Pedersen KRAGH #35

1779 Jens Pedersen KRAGH #36

1784 Maren Pedersen KRAGH #37

Ane 3: Anne Pedersdatter COLD #31

Alder : 70

Født : 1744 Vester Torup

Død : 24-05-1814 Holme, Vester Torup

Gift

Noter:

Forlovere ved brylluppet var Poul Poulsen Kettrup og Chresten Pedersen

Cold.

Hun døde i Thorup-Holme hos en datter og svigersøn hvor hun levede på

aftægt.

Anne Pedersdatter Colds fader Peder Christensen COLD #090 er født ca.

1703 og han døde i Torup den 7. december 1764, 61 år gl.

Peder Pedersen KRAGH #30

16-11-1764 Vester Thorup kirke

Kilde : Thorup kirkebog

Trolovet : 26-11-1758 Thorup Holme

Kilde : Thorup kirkebog

Børn : 1765 Peder Pedersen KRAGH #1965

1766 Peder Pedersen KRAGH #32

22-11-1767 Else Pedersen KRAGH #33

Anders Pedersen KRAGH #886

Kirsten Pedersen KRAGH #887

1774 Chresten Pedersen KRAGH #25

1776 Anna Pedersen KRAGH #34

1778 Lars Pedersen KRAGH #35

1779 Jens Pedersen KRAGH #36

1784 Maren Pedersen KRAGH #37

Ane 4: Peder Christensen KRAGH #38

Alder : 59

Født : 1695 Kettrup

Døbt : 10-04-1695 Hjemmedøbt

Død : 16-11-1754 Kjettrup

Noter:

Han ses hjemmedøbt onsdag den 10. april 1695 og fremstillet 21. april samme

år i kirken, hvor optræder som faddere: Kirsten Andersdatter Thrane (præstens

hustru), Christen Mortensen i Kjettrup, Poul Andersen Smed, Anne Ibsdatter

i Brøndum og Anne Pedersdatter i Møllen.

Peder Christensen Kragh ses trolovet den 10. januar 1726 i Kjettrup

Foruden den tidligere omtalt søn Peder Pedersen KRAGH #30 ses ægteparret

at have fået mindst 3 børn, nemlig sønnen Anders #40, om hvem præsten ved

hans begravelse 23. august 1753 i, Kjettrup skriver: Han var meget elendig,

lå under badskærres hånd i Ålborg i over et år til ingen nytte.

Side 18


Slægten Kragh

Endvidere får de en datter Maren #41 døbt 19. juli 1728, hvor der blandt

faddere optræder en Poul Christensen i Kjettrup, endvidere får de en søn

Christen døbt 20. søndag efter Trinitatis 1730 i Kjettrup kirke, og her optræder

blandt faddere: Christen Kragh og Anders Kragholm.

Den 6. august 1742 var der skifte i boet efter gårdfæster Peder Christensen

Kraghs afdøde hustru Kirsten Andersdatter i Kjettrup, der foruden enkemanden

efterlader sig de med ham fælles sammen avlede børn: en søn Anders #40, 17

år, en datter Maren #41, 15 år, en søn Christen #42, en ditto Bertel #43, 10

år, en ditto Jep #44, 7 år og en søn Peder #30, 5 år samt datteren Anne #46,

1 år gammel, for hvem blev antaget til formynder deres farbroder Christen

Christensen Kragh #49 i Aagaards Vandmølle samt Niels Jepsen fra Kjettrup.

Af værdier i boet kan nævnes: 1 fyrretræsbord på fod, 1 mark og 14 skilling,

1rundt ditto 5 mark, 1 ditto bing, 1 rigsdaler, 1 ditto mindre, en ditto skammel

og 1 ditto stol sat til 1 mark og 4,skilling, 1 rød fyrretræskiste sat til 5 mark,

1 sort ditto af egetræ sat til 2 rigsdaler, 1 fyrrekiste mere, 1 rødt fyrreskab.

Disse ting fandtes i vesterstuen.

I lillestuen: i fyrretræskiste til 2 mark, 1 fyrretræsbord med fod samt 1 ditto

bænk, endvidere, 1 skammel, 2 stole, 1 fyrretræskister 1 fyrretræsvugge, 1

mangelfjæl samt 20 mælkekar.

I bryggerset var der: 1 degnetrug, 2 maskkar, 1 fyrresår, 1 gangbærkar, 1

balje, 6 stripper, 1 flødebøtte, 1 kærne, 4 halvankre, 1 ditto helanker, 1 otting,

i gamel kværn, 2 selde, 4 løber (kurve), 5 sold, 2 trug, en del skuffer og noget

ovntræ, 2 hørbrøder, 1 stor kobbebryggerkedel, der vejede 44 pund og sattes

til en værdi af 12 rigsdaler og 4 mark, 1 mærsktønde, 1 ildklemme, 1 rist, 1

gammel egetræstønde, 2 ditto, 1 ditto heltønde, 1 trækasse, 4

bøgetræsfjerdinger, 1 gammelt egetræskar, 3 hjulrokker, 2 gamle ottinger, 4

halmkurve, 1 bøgetræsstandtønde, 1 sædeløbe (kurv), 12 sække, 1 stræntetræ,

1 garnvindel, 2 høleer, 1 gammel fyrreskæppe, 1 gammelt opsæt, 1 skærekiste

og 1 lyngle. Af sten og glastøj var der: 3 stenkrus, 3 spidsglas, 1 studsglas,

3 ditto mindre, 2 messinglysestager, 2 hollandske fade, 1 lerfyrfad, 6 tin

tallerkener, 2 lange trætallerkener.

Af sengeklæder var der: i østerstuen, 1 stribet olmerdugsdyne sat til 1

rigsdaler og 3 mark, 1 hvid vadmels ditto sat til 1 rigsdaler, 2 olmerdugspuder

3 mark, 1 par hørgarns og 1 par blårgarnslagner, 2 par ditto pudevår. På en

anden seng i samme stue var der: 1 stribet olmerdugsdyne og en grå vadmels

ditto, 2 puder, 1 par blårgarnslagner, 2 pudevår og 1 sengedækken.

I storstuen var der: karlens seng, herpå 1 gammel olmerdugsoverdyne, 1

vadmels ditto, 1 hvidt vadmelsvår, 2 hoveddyner og 1 blårgarnslagen.

I lillestuen var der: 2 hvide vadmelsdyner, 2 olmerdugshovedpuder, 1 par

blårgarnslagner og 1 pudevår. På en anden seng i samme stue var der: 1

gammel sort dyne, 1 stribet ditto, 2 puder, 1 hvidt vadmelsvår, 1 pudevår og

1 lagen.

Den salig kones efterladte gangklæder blev delt imellem de 2 pigebørn, Af

bøger i boet fandtes der: „Den Bedendes Kiæde“, 2 salmebøger og 1

ligprædiken. Af besætning på gården var der: 8 køer, fra 2 til 6 rigsdaler på

stk., 2 stude, sat til 4 rigsdaler og 4 mark, 13 får, sat til 4 rigsdaler og 2,mark,

6 lam 1 rigsdaler og 1 mark og 8 skilling, 14 heste fra 2 rigsdaler og 5 mark

til 10 rigsdaler pr. stk., 2 årrings sogrise, 3 ditto galtgrise samt 10 gæs. Boets

hele værdi androg 186 rigsdaler og 9 skilling,

Side 19


Slægten Kragh

Under gældsposter anføres brøstfældigheden på gårdens bygninger: På fæhuset

skal der repareres med en tylt, d.v.s. 12 stk. 10 alens bjælker og 3 stolper, til

fæhusets istandsættelse behøves der 12 bjælker samt 3 læs tag, det samme

mangler på Stuehuset, medens laden mangler 3½ læs tag til reparation og

udbedring, ialt reparationer for 7 rigsdaler og 3 mark.

Desuden skylder Peder Kragh 33 rigsdaler på sit landgilde medens han

skylder 5 rigsdaler for en kobberkedel, endvidere har den salig kones ligfærd

og begravelse kostet 8 rigsdaler.

Prætentionerne, d.v.s. kravene fra godsejeren angående gårdens besætning,

ansættes i relation til dens hartkorn på 9 tønder, 4 skp, til en sum af 95

rigsdaler. Gælden beløber sig i alt til 188 rigsdaler 3 mark og 8 skilling,

Kildehenvisning: Herregården Aagaards skifteprotokol 1719 til 1785 side 49

fortsættes videre.

Efter gårdfæster Peder Christensen Kraghs dødlige afgang den 16. november

1754 iværksattes der månedsdagen efter den 16. december skiftesamling i

boet efter ham, hvor nævnes enken Anne Lauridsdatter og afdødes efterladte

børn af første ægteskab nemlig:

Christen #42, Bertel #43, Jeppe #44 og Peder #30 samt en datter Anne #46,

medens der i det sidste ægteskab med enken Anne er en datter Kirsten #89

(antagelig opkaldt efter første kone).

Nærværende som formynder for de umyndige var mødt farbroderen Christen

Christensen Kragh #49 fra Aagaards vandmølle, medens enken antog sin

lavværge Anders Pedersen fra Krøldrup.

Gårdens besætning var ved denne lejlighed på 11 heste, 3 kvier, 2 stude, 2

kalve, 2 ungnød, 2 ungstude, 4 køer, 16 får, 3 svin og 2 søer. Og boets hele

værdi beløb sig denne gang, til 201 rigsdaler og 13 skilling, medens der herimod

var en række gældsposter: Afdødes broder vandmølleren har 4 rigsdaler

tilgode, sønnen Christen #42 fordrer 4 rigsdaler og 2 mark og sønnen Jeppe

#44 gør krav på 2 rigsdaler, Christen Nielsen i Bejstrup har en fordring på i

rigsdaler og 2 mark, Margrethe Vixøe i Vust gør krav på 2 rigsdaler, Christen

Kirk i Kjettrup fordrer 3 mark, Anders Pedersen i Krøldrup et lignende beløb,

Jens i Holmgård gør krav på 2 mark.

Og så står der: Noch Gieeld som blef lånt til salig Anders Kragh i hans sygdom:

Niels Svendsen i Øsslev 5 rigsdaler, barber signor Reuter i Ålborg 5 rigsdaler,

husbonden Sr. Hviid til Aagaard lånte ham 2 rigsdaler, Ingeborg i Kjettrup

lånte ham 3 rigsdaler.

At den salig mand ikke mindst på grund af de store omkostninger i forbindelse

med sønnens Anders´s langvarige sygdom var gået hen og blevet stærk

forarmet, fremgår også af den omstændighed at alene landgilderestancerne på

gården til herremanden på Aagaard fra og med år 1736 og indtil afdødes

bortgang beløb sig til intet mindre end 126 rigsdaler og 4 mark, skatterestancerne

var på 8 rigsdaler og 3 mark, reparationerne på bygningerne beløb sig til 30

rigsdaler.

Ydermere har enken frem til skifteslutningen den 29. maj 1755 til sit og

børnenes underhold samt folkelønningerne i alt forbrugt 13 rigsdaler og 2

mark, således at gældsposterne nu i alt er oppe på 319 rigsdaler og 5 mark,

altså til slut et stort underskud på 118 rigsdaler, 1 mark og 3 skilling. Kilden

er Aagaards skifteprotokol 1719 til 1785 side 95 og fortsatte sider.

Gift Kirsten ANDERSDATTER #39

Side 20


Slægten Kragh

10-01-1726 Kettrup

Børn : 1726 Anders KRAGH #40

1727 Maren KRAGH #41

1730 Chresten KRAGH #42

1732 Bertel KRAGH #43

1735 Jeppe Pedersen KRAGH #44

1736 Peder Pedersen KRAGH #30

1741 Anne KRAGH #46

Gift Anna LARSDATTER #88

Børn : 1744 Kirsten Pedersdatter KRAGH #89

Ane #5: Kirsten ANDERSDATTER #39

Alder : 41

Født : 1701

Død : 06-07-1742 Kettrup

Gift

Noter:

Forsøg på at fastslå og klarlægge hendes herkomst har været resultatløst hun

er i alt fald ikke født i hverken Kjettrup eller annekssognet Gjøttrup, endvidere

optræder der ingen personer eller faddere ved børnenes dåb, som afslører

hvor hun eventuelt kommer fra.

Peder Christensen KRAGH #38

10-01-1726 Kettrup

Børn : 1726 Anders KRAGH #40

1727 Maren KRAGH #41

1730 Chresten KRAGH #42

1732 Bertel KRAGH #43

1735 Jeppe Pedersen KRAGH #44

1736 Peder Pedersen KRAGH #30

1741 Anne KRAGH #46

Ane 6: Peder Christensen COLD #90

Alder : 61

Født : 1703 Torup

Død : 07-12-1764 Torup

Gift

Noter:

Fæster i Holme matr. nr. 2 i Vester Thorup.

Det var først antaget, at det var Peder Christensen COLD #90, der var søn

af Christen Christensen COLD # 707 og hustru Kirsten NIELSDATTER

#2051, men i henhold til Peter Grishauge, nævnes Peder Christensen COLD

#90 som svigersøn til Christen Christensen COLD #707 (Tingbogsindførsel

fra o. 1730).

Else Christensdatter COLD #613

Børn : 1744 Anne Pedersdatter COLD #31

Ane 7: Else Christensdatter COLD #613

Alder : 79

Født : 1697 Holme, Vester Torup

Død : 1776 Holme, Vester Torup

Begravet : 05-05-1776 Thorup kirke

Noter:

Nævnt i fæstebrevet til Peder Pedersen Kragh #30, og om hende skriver

præsten, at hun begraves 5.maj 1776 på Thorup kirkegård med ligprædiken,

sang og klang samt angivet alder 79 år gammel. Her bør vi tilføje, at datteren

Side 21


Slægten Kragh

Gift

Annes fødsel og dåb ikke kan verificeres, idet Thorup kirkebog først er

bevaret fra og med år 1756.

Det var først antaget, at det var hendes mand, Peder Christensen COLD #90,

der var søn af Christen Christensen COLD # 707 og hustru Kirsten

NIELSDATTER #2051, men i henhold til Peter Grishauge, nævnes Peder

Christensen COLD #90 som svigersøn til #707 (Tingbogsindførsel fra o.

1730).

Peder Christensen COLD #90

Børn : 1744 Anne Pedersdatter COLD #31

Ane 8: Christen Christensen KRAGH #47

Alder : 74

Født : 1654 Slottet, Gundestrup i Skræm sogn

Døbt : 1654 Skræm kirke

Død : 1728 Kettrup

Begravet :

Noter:

23-09-1728 Kjettrup

Gift

han ses født i året 1654 på gården kaldet „Slottet“ i landsbyen Gundestrup i

Skræm sogn, søn af Christen Nielsen (Kragh) #702 og Karen Christensdatter

#703. Han dør og bliver begravet 23. september 1728 l Kjettrup, da angivet

77 år gammel.

Han bliver døbt 3. søndag efter Trinitatis 1654 i Skræm kirke, og her skriver

præsten, at Christen Nielsen og Karen Christensdatters barn Christen #47 af

„Slottet“ døbes, og nærværende som faddere var: Christen Jensen i Gundestrup,

Anders Griis i Tanderupgård, Peter Jensen i Gundestrup, Maren Hanses i

Ålegård, Anne Jensdatter i Gundestrup og Edel Christensdatter samme steds.

Christen Christensen Kragh var fæstegårdmand i Kettrup, Vester Hanherred.

Slægten stammer måske fra gården „Kragholm“ i Kettrup af hartkorn 8. tdr.

3 Fjdk., hvor Chresten Nielsen var fæster 1688.

Maren IBSDATTER #48

1678 Kollerup kirke

Børn : 21-12-1680 Jeppe Christensen KRAGH #49

1684 Jens Christensen KRAGH #50

1689 Christen Christensen KRAGH #51

Omk 1692 Jørgen Christensen KRAGH #52

1695 Peder Christensen KRAGH #38

Ane 9: Maren IBSDATTER #48

Alder : 91

Født : 1651 Fjerritslev i Kollerup sogn

Døbt : 1651 Kollerup kirke

Død : 1742

Begravet : 1742 Kjettrup kirkegård

Alt.navn :

Noter:

JEPPESDATTER

Gift

Hendes dåb finder sted den 2. søndag efter Trinitatis 1651 i Kollerup kirke,

og hun bæres til dåben af Margrethe Nielsdatter i Fjerritslev, og nærværende

som faddere var: Christen Degn i Kollerup, Christen Lauridsen i Vesterborg,

Kynde Nielsen samme steds, Anne Sørensdatter i Fjerritslev og Ingeborg

Christensdatter samme steds.

Christen Christensen KRAGH #47

1678 Kollerup kirke

Børn : 21-12-1680 Jeppe Christensen KRAGH #49

Side 22


Slægten Kragh

1684 Jens Christensen KRAGH #50

1689 Christen Christensen KRAGH #51

Omk 1692 Jørgen Christensen KRAGH #52

1695 Peder Christensen KRAGH #38

Ane 14: Christen Christensen COLD #707

Alder : 85

Født : Omk 1650 Vust Holme

Kilde : Hannæs birks tingbog 1666 s. 32a.

Død : Omk 1735

Gift

Noter:

Var øjensynlig bosat på den samme gård i Holme i Thorup sogn som Peder

Christensen COLD #90. Her finder vi ham opført 16. februar år 1700 som

medunderskriver af Niels Poulsen i Holmes skøde til Lars Graversen samme

steds på sit iboende boelsted samme steds af hartkorn 2 tønder, og kilden er

Viborg landstings skøde- og panteprotokol betegnet B 24-666 side 258 B.

Videre ved vi, og ser vi, angående denne forfader på Kragh-tavlen, at Christen

Christensen Cold #707 lever den 17. november 1721, da forstanderen på

Ålborg hospital, Jens Juul har gjort notat om, at den tidligere medfæster af

Thorup kirkes kongetidende Sten Iversen er bortdød, men at hans medfæster

Christen Cold i Holme endnu lever, og at han for sin anpart af nævnte tiende

kræves for en årlig afgift af 4 tønder rug, 12 tønder byg og 2 tønder havre.

Dette notat er indført i Ålborg hospitals ældst bevarede fæsteprotokol 1677 til

1722 side 426.

Nævnt i Hanherredernes tingbog 8-7-1730. Fæster i matr. nr. 2 i Holme i

Vester Thorup omk. 1680-1730 (Kilde: Peter Grishauge).

Kirsten NIELSDATTER #2051

Børn : 1697 Else Christensdatter COLD #613

Ane 15: Kirsten NIELSDATTER #2051

Alder : ?

Gift

Noter:

Nævnt i Hannæs birks tingbog 19-3-1681. Nævnt i 1682 i skattemandta. (Kilde

Peter Grishauge).

Christen Christensen COLD #707

Børn : 1697 Else Christensdatter COLD #613

Ane 16: Christen NIELSEN #702

Alder : 65

Født : 1610

Død : 04-02-1675

Begravet : 08-02-1675

Alt.navn : KRAGH

Noter:

Var bosat i „Slottet“ i Skræm sogn. Ifølge aldersangivelsen ved hans død 1675

skal han være født i året 1610, men nøjagtigere at fastslå hvor og af hvilke

forældre, har det ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om, men han er

antagelig født på Tanderupgård i Bejstrup sogn, som søn ad den her daværende

og boende Niels Nielsen Griis, og moderen er sikkert ud af slægten Kragh, der

figurerer her i egnen helt tilbage i begyndelsen af 1500-tallet.

Side 23


Slægten Kragh

Ved hans død skriver præsten 1675: Den 4. februar døde Christen Nielsen i

„Slottet“, begravet den 8. februar, angivet 64½ år gammel, og præsten tilføjer

at i forbindelse med hans begravelse blev indbetalt 3 mark til præsten.

Det er bemærkelsesværdigt at Christen Nielsen #702 og Karen Christensdatters

#703 påviste børn konsekvent bliver tillagt, slægtsnavnet KRAGH, uvist med

hvilken baggrund, dog nok som antydet under Christen Nielsens herkomst,

stammende fra lavadelslægten Kragh (Kid), der fra omkring år 1500 sad på

en lille herregård, betegnet Nørregård i Svendstrup i Hjortdal sogn, altså tæt

ved Christen Nielsen #702 og konens bopæl.

Af Skræm kirkebogs indførsler fremgår det faktisk ret så tydeligt, at Christen

Nielsen (eventuelt konen) er nær beslægtet med slægten Griis (Kraqh) på

Tanderupgård i Bejstrup sogn, hvilket kraftigt indicerer, at Christen Nielsen

(Kragh) #702 må være ud af Tanderupgård-slægten.

Til belysning af disse slægtskabsforhold skal her citeres dåbsindførsler i

forbindelse med Christen Nielsen og kones børns dåb, bl. a. fremgår det af

dåbsindførslen 1652 ved sønnen Niels’s dåb, at Anders Griis i Tanderupgård

og Inger Nielsdatter samme steds er de først nævnte faddere, endvidere

Laurs Nielsen Skytt i Gundestrup, en Margrethe Jensdatter fra Tanderupgård

- peger kraftigt l den retning med hensyn til afstamningsforholdene.

Den i blandt faddere nævnte Inger Nielsdatter i Tanderupgård er øjensynlig

blevet opkaldt med Christen Nielsen og Karen Christensdatters datter Inger,

født 1656 død 1668, 12 år gammel.

Om en anden datter af Christen Nielsen (KRAGH) #702 og Karen

CHRISTENSDATTER #703 skriver præsten i 1685: Margrethe Christensdatter

Kragh, som var i „Slottet“ i Gundestrup, døbt hendes uægte fødte datter

Karen, hun beskyldte en enkemand Christen Pedersen for sin barnefader, nu

tjenende Niels Tøgersen i Drøstrup i Kjettrup sogn, og så tilføjer præsten, han

horde, men benægtede gerningen i begyndelsen, men bekendte siden sandheden.

Og til yderligere bekræftelse på slægtens familiære forbindelser skal citeres

Christen Christensen KRAGH #47 og Maren IBSDATTER’s #48 ældste

barns dåb. Her skriver præsten: 3. juledag 1681 døbt Christen Christensen

Kragh og Maren Ibsdatter værende i „Slottet“ i Gundestrup deres søn Jep

#704, båret af Johanne Mortensdatter i vandmøllen, og med faddere: Anders

Sørensen i Gundestrup, Jens Sørensen samme steds, Laurids Christensen

Rod, Ellen Johansdatter, Finn Lasson Skott (adeligt og hvis moder var ud af

ditto adelsslægt Griis fra Slettegård) og Anne Jens Griis’s i Brøndum.

Og til yderligere belysning af de familiære forholdt så er den blandt faddere

i 1652 optrædende Laurids Nielsen Skytt i Strandby antagelig broder til vor

ane 16 Christen Nielsen i „Slottet“, ved denne formodede broder Laurids

Nielsen Skytts barns dåb i 1654 optræder som faddere: Hr. Peder Nielsen på

Øland og Niels Nielsen på Tandrupgård.

Ved gennemlæsning af postmester Carl Klitgaarda afhandling om Slettegård

i Hjortdal sogn, får man kraftigt belyst lavadelslægten Griis’s familiære

forhold. Her oplyser han om et medlem af Slettegårdslægten Niels Nielsen

Griis på Tanderupgård i Bejstrup sogn, at denne ikke hævdede sit adelsskab,

hvilket i denne slægts relationer eller regi ikke er noget usædvanligt, at dens

medlemmer blot betragtes som bønder.

Forfatteren placerer manden på Tanderupgård uden tøven som værende en

søn af adelsmanden Niels Pallesen Griis på Slettegård nævnt 1532 til 1556 og

Side 24


Slægten Kragh

Gift

kone Bodil Svendsdatter Orning fra Eget i Skærum sogn, hvilken placering

man med en kritisk indstilling nok må tvivlstille.

Snarere er der nok tale om en forgrening af den lavadelige slægt Griis fra

Slettegård, der ved tid og lejlighed på grund af den mødrende afstamning fra

denne slægt kalder sig med Griis-tilnavnet, en opkaldelsesskik, der på de tider

synes at herske inden for overgangsfænomenerne mellem bondearistokrati og

lavadel, og som i udpræget grad kendes inden for storbondeslægterne Kjærulf

og Block i Vendsyssel.

Om denne vor stærkt formodede fader til Christen Nielsen på „Slottet“, nemlig

Niels Nielsen Griis på Tanderupgård i Bejstrup sogn oplyser Carl Klitgård, at

han døde i marts måned 1623 ifølge en gravsten i kirken.

Ved gennemgang af de trykte kilder vedrørende lavadelslægterne Griis og

Kragh i Hjortdal Sogn, fremgår det tydeligt, at de 2 slægter er kraftig indgifte

med hinanden.

Blandt andet kan det oplyses at adelsmanden Vogn Kragh på slægtsgården

Nørgård i Svenstrup i Hjortdal sogn, født omkring år 1600 og død i året 1666,

dels var opkaldt efter sin morfader Vogn Andersen Griis til Slettegård, dels at

han anden gang var gift med Anne Pallesdatter Griis af Slettegårde hvorved

han kom i besiddelse af denne.

Ifølge stamtavlerne formodes denne Vogn Kragh at være søn af en Jens

Christensen Kragh på Nørgård i Svenstrup, hvis søster antagelig var gift med

den ovenfor nævnte Niels Nielsen Griis på Tanderupgård, hvilket så forklarer

at sønnen Christens efterkommere tillægges Kragh-tilnavnet.

I den sammenhæng studser man uvilkårligt over, at Niels Nielsen Griis’s børn

fra Tanderupgård ved tid og lejlighed blot kaldes med sennavnet Nielsen uden

de gamle adelsslægtsnavne Griis og Kragh, men denne omstændighed er

øjensynlig mest afhængig af daværende præster og protokolførere.

Men en konklusion vedrørende de familiære forbindelser til disse ældst

påviselige led i vor Kragh-forslægt må være, at afstamningen snerper kraftigt

hen imod lavadelslagterne Griis og Kragh, hvorfor det vil være naturligt, og på

sin plads her at skitsere de 2 nævnte adelsslægters ældst kendte afstamning.

Slægten Griis på Slettegård kan føres tilbage til en Anders Griis nævnt år

1450. Anders Griis på Siettegård nævnes i flæng blandt bønderne der på

egnen i de gamle dokumenter.

Lavadelslægten Kragh fra Nørgård i Svenstrup kan via spindeled d.v.s.

mødrene forfædre føres tilbage til ridderen Niels Svendsen Kragh til

Voldbjerggård ved Ringkøbing, der var med til at hylde Dronning Margrethe

i året 1387.

Christen Nielsen #702 på „Slottet“ i Gundestrup Skræm sogn opføres i

matriklen i 1664 som besidder af denne gård, og det oplyses, at han til Skræm

kirke årlig yder 3 tønder byg, og at han til husbonden på Aagaard årlig yder

2 tønder byg,

Karen CHRISTENSDATTER #703

Børn : 1654 Christen Christensen KRAGH #47

Niels KRAGH #1967

Ane 17: Karen CHRISTENSDATTER #703

Alder : ?

Død : 24-02-1680

Side 25


Slægten Kragh

Begravet :

Noter:

01-03-1680 Kollerup

Gift

hvis fødsel og herkomst det heller ikke har været muligt at fastslå, men

præsten skriver: 24. februar 1680 døde Karen Christensdatter, salig Christen

Nielsens i „Slottet“ hustru og tilføjer ydermere, begravet 1. marts af hr. Jens

Blok (daværende præst i Kollerup) .

Christen NIELSEN #702

Børn : 1654 Christen Christensen KRAGH #47

Niels KRAGH #1967

Ane 18: Jep ANDERSEN #704

Alder : 89

Født : Omk 1581

Død : 04-04-1670

Begravet :

Noter:

07-04-1670

Gift

Jep Andersen #704 i Fjerritslev opføres i matriklen 1664.som, fæster af

gården nr. 4 i denne by, sat til hartkorn 7 tønder, 1 skp., 1 fjerding kar og 1

album, hvoraf han årlig svarer og udreder i skyld og landgilde 6 tønder byg, 1

tønde smør, 1 svin, 15 markgæsteri og 2 mark havregæsteri. Det tilføjes og

oplyses, at gården ejers af adelsmanden Henrik Rantzau, men ikke noget om

hvilken hovedgård den er underlagt (Øjensynlig Aagaard).

Kirsten BERTELSDATTER #705

Børn : 1651 Maren IBSDATTER #48

Ane 19: Kirsten BERTELSDATTER #705

Alder : 85

Født : 1611

Død : 20-12-1696 Brøndum

Gift

Noter:

Til antydning af hendes familiære forbindelser kan nævnes, at ved sønnen

Christens dåb Dom Judica 1648 i Kollerup kirke optræder blandt, faddere

Niels Bertelsen på gården Djernæs i Lild sogn. Hendes fader er antagelig

Bertel Simonsen i Andrup i Kollerup sogn, der begraves 7 . august 1659

angivet 77 år gammel.

Jep ANDERSEN #704

Børn : 1651 Maren IBSDATTER #48

Ane 28: Christen Pedersen COLD #708

Alder : 85

Født : Omk 1615 Holme, Vester Torup

Død : Omk 1700 Vust Holme

Noter:

Bosat i Holme i Thorup sogn. Om denne mand ved vi ikke nøjagtigt føde- og

dødsår, men hans eksistens kender vi fra andre kilder end kirkebøgerne, Han

opføres i matriklen 1664 som beboer af et bo i Holme sat til 1 tønde hartkorn

og hvoraf han årligt svarer til stedets ejer Poul Jensen Holst’s arvinger, 1

tønde byg samt 1 ditto i stedet for eller til aflusning for arbejdsydelsers

Endvidere oplyses det, at han på daværende tidspunkt har kirkens tiende i

fæste, og denne er sat 22 tønder hartkorn.

Videre om samme mand oplyses der, at den 8. februar 1683 udstedes der til

ham i fællesskab med Sten Iversen i Vust af helligåndsklostret i Ålborg et

Side 26


Slægten Kragh

Gift

fæstebrev på Vester Thorup sogns kongekorntiende ansat til ialt 40 tønder

hartkorn og hvoraf de hvert år til mortensdag skal svare og udrede 51 rigsdaler

i afgift.

Endelig kan der også oplyses om Christen Pedersen COLD, at han den 11. juni

1688 fik skøde på sin iboende gård i Thorup-Holme af Niels Poulsen Holst’s

arvinger, dette skøde findes på Viborg Landsting samme år.

Nævnt i Hanherredernes tingbog 1697 side 110a. (Kilde Peter Grishauge).

Nævnt i Hannæs birks tingbog 1671 s.86b & 95a. (Kilde Peter Grishauge).

Fæster i Holme Vestergård i Vust omkring 1650-97. (Kilde Peter Grishauge).

Margrethe NIELSDATTER #2052

Børn : Omk 1650 Christen Christensen COLD #707

Ane 29: Margrethe NIELSDATTER #2052

Alder : 77

Født : Omk 1620 Vust Holme

Død : Omk 1697 Vust Holme

Gift Christen Pedersen COLD #708

Børn : Omk 1650 Christen Christensen COLD #707

Ane 30: Niels SIMONSEN #2053

Alder : ?

Død : Omk 1681 Holme, Vester Torup

Kilde : Hannæs birks tingbog 19-3-1681.

Gift Margrethe OLUFSDATTER #2054

Børn : Kirsten NIELSDATTER #2051

Ane 31: Margrethe OLUFSDATTER #2054

Alder : ?

Gift Niels SIMONSEN #2053

Børn : Kirsten NIELSDATTER #2051

Ane 38: Bertel SIMONSEN #706

Alder : 77

Født : 1582

Død : 1659

Begravet : 07-08-1659

Børn : 1611 Kirsten BERTELSDATTER #705

Ane 56: Peder Christensen COLD #709

Alder : ?

Gift

Noter:

Om hvem vi blot ved, at han døde på slægtsgården i Thorup-Holme den 4.

oktober 1637, da denne gård af herredsfogden Jens Andersen i Thorup solgtes

til Niels Christensen Dybdahl. Mere ved vi ikke om denne forfader, hvorfor

vi fortsætter med.

Karen NIELSDATTER #2055

Børn : Omk 1615 Christen Pedersen COLD #708

Ane 57: Karen NIELSDATTER #2055

Alder : ?

Noter:

Nævnt i Hannæs birks tingbog 30-4-1653, side 29a+b.

Side 27


Slægten Kragh

Gift Peder Christensen COLD #709

Børn : Omk 1615 Christen Pedersen COLD #708

Gift Peder NIELSEN #2056

Ane 58: Niels Christensen DYBDAL #2057

Alder : ?

Død : Omk 1650 Holme, Vester Torup

Gift

Noter:

Han var i 1614-16 i Dybdal i Sejerslev. Senere selvejer i Holme matr. nr. 3.

(Kilde Peter Grishauge).

Kirsten JENSDATTER #2058

Børn : Omk 1697 Margrethe NIELSDATTER #2052

Ane 59: Kirsten JENSDATTER #2058

Alder : ?

Død : Omk 1662 Holme, Vester Torup

Gift Niels Christensen DYBDAL #2057

Børn : Omk 1697 Margrethe NIELSDATTER #2052

Ane 112: Christen Christensen COLD #710

Alder : 51

Født : 1545

Død : 03-04-1596 Thorup-Holme

Børn :

Noter:

Der også beboede slægtsgården i Thorup-Holme, Hans fødeår må skønsmæssigt

placeres omkring år 1545 til 1550. Han ses død før 3. april 1596, da hans

arvinger skøder en gård l Vester Thorup til herredsfoged Rasmus Jensen, der

også overtog forgængerens hverv som herredsfoged.

Peder Christensen COLD #709

Ane 224: Christen COLD #711

Alder : ?

Født : Omk 1510

Noter

Den ældst påviselige person på forslægten. Han betegnes selvejergårdmand

i Vester Thorup, hvor han nævnes allerede i året 1538, da han sammen med

11 andre selvejere var med til at udlægge Kgl. Majestæts Adelvej gennem

Kjettrup by.

Endvidere ses han nævnt år 1545 og 1556 i tingsvidner og 12. august 1560

nævnes han som herredsfoged i Hanherred, og endelig kan nævnes om denne

vor ældst påviselige, at han året efter i året 1561 nævnes i Ålborghus

lensjordebog som selvejerbonde i Vester Thorup by, og altså må han være død

efter dette år, men hvor eller når vides ikke.

Endvidere må hans fødeår skønsmæssig sættes til ca. 1510. Men her slipper

kilderne og vor viden op, hvorfor beskrivelsen af Kragh“ forslægten slutter.

Børn : 1545 Christen Christensen COLD #710

Side 28


Slægten Kragh

Nogle oplysninger om Ågårds gods.

(Kilden er kommunelærer P. Rønn Christensens beskrivelse af godset i

Historisk Årbog for Thisted Amt, 1935).

Aagaards Gods var et af datidens største i Jylland. Den ældre Gyldenstjerneslægt

havde i middelalderen samlet en stor mængde bøndergods under

Aagaard, og gennem en jordebog over Mourids Nielsen Gyldenstjernes datter,

Anne Mouridsdatter, ses det, at godset omkring år 1500 omfattede ca. 400

gårde og nogle huse. Halvdelen var beliggende i Han Herred og på Hannæs,

en fjerdedel i Vendsyssel og resten i Aars og Gislum Herreder samt i Thy.

Ved skiftet i 1550 efter Anne Mouridsdatters død blev godset imidlertid delt

mellem hendes børn i een broderlod og tre søsterlodder. Selve hovedgården

Aagaard blev delt mellem sønnen Mourids Olsen og svigersønnen Knud

Gyldenstjerne, gift med datteren Jytte Podebusk. Samme år mageskiftede

Knud Gyldenstjerne sig dog til svogerens halvdel og blev således ejer af

Aagaard med en femtedel af det oprindelige godstilliggende, nemlig 80 gårde

(heraf ca. 50 i Han Herred og på Hannæs).

De følgende ejere af Aagaard samlede mere gods i Han Herred til gården,

men samtidig fraskiltes efterhånden det meste af strøgodset uden for Han

Herred. Det synes som om, at godset allerede omkring år 1600 havde fået det

omfang, det beholdt til Henrik Rantzaus død i 1674, hvor det omfattede ca. 100

gårde og bol i Han Herred og på Hannæs og ca. 15 gårde og bol i Vendsyssel,

Himmerland og Thy.

Ved skiftet 1675 efter den barnløse Henrik Rantzau fulgte kun ca. halvdelen

af godset Aagaard. Dette overtoges af brodersønnen Frands Rantzau, hvis

enke, Helle Urne, i året 1682 tilkøbte godset 13 gårde og bol i Han Herred, som

havde tilhørt hendes anden mand, Morten Skinkel. Til gengæld solgtes senere

21 gårde og bol i Han Herred til ritmester Benzon for 1575 rigsdaler, hvorefter

Aagaard Gods omsider nåede den størrelse, som det beholdt indtil gårdene

frikøbtes omkring 181050.

Kornskylden var grundstammen i fæstebøndernes ældgamle afgifter til

godsherren. I jordebogen omkring år 1500 hedder det: 10 Pd. Korn (1 Pd. =

2 Tdr.), i senere jordebøger ændredes ordlyden til 10 Tdr. Byg og 2 Tdr.

Havre (se under gamle vægtemål). Af smør ydede hver gård i almindelighed

1 Pd. (1/16 Tdr.) årligt.

I omtrent alle gårdenes landgilde var også indbefattet et svin. Desuden ydede

mange gårde årligt: 1 får, 1 lam, 1 gås og 2 høns. Nogle leverede dog i stedet

½ Pd. smør mere.

Ifølge jordebogen ca. 1500 ydede enkelte gårde endvidere ”sjetteparten af en

ko”. Denne ydelse blev dog ret tidligt afløst af en pengeydelse. Af de ældste

jordebøger erfares det, at nogle få gårde for hele deres landgilde svarede: 1

Fjerding, ½ eller 1 Tdr. smør (dog som regel også et svin).

Denne beskedne afgift formodes at skyldes disse gårdes ringe kornavl. Til

gengæld måtte man så i reglen holde 3 eller 6 af husbondens køer på

fæstegården. En mængde andre gårde under Aagaard Gods skulle på samme

tid holde ”Et Øg på Gården”, men omkring år 1500 afløstes denne forpligtelse

Side 29


Slægten Kragh

med en pengeydelse. I senere jordebøger (omkring 1660) nævnes ofte, at

fæstere har ”et Fødenød”, at man skulle holde en ko for godsejeren.

Gæsteri var en ydelse til kongen. Ydelsen udregnedes enten i havre eller

penge eller begge dele og blev overdraget til godsherren, som så overtog

forpligtelsen over for landets herre.

I årene kort før 1700 blev landgilden omsat til en samlet pengeydelse.

Sammenlignet med andre godser var landgilde på Aagaards Gods forholdsvis

høj, men man har tilsyneladende betalt uden større vanskeligheder lige indtil

”de gale” år omkring 1810.

I 1828 overtages godset af staten, og herefter blev det almindeligt, at der i

landgilde foruden en pengesum svaredes 1 Tdr. rug og 1 Tdr. byg eller mere

korn, samt ænder, høns, æg o.s.v.

I den sidste tid inden gårdene frikøbtes, blev hele landgilden ansat til en

kornydelse, der betaltes i penge efter hvert års kapiteltakst.

Hoveriet havde kun underordnet betydning for det ældre Aagaard Gods, men

i den sidste del af 1600-tallet voksede hoveriets betydning stærkt, og 1692

opstod der strid mellem ridefogden og bønderne om størrelsen af hoveriet, der

havde nået en trykkende byrde for bønderne.

Men først fra året 1770 findes en nøjagtig specifikation over det arbejde, som

hver enkelt gård under Aagaard Gods måtte udføre. En gård skulle præstere

2-4 arbejdsdage i forårstiden med een plov, 4-6 heste, en karl og en dreng,

samt 6-8 arbejdsdage af en karl med høle, spade, lyngle, skovl eller andet

redskab.

Ved en kommissionskendelse, dateret Ålborg Rådstue 19. november 1796,

blev hoveriet ordnet og nøje fastsat efter de derom udkomne kgl. forordninger,

tydeligt under stor uvilje fra Matthias Hviids side. For mange gårde var

hoveriet blevet afløst af en pengeafgift regnet efter 30 rigsdaler pr. helgårds

hoveri. Tilbage blev 30 hoveripligtige bønder i Kjettrup, Gøttrup og Kollerup

sogne, for hvem hoveriet meget nøje blev afgrænset. Nye husmænd måtte dog

yde de såkaldte ”Ugedage”: Een dags arbejde ugentlig på hovedgården.

Længere end noget andet gods på egnen forblev Aagaards Gods samlet, men

efter at det fra 1828 til 1842 havde tilhørt staten, og det viste sig vanskeligt

at få fæstere, nåede udviklingen omsider også Aagaards fæstegårde.

Da E. C. Storm (godssælger) blev ejer, begyndte han i september 1844 at

sælge bort af bøndergodset, og ved jægermester Roulunds overtagelse af

hovedgården og det resterende fæstegods, var der kun nogle få gårde og en

del huse tilbage. Disse blev med tiden også frasolgt Aagaard.

Indledning til efterkommeroversigten

Den i nærværende værk behandlede slægt KRAG(H), føres op og frem til

nutidens medlemmer via 2 brødre efter ane nr. 2 (Peder Pedersen KRAGH

#30) og ane nr. 3 (Anne Pedersdatter COLD #31), nemlig Christen Pedersen

Krag(h) #25, født 1774 og Lars Pedersen Krag(h) #35, født 1778.

De øvrige søskendes efterslægt har det ikke været muligt at føre frem til

nulevende efterkommere. At vi har været nød til at operere med en fælles

afstamning, rykket så langt tilbage i tiden, kræver, at vi for overskuelighedens

og registreringens skyld må behandle og beskrive de 2 forgreningers

Side 30


Side 31

Slægten Kragh

sammenhæng uden om det gængse registreringssystem, hvorfor hverken børn

eller børnebørn efter vor ane nr. 2 og 3 får registreringsbetegnelse.

En skematisk sammenhæng (de understregede personer er, som det ses af

skemaet, henholdsvis brødre og fætre og er altså valgt til at være de centrale

personer i efterkommerbeskrivelsen):

Tallene i parentes angiver fødselsår og # angiver ID nr. anvendt i

slægtsprogrammet WinFamily.

1

3

#

)

d

l

o

C

(

r

e

t

t

a

d

s

r

e

d

e

P

e

n

n

A

~

1

0

3

#

)

h

(

g

a

r

K

n

e

s

r

e

d

e

P

r

e

d

e

P

)

4

4

7

1

r

e

l

l

e

0

4

7

1

(

)

7

3

7

1

(

n

r

a

b

.

7

5

2

#

)

h

(

g

a

r

K

n

e

s

r

e

d

e

P

n

e

t

s

i

r

h

C

)

4

7

7

1

(

~

g

n

a

g

.

1

6

2

#

r

e

t

t

a

d

s

l

e

i

N

e

d

I

e

h

t

a

e

B

)

2

7

7

1

(

~

g

n

a

g

.

2

4

2

#

r

e

t

t

a

d

s

t

i

r

u

a

L

n

e

t

s

r

i

K

)

3

9

7

1

(

n

r

a

b

.

9

5

3

#

)

h

(

g

a

r

K

n

e

s

r

e

d

e

P

s

r

a

L

)

8

7

7

1

(

~

2

1

7

#

r

e

t

t

a

d

t

s

u

J

e

h

t

e

r

g

r

a

M

)

3

7

7

1

(

n

r

a

b

.

1

2

2

#

)

h

(

g

a

r

K

n

e

s

n

e

t

s

i

r

h

C

r

e

d

e

P

)

7

0

8

1

(

n

r

a

b

.

2

7

2

#

)

h

(

g

a

r

K

n

e

s

n

e

t

s

i

r

h

C

s

l

e

i

N

)

3

1

8

1

(

n

r

a

b

.

3

9

2

#

r

e

t

t

d

a

s

n

e

t

s

i

r

h

C

e

d

I

e

h

t

a

e

B

)

4

2

8

1

(

n

r

a

b

.

1

4

4

1

1

#

)

h

(

g

a

r

K

r

e

t

t

a

d

s

r

a

L

e

n

i

r

h

t

a

K

e

n

n

A

)

2

0

8

1

(

n

r

a

b

.

2

5

4

1

1

#

)

h

(

g

a

r

K

r

e

t

t

a

d

s

r

a

L

.

M

e

s

l

E

)

4

0

8

1

(

n

r

a

b

.

3

8

6

9

1

#

)

h

(

g

a

r

K

r

e

t

t

a

d

s

r

a

L

e

n

A

)

6

0

8

1

(

n

r

a

b

.

4

6

4

1

1

#

)

h

(

g

a

r

K

r

e

t

t

a

d

s

r

a

L

e

n

n

a

i

r

a

M

)

8

0

8

1

(

n

r

a

b

.

5

7

4

1

1

#

)

h

(

g

a

r

K

r

e

t

t

a

d

s

r

a

L

e

n

i

t

s

r

i

K

.

A

)

1

1

8

1

(

n

r

a

b

.

6

8

4

1

1

#

)

h

(

g

a

r

K

n

e

s

r

a

L

n

a

i

t

s

i

r

h

C

r

e

d

e

P

)

4

1

8

1

(


Slægten Kragh

Side 32


Slægten Kragh

Efterkommere

efter

Peder Christensen

Kragh

Side 33


Christen Pedersen KRAG(H) #25

Slægten Kragh

7. barn efter ane nr. 2, #30 og 3, #31, døbt den 24. april 1774, død den 31.

januar 1858 i Vester Thorup. Se side 12.

Gift 1. gang den 24. oktober 1806 i Thorup med

Beathe Ide NIELSDATTER #26

døbt den 22. marts 1772, død den 27. januar 1823 i Thorup, datter af Niels

Sørensen og hustru Johanne Nielsdatter.

Gift 2. gang den 6. juni 1823 med

Kirsten Laursdatter KOLLERUP #28

født den 1. juli 1793 i Kollerup, død den 13. marts 1880 i Thorup, datter af den

ugifte Maren Michelsdatter #713, udlagt barnefader var Lars Christensen

#714 fra Hjortdal.

Børn af 1. ægteskab:

1. Peder Christensen Krag(h) #22, født den 24. juni 1807, død den 9.

januar 1893 i Thorup. Gift 1. gang den 29. december 1853 i Thorup

med Karen Larsdatter, født 12. maj 1795 i Manstrup, Bejstrup sogn,

død den 31. oktober 1858, datter af Laurs Pedersen #715 og hustru

Maren Espersdatter #716. Gift 2. gang med Maren Kirstine

Nielsdatter

Se efterfølgende beskrivelse af efterkommere for Peder Christensen KRAG(H)

#22.

2. Niels Christian Christensen Krag(h) #27, handelsmand og senere

husmand i Østerild, født den 22. november 1813 i Thorup sogn, død

den 29. september 1879 i Thisted, begravet den 4. oktober samme år i

Østerild. Gift den 2. november 1861 i Vust med Ane Kathrine

Christensdatter, født den 24. november 1820 i Aggersborg, Ullerup,

død den 23. juni 1901 i Kløvkær, datter af gårdmand Christen

Andersen Thorhauge og 1. kone Johanne Christensdatter,

Aggersborg, Ullerup.

Se efterfølgende beskrivelse af efterkommere for Niels Christian Christensen

KRAG(H) #27.

Børn af 2. ægteskab:

3. Beathe Ide Christensdatter Krag(h) #29, født den 8. februar 1824 i

Thorup, død den 21. januar 1892 i Thorup. Gift 1. gang den 20.

oktober 1850 i Thorup med høker og handelsmand Niels Christian

Nielsen, døbt den 26. december 1814, død den 15. november 1864,

søn af Niels Madsen og hustru Kirsten Thomasdatter. Gift 2. gang

den 13. februar 1877 i Thorup kirke med Lars Kristian Kristiansen,

født den 19. august 1850 i Tømmerby, død den 3. juli 1927, søn af

gårdmand Kristian Peter Larsen og hustru Maren Nielsdatter af

Tømmerup. Børn i 1. ægteskab: 6 stk., der alle døde i en ung alder.

Side 34


Peder Christensen KRAGH #22

Slægten Kragh

er født i V. Torup den 24. juni 1807. Død den 9. januar 1893 i Torup. Han

var søn af husmand Chresten Pedersen Kragh #25 og hustru Beathe Ide

Nielsdatter. Han blev døbt i kirken den 26. juli 1807. Faddere ved dåben var

Anne Pedersdatter Kragh, Peder Løvergaard, Niels Løvergaard, Lars

Christensen og Kristoffer Jacobsen.

Peder Christensen Kragh var husmand i V. Torup, Vester Han Herred. Han

blev gift første gang med

Karen LARSDATTER #24

den 29. december 1853. Karen Larsdatter var født den 12. maj 1795 i

Manstrup, Bejstrup sogn. Hun døde den 31. oktober 1858 57 år gammel. Hun

var datter af Laurs Pedersen og hustru Maren Esbersdatter.

Enkemanden Peder Christensen Kragh blev gift anden gang den 24. juli 1859

i V. Torup med

Maren Kirstine NIELSDATTER #23,

der var født den 22. november 1815 i Lund, Lild sogn.

Forlovere ved brylluppet var Chresten Hansen og Chresten Jensen Krogaard,

begge af Torup. Maren Kirstine Nielsdatter var datter af gårdmand Niels

Nielsen og hustru Maren Kirstine Jensdatter L Lund, Lild sogn.

Hun blev døbt i kirken den 3. december 1815. Faddere ved dåben var: Else

Stefan Pedersdatter, gårdmandskone i Lund, pige Karen Laursdatter,

sammesteds, gårdmand Gregers Bak, Peder Højken og Søren Helms,

sammesteds. I dette ægteskab var sønnen Christian Pedersen Kragh, født den

15. november 1860.

Side 35


I

Slægten Kragh

CHRISTIAN PEDERSEN KRAGH #7

født den 15. november 1860 i Torup sogn som søn af husmand Peder

Christensen Kragh #22 og hustru Maren Kirstine Nielsdatter #23. Han døde

i Fjerritslev den 9. februar 1935.

Han blev døbt den 25. november 1860. Faddere ved dåben var: Beathe Ide

Christensdatter, boelsmand Jørgen Sørensen, Mette Bertelsdatter, gårdmand

Peder Christian Jensen, forpagter Niels Thomsen, alle af Torup og ungkarl

Niels Christensen Kragh af Vust.

Christian Pedersen Kragh var først gårdmand i Gøttrup, herefter en tid

købmand og senere proprietær i „Vanggaard“ i Haverslev, Øster Han Herred.

Ved det første ægteskab kaldes han ungkarl og handelsbetjent i Haverslev.

Han blev gift første gang den 14. oktober 1887 i Haverslev sogn med pige

MAREN ANDERSEN #9

forlovere ved brylluppet var købmand Svendsen, Haverslev og gårdmand Jens

Peder Andersen, Holmsø. Maren Andersen er født den 11. oktober 1869 i

Holmsø, Haverslev sogn, som datter af gårdmand Jens Peder Andersen og

hustru Karen Marie Nielsen af Holmsø, Haverslev sogn, og hun døde efter en

barnefødsel den 28. maj 1890 i Haverslev. Da angivet 20 år gammel.

Hun blev døbt, i kirken den 1. januar 1870.

Faddere ved dåben var: Gårdmand Chresten

Pedersen og hustru, Bejstrup, gårdmand Jens Clemmensen, skolelærer Nielsens

hustru, Kollerup og Jens Peder Larsen af Bejstrup.

I ægteskabet var barnet Kirstine Marie Kragh, født den 7. oktober 1888 i

Gøttrup.

Enkemanden Christian Pedersen Kragh blev gift anden gang den 15. november

1890 i Haverslev med pigen

ANE MARIE ANDERSEN #8

Forlovere ved brylluppet var gårdmand Jens Peder Andersen af Holmsø og

gårdmand Mogens Jensen af Bonderup Vang.

Ane Marie Andersen er f ødt i Holmsø, Haverslev sogn den 27. juli 1871, som

datter af gårdmand Jens Peder Andersen og hustru Karen Marie Nielsen, og

er således søster til Christian Pedersen Kraghs første hustru. Hun døde i

Husby, Kettrup sogn den 25. juli 1944.

Hun blev døbt i kirken den 5. november 1871. Faddere ved dåben var:

Skolelærer Nielsens hustru af Kollerup, gårdmand Anders Christensens

hustru, gårdmand Mads Chr. Pedersen, gårdmand Niels Christian Pedersen,

alle af Holmsø og Søren Christian Clemmensen af Haverslev.

Side 36


I.A.

I.A.1.

I.A.2.

I.A.2.a.

KIRSTINE MARIE KRAGH #20

Slægten Kragh

født den 7. oktober 1888 i Gøttrup. Gift den 5. juli 1918 i Haverslev med

STEFFEN ANDREAS STEFFENSEN #211

ungkarl og gårdejer, født den 23. marts 1885 i Haverslev. Søn af gårdejer

Niels Peter Steffensen #614 og hustru Mariane Lausen #615.

NIELS PETER STEFFENSEN #215

født den 20. april 1919 i Haverslev. Han døde i 1977. Han var gift med

OLGA LARSEN #617

Olga LARSEN er bosat: Hjortsholm Alle’ 6, København.

CHRISTIAN KRAGH STEFFENSEN #344

født den 13. juni 1920 i Haverslev. Gift den 21. maj 1950 i Aggersborg med

PETRA KATHRINE BREINHOLT HØJ #618

født i Hillerslev den 16. september 1921. Datter af gårdejer Jens Breinholt

Høj #619 og hustru Anna Jacobine Bjerre #620.

Bosat: Søndervangsvej 167, Haverslev Vang, 9690 Fjerritslev.

Christian Kragh Steffensen gik i skole i 7 år i Haverslev. Han var derefter ved

landbruget og fik selv gård i 1950 og overtog jorden i 1955. Var på efterskole

i 1935. I 1942 kom han på Gerlev Idrætsskole og på Kjærholm landbrugsskole

i 1945-46.

Petra Kathrine Breinholt Høj gik i skole i 7 år og var derpå i huset samt senere

på Odder Højskole. Siden giftermålet har hun været hjemmearbejdende

hustru.

STEFFEN ANDREAS STEFFENSEN #621

født den 9. november 1950 på sygehuset i Brovst. Tømrer. Han er opkaldt

efter bedstefaderen. Gift med

INGER MARIE BUSK CHRISTENSEN #626

ekspeditrice. Datter af landmand Otto Christensen #627 og hustru Lilly Busk

Andersen #628.

Bosat: Vesterbjergvej, Gøttrup, 9460 Brovst.

Side 37


I.A.2.a.1)

I.A.2.b.

I. A.2.b.1)

Slægten Kragh

Steffen Andreas Steffensen gik 8 år i skole og blev udlært i 1969. Kom i lære

som tømrer i Kollerup. Han var soldat ved ingeniørtropperne i Randers.

Rejste efter endt tjeneste til Fredensborg og Ølstykke, hvor han har arbejdet

som tømrer indtil l. marts 1976. Købte så landbrug i Vester Bjerre, men virker

fortsat som tømrer tillige - ansat hos Anders Jørgen Sønderstrup i Haverslev.

Hobby: landbrug,, biler og opfindelser.

Inger Marie Busk Christensen er opvokset i Vestrup og 7 års skolegang der.

Herpå 3 år med afgang fra 10. klasse, Århus. Handelsskole l år i Års. Herpå

i lære i Kaas Brugs - udlært der i 1980. Efter denne uddannelse blev hun ansat

i Vildsted Traktor & Maskinforretning som kontorassistent i 9 måneder.

Derpå ansat ved slagteriudsalget i Fjerritslev, hvor hun stadig virker. Hobby:

Håndarbejde og håndbold.

KENNETH STEFFENSEN #629

født den 14. april 1981 i Brovst.

JENS BREINHOLT STEFFENSEN #622

landbrugsmaskinsmed, bærer navnet Breinholt efter såvel moderen som

morfaderen. Født den 10. september 1952 i Haverslev sogn. Gift med

MARQURITE FREDERIKSEN #630

født den 12. juni 1955 i Øster Svenstrup. Datter af handelsmand Folmer

Erland Frederiksen og Grethe Marie Larsen.

Bosat: Løvhøjsvej 8, Skræm, 9690 Fjerritslev.

Jens Breinholt Steffensen er udgået af skolen efter 8 års skolegang. I lære

som landbrugsmaskinsmed i Monstrup og udlært der den 15. juli 1971. Han var

soldat i Hvorup (Aalborg) 1972-73. Deltog i kursus på Sjælland. I 1½ år smed

på Øland. Herpå soldat i 1½ år på Cypern. Får så selv en BP-tankstation på

Ålegårds mark. En periode lastbilchauffør og taxavognmand indtil 1981.

Begynder så som smed igen for et Odense firma, hvor han udsendes til et

arbejde i Norge. Herpå arbejder han som smed i Aalborg. Hobby: Landbrug,

Marqurite Frederiksen er udgået af skolen i Halvrimmen efter 9. klasse. En

tid ung pige i huset. Herpå hjalp hun til hjemme hos forældrene til 1973. Fra

1973-75 var hun ansat i køkkenet på Birkelse Kro. Siden var hun ansat hos

Brovst Fjerkræsslagteri i årene 1978-79. Endvidere har hun været en tid på

kontoret i en tømrer- og snedkerforretning. Nu virker hun som montrice.

Hendes hobby er: Håndarbejde og haven.

METTE STEFFENSEN #631

født den 28. oktober 1980 i Brovst.

Side 38


I.A.2.c.

I.A.2.d.

I.A.2.e.

I.A.3.

Slægten Kragh

JØRGEN KRAGH STEFFENSEN #623

født den 14. november 1955 i

Uddannet tømrer. Gift med

LENE KJÆR #634

Bosat: Holmsøvej 34 A, Haverslev, 9690 Fjerritslev.

ANNE-MARIE KRAGH STEFFENSEN #624

født den 29. januar 1958 i Haverslev. Gift med

THORKILD SØGAARD CHRISTENSEN #635

Bosat: Møllebakken 34, Øster-Svenstrup, 9460 Brovst.

JAN BREINHOLT STEFFENSEN #625

født den 29. januar 1962, landmand, bor hjemme.

POUL STEFFENSEN #370

født den 21. maj 1922 i Haverslev. Gift den 21. maj 1947 i Skt. Bendts kirke

i Ringsted med

TOVE GURLI CHRISTOFFERSEN #636

født den 4. marts 1925. Datter af Hans Christoffersen og hustru Anna Sofie

Hansen.

Bosat: Vallørækken 12, 4600 Køge.

Poul Steffensen blev uddannet landmand. Han var på landbrugsskolen Kærhave

ved Ringsted i årene 1944-45. Indkaldt til livgarden. Atter ved landbruget fra

1946-47. Han blev gift i 1947 og blev selvstædig til 1960, Sandby ved Ringsted.

Bestyrer ved et frugt- og plantegartneri i Vallø by frem til 1973. Han har siden

været ansat som ejendomsinspektør, og er desuden medlem af Venstres

Vælgerforening.

Tove Gurli Christoffersen har været på husholdningsskolen Haraldsborg ved

Roskilde. Endvidere har hun arbejdet med i gartneriet - hovedsageligt i

roserne. Hun er nu ansat som køkkenchef i en vuggestue.

Side 39


I.A.3.a.

I.A.3.a.l)

I.A.3.a.2)

I.A.3.b.

Slægten Kragh

HANS JØRGEN STEFFENSEN #639

født den 15. maj 1948 i Haslev. Gift den 3. juni 1972 i Sct. Jørgensbjerg med

ALICE JEPPESEN #641

sygehjælper, født den 17. marts 1952 i København. Datter af Peder Jeppesen

og hustru Grethe Pedersen.

Bosat: Hvedevænget 6, 4681 Herfølge.

Hans Jørgen Steffensen gik i skole i henholdsvis Sandby, Vallø og Haarlev.

Han var derefter 4 år i lære som reservedelsekspedient. Sin værnepligt

aftjente han i Vordingborg, Bådsmandsstrædes kaserne. Herefter kom han

tilbage til virksomheden Ford i Køge, hvor han nu er afdelingsleder. Han er

desuden medlem af Herfølge Boldklubs Venner og Køge Firma Fodbold.

Endvidere er han fodboldtræner.

Alice Jeppesen har gået i skole i København i 1 år samt yderligere 2 år i

Gundsølille. Hun kom efter endt skolegang i lære i Roskilde som frisør i et ½

år, derpå ½ år i en børnehave. Hun var så 2 år i huset og kom herefter ind som

sygehjælper og har virket ed dette fag i nu 11 år.

RENE STEFFENSEN #644

født den 11 november 1972 i Køge.

TINA STEFFENSEN #645

født den 27. februar 1974 i Køge.

ULLA STEFFENSEN #640

født den 25. juli 1952 i Ringsted. Gift den 27. september 1975 i Vallø sogns

kirke med

NIELS TORBEN LUNDDORPH THOMSEN #646

autolakerer, født den 15. juli 1950 i Vallø by. Søn af Ejnar Thomsen og hustru

Emmy Frandsen.

Bosat: Stærevej 3, Hellested pr. Hårlev.

Ulla Steffensen gik i skole i Sandby, Vallø by og Haslev - i alt 8 år. Kom så

på Stevns ungdomsskole i et år. Gik i lære som klinikassistent 2 år på

skoletandklinikken i Køge, og hun har de sidste 10 år været ansat hos en

tandlæge. Hun og hendes mand byggede i 1973 ejendommen, hvor de bor.

Hendes interesser er håndbold og hækling.

Side 40


I.A.3.b.l)

I.A.3.b.2)

I.A.4.

I.A.4.a.

Slægten Kragh

Niels, Thomsen gik 3 år i skole i Vallø by skole, derpå yderligere 7 år i Haslev.

Han kom så i lære som autolakerer i Strøby i 4 år, og han var derefter ansat

på et maskinsnedkeri i Lille Skensved. En tid også i et byggefirma i Greve. Sin

værnepligt aftjente han i Skrydstrup og på Stevns. Derefter blev han ansat på

Køge karrosserifabrik og er nu hos Madsen.

Hans interesser er fodbold, badminton og jagt.

KARINA L. THOMSEN #649

født den 25. juli 1975 i Fakse.

JEPPE THOMSEN #650

født den 28. marts 1980 i Fakse.

MAREN ELISABETH STEFFENSEN #371

født den 28. september 1924 i Haverslev. Gift den 12. februar 1950 i

Haverslev kirke med

ELGAARD HOLM RISAGER #651

gårdejer, født i Øslev Kettrup sogn, den 6. oktober 1925. Søn af gårdejer

Christian Peter Risager og hustru Maren Kathrine Nielsen, f. år 1900 i

Kettrup sogn.

Bosat: Øslev Byvej 6, 9690 Fjerritslev.

Maren Elisabeth Steffensen gik i skole i 8 år. Hun var endvidere på

ungdomsskole, på Haverslev-Løjbo Højskole samt på Ingerholm i 3 mdr.

Derefter havde hun forskellige pladser i København og på Fyn. Hun har

desuden været medlem af skolenævnet.

Elgaard Holm Risager gik i Kettrup skole i 7 år. Kom så til landbruget og købte

ejendom først i Tolstrup ved Løgstør, og havde den ejendom i 6 år. Han købte

så en anden ejendom i Salling, som han drev i 3 år, hvorpå han købte en

ejendom i Haverslev. Han har desuden drevet og ejet adskillige andre

ejendomme.

POUL KRISTIAN RISAGER #654

født den 2. september 1952 i Løgstør. Gift med

BIRGIT KLITGAARD MADSEN #694

den l. maj 1982 i Malle Kirke, Malle sogn.

Side 41


I. A.4a.1)

I.A.4.b.

I.A.4.b.1.)

Slægten Kragh

Birgit Klitgaard Madsen er født den 18. april 1957 i Aalborg Domsogn. Datter

af malermester Erik Madsen og hustru Ellen Tove Pedersen.

Poul Kristian Risager er lærer. Birgit Risager er sygehjælper.

Bosat: Ranumvej 53, 9670 Løgstør.

Poul Kristian Risager tog handelsskoleeksamen i 1970. Bankuddannelse i

årene 1970-72. Han tog studentereksamen på et studenterkursus i årene

1972-74. Sin værnepligt aftjente han i 1975. Endvidere blev han stud. med. i

1975-77. Uud. Shj. (77-d.d.), Ranum Seminarium 1978-82. Lærer på

Vesthimmerlands Forberedelseskursus fra 1982.

Birgit Klitgaard Madsen var au-pair pige fra 1974-75 og tog Hf-eksamen i

1975-77. Sygehjælperuddannelse i 1980-81. Siden 1981 har hun virket som

sygehjælper.

MORTEN KRISTIAN RISAGER #697

født den 27. januar 1982 i Aalborg.

INGE-BRITT RISAGER #655

født den 17. september 1954 på Tolstrup Vester mark i Næsborg sogn. Gift

i Kettrup kirke den 29. juni 1974 med

JENS JAKOBSEN #656

kontorleder, født den 23. september 1952 i Malle Hedegaard, som søn af

Thomas Peter Jakobsen #657og hustru Maren Kirstine Nielsen #658. Thomas

Peter Jakobsen døde den 25. februar 1976.

Bosat: Mølleparken 27, Jels, 6630 Rødding.

Inge-Britt Risager gik i skole i Fjerritslev kommuneskole i 9 år og l år på

Haubro ungdomsskole. Hun tog handelseksamen fra Års. Hun var derefter 4

måneder på Ry Højskole, dernæst ½ år i huset. Hun var derpå ansat 3 år på

Skandinavisk Tobakskompagni i Skalborg. Inge-Britt Risager bærer nu også

mellemnavnet Holm. Hendes børn fik det ligeledes, da de skulle døbes. Det

er hendes bedstemors ungpigenavn og hendes fars mellemnavn. Hun fører nu

selv navnet Inge-Britt Holm Jakobsen.

Jens Jakobsen gik fra 8.-10. klasse på Ranum øvelsesskole. Han kom derpå

i lære på kontoret på Løgstør Slagteri. Endvidere har han været på 3 måneders

studieophold i England. Gjorde CF-tjeneste i Thisted. Han var så en tid ansat

som kontorassistent på Sundby Slagteri (i Nr. Sundby), Meatcut i Aalborg og

er nu kontorleder i Rødding på Celebrityslagterierne.

UFFE HOLM JAKOBSEN #659

født den 11 februar 1976 i Aalborg.

Side 42


I.A.4.b.2.)

I.A.4.b.3.)

I.A.4.c.

I.A.4.1.)

I.A.4.c.2.)

I.A.4.d.

BERIT HOLM JAKOBSEN #660

Slægten Kragh

født den 11 september 1978 i Haderslev.

MAIKEN HOLM JAKOBSEN #661

født den 10. oktober 1979 i Haderslev.

BIRTHE MERETHE RISAGER #662

født den 24. maj 1956, Salling mark, Salling sogn, Slet Herred. Gift i Kettrup

kirke den 16. december 1977 med

PER KOLD KRISTIANSEN #663

maskinstationsindehaver, født den 11 november 1954 i Aalborg, som søn af

afdelingsleder Aage Gunner Kristiansen og, hustru Inga Kold.

Bosat: Trekronervej 527, 9690 Fjerritslev.

Birthe Merethe Risager tog Hf-eksamen og senere handelsskoleeksamen i

årene 1977-78. l dag virker hun som medhjælpende hustru.

Per Kold Kristiansen aftjente sin ,værnepligt omkring året 1973. Han købte

som 17-årig halvpart i en maskinstation, som han fortsat driver sammen med

sin hustru.

KIM KOLD KRISTIANSEN #666

født den 16. marts 1976 på Brovst sygehus.

MADS KOLD KRISTIANSEN #667

født den 4. november 1981 på Brovst sygehus.

KARSTEN HOLM RISAGER #668

født den 18. januar 1958 i Næsborg sogn. Efter endt realeksamen var han l år

på handelsskole. Derefter kom han i lære og blev udlært som lagerekspedient

i autobranchen. Han arbejder nu som chauffør.

Bosat: Øslev Byvej 6, 9690 Fjerritslev.

Side 43


I.A.5.

I.A.5.a.

I.A.5.b.

I.A.5.c.

MARY ANNA STEFFENSEN #372

Slægten Kragh

født den 2. november 1926 i Haverslev Vang. Gift i Haverslev kirke den 12.

juli 1947 med

MORTEN SKOV #669

gårdejer, født i Ollerup den 14. april 1919. Søn af gårdejer Peder Skov Larsen,

Ringsbjerg, Ollerup og hustru Marie Madsen.

Bosat: “Ringsbjervej”, Svendborgvej 106, 5262 Ollerup.

Efter realeksamen kom Mary Anna Steffensen på husholdningsskole og blev

ved giftermålet med gårdejer Morten Skov hjemmearbejdende husmoder.

Morten Skov gik i friskole, og efter denne kom han på efterskole. Siden havde

han ophold på gymnastikhøjskole og landbrugsskole. Derefter blev han

forpagter af fødegården “Ringsbjerg” og senere ejer af samme. Han har

igennem arene bl.a. været formand for friskolen, Brugsforeningen,

børnehjemmet “Brandts Minde”, vandværket og er desuden medlem af

menighedsrådet, og han har været kirkesanger og kirkeværge i 30 år.

Familien på hans fædrene side hed oprindeligt SKOV LARSEN, men navnet

Larsen blev slettet i 1964, da det ikke havde været brugt i 2 slægtled.

LENE SKOV #672

født den 8. maj 1948 i Svendborg, adjunkt, cand. mag.

Bosat: Haraldsgade 25, 4. th., 2200 København N.

KIRSTEN MARIE SKOV #673

født den 25. marts 1950 i Ollerup. Gift med

JENS HAGEDORN THOMSEN #677

lærer.

Bosat: Byvejen 75, Gummerup, 5620 Glamsbjerg.

PEDER SKOV #674

født den 5. maj 1952 i Ollerup, driftsleder, gift med

BENTE STYRBÆK LARSEN #678

sygeplejerske.

Bosat: Nørremarksvej 14, 5762 Vester Skerninge.

Side 44


I.A.5.d.

I.A.5.e.

I.A.6.

I.A.6.a.

I.A.6.b.

I.A.6.c.

ANDREAS SKOV #675

Slægten Kragh

født den l. oktober 1953 i Ollerup. Han er elektrikeruddannet, 1974, elingeniør

1979. Afdelingsleder i Det Danske Stålvalseværk A/S, 1982.

Bosat: Lærkestien 4, 3300 Frederiksværk.

THOMAS SKOV #676

født den 13. november 1956 i Ollerup.

Bosat: “Ringsbjerg”, Svendborgvej 106, 5262 Ollerup.

ELSE STEFFENSEN #373

født den 10 august 1928 i Haverslev Vang. Gift i Haverslev kirke den l. januar

1949 med

CHRISTIAN MALGAARD HANSEN #679

købmand, født i Moseby den 7. februar 1922.

Bosat: Holmsøvej 19, Haverslev 9690 Fjerritslev.

LISBETH MALGAARD HANSEN #680

født den 16. september 1949 i Viborg. Bosat i Holstebro.

BIRGIT MALGAARD HANSEN #681

født den 15. maj 1951 i Haverslev.

Gift med

GERT GRAS #698

Ægteparret er bosat i Tyskland.

INGER MALGAARD HANSEN #682

født den 25. august 1955 i Haverslev.

Side 45


I.A.6.d.

I.B.

I.B.1

I.B.1.a.

Slægten Kragh

HANNE MALGAARD HANSEN #683

født den 18. januar 1961 i Haverslev.

MAREN KRAGH #21

født den 22. marts 1890 i Haverslev. Død den 28. februar 1929 i Ajstrup sogn.

Hun blev gift den 19. september 1922 i Haverslev med

VALDEMAR SKIFTER SKRIVER #374

ungkarl og gårdejer fra Ørsted Mark, Hvilsager sogn, søn af gårdmand

Rasmus Jacobsen Skriver og hustru Ane Sofie Marie.

Maren Kragh døde på gården Sindholt og blev begravet på Haverslev

kirkegård.

ANDERS CHRISTIAN SKRIVER #375

født den 24. maj 1923 i Hvilsager i Mørke sogn. Søn af Maren Kragh og

ejendomshandler Valdemar Skifter Skriver. Gift i New. York den 31.

december 1960 med

HILDA CHRISTINE EBSEN #686

født i Åbenrå den 20. februar 1936. Datter af maskinmester Jacob Ebsen og

hustru Ella Anna Maria Damm.

Bosat: Stejlbjergvej 13, Bredballestrand, 7100 Vejle.

Anders Christian Skriver gik i skole i Århus, og efter endt skolegang tog han

ud at sejle. Han tog styrmandseksamen fra Fanø Navigationsskole i 1951, og

i 1953 skibsførereksamen sammesteds. Efter at have sejlet en del år som

styrmand og overstyrmand, blev han udnævnt til skibsfører i 1967. Han er

stadig aktiv i udenrigsfart.

Hilda Christine Ebsen gik i skole på Åbenrå Statsskole. Hun blev udnævnt

som fotograf i 1955, og blev siden ansat i et handelsfirma i Sydvestafrika i 4

år. Uddannelse i sprog.

KAREN SKRIVER #689

født den 10. april 1962 i Sct. Nicolai sogn i Vejle.

Bosat: Vardevej 76 C, II, t,., 7100 Vejle.

Karen Skriver har afsluttet 10. klasse på folkeskolen i Bredballe, hvorpå hun

tog Hf-eksamen i 1981. Hun var derefter 3 måneder i USA, hvor hun

underviste i sejlsport. Derpå var hun 3 måneder i Østrig som au-pair pige, men

Side 46


I.C.

I.C.1.

l.C.1.a.

I.C.1.a.l)

Slægten Kragh

læste samtidig tysk og Musik ved universitetet i Wien. Den 31. december

1983 vil hun påbegynde en shippinguddannelse i København.

Af almindelige fritidsaktiviteter igennem hele hendes skoletid kan nævnes

sejlsport, hvilken hun har dyrket siden hun var 11 år gammel; derforuden

spejder, hvor hun har været tropsassistent og leder for seniorspejderne - i alt

4 år - elevrådsmedlem 2 år i folkeskolen og andre 2 år elevrådsrepræsentant

på gymnasiet. Desuden har hun sunget og været medlem af et kirkekor 3 år

i Vejle.

PEDER CHRISTENSEN KRAGH #10

født den 15. september 1891. Død i 1972. Gift med

MATHILDE MADSEN #55

død i 1968. Hun var datter af arbejdsmand Mads Kresten Madsen og hustru

Kathrine Madsen.

SVEND AAGE KRAGH #56

født den 23. februar 1928, tidligere cykelhandler. Gift med

KIRSTEN HINTZE #376

født den 4. marts 1932. Død den 18. september 1981. Datter af dommer Knud

Hintze og hustru Johanne Sophie Rasmussen - sidstnævnte født den 25. marts

1899.

Bosat: Fischersgade 26, 9670 Løgstør.

BERIT HINTZE #377

født den 24. februar 1958 i Løgstør. Gift med

KAJ ERIK LARSEN #378

specialarbejder.

Bosat: Fredensgade 4, 9670 Løgstør.

Berit Hintze tog Hf-eksamen i 1976.

JIMMI HINTZE LARSEN #379

født den 16. august 1976 i Løgstør.

Side 47


I.C.l.a.2

I.D.

I.E.

I.E.l.

STINA HINTZE LARSEN #380

født den 30. november 1979.

PEDER CLEMEN KRAGH #11

Slægten Kragh

født den 24. januar 1893 i Haverslev. Død på Aalborg sygehus den 15. marts

1964. Konfirmeret i Haverslev kirke 1907. Gift i Pårup den 28. april 1929 med

PETRA JØRGENSEN #57

født i Pårup sogn den 17. maj 1903. Datter af gårdejer Hans Jørgensen og

hustru Maren Hansine Rasmussen.

Petra Jørgensen er død i Fjerritslev den 7. november 1980.

KARIN MARY KRAGH #12

født på ”Vangaard” den 2. maj 1895 i Haverslev sogn. Gift med

JENS CHRISTIAN JENSEN SVENSTRUP #58

murer, født i Haverslev den 21. februar 1895. Søn af husmand Niels Jensen

Svenstrup og hustru Ane Kirstine Larsen.

Bosat: Aggersundvej 59, Aagaardsmark, 9690 Fjerritslev.

ANNA EMILIE SVENSTRUP #59

født i Bøjstrup den 11. august 1923. Viceskoleinspektør. Gift i Kettrup den

9. juli 1949 med

HOLGER ANDERSEN #383

direktør, født i Thisted den 12. november 1926. Søn af slagtermester Anton

Andersen og hustru Amelia Pedersen.

Bosat: Thorstedvej 41, 7700 Thisted.

Anna Emilie Svenstrup gik 7 år i skole i Kettrup og tog lærereksamen fra

Ranum. Ansat som lærer i Råslev, Løgstør og Tingstrup siden 1950. Hun blev

ansat som viceskoleinspektør den 1. august 1964 ved Tingstrup Skole, Thisted

Kommune.

Holger Andersen gik i Thisted Borgerskole i 8 år. Han kom derefter i

slagterlære i 1940-45. Slagtersvend indtil 1960, hvorpå han blev ansat som

assurandør i Nye Danske. Han startede sin egen virksomhed i 1974,

HOLGER ANDERSEN ApS. Desuden kan det oplyses, at han købte en

ejendom i 1949, og at han var soldat i Viborg i 1947.

Side 48


I.E.l.a.

I.E.l.a.1)

I.E.l.a.2)

I.E.l.b.

I.E.2.

Slægten Kragh

JENS ANTON SVENSTRUP ANDERSEN #386

født den 12. november 1953 i Thisted. Arkitekt. Gift i Thisted den 28. juni

1980 med

GERDA RISGAARD BRUHN #387

sygeplejerske, født i Thisted den 2. februar 1955. Datter af direktør Egon

Hyldahl Bruhn og hustru Grete Risgaard Frederiksen.

Bosat: Tingstrupvej 27, 7700 Thisted.

Jens Andersen tog efter folkeskolen, teknisk forberedelseseksamen 1969,

realeksamen 1972, svendebrev som tømrer 1975, bygningskonstruktør BTH

fra Byggeteknisk Højskole i Horsens den 1. januar 1979, militærtjeneste ved

civilforsvaret 1979, ansat hos arkitektfirma 1979-80. Ansat i tømrer- og

snedkerfirma som tilsynsførende konduktør samt beregnings- og

tegningsarbejder fra 1980.

Gerda Risgaard Bruhn Gennemgik folkeskolen og tog realeksamen i 1972.

Hun blev uddannet sygeplejerske i 1976. Siden har hun arbejdet ved Horsens

og Thisted sygehuse.

MARIA BRUHN ANDERSEN #390

født den 27. oktober 1978 i Horsens.

THOMAS BRUHN ANDERSEN #391

født den 18. juni 1981 i Thisted.

KNUD SVENSTRUP ANDERSEN #392

født den 8. januar 1963 i Thisted, skoleelev. Han bor hjemme.

CHRISTIAN KRAGH SVENSTRUP #60

født i Kettrup den 15. november 1924. Gårdejer og ugift.

Bosat: Aggersundvej 159, Aagaardsmark, 9690 Fjerritslev.

Christian Kragh Svenstrup gik i skole i Kettrup i 7 år. Efter endt skolegang

havde han plads ved landbruget. Endvidere har han været 5 måneder på

Vallekilde Højskole samt 9 måneder på Korinth Højskole på Fyn. Sin værnepligt

aftjente han på Sjælland og lå bl.a. i Værløse og i Lundtofte. Han har været

hjemme siden som karl på ejendommen, som han senere forpagtede og siden

hen overtog helt. Desuden medlem af bestyrelsen for mejeriet.

Side 49


I.E.3.

I.E.3.a.

I.E.3.b.

I.E.4.

KAREN SVENSTRUP #61

Slægten Kragh

født i Kettrup sogn den 27. august 1926. Gift i Kettrup kirke den 13. marts

1955 med

SVEND PETERSEN #395

revalideringskonsulent, afdelingsleder, født den 16. oktober 1914 på

Rigshospitalet. Søn af postbud Peter Kristian Petersen og Anna Marie Olsen.

Karen Svenstrup var efter endt skolegang i huset. Desuden en tid økonoma

på Sølager, Hundested/Lynæs.

OLE SVENSTRUP PETERSEN #396

født den 18. februar 1958 i Hundested.

POUL SVENSTRUP PETERSEN #397

født den 7. maj 1960 i Hundested.

ELSA SVENSTRUP #62

født i Aagaard den 19. marts 1930. Gift i København den 6. juni 1953 med

BENDT ERNST EKSTEEN KRISTENSEN #400

gårdejer, født i København den 20. maj 1926. Søn af organist ved Tåstrup

Nykirke, Johannes Kristensen og hustru Astrid Nathalie Konstance Eksteen.

Bosat: Thisted Landevej 222, Birkelse, 9440 Aabybro.

Elsa Svenstrup gik i skole på Kettrup skole samt på realskolen i Thisted og var

i huset hos amtslægen i Thisted. Sygeplejerskeelev på Kommunehospitalet

1953. Boede i Glostrup et par år og 5 år på New Zeeland. Siden 1966 har hun

været sygeplejerske i Brovst.

Bendt Ernst Eksteen Kristensens skolegang var 7 år på Tåstrup Borgerskole.

Uddannet møbelsnedker i 1945. Han rejste så til Sverige i 1 år, derefter til

Canada - også i 1 år. Havde da i en periode arbejde som snedker i Glostrup.

Rejste så til New Zeeland, hvor han opholdt sig med familien i 5 år. Købte

ejendom Han har været i bestyrelsen for brugs- og foderstofforeningen.

Stævningsmand i området, hvor han bor. Vagtmester ved kriminalretten i

Aalborg.

Side 50


I.E.4.a.

I.E.4.a.1)

I.E.5.

FINN KRISTENSEN #403

Slægten Kragh

født i Glostrup den 17. august 1954, mekaniker, gift med

ELLEN MARGRETHE JUNGERSEN #404

født i Birkelse den 24. august 1958. Datter af gårdejer Peder Jungersen og

hustru Else Larsen.

MONA KRISTENSEN #407

født den 25. maj 1981 i Brovst.

IDA MARIE SVENSTRUP #63

født på Aagaards mark den 17. april 1935 i Kettrup sogn, lærer. Gift i

Kettrup kirke, Kettrup sogn, den 5. april 1958 med

KAI KNUDSEN #408

skoleinspektør,

født i Vejgaard sogn den 5. april 1936. Søn af skibstømrer Niels Peter

Knudsen og hustru Anna Alfrida Christensen.

Bosat: Dalen 16, 3390 Hundested.

Ida Marie Svenstrup havde sin første skolegang i Kettrup skole fra 1942-48.

Fra 1948-51 Fjerritslev Realskole, hvor hun tog realeksamen. Studentereksamen

fra Thisted Gymnasium - nysproglig linje, 1954. Lærereksamen fra Ranum

Statsseminarium i 1957. Ansat i Hundested samme år. Flyttede i 1970 med til

den nye skole, da denne blev bygget. Har siden 1974 ledet udvekslingsture til

Manchester med skoleelever.

Strøtanker om mit hjem

af Ida Marie Knudsen, født Svenstrup. Hundested, søndag den 28. februar

1982.

”Ved nærmere eftertanke finder jeg det vanskeligt at skrive om mit hjem. Der

er 3 muligheder: de nøgne kendsgerninger, strøtanker, eller en bog. Bogen er

urealistisk, kendsgerningerne har I, altså er der strøtankerne tilbage, og de er

nok ingenting værd i denne sammenhæng, men jeg kan forsøge og giver

samtidig en HELHJERTET tilladelse til at “arkivere det lodret” (i papirkurven.

Jeg blev født i 1935, så mine første reelle minder er fra begyndelsen af

fyrrerne. Min mor, Karin Mary Kragh, var svagelig og kunne derfor ikke tage

“tunge tag”. Han var et fint menneske, meget stilfærdig og blid. Hendes sind

var i min første barndom meget grublende og mørkt. Det ændrede sig dog med

Side 51


Slægten Kragh

årene, og hendes sind ble, langt lysere og gladere de sidste 20 år af hendes liv.

Mor bestemte alle detaljer i hjemmet, uden at far fik mistanke om det. Kun det

økonomiske holdt hun sig respektfuldt på afstand af. Mor var næsten aldrig

vred, men hun led lidt af “den Kraghske surhed”. Næsten alle mors søskende

og de fleste fætre og kusiner på mors side lider og led under den - eller rettere:

vore omgivelser lider. Vi bliver inderligt møgeutilfredse med vore nærmeste

omgivelser. Hvis i skal sige noget, bliver det arrige vris, men helst tier ,i

bomstille. Og det er de andres skyld, for vi bliver ikke retfærdigt behandlet

osv. osv. Tilstanden varer fra nogle timer til flere dage, og ret beset er

årsagerne oftest de rene bagateller. Jeg selv er vistnok efterhånden ret god

til at tage det i opløbet, men dette karakteristiske familietræk er også hos mig

ganske tydeligt. Men vi bliver som omtalt sjældent virkeligt vrede. En typisk

Kragh skælder ikke ud.

Min mor var det mest pinligt ordentlige menneske, jeg har kendt. Jeg har aldrig

set hende med en plet på tøjet eller med snavsede hænder. Jeg husker engang,

hvor jeg gik på seminariet og havde husgerning. Om lørdagen spildte jeg på

komfuret og tørrede omgående op, idet jeg fortalte mor, at vi havde lært den

regel, at det var nemmest at tørre det op med det samme. Mor tyggede længe

på det, så kom det stilfærdigt: “jeg synes, det er nemmere at lade være med

at spilde”. Jeg vil ikke sige, at “den sad”, for det var ikke meningen med den

bemærkning. Det var en tør konstatering, men i samme øjeblik bemærkningen

faldt, vidste jeg, at MOR SPILDTE ALDRIG EN DRÅBE.

Efter min opfattelse tog far sig af det grove i opdragelsen, mens mor klarede

de finere nuancer.

Altså: Den, der ikke vil høre, må føle (far). (Han slog mig aldrig. Det var i

overført betydning).

Den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden (far).

Der er mere mellem himmel og jord ... (mor).

Ikke en fugl falder til jorden ... (mor).

Du må ikke stjæle (far).

Ær din far og mor (mor).

Pas tiden (far).

Inge krogveje i tanke eller gerning (far).

Ingen børn uden for ægteskabet (!!) (far) osv. osv.

Far klarede kroppen, mor sjælen.

Min far - JENS CHRISTIAN JENSEN SVENSTRUP - var utrolig. At sige at

han var “en levende ånd”, ville være århundredets underdrivelse. Han var

spillende fantasifuld og tog min ånd med sig på fantastiske rejser gennem tid

og rum. Han vidste meget, men ja ikke noget sammenlignet med folk, der har

studeret ting og sager.

Nej , hans viden var af en anden slags. HAN GJORDE SIG TANKER. Han

læste, hvad han kom i nærheden af. Et eksempel: en avisartikel beskæftigede

sig med Ramses den Anden. Resten var denne flyvske fantasi, der byggede

ovenpå. Starten lød: “Ida, hvad tror du egentlig Ramses havde i tankerne da

og så i løbet af ganske kort tid var vi i Ægypten på den tid. Vi tænkte ikke mere

som to mennesker, der sad på hver sin trebenede malkeskammel og skrællede

kartofler.

Side 52


Slægten Kragh

Mor spurgte aldrig, hvorfor vi var så længe om de kartofler. Hun havde ikke

noget imod historie eller nulevende personer, men hvis det var personer fra

biblen, der holdt for, var hun bekymret over os. Far betvivlede for øvrigt aldrig,

at jeg vidste, hvad han snakkede om. Jeg havde jo studeret og måtte vel kende

min historie og litteraturen!!

Dansk og nordisk litteratur, især det, der var skrevet på vers, fyldte en stor del

af min barndom. Far og mor gik i klasse sammen i den toklassede skole i

Haverslev hos lærer Rønnø. Han må have været et fantastisk dygtigt menneske.

Så længe jeg boede hjemme, dvs. til jeg havde taget min realeksamen, kunne

far hjælpe mig med regnestykkerne og mor med de danske stile. Det er godt

klaret med 7 års skolegang halvtreds år tidligere. Samme lærer havde ,akt

deres glæde ved poesi så grundigt, at de selv i de sidste år, mor levede, kunne

citere digte og sange, som de ikke havde hørt siden skolegangen. Det skete

ved fælles hjælp, som regel ved måltiderne, og ville en linje ikke “manifestere”

sig, ja så kom det måske dagen efter. Den af dem, der var kommet i tanker

om det, sagde linjen, ikke hele digtet. Det skete helt uden triumf, kun med dyb

glæde over, at digtet nu var fuldendt.

Også digterne og forfatterne, altså litteraturhistorien, var de godt hjemme i.

I det hele taget fandt jeg senere hen, at kulturlivet på landet var langt mere

levende end i byerne. På landet måtte man selv sørge for at fremskaffe

mennesker, der kunne holde foredrag om ting, de var hjemme i, og selvfølgelig

kom unge og gamle og hørte om Gustav Wied, hvis de ikke havde en ganske

særlig undskyldning for at udeblive.

En anden ganske speciel ting med far må også nævnes. Hans mange, skøre,

skægge, burleske, højtidelige eller yndefulde faste vendinger. Ingen andre

brugte disse vendinger. Ingen, heller ikke far, der nærmest tog det ilde op, hvis

vi nævnede det, kunne regne ud, hvor udtrykkene stammede fra. Det må være

lyde, der har behaget hans øre. Lyde som så kom ubevidst til ham ved

bestemte lejligheder og stemninger: En hest, der i kådhed trådte over skaglen,

fremkaldte omgående et vredt: KALDÆERNES HØJSLUFLØJS! Mystisk.

Kaldæerne ved vi jo nok, hvad er, men resten! En mørk sky, der trækker op

fra øst en efterårsdag. Et pludseligt hidsigt vindstød i de nøgne træer: OG

UDE STORMEN TRUER - sagt med dyb højtidelig Poul Reumert-røst. Det

gav en gysende uhygge langs rygraden, men også en ubestemt glæde ved, at

vi havde huset og far og mor. Stormen truede altså andre, ikke mig. Far havde

i hundredvis af den slags. - Åh ja, der var drama i luften omkring min far, - og

hele tiden sørgede mor for at holde ham tøjret i forklædesnorene, så han ikke

lettede helt.

Mor rystede noget på hovedet af hans mange tillidshverv - han havde utallige

- og det er håbløst at nævne dem, men sogneråd og slagteribestyrelsen var nok

de to, der tog mest tid - men mor var alligevel stolt af ha.. Det var en svær

indrømmelse, for man måtte ikke vise, at man var stolt over sig og sine, mente

mor. Hun kom dog til at røbe det med stoltheden, engang vi var alene, og jeg

kunne se, hun bagefter var lidt rystet over sin egen letfærdighed. Mor var

simpelt hen sød!”

Kai Knudsen havde sin skolegang først på Vejgaard Vestre Skole og siden

Vejgaard Østre Skole i årene 1943-53. Realeksamen i året 1953. Ophold på

Ranum Statsseminarium 1953-57. Lærereksamen 1957. Militærtjeneste i

Livgarden l. september til 31. december 1958. Folkeskolelærer i Hundested

fra den l. januar 1959. 1963- 66 leder af Hundested kommunale Aftenskole.

Side 53


I.E.5.a.

I.E.5.b.

I.E.5.c.

I.F.

Slægten Kragh

Fra den l. august 1967 til den l. april 1970 viceskoleinspektør ved Hundested

skole. l. april 1970 udnævnt til skoleinspektør ved Lerbjergskolen, Hundested.

l. januar 1977 udnævnt til ledende skoleinspektør i Hundested Kommune.

1964-68 bestyrelsesmedlem i Hundested Idrætsforening og Hundested

Sportsunion. 1972-81 bestyrelsesmedlem i Hundested Idrætsklub - sammesteds,

sekretær i årene 1972-74, og i årene 1974-78 formand for samme. Siden 1981

kasserer i Hundested Idrætsklub.

PETER SVENSTRUP KNUDSEN #411

født den 8. januar 1959. Studerende. Ugift. Bor hjemme.

ANNE TRINE KNUDSEN #412

født den 26. juli 1960 i Hundested. Studerende. Ugift.

Bosat: Nørregade 79 A, 3390 Hundested.

LARS SVENSTRUP KNUDSEN #413

født den 30.4.1969 i København. Død samme dag.

CHRISTIAN VALDEMAR KRAGH #13

født på Vanggaard den 27. august 1896 i Haverslev sogn. Død i maj 1938.

Begravet på Jetsmark kirkegård. Gift i Aaby kirke 1933 med

KARLA BRANSAGER SØRENSEN #64

født i Jetsmark den 24. juni 1901, Jetsmark sogn. Datter af landmand Søren

Christian Sørensen og hustru Maren Kirstine Kristensen.

Bosat: Trekronervej 293, Bonderup, 9690 Fjerritslev.

Christian Valdemar Kragh ejede ved giftermålet i 1933 Enggaarden Kaas. Da

han døde i 1938, drev enken gården videre ved hjælp af en bestyrer, indtil han

solgte den i 1942.

Derpå købte hun en mindre ejendom i Pandrup, som hun også drev ved hjælp

af en bestyrer. Så byttede hun efter nogle år med Klitgården i Fjerritslev, som

hun drev i 9 år. Så byttedes der gårde på ny, og da blev det til en gård i

Bonderup, hvor hun nu har boet i 26 år.

Karla Sørensen har efter endt skolegang bl.a. været sygeplejeelev i Aalborg,

haft ophold på Nr. Nissum Højskole, været ansat i en menighedsbørnehave

som medhjælper på Amager, haft pladser i større husholdninger og ikke mindst

været en ferm kokkepige i huset hos kunstmaler Mourier-Petersen og familie.

Side 54


I.F.1.

I.F.2.

I.F.2.a.

I.F.2.b.

I.G.

I.H.

ARNE KRAGH #65

Slægten Kragh

født den l. maj 1934 i Jetsmark.

Bosat: Trekronervej 293, Bonderup, 9690 Fjerritslev.

TAGE KRAGH #66

født den 5. april 1939 i Jetsmark. Gift med

LISSY HØJEN #416

født den 27. juli 1942 i Snæbum. De er begge revisorer

Bosat: Irisvej 13, 9440 Aabybro.

JENS OLE KRAGH #417

født den 28. februar 1969 i Aabybro.

TORBEN KRAGH #418

født den 20. maj 1975 i Aabybro.

CARL FREDERIK SOFUS KRAGH #14

født den 22. juni 1898 og død de. 8. juli samme år.

ANNA RIGMOR KRAGH #15

født på Vanggaard den 29. maj 1899, Haverslev sogn, Øster Han Herred. Gift

i Haverslev kirke den 18. maj 1926 med

PEDER MYRUP #67

landmand, født i Lild sogn, Vester Han Herred, den 4. juli 1895. Død i Amtoft

den 17. marts 1977. Søn af husmand Kristian Bliksted Pedersen og hustru

Bolette Marie Jakobsen. Peder Myrup fik slettet navnet Pedersen i 1973.

Bosat: Arupvej 5, 7742 Vanløse.

Peder Myrup gik i Glæde skole. Senere på Borris Landbrugsskole. Infanterist

under l. Verdenskrig. Han har tjent forskellige steder ved landbruget. I 1926

købte han landejendommen Arupvej 5. Han ofrede sig mest for hjemmet.

Endvidere var han i bestyrelsen for et par foreninger. Han sad bl.a. i Vesløs

Side 55


I.H.1.

I.H.2.

Slægten Kragh

Valgmenighed, som familien var stærkt knyttet til. Efter en lungebetændelse

og årebetændelse var der ikke så mange kræfter tilbage. Peder Myrup og

hustruen solgte dyrene, men blev boende på ejendommen, og lejede jorden ud.

De sidste år var der ikke mange kræfter i behold, men Peder Myrup var

åndsfri til det sidste.

Anna Rigmor Kragh om sig selv: “Min skolegang var i Haverslev skole, en toklasses

skole, hvor l. og 2. klasse en dag og 4. og 5. klasse en anden dag. Vi

var ca. 80 børn de første år og kun én lærer Rønnø, senere fik vi en lærerinde

til hjælp. Vor skolevej var lang. Det tog en ½ time, og det var altid på gåben.

Vi forsømte næsten aldrig. Vi var altid glade for at komme i skole.

Jeg har haft forskellige pladser hos pastoren i Romdrup og pastor Andersen

i Væhr og som husjomfru på Brændstrupgaard. Jeg har været på Roskilde

Højskole. I bestyrelsen for valgmenigheden i Vesløs. Som hustru har jeg

været hjemme og passet hjem og børn, og hjulpet i marken om sommeren og

ved tærskningen om vinteren.

Jeg var hjemme på Vanggaard, til jeg var 18 år. Vi var 12 søskende, hvoraf

de 2 ældste piger var halvsøstre, hvis moder, var min moster. Vi var 3 piger,

der hjalp hinanden. Det gav en masse arbejde at være så mange. Vi fik lært

at vaske, stryge, bage i stor ovn, brygge øl, slagte gris, får og ænder. Vi havde

en stor have, som også blev holdt. Om sommeren var vi med i marken, og det

var vi pigers arbejde at malke, passe høns og vaske transportspande. Men vi

fik også lov til at være med til gymnastik, dans og møder. Først var det

afholdsforeningen, siden gik det over til ungdomsforeningen, og der havde vi

mange skønne timer.

Var vi til dans, var det hele natten, og når vi kom hjem, gik vi ud at malke. Da

jeg var 15 år, malkede jeg mine 7-8 køer hver gang, men jeg følte aldrig

arbejdet som en byrde. Jeg har været glad for, at jeg havde gode kræfter og

elsker den dag i dag, at komme lidt ud at arbejde i haven, men gigten har sat

sig i knæene.”

AASE KRAGH MYRUP #68

født den 30. august i Amtoft, Arup sogn 1930. Forstander.

Bosat: Østergade 75, 8370 Hadsten.

Aase Kragh Myrup tog husholdningslærereksamen fra “Ankerhus” i 1954.

Askov Højskole, 1954-55. Struer Husholdningsskole, 1955-73.

Videreuddannelse ved Århus Universitets specialkursus i husholdning, 1968-

69 på ernæringslinjen og 1974-75 på økonomilinjen. Forstander på Hadsten

Husholdningsskole fra den l. januar 1976.

OLAV KRAGH MYRUP #69

født den 26. oktober 1934 i Arup sogn. Husmand.

Bosat: Rud Kirkevej 50, Trustrup, 8900 Randers.

Side 56


I.J.

I.K.

I.K.1.

OSKAR FREDERIK KRAGH #16

Slægten Kragh

født den 24. april 1901 på Vanggaard i Haverslev. Konfirmeret i Haverslev

i 1915. Død den 4. september 1942. Gift med

DAGMAR #54

Der var ingen børn i ægteskabet. Yderligere oplysninger har det ikke været

muligt at indhente.

ANNA HEDVIG KRAGH #17

født den 23. maj 1903 på Vanggaard i Haverslev sogn. Gift med

FREDE JENSEN #70

gårdejer, født på Damgaard den 16. juli 1899. Død i Fjerritslev den l. juli 1978.

Søn af gårdejer Berthel Jensen og hustru Grethe Larsen.

Bosat: Aldrupvej 86, 9690 Fjerritslev.

Anna Hedvig Kragh gik i skole i Haverslev i 7 år. Så var hun en tid hjemme

hos forældrene, hvor hun hjalp til. Siden da havde hun plads i huset i såvel

Hjallerup samt i hjemmet igen inden giftermålet. Desuden har hun haft ophold

på Roskilde Højskole.

Hobby: Kryds og tværs og håndarbejde.

Frede Jensen kom efter endt almindelig skolegang 16 år gammel ud at tjene

på Holmeagergaard samt senere til Ringe på Fyn. Højskoleophold på Vestbirk

Højskole. Han fik så atter plads ved landbruget og i 1927 overtog han sit

fødehjem, som i dag for længst er overtaget af sønnen. Hvilket betyder, at den

nu drives af 7. generation. Frede Jensen var formand for Venstre i

Fjerritslevskredsen samt ivrig jæger.

BENT KRAGH JENSEN #71

født den 10. februar 1929 i Kollerup sogn. Gift den l. november 1954 i Nr.

Sundby med

KARIN MARIE HANSEN #423

født i Løgsted ved Løgstør den 31. december 1922. Datter af gårdejer Anders

Kristian Hansen Andersen og hustru Marie Jensen.

Bosat: Holmagervej 15, 8831 Løgstør.

Bent Kragh Jensen gik 7 år i skole i folkeskolen i Kollerup. I 1944 var han på

ungdomsskole i Jebjerg og kom så ud at tjene i 1947- 48 ved Kollerup. I 1949

rejste han til sin svigerfars gård for at tjene der. Han aftjente sin værnepligt

i Viborg i 1950-51. På landbrugsskolen “Laulund”. Derefter var han hjemme

Side 57


I.K.1.a.

I.K.1.b.

I.K.2.

Slægten Kragh

l år. Tjente så på Nørager i et ½ år. Juli 1962 overtog han konens fødegård

Holmagergaard i Løgsted ved Løgstør, som han har drevet siden. Denne er

på 65 tdr. land.

Karin Marie Hansen gik 7 år i skole i folkeskolen i Løgsted. Så hjemme l år,

hvorefter hun kom på Himmerlands Ungdomsskole i 5 måneder i 1938. I 1940-

41 havde hun ophold på Hadsten Ungdomsskole. Siden var hun ung pige i huset

i Sønderholm og senere på Askov. Herefter var hun hjemme til 1948, hvorpå

hun rejste over til en broder, der er bosat i USA, hvor hun opholdt sig i 5

måneder. Har siden været hjemme.

Hobby: Madlavning.

ANNA MARIA JENSEN #426

født den 17. november 1955 i Løgsted. Gift med

STEFFEN RICHARD FREDERIKSEN #427

Bibliotekar.

Bosat: Kirkegårdsvej 32, 2300 København S.

OLAV JENSEN #428

født den 2. januar 1958 i Løgsted. Gartner.

Bosat: Åbyhøj.

KAJ CHRISTIAN KRAGH JENSEN #72

født den 22. august 1930 i Hingelbjerg, Kollerup sogn. Landmand. Gift den 10.

marts 1957 i Fjerritslev med

MAREN HOVE NIELSEN #429

født den 7. marts 1937 i Hingelbjerg, Kollerup sogn. Datter af Anders Hove

Nielsen og hustru Sigrid Nielsen.

Bosat: Nørthorupvej 142, 9690 Fjerritslev.

Kaj Kristian Kragh Jensen gik 7 år i skole i Kollerup. Kom så 5 måneder på

Haubro Ungdomsskole. Han fik herpå en fodermesterplads i Stenild og var

derefter en tid karl i Aars. I 1957 købte han selv en ejendom på 35 tdr. land.

Hobby: Sprog.

Maren Hove Nielsen gik også i skole i Kollerup i 7 år. Hun havde siden da

forskellige pladser indtil giftermålet i 1957.

Side 58


I.K.2.a.

I.K.2.b.

I.K.2.b.l.

I.K.2.c.

I.K.2.d.

FINN JENSEN #432

Slægten Kragh

mekaniker, født den 13. december 1957 i Fjerritslev.

Bosat: Hjortdalsvej 144, 9690 Fjerritslev.

JENS JAKOBSEN JENSEN #433

født den 2. november 1959 i Nr. Thorup Hede, Hjortdal sogn. Bestyrer. Gift

med

LENE NIELSEN #434

studerende, født den 21. marts 1960 i Gøttrup sogn. Datter af arbejdsmand

Hjalmar Sigfried Nielsen og hustru Marie Thorhauge. Gift i Gøttrup den 14.

marts 1981.

Jens Jakobsen Jensen gik 7 år i Hjortdal Skole, dernæst yderligere 3 år i

Fjerritslev, hvorfra han tog realeksamen. Erhvervsarbejde: Kørte for en

maskinstation i sommerferier. Efter skolen karl i l år på “Damgaard” samt

grundskoleophold på Try Landbrugsskole. På ny kørsel ved maskinstationen,

så 1½ år som fodermester i Pandrup v. Mogens Hedegaard, ½ år som

fodermester i Bepstrup ved Kristian Hold og nu bestyrer på ejendommen

“Jægersminde” v. Hans Schmidt.

Lene Jensen fik realeksamen fra Fjerritslev Skole. Siden ansat på et cafeteria

i ½ år. I 1978 4 måneders ophold på Støvring Højskole, tog derpå Hf-eksamen

fra Aalborg Katedralskole. Var så hjemmegående i l år. I 1982 tog hun HHeksamen

fra Aars Handelsskole og forventer at begynde i dette år på Ranum

Statsseminarium.

DAN JENSEN #437

født den 21. juni 1980 i Pandrup.

Bosat: “Jægersminde”, Bygholmvejlevej 481, 9690 Fjerritslev.

JYTTE KRAGH JENSEN #438

født den 17. juli 1966 i Fjerritslev. Skoleelev.

Bosat: Nørthorupvej 142, 9690 Fjerritslev.

TINA KRAGH JENSEN #439

født den 19. januar 1970 i Fjerritslev. Skoleelev.

Side 59


I.K.3.

I.K.3.a.

I.K.4.

Slægten Kragh

Bosat: Nørthorupvej 142, 9690 Fjerritslev.

MARIE KRAGH JENSEN #73

født i Hingelbjerg den 14. december 1932, Kollerup sogn. Gift i Løgstør den

l. maj 1958 med

GUDMUND HOVE NIELSEN #440

gårdejer, født den 9. maj 1928 i Hingelbjerg, Kollerup sogn. Søn af gårdejer

Anders Hove Nielsen og hustru Sigrid Nielsen, født Nielsen.

Bosat: Svinkløvervej 95, 9690 Fjerritslev.

Marie Kragh Jensen gik 7 år i skole og havde siden ophold på en ungdomsskole.

Hun havde så husligt arbejde i ca. 8 år i forskellige pladser.

Gudmund Hove Nielsen gik 7 år i skole. Han var så en tid lastbilchauffør.

Militærtjeneste. Han købte i 1954 hjemmet: Hingelbjerg Vestergaard.

ULLA HOVE NIELSEN #441

født i Hingelbjerg, Kollerup sogn, den l. april 1963. Revisorelev.

Ulla Hove Nielsen er opvokset i fødehjemmet Hingelbjerg Vestergaard, som

hendes fader købte i 1954. Gården er på 100 tdr. land, og den drives fortsat

af hendes fader. Ulla Hove Nielsen har gået 10 år i folkeskolen - afsluttet

1980 med udvidet afgangseksamen. 1980-81 tog hun 1-årig

handelsskoleeksamen. Fra 1981-1983 læreplads som revisorelev på Frøstrup

Regnskabskontor. Hun oplyser, at hun egentlig er døbt uden mellemnavnet

Hove, en at hun siden hun var ganske lille har brugt dette, og at det har været

accepteret af enhver.

JENS JAKOBSEN JENSEN #699

født på Damgaard i Kollerup sogn den 25. september 1934. Gårdejer. Gift i

Herning den 8. august 1969 med

LISSY ANDERSEN #442

syerske, født den 15. december 1942 i Hjortdal, Vester Svenstrup. Datter af

skovarbejder Herluf Viggo Andersen, og hustru Dagny Jensen.

Bosat: Damgaard, Aldrupvej 86, 9690 Fjerritslev.

Jens Jakobsen Jensen gik 8 år i skole i Kollerup og tjente derefter i hjemmet

hos forældrene. Kom herefter ud at tjene forskellige steder bl.a. ed Ribe og

Kolding. Han overtog i 1961 fødegården Damgaard i Kollerup, der dengang

ar på 76 tdr. land, men i 1971 købte han yderligere 12 tdr. land. Hobby: Jagt

og sport.

Side 60


I.L.

I.L.1.

I.L.1.a.

I.L.1.b.

I.L.1.c.

Slægten Kragh

Lissy Andersen gik 7 år i Hjortdal Skole. Hun var derefter ung pige i huset hos

forskellige omkring. Fjerritslev, indtil hun i 1962 rejste til Fyn, hvor hun i

Middelfart var pige i huset i 2 år. Siden rejste hun til Aalborg, hvor hun lærte

at sy. Efter uddannelsen virkede hun som syerske i Herning i 4 år.

Desuden har hun vinteren 1961-62 været på Vestbirk Højskole.

EJNAR KRAGH #5

født i Haverslev den 29. januar 1905. Død i Aars den 15. december 1977, hvor

han også er begravet. Gift i Aars den 30. april 1936 med

THALA KIRSTINE POULSEN #6

født den 4. januar 1914 i Aars. Datter af gårdejer Jens Christian Poulsen og

hustru Kirstine Lassen.

Bosat: Dr. Louisevej 7, 9600 Aars.

Thala Kirstine Poulsen er kunstnerisk meget talentfuld og er altid ivrigt

beskæftiget med sine sysler udi det kunstneriske.

GUNNAR KRAGH #75

født i Ulstrup den 27. september 1937. Gårdejer. Gift i Vindblæs den 24.

september 1966 med

ELSE HALDRUP NIELSEN #145

født i Vindblæs den 2. juli 1942. Lærer. Datter af gårdejer Niels Haldrup

Nielsen #168 og hustru Anna Pedersen #169.

Gunnar Kragh har overtaget slægtsgården “Øster Oustrupgård”.

Bosat: Oustrupvej 47, 9600 Aars.

HENRIK KRAGH #146

født den 8. juni 1967 i Aars.

HANS KRAGH #147

født den 25. oktober 1969 i Aars.

OLE KRAGH #148

født den 13. april 1972 i Aars.

Side 61


I.L.2.

I.L.2.a.

I.L.2.b.

KIRSTEN KRAGH #76

Slægten Kragh

født i Ulstrup den 7. september 1939. Gift i Aars kirke den 5. november 1960

med

SVEND AAGE MARK ANDERSEN #149

gårdejer, født i Hyllested den 28. november 1936 l Suldrup sogn. Søn af

gårdejer Karl Mark Andersen #166, Suldrup, og hustru Alma Marie Thomsen

#169.

Bosat: Frendstrupvej 3, 9541 Suldrup.

Kirsten Kragh gik i skole indtil 9. klasse i Aars. Var så i hjemmet og hjalp til

i 1 år. Hun kom derefter på husholdningsskole i Vejle. Dernæst havde hun

forskellige pladser i Nr. Sundby og Gravlev. Efter giftermålet

hjemmehjælpende hustru. Hobby: Håndarbejde.

Svend Aage Mark Andersen gik i skole i Suldrup i 7 år. Han var herefter

hjemme og hjalp forældrene i landbruget, indtil han blev indkaldt til

militærtjeneste i årene 1956-57. Han lå i henholdsvis Karup og Aalborg. Han

kom derpå til Asmild Kloster Landbrugsskole i 1957-58. Dernæst kom han til

hustruens fødehjem og var der i 1½ år, indtil han købte den nuværende gård

på 35 tdr. land. Gården hedder Hekkenfeld. I årene 1970 og 1979 købte han

yderligere 16 og 28 tdr. land, der blev lagt til Hekkenfeld, som nu er en gård

på 77 tdr. land.

JAN MARK ANDERSEN #150

landbrugsmedhjælper. Født i Frendstrup den 16. august 1961 i Suldrup sogn.

Bosat hjemme.

Jan Mark Andersen gik 10 år i skole. Skolegangen blev afsluttet med

realeksamen. Derefter påbegyndte han uddannelsen som landmand og

forventer at være færdiguddannet i juli 1983.

HELLE MARK ANDERSEN #151

født den 22. september 1962 i Nibe. Kokkeelev

Bosat: Dalgårdsvej 5, 9620 Aalestrup.

Helle Mark Andersen har gået 10 år i skole i Suldrup Skole og afsluttede 10.

klasse i sommeren 1979 ed eksamen. Hun kom derefter i lære som kok i januar

1980. Hun havde da allerede arbejdet på lærestedet l år. Hun har planlagt af

afslutte på kokkefagskolen med eksamen derfra i juli 1983.

Side 62


I.L.2.c.

l.L.2.d.

I.L.3.

I.L.3.a.

BENTE MARK ANDERSEN #152

Slægten Kragh

født den 19. marts 1965 i Nibe. Skoleelev.

Bosat Hjemme.

METTE MARK ANDERSEN #153

født den 24. august 1972 i Nibe. Skoleelev.

Bosat hjemme.

JENS POULSEN KRAGH #1

født i Hvorvap, Ulstrup sogn den 23. marts 1942. Gift med i Lappeenranta,

Finland den 11. oktober 1969.

IRJA HELENA HASANEN #2

kontorassistent, født i Lappeenranta i Finland den 10. februar 1942, datter af

pensioneret vognmand Juho Oskari Hasanen #170 og hustru Hilja Kauko

#171, Lappeenranta, Finland.

Bosat: Engskolevej 14, 2730 Herlev.

Jens Poulsen Kragh gik i Aars Kommuneskole og sluttede med

præliminæreksamen i 1959. I november 1959 kom han i elektrikerlære hos

installatør Poul Hansen, Aars, og sluttede med svendeprøve i marts 1963. I

april 1963 begyndte han på Århus Elektroteknikum og sluttede med eksamen

so. svagstrømsingeniør i oktober 1966.

Fra november 1966 til december 1967 aftjente han sin værnepligt.

I januar kvartal 1968 var han på Den Internationale Højskole i Helsingør.

Den l. juni 1968 blev han ansat ved Danmarks Radio, laboratoriesektionen,

hvor han som speciale arbejder med film, lys og optik. Han har desuden

gennem årene i Danmarks Radio deltaget i specialkurser og konferencer både

her i Danmark og udenlands.

Hobby siden 1957: Foto.

IB JUHANI KRAGH #3

født den 5. januar 1971 i Tåstrup.

Side 63


I.L.3.b.

I.L.4.

I.L.4.a.

I.L.4.b.

I.M.

PER TIMO KRAGH #4

Slægten Kragh

født den 27. september 1972 i Tåstrup.

ANE MARIE KRAGH #77

født den 21. august 1946 på Oustrupgård. Hjemmehjælper. Gift i Aars den 4.

juli 1965 med

SANDER MOGENSEN #154

gårdejer, født den 7. november på Møllehøjgaard, Skivum. Søn af gårdejer

Magnus Mogensen #172 og hustru Kirstine #173.

Bosat: Fællevej 16, Aars, 9600 Blære.

Ane Marie Kragh gik i skole i Aars i 10 år og sluttede skolegangen med

realeksamen. Efter giftermålet flyttede parret til Skørbæk ved Nibe, hvor de

boede i 5 år. Herefter de Kærgaard, hvor de stadig væk bor. Medlem af

bestyrelsen for Blære Brugsforening.

Sander Mogensen gik 7 år i skole. Derefter kom han ud at tjene indtil

soldatertiden i Gaza. Desuden var han på ungdomsskole i ½ år. Siden kom

han på landbrugsskolen Lundbæk ved Nibe i 9 måneder. Dernæst virkede han

som svinekontrollør indtil giftermålet.

Han har i 4 år været formand for Blære Idrætsforening. I 1974 blev han

indvalgt i Blære Skolenævn - genvalgt i 1978 og udnævnt til formand.

Endvidere medlem af bestyrelsen for Blære Venstrevælgerforening i 1973.

Han er nu formand for samme og medlem af forretningsudvalget tillige.

INGER THALA MOGENSEN #155

født den 11. november 1965 i Nibe.

MALENE MOGENSEN #156

født den 18. februar 1970 i Nibe.

EMMA KRAGH #18

født på Vanggaard den 12. marts 1907. Gift i Haverslev den 14. august 1928

med

Side 64


I.M.1.

CARL JOHAN SØRENSEN #78

Slægten Kragh

gårdejer, født i Nørager sogn den 29. juni 1905. Søn af maskinhandler Gustav

Frederik Sørensen #445 og hustru Aletha Christensen #446.

Bosat: Ørstedvej 9, 9700 Brønderslev.

Emma Kragh gik i skole i Haverslev i 7 år. Hjalp til hjemme indtil det 18. år,

hvorpå hun kom ud at tjene, bl.a. i huset i Aalborg. Efter giftermålet har hun

været hjemmegående husmoder.

Carl Johan Sørensen sluttede skolegangen fra realskolen og kom så på landet

og tjente der. Sin værnepligt aftjente han i Ringsted i 1925. Efter endt

militærtjeneste havde han forskellige pladser, indtil han købte en ejendom i

1928 i Øster Vrå. Han har siden da været ejer af adskillige gårde og

ejendomme, bl.a. Højbogaard ved Svenstrup og Sandballegaard ved Århus.

Sidstnævnte indtil 1971. Han købte så hus i Brønderslev, hvor han bor nu.

Desuden har han besiddet forskellige tillidsposter inden for erhvervet samt i

Venstre Vælgerforeningen.

CARL GUSTAV SØRENSEN #79

født den 18. januar 1929 i Øster Vrå, Taastrup sogn, Århus amt. Lærer. Gift

med

INGA ANDERSEN #447

født den 8. november 1935. Datter af smedesvend Martin Andersen og hustru

Anna Marie. Inga Andersen er født i Vitten. Parret blev gift i Haldum Kirke

den 23. oktober 1954.

Bosat: Norupvej 4, Norup, 8970 Havndal.

Carl Gustav Sørensen gik i skole i Mou, Hjortdal i 7 år. Derefter var han på

ungdomsskole. Arbejdede så hos morbroderen Ejnar Kragh. Sin værnepligt

aftjente han på Drogden og Flakfortet i Søværnet. Efter hjemsendelsen blev

han fodermester i Sønderjylland. I 1950-51 havde han ophold på Støvring

Højskole. Derefter hos faderen på Haraldslund i Grundfør i 3 år. Dernæst

købte han selv en ejendom på Taastrup mark i 1959. Senere købte han en

anden gård i Hadsten, hvor han boede indtil 1963, hvorpå han begyndte at læse

til lærer på Elbæk Lærerskole ved Horsens. Da han var færdiguddannet,

virkede han på forskellige friskoler, herunder bl.a. Vindblæs, Skørbæk og

Ejdrup. Dernæst havde han vikarjob som lærer ved Mariager Kommune.

Nuværende stilling er på Mellerup Ungdomsskole, hvor han blev ansat i 1981.

Hobby: Hjemmeværn, ungdomsarbejde, foreningsarbejde og gartneri.

Inga Andersen gik i skole i Vitten og Haldum i 7 år. Derefter virkede hun som

unge pige i huset i Hinnerup i 3 år. Desuden har hun undervist i

håndgerningsarbejde og formning, på forskellige af ovennævnte (s. manden)

skoler. Hobby: Håndarbejde og gartneri.

Side 65


I.M.1.a.

I.M.1.b.

I.M.1.c.

I.M.2.

HANS JØRGEN SØRENSEN #450

Slægten Kragh

født den 9. oktober 1957 i Taastrup i Århus Amt. Gartner/planteskole.

Bosat: Norupvej 81, Norup, 8970 Havndal.

Hans Jørgen Sørensen gik ud af 10. klasse med udvidet teknisk eksamen. Han

blev, derefter udlært som planteskolegartner i Hou ved Mariager. Sin

militærtjeneste aftjente han på Hvorup Kaserne i Nr. Urup. I 1978 overtog

han en ejendom i Norup, hvor der nu er gartneri på 13 ha.

HELLE SØRENSEN #451

født den 27. november 1961 i Hadsten. Gift med

MAGNUS PEDERSEN #701

Bosat: Udbyhøjvej 42, III,- 8900 Randers.

NIELS ERIK SØRENSEN #452

født den 29. marts 1968. Skoleelev - bor hjemme.

GRETHE SØRENSEN #80

født den 4. april 1930. Ekspeditrice. Gift i Grundfør den 19. juli 1952 med

GUNNAR JOHANSEN #453

stationsbetjent ved DSB, født i København den 28. august 1927. Søn af

cigarhandler Gunnar Johansen #454 og hustru Erna Emilie Nicolajsen #455.

Bosat: Opalvej 5 B, 2730 Herlev.

Grethe Sørensen gik i Mou Skole. Siden tog hun realeksamen fra Hjørring

Realskole. Dernæst blev hun uddannet barneplejerske med virke i byerne

Thisted, Slagelse, Fjerritslev og København. Nu arbejder hun som ekspeditrice.

Gunnar Johansen gik i mellemskolen i Vanløse på Kathrinedalsskolen. Efter

endt skolegang kom han i lære på Herbert Hirschsprungs Forlag, siden hos

Importøren. Han blev så en tid arbejdsdreng hos Houlberg. Sin værnepligt

aftjente han i Høvelte, og han var med til at overtage Bornholm efter den

russiske besættelse af øen. Derefter kom han ind ved DSB som stationsbetjent,

og han har været der siden.

Side 66


I.M.2.a.

I.M.2.a.l.)

I.M.2.a.2)

I.M.2.b.

I.M.2.c.

I.M.3.

BRITTA JOHANSEN #456

Slægten Kragh

født den 6. november 1955 i Herlev. Kontorassistent. Gift med

LEIF RASMUSSEN #457

afdelingsleder.

Bosat: Ulfborgvej 38, 2760 Måløv.

ANITA RASMUSSEN #458

født den 28. august 1977 i Køge.

ALLAN RASMUSSEN #459

født den 21. august 1980 i Køge.

CLAUS JOHANSEN #460

født den 8. september 1959. Fodermester på Orø.

MOGENS JOHANSEN #461

født den 18. april 1963. Stud. art. 1982. Bor hjemme.

BØRGE SØRENSEN #81

født den 13. juli 1934 i Mou. Gårdejer. Gift med

ELLEN HELBO #462

kontorassistent, født i Hedeskov i Thorsager sogn den 24. september 1937.

Datter af gårdejer Laurids Jensen Helbo #463 og hustru Jenny Jurgensen

#464.

Børge Sørensen gik 7 år i Hjortdal Skole. Siden da på ungdomsskole. Tjente

ved landbruget. En tid også hjemme hos forældrene. Sin værnepligt aftjente

i Holstebro og Tyskland. Efter giftermålet købte parret en ejendom i

Langeskov, men solgte siden denne ejendom og købte en anden i Grundfør.

Senere afhændte parret også denne og købte derefter den nuværende ejendom,

Bakkegården i Galten, der er på 48 tdr. land. Hobby: Fiskeri og jagt.

Side 67


I.M.3.a.

I.M.3.b.

I.M.3.c.

I.M. 4.

I.M.4.a.

Slægten Kragh

Ellen Helbo gik 8 år i skole i Grundfør og tog derefter handelsskoleeksamen

i Århus. Derefter fik hun ansættelse som kontorassistent ved det Jyske

Haveselskab i Århus i 8 år. Så blev hun hjemmegående husmoder i 4 år.

Dernæst fik hun ansættelse på plejehjemmet Solbakken i Højbjerg, men blev

så igen i en periode hjemmegående husmoder. I dag er hun ansat som

assistent i Nordisk Kontoretablering i Århus. Hobby: Sprog og håndarbejde.

Parret er bosat: Erslevvej 23, Galten, 8370 Hadsten.

METTE HELBO SØRENSEN #465

født den 3. juni 1962 i Grundfør. Studerende. Bosat: Lyngåvej 93, 8370

Hadsten.

KIRSTEN HELBO SØRENSEN #466

født den 2. november 1964 i Grundfør. Skoleelev. Bor hjemme.

LOTTE HELBO SØRENSEN #467

født den 30. juni 1967 i Galten. Skoleelev. Bor hjemme.

INGER SØRENSEN #82

født i Hjortdal den 12. februar 1942. Gift med

ERNST RASMUSSEN #468

lagerchef, født i Hallundbæk den 14. januar 1941. Søn af landmand Magnus

Sigvald Rasmussen #469 og hustru Marie Christensen #470.

Bosat: Bjarkesgade 12, 9700 Brønderslev.

Inger Sørensens skolegang fandt sted i Hjortdal, Svenstrup og Grundfør.

Endvidere gik hun på handelshøjskolen i Århus, hvorfra hun tog

handelseksamen. Hun arbejder nu som kontorassistent.

Ernst Rasmussen gik i Blåhøj/Lyngå Skole. Derefter tog han realeksamen

fra Hadsten Realskole. Tog siden handelsskoleeksamen fra Aalborg

Handelsskole. Han er udlært inden for herreekvipering i Århus og har

arbejdet inden for branchen i Aalborg i 5 år. Siden 1967 har han arbejdet med

fabrikation af herretøj.

MICHAEL KRAGH RASMUSSEN #471

født den 12. maj 1964 i Lindholm. Stud. art. - bor hjemme.

Side 68


I.M.4.b.

I.M.4.c.

I.N.

I.N.1.

I.N.1.a.

I.N.l.a.1)

Slægten Kragh

MARIANNE KRAGH RASMUSSEN #472

født den 17. september 1968 i Lindholm. Skoleelev bor hjemme.

MERETE KRAGH RASMUSSEN #473

født den 13. august 1974 i Brønderslev. Skoleelev - bor hjemme.

AAGE KRAGH #19

født på Vanggaard den 25. september 1909. Landmand.

Død 1977 i Kettrup. Gift med

ANNA KIRSTINE BIRGITTE LANDGREN #84

født i Holbæk den 24. november 1911. Datter af smed Carl Louis Landgren

#474 og hustru Mette Kirstine Nielsen #475.

Bosat: Kirkegårdsvej 4, 9690 Fjerritslev.

EDITH KRAGH #85

født den 18. september 1933 i Husby. Gift med

VAGNER PEDERSEN #476

gårdejer, født den 11. november 1930 i Krøldrup. Søn af Peder Nielsen

Pedersen #477 og hustru Larsine Kristine Pedersen #478. Bosat: Bejstrup

Vang, Bejstrup, 9690 Fjerritslev.

ARNE KRAGH PEDERSEN #479

født den 28. januar 1953. Mekaniker. Gift med

INGE LENE MICHELSEN #480

sygehjælper, født de. 8. november 1952 i Nibe. Datter af varmemester

Ingvard Michelsen #481 og hustru Marie Michelsen #482.

RENE KRAGH PEDERSEN #483

født den 15. oktober 1977.

Side 69


I.N.l.a.2)

I.N.2.

I.N.2.a.

I.N.3.

Slægten Kragh

DENNIS KRAGH PEDERSEN #484

født den 12. juli 1981.

LILLY KRAGH #86

født den 30. juni 1938 i Husby. Sygehjælper. Gift med

FREDE CHRISTOFFERSEN #485

repræsentant hos BP, født den 21. april 1940.

Søn af landmand Ejnar Christoffersen #486 og hustru Marie Pedersen #487.

Bosat: Vinkelvej 9, 9440 Åbybro.

PALLE KRAGH CHRISTOFFERSEN #488

født den 11. marts 1963. Kommuneassistent.

Bosat: Godthåbsvej 18, 9440 Aabybro.

ERIK KRAGH #87

født den 4. juni 1946 i Fjerritslev. Møbelsnedker. Gift den 11. januar 1969

i Aggersborg med

LENE GRETHE MOGENSEN #489

plejer, født i Aggersborg den 5. juni 1950. Datter af chauffør Anton

Mogensen #490 og hustru Lyddia Sand #491.

Bosat: Korsholmvej 84, 9690 Fjerritslev.

Erik Kragh gik 7 år i skole i Kettrup, og han kom derefter på ungdomsskole

i Aabybro i ca. 6 måneder. Kom så i lære som møbelsnedker. Da han var

udlært, blev han indkaldt til militæret, og han var stationeret i Haderslev og

Aalborg. Siden hjemsendelse fra militæret i 1967 har han været svend i

Ranum. Efter giftermålet flyttede parret til Fjerritslev og de har selv bygget

huset, hvori familien bor. Hobby: Håndbold.

Lene Grethe Mogensen har gået i skole i 9 år. Derefter var hun stuepige på

Hotel d. Nord i Løgstør i ca. 3 år. Hun kom siden til en købmand i Ravnstrup

i ca. 3. år. Desuden andre 3 år i Fjerritslev, og hun er nu ansat på Solgården,

hvor hun har været de sidste 3-4 år.

Hobby: Læsning og pasning af børn.

Side 70


I.N.3.a.

I.N.3.b.

I.N.3.c.

JANNE KRAGH #492

Slægten Kragh

født den 26. november 1970 på Løgstør sygehus.

HENRIK KRAGH #493

født den 6. september 1974 i Brovst.

THOMAS KRAGH #494

født den 14. september 1980 i Brovst.

Side 71


Slægten Kragh

Side 72


Slægten Kragh

Efterkommere

efter

Niels Christian Christensen

Krag(h)

og

hustru

Ane Kathrine Christensdatter

Side 73


CHRISTEN PEDERSEN KRAG(H) #25

Slægten Kragh

7. barn efter ane nr. 2, #30 og 3, #31, døbt den 24. april 1774, død den 31.

januar 1858 i Vester Thorup.

Gift 1. gang den 24. oktober 1806 i Thorup med

Beathe Ide Nielsdatter #26

døbt den 22. marts 1772, død den 27. januar 1823 i Thorup, datter af Niels

Sørensen #91 og hustru Johanne Nielsdatter #92.

Gift 2. gang den 6. juni 1823 med

Kirsten Laursdatter KOLLERUP #28

født den 1. juli 1793 i Kollerup, død den 13. marts 1880 i Thorup, datter af den

ugifte Maren Michelsdatter #713, udlagt barnefader var Lars Christensen

#714 fra Hjortdal.

Børn af 1. ægteskab:

1. Peder Christensen Krag(h) #22, født den 24. juni 1807, død den 9.

januar 1893 i Thorup. Gift 1. gang den 29. december 1853 i Thorup

med Karen Larsdatter, født 12. maj 1795 i Manstrup, Bejstrup sogn,

død den 31. oktober 1858, datter af Laurs Pedersen #715 og hustru

Maren Espersdatter #716. Gift 2. gang med Maren Kirstine

Nielsdatter

Se efterfølgende beskrivelse af efterkommere for Peder Christensen KRAG(H)

#22.

2. Niels Christian Christensen Krag(h) #27, handelsmand og senere

husmand i Østerild, født den 22. november 1813 i Thorup sogn, død

den 29. september 1879 i Thisted, begravet den 4. oktober samme år i

Østerild. Gift den 2. november 1861 i Vust med Ane Kathrine

Christensdatter, født den 24. november 1820 i Aggersborg, Ullerup,

død den 23. juni 1901 i Kløvkær, datter af gårdmand Christen

Andersen Thorhauge og 1. kone Johanne Christensdatter,

Aggersborg, Ullerup.

Se efterfølgende beskrivelse af efterkommere for Niels Christian Christensen

KRAG(H) #27.

Børn af 2. ægteskab:

3. Beathe Ide Christensdatter Krag(h) #29, født den 8. februar 1824 i

Thorup, død den 21. januar 1892 i Thorup. Gift 1. gang den 20.

oktober 1850 i Thorup med høker og handelsmand Niels Christian

Nielsen, døbt den 26. december 1814, død den 15. november 1864,

søn af Niels Madsen og hustru Kirsten Thomasdatter. Gift 2. gang

den 13. februar 1877 i Thorup kirke med Lars Kristian Kristiansen,

født den 19. august 1850 i Tømmerby, død den 3. juli 1927, søn af

gårdmand Kristian Peter Larsen og hustru Maren Nielsdatter af

Tømmerup. Børn i 1. ægteskab: 6 stk., der alle døde i en ung alder.

Side 74


Niels Christian Christensen Krag(h) #27

Slægten Kragh

handelsmand og senere husmand i Østerild, født den 22. november 1813 i

Thorup sogn, død den 29. september 1879 i Thisted, begravet den 4. oktober

samme år i Østerild, gift den 2. november 1861 i Vust med

Ane Kathrine Christensdatter #718

I.

I.A.

født den 24. november 1820 i Aggersborg, Ullerup, død den 23. juni 1901 i

Kløvkær, datter af gårdmand Christen Andersen Thorhauge og 1. kone

Johanne Christensdatter, Aggersborg, Ullerup.

CHRISTEN NIELSEN KRAG(H) #727

født den 23. september 1863 i Vust, død i december 1940 i Hillerslev, gift den

14. november 1890 i Kaastrup med

Kathrine OLESEN #728

født den 23. august 1868 i Ballerum, Tved, død den 10. september 1937 i

Skradekær, Tved, datter af husmand Ole Kristian Pedersen #729 og hustru

Maren Kristensen #730, Ballerum, Tved.

Christen Nielsen Krag(h) fik den 9. december 1885 et skøde på huset

(matrikel nr. 37 d) i Kløv, sat til hartkorn 2 skp., 1 fjerding kar og li album.

Købesummen var 4500,00 kr. hvoraf udbetaltes 1700,00 kr., resten betaltes

ved at overtage den faste gæld. Senere optog han et lån hos Ane Cathrine

Christensen i Kløv på 2000,00 kr., hvorfor han den 29. juni 1886, 1. 13/7 (side

889), udstedte panteobl. med prioritet næst efter de 2800,00 kr. Den 6. juni

1906 optog han et lån i husmandskreditforeningen på 3000,00 kr. og 4. juni

1915 udstedte han et skadesløs brev til bankdirektør Zoll i Thisted og

handelsmand Jens Andersen i Kaastrup på 1000,00 kr. Han solgte den 13.

marts 1931 stedet til sønnen Andreas.

NIELS KRISTIAN KRISTENSEN KRAG(H) # 731

vognmand, født den 6. september 1891 i Kløvkær, Hundstrup sogn, død den

22. november 1954 på sygehuset i Thisted, begravet den 26. november 1954

i Hillerslev, gift den 7. november 1916 i Hillerslev med

KIRSTINE GREGERSEN # 732

husmoder, født den 20. november 1892 i Hillerslev, død den 4. maj 1950 på

sygehuset i Thisted, datter af husmand Anton GREGERSEN #1971 og hustru

Marie Mathilde BOJSEN #1972, Hillerslev.

Bosat: Skovsted Mark pr. Thisted.

Niels Kristian Kristensen Krag(h) gik i skole i Ballerum og tjente derefter som

karl ved landbruget indtil giftermålet. Efter dette købte han Mølleri Døs (ved

Side 75


I.A.1.

I.A.1.a.

Slægten Kragh

Hillerslev) som han senere lavede om til grusgrav. Samtidig drev han

vognmandsforretning med heste. I nogle år var han formand i

husmandsforeningen i Hillerslev. Hans hobby var dilettant.

Kirstine Gregersen gik i skole i Hillerslev, og var derefter ude som pige i huset.

Senere blev hun mejerske på Mejeriet i Hillerslev, hvor hun var i 4 år indtil

giftermålet. Hendes hobby var håndarbejde.

ELNA KATHRINE KRAG #757

husmoder, født den 2. september 1917 i Hillerslev, gift den 2. september 1940

i Hillerslev med

AKSEL KRISTIAN KIRK #758

husmand, født den 27. marts 1914 i Kjelstrup, Hillerslev sogn, død den 30.

april 1972 på sygehuset i Thisted, søn af gårdejer Peter Kirk #759 og hustru

Johanne Marie Mortensen Bonde #760, Kjelstrup pr. Thisted.

Bosat: Snedstedvej 15 B, Sundby, Thy.

Elna Kathrine Krag gik i skole i Skovsted og kom derefter ud som pige i huset.

Bortset fra et ophold på højskole i 1936 var hun ved husgerningen indtil

giftermålet. Siden hjalp hun til ved deres landbrug. Fra 1969 og til 1980 var

hun rengøringsassistent på børnehjemmet i Ås i Thy. Hendes hobby er

folkedans og håndarbejde.

Aksel Kristian Kirk gik i skole i Kjelstrup og kom derefter ud at tjene ved

landbruget, men var dog hjemme noget af tiden. I 1934 - 1935 gik han på Store

Restrup højskole og mødte som karl der i 1936 hans senere kone, der på det

tidspunkt var elev på stedet. I 1940 købte de et husmandssted i Sperring som

de drev i 7 måneder indtil de købte et andet i Skinnerup, hvor de boede i 3½

år. Herefter flyttede de til Ballerum hvor de havde et mølleri og landbrug, som

de drev fra 1944 til 1957. Herfra kom de til Skjoldborg, hvor han indtil sin død

kom til at arbejde inden for DLG i Thisted. Desuden var han i bestyrelsen for

husmandsforeningen og foredragsforeningen i Skjoldborg. Hans hobby var

dilettant og folkedans.

JOHANNE KIRSTINE KIRK # 761

servitrice, født den 30. maj 1941 i Skinnerup, gift den 19. februar 1966 i

Brande med

ERIK KRISTENSEN #762

blikkenslager, født den 2. juli 1939 i Ranbøldal, Ranbøl, søn af arbejdsmand

Laurids Kristensen #763 og hustru Meta Sørensen #764, Padborg.

Bosat: Mosevænget 14, Brande.

Johanne Kirstine Kirk gik i skole i Ballerum og kom derefter på Thyland

Ungdomsskole i sommeren 1957. Efter elevtiden var hun kokkepige i 2 år

samme sted, hvorfra hun tog på gymnastikhøjskole i Viborg, hvor hun var i

Side 76


I.A.l.a.2).

I.A.l.a.2).

I.A.l.a.3).

I.A.1.b.

Slægten Kragh

1959 - 1960. Endvidere har hun været på Borevejlevig Gevninge (feriecenter)

som kokkepige en sommer, og i Norge for Follo Folkehøjskole som

gymnastiklærer og folkedanser i 2 år. Senere tog hun til Bornholm ved

hotelfaget, men har siden 1977 været på hotel Eyde i Herning. Desuden er hun

i Andelsboligforeningen og gymnastikforeningen, mens hendes hobby er

gymnastik og folkedans.

Erik Kristensen gik i skole i Padborg og blev senere udlært blikkenslager

samme sted i 1959. Han var soldat i Haderslev civilforsvar i 1959 - 1960.

Senere arbejdede han ved sit fag i Tønder, og 1952 kom han til Brande, hvor

han siden har arbejdet ved faget.

YVONNE KRISTENSEN #765

født den 27. maj 1966 i Brande, død den 18. marts 1967 i Brande.

BENT KRISTENSEN #766

født den 25. august 1970 i Vejle.

JOAN KRISTENSEN #767

født den 16. juni 1972 i Herning.

NIELS PETER KIRK #768

rørsmed, født den 19. august 1943 i Skinnerup, gift den 9. april 1966 i

Skjoldborg med

BODIL RUTH JENSEN #769

fabriksarbejderske, født den 18. februar 1945 i Thisted, datter af pensionist

Jens Nielsen Jensen #1973 og hustru Martha Emilie Nielsen #1974, Skolegade

7, Thisted.

Bosat: Fjordvænget 8, Thisted. Niels Peter Kirk gik i skole i Ballerum og

Skjoldborg.

Han blev udlært som rørsmed i Hillerslev og tog i 1971 vand - og

gasmestereksamen. Han arbejder som værkstedsleder i et VVS - firma i

Thisted, hvor han i 1971 købte hus.

Bodil Ruth Jensen gik i skole i Sundby, senere på efterskole i Galtrup på Mors.

Siden har hun arbejdet på kontor og fabrik.

Side 77


I.A.l.b.1).

I.A.l.b.2).

I.A.1.C.

I.A.l.c.1).

I.A.l.c.2).

I.A.l.c.3).

JESPER KIRK #770

født den 24. august 1970 i Thisted.

MAJBRIT KIRK #771

født den 27. maj 1976 i Thisted.

TAGE KIRK #772

Slægten Kragh

montør, født den 15. oktober 1946 i Ballerum, Tved, gift den 10. juli 1971 i Vor

Frelsers Kirkes sogn i Vejle med

ELSE THORUP MIKKELSEN #773

hjemmesygeplejerske, født den 30. april 1947 i Vejle, datter af fhv. kontorchef

Erik Mikkelsen #774 og hustru Asta Thorup #775, Vejle.

Bosat: Søttrup 25, Hornum, Års.

Tage Kirk er folkeskoleuddannet og har været elev på Thylands Ungdomsskole.

Han blev senere uddannet som elektriker og arbejdede ved faget frem til 1975,

dog afbrudt af tjeneste ved civilforsvaret i Herning og Thisted 1968 - 1969.

Han har siden 1975 arbejdet som oliefyrsmontør ved Shell.

Else Thorup Mikkelsen gik i skole i Vejle, hvor hun tog realeksamen. Hun blev

derefter sygeplejeuddannet i Thisted og var en tid ansat i Kolding. Hun

uddannede sig senere som sundhedsplejerske på sundhedsplejerskehøjskolen

i Århus. Hun er nu ansat som ledende hjemmesygeplejerske i Års kommune.

LENE KIRK #776

født den 15. september 1972 i Kolding.

ARNE KIRK #777

født den 14. juni 1975 i Søttrup.

JANE THORUP KIRK #778

født den 25. marts 1978 i Søttrup.

Side 78


I.A.2.

I.A.2.a.

KRISTIAN NIELSEN KRAG #779

Slægten Kragh

gårdejer, født den 6. oktober 1919 i Hillerslev, gift den 18. marts 1947 i

Hillerslev med

DORTHEA MARIE OVERGÅRD #780

husmoder, født den 1. august 1943 (1923?), i Brund, Hillerslev, datter af

gårdejer Søren Vittrup Overgård #781 og hustru Maren Kirstine Nørgård

#782, Brund ved Hillerslev.

Bosat: Skovsted Mark 7, Hillerslev, Thisted.

Kristian Nielsen Krag gik i skole i Skovsted. Senere arbejdede han ved

landbruget og var en overgang ansat ved et kalkværk samt ved sin fader som

vognmandskusk. Siden var han ansat som medhjælper ved landbruget 1 år ved

konens forældre, hvorfra han kom tilbage til kalkværket, hvor han var i 2 år.

I 1950 overtog han sit fødehjem som han drev til 1954, hvor han solgte det og

købte sin nuværende ejendom på 32 tønder land. Denne har han drevet som

alsidig landbrug. Desuden har han været i bestyrelsen for mejeriet og

forsamlingshuset og i sine unge dage også i idrætsforeningen. Hans hobby er

fodbold.

Dorthea Marie Overgård gik i skole i Brund og var derefter derhjemme som

pige i huset i 4 år, indtil hun kom ud som pige i huset i Thisted. I ½ år lærte

hun at sy, siden blev hun medhjælpende hustru. I sine unge dage var hun i

bestyrelsen for Brund gymnastikforening. Hendes hobby er håndarbejde.

NIELS KRAG #783

speditør, født den 2. april 1951 i Hillerslev, gift den 29. marts 1975 i

Tømmerby med

MYRNA JEANETTE RIMER SEKKELUND #784

kontorassistent, født den 26. januar 1954 i Frøstrup, Tømmerby, datter af

mekaniker Christian Jensen Sekkelund #785 og hustru Inger Christensen

#786, Søndergade 16, Frøstrup.

Bosat: Vildsund Møllevej 6, Vildsund, Thy, Thisted.

Niels Krag fik realeksamen i sommeren 1968 og kom derefter i shippinglære

hos skibsmægler Sextus Bjerres Eftf., Thisted. Han blev siden indkaldt til

søværnet i 1971. Fra den 1. januar 1973 til 1. december 1977 var han ansat

hos Sabroe & Co., Århus. Fra da af har han været ansat hos Joki A/S,

Nykøbing Mors. Hans hobby er sport (især fodbold) og haven. I 1974 - 1975

sad han i bestyrelsen for Brabrand folkedanserforening.

Myrna Jeanette Rimer Sekkelund fik realeksamen i sommeren 1971, hvorefter

hun var 1 år i huset i Thisted handelsskole i Thisted 1973. Hun fik læreplads

i Århus ved Gartnernes salgsforening, hvor hun udstod pladsen den 1.

september 1975. Siden den 1. september 1978 har hun været ansat ved HK,

Side 79


I.A.2.a.1).

I.A.2.a.2).

I.A.2.b.

I.A.3.

Slægten Kragh

Thisted. Hun har siddet i bestyrelsen for Frøstrup idrætsforening fra 1969 til

ca. 1972. Hendes hobby er håndbold og gymnastik samt syning.

ALLAN SEKKELUND KRAG #787

født den 26. januar 1976 i Århus.

HANNE SEKKELUND KRAG #788

født den 8. maj 1978 i Thisted.

KIRSTEN KRAG #789

bankassistent, født den 20. maj 1955 i Hillerslev, lever sammen med

SVEND MØLBÆK #790

kommis, født den 19. april 1954 i Nors, Tved, søn af pedel Hans Mølbæk

#1975 og hustru Else Marie Pedersen #1976, Vestergade 86, Frøstrup.

Kirsten Krag fik realeksamen 1972 i Tingstrup ved Thisted. Siden gik hun på

handelsskole i Thisted fra 1973 1976. Derefter fik hun ansættelse i Den

Danske Bank i Hurup, og hun er nu i Den Danske Bank i Hanstholm. Hendes

hobby er håndbold og gymnastik.

Svend Mølbæk gik i skole i Tømmerby i 7 år og i Vesløs i 3 år. Han udlærtes

til kommis 1974 i Frøstrup, og han var soldat i Viborg i 1974 - 1975. Siden blev

han ansat i Thisted brugsforening, hvor han var i 4 år, men er nu ansat ved

engrosfirma i Thisted, som handler med fedevarer. Han har været i bestyrelsen

for Frøstrup idrætsforening, og hans hobby er fodbold og badminton.

ANTON KRISTENSEN KRAG #791

chauffør, født den 25. marts 1926 i Hillerslev, død den 23. maj 1980 på

sygehuset i Århus, begravet den 29. maj i Thisted, gift den 6. maj 1948 i

Hillerslev med

DAGMAR VESTERGÅRD JENSEN #792

kantinemedhjælper, født den 24. januar 1925 i Hillerslev, datter af vognmand

Anders Christian Jensen #793 (kaldet Vestergård) og hustru Ane Marie

Thomsen #794, plejehjemmet i Vesløs.

Bosat: Grønningen 21, Thisted.

Anton Kristensen Krag gik i skole i Skovsted, og var herefter hjemme og

hjælpe med kørsel i vognmandsforretningen, som blev drevet med heste, men

han var ude at tjene 1 år inden giftermålet. Han var soldat i Tønder i 1947 -

1948. Han kom så på et kalkværk i nogle år og arbejdede senere med

Side 80


I.A.3.a.

I.A.3.a.1).

I.A.3.a.2).

Slægten Kragh

forskellige ting, inden han kom til at køre som chauffør for vognmanden i

Hillerslev i 3 år. Herefter havde han igen forskelligt arbejde. De sidste 22

år af sit liv var han chauffør på Sørensens Tømmerhandel. Hans hobby var

camping og sport.

Dagmar Vestergård Jensen gik i skole i Hillerslev, og var hjemme indtil sit 18.

år, hvorefter hun kom ud til husgerning et par steder, bl. a. var hun i Tønder

1 år, mens manden var soldat dernede. Hun havde herefter forskellige jobs

frem til 1965, hvor hun blev ansat på sygehuset i Thisted som kantinemedhjælper.

Her er hun stadig. Hendes hobby er læsning samt sport og campingture.

POUL VESTERGÅRD KRAG #795

lærer, født den 6. november 1953 i Hillerslev, gift den 20. september 1975 i

Hillerslev med

AASE JENSEN #796

lærer, født den 25. juli 1954 i Thisted, datter af maler Knud Erik Jensen #1977

og hustru Helga Margaretha Pedersen #1978, Grønningen 21, Thisted.

Bosat: Skolegade 31, Thorsminde, Ulfborg.

Poul Vestergård Krag gik i skole på Borgerskolen i Thisted (1960 - 1967) og

fik realeksamen fra Thisted gymnasium i 1970. Han kom herefter i lære hos

isenkræmmer Agerholm, Thisted - læretiden afsluttet med

handelsmedhjælpereksamen i 1973. Fra 1973 - 1975 var han Hf-studerende

ved Nr. Nissum seminariums Hf-kursus, og fra 1975 1979 lærerstuderende

ved Nr. Nissum seminarium - lærereksamen 1979. Han har siden været lærer

på Thorsminde skole.

Aase Jensen gik i skole på Borgerskolen i Thisted (1961 - 1968) og fik

studentereksamen fra Thisted gymnasium i 1973. Hun var lærerstuderende

på Nr. Nissum seminarium fra 1973 - 1977, hvor lærereksamen blev bestået.

Hun har siden 1977 ligesom manden været ansat som lærer på Thorsminde

skole.

DORTE KRAG #797

født den 28. december 1978 i Holstebro.

KRISTIAN KRAG #798

født den 13. juli 1981 i Holstebro.

Side 81


I.A.3.b.

I.A.3.b.1).

I.A.3.b.2).

I.A.3.c.

I.B.

OLE VESTERGÅRD KRAG #799

Slægten Kragh

maskinfører, født den 6. marts 1957 i Thisted, gift den 21. april 1979 i Skyum

kirke, Hørdum med

ANNY SODBORG #800

ekspeditrice, født den 24. april 1959 i Skyum, datter af husmand German Chr.

Sodborg #801 og hustru Anna Methea Andersen #802, Knakkergårdsvej 31,

Skyum, Snedsted.

Bosat: Borgergade 16, Koldby, Thisted.

Ole Vestergård Krag gik 10 år i folkeskolen. Han har

handelsmedhjælpereksamen og er udlært hos isenkræmmer Agerholm i Thisted.

Anny Sodborg har gået 9 år i folkeskolen. Hun har handelseksamen og er

udlært i brugsen, Koldby.

PIA SODBORG KRAG #803

født den 10. september 1979 i Thisted.

JIM SODBORG KRAG #2119

født den 23. juli 1982

KELD VESTERGÅRD KRAG #804

revisorelev, født den 12. marts 1961 i Thisted. Gift Med Susanna KRAG, født

10-09-1959. Børn: Louise #2121 og Charlotte #2122.

OLE KRISTIAN KRAGH #733

fhv. murer og hjemmeslagter, født den 13. marts 1893 i Kløvkær, Hundstrup,

gift 1922 i Hjardemål med

MAREN KATRINE DIDERIKSEN #734

husmoder, født den 22. oktober 1898 i Rimmehus, Korsøby, Hjardemål, datter

af husmand Casper Kristian Dideriksen #735 og hustru Larssine Larsen #736,

Sennels, Thisted.

Bosat: Ranselvej 16, Nors, Thisted.

Ole Kristian Kragh gik i skole i Ballerum og tjente ved landbruget indtil 1913.

Han kom så i lære som murer og blev udlært i 1917 i Thorp, Thisted, og han

Side 82


I.B.1.

I.B.1.a.

I.B.1.b.

I.B.2.

Slægten Kragh

blev i lærepladsen i 7 år. Indtil 1971 arbejdede han som svend inden for faget,

og han havde samtidig husmandssted og var hjemmeslagter i ca. 40 år. I øvrigt

har han været i bestyrelsen for mejeriet, hesteforsikringen og brugsen.

Maren Katrine Dideriksen gik i skole i Hjartemål og tjente fra sit 13. år ved

husgerning og hjalp til ude indtil giftermålet. Siden var hun medhjælpende

hustru, idet hun passede deres landbrug når manden var på arbejde, hvilket

han var 6 dage om ugen (10 timer om dagen). Hendes hobby er håndarbejde.

HARRY CHRISTIAN KRAGH #805

specialarbejder, født den 26. september 1928 i Ballerum, Tved, gift den 26.

september 1953 i Skinnerup med

JYTTE HERDIS ANDERSEN #806

tekstilarbejderske, født den 20. oktober 1930 i Thisted, datter af slagteriarbejder

Kresten Andersen #807 og hustru Ane Margrethe Nielsen #808, Thisted.

Bosat: Strandvej 29, Thisted.

Harry Christian Kragh er udlært frisør, hvilket han blev i maj 1951.

TORBEN KRAGH #809

specialarbejder, født den 16. september 1958 i Thisted.

Bosat: Strandvejen 43, Thisted.

GITTE KRAGH #810

kontormedhjælper, født den 3. august 1961 i Thisted.

Bosat: Solhøjvej 12, Thisted.

EJNAR EMIL KRAGH #811

formand, født den 14. august 1932 i Ballerum, Tved, gift den 1. december 1957

i Sjørring med

ELSE GUNHILD PEDERSEN #812

sygehjælper, født den 10. maj 1937 i Vang, datter af smedemester Harald

Christian Pedersen #813 og hustru Anna Marie Pedersen #814, Nystrupvej 2,

Vang, Thisted.

Bosat: Vendbjerg 29, Nors, Thisted.

Ejnar Emil Kragh gik i skole i Ballerum og tjente indtil 1952 forskellige steder

ved landbruget. I 1952 - 1953 var han soldat i Viborg. Han var så hjemme

Side 83


I.B.2.a.

I.B.3

I.B.3.a.

I.B.3.b.

Slægten Kragh

1 år, hvor han arbejdede i grusgraven, hvorefter han igen var ved landbruget

indtil den 1. maj 1957. Den 14. august 1957 købte han sit hjem, som han drev

frem til den 1. juli 1966, hvorefter han flyttede til Nors havreland, hvor han

havde en anden ejendom frem til 1970 på 9½ td. Samtidig med at han drev

denne, arbejdede han ved byggeriet og byggede således ved egen hjælp deres

hus i Nors, hvortil de flyttede i februar 1971. Han kom herefter til at køre

Kosan Gas i ca. 3 år. Indtil den 1. januar 1979 havde han forskellige jobs, men

blev så ansat som formand inden for HSH. I 1960 - 1963 var han formand for

Hundstrup - Østerild husmandsforening, og i 6 år var han i Hillerslev

brugsforeningsbestyrelse. Endvidere har han været i bestyrelsen for

landsjagtforeningen af 1923 i 9 år, heraf 6 år som kredsformand, og han var

medstifter af Thy jagthundeklub, stiftet 1967, hvor han var formand i 6 år.

Endelig har han været i bestyrelsen for Nors Hallen i 4 år og i bestyrelsen for

Nors boldklubs støtteforening. Hans hobby er jagt og jagthundedressur.

Else Gunhild Pedersen gik i skole i Vang og tjente frem til 1957 som

husassistent forskellige steder. Herefter var hun hjemmegående og passede

landbruget, indtil de solgte det. I 1974 blev hun ansat på De Gamles Hjem i

Nors som sygehjælper, og her er hun stadig. Hun har været i Nordthys

husmandskreds’s husholdningsudvalg i 4 år. Hendes hobby er håndarbejde

samt at se på sport.

JØRGEN CHRISTIAN KRAGH #815

kontorassistent, født den 24. april 1959 i Ballerum.

Ellen I. KRAGH #2029

gift med

V. E. PEDERSEN #2030.

JYTTE IRENE PEDERSEN #1944

ekspeditrice, født den 6. juli 1958 i Thisted, lever sammen med

ERIK RÆGARD PEDERSEN #2031

falckredder.

Bosat: Ribesvej 34, Thisted.

DORTHE PEDERSEN #1945

født den 17. august 1966 i Nors.

Side 84


I.B.3.c.

I.C.

I.C.1.

I.C.1.a.

Slægten Kragh

LONE KARINA PEDERSEN #1946

født den 13. november 1976 i Thisted.

ANE KATHRINE KRAGH #737

født den 13. februar 1895 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 24, september 1918

i Hundstrup med

JENS CHRISTIAN JOHANSEN #738

født den 22. januar 1894 i Skovsted, Hillerslev, søn af Johan Peter Johansen

#739 og hustru Anine Kathrine Johansen #740, Hov pr. Thisted.

Bosat: Skovsted pr. Thisted.

ANINE KATHRINE JOHANSEN #816

født den 2. januar 1919 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 25. marts 1941 i Tved

med

CARL HOLM #817

fhv. arbejdsmand, født den 4. februar 1915 i Sennels, søn af husmand og

skatteopkræver Peder Kristian Pedersen (Holm) #818 og hustru Dorthea

Jensby Thøgersen #819, Sennels pr. Thisted.

Bosat: Bybakken 72, Ræhr, Hanstholm.

Anine Kathrine Johansen gik i skole i Ballerum og kom så ud at tjene på

forskellige gårde, hun hjalp til ude indtil giftermålet og har siden været

hjemmegående husmoder, men har i Øvrigt hjulpet til, når nogen har haft brug

for det. Hendes hobby er håndarbejde.

Carl Holm gik i skole i Sennels, og fra sit 11. år kom han ud at tjene ved

landbruget, hvor han var indtil giftermålet, herefter var han på Hillerslev

kalkværk i 18 år indtil de solgte deres hus i Hillerslev og flyttede til deres hus

i Ræhr ved Hanstholm, som han selv har bygget og som dengang kostede

16.000 kr. at bygge. Han var ved amtet i ca. 3 år og kom så på Gembria i

Thisted, indtil han kom på efterløn. Han var kontorbestyrer i fagforeningen

i 18 år og har sunget i Thisted arbejdersangkor i 7 år.

Hans hobby er byggeri og tømrerarbejde.

ANNA JOHANNE HOLM #820

født den 10. juli 1941 i Hillerslev gift den 30. december 1961 på Thisted rådhus

med

Side 85


I.C.l.a.1).

I.C.l.a.2)

I.C.1.b.

Slægten Kragh

HANS HENNING KIRKEGAARD #821

stationsbetjent, født den 19. november 1938 i St. Karleby, søn af murer Erling

Hansen og hustru Ninna Marie Kirkegaard Nielsen, Egebjergvej 8, Frenderup

pr. Hersestrup.

Bosat: Niverødvej 12, Nivå.

Anna Johanne Holm gik i skole i Hillerslev og kom herefter 4 år i huset. Siden

var hun smørrebrødsjomfru i Thisted, indtil hun rejste til København, hvor hun

var ansat på ABC frem til 1960. Efter giftermålet i 1961 flyttede ægteparret

til Helsingør, hvor familien boede indtil 1977, hvor man flyttede til Nivå.

Hendes hobby er fotografering, strikning, madlavning og moderne dans.

Hans Henning Kirkegaard gik i skole i Lyngby, Frederikssund og Sundby og

var fra sit 14. år til sit 20. år karl ved landbruget. Han var soldat i li år og blev

senere ansat indenfor DSB som stationsbetjent. Den 16. oktober 1974

skiftede ægteparret efternavn fra Hansen til Kirkegaard. Hans hobby er foto

og dans.

FRANKIE HOLM KIRKEGAARD #824

kontorassistent, født den 8. maj 1962 i Helsingør.

Bosat: Jonas Liesvej 13, Søborg.

Frankie Holm Kirkegaard gik i skole i Helsingør. Mens han gik i 10. klasse,

arbejdede han i sin fritid som medhjælper i Irmas grill. Her var han ansat i

næsten 1 år, indtil han efter endt skolegang fik et sommerarbejde i Tivoli.

Siden blev han ansat inden for DSB. Hans hobby er dans. Endvidere er han

interesseret i historie, specielt middelalderen og tiden omkring 2. verdenskrig.

Endelig kan han lide at gå lange ture langs strand eller i skov.

KENNETH HOLM KIRKEGAARD #825

født den 16. maj 1965 i Helsingør.

Kenneth Holm Kirkegaard har gået 10 år i skole og er Efg-elev (Frisør). Hans

hobby er dans (flere mesterskaber), bordtennis, karate og fototeknik, hvortil

han har eget udstyr.

KRISTIAN HOLM #826

stationsbetjent, født den 19. september 1944 i Hillerslev, gift den 22. juni 1966

med

SOLVEIG SONJA NIELSEN #827

husmoder, født den 5. april 1945 i Helsingør.

Bosat: Ernst Bojesensvej 13 B, Holte.

Side 86


I.c.1.b.1).

I.C.2.

I.C.2.a.

Slægten Kragh

Kristian Holm gik i skole i Hillerslev, hvorfra han udgik i foråret 1959 og kom

ud at tjene på landet. I 1962 flyttede han til Helsingør, hvor han i starten kom

til at lave gummistøvler på Tretorn i 5 måneder. Herefter kørte han som

chauffør for en købmand i Alsgårde, lidt uden for Helsingør, inden han den 1.

juni 1963 fik ansættelse inden for DSB, hvor han har været i sammenlagt 18

år, afbrudt af et 2 måneders ansættelsesforhold på et jernlager i Helsingør. I

1971 blev han skilt.

Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i Korsemose, nær Frederiksværk.

Han fortsatte som frivillig og blev senere instruktør for hundetjenesten i CF

i Helsingør. Denne interesse for hunde har ført til at han i dag træner hunde

inden for aftenskolen FOF.

ANITA HOLM #828

født den 4. april 1967 i Helsingør.

JOHAN PETER JOHANSEN #829

skovarbejder, født den 11. april 1922 i Ballerum, Tved, gift den 27. juni 1946

i Hillerslev med

PETRINE MARIE HEEGÅRD #830

husmoder, født den 27. juni 1926 i Øster Vandet, datter af husmand Anders

Heegård #831 og hustru Marie #832, Øster Vandet.

Bosat: Rubinvej 5, Østerild.

Johan Peter Johansen gik i skole i Ballerum og tjente herefter ved landbruget

forskellige steder i Thy frem til 1946. Han var siden på kalkværket i Hillerslev

i 4 år, men havde så selv en gård på 54 tdl. som blev drevet i 21 år frem til 1971.

Herefter var han ved luftledningen indtil 1974, hvor han blev ansat ved

Østerild plantage som skovarbejder. Her er han stadig.

Petrine Marie Heegård gik i skole i Vandet og Hillerslev, herefter tjente hun

ved husgerningen og syede et ½ år indtil giftermålet. I den tid, hvor de havde

gården, var hun medhjælpende hustru. Siden har hun haft forskellige små jobs.

Hendes hobby er håndarbejde.

INGRID HEEGÅRD JOHANSEN #833

husmoder, født den 12. oktober 1947 i Hillerslev, gift den 8. maj 1965 i Tved

med

MOGENS KRISTENSEN THOMSEN #834

luftledningsmontør, født den 15. februar 1944 i Kallerup, Skjoldborg, søn af

fhv. husmand Jens Thomsen og hustru Martha Marie Kristensen, Kirkegårdsvej

3, Thisted.

Side 87


I.C.2.a.1).

I.C.2.a.2).

I.C.2.a.3).

I.C.2.b.

Slægten Kragh

Bosat: Tangrimmen 4, Ballerum pr. Thisted.

Ingrid Heegård Johansen gik i skole i Ballerum, Kostrup og Hillerslev, og var

herefter ved husgerningen inden for landbruget indtil giftermålet. Hun har

siden været hjemmegående, men de sidste 3 år har hun haft lidt

rengøringsarbejde. Hendes hobby er havearbejde og håndarbejde.

Mogens Kristensen Thomsen gik i skole i Kallerup og var herefter på Nr.

Nissum ungdomsskole i 1958 - 1959. Siden arbejdede han ved landbruget

indtil giftermålet. Han var soldat i Århus og Nymindegab i 1963 - 1964,

hvorefter han kørte lastbil 1 år. Han har siden 1966 været ansat som

luftledningsmontør ved Nordthy Strømforsyning. Endvidere har han været i

bestyrelsen socialdemokratisk vælgerforening i Hillerslev. Hans hobby er jagt

og fiskeri.

POUL ERIK THOMSEN #837

født den 3. august 1964 i Ballerum.

ANNETTE THOMSEN #838

født den 25. september 1967 i Ballerum.

DORTHE MARIE THOMSEN #839

født den 11. juni 1971 i Thisted.

ANKER HEEGÅRD JOHANSEN #840

kirkebetjent, født den 9. oktober 1950 i Ballerum, gift den 12. april 1975 i

Østerild med

GERDA NEERGÅRD GREGERSEN #841

ekspeditrice, født den 27. marts 1955 i Vesløshuse, Vesløs, datter af fhv.

gårdejer Knud Erik Neergård Gregersen #842 og hustru Grethe Sørensen

Jensen #843, Vesløshusvej 1, Vesløshuse pr. Thisted.

Bosat: Rubinvej 13, Østerild pr. Thisted.

Anker Heegård Johansen gik i skole i Kostrup, Hillerslev og Nors. Han tjente

herefter på landet, i alt 3 steder, ½ år hvert sted, inden han var på ungdomsskole

på Mors, Glidstrup i 1967 - 1968, opholdet varede i 5 måneder. Af andre

beskæftigelser kan nævnes 1 års bestyrerarbejde i Housøre på en gård, en

fodermesterplads i 4 måneder samt en fodermesterplads i 2 år og en ansættelse

som murerarbejdsmand i ca. 2 år. Han var soldat i Fredericia i 10 måneder

i 1971. Den 1. oktober 1980 blev han ansat som kirkebetjent i Østerild kirke.

Side 88


I.C.2.c.

I.C.2.c.1).

I.C.2.c.2).

I.C.2.d.

Slægten Kragh

Endvidere har han været formand for gymnastikforeningen i Østerild i 4 år.

Hans hobby er heste, gymnastik og folkedans.

Gerda Neergård Gregersen gik i skole i Vesløs. I 1974 blev hun udlært

ekspeditrice (kolonial) i Østerild, hvor hun stadig er. Hun har været i

bestyrelsen for Østerild og Hundstrup gymnastikforening. Hendes hobby er

folkedans og håndbold.

JENS KRISTIAN HEEGÅRD JOHANSEN #844

gårdejer, født den 8. august 1953 i Ballerum, gift den 20. juni 1980 i Thisted

med

ANNA MARIE CHRISTENSEN #845

husmoder, født den 26. juni 1954 i Øslev, Kettrup, datter af murermester Niels

Christian Christensen #846 og hustru Elisabeth Pedersen #847, Housøre.

Bosat: Housørevej 30, Østerild.

Jens Kristian Heegård Johansen gik i skole i Hillerslev og Nors og kom senere

på efterskole i Hundborg et år (1969). Omkring konfirmationsalderen kom

han til landbruget, hvor han også havde været 1 år inden sit efterskoleophold.

I 1971 kom han til Arne overgård i Sønderby pr. Østerild, hvor han stadig er.

I 1977 købte han selv en gård som han har drevet ved siden af. Gården er på

20 tdl. og drives med korn og svin (som regel 340 stk.). Gården brændte

næsten til grunden i 1978, men er efterhånden blevet bygget op igen. Hans

hobby er, foruden landbruget, sang, og han synger i et sangkor i Østerild, som

han selv har været med til at oprette.

Anna Marie Christensen gik i skole i Housøre, Østerild og Thisted. Senere

var hun 5 år ved farvehandler Langballe i Thisted, hvor hun klarede

husgerningen og børnepasningen. Siden var hun på mejerigården i Thisted,

hvor hun lavede ispinde frem til 1978. I dag er hun hjemmegående husmoder,

men passer dyrene når manden er på arbejde. Hendes hobby er håndarbejde.

HEIDI HEEGÅRD JOHANSEN #848

født den 23. april 1975 i Thisted.

BRIAN HEEGÅRD JOHANSEN #849

født den 2. maj 1978 i Housøre.

BENT HEEGÅRD JOHANSEN #850

tømrer, født den 3o. januar 1957 i Ballerum, Tved.

Side 89


I.C.3.

I.C.3.1.

I.C.3.a.1).

Slægten Kragh

Bent Heegård Johansen gik i skole i Nors og var herefter 1 år på Thyland

ungdomsskole samt 1 år på Åbybro ungdomsskole. Han var i snedkerlære fra

1973 til 1976 og ved søværnet fra februar 1977 til oktober 1977. Siden har han

arbejdet ved sit fag som tømrer, både på egnen (indtil 1979) og 2 år på

Grønland.

KRESTEN KRAGH JOHANSEN #851

arbejdsmand, født den 11. april 1922 i Ballerum, Tved, gift den 27. juli 1946

i Hillerslev med

ELLY KIRSTINE JENSEN #852

husmoder, født den 28. marts 1923 i Hillerslev, død den 21. marts 1975 på

sygehuset i Thisted, datter af smed Gustav Jensen #853 og hustru Kristiane

Heegård #854, Hillerslev.

Bosat: Følfodsvej 3, Hillerslev.

Kresten Kragh Johansen gik i skole i Ballerum og kom så til landbruget, inden

for hvilket han arbejdede forskellige steder indtil 1946. Herfra kom han på

kalkværket i Hillerslev, hvor han stadig er. Han har været i idræts- og

gymnastikforeningen. Hans hobby er havearbejde, gymnastik, fodbold og

håndbold.

Elly Kirstine Jensen gik i skole i Hillerslev og kom herefter ud som pige i huset

ved landbruget indtil giftermålet. I ægteskabet var hun hovedsagelig,

hjemmegående, men var dog til tider servitrice forskellige steder. Hun var

gymnastikleder i 30 år og var 3 gange på gymnastikhøjskole i Snoghøj og

Viborg. Hendes hobby var gymnastik og håndarbejde.

GUSTAV KRAGH JOHANSEN #855

slagteriarbejder, født den 23. september 1957 i Hillerslev, lever sammen med

CHRISTEL GRABOVSKI #856

montrice, født den 26. september 1959 i Thorp, Thisted, datter af

slagteriarbejder Georg Grabovski #857 og hustru Jytte Jacobsen #858,

Åbakkevej 17, Tilsted pr. Thisted.

Bosat: Åbrinken 31, Tilsted pr. Thisted.

Christel Grabovski gik i skole i Tilsted og Tingstrup og var herefter ved

husgerningen ca. 1 år. Endvidere har hun været assistent hos en tandteknikker

i ca. 1 år og været montrice på Oticon i ca. 4 år. Hendes hobby er, ligesom

manden, motorcykler.

PERNILLE GRABOVSKI #859

født den 5. september 1980 i Thisted.

Side 90


I.C.4.

I.A.4.a.

I.A.4.b.

Slægten Kragh

KATHRINE OLINE KRAGH JOHANSEN #860

husmoder, født den 14. maj 1927 i Ballerum, Hundstrup, gift første gang den

12. september 1952 i Hillerslev, med

HELGE CARLO KJÆR #861

gårdejer, født den 13. oktober 1917 i Randrup, Vestervig, død den 12. maj

1960 på Rigshospitalet i København, søn af gårdejer Jens Mathias Kjær #862

og hustru Sidsel Marie Kjær #863, Vestervig:

Gift anden gang den 12. februar 1971 i Hurup med

KARL EJLER KRISTIANSEN #864

gårdejer, født den 15. april 1936 i Skyum, søn af husmand Jens Kristiansen

#1979 og hustru Krista Knudsen #1980, Hørdum pr. Snedsted.

Bosat: Kystvejen 101, Handrup pr. Vestervig.

Kathrine Oline Kragh Johansen gik i skole i Ballerum og kom herefter ud som

pige på forskellige gårde (hun arbejdede både ude og inde) indtil giftermålet,

dog afbrudt af et højskoleophold i Rye i 1952. Siden har hun været medhjælpene

hustru. I sine yngre dage gik hun til gymnastik, men nu er hendes foretrukne

hobby håndarbejde.

Helge Carlo Kjær gik i skole i Randrup og var herefter hjemme at hjælpe indtil

giftermålet. I 1936 - 1937 var han soldat i Viborg og var i 1943 - 1944 på

landbrugsskole i Vejlby. I 1950 overtog han sit hjem, som han drev frem til

sin død, hvorefter konen drev det videre indtil 1970, hvor hun solgte den. Han

var meget aktiv inden for VU i sine unge dage.

Karl Ejler Kristiansen gik i skole i Skyum og tjente herefter ved landbruget

indtil sin soldatertid i Ålborg og Tyskland i årene 1955 - 1957. I 1970 købte

han deres gård i Handrup på ca. 60 tdl. Denne drives som alsidig landbrug.

BENNY JOHANSEN KJÆR #865

forretningsmand, født den 3o. januar 1953 i Vestervig.

Bosat: 8000 West Colfax Avenue, Lakewood, USA.

Benny Johansen Kjær gik i skole i Vestervig og tog realeksamen på Hurup

kommuneskole. Han har været møbellærling i Magasin, København, senere

salgsassistent samme sted og møbelsælger i Canada i 2 år. Han er i dag

partner i en dansk møbelforretning (Delvel Co.), men planlægger at starte

egen forretning i New Mexico - USA - i 1982.

JENS PETER JOHANSEN KJÆR #866

landbrugsmedhjælper, født den 20. juli 1955 i Vestervig, lever sammen med

Side 91


I.C.4.c.

I.C. 5.

Slægten Kragh

ANE-MARIE HEDEGAARD JENSEN #867

revisorassistent, født den 5. april 1962 i Hurup, datter af slagteriarbejder Egon

Hedegaard Jensen #1981 og hustru Karen Margrethe Petersen #1982,

Sønderallé 32, Hurup.

Bosat: Bredgade 45, Hurup.

Jens Peter Johansen Kjær tog realeksamen på Vestervig skole i 1971 og

arbejdede herefter ved landbruget frem til 1975, hvor han kom ind som soldat

ved Prinsens Livregiment, Viborg. I 1976 - 1977 var han på Hammerum

landbrugsskole og har siden 1977 arbejdet hos gårdejer Erik Vendeboe,

Bubbel. I 1979 købte han hus i Hurup. Hans hobby er roning og jagt.

Ane-Marie Hedegaard Jensen gik i skole i Hurup og gik herefter på Thisted-

Hurup handelsskole, afsluttet 1980. Hun kom i lære i et revisorfirma den 1.

juli 1980 og er udlært den 3o. juni 1982. Hendes hobby er gymnastik,

håndarbejde og svømning.

ANNE MARIE KJÆR #868

ekspeditrice, født den 7. oktober 1958 i Randrup.

Bosat: Hundborgvej 9, Thisted.

Anne Marie Kjær gik i skole i Randrup og Vestervig og tog handelseksamen

på Thisted-Hurup handelsskole. I 1969 blev hun indlagt på Århus

Kommunehospital, hvor hun blev opereret for en diskosprolaps efter lang tids

sygdom. Den 1. oktober 1977 blev hun ansat som elev Trikotagehuset,

Thisted, hvor hun stadig er ansat. Hun er medlem af KFUM og KFUK i

Vestervig.

DORIS ELISABETH JOHANSEN #869

husmoder, født den 17. juni 1934 i Ballerum, Tved, gift den 28. oktober 1961

i Hillerslev med

LARS PETER SØRENSEN #870

skovarbejder, født den 2. januar 1937 i Fredericia, søn af arbejdsmand Jens

Richard Peter Sørensen og hustru Karen Vedinge Jensen, Bredgade 64,

Fredericia.

Bosat: Vandgyden 14, Gl. Pjedsted.

Doris Elisabeth Johansen gik i skole i Ballerum og kom herefter ud at tjene

som pige i huset indtil giftermålet afbrudt af et ophold på Holstebro ungdomsskole

i 1951. Hun har siden været hjemmegående husmoder. Hendes hobby er

håndarbejde og keramik.

Lars Peter Sørensen tog realeksamen i 1954 i Fredericia og var jagtelev på

en agerhønsefarm i Vorbasse i ½ år. Endvidere har han været skovfogedelev,

både i Nakskov og i Viborg (Asmild Kloster), og han har arbejdet i skoven i

Skåne (Sverige) i ca. 5 måneder samt på et gods i ca. 7 måneder og i Dalerne

Side 92


I.C.5.a.

I.C.5.b.

I.C.5.b.1).

Slægten Kragh

som skovarbejder i 13 måneder. I 1959 blev han ansat som skovarbejder ved

Vejle amts skovdyrkerforening, hvor han siden har været, kun afbrudt i 1960

1961, hvor han var soldat ved civilforsvaret, Thisted. Hans hobby er

cykelture, både til Norge og Sverige.

IVAN JOHANSEN #873

salgschauffør, født den 12. januar 1958 i Thisted, gift den 8. september 1979

i Sennels med

KAREN HANSEN #874

lærer, født den 5. juni 1957 i Sennels, datter af gårdejer Svend Aage Hansen

#875 og hustru Meta Andersen #876, Mardalvej 8, Sennels.

Bosat: Violvej 8, Nors, Thisted.

Ivan Johansen gik i skole i 8 år og havde derefter forskelligt erhvervsarbejde,

i begyndelsen som landbrugsmedhjælper og nogle år senere som

fabriksarbejder. i 1979 blev han indkaldt til civilforsvaret i Thisted, hvor han

var i 8 måneder. Senere købte han deres hus i Nors, hvor han blev ansat som

mælkekusk på mejeriet indtil han i slutningen af 1980 tiltrådte sit nuværende

job som salgschauffør inden for Fakse. Hans hobby er sport, især fodbold.

Karen Hansen fik realeksamen på Borgerskolen i Thisted og kom herefter på

HF (gymnasium og HF i Thisted). Hendes erhvervsvalg gjorde det nødvendigt

med endnu 4 års skolegang, som blev tilbragt på Ranum seminarium, hvor hun

afsluttede med lærereksamen i 1980. Sideløbende med hendes skolegang

arbejdede hun i en blomsterforretning, på en kro og 6 år som afløser på

Alderdomshjemmet Kristianslyst. Hun er i dag ansat på specialskolen Øster

Mølleskolen, Thisted. Hendes hobby er sport, især håndbold.

ANE METTE SØRENSEN #877

husmoder, født den 15. marts 1963 i Fredericia, lever sammen med

MICHAEL GEORG PEDERSEN #878

kommunalarbejder, født den 5. maj 1961 i Allerød, søn af maskinmester

Jørgen Pedersen #879 og hustru Doris Ingelise Jensen #880, Kirkevej 4,

Pjedsted.

Bosat: Amaliegade 36 C, Børkop.

IB IVAN SØRENSEN #881

født den 13. februar i 1980 i Fredericia.

Side 93


I.C.5.c.

I.C.5.d.

I.D.

I.D.1.

GERT SØRENSEN #882

født den 10. januar 1967 i Fredericia.

ERIK SØRENSEN #883

født den 16. juli 1969 i Fredericia.

Slægten Kragh

MAREN CHRISTENSEN KRAGH #741

husmoder, født den 12. september 1896 i Kløvkær, Hundstrup, død den 21.

februar 1963 i Hundstrup, begravet den 26. februar samme år i Hundstrup, gift

den 18. marts 1924 i Hundstrup med

POUL ARNE POULSEN #742

fhv. arbejdsmand, født den 1. februar 1901 i København, søn af arbejdsmand

Peder Chr. Poulsen og hustru Birthe Petrea Petersen, Sennels.

Bosat: Grønningen 35, Thisted.

Maren Christensen Kragh gik i skole i Hundstrup og tjente derefter som pige

i huset forskellige steder indtil giftermålet, bl. a. var hun en tid ved sin

bedstemoder i Ballerum. Siden var hun hjemmegående husmoder. Hun var

syg i mange år. Hendes hobby var håndarbejde og madlavning.

Poul Arne Poulsen gik i skole i København og derefter i Kjeldstrup i Thy. Fra

sit 10. år og frem til giftermålet tjente han ved landbruget. I 5 år drev han selv

et landbrug på ca. 16 tdl. samtidig med, at han udførte forskellige jobs. Siden

blev han arbejdsmand og kørte som chauffør i mange år. Da han var 62 år

blev han ansat ved Thisted kommune som kommunalarbejder, hvor han var,

indtil han fyldte 70 år. Endvidere har han været i bestyrelsen for fagforeningen

og har været i Røde Kors som samaritter.

OLGA KATHRINE POULSEN #888

husmoder, født den 20. juni 1924 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 16. februar

1969 i Hundstrup med

MAGNUS ANDREAS PEDERSEN #889

ekstraarbejder, født den 20. juni 1922 i Erritsø, søn af snedker Marius

Pedersen #890 og hustru Karen Marie Jørgine Jensen #891, Erritsø pr.

Fredericia.

Bosat: Søskendevej 17, Erritsø pr. Fredericia.

Olga Kathrine Poulsen gik i skole i Hundstrup og Hjardemål og tjente som pige

i huset. Den 27. november 1966 kom hun til sin senere mand som

Side 94


I.D.1.a.

I.D.1.b.

I.D.2.

I.D.3.

Slægten Kragh

husbestyrerinde. De blev gift i 1969 og siden har hun været hjemmegående

hustru. Hendes hobby er håndarbejde.

Magnus Andreas Pedersen gik i skole i Erritsø og tjente derefter ved

landbruget indtil 1944. Den 15. januar 1945 blev han ansat ved DSB i

Fredericia, hvor han siden har været ansat som ekstraarbejder.

NIELS PEDER PEDERSEN #892

glarmester, født den 14. april 1954 i Burlinge SV.

Bosat: Lærkedalen 11, Haslev, Sjælland.

EVALD PEDERSEN #893

klejnsmed, født den 14. februar 1958 i Erritsø.

ANNA KIRSTINE POULSEN #894

husassistent, født den 16. februar 1926 i Kløv, Hundstrup.

Bosat: Grønningen 35, Thisted.

Anna Kirstine Poulsen gik i skole i Hundstrup og tjente som pige i huset indtil

1951. Herefter var hun hjemme, men havde ved siden af ansættelse på

Hundstrup kro i 14 år som medhjælper, både i køkken og i krostue. Endvidere

har hun hjulpet på forskellige gårde i de travle perioder indtil 1963, hvor hun

flyttede med sine forældre til Thisted. Siden har hun været husassistent hos

en dyrlæge i 2 år, hos en politibetjent i 3 år og en læge i 9 år. Hendes hobby

er håndarbejde og rejser til udlandet.

CHRISTIAN PEDER KRAGH POULSEN #895

husmand, født den 5. oktober 1927 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 15. februar

1948 i Hjardemål med

ANNA KATHRINE LYNGE SMED #896

husmoder, født den 27. juni 1924 i Korsø, Hjardemål, datter af gårdejer Martin

Georg Kristensen Smed #897 og hustru Hanne Kathrine Lynge #898, Ræhr pr.

Hanstholm.

Bosat: Knakvej 10, Hundstrup pr. Thisted.

Christian Peder Kragh Poulsen gik i skole i Hundstrup og i Hjardemål og tjente

indtil giftermålet ved landbruget. Han var soldat i Randers i 1948 - 1949. I

1948 købte han en ejendom kaldet Rimmerhus, i Korsø og drev den frem til

1961, hvor han købte deres nuværende ejendom på ca. 30 tdl. Han er

Side 95


I.D.3.a.

I.D.3.a.1).

I.D.3.a.2).

I.D.3.a.3).

I.D.3.b.

Slægten Kragh

bestyrelsesformand i Venstres vælgerforening og har været i

skolekommissionen i et par år.

Anna Kathrine Lynge Smed gik i skole i Hjartemål og var hjemme indtil

giftermålet. Siden har hun været medhjælpende hustru. Hendes hobby er

håndarbejde.

FRODE SMED POULSEN #899

slagteriarbejder, født den 13. april 1948 i Hjardemål, gift den 19. maj 1973 i

Sennels med

BIRGIT RUTH SØRENSEN #890

husmoder, født den 7. oktober 1945 i Sennels, datter af pensionist Johannes

Sørensen #901 og hustru Anna Karoline Nielsen #902, Møllevej 48, Sennels.

Bosat: Ballerumvej 108, Brund, Thisted.

Frode Smed Poulsen gik 7 år i skole og var ved landbruget, indtil han begyndte

sin værnepligt ved forsyningstropperne på Hvorup Kaserne. Herefter fortsatte

han ved landbruget indtil 1971 hvor han blev ansat som slagteriarbejder,

hvilket han stadig er. Men for nogle år siden købte han en landejendom i

Brund, som han driver ved siden af sit arbejde.

ANETTE POULSEN #903

født den 14. september 1969 i Thisted.

ANNE MARIE POULSEN #904

født den 15. december 1973 i Thisted.

MARTIN SMED POULSEN #1983

født den 15. maj 1978 i Thisted.

SONJA SMED POULSEN #905

fabriksarbejderske, født den 26. december 1952 i Korsø.

Bosat: Hundstrupvej 38, Hundstrup.

Side 96


I.D.3.b.1).

I.D.3.c.

I.D.3.d.

I.D.4.

I.D.4.a.

I.D.4.b.

JOHNNY SMED POULSEN #906

født 15. december 1971 i Thisted.

Slægten Kragh

JENS JØRGEN SMED POULSEN #907

slagteriarbejder, født den 29. september 1960 i Korsø.

Bosat: Hundstrupvej 62, Hundstrup.

HANNE SMED POULSEN #908

født den 2. januar 1968 i Århus.

PEDER CHRISTIAN POULSEN #909

husmand, født den 8. januar 1929 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 17. november

1953 i Hjardemål med

KRISTA LYNGE SMED #910

husmoder, født den 24. januar 1928 i Korsø, Hjardemål, datter af gårdejer

Martin Georg Christensen Smed #897 og hustru Johanne Kathrine Lynge

#898, Ræhr pr. Hanstholm.

Bosat : Ballerumvej 130, Hillerslev.

Peder Christian Poulsen gik i skole i Hundstrup og tjente indtil giftermålet ved

landbruget. I 1949 1950 var han soldat i København og i Tyskland. I 1953

købte han en ejendom i Ballerum på 11 ha. Denne drev han indtil 1963, hvor

han købte deres nuværende ejendom på 6 ha. Han har de sidste 14 år kørt med

mælk for Hillerslev Andelsmejeri. Hans hobby er fodbold og bankospil.

Krista Lynge Smed gik i skole i Hjardemål og hjalp derefter til hjemme. Siden

giftermålet har hun været medhjælpende hustru. Hendes hobby er kryds og

tværs og bankospil.

PREBEN SMED POULSEN #911

født den 27. august 1959 i Ballerum, død den 11. oktober 1960 i Thisted.

MOGENS SMED POULSEN #912

født den 2. september 1962 i Ballerum, død den 15. oktober 1963 i Ballerum.

Side 97


I.D.4.c.

I.D.5.

I.D.5.a.

Slægten Kragh

KNUD ERIK SMED POULSEN #913

født den 3. december 1964 i Thisted.

JOHANNES BERNHARDT POULSEN #914

kirkebetjent, født den 3. juli 1932 i Klastrup, Hundstrup, gift den 8. december

1957 i Hjartemål med

KETTY IRENE LYNGE SMED #915

husmoder, født den 23. marts 1937 i Korsø, Hjartemål, datter af gårdejer

Martin Georg Christensen Smed #897 og hustru Johanne Kathrine Lynge

#898, Ræhr pr. Hanstholm.

Bosat: Bybakken 42, Ræhr pr. Hanstholm.

Johannes Bernhardt Poulsen gik i skole i Hundstrup og Hjardemål og tjente

herefter ved landbruget indtil 1948, hvor han kom i lære som kommis i Vesløs,

udlært i 1952. I 1953 - 1954 var han soldat i Viborg og i Tyskland. Siden

arbejdede han som kommis i Østerild brugs indtil 1957 og drev selv forretning

indtil 1961, hvor han blev ansat i brugsforeningen i Thisted. Her var han i 12

år, indtil han i 1973 fik ansættelse på slagteriet i Thisted, hvor han var indtil

1980. Siden har han været kirkebetjent i Ræhr.

Ketty Irene Lynge Smed gik i skole i Hjardemål og hjalp til hjemme indtil

giftermålet. Siden har hun været hjemmegående husmoder, men har dog et

rengøringsarbejde i kirken. Hendes hobby er håndarbejde.

JETTE SMED POULSEN #916

ekspeditrice, født den 24. juli 1958 i Ræhr, gift den 23. september 1978 i Ræhr

med

GEORG THOMSEN #917

fiskeskipper, født den 29. marts 1954 i København, søn af fisker Arthur

Marius Kornbæk Thomsen #918 og hustru Anne Ingeborg Thomsen #919,

Smidstrupvej 330, Vrå.

Bosat: Bygmarken 54, Hanstholm.

Jette Smed Poulsen gik i skole i Ræhr og Hanstholm. Siden har hun været

ansat i Thisted lufthavn som ekspeditrice, ved BP (Thistedvej) som ekspeditrice

samt på et havnecafeteria.

Georg Thomsen gik i skole i Skagen og tog realeksamen i 1972 i Frederikshavn.

I 1974 var han marinesoldat. Han fik fiskeskippereksamen i 1976, og siden

da har han været fiskeskipper på egen kutter.

Side 98


I.D.5.a.1).

I.D.5.a.2).

I.D.5.b.

I.D.5.c.

I.D.5.d.

I.E.

RASMUS SMED THOMSEN #920

født den 26. januar 1979 i Thisted.

Slægten Kragh

PERNILLE SMED POULSEN #921

født den 17. februar 1980 i Thisted.

GITTE SMED POULSEN #922

født den 25. februar 1965 i Ræhr.

JYTTE SMED POULSEN #923

født den 9. februar 1967 i Ræhr.

METTE SMED POULSEN #924

født den 4. november 1968 i Ræhr.

KIRSTINE MARIE KRAGH #745

husmoder, født den 16. oktober 1898 i Kløvkær, Hundstrup, død den 7. juni

1942 i Thisted, gift med

ANDERS OTTO MØLLER PEDERSEN #746

husmand og vejmand, født den 10. marts 1900 i Hjardemål, død i marts 1970

i Thisted, søn af husmand Otto Martinus Pedersen #747 og hustru Ane Marie

Møller #748, Frøstrup nr. Thisted.

Bosat: Tved pr. Thisted.

Kirstine Marie Kragh gik i skole i Ballerum og tjente derefter som pige i huset

indtil giftermålet. Siden passede hun huset derhjemme og jorden, mens

manden var på arbejde. Endvidere havde hun sæsonarbejde i tørvemosen.

Hendes hobby var håndarbejde.

Anders Otto Møller Pedersen gik i skole i Bjerget og tjente derefter ved

landbruget indtil giftermålet. Siden købte han deres ejendom som han drev

samtidig med, at han gik på vejarbejde, han var amtsvejmand.

Side 99


I.E.1.

I.E.1.a.

I.E.l.a.1).

I.E.l.a.2).

Slægten Kragh

OTTO MARTINUS PEDERSEN #925

cementstøber, født den 29. oktober 1926 i Tved, gift den 4. januar 1950 i

Thisted med

JYTTE FALCK JENSEN #926

husmoder, født den 27. juni 1930 i Valsølille, datter af skolelærer Poul Emil

Falck Jensen #927 og hustru Martha Rasmine Rasmussen #928, Mørke.

Bosat: Gl. Mørkevej 41, Mørke.

Otto Martinus Pedersen gik i skole i Tved og tjente herefter ved landbruget,

indtil han i 1947 blev indkaldt til militæret. Sin værnepligt aftjente han i Århus,

Holbæk og Tyskland. På et tidspunkt blev han korporal. Fra 1950 1964 var

han ansat ved landbruget som gift medhjælper. Siden kom han på et teglværk

i Ommestrup, hvor han var formand i 9 år frem til 1973. Herfra kom han på

Århus Cementvarefabrik som pladsmand. Han har været i bestyrelsen for

DUI og DSU og Fritidsnævnet. Endvidere har han været i hjemmeværnet

siden sin soldatertid og er i dag sergent inden for dette. Hans hobby er heste

og fiskeri.

Jytte Falck Jensen gik i skole i Mørke og i Hornslet og tjente herefter ved

husgerningen indtil giftermålet. Siden har hun været på chokoladefabrik (Bdr.

Jacobsen) i 3 år samt på Mørke møbelfabrik i 12 år, men måtte på et tidspunkt

holde op på grund af sygdom. Hendes hobby er håndarbejde især vævning.

JETTE KIRSTINE FALCK PEDERSEN #929

hjemmehjælper, født den 29. september 1949 i Århus, gift med

JØRN STEFANSEN #930

forvalter, søn af Stefan Stefansen #931 og hustru Agnes Stefansen #932,

Ørsted.

Bosat: Møllegården, Søndervang 2, Balle.

PIA JYTTE FALCK STEFANSEN #933

født den 29. maj 1967 i Århus.

CLAUS OTTO FALCK STEFANSEN #934

født den 8. februar 1969.

Side 100


I.E.l.a.3).

I.E.1.b.

I.E.1.b.1)

I.E.l.b.2).

I.E.1.c.

Slægten Kragh

TRINE FALCK STEFANSEN #935

født den 2. september 1976.

LENE VIBEKE FALCK PEDERSEN #936

husmoder, født den 3. januar 1957 i Mørke, gift den 27. maj 1977 i Årup med

VAGN ENGHOLM #937

gårdejer, født den 12. august 1954 i Scheelsminde, Auning, søn af

maskinarbejder Johannes Engholm #938 og hustru Ida Viberg Johansen #939,

Århusvej 28, Auning.

Bosat: Gl. Mejerivej 11, Hyllested pr. Ebeltoft.

Lene Vibeke Falck Pedersen gik i skole i Mørke og var siden 2 år ved

husgerningen i Hornslet samt i en bagerforretning i Løgten. Her var hun i ca.

3 år. I dag er hun medhjælpende hustru på familiens ejendom.

Vagn Engholm gik i skole i Auning og var herefter ved en mekaniker som

arbejdsdreng i ca. 1½ år, siden ved BP i Auning. Endvidere var han ved

entreprenørarbejdet ind, til 1977, hvor familien rejste til Fyn. Her kom han til

at arbejde ved landbruget som traktorfører i 3 - 4 måneder. Senere i 1977 blev

han forpagter på en ejendom, som familien senere købte i august 1980.

Ejendommen er på 18 tdl. og drives med svin.

ELISA FALCK ENGHOLM #940

født den 16. juli 1973 i Århus.

WINNIE FALCK ENGHOLM #941

født den 10. marts 1978 i Århus.

LEO FALCK PEDERSEN #942

maskinsnedker, født den 28. november 1957 i Århus, gift med

BERIT SØRENSEN #943

husmoder.

Side 101


I.E.2.

I.E.2.a.

I.E.2.b.

I.E.3.

Slægten Kragh

CHRISTIAN KRAGH PEDERSEN #944

vejmand, født den 22. marts 1929 i Tved, gift den 8. november 1965 i Skyum

med

RIGMOR KATHRINE NICOLAJSEN #945

husmoder, født den 17. marts 1931 i Skyum, datter af husmand Karl Nicolajsen

#946 og hustru Signe Kirstine Solborg #947, Skyum pr. Snedsted.

Bosat: Døjholtvej 13, Nors, Thisted.

Christian Kragh Pedersen gik i skole i Tved og tjente fra sit 10. år forskellige

steder indtil giftermålet. Han har arbejdet på gårde i 3 år som daglejer. I 1958

kom han til vejvæsenet, hvor han siden har været. Hans hobby er jagt.

Rigmor Kathrine Nicolajsen gik i skole i Skyum og havde forskellige pladser

i huset indtil giftermålet. Hun har været ansat i køkkenet på Nors kro i 5 år,

og i 1977 blev hun ansat på Nors Alderdomshjem. Hendes hobby er

håndarbejde.

RITA IRENE PEDERSEN #948

kommis, født den 15. december 1957 i Skyum, lever sammen med

HENNING DAHL JENSEN #949

slagteriarbejder.

Bosat: Atriumvej 16, Kolby pr. Snedsted.

KIRSTEN PEDERSEN #1984

født den 9. april 1963 i Thisted.

ANNA KATHRINE PEDERSEN #950

husmoder, født den 15. december 1930 i Tved, gift den 21. august 1953 i Tved

med

LARS CHRISTIAN FUGLSANG #951

arbejdsmand og husmand, født den 14. januar 1922 i Stagstrup, søn af

tømrermester Kristoffer Fuglsang #952 og hustru Kathrine Kusk Kristensen

#953, Snedsted.

Bosat: Årbækvej 1, Skyum, Snedsted.

Anna Kathrine Pedersen gik i skole i Tved og tjente fra sit 12. år som pige i

huset og i marken. Somme tider var hun dog også hjemme at hjælpe. Disse

Side 102


I.E.3.a.

I.E.3.a.1).

I.E.3.a.2).

Slægten Kragh

beskæftigelser fortsatte hun med indtil giftermålet. Siden har hun været

medhjælpende hustru og passer jorden, når manden er ude. Hendes hobby er

gymnastik og andespil.

Lars Christian Fuglsang gik i skole i Kallerup og tjente derefter ved landbruget

indtil 1944. Herfra tog han på højskole i Haslev, hvor han var i 1944 - 1945.

Siden var han soldat i Århus i 1945 - 1946. Indtil 1947 tjente han igen ved

landbruget, hvorefter han kom til at køre for en maskinstation. Her var han

indtil 1950. Samtidig gik han i tørvemosen. Den 1. juli 1953 overtog han deres

nuværende ejendom, som han siden har drevet, samtidig med, at han arbejder

på Hellesens Fabrikker i Thisted. Hans hobby er fiskeri (glibeål).

EVA MARIE FUGLSANG #954

dagplejemoder, født den 11. december 1954 i Skyum, gift den 5. juli 1975 i

Skyum kirke med

JØRGEN ERLING PEDERSEN #955

ekspedient, født den 16. oktober 1953 i Hurup, søn af pensionist Thoralf

Halfdan Pedersen #956 og hustru Esther Kristensen #957, Vestervangsvej 1,

Hurup.

Bosat: Enghaven 32, Biersted, Åbybro.

Eva Marie Fuglsang bestod i 1972 realeksamen og kom herefter et ½ år i

huset (Esso, Kolby). Siden begyndte hun hos købmand Jørgen Møller, Kolby,

hvor hun skulle have været i lære, men rejste inden kontrakten blev skrevet for

at flytte med Jørgen til Ålborg, hvor hun fik arbejde på C.W. Obels cigarfabrik.

Her arbejdede hun frem til 1978, hvorefter hun blev ansat som hjemmehjælper

i Biersted, hvor familien havde købt hus i 1976. Denne stilling beholdt hun,

indtil hun fødte sønnen Thomas, hvorefter hun syntes, det var bedre for

børnene at være hjemme og fik i stedet 2 børn i dagpleje.

Jørgen Erling Pedersen bestod i 1970 realeksamen og tog herefter

handelseksamen. Siden kom han i lære som ekspedient i Fona Radio i Thisted,

hvor han udlærtes i juli 1973. Han fik derefter job i Fona Radio i Ålborg, og

her arbejdede han i 1½ år, men skiftede så branche og kom til Møllers Møbler

i Nørresundby, hvor han også arbejdede i ca. 11 år. Imidlertid syntes han ikke

om arbejdstiden og søgte derfor ud på Espera skibsradio og blev her ansat som

lagerekspedient.

KRISTINA PEDERSEN #958

født den 23. april 1977 i Biersted.

THOMAS PEDERSEN #959

født den 3. november 1980 i Biersted.

Side 103


I.E.3.b.

I.E.3.c.

I.E.3.d.

I.E.4.

I.E.5.

KNUD ERIK FUGLSANG #960

Slægten Kragh

smed, født den 23. november 1958 i Skyum, lever sammen med

GRETHE BERTELSEN #1985

fabriksarbejderske.

Bosat: Asylgade 7, Thisted.

HELLE KATHRINE FUGLSANG #961

født den 18. juli 1968 i Skyum.

NIELS ANDERS FUGLSANG #962

født den 13. juli 1970 i Koldby.

EGON AKSEL PEDERSEN #963

arbejdsmand, født den 6. april 1932 i Tved.

Bosat: Nørbyvej 12, Tved pr. Thisted.

JENS OSKAR PEDERSEN #964

landmand, født den 13. august 1937 i Tved, gift den 26. august 1958 i Hillerslev

med

LYDIA ODGÅRD BOJER #965

husmoder, født den 26. august 1936 på Ullerupgårds Mark, Sennels, datter af

fhv. tømrer Thomas Bojer og hustru Inger Kathrine Odgård, Vendbjerg 2,

Nors.

Bosat: Hindingvej 35, Hinding pr. Thisted.

Jens Oskar Pedersen gik i skole i Tved og var derefter forskellige steder ved

landbruget indtil giftermålet. I 1958 købte de deres ejendom på 13 td. sæde,

som han drev samtidig med, at han var ansat i vildtreservatet som medhjælper.

Her var han indtil 1974, hvorefter han lejede 30 td. sæde, således at de var

oppe på 43 td. sæde. I dag er de oppe på ca. 50 td. sæde. Ejendommen drives

som alsidig landbrug. Endvidere begyndte han i 1974 at avle mink og har 230

- 240 avlstæver + hanner. Han er i bestyrelsen for husmandsforeningen, og

hans hobby er folkedans samt fodbold.

Side 104


I.E.5.a.

I.E.5.b.

I.F.

I.F.1

Slægten Kragh

Lydia Odgård Bojer gik i skole i Kjelstrup og var derefter ved husgerningen

samt på vaskeri indtil giftermålet. Hun var hjemmegående husmoder indtil

1971, hvor hun blev ansat på en lejrskole i Hinding ved Thisted som Økonoma.

Her står hun for det daglige indkøb og for ledelsen af de unge piger, der er

ansat. Endvidere er hun i bestyrelsen for husholdningsforeningen,

husmandsforeningens husholdningsudvalg samt Venstres vælgerforening.

Hendes hobby er folkedans, keramik, håndarbejde og blomster.

BIRTHE KIRSTINE PEDERSEN #966

Økonoma, født den 27. januar 1959 i Hinding, lever sammen med

BJARNE STRØMGÅRD #968

møbelekspedient.

Bosat: Hanstholmvej 2, Thisted.

DORTHE SOLVEIG PEDERSEN #967

født den 11. april 1963 i Hinding.

LOUISE KRAGH #749

husmoder, født den 8. februar 1901 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 30. juli

1922 i Hundstrup med

KARL KRISTENSEN #750

husmand, født den 5. oktober 1896 i Skjoldborg, død den 7. marts 1975 i

Hjardemål, søn af husmand Poul Kristensen #751 og hustru Kristiane Jensen

#752, Ballerum pr. Thisted.

Bosat: Plejehjemmet, Hanstholm.

Louise Kragh gik i skole i Ballerum og var ude at tjene fra sit 11. år og indtil

giftermålet. Somme tider var hun dog hjemme. Medens hendes mand levede,

passede hun dyrene, når han var på arbejde. Hendes hobby er håndarbejde.

Karl Kristensen gik bl. a. i skole i Vestervig og var derefter hjemme at hjælpe.

Siden kom han ud at tjene. I 1918 - 1919 købte han ejendom i Ballerum.

Denne blev drevet samtidig med, at han kørte med mælk og grus. Hans

værnepligt blev aftjent i Viborg og i Ålborg fra 1917 - 1919.

ANNA KRISTINE KRISTENSEN #969

husmoder, født den 4. maj 1923 i Ballerum, Hundstrup, gift den 21. november

1947 i Hjardemål med

Side 105


I.F.1.a.

I.F.1.b.

I.F.1.c.

Slægten Kragh

HARRY JULIUS MARTINUS POVLSEN #970

pensionist, født den 24. april 1917 i Hjardemål, søn af tækkermand og

landmand Martin Andreas Povlsen #971 og hustru Kirstine Madsen #972,

Hjardemål pr. Thisted.

Bosat: Hjardemålvej 119, Hjardemål pr. Thisted.

Anna Kristine Kristensen gik i skole i Hjardemål og var derefter syerske i et

år. Siden tjente hun ude i ca. 5-6 år. Efter giftermålet blev hun hjemmegående

husmoder, men hjalp dog til ved landbruget. Hendes hobby er håndarbejde.

Harry Julius Martinus Povlsen gik ligesom konen i skole i Hjardemål i det hus,

som de har i dag, og som altså førhen var en skole. Fra sit 10. år tjente han

ved landbruget, hvor han var indtil 1938. Herefter var han soldat i Viborg. Da

han kom hjem fra militærtjenesten, fortsatte han ved landbruget indtil

giftermålet. Endvidere hjalp han somme tider sin fader i skoven. I 1947

overtog han sit fødehjem på ca. 45 td. sæde, som han drev indtil 1969. Hans

hobby er tømrer- og snedkerarbejde.

AASE KRISTINE POVLSEN #973

født den 3. april 1949 i Hjardemål, døde den 4. april 1949 samme sted.

BENNY ERIK POVLSEN #974

tømrer, født den 6. juli 1952 i Hjardemål.

BRITTA ELENE POVLSEN #975

hjemmehjælper, født den 17. maj 1957 i Hjardemål, gift den 1. juli 1978 i

Hjardemål kirke med

BJARNE LANGGAARD JENSEN #976

skovarbejder, født den 26. juli 1957 i Tved, søn af gårdejer Anker Laurids

Jensen #977 og hustru Anna Jørgensen #978, Hanstholmvej 189, Tved.

Bosat: Solbakken 38, Ræhr, Hanstholm.

Britta Elene Povlsen har taget realeksamen og handelseksamen. Endvidere

har hun været 8 måneder i huset, inden hun blev hjemmehjælper.

Bjarne Langgaard Jensen gik 7 år i skole og tjente derefter ved landbruget i

4 år. Siden arbejdede han som entreprenør i 4½ år, men blev fyret, da firmaet

gik konkurs. Siden den 1. februar 1981 har han været ansat som skovarbejder.

Side 106


I.F.l.c.1).

I.F.l.c.2).

I.F.2.

I.G.

I.G.1

Slægten Kragh

HEIDI LANGGAARD JENSEN #979

født den 14. juni 1979 i Thisted.

HANNE LANGGAARD JENSEN #980

født den 14. juli 1979 i Thisted.

VICTOR THORVALD KRISTENSEN #981

husmand, født den 3. marts 1927 i Ballerum, gift med

GUDRUN KRISTENSEN #1986.

Bosat: Hjardemålvej 60, Ballerum pr. Thisted.

ANDREAS CHRISTENSEN KRAGH #753

gårdejer, født den 18. februar 1902 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 14. juni

1932 i Nors med

MARIE NIELSEN #754

husmoder, født den 8. december 1910 i Bjerringbro, datter af snedkermester

Peder Nielsen #755 og hustru Fransine Karoline Marie Kirstine Frandsen

#756, Hørdum pr. Thisted.

Bosat: Røllikevej 16, Hillerslev pr. Thisted.

Andreas Christensen Kragh gik i skole i Ballerum og tjente forskellige steder

indtil giftermålet. I 1931 overtog han sit fødehjem, en ejendom på 20 td. sæde.

Da han solgte ejendommen, var den på ca. 80 td. sæde. Hans hobby er at

knytte snore.

Marie Nielsen gik i skole i Vorupør og i Nors og var derefter pige i huset

forskellige steder indtil giftermålet. Hun var dog samtidig ansat på Centralen

i et par år. Endvidere har hun været i missionshusets bestyrelse i nogle år.

Hendes hobby er håndarbejde, og hun syede bl.a. en del tøj til børnene, da de

var små.

EJGIL NIELSEN KRAGH #982

mekaniker, født den 28. september 1933 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 21. juli

1962 i Hjardemål med

Side 107


I.G.1.a.

I.G.1.b.

I.G.1.c.

I.G.2.

Slægten Kragh

GRETHE DORTHEA NIELSEN #983

sygehjælper, født den 4. oktober 1940 i Ræhr, datter af gårdejer Thorvald Chr.

Nielsen #984 og hustru Octavia Marie Madsine Madsen #985, Dronning

Louisegade 28, Thisted.

Bosat: Tingstrupvej 77, Thisted.

Ejgil Nielsen Kragh gik i skole i Ballerum og var derefter hjemme at hjælpe.

Siden var han ude 2 forskellige steder. I 1954 - 1955 var han soldat i Esbjerg

og i Randers, hvorefter han igen var hjemme i et 6 år. Endvidere har han været

ansat hos Møller Jensen (Mærkedahl) i 6 år samt på en servicestation i Thisted

i 2 år. I 1972 blev han udlært som mekaniker i Thisted ved sin nuværende

arbejdsgiver, Brandt og Bådsgård (Renault). Hans hobby er svømning og

havearbejde.

Grethe Dorthea Nielsen gik i skole i Hjardemål og var derefter hjemme i et ½

år, inden hun kom til husgerningen, hvor hun var indtil 1960. I sommeren

samme år var hun på Haslev højskole. I maj 1962 afsluttede hun sin

sygehjælperuddannelse på Thisted sygehus, hvor hun fortsatte som sygehjælper

frem til 1972. Siden har hun været ansat på plejehjemmet i Thisted som

aftenvagt. Hendes hobby er håndarbejde og svømning.

HENRIK NIELSEN KRAGH #986

født den 2. december 1966 i Thisted.

INGER NIELSEN KRAGH #987

født den 15. oktober 1970 i Thisted.

SØREN THORVALD KRAGH #988

født den 1. februar 1975 i Thisted.

ELISABETH NIELSEN KRAGH #989

husmoder, født den 13. april 1935 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 14. juni 1957

i Hundstrup kirke med

HANS LUND #990

gårdejer, født den 8. oktober 1934 i Sdr. Hå, søn af gårdejer Johannes Lund

#991 og hustru Kathrine Lassen #992, Hjardemål.

Bosat: Aalborgvej 200, Østerild pr, Thisted.

Elisabeth Kragh gik i skole i Ballerum og kom derefter på Centralen i

Hundstrup, indtil hun fik plads ved Harry Vestergaard i Nors, hvor hun var i

Side 108


I.G.2.a.

I.G.2.b.

I.G.2.b.1).

I.G.2.c.

I.G.2.d.

I.G.3.

Slægten Kragh

2 år. Endvidere har hun gået på husholdningsskole i Haslev, og indtil

giftermålet var hun husbestyrerinde i Hillerslev.

Hans Lund gik i skole i Gærup og i Hjardemål. Derefter var han hjemme i

nogle år, indtil han kom ud at tjene i Hjardemål i 1955 - 1956. Han var ved

civilforsvaret i 1 år, hvorefter han fik ansættelse hos Sv. Åge Berthelsen.

Her var han indtil 1957, hvor han købte familiens nuværende ejendom. I dag

er han medlem af husmandsforeningen og Østerild Korn - og

Foderstofforretning.

ERIK LUND #993

landbrugselev, født den 27. marts 1958 i Vesløshuse.

HANNE LUND #994

hjemmehjælper, født den 18. oktober 1959 i Vesløshuse, gift med

OLE P. NIELSEN #995.

Bosat: Vorupørvej 18, Thisted.

MORTEN P. NIELSEN #996

født den 25. februar 1979.

BRITTA LUND #997

køkkenassistent, født den 8. juni 1963 i Vesløshuse.

POUL LUND #998

født den 3. april 1967 i Vesløshuse.

INGRID NIELSEN KRAGH #999

dagplejemoder, født den 22. september 1936 i Kløvkær, Hundstrup, gift den

26. november 1957 i Hundstrup kirke med

GUSTAV ODDERSHEDE JENSEN #1000

pantefoged, født den 16. august 1928 i Thorsted, søn af gårdejer Just Jensen

#1001 og hustru Petrea Oddershede #1002, Rosenlundsgade 6, Hjardemål.

Side 109


I.G.3.a.

I.G.3.b.

I.G.3.c.

Slægten Kragh

Bosat: Bybakken 31, Ræhr, Hanstholm.

Ingrid Nielsen Kragh gik i skole i Ballerum og var derefter pige i huset

forskellige steder indtil giftermålet. Indtil 1967 var hun medhjælpende hustru

ved deres landbrug og var siden hjemmegående husmoder indtil 1974, hvor hun

begyndte at gøre rent på skolen. I 1980 blev hun ansat som dagplejemoder ved

kommunen i Hanstholm. Hendes hobby er håndarbejde og maskinsyning.

Gustav Oddershede Jensen gik i skole i Hjardemål og hjalp derefter til ved

landbruget, både hjemme og ude. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden

i 1949 - 1950. I 1954 - 1955 var han en tur i Canada, hvor han arbejdede ved

et entreprenørfirma. I 1956 overtog han sine forældres ejendom på ca. 25 tdl.,

som han drev indtil den 1. april 1968. Han blev ansat som sygekassekasserer

i Hanstholm i 1967 og i 1973 blev han overassistent (pantefoged). I sine unge

dage var han formand for Hjardemål idrætsforening, og han har været

formand for Hjardemål forsamlingshus i 8 år. Siden 1956 har han som lønnet

hobby haft forsikringer og af andre fritidsbeskæftigelser kan nævnes, at han

er kirkesanger samt, at han på et tidspunkt har været fodbolddommer.

HENNY KRAGH JENSEN #1003

apoteksassistent, født den 26. juni 1958 i Hjardemål, gift den 8. juli 1978 i

Ræhr med

JENS KRISTIAN MOURITSEN KLIT #1004

landbrugsmedhjælper, født den 19. september 1955 i Snedsted, søn af Børge

Georg Klit og hustru Rigmor Elvira Mouritsen, Bøgebakken 4, Ræhr pr.

Hanstholm.

Bosat: Sognebakken 3, Hanstholm.

Henny Kragh Jensen gik i 9 år i folkeskolen og derefter 3 år på gymnasiet,

hvor hun fik studentereksamen. Siden blev hun apoteksassistentelev på

Thisteds Svane apotek. I dag er hun udlært apoteksassistent.

Jens Kristian Mouritsen Klit gik 9 år i folkeskolen og blev derefter

landbrugsmedhjælper. Fra februar 1974 til maj samme år var han på

landbrugets grundskole i Borris, og endvidere har han fra november 1977 til

maj 1978 været på landbrugsskolens driftslederkursus på Lægården. Fra

november 1976 til juli 1977 var han ved civilforsvaret i Thisted.

LENE KRAGH JENSEN #1007

receptionsassistent, født den 1. februar 1961 i Hjardemål.

LAILA KRAGH JENSEN #1008

født den 10. januar 1968 i Ræhr.

Side 110


I.G.3.d.

I.G.4.

I.G.4.a.

I.G.4.b.

I.G.4.c.

ALEX KRAGH JENSEN #1987

født den 6. april 1971 i Ræhr.

Slægten Kragh

JOHANNES NIELSEN KRAGH #1009

husmand, født den 12. januar 1938 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 19, oktober

1963 i Gauerslund med

MARGRETHE NIELSEN #1010

husmoder, født den 24. juni 1942 i Horsens, datter af Hanne Nielsen.

Bosat: Skovbyvej 94, Ankær pr. Børkop.

Johannes Nielsen Kragh gik i skole i Ballerum og tjente derefter ved landbruget

indtil 1958. I 16 måneder var han soldat i Holstebro, og siden gik han på

Haslev højskole, landbrugsafdelingen. I 1960 købte han en gård i Hjardemål

på 30 tdl., og denne blev drevet indtil 1970, hvor familien købte deres

nuværende ejendom på 19 tdl. Denne drives som alsidig landbrug. Endvidere

driver han et skovbrug på 6 tdl. I en periode sad han i Hjardemål menighedsråd,

og han har været medlem af KFUM’s bestyrelse. Endvidere har han i 3

perioder siddet i husmandsforeningens bestyrelse. I sin fritid opdrætter han

dansk korthornet kvægrace.

Karen Margrethe Nielsen gik i skole i Skovby og tjente derefter som pige i

huset. I 1959 var hun på Rønde efterskole, hvorefter hun igen tjente ude.

Endvidere har hun gået på Haslev højskole i sommeren 1963. Siden har hun

været medhjælpende hustru. I sin fritid går hun til studiekredse.

JENS NIELSEN KRAGH #1012

født den 13. juni 1964 i Hjardemål.

ANNE MARIE KAROLINE KRAGH #1013

født den 11. juni 1965 i Hjardemål.

HELLE VIBEKE KRAGH #1014

født den 21. april 1979 i Vejle.

Side 111


I.G.5.

I.G.5.a.

I.G.5.b.

I.G.5.c.

I.G.5.d.

RUTH NIELSEN KRAGH #1015

Slægten Kragh

husmoder, født den 19. februar 1940 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 24. marts

1961 i Hundstrup med

CARL CHRISTIAN LARSEN #1016

gårdejer, født den 28. oktober 1938 i Kæret, Lild, søn af pedel og tømrermester

Viggo Ejner Larsen #1988 og hustru Ella Helene Ørebro #1989, Bjerget pr.

Frøstrup.

Bosat: Lundvej 7, Lund pr. Frøstrup.

Ruth Nielsen Kragh gik i skole i Ballerum og kom fra sit 11. år ud at tjene om

sommeren. Om vinteren var hun hjemme. Efter sin konfirmation kom hun ud

at tjene i huset indtil giftermålet - den sidste plads som husbestyrerinde i Lund

i ca. 2 år. Siden har hun været medhjælpende hustru. Endvidere har hun været

repræsenteret i husholdningsforeningen. Hendes hobby er håndarbejde, og

medens børnene var små, syede hun selv deres tøj.

Carl Chr. Larsen gik i skole i Kæret og tjente fra sit 11. år til sit 13. år ude.

Derefter tjente han hjemme i 1 år, hvorfra han igen kom til landbruget. Her

var han fra 1953 - 1961. I 1958 - 1959 var han soldat i Karup og i Ålborg. I

1961 købte han deres nuværende ejendom på ca. 26 tdl., der drives som alsidig

landbrug. Han har siddet i brugsforeningens bestyrelse samt været medlem

af Venstres vælgerforening. I sin fritid bygger han om på deres hus.

MONA KRAGH LARSEN #1017

født den 17. oktober 1961 i Lund.

HENNING KRAGH LARSEN #1018

født den 7. februar 1963 i Lund.

METTE KRAGH LARSEN #1019

født den 6. februar 1967 i Lund.

ANNE KRAGH LARSEN #1020

født den 14. juli 1971 i Lund.

Side 112


I.G.6.

I.G.6.a.

I.G.6.b.

I.G.6.c.

I.G.6.d.

HENRY NIELSEN KRAGH #1021

Slægten Kragh

gårdejer, født den 2. maj 1942 i Ballerum, Hundstrup, gift den 26. oktober 1968

i Helligsø med

RUTH HEBSGÅRD KRISTENSEN #1022

husmoder, født den 10. maj 1945 i Grurup, Bedsted, datter af gårdejer Kristian

Hebsgard Kristensen #1023 og hustru Signe Marie Nielsen #1024, Gettrup pr.

Hurup.

Bosat: Ranselvej 48, Hillerslev pr. Thisted.

Henry Nielsen Kragh gik i skole i Ballerum og kom derefter ud at tjene ved

landbruget, hvor han var 3 forskellige steder indtil giftermålet. Sin værnepligt

aftjente han i Karup og i Ålborg fra 1961 til 1963. Siden gik han på Haslev

højskole, Sjælland, i 1963 - 1964. Fra 1968 til 1970 var han bestyrer på en

ejendom på 160 tdl. i Sønder Fårbæk. I 1970 købte han deres nuværende

ejendom på 24 tdl. Denne drives som alsidig landbrug. Hans hobby er

håndbold og svømning.

Ruth Hebsgård Kristensen gik i skole i Hvidbjerg, Thy og Gettrup. Derefter

tjente hun som pige i huset forskellige steder indtil giftermålet. Dog var hun

ansat på et hotel i 1½ år og var på et højskoleophold i Tommerup i 1965. I 1968

- 1969 var hun ansat i køkkenet på Flygtningehjemmet, Dragsbæk. I dag er

hun hjemmegående husmoder men hjælper dog somme tider til ved landbruget.

Hendes hobby er gymnastik og håndarbejde.

BENTE NIELSEN KRAGH #1025

født den 21. februar 1970 i Fjerritslev.

VINI NIELSEN KRAGH #1026

født den 17. august 1971 i Hillerslev.

KARSTEN NIELSEN KRAGH #1027

født den 20. februar 1975 i Hillerslev.

JONNA HEBSGÅRD KRAGH #1028

født den 15. januar 1977 i Hillerslev.

Side 113


I.G.7.

I.G.7.a.

I.G.7.b.

I.G.7.c.

I.G.7.d.

I.G.8.

ESTHER NIELSEN KRAGH #1029

Slægten Kragh

dagplejemoder, født den 14. september 1943 i Kløvkær, Hundstrup, gift den

5. november 1966 i Hundstrup kirke med

JENS KRISTIAN ØSTERGÅRD BARUP #1032

gårdejer, født den 1. juli 1944 i Vesløshuse, Vesløs, søn af gårdejer Aksel

Jensen Barup #1990 og hustru Karen Marie Østergård #1991, Vesløshuse pr.

Thisted.

Bosat: Højstrupsvej 19, Frøstrup.

ELLEN KRAGH BARUP #1031

født den 17. september 1967 i Højstrup.

LONE KRAGH BARUP #1034

født den 14. juli 1969 i Højstrup.

OLE KRAGH BARUP #1035

født den 5. januar 1973 i Højstrup.

PER KRAGH BARUP #1036

født den 3. februar 1975 i Højstrup.

ELSE NIELSEN KRAGH #1033

sygehjælper, født den 12. marts

1946 i Ballerup, Hundstrup, gift den 10. maj 1968 i Hundstrup med

HARRY SAND KRISTENSEN #1030

gårdejer, født den 6. marts 1946 Gludsted, Ejstrup, søn af gårdejer Laurits

Sand Kristensen #1037 og hustru Gudrun Kirsten Larsen #1038, Gludsted pr.

Ejstrup.

Bosat: Rishedevej 4, Klovborg.

Else Nielsen Kragh gik i skole i Ballerum, Hundstrup og Kløv. Siden har hun

været på Centralen i Hundstrup i 1½ år, været på ungdomsskole i Grejsdalen

Side 114


I.G.8.a.

I.G.8.b.

I.G.8.c.

I.G.8.d.

I.G.8.e.

I.G.8.f.

Slægten Kragh

i 1963, været 1½ år i huset i Ejstrup, været 1½ år på Ejstrupholm Alderdomshjem,

været ½ år på Vesløs Alderdomshjem, samt været 4 - 5 måneder på Hoptrup

højskole. Endvidere har hun været på soldaterhjemmet i Haderslev og på

alderdomshjemmet i Thisted i 10 måneder. Siden blev hun sygehjælper, men

holdt medens børnene var små. For tiden er hun ansat på Klovborg Plejehjem.

Hendes hobby er porcelænsmaling, håndarbejde samt kjolesyning.

Harry Sand Kristensen gik i skole i Gludsted og var derefter 2 år ved

landbruget i Grejsdal. Herfra kom han i vinteren 1962 - 1963 på ungdomsskole,

hvorefter han igen tjente ved landbruget. I vinteren 1966 - 1967 gik han på

Hoptrup højskole og begyndte så atter ved landbruget, denne gang i

Sønderjylland, hvor han var indtil 1968. Da købte de deres nuværende

ejendom (Dyrendal) på 37 tdl. Der ud over har de lejet 25 tdl. Landbruget

drives som kvægbrug (7080 stk. blandet kvæg). Han sidder i bestyrelsen for

Kristeligt Folkeparti i Nr. Snede kommune.

JAN KRAGH KRISTENSEN #1039

født den 6. marts 1969 i Bradstrup.

ALLAN KRAGH KRISTENSEN #1040

født den 25. oktober 1971 i Klovborg, død den 26. oktober 1971 i Kolding.

HELLE KRAGH KRISTENSEN #1041

født den 25. oktober 1971 i Klovborg, død den 26. oktober 1971 i Bradstrup.

KARIN KRAGH KRISTENSEN #1042

født den 25. oktober 1971 i Klovborg, død den 26. oktober 1971 i Bradstrup.

MALENE KRAGH KRISTENSEN #1043

født den 26. januar 1973 i Horsens.

LARS KRAGH KRISTENSEN #1044

født den 13. oktober 1974 i Horsens.

Side 115


I.G.8.g.

I.G.9.

I.G.9.a.

I.G.9.b.

I.G.9.c.

Slægten Kragh

RENE KRAGH KRISTENSEN #1045

født den 6. april 1978 i Horsens.

GERDA FRANDSINE KRAGH #1046

husmoder, født den 30. september 1948 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 18. juli

1970 i Hundstrup med

PREBEN KIELSGÅRD NIELSEN #1048

gårdejer, født den 1. marts 1949 i Kallerup, søn af gårdejer Johannes

Kielsgård Nielsen #1048 og hustru Marie Margrethe Nielsen #1992, Hornstrup

19, Kallerup pr. Thisted.

Bosat: Tyrhovevej 6, Hørsted pr. Snedsted.

Gerda Frandsine Kragh gik i skole i Ballerum, Hundstrup, Kløv og Østerild og

var derefter hjemme indtil sit 18. år, hvorefter hun kom ud at tjene indtil

giftermålet. Siden har hun været medhjælpende hustru. I en periode sad hun

i menighedsrådet. I dag er hun i bestyrelsen for Hillerslev håndboldklub og

sidder i udvalget for Unge Hjem. Hendes hobby er håndbold.

Preben Kielsgård Nielsen gik i skole i Kallerup og i Skjoldborg og tjente

derefter ved landbruget indtil 1970, hvor han kom ind som soldat i Holstebro.

I 1964 – 1965 gik han på Nr. Nissum ungdomsskole. Efter sin soldatertid var

han bestyrer på en gård i Klim ved Fjerritslev i 2 år. Gården var på ca. 190

tdl. I 1972 købte han deres nuværende ejendom på ca. 35 tdl. Denne drives

som alsidig landbrug. Han har siddet i menighedsrådet og sidder for tiden i

udvalget for Unge Hjem. Endvidere er han repr. i mejeriet og er aktiv inden

for Kristeligt Folkeparti i Thisted kredsen.

GITTE KRAGH NIELSEN #1049

født den 20. juni 1971 i Thisted.

BJARNE KRAGH NIELSEN #1050

født den 1. april 1973 i Thisted.

ELSE MARIE KRAGH NIELSEN #1051

født den 11. juli 1975 i Thisted.

Side 116


I.G.10.

I.H.

I. H. 1.

PEDER NIELSEN KRAGH #1052

Slægten Kragh

pedel, født den 13. august 1952 i Ballerum, Hundstrup.

Bosat: Vinkelvej 32, Viborg.

Peder Nielsen Kragh gik i skole i Hundstrup og i Kløv og tjente derefter

hjemme indtil sit 17. år. I 1969 1970 gik han på ungdomsskole, hvorefter han

begyndte ved landbruget i Thisted. Her var han i 2 år, indtil han begyndte som

soldat i Ålborg. I 1973 - 1974 var han værkstedsmedhjælper i Thisted og i 1974

blev han pedel på gymnastikhøjskolen, Viborg. Hans hobby er svømning,

faldskærmsudspring samt dressur af hunde.

OLGA KRISTENSEN KRAGH #1053

husmoder, født den 21. maj 1904 i Kløvkær, Hundstrup, død den 6. juni 1981,

gift den 23. maj 1930 i Hundstrup med

PEDER ODGÅRD #1054

gårdejer, født den 13. august 1900 i Heltborg, død den 9. juli 1979 i Koldby,

søn af landmand Ole Olsen Odgård #1055 og hustru Marie Odgård #1056,

Søborg pr. Thisted.

Bosat: Bybakken 11, Ræhr pr. Hanstholm.

Olga Kristensen Odgård gik i skole i Ballerum og tjente fra sit 10. år ude. Bl.a.

var hun i 7 år ansat på en gård i Kløvkær. Her var hun indtil sit 21. år. Siden

var hun medhjælpende hustru, indtil ægteparret solgte deres ejendom til

sønnen Ole. Hendes hobby var håndarbejde.

Peder Odgård gik i skole i Frøstrup og i Vigsø og tjente derefter for det meste

hjemme, men var dog også ude et stykke tid. Siden overtog han sit

barndomshjem, en ejendom på 60 td. sæde, som blev drevet indtil 1978. Ved

siden af kørte han med mælk. I sine unge dag gik han på jagt.

OLE ODGÅRD #1057

gårdejer, født den 23. august 1931 i Bjerre, Vigsø, gift den 30. marts 1961 i

Vigsø med

GRETHE AMBY SØE #1058

husmoder, født den 29. november 1942 i Bjerre, Vigsø, datter af Peter Søe

#1059 og hustru Lydia Amby #1993, Bjerrevej 9, Bjerre pr. Hanstholm.

Bosat: Troldtøjvej 9, Skjoldborg pr. Thisted.

Ole Odgård gik i skole i Vigsø og var derefter hjemme i ca. 2 år, inden han kom

ud at tjene. Her var han indtil sit 29. år. I 1953 - 1954 gik han på

landbrugsskole i Høng. Siden var han gift karl i 1 år inden han i 1962 købte

deres nuværende ejendom på ca. 54 tdl. Ved siden af driver han sit fødehjem

Side 117


I.H.1.a.

I.H.1.b.

I. H. l. c.

I.H.2.

I.H.2.a.

I.H.3.

Slægten Kragh

i Bjerre, som han købte i 1978. Denne ejendom er i dag på ca. 26 tdl., men

har været på ca. 46 tdl.

Grethe Amby Søe gik i skole i Vigsø og i Ræhr og kom derefter til at gå med

aviser i Thisted. Senere havde hun arbejde i arresten i ca. 1 år, hvorefter hun

var hjemme ca. et 17 år, indtil hun blev gift. I dag er hun medhjælpende hustru.

DORTHE SØE ODGARD #1060

født den 5. januar 1968 i Skjoldborg.

LINDA SØE ODGÅRD #1061

født den 19. januar 1970 i Skjoldborg.

PAULI SØE ODGÅRD #1062

født den 9. januar 1980 i Thisted.

MARIE ODGÅRD #1063

husmoder, født den 24. december 1934 i Bjerre, Vigsø, gift den 18. april 1959

i Ræhr kirke med

PETER SVEND PETERSEN #1064

gårdejer, født den 8. september 1933 i Bedsted, søn af gårdejer Ingvart

Petersen #1994 og hustru Ninna Jensen #1995, alderdomshjemmet, Hurup.

Bosat: Kærgårdsvej 44, Nørhå pr. Snedsted.

BITTEN ODGÅRD PETERSEN #1065

pædagogmedhjælper, født den 30. juli 1960 i Nørhå, lever sammen med

ERIK R. HANSEN #1066

forpagter.

Bosat: Vester Vandet, Thisted.

KATHRINE KRAGH ODGÅRD #1067

husmoder, født den 13. januar 1940 i Bjerre, Vigsø, gift den 10. december

1961 i Ræhr med

Side 118


I.H.3.a.

I.H.3.b.

I.J.

I.J.1.

AKSEL JESPERSEN #1068

Slægten Kragh

gårdejer, født den 6. januar 1932, søn af gårdejer Niels Chr. Jespersen #1069

og hustru Dorthea Marie Johansen #1070, Ræhr pr. Febbersted.

Bosat: Hamborgvej 145, Ræhr pr. Febbersted.

NIELS PEDER KRAGH JESPERSEN #1071

født den 19. december 1967 i Thisted.

DORIT OLGA KRAGH JESPERSEN #1072

født den 15. september 1970 i Thisted.

ANINE KRAGH #1073

husmoder, født den 14. oktober 1906 i Kløvkær, Hundstrup, død den 31. januar

1980 i Vesløs, begravet den 5. februar 1980 i Lild, gift den 18. maj 1939 i

Kaastrup med

ELIAS JENSEN DAHL #1074

husmand, født 3. oktober 1909 i Kæret, Lild, død den 5. juli 1979 i Vesløs, søn

af fisker Kresten Lund Dahl #1075 og hustru Marie #1076, Lild Strand.

Bosat: Sidst alderdomshjemmet i Vesløs.

Anine Kragh gik i skole i Ballerum og tjente derefter ude, men var hjemme de

sidste 5 år, inden hendes moder døde. Hun havde et handicap, men var meget

livsglad. Hendes hobby var håndarbejde, hun syede og strikkede meget til sine

børnebørn. Endvidere holdt hun af at løse kryds og tværs.

Elias Jensen Dahl gik i skole i Kæret ved Lild Strand og var derefter ude at

tjene forskellige steder ved landbruget indtil giftermålet. Siden købte familien

konens fødehjem, som blev drevet indtil 1942. Herfra flyttede de til Frøstrup,

hvor de købte en anden ejendom. Denne blev drevet indtil 1950, hvor man

overtog en anden ejendom, som man drev indtil 1963. Derefter købte man et

hus i Vesløs. Her boede ægteparret indtil 1977, hvor det kom på Stenhøj

Plejehjem i Vesløs. På hjemmet hjalp han sin handicappede kone meget, men

der var dog også tid til at lave stoftryk, stramaj og ryatæpper. Endvidere holdt

han af at spille kort.

KAJA LILIENSTRAND KRAGH DAHL #1077

husmoder, født den 31. marts 1941 i Skradekær, Hillerslev, gift den 14.

oktober 1963 i Tømmerby med

Side 119


I.J.1.a.

I.J.1.b.

I.J.1.c.

I.J.1.d

SVEND BUNDGÅRD #1078

Slægten Kragh

ejendomsmægler, født den 26. maj 1939 i Kløvkær, Hundstrup, søn af Oluf

Bundgård og hustru Mariane Bak, Storkevej 14, Frøstrup.

Bosat: Kragholmvej 20, Vesløs.

Kaja Lilienstrand Kragh Dahl gik i skole i Tømmerby og tjente derefter såvel

ude som hjemme indtil giftermålet. I 1958 var hun på et månedskursus på

gymnastikhøjskolen i Gerlev. I dag er hun hjemmegående husmoder, men

hjalp dog til på den ejendom, som ægteparret drev indtil 1978. I sin fritid har

hun været gymnastikleder i Øsløs - Tømmerby og Lild. Hendes hobby er

gymnastik og håndarbejde.

Svend Bundgård gik i skole i Tømmerby og hjalp derefter til hjemme indtil sit

18. år. Siden tjente han ude 2 forskellige steder i et par år. Endvidere har han

gået på ungdomsskole i Åbybro i 1954 - 1955 og på St. Restrup landbrugsskole

i 1959 - 1960. Senere var han fodermester i Gravensgård i Fjerritslev indtil

giftermålet, hvorefter han købte en ejendom i Arup på 27 tdl. Denne blev

drevet indtil 1978. Ejendommen bestod ved overtagelsen af gamle bygninger,

som han med tiden byggede om ved egen håndkraft. I 1969 blev han syg og

måtte derfor sælge besætningen, og i 1970 påbegyndte han sin nuværende

ejendomsmæglerpraksis. Han har siden taget løbende kurser inden for denne.

I 1978 solgtes hele ejendommen, hvorefter man flyttede til Vesløs. Her har

ægteparret boet siden. Han har været i mejeribestyrelsen og været formand

for forsamlingshuset og borgerforeningen. Endvidere er han vurderingsmand

for Alm. Brand. Hans hobby er gymnastik og i det hele taget hans arbejde.

NINNA DAHL BUNDGÅRD #1081

født den 24. august 1963 i Arup.

THORKILD DAHL BUNDGÅRD #1082

født den 18. december 1964 i Arup.

KARLO DAHL BUNDGÅRD #1083

født den 22. januar 1966 i Arup.

VAGN DAHL BUNDGÅRD #2066

født den 22. december 1970 i Arup.

Side 120


I.J.1.e.

I.K.

I.K.1.

I.K.1.a.

I.K.1.b.

I.K.2.

KENT DAHL BUNDGÅRD #1084

født den 15. marts 1974 i Arup.

KLARA MARTINE KRAGH #1085

Slægten Kragh

husmoder, født den 1. maj 1909 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 20. maj 1932

i Hundstrup med

SIMON PETER LARSEN #1086

husmand, født den 16. november 1908 i Vigsø, søn af husmand Jens Chr.

Larsen #1087 og hustru Karen Marie Simonsen #1088, Krægpet, Vigsø pr.

Thisted.

Bosat: Skradekær 23, Ballerum pr. Thisted.

KAREN MARIE KRAGH LARSEN #1089

husmoder, født den 13. maj 1933 i Ballerum, gift den 3. juni 1955 i Hillerslev

med

LARS CHRISTENSEN #1090

arbejdsmand, født den 21. december 1925 i Korsør, søn af gårdejer Jens

Christensen #1996 og hustru Johanne Christensen #1997, Korsør.

Bosat: Tanggårdsvej 7, Ballerum pr. Thisted.

BENTE CHRISTENSEN #1091

fabriksarbejderske, født den 30. december 1956 i Ballerum.

Bosat: Nørkeallé 6 A, Thisted.

JENS PETER CHRISTENSEN #1092

arbejdsmand, født den 1. april 1960 i Ballerum.

JENS CHRISTIAN KRAGH LARSEN #1093

metalarbejder, født den 26. april 1935 i Ballerum, Hillerslev, gift den 21.

november 1964 i Fjerritslev med

Side 121


I.K.2.a.

I.K.2.b.

I.K.2.c.

I.K.2.d.

I.K.3.

Slægten Kragh

ANNEGRETHE KRISTENSEN HØEGH #1094

husmoder, født den 20. februar 1940 i Fjerritslev, datter af handelsmand

Viggo Edvard Kristensen Høegh #1998 og hustru Gerda Kirstine Nielsen

#1999, Brøndumvej, Fjerritslev.

Bosat: Østerengvej 11, Brund pr. Thisted.

Jens Chr. Kragh Larsen gik i skole i Ballerum og i Ræhr og kom derefter ud

at tjene ved landbruget, hvor han var indtil sit 28. år. Herfra rejste han til

Sverige og kom på en tekstilfabrik, hvor han var indtil sommeren 1974. I dag

arbejder han på Joran Bor, hvor han har været, siden han vendte hjem fra

Sverige. I 1957 - 1958 var han soldat i Padborg. Hans hobby er skydning og

håndbold.

Annegrethe Kristensen Høegh gik i skole i Kollerup og tjente derefter som

pige i huset, indtil hun sammen med sin mand rejste til Sverige, hvor hun i et

stykke tid var ansat på en fabrik, inden hun begyndte i en forretning som

ekspeditrice. Her var hun i ca. 2 år. I dag er hun hjemmegående husmoder.

CONNY HØEGH LARSEN #1095

født den 24. februar 1965 i Borås.

GURLI HØEGH LARSEN #1096

født den 16. september 1967 i Borås.

JANNI HØEGH LARSEN #1097

født den 24. januar 1973 i Borås.

ULRIK HØEGH LARSEN #1098

født den 10. januar 1978 i Århus.

KRISTIAN KRAGH LARSEN #1099

mekaniker, født den 31. maj 1936 i Ballerum, Hillerslev, gift den 2. november

1965 i Tved med

GUNNA MARIE HOVE FROST #1100

rengøringsassistent, født den 2. november 1943 i Thisted, datter af gårdejer

Peder Nielsen Frost og hustru Anna Karoline Pedersen, Valmuevej, Hillerslev.

Side 122


I.K.3.a.

I.K.4.

Slægten Kragh

Bosat: Følfodvej 7, Hillerslev.

Kristian Kragh Larsen gik i skole i Ballerum, Vigsø og Hjardemål og kom fra

sit 9. år ud at tjene forskellige steder ved landbruget. Her var han indtil 1959.

I 1956 1957 var han soldat i Viborg, Århus samt ved Skibslejren, Tyskland.

Fra 1959 til 1965 arbejdede han ved en grusentreprenør men startede så som

mekaniker og fik svendebrev i 1969. I dag arbejder han på Joran Bor, hvor

han har været siden 1977. Hans hobby er håndbold, dilettant, motionsløb,

harmonikaspil samt reparation af biler.

Gunna Marie Hove Frost gik i skole i Ballerum og i Nors og tjente derefter

forskellige steder som pige i huset. Endvidere var hun indtil giftermålet ansat

på alderdomshjemmet i Thisted og på sygehuset samme sted. Efter giftermålet

fortsatte hun på sygehuset som vaskerimedhjælper indtil 1973. I dag er hun

hjemmegående husmoder, men gør rent på skolen i Hillerslev 3 timer dagligt.

Hendes hobby er håndarbejde, gymnastik, håndbold, motionsløb samt pasning

af børn.

RENE FROST LARSEN #2000

født den 10. oktober 1973 i Thisted.

SIGFRED KRAGH LARSEN #1113

gårdejer, født den 5. maj 1938 i Ballerum, Hundstrup, gift den 30. november

1963 ? (oprindelig skrevet 1953) i Hillerslev med

ANNA JOHANNE KIRK #1114

(kaldet Hanne), rengøringsassistent, født den 11. februar 1943 i Kjelstrup,

Hillerslev, datter af fhv. gårdejer Morten Overgård Kristensen Kirk #1115 og

hustru Ivarine Klejnstrup Nielsen #1116, Hanstholmvej 85, Nors pr. Thisted.

Bosat: Troldborgvej 9, Tved pr. Thisted.

Sigfred Kragh Larsen gik i skole i Ballerum og kom fra sit 11. år ud at tjene.

Han er uddannet ved landbruget. I 1957 - 1958 var han soldat i Sjælsmark.

Den 25. november 1963 overtog han „Ny Langgård“ på ca. 70 tdl. Denne

drives som alsidig landbrug.. Endvidere har de over 100 høveder. Hans hobby

er jagt, fodbold samt løb.

Anna Johanne Kirk gik i skole i Kjelstrup og tjente derefter som husassistent

indtil giftermålet. Hun var på et husholdningsskoleophold på Langeland i

1960. I juli 1977 blev hun ansat i Thisted som rengøringsassistent, hvilket hun

stadig er. Hun sidder i bestyrelsen for Evnesvages Vel og er for nylig kommet

i Thisted handicapkomite (lokalkredsen). Ægteparrets næstældste barn Helene

er mongolbarn (arvelig).

Side 123


I.K.4.a.

I.K.4.b.

I.K.4.c.

I.K.4.d.

I.K.4.e.

I.K.5.

JIM LARSEN #1117

Slægten Kragh

landbrugsmedhjælper, født den 3. april 1964 i Tved.

HELENE LARSEN #1118

født den 18. oktober 1968 i Tved.

JOHN LARSEN #1119

født den 6. september 1969 i Tved.

LAILA LARSEN #1120

født den 11. april 1971 i Tved.

TH0MAS LARSEN #1121

født den 23. april 1972 i Tved.

HENRY KRAGH LARSEN #1122

minkfarmer, født den 28. juni 1940 i Ballerum, Hundstrup, gift den 13. februar

1965 i Vang med

BIRTHE GRAM PEDERSEN #1123

dagplejemoder, født den 22. april 1945 i Holstebro, datter af husmand Niels

Gram Pedersen #1124 og hustru Rigmor Laursen #1125, Tværvej 1, Vang pr.

Thisted.

Bosat: Rodalsbakke 30, Vang pr. Thisted.

Henry Kragh Larsen gik i skole i Ballerum og var fra sit 11. år ude at tjene

ved landbruget. Her var han indtil 1962, hvor han blev ansat i Thisted ved

fjernvarmen. Siden har han været på en mælkekonverseringsfabrik i ca. 5 år

og på Joran Bor i Thisted i ca. 6 år. I 1963 startede han med mink som hobby

i Brund, og denne interesse fortsatte også efter 1965, hvor han købte deres

nuværende ejendom. I dag har de ca. 600 avlsdyr og lægger man antallet af

hvalpe til, er der ca. 2500 - 3000 stk. Af andre hobbies kan nævnes fodbold,

og han har været aktiv i bestyrelser inden for idræt.

Birthe Gram Pedersen gik i skole i Vang og var derefter ved husgerningen

indtil sit 17. år. Siden var hun på et ægpakkeri i Thisted indtil giftermålet.

Side 124


I.K.5.a.

I.K.5.b.

I.K.5.c.

I.K.5.d.

I.K.6.

Slægten Kragh

Endvidere har hun været hjemmehjælper, og i dag er hun dagplejemoder.

Hendes hobby er håndarbejde.

JØRGEN GRAM LARSEN #1126

født den 21. september 1965 i Thisted.

HANNE GRAM LARSEN #1127

født den 26. marts 1967 i Thisted.

SUSANNE GRAM LARSEN #1128

født den 14. januar 1971 i Thisted.

HELLE GRAM LARSEN #1129

født den 8. november 1978 i Thisted.

HELGA KATHRINE KRAGH LARSEN #1130

rengøringsassistent, født den 4. september 1942 i Ballerum, Hundstrup, gift

den 23. juli 1966 i Hillerslev med

ERIK VIGSØE FRIMOR #1131

tømrer, født den 27. september 1941 i Lund, Lild, søn af fhv. murermester

Håkon Frimor #1132 og hustru Kristiane Cecilie Vigsøe #1133, Limfjordsgade

15, Lyngs.

Bosat: Ydbyvej 174, Ydby pr. Hurup.

Helga Kathrine Kragh Larsen gik i skole i Ballerum og hun var derefter indtil

sit 18. år hjemme, hvor hun hjalp til både ude og inde og var altså karl og pige

på samme tid. Siden tjente hun et ½ år på landet, men var så hjemme igen i

et ½ år. Endvidere har hun været husbestyrerinde i et ½ år og været på fabrik

i Gudnæs i 1½ år. Senere var hun hjemmegående husmoder indtil 1974, hvor

hun kom til at hjælpe på kroen i Ydby. Dette gør hun stadig. Endvidere går

hun rent på skolen i Hurup. Hendes hobby er gymnastik, håndarbejde og

håndbold.

Erik Vigsøe Frimor gik i skole i Vesløs og var derefter på landet i nogle år.

I 1961 blev han udlært som tømrer, og fra november samme år indtil marts

1963 var han soldat. Siden har han arbejdet ved sit fag, og for tiden er han

ansat ved Egon Stærk i Hurup som tømrersvend. Her har han været i 11 år.

Hans hobby er gymnastik og fodbold.

Side 125


I.K.6.a.

I.K.6.b.

I.K.7.

I.K.8.

JAN KRAGH FRIMOR #1134

født den 8. april 1968 i Thisted.

LONE KRAGH FRIMOR #1135

født den 27. juni 1972 i Thisted.

EDITH KRAGH LARSEN #1136

Slægten Kragh

født den 21. september 1944 i Ydby, begravet den 6. oktober 1944.

HOLGER KRAGH LARSEN #1137

turistchauffør, født den 24. november 1945 i Ballerum, Hundstrup, gift den 16.

august 1975 i Skagen med

VIBEKE KAREN PEDERSEN #1138

sygehjælper, født den 16. august 1954 i Skagen, datter af havnearbejder

Svend Ingvard Ulrik Pedersen #1139 og hustru Irma Anna Johanne Hoffmann

#1138, Skovvej 38, Skagen.

Bosat: Birkevej 13, Christiansfeld.

Holger Kragh Larsen gik i skole i Ballerum og arbejdede derefter forskellige

steder ved landbruget indtil 1965. I november samme år blev han indkaldt til

Dronningens Livregiment, hvor han var indtil november 1966. Siden kom han

til en entreprenør i Thisted, hvorfra han i 1968 tog på Rønshoved højskole.

Senere, i 1969, blev han ansat på Fjelstrup Maskinstation. I dag er han

turistchauffør for Viggos Biler i Christiansfeld, hvortil han kom den 30. januar

1971. Hans hobby er folkedans.

Vibeke Karen Pedersen tog realeksamen i Skagen 1971 og var derefter ung

pige i New York, USA. Her var hun indtil 1972, hvorefter hun fik arbejde på

en fabrik i Skagen. Fra april 1974 til 1975 var hun sygehjælperelev i

København og efter at have afsluttet sin uddannelse, flyttede hun den 1. april

1975 til Christiansfeld. Siden har hun arbejdet på plejehjem i Christiansfeld

og Hejls. Endvidere tog hun i 1977 erhvervskort til taxi. Hendes hobby er

folkedans.

Side 126


I.K.8.a

I.K.8.b

I.K.9.

Slægten Kragh

LONNIE HOFFMANN LARSEN #2067

TANJA HOFFMANN – LARSEN #2068

HANS PETER KRAGH LARSEN #1141

arbejdsmand, født den 31. marts 1947 i Ballerum.

Bosat: Hundborgvej 41, Thisted.

Side 127


Slægten Kragh

Side 128


Slægten Kragh

Efterkommere

efter

Peder Christian Larsen

KRAG(H)

og

hustru

Else Marie Christensdatter

Side 129


LARS PEDERSEN KRAG(H) #35

Slægten Kragh

9. barn efter ane nr. 2 og nr. 3, gårdmand, døbt den 25. januar 1778 i Thorup

Holme, død den 12. september 1856 ved styrt fra et kornlæs, gift den 15,

januar 1802 i Vust med

MARGRETHE JUSTDATTER #712

født i efteråret 1773 i Vust Holme, død den 4. januar 1848 i Vust Holme, datter

af gårdmand Just Christensen og hustru Karen Nielsdatter.

Børn i ægteskabet:

En datter Anna Kathrine LAURSDATTER #1144, født den 28. august 1802,

forgæves søgt fundet død, gift den 17. april 1829 med skolelærer Christen

Pedersen Thorup, født 1794, død den 6. maj 1858 i Tanderup, søn af Peder

Høistrup og hustru Anne Graversdatter. En videreførelse af dette ægtepars

efterslægt ville falde udenfor denne slægtsbogs naturlige rammer.

En datter Else Marie Larsdatter KRAG(H) #1145 født den 4. marts 1804, død

den 5. september 1881 af brystsyge, gift den 6. november 1836 i Vust med

gårdmand Åge CHRISTENSEN #1969. Også her ville en videreførelse falde

udenfor denne slægtsbogs rammer.

En datter Ane Larsdatter KRAG(H) #1968 født den 4. januar 1806, forgæves

søgt fundet død, ugift.

En datter Mariane Larsdatter KRAG(H) #1146, født den 13. maj 1808,

forgæves søgt fundet død, ugift.

En datter Anne Kirstine Larsdatter KRAG(H) #1147, født den 17. september

1811, død den 29. apri1 1832 ugift.

En søn Peder Christian Larsen KRAG(H) #1148 se nedenstående beskrivelse

af denne.

PEDER CHRISTIAN LARSEN KRAG(H) #1148

I.

II.

født den 27. juli 1814 i Vust Holme, forgæves søgt fundet død i Vust, gift den

1. oktober 1842 med

Else Marie CHRISTENSDATTER #1152

døbt den 12. marts 1814 i Tømmerby kirke, død den 6. januar 1881, datter af

handelsmand Christen Jensen og hustru Dorthea Poulsdatter i Frøstrup.

MARGRETHE PEDERSDATTER KRAGH #1153

født den 22. juli 1844 i Holme, død den 15. maj 1900, ugift.

CHRISTEN PEDERSEN KRAGH #1154

handelsmand i Thorup, født den 31. maj 1848, forgæves søgt fundet død, gift

den 8. marts 1869 i Vust med

Side 130


II.A.

II.A.1.

Slægten Kragh

MAREN KIRSTINE PEDERSEN #1155

født den 10. august 1844 i Lild sogn, forgæves søgt fundet død, datter af

handelsmand Peder Christian Poulsen #1156 (kaldet Horn) og hustru Maren

Larsdatter #1157 i Glæde.

PETER CHRISTENSEN KRAGH #1158

havnearbejder og fisker, født den 21. juli 1871 i Vester Thorup, død den 14.

marts 1956 i Svendborg, gift den 1. oktober 1895 i Svendborg med

ELSE MARIE PETERSEN #1159

husmoder, født den 1. februar 1869 i Svendborg, død den 18. december 1946

i Svendborg, datter af væver Peter Christophersen #1160 og hustru Ane

Margrethe Charlotte Holm Andersen #1161, Svendborg.

Bosat: Kogtved, Svendborg.

Peter Christensen Kragh gik i skole i Tranum og var derefter ved landbruget,

indtil han kom til Svendborg, hvor han arbejdede på havnen. Senere var han

ved en brøndborer, og i sin fritid var han ude at fiske. Han havde selv en

fiskekutter på 21 fod.

Else Marie Petersen gik i skole i Egense og tjente derefter som pige i huset

forskellige steder. Hun var bl.a. på Thurø som 14 årig. Efter giftermålet

arbejdede hun forskellige steder, bl.a. ved rengøringen. Hendes store hobby

var håndarbejde, og hun syede selv børnenes tøj.

ANNA KIRSTINE CHRISTENSEN KRAGH #1162

husmoder, født den 26. september 1896 i Svendborg, død den 9. oktober 1961

på sygehuset i Odense, gift den 29. juli 1923 i Tullebølle med

GEORG JØRGENSEN #1163

fhv. husmand, født den 3. juli 1896 i Odense, søn af arbejdsmand Morten

Kristian Jørgensen #2001 og hustru Kristiane Ludvigsen Mundt #2002,

Odense.

Bosat: Regitzevej 2, Frørup.

Anna Kirstine Christensen Kragh gik i skole i Svendborg og var derefter på

landet, hvor hun var med til at passe køer og var med i marken. Efter

giftermålet kom hun i 1926 til Sanderumgård og var der med til at malke køer

og med til at passe stalden. Hendes hobby var håndarbejde.

Georg Jørgensen gik i skole i Odense og tjente fra sit 8. år ved landbruget,

hvor han deltog i alt forefaldende arbejde. Siden kom han på Klausbøl på

Langeland. Her var han karl indtil giftermålet. Sin værnepligt aftjente han i

København fra 1918 til 1920. Efter giftermålet rejste ægteparret til

Sanderumgård, hvor han var ansat indtil 1965. Derefter arbejdede han i

skoven i 2 år. I 1967 kom han til Davinde og blev ansat hos Simon Frandsen,

Side 131


II.A.1.a.

II.A.1.a.1)

II.A.l.a.1).a).

Slægten Kragh

for hvem han indtil 1978 rejste over hele byen som havearbejder. Hans hobby

er havearbejde, træarbejde og husflidsarbejde.

ESTHER MARIE CHRISTENSEN KRAGH #1164

husmoder, født den 5. februar 1917 i Tåsinge, gift den 2. maj 1940 i Fraugde

med

HENNING EDVARD LARSEN #1165

fabriksarbejder og fhv. gårdbestyrer, født den 2. november i Verninge, søn af

forpagter Lars Peter Larsen #1166 og hustru Karen Elise Marie Jensen

#1167, Turup pr. Assens.

Bosat: Strandlodsvej 17, Ølsemagle pr. Køge.

Esther Marie Christensen Kragh gik i skole i Høje Bøge, Fraugde, Kærby,

Birkum og Davinde og var derefter ved husgerningen indtil giftermålet. Siden

har hun været medhjælpende hustru, men har ved siden af lidt rengøring.

Hendes hobby er haven og blomster.

Henning Edvard Larsen gik i skole i Nårup og var derefter forskellige steder

ved landbruget. Endvidere arbejdede han på herregårde og var arbejdende

forvalter indtil giftermålet, hvorefter han blev fast husmand og traktorfører.

I 1956 blev han bestyrer på Bellinge Gården. Her var han i 12½ år. Senere

købte ægteparret deres nuværende hus i Ølsemagle, og siden da har han været

ansat på Kemisk Værk. Han har været i bestyrelsen for fagforeningen i

Allerup, Davinde, og i dag er han formand for grundejerforeningen. Hans

hobby er haven og drivhuset. Endvidere kan han lide at sy samt at brodere

puder og vægtæpper.

JYTTE VESTERGAARD LARSEN #1168

kranfører, født den 21. oktober 1939 i Fraugde, gift den 14. december 1957

i Køge med

PEDER PEDERSEN EGMOSE #1169

mekaniker, født den 4. september 1935 i Revninge, søn af mekaniker Lars

Pedersen Egmose #1170 og hustru Anna Marie Osian #1171, Revninge.

Bosat: Andekæret 24, Kerteminde.

GITHA EGMOSE #1172

kontorassistent, født den 8. juni 19581 Kerteminde, gift med

FINN NIELSEN #1173.

Bosat: Asumvej 118 F, Odense.

Side 132


II.A.l.a.1).b).

II.A.l.a.1).c).

II.A.l.a.2).

II.A.l.a.2).a).

DORRIT EGMOSE #1174

Slægten Kragh

kontorassistent, født den 25. oktober 1959 i Nyborg, gift den 25. oktober 1980

i Kerteminde med

NIELS ERIK NIELSEN #1175

tømrermester, født den 4. marts 1958 i Drigstrup, søn af gårdejer Anders

Nielsen #1176 og hustru Inge Margrethe Mikkelsen #1177, Hans Schacksvej

182, Kerteminde.

Bosat: Damgårdsallé 9, Kerteminde.

Dorrit Egmose tog realeksamen i 1977 og fortsatte derefter på handelsskolen.

Siden kom hun i lære i en korn og foderstofforretning, hvor hun stadig er ansat.

Niels Erik Nielsen gik i skole i 8 år og kom derefter i tømrerlære. Da han var

udlært, arbejdede han hos forskellige mestre indtil 1980, hvor han startede for

sig selv.

ELSEBETH EGMOSE #1178

pædagogstuderende, født den 25. oktober 1959 i Nyborg.

BODIL VESTERGAARD LARSEN #1179

assistent, født den 20. juni 1941 i Fraugde, gift den 1. juni 1963 i Køge med

ALEX SKOVLUND OLSEN #1180

gartner, født den 16. maj 1938 i Roskilde, søn af gartner Aksel Jens Peter

Olsen #1181 og hustru Ellen Elisabeth Christensen #1182, Ølsemaglevej 34 A,

Køge.

Bosat: Ølbyvej 173, Lille Skensved pr. Køge.

Bodil Vestergaard Larsen gik 7 år i skole og tog senere 9. klasse på

aftenskole. Hun er uddannet barneplejerske og har i en årrække arbejdet som

pædagog.

Alex Skovlund Olsen gik 7 år i skole og blev siden uddannet gartner. I 1979

købte han sin faders gartneri.

LARS SKOVLUND OLSEN #1183

lærling, født den 28. januar 1964 i Køge.

Side 133


II.A.l.a.3).

II.A.l.a.4)

II.A.1.b.

II.A.1.c.

II.A.l.c.1).

Slægten Kragh

BIRTHE VESTERGAARD LARSEN #1184

laboratorieassistent, født den 24. juli 1944 i Davinde.

Bosat: Boholtevej 53, Køge.

MOGENS VESTERGAARD LARSEN #1185

meteorolog, født den 30. september 1945 i Davinde.

Bosat: Overdrevet 7, Lille Skensved pr. Køge.

Mogens Vestergaard Larsen gik i skole i Davinde og siden på Tøxens skole

i Køge, hvor han tog realeksamen. Endvidere har han gået på Statens

Luftfartskole i Kastrup og fik metrologeksamen i 1966. I 1967 var han soldat

ved flyvevåbenet, Skrydstrup, og kom derefter tilbage til Statens Vejrtjeneste.

Han har i perioder været udstationeret til vejrtjeneste på Grønland.

DAGNY ELVIRA CHRISTENSEN #1186

husmoder, født den 13. september 1919 i Borup Skov, Kattrup, gift den 18. maj

1941 i Davinde kirke med

JOHANNES VERNER RASMUSSEN #1187

arbejdsmand, født den 17. december 1918 i Stenstrup, søn af arbejdsmand

Jens Henrik Rasmussen #1188 og hustru Bodil Marie Jensen #1189, Stenstrup.

Bosat: Sanderumgårdsvej 64, Davinde.

OTTO CHRISTENSEN #1190

lagerarbejder, født den 7. december 1921 i Tullebølle, gift den 20. april 1947

i Frue Kirke, Odense med

EDEL EBBA JAKOBSEN #1947

født den 18. februar 1924 i Andebølle, Vissenbjerg, datter af vejmand Hans

Jørgen Jakobsen #1948 Anne Petrine Rasmussen #1949.

Bosat: Krængerupvænget 49, Odense SV.

ENA RASMUSSEN #1950

ekspeditrice, født den 19. februar 1947 i Odense, gift med

Side 134


II.A.l.c.2).

II.A.l.c.3).

II.A.1.d.

II.A.1.e.

ERLING T. RASMUSSEN #1951

Bosat: Njalsvej 278, Odense NV.

OVE CHRISTENSEN #1952

Slægten Kragh

rørlægger, født den 8. april 1951 i Odense, gift med

SUSANNE CHRISTENSEN #1953

Bosat: Anderupvænget 53, Odense N.

BENTE CHRISTENSEN #1954

sekretær, født den 2. september 1954 i Odense, gift med

JØRGEN ANTHONY #1959

Bosat: Lundebakken 26, Odense SV.

LILLY JØRGENSEN #1191

rengøringsassistent, født den 14. november 1923 i Fællesbo, gift med

ERIK BADSAGER #1192

maskinarbejder.

Bosat: Hovedgaden, Borup Sj.

VILLY KRISTIAN JØRGENSEN #1193

maskinarbejder, født den 27. maj 1932 i Davinde, gift den 9. marts 1957 i

Odense med

GRETHE MØLLER PEDERSEN #1194

pædagogmedhjælper, født den 6. oktober 1934 i Odense, datter af lagerarbejder

Søren Møller Pedersen #1196 og hustru Signe Vounsgård #1197, Nyborgvej

399.

Bosat: Dankvart Dreyersvej 8, Odense.

Villy Kristian Jørgensen gik 7 år i skole og blev senere udlært maskinarbejder.

I 18 måneder var han soldat i Randers og i Vejle. Da ægteparret blev gift,

købte han deres nuværende hus i Odense.

Grethe Møller Pedersen gik 7 år i skole og var derefter i en skotøjsforretning

i Odense i 10 år. I dag er hun pædagogmedhjælper.

Side 135


II.A.1.e.1).

II.A.l.e.2).

II.A.2.

II. A.2.a.

Slægten Kragh

HELLE MØLLER JØRGENSEN #1197

pædagogmedhjælper, født den 11. december 1961 i Odense.

Bosat: Sentvedvej 42, Frørup.

Helle Møller Jørgensen gik på Kragsbjergskolen i Odense og derefter på

handelsskole, hvor hun afsluttede Efg handels - og kontorområdet. Siden blev

hun ansat på et fritidshjem i Odense, men måtte holde op, da hun flyttede til

Frørup. Her arbejder hun i dag som pædagogmedhjælper i Frørup, børnehave.

PALLE MØLLER JØRGENSEN #1198

født den 7. april 1964 i Odense.

THORA MARIE CHRISTENSEN KRAGH #1199

husmoder, født den 9. maj 1898 i Svendborg, død i december 1970, gift ca. år

1919 med

ALFRED LAURITS FREDERIKSEN #1200

arbejdsmand, født i februar 1897, død i august 1941, søn af arbejdsmand Lars

Peter Frederiksen #1201 og hustru Abelone Frederiksen #1202, Ollerup.

Bosat: Kirkeby pr. Stenstrup.

Thora Marie Christensen Kragh gik i skole i Svendborg og kom derefter ud at

tjene som pige i huset indtil giftermålet. Siden blev hun hjemmegående

husmoder, men malkede på en gård og passede en gammel kone. I 1961

flyttede hun til Kirkeby. Efter at hun blev alene, begyndte hun at lave mad ude.

Endvidere har hun gravet tørv og arbejdet på et teglværk.

Alfred Laurits Frederiksen gik i skole forskellige steder og kom fra sit 10. år

ud at tjene ved landbruget, hvor han var indtil giftermålet. Under 1. verdenskrig

var han soldat i Odense i 2 år. Siden var han tørvetrille på Odense Glasværk

indtil 1920. Herfra kom han på Nielsstrup herregård, hvor han var i kort tid,

inden han blev ansat på et teglværk i Stenstrup og Kirkeby indtil sin død i 1941.

Han var i bestyrelsen for sygekassen, Socialdemokratisk forening og

fagforeningen. Hans hobby var læsning.

HERMANN CHRISTENSEN FREDERIKSEN #1203

fhv. gartner, født den 8. juni 1919 i København, gift den 7. juli 1940 i Glostrup

med

Side 136


II.A.2.a.1)

II.A.2.a.1).a).

II.A.2.a.1).b).

EDDY MIMI BARTELS, IP #1204

Slægten Kragh

født den 15. maj 1920 i København datter af handelsmand Peter Bartels og

hustru Andrea Andersen, Glostrup.

Bosat: Horsekær 13, Smørumnedre pr. Måløv.

Hermann Christensen Frederiksen gik i skole i Kirkeby.& var 1. gang soldat

i Holbæk i 1939 - 1940, 2. gang i København i 1942 - 1943. I 1939 blev han

udlært gartner ved Kirk. Endvidere har han været i Brøndrøster Skau, hvor

han var i 15 år indtil han i 1965 startede som selvstændig gartner i Nybølle.

I 1977 solgte han gartneriet og købte derefter de, res nuværende hus. Hans

hobby er skak.

Eddy Mimi Bartels gik i skole i København og i Glostrup og var derefter

fabriksarbejderske indtil giftermålet. I ca. 15 år var hun hjemmegående

husmoder, men blev siden medhjælpende hustru i deres gartneri, indtil hun

måtte holde op p.g.a. sygdom. Medens ægteparret havde gartneriet, var dette

hendes store interesse. Hendes hobby er håndarbejde, gymnastik og håndbold.

BENNY HERMAN FREDERIKSEN #1205

postbud, født den 9. maj 1941 i Glostrup, gift den 18. april 1964 i Ølstykke med

ELSEBETH BOHART #1206

bogholder, født den 22. september 1942 i Frederikshavn, datter af

kriminalkommissær Frede Willy Chr. Bohart #1207 og hustru S. Olsen #1208,

Vordingborg.

Bosat: Nybøllevej 43, Nybølle pr. Ballerup.

Benny Herman Frederiksen gik i folkeskole og blev udlært gartner i 1961.

Hans værnepligt aftjente han i Vordingborg (16 måneder). Siden arbejdede

han 2 år som ansat ved sit fag, men startede i efteråret 1964 som selvstændig.

Forretningen blev drevet indtil den 1. januar 1974, hvorefter han fik ansættelse

ved postvæsenet.

Elisabeth Bohart tog realeksamen og blev senere udlært bankassistent.

Medens manden drev selvstændig virksomhed var hun medhjælpende hustru,

men har siden haft ansættelse som kontorassistent og bogholder.

STEFFEN BOHART FREDERIKSEN #1209

født den 18. april 1965 i Glostrup.

DIDDE BOHART FREDERIKSEN #1210

født den 25 april . 1967 i Glostrup.

Side 137


II.A.2.a.1).c).

II.A.2.a.2).

II.A.2.a.3).

II.A.2.b.

II.A.2.c.

Slægten Kragh

CARSTEN BOHART FREDERIKSEN #1211

født den 9. august 1968 i Glostrup.

TORBEN ALFRED FREDERIKSEN #1212

kommunegartner, født den 2. september 1943 i Glostrup.

Bosat: Harretoften 9, Ledøje pr. Ballerup.

STIG NORMANN FREDERIKSEN #1213

fuldmægtig, født den 11. november 1948 i Glostrup, gift med

INGE MAJ BERTHELSEN #1214

kontorassistent.

Bosat: Harretoften 4, Ledøje pr. Ballerup.

BØRGE LARS PEDER FREDERIKSEN #1215

arbejdsmand, født den 9. december 1920 i Ollerup, levede sammen med

AINA JOHANNE (ERIKSSON) #1216

født den 13. juli 1920 i Gudmonda, Kramfors, død den 13. maj 1980 i

Halmstad.

Bosat: Andersbergringen 115, Halmstad.

Børge Lars Peder Frederiksen arbejdede 10 år ved landbruget og har været

35 år på Jernværket i Halmstad.

NANCY EDEL ABELONE FREDERIKSEN #1217

gartneriarbejderske, født den 25. februar 1922 i Ollerup, gift den 3. november

1942 i Kirkeby med

FRITS KRISTIAN NIELSEN #1218

lagermedhjælper, født den 15. oktober 1919 i Holse, Brænderup, søn af

vejmand Frederik Kristian Nielsen #1219 og hustru Anna Nielsine Andersen

#1220, Gelsted.

Bosat: Stenløsegyden 13, Dømmestrup.

Side 138


II.A.2.c.1).

II.A.2.c.1).a).

II.A.2.c.1)b) .

II.A.2.c.2).

Slægten Kragh

Nancy Edel Abelone Frederiksen gik i skole i Kirkeby og tjente derefter som

pige forskellige steder indtil giftermålet. I de første år, hvor ægteparret var

husmandsfolk, hjalp hun til i roerne, i stalden og ved høst. I 1949 byggede

parret deres nuværende hus, og frem til 1956 havde hun forskellige små jobs,

bl.a. ved fester. Siden har hun arbejdet på et gartneri i Stenløse, og fra 1977

har hun haft sæsonarbejde ved naboen. Hun har været i husholdningsudvalget

og i kvindeudvalget. Hendes hobby er håndarbejde og bankospil.

Frits Kristian Nielsen gik i skole i Ore og kom fra sit 12. år ud at tjene ved

landbruget, hvor han fortsatte indtil sit 23. år. Efter giftermålet fortsatte han

med landbruget som husmand indtil maj 1949, hvorefter han indtil 1970

arbejdede som entreprenør. Siden blev han ansat ved Fyns Kommunale

Telefonselskab, og her er han stadig, han har været i vælgerforeningen og

husflidsforeningen. Hans hobby er gamle motorer og husflidsarbejde (i træ

har han lavet flere ting).

IDA ELISABETH NIELSEN #1221

advokatsekretær, født den 1. juli 1943 i Gelsted, gift den 6. februar 1965 i Nr.

Lyndelse med

ERLING LYNGE LARSEN #1222

skoleleder, født den 17. januar 1940 i Heden, søn af fhv. gartner Anton Karl

Larsen #1223 og hustru Kristine Thomsen #1224, Vinkelvej 16, Ringe.

Bosat: Møllevej 11, Tarup pr. Årslev.

HELLE BIRGITTE LYNGE LARSEN #1225

født den 26. juli 1965 i Nr. Lyndelse.

LARS LYNGE LARSEN #1226

født den 1. maj 1966 i Nr. Lyndelse.

FINN KRISTIAN NIELSEN #1227

ingeniør, født den 9. oktober 1944 i Bogense gift den 9. september 1967 i

Odense med

INGA SPILLEMOSE NIELSEN #1228

født den 6. januar 1946 i Fangel.

Bosat: Porsholtparken 47, Bramming.

Side 139


II.A.2.c.2).a).

II.A.2.c.2)b)

II. A.2.d.

II.A.2.e.

Slægten Kragh

ULRIK SPILLEMOSE NIELSEN #1229

født den 2. juli 1971 i Odense.

KRISTIAN SPILLEMOSE NIELSEN #1230

født den 10. april 1975 i Esbjerg.

SYLVIA BODIL MARIE FREDERIKSEN #1235

født den 27. november 1926 i Kirkeby, død ca. 2 måneder gammel.

BJARNE HELGE LAURITS FREDERIKSEN #1231

gårdejer, født den 24. maj 1928 i Kirkeby, gift den 24. marts 1951 i Svendborg

med

BODIL HANSEN #1232

husmoder, født den 24. august 1932 i Ulbølle, datter af husmand Erik Petersen

Hansen #1233 og hustru Metha Marie Mouritzen #1234, Ulbølle pr. Vester

Skerninge.

Bosat: Vollerslev 32, Vollerslev pr. Bjæverskov.

Bjarne Helge Laurits Frederiksen gik i skole i Kirkeby og var derefter

forskellige steder ved landbruget indtil sit 21. år. I 1949 - 1950 var han soldat

i København. Senere var han ansat som entreprenør og teglværksarbejder i

ca. 7 år. I efteråret 1961 blev han portner på en større industrivirksomhed, og

her var han i ca. 16 år. Samtidig med at han var ansat, etablerede han sig som

selvstændig landmand, og siden 1968, hvor han købte en ejendom på 14 tdl.,

har han været gårdejer. I dag er han endvidere formand for husmandsforeningen

i Skovbo, og han har været bestyrelsesmedlem i Det Radikale Venstre og

været opstillet til kommunevalg. Endelig kan det nævnes, at han har siddet i

skolens forældreråd. Hans hobby er landbruget og dyrene.

Bodil Hansen gik i skole i Ulbølle og var derefter ved husgerningen, sidst på

et hotel i Svendborg. Endvidere har hun bl.a. været kontorassistent på

Bladkompagniet. Siden 1972 har hun været medhjælpende hustru. Han har

været i bestyrelsen for Ulbølle sangforening og har siden 1974 været formand

for husmandsforeningens husholdningsudvalg, Hendes hobby er læsning og

sang.

Side 140


II.A.2.e.1)

II.A.2.e.1).a).

II.A.2.e.1).b).

II.A.2.e.1).c).

II.A.2.e.2).

II. A.2.e.3).

Slægten Kragh

BONNI MARIE FREDERIKSEN #1236

pædagogmedhjælper, født den 6, november 1951 i Kirkeby, Stenstrup, gift den

6. november 1971 i Høje Tåstrup med

FLEMMING STORGAARD MORTENSEN #1237

arbejdsmand, født den 18. september 1944 i København, søn af Valborg Oda

Jensen, Løvetandsvej 19, st., Brønshøj.

Bosat: Ågården 58, Ishøj.

Bonni Marie Frederiksen har realeksamen og er ved at tage

klubpædagoguddannelse.

KIM STORGAARD MORTENSEN #1239

født den 24. februar 1971 i Tåstrup.

KARINA STORGAARD MORTENSEN #1240

født den 15. maj 1972 i Tåstrup.

KENNETH STORGAARD MORTENSEN #1241

født den 28. januar 1977 i København.

ALFRED FREDERIKSEN #1242

blomsterdekoratør, født den 8. august 1953 i Kirkeby, skilt.

Bosat: Vollerslev 32. Vollerslev pr. Bjæverskov.

HELGE BRIAND FREDERIKSEN #1243

elektromekaniker, født den 9. marts 1955 i Svendborg, gift den 21. august

1976 i Ballerup med

INGER-LISE KOLDING JENSEN #1244

økonoma, født den 29. august 1954 i Frøslev, datter af ejendomsfunktionær

Niels Morten Jensen #1245 og hustru Inge Karen Christensen #1246,

Birkeengen 75, Skovlunde.

Bosat: Gjørdingvej 3, Måløv.

Side 141


II.A.2.e.3).a).

II.A.2.e.4)

II.A.2.f.

Slægten Kragh

Helge Briand Frederiksen har realeksamen og er elektronikuddannet. Han har

gået på handelsskole og på skoler i udlandet (til specialviden). I dag er han

konstabel i flyvevåbenet, hvor han har været siden 1976. Sin fritid bruger han

til at forme ægteparrets hus og grund samt til at læse datalære på specialskolerne

i København.

Inger-Lise Kolding Jensen har taget 10. klasse på Stevns ungdomsskole og

her senere arbejdet i køkkenet på et hotel og i en institution. I 1972 startede

hun som Økonomaelev og blev færdiguddannet i 1976, hvorefter hun arbejdede

som assistent i 2½ år. I dag er hun selvstændig økonoma på et plejehjem.

Fritiden bruger hun på hus, have og håndarbejde samt til familie og vennebesøg.

VIBEKE KOLDING FREDERIKSEN #1247

født den 13. maj 1980 i Frederikssund.

BØRGE HEINE FREDERIKSEN #1248

sergent, født den 23. september 1956 i Svendborg, gift med

MARJAN LARSEN #1249

dagplejemoder.

Bosat: Krovænget 38, Borup Sj.

GUNNAR EDMUND FREDERIKSEN #1250

arbejdsmand, født den 8. november 1929 i Kirkeby, gift den 18. september

1965 i Kirkeby med

ERNA MARGRETHE LARSEN #1251

husmoder, født den 25. juli 1927 i Fåborg, datter af slagter Preben Kristian

Larsen #2003 og hustru Sigrid Charlotte Lunddal #2004, Odensevej 46,

Fåborg.

Bosat: Vængevej 9, Kirkeby pr. Stenstrup.

Gunnar Edmund Frederiksen gik i skole i Kirkeby og var derefter ved

landbruget forskellige steder omkring Svendborg, men også på Sjælland, hvor

han var fra 1950 til 1955. Dette år faldt han af en traktor, hvorfor han vendte

hjem. I 1956 begyndte han at arbejde igen, denne gang i Hvidkilde skovene,

hvor han var indtil 1974. Siden har han været ved murerfaget og inden for

kommunen. I 8 år sad han i fagforeningsbestyrelsen. Hans hobby er stramaj,

og han knytter indkøbstasker og bælter. Endvidere holder han af at færdes i

sin have og i naturen.

Erna Margrethe Larsen gik i skole i Fåborg og kom derefter ud at tjene som

pige i huset forskellige steder indtil giftermålet, sidste sted var på sygekassens

hjem i Svendborg, hvor hun var i 2 år.

Side 142


II.A.2.g.

II.A.2.g.1).

II.A.2.g.1).a).

Slægten Kragh

HEDVIG MONA JOHANNE FREDERIKSEN #1252

husmoder, født den 20. juni 1933 i Kirkeby, gift den 11. marts 1951 i Nr.

Lyndelse med

VERNER RASMUSSEN, IP, #1253

født den 2. august 1929 i Humle, søn af arbejdsmand Johannes Rasmussen

#1254 og hustru Anna Marie Sofie Hansine Sørine Jørgensen #1255.

Bosat: Stenløsegyden 8, Dømmestrup pr. Nr. Lyndelse.

Hedvig Mona Johanne Frederiksen gik i skole i Kirkeby og tjente derefter som

pige i huset forskellige steder indtil giftermålet. Ind imellem var hun dog

hjemme. Efter giftermålet var hun hjemmegående husmoder, men begyndte

senere at arbejde i et gartneri, hvor hun var indtil 1973. Siden har hun passet

sine svigerforældre, hvoraf manden nu er død og svigermoderen sengeliggende

det meste af tiden. Hendes hobby er håndarbejde.

Verner Rasmussen gik i skole på Langeland og i Dømmestrup og var derefter,

indtil giftermålet, ved landbruget, hvor han fortsatte indtil 1956. Siden var han

entreprenørarbejder indtil 1969, hvor han måtte holde op p.g.a. sygdom. I sine

unge dage havde han som hobby træsløjd.

BENT RASMUSSEN #1256

smed, født den 30. april 1951 i Dømmestrup, gift den 31. marts 1973 i

Brahetrolleborg med

KARIN IMMERKÆR PEDERSEN #1257

født den 14. april 1954 i Immerkær, Brahetrolleborg, datter af fhv. gårdejer

Raymond Albert Pedersen #1258 og hustru Sylvia Elenora Horsine Stadsen

Ploug #1259, Immerkærvej 2 A, Korinth.

Bosat: Bøjdenvej 22, Kværndrup.

Bent Rasmussen gik i skole i Nr. Lvndelse og var derefter arbejdsdreng hos

en smed. I 10 måneder var han på efter. skole (1967 - 1968) . Han blev udlært

som smed i 1972, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Slagelse. Siden har

han haft forskellige jobs. Hans hobby er jagt og fiskeri.

Karin Immerkær Pedersen gik i skole i Brahetrolleborg og tjente derefter som

ung pige i huset. I 1971 - 1972 var hun på Agerbæk Efterskole. Endvidere

har hun bl.a. været gangpige på et alderdomshjem. Hendes hobby er

håndarbejde.

ANNI IMMERKÆR RASMUSSEN #1260

født den 20. august 1973 i Fåborg.

Side 143


II.A.2.g.l).b).

II.A.2.g.1).c).

II.A.2.g.2).

II.A.2.g.3).

II.A.2.g.3).a).

II.A.2.g.3).b).

Slægten Kragh

TROELS IMMERKÆR RASMUSSEN #1261

født den 11. maj 1975 i Fåborg.

DENNIS IMMERKÆR RASMUSSEN #1262

født den 17. februar 1977 i Fåborg.

ERIK RASMUSSEN #1263

gartner og arbejdsmand, født den 10. januar 1953 i Dømmestrup.

Bosat: Nyborgvej 72 A, Trunderup ved Kværndrup.

TOVE RASMUSSEN #1264

husmoder, født den 7. december 1954 i Dømmestrup, gift den 21. juni 1975 i

Nr. Lyndelse kirke med

JOHANNES IMMERKÆR PEDERSEN #1265

smed, født den 18. oktober 1952 i Gerup, Brahetrolleborg, søn af fhv. gårdejer

Raymond Albert Pedersen #1258 og hustru Sylvia Elenora Horsine Madsen

Ploug #1259, Immerkærvej 2 A, Korinth.

Bosat: Jernbanegade 22, Ringe.

Tove Rasmussen gik ud af 10. klasse og har bl.a. været på husholdningsskole

i 10 måneder.

Johannes Immerkær Pedersen gik ud af 7. klasse og blev senere udlært smed.

Han var militærnægter og arbejder i dag som smed. Endvidere er han

brandmand på deltid.

CHRISTINA IMMERKÆR #1266

født den 14. maj 1977 i Odense.

CLAUS IMMERKÆR #1267

født den 22. april 1980, død samme år.

Side 144


II.A.2.g.4),

II.A.3.

II.A.3.a.

II.A.3.b.

POUL RASMUSSEN #1268

Slægten Kragh

arbejdsmand, født den 24. marts 1956 i Dømmestrup.

LAURA MARGRETHE CHRISTENSEN KRAGH #1269

husmoder, født den 22. august 1900 i Svendborg, død den 15. januar 1962 i

Svendborg, begravet den 19. januar 1962 samme sted, gift den 28. juni 1920

i Svendborg med

LARS RASMUSSEN #1270

kusk, født den 27. april 1887 i Gudbjerg, død den 19. december 1945 i

Svendborg.

Laura Margrethe Christensen Kragh gik i skole i Svendborg og tjente derefter

som pige, indtil hun 1 år før giftermålet blev ansat på Halberg Tobaksfabrik.

Efter giftermålet var hun hjemmegående husmoder. Da hun i 1945 blev enke,

var hun i nogle måneder ansat som syerske, hvorefter hun var på Svendborg

sygehus, indtil hun blev pensioneret. Hendes hobby var læsning og naturen.

Lars Rasmussen gik sandsynligvis i skole i Gudbjerg, men kom så tidligt ud at

tjene, at han muligvis har gået i skole et andet sted. Senere kom han til at køre

mælk, indtil han blev kusk i Landbogården, hvor man havde rejsestald.

Endvidere arbejdede han på Halberg Tobaksfabrik, og her havde han 25 års

jubilæum. Hans hobby var heste, kolonihaven (havde 1. præmie i haven) og

naturen.

EJNAR KRISTIAN RASMUSSEN #1271

født den 28. juli 1920 i Svendborg.

LILIAN ETHEL RASMUSSEN #1272

husmoder, født den 12. august 1930 i Svendborg, gift den 12. februar 1949 i

Hvidovre med

SVEND SØNDERGÅRD MATTHISEN #1273

overmontør, født den 29. februar 1924 i København, søn af kedelpasser

Hannibal Anton Matthisen #1274 og hustru Anna Jensen Søndergård #1275.

Bosat: Parisboulevard 4, Hvidovre.

Lillian Ethel Rasmussen gik 8 år i skole i Svendborg og kom derefter i huset,

indtil hun i 1948 rejste til Hvidovre. Her blev hun gift, og var derefter

hjemmegående husmoder i 15 år. I 1964 blev hun ansat i en købmandsforretning

Side 145


II.A.3.b.1).

II.A.3.b.2).

II.A.3.b.3).

Slægten Kragh

som ekspeditrice. Her var hun indtil 1975, og siden har hun passet

børnebørnene. Hendes hobby er håndarbejde og ægteparrets sommerhus.

Svend Søndergård Matthisen gik 7 år i skole og var derefter bud i en forretning

i 4 år. Senere blev han ansat som sukkerhusarbejder i et år, hvorefter han tog

på arbejdernes skole i Esbjerg. Her var han i et ½ år. I 1943 rejste han til

Sverige, hvor han arbejdede et ½ år som skovarbejder. Siden var han soldat

i Brigaden i 1½ år og vendte så hjem i 1945, Endvidere var han i 1 år soldat

i Tyskland (omkring Hamborg Fra han kom hjem herfra og frem til i dag, har

han arbejdet som mekaniker, i 2 år, som chauffør i 3 år, som isolatør i 17 år

og sidst som overmontør ved isoleringen. I fagforeningen har han haft

tillidshverv af forskellig art. I dag er han kasserer i 2 små foreninger samt

bestyrelsesmedlem i et andelsvandværk.

JOHNNI LARS SØNDERGÅRD MATTHISEN #1276

elektriker, født den 4, august 1949 i Hvidovre, gift med

BRITT HANSEN #1277

senere skilt fra samme.

Bosat: Rosenhøj, Hvidovre.

KARSTEN SØNDERGÅRD MATTHISEN #1278

elektriker, født den 27. januar 1952 i Hvidovre.

Bosat: Gl. Køgevej 312 A, Hvidovre.

LISBETH SØNDERGÅRD MATTHISEN #1279

apoteksassistent, født den 1. september 1953 i Hvidovre, gift den 2. november

1974 i Hvidovre med

KARSTEN MEYER-LASSEN #1280

chauffør, født den 31. juli 1948 i København, søn af fagskolelærer Eivind

Meyer-Lassen #1281 og hustru Ruth Kjøller #1282, Idrætsvej 59, Hvidovre.

Bosat: Engkær 41, Hvidovre.

Lisbeth Søndergård Matthisen gik 9 år i skole og blev senere

defektriceuddannet. Hun har siden videre uddannet sig.

Karsten Meyer-Lassen gik 9 år i skole og er tømreruddannet. I dag er han

buschauffør.

Side 146


II.A.3.b.3).a).

II.A.3.b.3).b).

II.A.3.c.

II.A.3.d.

II.A.3.e.

Slægten Kragh

KENNETH MEYER-LASSEN #1283

født den 2. oktober 1974 i Rødovre.

KARINA MEYER-LASSEN #1284

født den 7. maj 1979 i Herlev.

MOGENS GERHARD RASMUSSEN #1285

driftsingeniør, født den 16. januar 1932 i Svendborg, død, gift med

ALICE HANSEN #1286

husmoder.

Bosat: Tværvej 11, Vindeby pr. Tåsinge.

BIRTHE MARGRETHE RASMUSSEN #1287

bogholder, født den 8. maj 1933 i Svendborg, død den 6. juli 1967 i København.

ARNE RICHARD RASMUSSEN #1288

snedker, født den 31. august 1935 i Svendborg, gift den 12. december 1959 i

Tved med

INGRID ELSEBETH HANSEN #1289

fabriksarbejderske, født den 31, juli 1937 i Tved, datter af chauffør Hans Åge

Hansen #1290 og hustru Asta Ragnhild Jensen #1291, Tvedvej 127, Svendborg.

Bosat: Grev Schacks Vej 31, Svendborg.

Arne Richard Rasmussen gik i skole i Svendborg og blev i 1954 udlært som

snedker. I 1955 - 1956 var han soldat i Farum, Ryvangen og Tyskland. Siden

har han arbejdet inden for sit fag ved forskellige mestre. Endvidere er han

kasserer for haveselskabet i Vesna. Hans hobby er fodbold og haven.

Ingrid Elsebeth Hansen gik i skole i Tved og var senere ekspeditrice i en

bagerforretning i 5 år. Siden har hun arbejdet på fabrik, men var hjemmegående

i ca. 4 år, mens deres søn var lille. I 1970 købte ægteparret deres nuværende

hus, som med tiden er blevet moderniseret over det hele. Hendes hobby er

håndarbejde og haven.

Side 147


II.A.3.e.1).

II.A.4.

II.A.4.a.

II.A.4.b.

CLAUS BIRK RASMUSSEN #1292

Slægten Kragh

typograf, født den 5. maj 1961 i Svendborg.

ELLA CHRISTENSEN KRAGH #1293

husmoder, født den 8. december 1902 i Kogtved, gift den 22. november 1925

i Skt. Jørgens med

THORVALD EMIL MARIUS HANSEN SKOVLUND #1294

fragtmand, født den 22. december 1901 i Svendborg, død den 10. juni 1966 på

Odense sygehus, søn af smedemester Knud Hansen Skovlund #1295 og

hustru Julie Skovlund #1296, Skyttevej, Svendborg.

Bosat: Nannasvej 12, Svendborg.

Ella Christensen Kragh gik i skole i Svendborg og tjente derefter som pige i

huset i 4 år. Hun kom så hjem og lærte at sy, hvorefter hun blev ansat som

direktrice i Magasin Du Nord i Svendborg. Her var hun i ca. 5 år. Senere hjalp

hun sin mand i hans fragtmandsforretning, indtil denne blev solgt. Hendes

hobby er håndarbejde.

Thorvald Emil Marius Hansen Skovlund gik i skole i Svendborg og var derefter

ved landbruget indtil sit 19. år. I 1920 startede han en fragtmandsforretning,

og ved salget af denne i 1966, havde han 5 - 6 store lastvogne. Han har været

bestyrelsesmedlem i fragtmandsforeningen i Odense. I fritiden arbejdede han

bl.a. med træ og jern.

INGER SKOVLUND #1297

tidligere bogholder, født den 3. marts 1929 i Svendborg, gift med

SVEND ÅGE KNUDSEN #1298

driftsingeniør.

Bosat: Kobberbæksvej 17 A, Svendborg.

JØRGEN SKOVLUND #1299

overingeniør, født den 20. oktober 1930 i Svendborg, død den 30. januar 1980,

gift med

HANNE JUUL #1300

sygeplejerske.

Bosat: Gudrunsvænget 8, Næsby.

Side 148


II.A.5.

II.A.5.a.

Slægten Kragh

ASTRID LOUISE CHRISTENSEN KRAG #1301

husmoder, født den 10. april 1905 i Svendborg, gift den 22. september 1930

i Bregninge med

VIGGO VALDEMAR RASMUSSEN #1302

arbejdsmand, født den 10. marts 1892 i Svendborg, død den 27. marts 1950 i

Troense, Tåsinge, søn af garveriarbejder Rasmus Rasmussen #1303 og

hustru døbt Kaspersen #1304, Bagergade, Svendborg.

Bosat: Munkevænget 1, Svendborg.

Astrid Louise Christensen Krag gik i skole i Svendborg og tjente derefter

forskellige steder som pige i huset indtil giftermålet. Herefter var hun

hjemmegående husmoder indtil 1945, hvor hun om sommeren plukkede frugt.

Dette sæsonarbejde havde hun indtil hendes mands død. Siden har hun været

ramt af slidgigt. Hendes hobby er håndarbejde.

Viggo Valdemar Rasmussen gik i skole i Svendborg og var senere sammen

med sin fader på garveriet. Siden arbejdede han på et hotel som karl. Efter

giftermålet var han dels kommunalarbejder, dels havearbejder og arbejdede

således fast for nogle mennesker i Troense, indtil han i 1950 pludselig døde af

et hjerteslag. Hans hobby var havearbejde.

ELLY GRETHE KRAG #1305

husmoder, født den 19. juni 1924 i Lunde, Stenstrup sogn, gift den 15. juli 1944

i Hillerød med

JOHANNES ARNOLD NIELSEN #1306

(kaldet Hans), bedriftsleder, født den 15. maj 1920 i Rubjerg, søn af

arbejdsmand Ejlert Nielsen #1307 og hustru Johanne Amalie Kristensen

#1308, Rubjerg pr. Gjølstrup.

Bosat: Stærkendevej 173, Hedehusene.

Elly Grethe Krag gik i skole i Svendborg og var derefter ved husgerningen

indtil giftermålet siden har hun hjulpet sin mand men har samtidig været ansat

på en fabrik og været økonoma på et plejehjem. Endvidere har hun været

kommunal hjemmehjælper i ca. 3 år i Suså. Hendes hobby er porcelænsmaling

og håndarbejde.

Johannes Arnold Nielsen gik i skole i Rubjerg ved Hjørring og tjente fra sit 9.

år ude ved landbruget. Siden var han foderelev forskellige steder og derefter

fodermester nogle år. Under krigen var han i civilforsvaret, og i 1952 gik han

på Lyngby Landbrugsskole. Senere har han arbejdet som husmand på Lolland,

8½ år på Brorup Gården ved Slagelse, på Gavnø ved Næstved et stykke tid og

på Næsby Holm i 11 år. Siden den 1. april 1981 har han været på Dybkærgård

i Stærkende på Sjælland som bedriftsleder. I sine unge dage var hans hobby

sport. I dag er den læsning.

Side 149


II.A.5.a.1).

II.A.5.b.

II.A.5.c.

II.A.5.d.

II.A.6.

JOHN BRIAN NIELSEN #1309

Slægten Kragh

reservedelsekspedient, født den 20, april 1954 i Nykøbing Falster.

Bosat: Søparken 42, Bramming.

ERIK RASMUSSEN #1310

landbrugsmedhjælper, født den 27. februar 1931 i København, død den 28.

september 1977.

IB RASMUSSEN #1311

tømrer, født den 22. februar 1935 i Vindeby, Bregninge, gift den 11. november

1978 i Svendborg med

BIRGIT JENSEN #1312

husmoder, født den 6. april 1933 i Vonge, datter af arbejdsmand Kristen

Jensen #1313 og hustru Bodil Marie Mikkelsen #1314, Bygaden 92, Vonge.

Bosat: Sandalsparken 15, Svendborg.

Ib Rasmussen er folkeskoleuddannet og er udlært tømrersvend. I 1955 var

han marinesoldat. Han har arbejdet en del i Tyskland og deltaget i bygningen

af Odense universitetet i 9 år. Han har tidligere været gift.

Birgit Jensen er folkeskoleuddannet og har været elev på Vesterlund ungdomsog

efterskole (1949). Hun har tidligere været gift. I første ægteskab fødte

hun 5 børn, 4 drenge og 1 pige. I begge ægteskaber har hun været

hjemmegående husmoder.

OVE RASMUSSEN #1315

født den 20. juni 1942 i Troense, død den 19. oktober 1963 i Svendborg.

CARL ALFRED CHRISTENSEN KRAG #1316

tekstilarbejder, født den 3. september 1907 i Kogtved, Svendborg, død den 18.

september 1971 i Svendborg, gift den 1. maj 1937 i Fredericia med

ANNA KRISTIANE HVOLBØLL HERMANSEN #1317

husmoder, født den 15. april 1914 i Vonsild, datter af BP- arbejder Thorvald

Hermansen #1318 og hustru Laura Nielsine Hvolbøll #1319, Hejmdalsvej 14,

Fredericia.

Side 150


II.A.6.a.

II.A.6.a.1).

II.A.6.a.2).

II.A.6.b.

Slægten Kragh

Bosat: Christinedalsvej 16, Svendborg.

Carl Alfred Christensen Krag gik i skole i Sørup og kom derefter ud at fiske.

Han blev udlært spinder og kom derefter til Fredericia som spinder. Senere

kom han til Svendborg, hvor han i nogle år var spolemester. Hans hobby var

fiskeri, og han havde selv fiskerbåd.

Anna Kristiane Hvolbøll Hermansen gik i skole i Fredericia og tog

mellemskoleeksamen i 1929. Senere var hun 2 år ved husgerningen i

Fredericia og 2 år som medhjælper på et fritidshjem. Fra 1933 til 1937 var hun

væver i Fredericia og siden i Svendborg indtil 1945, hvorefter hun blev

hjemmegående husmoder. Hun har været i bestyrelsen i fagforeningen og er

nu i bestyrelsen for pensionistforeningen. Hendes hobby er håndarbejde.

LENE CHRISTENSEN KRAG #1320

kontorassistent, født den 24. august 1945 i Odense, gift den 21. august 1965

i Svendborg med

FLEMMING BØRGE ERIKSEN #1321

indkøber, født den 25. juli 1943 i Fåborg, søn af fhv. chauffør Frederik Børge

Eriksen #1322 og hustru Gudrun Elisabeth Larsen #1323, Mølledammen 10,

Svendborg,

Bosat: Ternevej 12, Langeskov.

Lene Christensen Krag gik i skole i Svendborg og har taget handelseksamen

samme sted. I 1964 blev hun udlært kontorassistent, og hun har siden arbejdet

på Svendborg Skibsværft, i Andelsbanken i Svendborg, i Bikuben i Langeskov

og som regnskabsfører for en forretning i Langeskov. Fra 1978 har hun

endvidere været kommunalbestyrelsesmedlem.

DORTE ELISABETH ERIKSEN #1324

født den 11. august 1967 i Svendborg.

CARSTEN KRAG ERIKSEN #1325

født den 18. oktober 1972 i Kerteminde.

PER CHRISTENSEN KRAG #1326

bygningsingeniør, født den 24. august 1945 i Odense, gift med

RANVA OLSEN #1327

Bosat: Fyrrevangen 40, Vindeby pr. Tåsinge.

Side 151


II.B.

II.B.1.

II.B.2.

II.B.3.

POULINE MARIE KRAGH #1328

Slægten Kragh

husmoder, født den 1. oktober 1873 i V. Thorup, død den 4. marts 1933 i

Kettrup, gift den 20. november 1900 i Thorup med

INGVARD CHRISTIAN CHRISTIANSEN #1329

gårdejer, født den 29. november 1875 i Gøttrup, død den 27. marts 1942 i

Gettrup, søn af gårdejer Andreas Holme #1330 og hustru Mette Marie

Kathrine Nicolaisdatter #1331, Gøttrup.

Pouline Marie Kragh gik i skole i Thorup og tjente derefter som pige i huset

indtil giftermålet. Bl.a. var hun pige på Thorup kro. I ægteskabet hjalp hun

til i marken, men ellers passede hun hjemmet. Hendes hobby var håndarbejde,

og hun lavede selv tøjet til børnene.

Ingvard Chr. Christiansen gik i skole i Gøttrup og tjente derefter ved

landbruget. I 1895 - 1896 var han soldat i København, og senere overtog han

sit fødehjem i Gøttrup, som han drev indtil 1916 - 1917, hvorefter han købte

en anden ejendom samme sted. Siden blev han kirkebetjent og var samtidig

tækkemand disse beskæftigelser beholdt han, indtil han måtte holde op p.g.a.

sygdom. De sidste 4 år af sit liv, boede han hos datteren Dagmar. Hans hobby

var musik, og han var i regimentsorkestret, medens han var soldat. Endvidere

spillede han ude til fester og lignende indtil giftermålet.

MAREN KIRSTINE CHRISTIANSEN #1332

født den 12. marts 1903 i Gøttrup, gift med

NIELS CLAUSEN #1333.

ANDREAS CHRISTIANSEN #1334

gårdejer, født den 6. april 1905 i Gøttrup, død, gift med

MARIANE SØNDERGÅRD #1335

landbrugsmedhjælper, født den 8. december 1901 i Gøttrup, datter af tømrer

Gregers Søndergård #1336 og hustru Karoline Jensen #1337, Gøttrup Hede.

Bosat: Skolegade 10, Fjerritslev.

CHRISTIAN CHRISTIANSEN #1338

fhv. gårdejer, født den 7. februar 1907 i Gøttrup, gift den 19. maj 1929 i

Kollerup med

Side 152


II.B.3.a.

II.B.3.a.1)

Slægten Kragh

HELGA KATHRINE KRISTENSEN #1339

husmoder, født den 29. september 1908 i Kollerup, datter af gårdejer Johan

Peter Kristensen #1341 og hustru Ane Kirstine Pedersen #1342, Kollerup pr.

Fjerritslev.

Bosat: Møllekrogen 2, Fjerritslev.

EDEL CHRISTIANSEN #1340

husmoder, født den 18. juni 1930 i Andrup, Kollerup, gift den 1. januar 1950

i Kollerup med

OTTO EMANUEL JAKOBSEN #1343

husmand, født den 22. juli 1925 i Lærup sogn, søn af arbejdsmand Martin

Jakobsen #1344 og hustru Louise Mathilde Jensen #1345, Vestergade 56,

Fjerritslev.

Bosat: Kærvej 87, Thorup pr. Fjerritslev.

Edel Christiansen er født og opvokset i Andrup og har haft forskellige pladser

i huset samt været på St. Restrup husmandsskole i 1949. Den 14. marts 1950

flyttede ægteparret til Thorup Kær, hvor hun siden har gået som landhusmoder.

Otto Emanuel Jakobsen kom meget tidligt ud at tjene og begyndte senere at

køre mælkevogn. I 1975 begyndte han som heltidslandmand på deres

nuværende ejendom. Denne er på - 26 tdl.

KAJA MERETE JACOBSEN #1346

sygehjælper, født den 10. marts 1953 i Fjerritslev, gift den 30. november 1974

i Thorup med

BJARNE HANSEN #1347

chauffør, født den 27. juni 1952 i Thorup Holme, søn af gårdejer Grundtvig

Hansen #1348 og hustru Helga Agnete Krogsgård #1349, Elsted.

Bosat: Ullerupvej 29, Thorup.

Kaja Merete Jacobsen har taget realeksamen. Senere har hun arbejdet i en

købmandsforretning i Thorup i 1 år og været hjemmehjælper i ca. 2 år. Hun

blev uddannet syge hjælper i Brovst. Siden 1973 har hun arbejdet på

Amtsplejehjemmet i Fjerritslev.

Bjarne Hansen gik i skole i Holme samt i Thorup og var derefter ved

landbruget i 2 år. Endvidere har han været på ungdomsskole 7 måneder i 1968,

hvorefter han arbejdede forskellige steder frem til 1970. Siden har han kørt

tankbil.

Side 153


II.B.3.a.1).a).

II.B.3.a.1).b).

II.B.3.a.2).

II. B. 3. a. 3)

II.B.3.a.4).

II.B.3.a.4),a).

MARIAN HANSEN #1350

født den 29. maj 1971 i Thisted.

MARTIN HANSEN #1351

født den 18. december 1975 i Brovst.

HARDY JAKOBSEN #1352

Slægten Kragh

landmand, født den 5. januar 1955 i Fjerritslev, gift med

SONJA DORTHEA PEDERSEN #1353.

Bosat: Bakkevej 19, Fjerritslev.

KARSTEN JAKOBSEN #1354

tømrer, født den 15. november 1955 i Fjerritslev, lever sammen med

BIRTE YDE NIELSEN #1355.

Bosat: Thistedvej 508, Thorup pr. Fjerritslev.

JANE ANETTE JAKOBSEN #1356

født den 23. juni 1959 på Fjerritslev sygehus, gift den 5. april 1980 i Thorup

kirke med

FINN KOLBORG PEDERSEN #1357

landmand, født den 10. juli 1953 i Aggersund, søn af landmand Edmund

Kolborg Pedersen #2005 og hustru Karen Jensine Vinther Jensen #2006,

Højstrupsvej 106, Øsløs pr. Vesløs.

Bosat: Sdr. Øsløsvej 1, Øsløs pr. Vesløs.

KARINA KOLBORG PEDERSEN #1964

født den 21. januar 1981 på Thisted sygehus.

Side 154


II.B.3.b.

II.B.3.b.1).

II.B.3.b.2).

II.B.4.

Slægten Kragh

CHRISTIAN PETER CHRISTIANSEN #1358

kørerlærer, født den 22. maj 1934 i Kollerup, gift den 21. november 1958 i

Kollerup med

LYDIA HØEGH #1359

født den 4. november 1937 i Kollerup, datter af Carl Høegh og hustru

Vilhelmina Overgård Jespersen, Hyldevej 16, Fjerritslev.

Bosat: Kærgårdsvej 22, Ranum.

HENNING TOM CHRISTIANSEN #1362

født den 21. april 1960 i Kollerup.

HELLE BERIT CHRISTIANSEN #1363

født den 10. januar 19641 Ranum.

MARIUS CHRISTIANSEN #1364

husmand, født den 18. november 1908 i Gøttrup, gift den 30. januar 1934 i

Vindblæs med

OLGA KNUDSEN #1365

husmoder, født den 20. marts 1909 i Vindblæs, datter af skrædder Jens Jørgen

Knudsen #1366 og hustru Ane Johanne Sørensen #1367, Vindblæs pr.

Løgstør.

Bosat: Aalborgvej 11, Øster Ørbæk pr. Løgstør.

Marius Christiansen gik i skole i Gøttrup samt i Kettrup og tjente fra sit 10.

år som hjorddreng. Efter sin konfirmation var han forskellige steder ved

landbruget. I 1934 købte og overtog de deres ejendom. Denne var da på 9

tdl., men senere købte man mere og kom op på 16 tdl. Stedet blev drevet som

alsidig landbrug. Ægteparret har nu lejet jorden ud og går og nyder deres

alderdom.

Olga Knudsen gik i skole i Vindblæs og tjente derefter som pige, men var en

del hjemme p.g.a. sygdom. Efter giftermålet blev hun medhjælpende hustru.

Hendes hobby er håndarbejde, havearbejde og porcelænsmaling.

Side 155


II.B.4.a.

II.B. 4 b.

II.B.4.b.1).

II.B.4.b.2).

II.B.4.c.

Slægten Kragh

JENS JØRGEN CHRISTIANSEN #1368

født den 31. juli 1936 i Øster Ørbæk, død den 4. august 1946 i Farsø.

KRISTIAN INGVARD CHRISTIANSEN #1369

uddeler, født den 13. maj 1938 i Øster Ørbæk, gift den 30. januar 1965 i Salling

med

INGE-LISE NØRGÅRD #1370

husmoder, født den 14. oktober 1941 i Brøndum, datter af gårdejer Herluf

Nørdgård #1371 og hustru Anne Hedegård #1372, Brøndum pr. Løgstør.

Bosat: Østergade 19, Østrup pr. Års.

Kristian Ingvard Christiansen gik i skole i Kornum og på handelsskole i 3

vintre. I 1957 blev han udlært kommis ved en købmand i Ranum. Endvidere

har han været i brugsen, Lundby og Brøndum. I 1961 var han elev på

andelsskolen ved Middelfart. Senere har han arbejdet i Silkeborg (4 år), i Nr.

Vissing (4 år) og i Østrup ved Års, hvor han er i dag. Han sidder i

borgerforeningen og hans hobby er folkedans, svømning og badminton.

Inge-Lise Nørgård gik i skole i Salling og var derefter ved husgerningen i et

½ år, inden hun i 1956 tog på Haubro ungdomsskole. I 1959 - 1960 gik hun

endvidere på håndarbejderskole, og inden giftermålet var hun ansat som

syerske på en fabrik og senere på en broderifabrik i Nors, hvor hun var i 4 år.

I ægteskabet har hun været medhjælpende hustru. Hendes hobby er gymnastik,

håndarbejde og folkedans.

ANETTE CHRISTIANSEN #1273

født den 23. juni 1966 i Silkeborg,

JAN CHRISTIANSEN #1274

født den 2. april 1972 i Farsø.

POUL SCHØDT CHRISTIANSEN #1375

mekaniker, født den 30. januar 1944 i Øster Ørbæk, gift den 2. maj 1969 i

Vilsted med

Side 156


II.B.4.c.1).

II.B.4.c.2) .

II.B.5.

Slægten Kragh

KIRSTINE HOLM NIELSEN #1376

dagplejer, født den 3. december 1947 på Nyhaldrupgård, datter af gårdejer

Chresten Tolstrup Nielsen #1377 og hustru Kristine Holm #1378,

Møllebakkevej 6, Løgstør.

Bosat: Dronning Margrethesvej 26, Års.

Poul Schødt Christiansen gik i skole i Kornum og kom derefter på landet. I

vinteren 1958 - 1959 var han på Haubro efterskole. Han blev udlært

mekaniker i Løgstør i 1963. Sin værnepligt aftjente han i Varde og Ålborg i

1954 1955, og siden var han mekaniker i Fjerritslev og Års ved Volvo. I dag

er han montør ved Himmerlands Elforsyning, hvortil han kom i 1971. Hans

hobby er jagt, fiskeri og sport.

Kirstine Holm Nielsen gik i skole i Vilsted og var derefter hjemme. I 1969 blev

hun udlært ekspedient i Ranum boghandel. I ægteskabet var hun hjemmegående

husmoder indtil 1978, hvor hun fik ansættelse som dagplejer ved Års kommune,

her er hun stadig. Hendes hobby er gymnastik.

BO CHRISTIANSEN #1379

født den 20. april 1970 i Farsø.

CHARLOTTE CHRISTIANSEN #1380

født den 16. januar 1973 i Farsø.

INGA MARGRETHE CHRISTIANSEN #1381

husmoder, født den 7. januar 1911 i Gøttrup, gift den 6. juni 1953 i Århus med

NIELS CHRISTIAN INGVARD MARINUS ABRAHAMSEN #1382

fhv. gårdejer, født den 11. juli 1907 i Bredsgårde, Ravnstrup, søn af gårdejer

Jens Peter Abrahamsen #1383 og hustru Pouline Marie Larsen #1384,

Bredsgårde pr. Ravnstrup.

Bosat: Hermanshøj 27, Viborg.

Inga Margrethe Christiansen gik i skole Gøttrup og Kettrup. Fra sit 9. år kom

hun ud at tjene i Gøttrup, hvor hun hjalp til med alt, hvad der er at lave på en

gård. Efter sin konfirmation arbejdede hun et år i Kettrup og var derefter 1

år i Telling. Som 16-årig fik hun ansættelse i Århus som sækkesyerske. Her

var hun indtil sit 26. år, hvorefter hun blev hjemmesyerske for en

herrekonfektion indtil 1948. Senere arbejdede hun for en sejlmagerfabrik,

men holdt op, da hun i 1953 blev gift og flyttede til Ravnstrup. Siden har hun

været medhjælpende hustru. Hun har været i bestyrelsen for

husmoderforeningen i Ravnstrup. Hendes hobby er keramik, oliemaling,

porcelænsmaling og håndarbejde. Endvidere er hun begyndt at spille zither.

Side 157


II.B.5.a.

II.B.5.b.

II.B.6.

Slægten Kragh

Niels Chr. Ingvard Marinus Abrahamsen gik i skole i Ravnstrup og var

derefter hjemme at hjælpe hos sine forældre indtil sit 17. år. Siden tjente han

skiftevis ude (bl.a. ved en nabo) og hjemme. På et tidspunkt slog han samtidig

skærver. I 1930 startede han en vognmandsforretning med lastbil, som blev

drevet frem til 1947, hvor han solgte bilen for at kunne passe sit fødehjem, som

han senere overtog i 1953, og som var på 40 tdl. Gården blev drevet som alsidig

landbrug indtil 1973, hvor ægteparret købte hus i Viborg. Her har de boet

siden. Han har været i bestyrelsen for menighedsrådet i 8 år, været formand

for Venstres vælgerforening i 8 år samt været medlem af Ravnstrup

andelsmejeri og af skytteforeningen. I sine unge dage var han ivrig fodboldspiller

og gymnast, og i det hele taget er hans hobby idræt.

POUL HENNING THOMASEN #1385

værkfører, født den 17. november 1932 i Århus, gift med

EVA MARIE ISAKSEN #1386.

Bosat: K. G. Meldahlsvej 6, Fredrikstad, Norge.

HANS OLUF ABRAHAMSEN #1387

salgschef, født den 12. april 1948 i Århus, gift med

ANNA MARIE OVERLADE PEDERSEN #1388.

DAGMAR ELISABETH CHRISTIANSEN #1389

fhv. sygehjælper, født den 5. maj 1912 i Gøttrup, gift den 23. oktober 1932 i

Gettrup med

LARS THOMSEN #1390

husmand, født den 24. august 1905 i Lund, Lild, død den 22. december 1954

i Langvad, søn af husmand Thomas Jørgensen Thomasen #1391 og hustru

Ane Nørgård #1392, Lund pr. Frøstrup.

Bosat: Danmarksgade 11, Fjerritslev.

Dagmar Elisabeth Christiansen gik i skole i Kettrup og kom senere ud at tjene

som pige i huset indtil giftermålet. I ægteskabet var hun medhjælpende hustru

og hjalp til hos andre, når det var nødvendigt. Efter mandens død drev hun

deres landbrug videre i 5 år. I 1959 flyttede hun til Fjerritslev, hvor hun i 10

år var ansat som sygehjælper på sygehuset og derefter 7½ år på plejehjemmet.

Hendes hobby er håndarbejde, svømning og porcelænsmaling.

Lars Thomsen gik i skole i Lild og var derefter forskellige steder ved

landbruget indtil giftermålet. Senere købte han en ejendom, som han drev

indtil sin død. I 1925 1926 var han soldat i København. Hans hobby var

landbruget.

Side 158


II.B.6.a.

II.B.6.a.1)

II.B.6.b.

II.B.6.c.

II.C.

ARNE RØMER THOMSEN #1393

Slægten Kragh

smed, født den 25. maj 1937 på Fjerritslev hede, gift den 21. maj 1960 i Hørve

med,

ELVA BIRGIT ZACHARIASSEN #1394

broderierske, født den 29. september 1938 i Hørve, datter af landmand Evald

Børge Zachariassen #1395 og hustru født Neesgård #1396, Hørve.

Bosat: Bondehavevej 90, Bagsværd.

KURT RØMER THOMSEN #1397

Vvs-lærling, født den 8. januar 1964 i Gentofte.

OLE RØMER THOMSEN #1398

formand, født den 18. november 1944 i Kettrup, gift med

KATHE SØRENSEN #1399.

Bosat: Hillerødsholmsalle 51, Hillerød.

INGA RØMER THOMSEN #1400

husmoder, født den 18. november 1944 i Kettrup, gift med

BENT OVE CHRISTENSEN #1401

salgsleder.

Bosat: Hørbylundvej 75, Hørby pr. Sæby.

ELSE MARIE KRAGH #1402

husmoder, født den 15. september 1874 i Vester Thorup, død den 10. juli 1950

i Bonderup, gift den 9. november 1898 i Thorup med

NIELS SØRENSEN RØGE #1403

baneformand, født den 30. november 1877 i Kollerup, død den 11. september

1966 i Fjerritslev, søn af husmand Søren Røge #1404 og hustru Jakobine

Jakobsen #1405, Aldrup pr. Fjerritslev.

Side 159


II.C.1.

II.C.1.a.

II.C.a.1.)

II.C.l.a.2).

DIAGDA KIRSTINE RØGE #1406

Slægten Kragh

husmoder, født den 5. januar 1899 i Klim, død den 5. juni 1942, gift med

OLE ABRAHAMSEN #1407

gårdejer, født den 5. april 1895, død i maj 1962.

INGER KIRSTINE ABRAHAMSEN #1408

hjemmehjælper, født den 21. oktober 1923 i Holmsø, Haverslev, gift den 24.

april 1945 i Haverslev med

BØRGE A. LORENTZEN #1409

landmand, født den 1. februar 1921 i Nr. Thorup, søn af husmand Jens

Lorentzen #1410 og hustru Kirstine Larsen #1411, Nr. Thorup Hede.

Bosat: Holmsøvej 183, Holmsø.

Inger Kirstine Abrahamsen gik i skole i Haverslev og var derefter hjemme det

meste af tiden, idet moderen var meget syg (tuberkulose). Efter giftermålet

hjalp hun til på forældrenes gård sammen med manden. Siden 1980 har hun

været hjemmehjælper. Hendes hobby er porcelænsmaling og folkedans.

Børge A. Lorentzen gik i skole i Hjortdal og har siden været ved landbruget.

Bl.a. var han indtil 1961 forpagter hos svigerfaderen. Senere overtog han den

ejendom på 22 tdl. Bygningerne er i dag moderniseret en hel del, hvilket han

selv har gjort. Hans hobby er folkedans og sløjd,

MAGDA RØGE LORENTZEN #1412

bankbestyrer, født den 23. oktober 1945, gift med

JOHAN PETER PEDERSEN #1413.

Bosat: Anerovej 3, Viby.

NIELS ERIK LORENTZEN #1414

teknisk assistent, født den 22. marts 1949, gift med

ASE HYLDGÅRD #1415.

Bosat: Frødalvej 6, Hem pr. Skive.

Side 160


II.C.l.a.3).

II.C.l.a.4).

II.C.1.b.

II.C.2.

Slægten Kragh

BIRTHE RØGE LORENTZEN #1416

fysioterapeut, født den 9. september 1952.

Bosat: Holmsøvej, Holmsø.

LARS OLE LORENTZEN #1417

blikkenslager, født den 10. november 1961.

NIELS ERIK ABRAHAMSEN #2007

født den 10. december 1926, død den 30. oktober 1945.

SIGURD RØGE #1418

smedemester, født den 18. januar 1901 i Klim, død den 12. august 1974 i

Thisted, begravet den 17. august 1974 i Gøttrup, gift den 14. april 1923 i Lerup

med

MARIE JULIANE LARSEN #1419

husmoder, født den 27. marts 1901 i Telling, Lerup, datter af gårdejer Andreas

Martinus Larsen #1420 og hustru Kristine Andersen #1421, Telling pr.

Skovsgård.

Bosat: Gøttrupvej 322, Gøttrup pr. Fjerritslev.

Sigurd Røge gik i skole i Klim og var derefter ved landbruget, inden han kom

i lære som smed. Han blev udlært i 1922, hvorefter han var soldat i København

indtil 1923. Senere blev han ansat i Kirkedal Smedeforretning, hvor han var

frem til 1930. I dette år startede han et landbrug i Lerup, som han drev i 18

år, inden han flyttede til Ny Skovsgård for at starte en smedeforretning. I

1951 flyttede ægteparret til Gøttrup, og her fortsatte han med at drive

smedeforretning, indtil en af sønnerne i 1967 overtog forretningen. I en tid

derefter blev han dog ved med at hjælpe i smeden. Hans hobby var fiskeri og

jagt, og han var på et tidspunkt med i en skydeforening.

Marie Juliane Larsen gik i skole i Telling og var derefter hjemme indtil sit 19.

år, hvorefter hun tog på Vallekilde højskole. Endvidere var hun i en tid i

København, hvor hun lærte at sy. Siden boede hun hos sin broderi Telling indtil

giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmegående husmoder. Hendes hobby

er håndarbejde og blomster.

Side 161


II.C.2.a.

II.C.2.a.1).

II.C.2.a.2).

II.C.2.a.3).

ASTA K. RØGE #1422

Slægten Kragh

husmoder, født den 29. april 1923 i Telling, Lerup, gift den 24. februar 1952

i Gøttrup med

JENS KRISTIAN JENSEN #1423

landmand, født den 17. februar 1916 på Lund Hede, søn af Anton Peter

Jensen #1424 og hustru Gertrud Jensine Marie Gravesen #1425.

Bosat: Bonderupvej 25, Skovsgård pr. Brovst.

ERIK RØGE JENSEN #1426

smed, født den 18. januar 1947 i Århus, gift den 23. juli 1979 i Fjerritslev med

LISSY EDITH NIELSEN #1427

født den 18. august 1952 i Gøttrup, datter af Ejvind Nielsen #1428 og hustru

Petrea Andersen #1429, Grønnegade 2 A, Fjerritslev.

Bosat: Sandagervej 5, Fjerritslev.

Erik Røge Jensen gik 7 år i skole og var derefter hjemme i 1½ år hvor han

arbejdede hos faderen som karl. Senere var han i et ½ år på ungdomsskole,

hvorefter han kom i lære som smed hos S. Røge i Gøttrup. Her blev han udlært

den 1. juni 1966. Hans værnepligt blev aftjent på FSN, Ålborg.

MARIE RØGE JENSEN #1 430

født den 25. juni 1952 i Lerup, gift med

NIELS MØLLER MADSEN #1431

murer.

Bosat: Hjortevej 10, Hjortdal pr. Fjerritslev.

BJARNE RØGE JENSEN #1432

mekaniker, født den 28. oktober 1953 i Lerup.

Bosat: Jens Møllersvej 2, Åbybro.

Bjarne Røge Jensen gik i skole i 9 år og kom senere i lære som bilmekaniker.

Han blev udlært i 1974 og aftjente derefter sin værnepligt i Fredericia og

Næstved. I 1975 rejste han til Sverige og vendte tilbage i 1979, hvor han

begyndte som flymekaniker ved flyvevåbenet.

Side 162


II.C.2.a.4).

II.C.2.a.5).

II.C.2.b.

II.C.2.c.

GERT RØGE JENSEN #1433

Slægten Kragh

født den 22. december 1960 i Mølgårdslund, Lerup.

Bosat: Limfjordskollegiet, Bakkegårdsvej 28, Ålborg.

Gert Røge Jensen tog realeksamen og fortsatte siden på GSK (gymnasiale

suppleringskurser). Senere begyndte han på Ålborg universitetscenter, hvor

han i dag læser til ingeniør.

GITTE RØGE JENSEN #1434

husassistent, født den 22. december 1960 i Mølgårdslund, Lerup.

Bosat: Blokhusvej 51, Pandrup.

Gitte Røge Jensen tog i 1978 realeksamen på Skovsgård skole. Derefter

fortsatte hun på Brønderslev gymnasium, men holdt i 2. G. p.g.a. sygdom. I

dag er hun husassistent på Pandrup plejehjem.

EGILD RØGE #1435

minkfarmer, født den 17. juni 1925 i Kirkedal, gift med

KAJA NIELSEN #1436.

Bosat: Hjortdalsvej 75, Telling pr. Brovst.

ELSE AGNETE RØGE #1437

manufakturhandler, født den 3. januar 1930 i Kirkedal, Haverslev, gift den 27.

november 1955 i Træden kirke, Vestbirk med

THOMAS JENSEN #1438

skræddermester, født den 29. november 1919 i Vesløs, søn af gårdejer

Ingvard Jensen #1439 og hustru Kirstine Thorhauge #1440.

Bosat: Hovedgaden 27, Skovsgård pr. Brovst.

Else Agnete Røge gik i skole i 7 år og havde derefter forskellige jobs i hus,

på hotel og i forretning. Endvidere var hun i 1952 på et højskoleophold på

Vestbirk. Siden giftermålet har hun været medhjælpende hustru i ægteparrets

forretning.

Thomas Jensen gik 7 år i skole og startede derefter ved landbruget, men opgav

dette og blev i stedet uddannet som skrædder. I 1942 startede han egen

forretning i Skovsgård, men i 1950 begyndte han i stedet med manufaktur og

herreekvipering.

Side 163


II.C.2.c.1).

II.C.2.d.

II.C.2.d.1).

II.C.2.d.2)

INGE ESHOLM JENSEN #1441

Slægten Kragh

født den 29. november 1961 i Skovsgård.

ESKILD ANDREAS RØGE #1442

smedemester, født den 2. juni 1934 i Lerup, gift den 27. april 1958 i Gøttrup

med

SIGNE MATHIASEN #1443

husmoder, født den 31. januar 1939 i Gøttrup, datter af husmand Niels

Mathiasen #1444 og hustru Astrid Thurhauer #1445, Fjerritslev.

Bosat: Gøttrupsvej 251, Gøttrup pr. Fjerritslev.

Eskild Andreas Røge gik i skole i Telling og blev senere udlært smed i 1952

ved sin fader. Han har gået på teknisk skole og i enkelte tilfælde arbejdet for

andre smede, men ellers var han beskæftiget hos faderen, indtil han overtog

forretningen i 1967. Denne har han drevet siden, og i dag har han 2 ansatte i

firmaet. Han har været i bestyrelsen for ungdomsforeningen og

forsamlingshuset. Hans hobby er jagt og fiskeri.

Signe Mathiasen gik i skole i Gøttrup og var derefter hjemme, hvor hun hjalp

til på faderens ejendom og bl.a. førte regnskabet. I 1956 var hun på

ungdomsskole i Haubro, og fortsatte siden med at hjælpe hjemme indtil

giftermålet. Efter dette har hun været hjemmegående husmoder, men passer

fortsat forretningens regnskab. Hun er aktiv inden for ungdomsforeningen,

skolekommissionen, forsamlingshuset og menighedsrådet. Hendes hobby er

håndarbejde.

NIELS ERIK RØGE #1446

skovarbejder og smed, født den 23. august 1958 i Gøttrup, lever sammen med

ELLEN JAKOBSEN #1447

kontorassistent.

Bosat: Terpvej, Klim pr. Fjerritslev.

PREBEN RØGE #1448

skovarbejder, født den 12. december 1959 i Gøttrup, lever sammen med

BIRGIT LINDSTRØM #1449

kommuneassistent.

Bosat: Thorup Strandvej 78, Thorup.

Side 164


II.C.2.d.3).

II.C.2.d.4).

II.C.2.e.

II.C.2.e.1).

II.C.2.e.2).

KENT RØGE #1450

Slægten Kragh

født den 16. december 1965 i Gøttrup.

HELLE RØGE #1451

født den 25. marts 1969 i Gøttrup.

KNUD FOLMER RØGE #1452

maskinarbejder, født den 2. april 1936 i Lerup, gift den 24, november 1962 i

Gøttrup kirke med

ELSE HARIL OLESEN #1453

uuddannet sygehjælper, født den 25. juni 1939 i Gøttrup Holme, datter af

tømrer Kaj Skyt Olesen #1454 og hustru Ottomine Johanne Sørensen #1455,

Gøttrupsvej 310, Fjerritslev.

Bosat: Krobakken 56, Ny Skovsgård pr. Brovst.

Knud Folmer Røge gik i skole i 7 år og tjente derefter ved landbruget i 1½ år.

Senere kom han i lære som vogn- og beslagsmed og blev udlært i Vester

Hjermitslev. Siden har han arbejdet ved sit fag, 3 år i hjemmet i smedje, 2 år

på fabrik, ca. 10 år som rørlægger og på et fjerkræslagteri, hvor han nu i ca.

12 år har arbejdet som maskinarbejder. I 3 uger var han soldat på Randers

kaserne, men blev kasseret p.g.a. dårlig hørelse. 2 km. uden for Skovsgård

købte ægteparret i 1962 et lille hus og her har man boet siden.

Else Haril Olesen gik i skole i 7 år og havde derefter forskelligt arbejde, bl.a.

prøveudtager for kontrolassistent, ansat i køkkenet på Silkeborg Bad om

sommeren og i huset. Efter giftermålet var hun i nogle år hjemmegående

husmoder. I dag har hun været ansat på et plejehjem i ca. 10 år og har taget

8 - 9 klasse på aftenskole for at blive optaget på sygehjælperskolen.

JETTE RØGE #1456

født den 20. februar 1965 i hjemmet.

SØREN RØGE #1457

født den 12. februar 1967 på Brovst sygehus.

Side 165


II.C.2.f.

II.C.2.g.

II.C.2.g.1).

II.C.2.g.2).

II.C.2.h.

GERTRUD ANNY RØGE #1458

Slægten Kragh

kontorassistent, født den 6. marts 1939 i Lerup, gift med

SVEND FRIMOR #1459

ekspedient.

Bosat: Åbrinken 32, Thisted.

JØRN ERLING RØGE #1460

klejnsmed, født den 6. november 1942 i Lerup, gift den 5. april 1966 i Ålborg

med

RUTH HANSEN #1461

født den 6. oktober 1942 i Pandrup, datter af Johannes Hansen #2008 og

hustru Karen Jensen #2009, Lundergårdsvej 78, Åbybro.

Bosat: Tjørnevænget 12, Lindholm pr. Nørresundby.

SUSAN RØGE #1462

født den 9. februar 1968 i Ålborg.

? RØGE #1463

født den 21. november 1974 i Nørresundby.

HOLGÅRD FLEMMING RØGE #1464

smedesvend, født den 2. november 1946 i Mølgård, Lerup, gift den 18. august

1979 i Gøttrup kirke med

ANNE GITTE LARSEN #1465

boghandlermedhjælper, født den 2. september 1956 i Fjerritslev, datter af fhv.

landmand Kristen Larsen #1466 og hustru Anna Larsen #1467, Valmuemarken

42, Fjerritslev.

Bosat: Vandværksvej 23, Fjerritslev.

Holgård Flemming Røge gik 7 år i skole og kom derefter i lære som smed i

Gøttrup hos faderen. Her var han fra 1961 til 1965. Fra den 2. juni 1967 til

den 31. marts 1968 var han soldat i Viborg. Siden har han arbejdet på

forskellige smedeværksteder. I dag er han ansat på et landbrugsmaskinværksted

Side 166


II.C.2.h.1).

II. C. 3.

II.C.4.

II.C.5.

Slægten Kragh

i Løgstør. Hans hobby er foto, jagt og fiskeri. Endvidere har han moderniseret

lidt på deres hus, som blev købt i 1977.

Anne Gitte Larsen tog realeksamen i Fjerritslev i 1973, siden handelseksamen

i 1976. Den 30. september 1978 blev hun uddannet boghandlermedhjælper, og

i dag er hun ansat i Fjerritslev boghandel.

RASMUS RØGE #1468

født den 9. juli 1980.

HELGA MARIE RØGE #1469

husmoder, født den 2. april 1903 i Klim, gift med

KRISTIAN MATHIASEN LARSEN #1470

gårdejer.

Bosat: Smedevej 10, Brovst.

ESKILD NICOLAI RØGE #1471

født den 30. august 1905 i Klim, død som ung.

HARTVIG KRESTEN RØGE #1472

kirkebetjent m.m., født den 14. november 1906 i Klim, død den 12. februar

1955 i Fjerritslev, gift den 27. juni 1933 i Manstrup med

CHRISTINE LARSEN #1473

husmoder, født den 4. februar 1913 i Moukær, Brovst, datter af boelsmand

Johan Ingvard Larsen #1474 og hustru Mette Marie Nielsen #1475, Aggersund.

Bosat: Limfjordsgade 46, Gjøl pr. Åbybro.

Hartvig Kresten Røge gik i skole i Klim og var derefter ved landbruget indtil

han kom i lære som smed i Kirkedal ved broderen Sigurd. Han blev udlært, men

fortsatte så ved landbruget indtil giftermålet. Efter dette købte han en

ejendom og arbejdede samtidig som smedesvend indtil 1947. Fra dette år og

indtil sin død i 1955 havde han ansættelse som kirkebetjent. Sin værnepligt

aftjente han i Aalborg i 1926 - 1927. Hans hobby var arbejdet.

Christine Larsen gik i skole i Manstrup og var derefter pige i huset på

nabogården i ca. 1½ år. Siden opholdt hun, sig forskellige steder, bl.a. i

Fjerritslev, hjemme, på en gård, i Odder, hos sin søster i et ½ år, i Bejstrup og

på Haverslev Borggård i et ½ år. Efter giftermålet var hun medhjælpende

hustru på deres husmandssted, idet manden ved siden af havde andet arbejde.

Side 167


II.C.5.a.

II.C.6.

Slægten Kragh

Da man solgte stedet, startede ægteparret en cykelforretning i Gøttrup, som

hun passede indtil 1957, hvorefter hun startede som husbestyrerinde i Manstrup.

Her var hun fra 1958 til 1979. Hendes hobby er håndarbejde.

LILLY MARIE RØGE #1476

husmoder, født den 4. november 1933 i Gøttrup, gift den 9. juni 1957 i Gøttrup

med

SVEND ÅGE SPÅNGGÅRD CHRISTENSEN #1477

gårdejer, født den 9. juni 1932 i Gjøl, søn af gårdejer Johannes Spanggård

Christensen #1478 og hustru Sørine Kristensen #1479, Limfjordsgade 9, Gjøl

pr. Åbybro.

Bosat: Limfjordsgade 45, Gjøl pr. Åbybro.

Lilly Marie Røge gik i skole i Gøttrup og var senere på Rønde efterskole i

sommeren 1949. Siden havde hun forskellige pladser som husassistent og var

bl.a. på Hammerum husholdningsskole i sommeren 1956. I dag er hun

hjemmegående husmoder.

Svend Åge Spanggård Christensen gik i skole i Gjøl og var senere på Rønde

højskole i vinteren 1951 - 1952. Den 11. november 1953 blev han indkaldt til

militærtjeneste ved Livgarden. I 1957 købte han en ejendom, som blev solgt

igen i 1964, hvor han overtog sin faders ejendom i Gjøl, en slægtsgård på 42

tdl.

JACOB ERNST RØGE #1480

husmand, født den 25. november 1908 i Klim, død den 22. august 1949 på

sygehuset i Ålborg, gift den 26. maj 1935 i Bejstrup med

LAURA KRISTINE SØRENSEN #1481

husmoder, født den 4. februar 1914 i Bejstrup, datter af gårdejer Søren

Christian Sørensen #1482 og hustru Kristiane Marie Kirstine Nielsen #1483,

Bejstrupsvang pr. Bonderup.

Bosat: Kirkedalsvej 57, Kirkedal pr. Fjerritslev.

Jacob Ernst Røge gik i skole i Klim og var derefter hjemme, hvor han deltog

i pasningen af forældrenes gård. Han var dog også ude at tjent i et par år. I

1935 købte han en ejendom i Bratbjerg på ca. 30 tdl., som blev drevet indtil

1942, hvor han måtte holde op p.g.a. sygdom. Herefter flyttede ægteparret

til Bonderupvang. Her boede man i nogle år, indtil man i 1949 flyttede til

Vadum. Hans hobby var jagt.

Laura Kristine Sørensen gik i skole i Bejstrup og tjente derefter forskellige

steder ved landbruget indtil giftermålet. Efter dette var hun medhjælpende

hustru. Da hendes mand døde i 1949, flyttede hun sammen med sønnen til

Bejstrup. Her boede de indtil 1960, hvorefter de sammen med hendes brødre

Side 168


II.C.6.a.

II.C.7.

II.C.7.a.

II.C.7.a.1).

Slægten Kragh

flyttede ind på Vanggården, hvor man boede indtil 1975. Siden har hun boet

i Kirkedal. Hendes hobby er håndarbejde.

KNUD ARNE RØGE #1484

mekanikermester, født den 25. august 1944 i Bonderupvang, gift med

LISSI KIRSTINE JENSEN #1485

husmoder.

Bosat: Bejstrupvej 202, Fjerritslev.

KARL EMANUEL RØGE #1486

arbejdsmand, født den 21. juli 1910 i Klim, gift den 21. oktober 1934 i Klim med

EDITH KATHRINE NIKOLINE NIELSEN #1487

husmoder, født den 13. maj 1913 i Klim, datter af banearbejder Karl Marinus

Nielsen (kaldet Raun) #1488 og hustru Sørine Anine Sørensen Raun #1489,

Klim pr. Fjerritslev.

Bosat: Markedsvej 11, Vesløs.

TOVA RØGE #1490

sygehjælper, født den 17. februar 1937 i Århus, gift den 24. september 1955

i Øsløs kirke med

BENT NØRGAARD #1491

ekspeditions sekretær, født den 12. juni 1925 i Østerild, søn af urmager F. Emil

Jensen #1492 og hustru Elna K. Nørgaard #1493, Østerild Byvej 31, Thisted.

Bosat: Vestervej 4, Skalborg pr. Ålborg.

PER NØRGAARD #1494

tømrer, født den 13. juni 1957 i Ålborg, gift med

TINA MØLLER JENSEN #1495.

Bosat: Viaduktvej 1 C, Lindholm pr. Nørresundby.

Side 169


II.C.7.b.

II.C.7.b.1).

II.C.7.b.2).

II.C.7.b.3).

II.C.8

II.C.9.

BENNY RØGE #1496

Slægten Kragh

lærer, født den 24. juli 1939 i Klim, gift den 6. november 1960 i Vesløs med

KIRSTEN VESTERGARD JENSEN #1497

født den 25. januar 1939 i Gettrup, datter af bager Thomas Vestergård Jensen

#1498 og hustru Esther Christensen #1499, Vesløs.

Bosat: Gyvelvænget 142, Hanstholm.

JAN VESTERGÅRD RØGE #1500

født den 12. april 1961 i Skive.

HELLE VESTERGÅRD RØGE #1501

født den 29. februar 1964.

ANETTE VESTERGÅRD RØGE #1502

født den 20. oktober 1967 i Hanstholm.

OLGA RØGE #1522

født den 3. april 1912 i Kollerup, gift med

SVEND MADSEN #1523

havnearbejder.

HENNING LIND RØGE #1503

husmand, født den 10. august 1913 i Kollerup, død den 25. september 1978 i

Ullerup, begravet den 30. september 1978 i Fjerritslev, gift den 21. december

1936 i Fjerritslev med

MAGDA MARIE BERTHELSEN #1504

husmoder, født den 30. januar 1916 i Gøttrup, datter af husmand Berthel

Kristian Berthelsen #1505 og hustru Johanne Marie Ørum #1506.

Bosat: Algade 9, Fjerritslev.

Side 170


II.C.9.a.

II.C.9.b.

II.C.9.b.1).

II.C.9.b.2).

Slægten Kragh

Henning Lind Røge gik i skole i Gøttrup og var derefter ved landbruget indtil

giftermålet, kun afbrudt i 1935 - 1936 af sin militærtjeneste i Aalborg. I 1936

købte han en ejendom i Glæde på 45 tdl., som blev drevet indtil 1945, hvorefter

ægteparret flyttede til Ollegårds Mark ved Fjerritslev. Her drev han indtil

1951 en ejendom på ca. 50 tdl. Siden boede ægteparret i Gøttrup Holme i 9

år og i Aggersborg ved Aggersund indtil 1978. Hans hobby var jagt og fiskeri.

Magda Marie Berthelsen gik i skole i Gøttrup og var derefter husassistent

forskellige steder indtil giftermålet. Efter dette var hun medhjælpende hustru

ved ægteparrets forskellige landbrug. Da manden døde i 1978 flyttede hun til

Fjerritslev. Hendes hobby er håndarbejde.

ENA ELISA RØGE #1507

rengøringsassistent, født den 17. november 1936 i Fjerritslev, gift med

LEO RASMUSSEN, IP, #1508.

Bosat: Godthåbsvej 20, Fjerritslev.

BETTY MARIE RØGE #1509

lokalplejer, født den 25. september 1937 i Glæde, Lild, gift den 1. september

1957 i Klim med

ALEXIS EGERT HENNING RICHTER #1510

svejser, født den 20. januar 1932 i Radsted, søn af Arnold Richter #1511 og

hustru Agnes Christensen #1512, Gasværksvej 9, Middelfart.

Bosat: Per Hansvej 2 C, Trelleborg, Sverige.

Betty Marie Røge gik i skole i Skræm og arbejdede senere ved landbruget.

Hun har været hjemmegående husmoder og været ansat på en medicinalfabrik.

I dag er hun lokalplejer.

Alexis Egert Henning Richter gik i skole i Torslev og har senere arbejdet ved

landbruget, på teglværk og på Grums Papirværk. Han er i dag svejser ved

Kockums Skibsværk, Malmø.

LENA CARINA RICHTER #1513

pædagogmedhjælper, født den 16. februar 1959 i Karlstad, Sverige.

Bosat: J. W. Woulffsg. 11, Trelleborg, Sverige.

JOHN ERIK RICHTER #1514

metalarbejder, født den 23. november 1960 i Brovst.

Side 171


II.C.9.c.

II.C.9.d.

II.C.9.e.

II.C.9.f.

II.C.10.

FRITS LIND RØGE #1515

Slægten Kragh

murerarbejder, født den 29. januar 1945 i Glæde, lever sammen med

LENA NIELSEN #1516.

Bosat: Hørsholm.

EJVIND LIND RØGE #1517

gravemester, født den 28. juli 1947 på Ollegårds Mark, lever sammen med

LINDA KOLLERUP #1518

fabriksarbejderske.

Bosat: Gyvelvænget 154, Hanstholm.

GERT RØGE #1519

arbejdsmand, født den 4. marts 1949 på Ollegårds Mark.

MERETE MARIE RØGE #1520

børnehavepædagog, født den 6. november 1950, gift med

PETER THOMSEN #1521

svejser.

Bosat: Rugårdsvej, Gamby.

ERHARD VIGGO RØGE #1524

husmand, født den 6. marts 1918 i Gøttrup, død den 23. juni 1972 i Fjerritslev,

begravet den 26. juni 1972 samme sted, gift den 23. marts 1940 i Kollerup med

ANNA ELISABETH KRISTENSEN #1525

husmoder, født den 21. februar 1923 i Andrup, datter af husmand Karl

Kristensen #2010 og hustru Kirstine Albrichsen #2011, Andrup pr. Fjerritslev.

Bosat: Hyldevej 18, Fjerritslev.

Side 172


II.C.10.a.

II.C.10.b.

II.C.10.c.

II.C.10.d.

ELSE KIRSTINE RØGE #1526

Slægten Kragh

husmoder, født den 10. juni 1941 i Fjerritslev, gift med

VALTHER SØRENSEN #1527

arbejdsmand.

Bosat: Krobakken, Ny Skovsgård.

LEIF ELIT RØGE #1528

fisker, født den 4. september 1942 i Fjerritslev.

Bosat: Hyldevej 18, Fjerritslev.

LEO FRANK RØGE #1529

fisker, født den 11. juni 1944 i Fjerritslev, gift med

MONA TOMSEN #1530

husmoder.

Bosat: Østergade 37, Hirtshals.

BRITTA RØGE #1531

rengøringsassistent, født den 22. maj 1947 i Fjerritslev, gift den 7. august 1965

i Tranum med

BØRGE MEIER CHRISTENSEN #1532

slagtersvend, født den 23. december 1936 i Klithuse, Tranum, søn af Alma

Christensen, Tranum.

Bosat: Nørregade 28, Brovst.

Britta Røge har de sidste 11 år arbejdet ved Brovst kommune som

rengøringsassistent på deltid.

Børge Meier Christensen er udlært slagter og arbejdede inden for sit fag indtil

1967, hvorefter han startede som specialarbejder på L.C. Betonelementer,

Lindholm. Her var han indtil 1978, hvor han igen begyndte som slagter med

hjemmeslagtning som bierhverv.

Side 173


II.C.10.d.1).

II.C.10.d.2).

II.C.10.d.3).

II.C.10.e.

II.C.10.f.

Slægten Kragh

CARSTEN RØGE CHRISTENSEN #1534

født den 19. november 1965 i Brovst.

VIVI RØGE CHRISTENSEN #1535

født den 12. maj 1969 i Brovst.

LIS RØGE CHRISTENSEN #1536

født den 7. august 1973 i Brovst.

NIELS SØRENSEN RØGE #1543

arbejdsmand, født den 18. marts 1948 i Fjerritslev, gift med

NANNA PEDERSEN #1544

sygehjælper.

Bosat: Kløvermarken 22, Fjerritslev.

VAGN HENNING RØGE #1537

oversergent, født den 27. oktober 1952 i Kollerup, gift den 25. august 1979 i

Øster Svenstrup med

DORIT HANSEN #1538

husmoder, født den 3. april 1952 i Øster Svenstrup, datter af smedemester

Jørgen Larsen Hansen #1539 og hustru Helga Olesen #1540, Krobakken 42,

Ny Skovsgård pr. Brovst.

Bosat: Fællesbo 306, Frederikshavn.

Vagn Henning Røge gik i skole i Fjerritslev og blev senere uddannet

maskinarbejder i Nakskov. Endvidere har han gået på teknisk skole i 1½ år.

I april 1973 blev han ansat ved marinen og har siden 1975 været oversergent.

Dorit Hansen gik i skole Skovsgård og var senere ved husgerningen i 1 år.

Endvidere har hun været køkkenmedhjælper på Sct. Jørgensgård, et

alkoholikerhjem i Ålborg. Siden 1972 har hun været hjemmegående husmoder.

Side 174


II.C.10.f.1).

II.C.10.f.2).

II.C.10.g.

II.D.

II.D.1.

II.D.2.

MARIANE RØGE #1541

født den 29. december 1972 i Ålborg.

ANNE RØGE #1542

Slægten Kragh

født den 22. maj 1980 i Frederikshavn.

ERNST HARTVIG RØGE #1545

levnedsmiddeltekniker, født 14. juni 1954 i Fjerritslev, lever sammen med

INGELISE NIELSEN #1546.

Bosat: Dalslandsgade 8, København.

PEDER KRISTIAN KRISTENSEN KRAGH #1547

husmand og mælkekusk, født den 27. maj 1878 i Vester Thorup, død i

Fjerritslev, gift med

ELSE KIRSTINE NIELSEN #1548

født i Vester Svenstrup, død i Slettestrand, datter af husmand Jesper Kristian

Nielsen #1549 og hustru Inger Kirstine Jensen #1550, Vester Svenstrup.

JESPER KRISTIAN KRISTENSEN KRAGH #1551

fiskehandler, død.

MAREN KRISTENSEN KRAGH #1552

født den 21. april 1901 i

Slettestrand, gift med

SIVERT JENSEN #1553

fhv. husmand, død.

Bosat: Slette Strandvej 28, V. Svenstrup.

Side 175


II.D.3.

II.D.3.a.

II.D.3.a.1).

Slægten Kragh

KRISTEN KRISTENSEN KRAGH #1554

røgter og fisker, født den 28. december 1903 i Slettestrand, druknede den 27.

juni 1928, begravet i Hjortdal, gift i Kollerup med

ANE MARIE NIELSEN #1555

husmoder, født den 14. juni 1898 i Kollerup Klit, død den 6. januar 1938 i

Slettestrand, datter af husmand Niels Larsen Nielsen #1556 og hustru Johanne

Marie Simonsen #1557, Kollerup Klit.

Kristen Kristensen Kragh gik i skole i Hjortdal og var derefter ved landbruget,

sin værnepligt aftjente han i Viborg. Senere blev han røgter, hvorefter han

kom til Slettestrand. Her var han fisker, indtil han druknede. Hans hobby var

husflidsarbejde.

Ane Marie Nielsen gik i skole i Kollerup Klit og var derefter tjenestepige.

Senere hjalp hun sin mand. Efter hans død hjalp hun til på et hotel i

Slettestrand, indtil også hun døde. Hendes hobby var håndarbejde.

INGEMANN KRISTENSEN KRAGH #1588

fiskeskipper, født den 11. februar 1923 i Slettestrand, gift den 17. marts 1945

i Hjortdal med

KATHRINE ANDERSEN #1559

husmoder, født den 14. juni 1926 i Langvad, Tømmerby, død den 2. december

1973 i Slettestrand datter af husmand Magnus Kristian Gustav Andersen

#1560 og hustru Termine Annina Pedersen #1561, Hjortdal.

Bosat: Fiskervej 8, Slettestrand pr. Fjerritslev.

Ingemann Kristensen Krag gik i skole i Hjortdal og var senere ved landbruget

indtil sit 19. år, derefter ved fiskeriet. I 1964 købte han selv en fiskekutter og

har siden da selv drevet fiskeri. Han har 2 ansatte. I 1945-1946 var han

marinesoldat i København og Frederikshavn. Han sidder i bestyrelsen for

fiskeriforeningen og er formand for borgerforeningen. Endvidere er han

strandfoged og opsynsmand. Hans hobby er haven.

Kathrine Andersen gik i skole i Tømmerby og Hjortdal og arbejdede senere

på hotel Klitrosen i Slettestrand indtil giftermålet. Efter dette var hun

hjemmegående husmoder, men fortsatte dog med sommetider at arbejde på

hotellet. Hendes hobby var håndarbejde.

MOGENS KRAG #1562

fisker, født den 22. august 1945 i Slettestrand.

Bosat: Rødspættevej 3, Slettestrand pr. Fjerritslev.

Side 176


II.D.3.a.2).

II.D.3.a.2).a).

II.D.3.a.2).b).

II.D.3.a.3).

II.D.3.b.

Slægten Kragh

Mogens Krag gik i skole i Hjortdal og var derefter ved landbruget i 1 år, indtil

han kom med en kutter fra Skagen, der fiskede i Nordsøen. Den plads beholdt

han i 2 år, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved søværnet. I dag er han

atter ved fiskeriet. Endvidere er han fast ansat ved redningsvæsenet. Hans

hobby er jagt, men holder også af bare at gå i naturen.

BODIL KRAG #1563

ekspeditrice, født den 24. november 1948 i Slettestrand. Skilt.

Bosat: Hvalpsundvej 138, Ålborg Øst.

Bodil Krag gik i skole i Hjortdal i 7 år og var derefter 10 måneder på

ungdomsskole i Han Herred. Hun har taget handelseksamen og blev udlært

inden for kolonial i 1968. I dag er hun hjemmegående husmoder. Hendes

hobby er håndarbejde.

ALEX KRAG PEDERSEN #1565

født den 18. januar 1978 på Brovst sygehus.

MALENE KRAG PEDERSEN #1566

født den 4. maj 1980 på Brovst sygehus.

ANNE-LISE KRAG #1567

født den 24. juni 1965 i Thisted.

SVEND ÅGE KRISTENSEN KRAG #1568

fisker, født den 2. september 1924 i Slettestrand, gift den 24. december 1954

i Skagen med

KIRSTEN MARIE BRYNILDSEN #1956

husmoder, født den 15. september 1934 i Århus datter af Laurids Henry

Brynildsen #1957 og hustru Eva Johanne Nielsen #1958, Mosevej 28, Skagen.

Bosat: Ryttervej 6, Skagen.

Svend Åge Kristensen Kragh gik i skole i Hjortdal og kom derefter på landet

i et par år, indtil han begyndte at fiske. I et stykke tid var han på en fabrik, men

har ellers været inden for fiskeriet. Hans hobby er haven og sommerhuset.

Kirsten Marie Brynildsen gik i skole i Randers og Skagen og arbejdede senere

i huset samt i en butik også i Skagen. Siden var hun ansat på en fabrik, indtil

Side 177


Slægten Kragh

hun kom til Randers. Her lavede hun forskelligt arbejde. Efter giftermålet

passede hun hjemmet og børnene. Hendes hobby er haven.

III.D.3.b.1). – ( skal III = II?)

II.D. 3. b. 2).

II.D.3.b.3).

GITTE SOLVEIG KRAG #1959

plejerske, født den 17. juli 1956 i Skagen.

Bosat: Grønnedal 22, Struer.

ULLA ANETTE KRAG #1960

født den 20. juli 1957 i Skagen, gift med

BJARNE LARSEN #1961.

Bosat: Skarpæsvej 133 D, Skagen.

HANS JØRGEN KRAG #1462

skibstømrer, født den 18. august 1961 i Skagen.

II.D.3.d.4).(skal d = b?)

II.D.3.c.

II.D.3.c.1).

HANNE M. KRAG #1963

født den 25. april 1965 i Skagen.

NIELS KRISTIAN KRAG #1569

fisker, født den 12. oktober 1927 i Slettestrand, gift den 11. oktober 1952 i

Skagen med

ERNA L. LARSSON #1570

født den 23. oktober 1920 i Frederikshavn, død den 17. august 1978 i

Hanstholm.

Bosat: Elmevænget 48, Hanstholm.

Niels Kristian Krag gik i skole i Hjortdal og kom derefter ud at tjene på landet.

Senere begyndte han at fiske, men holdt op for nogle år siden.

RANDI KRAG #1561

født den 15. november 1954 i Skagen, gift med

Side 178


II.D.3.c.2).

II.D.3.c.3).

II.D.4.

II.D.4.a.

SIGURD LINDHARDT #1572.

Bosat: Thistedvej 67, Hanstholm.

NIELS OLE KRAG #1573

Slægten Kragh

smed, født den 2. januar 1955 i Skagen

Bosat: Anemonevænget 15, Hanstholm.

BRIAN KRAG #1574

født den 23. januar 1964 i Skagen.

INGVARD KRISTENSEN KRAGH #1575

husmand og arbejdsmand, født den 18. april 1904 i Slettestrand, gift den 9. juli

1926 i Kollerup med

ELSE KIRSTINE NIELSEN #1576

husmoder, født den 2. januar 1896 i Kollerup Klit, datter af husmand Niels

Larsen Nielsen #1556 og hustru Johanne Marie Simonsen #1557, Kollerup

Klit.

Bosat: Kollerup Strandvej 11, Brøndum, Fjerritslev.

Ingvard Kristensen Kragh gik i skole i Hjortdal og kom derefter til landbruget,

hvor han var indtil giftermålet. bl. a. har han været hjorddreng. I 1926 købte

han et landbrug i V. Svenstrup på 10 - 12 tdl., som han drev i 2 år, hvorefter

han købte deres nuværende ejendom på 17 - 18 tdl. Denne blev drevet indtil

1970, og siden er noget af jorden blevet solgt, medens resten er lejet ud.

Samtidig med at han drev jorden, havde han endvidere forskellige jobs. Hans

hobby er fodbold og gymnastik.

Else Kirstine Nielsen gik i skole i Kollerup Klit og var derefter pige i huset

samt servitrice indtil giftermålet. Efter dette var hun medhjælpende hustru og

passede bedriften, nar manden var på arbejde. Hendes hobby er håndarbejde,

og medens børnene var små, syede hun deres tøj.

ANNA NIELSEN #1577

sygehjælper, født den 25. marts 1922 Lemvig, gift med

PETER JUSTESEN #1579

pensionist.

Side 179


II.D.4.b.

II.D.4.c.

II.D.4.c.1).

II.D.4.c.1).a).

MAJA KIRSTINE KRAGH #1578

Slægten Kragh

konstruktør, født den 23. september 1926 i Brøndum, gift med

ERIK KRISTENSEN #1580.

Bosat: Latyrus Allé 24, Kastrup.

EVALD KRAGH #1581

slagteriarbejder, født den 12. marts 1930 i Brøndum, Kollerup, gift den 28.

februar 1954 i Fjerritslev med

EDITH MARIE CHRISTENSEN #1582

husmoder, født den 30. januar 1930 i Thorup, datter af arbejdsmand Otto Emil

Christensen #2012 og hustru Anna Kirstine Kristoffersen #2013, Thorup

Strandvej.

Bosat: Algade 62, Fjerritslev.

Evald Kragh er folkeskoleuddannet. I 1951 var han marinesoldat på Holmen

og på Kongeskibet. I sit nuværende arbejde som slagteriarbejder på Fjerritslev

slagteri, hvor han har været i 28 år, har han været næstformand i længere

perioder.

Edith Marie Christensen gik i skole i Thorup. P.t. arbejder hun som

rengøringsassistent.

ANETTE KRAGH #1583

husmoder, født den 15. juni 1954 i Fjerritslev, gift den 20. oktober 1979 i

Kettrup kirke med

ERIK MADSEN #1584

skovarbejder, født den 16. oktober 1956 i Vadum, søn af Svend Åge Madsen

#2014 og hustru Mary Madsen #2015, Vestergade 18, Fjerritslev.

Bosat: Dragerupvej 18, Holbæk.

HELLE CHARLOTTE MADSEN #1585

født den 1. december 1974 i Thisted.

Side 180


II.D.4.c.1).b).

II.D.4.d.

II.D.4.d.1).

II.D.4.d.2).

II.D.4.d.3).

II.D.4.e.

GERHARD MADSEN #1586

Slægten Kragh

født den 19. december 1977 i Thisted.

RIGMOR KRAGH #1587

sygehjælper, født den 6. september 1931 i Brøndum, gift den 12. juni 1954 med

PETER CHRISTIAN HOLM JENSEN #1588

malermester, født den 20. marts 1932 i Års, søn af tømrer Ejnar Holm Jensen

#15989 og hustru Anna Johanne Charlotte Bendiksen #1590, Gl. Skolevej 6,

Års.

Bosat: Lillevang 26, Års.

HANNE HOLM JENSEN #1591

født den 10. november 1954 i Farsø, gift med

SVEND CHRISS BYRIALSEN #1592

blikkenslager og rørlægger.

Bosat: Kjemtrupvej 29, Mejlby pr. Arden.

PER HOLM JENSEN #1593

kontorassistent, født den 1. januar 1960 i Års.

Bosat: Gravensgade 1, Års.

OLE HOLM JENSEN #1594

elektriker, født den 12. januar 1952 (1962?) i Års.

Bosat: Lillevang 24, Års.

JOHANNE MARIE KRAGH #1595

rengøringsassistent, født den 23. maj 1933 i Brøndum, gift den 25. februar

1954 i Vejle med

Side 181


II.D.4.e.1).

II.D.4.e.2).

ERIK KAJ AKSEL OLSEN #1596

Slægten Kragh

chauffør, født den 4. december 1931 i København, søn af pensionist Viktor

Aleksander Rikard Olsen #1597 og hustru Agnes Marie Hansen #1598,

Tranehavegård 38, København SV.

Bosat: Brydes Allé 90, København S.

Johanne Marie Kragh gik 7 år i skole. Hun er uddannet smørrebrødsjomfru.

Erik Kaj Aksel Olsen gik 8 år i skole. Han er uddannet kok og har været på

Færøerne med marinen. Senere har han været sporvognsfunktionær.

LONE OLSEN #1599

plejemedhjælper, født den 25. juni 1954 på Frederiksberg, gift den 7. juli 1979

i Højvangs kirken med

PETER MICHAEL JENSBY #1600

tømrer, født den 24. juni 1954 i Herning, søn af malermester Aage Holm

Jensby #1601 og hustru Kaja Margrethe Nielsen #1602, Rødemellemvej 94 -

H138, København S.

Bosat: Dalføret 8, København S.

Lone Olsen har gået 10 år i skole og var senere porcelænsmaler i 1½ år.

Endvidere har hun i 1½ år været i lære som advokatsekretær, men siden 1975

har hun arbejdet på et plejehjem. Hendes hobby er svømning.

Peter Michael Jensby gik 8 år i skole og var senere arbejdsdreng i 1 år.

Endvidere har han i 4 år og 2 måneder været i lære som tømrer hos A.C.

Kristensen, København. Hans hobby er svømning.

ELSE OLSEN #1603

buschauffør, født den 3. januar 1956 i København, lever sammen med

PAOLO GIAN BONFIGLIOLI #1604

tjener, født den 23. januar 1951 Bologna.

Bosat: Lygtemagerstien 2, København S.

Else Olsen tog i 1972 10. klasses eksamen og var derefter ½ år i huset. Siden

påbegyndte hun en sygehjælperuddannelse, nåede den teoretiske skoleeksamen,

men blev ikke færdig med den praktiske, inden hun startede som buschauffør

i HT. Her er hun stadig ansat.

Påolo Gian Bonfiglioli gik 8 år i skole. Han har været marinesoldat og været

ansat som maskinarbejder på en fabrik i Bologna. I 1974 kom han til Danmark

og har siden hovedsalig været tjener på italienske restauranter.

Side 182


II.D.4.e.2).a).

II.D.4.e.3).

II.D.4.e.4).

II.D.4.f.

GIULIANA BONFIGLIOLI #1605

Slægten Kragh

født den 10. september 1980 i København.

TOM OLSEN #1606

kontorassistent, født den 24. marts 1959 i København, gift den 6. juni 1981 i

St. Magleby med

MERETE SKOVGÅRD PETERSEN #1607

kontorassistent, født den 4. september 1959 i St. Magleby, datter af overportør

Poul Skovgård Petersen #2016 og hustru Else Kristine Nielsen #2017,

Krudttårnsvej 141, Dragør.

Bosat: Siciliensgade 7, København S.

Tom Olsen har realeksamen og tog derefter den 1-årige kontor- og

handelsuddannelse inden for Efg, inden han kom i praktik på kunstakademiets

arkitektskole. Her var han under uddannelse i 2 år, hvorefter han fik fast

arbejde samme sted som kontorassistent. Hans store interesse er sport

(konkurrencesvømning, udspring, vandpolo, roning, atletik og fodbold). Faktisk

har sporten altid haft 1. prioritet, hvilket hans forældre dog har haft forståelse

for.

Merete Skovgård Petersen gik 10 år i skole og har senere været 2 år i et

revisorfirma, 1½ måned ved Gyldendal som tasteoperatør, 7 måneder i et

revisions- og forvaltningsinstitut, 6 måneder i Amagerbanken og 2 måneder

ved Hafnia Haand i Haand. I dag er hun ansat i boligministeriet.

BRUNO OLSEN #1608

maskinarbejder, født den 8. august 1961 i København.

Bosat: Brydes Allé 90, København S.

Bruno Olsen gik 9 år på Sundbyvester skole og var derefter på ungdomsskole,

hvor han tog 10. klasse. I dag er han uddannet maskinarbejder. Hans hobby

er fotoarbejde.

LEO KRAGH #1609

havnearbejder, født den 20. april 1936 i Brøndum, gift med

ALICE PEDERSEN #1610

sygehjælper.

Side 183


II.D.4.g.

II.D.4.h.

II.D.5.

II.D.5.a.

INGA KRAGH #1611

Slægten Kragh

køkkenassistent, født den 6. maj 1938 i Brøndum, gift den 22. juni 1963 i

København med

LEIF ALBRECHT RASMUSSEN #1612

trykkeriarbejder, født den 29. oktober 1941 i København.

Bosat: Tobrukvej 8, København S.

Inga Kragh gik 7 år i skole og har siden været loddedame i 10 år og

køkkenassistent i 8 år. Hendes hobby er brevduer, og hun er medlem af

Tårnby brevdueforening.

Leif Albrecht Rasmussen gik 7 år i skole på Øresundsvejens skole, Amager.

Senere blev han udlært som pølsemager, men skiftede i 1970 erhverv til

trykkeriarbejder. I dag er han tillidsmand for trykkeriarbejderne på Berlingske

Tidene. Han var amatørbokser i sværvægt fra 1959 til 1971, dansk mester

1967 - 1968. Endvidere er han formand for brevdueforeningen i Tårnby,

hvilket han har været siden 1979.

ALEX KRAGH #1613

fængselsbetjent, født den 17. februar 1945 i Brøndum, gift med

INGER MARIE THORSEN #1614

sygemedhjælper.

Bosat: Rønhaven 3, Valby.

MARIE KRISTENSEN KRAGH #1615

folkepensionist, født den 5. juli 1906 i Hjortdal, gift den 11. marts 1926 i

Korsør med

SVEND BØRGE ROTBØLL ROKBØLL #1616

barbermester, født den 20. marts 1901 i Køge, søn af møllebygmester Laurits

Rotbøll Rokbøll #1617 og hustru Sofie Sørensen #1618.

Bosat: Kjærvej 154, Korsør.

IDA KRAGH #1619

husassistent, født den 5. oktober 1923 i Slettestrand, gift den 27. november

1942 i Hjortdal med

Side 184


II.D.5.a.1).

II.D.5.a.1).a).

Slægten Kragh

JENS KRISTIAN NØRAGER #1620

fiskeskipper, født den 2. januar 1918 i Andrup, Kollerup, druknede den 22. juni

1965 i Kattegat, søn af fiskehandler Svend Nørager #1621 og hustru Martha

Nørager #1620, Kollerup pr. Fjerritslev.

Bosat: Ivar Christensensvej 5, Skagen.

Ida Kragh gik i skole i Hjortdal og var derefter pige i huset forskellige steder.

Senere arbejdede hun på et badepensionat i Hjortdal indtil giftermålet. Efter

dette har hun bl.a. arbejdet på en fabrik. Hendes hobby er syning.

Jens Kristian Nørager gik i skole i Hjortdal og havde derefter forskellige

pladser på landet, indtil han som 17-årig tog til Skagen, hvor han begyndte at

fiske. På et tidspunkt købte han selv en kystjolle og var herefter kystfisker i

nogle år. I 1946 flyttede familien så til Skagen. I de sidste år inden sin død

havde han hyre ved andre.

ELSE GRETHE KRAGH NØRAGER #1623

hotelejer, født den 23. september 1943 i Slettestrand, gift den 3. februar 1962

i Skagen med

BENT ERIK PEDERSEN #1624

murer, født den 29. december 1939 i Aså, søn af maskinarbejder Magnus

Woldahl Pedersen #1625 og hustru Dagmar Hansine Lindell #1626, Havnegade

37, Aså.

Bosat: Turisthotellet, Søndergade 31, Hjallerup.

Else Grethe Kragh Nørager gik i skole i Skagen. I 1960 blev hun udlært som

smørrebrødsjomfru og arbejdede derefter ved sit fag indtil 1966. Siden var

hun ansat som sygehjælper på Sjælland og derefter på Dronninglund sygehus.

Her var hun fra 1977 til den 1. maj 1980. Den 17. februar 1981 købte hun

Turisthotellet i Hjallerup. Hendes hobby er håndarbejde, og hun har bl.a. selv

syet deres tøj. Endvidere er hun formand for pigespejderne i Dronninglund.

Bent Erik Pedersen gik i skole i Aså. I 1957 blev han udlært som murer.

Samme år gik han på håndværkerskole i Hørby ved Sæby. Derefter aftjente

han sin værnepligt ved civilforsvaret i Thisted, hvor han var indtil 1959. Fra

dette år og frem til 1966 arbejdede han ved sin tidligere lærermester, hvorefter

familien flyttede til Sjælland. Her var han også ansat inden for sit fag, Siden

familien i 1977 flyttede tilbage til Jylland, har han arbejdet på det sted, hvor

han blev udlært. Hans hobby er jagt.

JENS ERIK WOLDAHL PEDERSEN #1627

født den 3. marts 1966 i Skagen.

Side 185


II.D.5.a.1).b).

II.D.5.a.2).

II.D.5.a.3).

II.D.5.a.3).a).

II.D.5.a.4).

Slægten Kragh

HELLE NØRAGER PEDERSEN #1628

født den 31. juli 1968 i Skagen,

FLEMMING KRAGH NØRAGER #1629

fabriksarbejder, født den 2. november 1946 i Skagen, gift med

ELSE JACOBSEN #1630

husmoder.

Bosat: Markvej 73, Skagen.

JETTE KRAGH NØRAGER #1631

husmoder, født den 13. april 1952 i Skagen, gift den 5. februar 1978 i Skagen

med

HELGE JØRGENSEN #1632

murer, født den 23. oktober 1944 i Skagen, søn af murer Jørgensen #1633,

Trindelvej 38, Skagen.

Bosat: Kingosvej 23, Pandrup.

Jette Kragh Nørager gik 7 år i skole og var derefter 10 måneder på efterskole

i Dronninglund. Siden var hun ansat på en fabrik i Skagen og på Klim

plejehjem. I 1970 startede hun som servitrice og har serveret forskellige

steder i Skagen, i Rødhus og i Hulsig, Åbybro. Hendes hobby er håndarbejde

og svømning.

Helge Jørgensen tog realeksamen i Skagen og blev siden udlært som murer

samme sted i 1965. Herefter var han soldat i Århus indtil 1966. Senere var

han selvstændig i 2 år, samt fisker i 4 år og i dag arbejder han som murersvend

for tiden på Grønland. Hans hobby er svømning, billard og kortspil.

JOHNNI NØRAGER #1634

født den 27. april 1971 i Skagen.

LENE KRAGH NØRAGER #1635

husmoder, født den 10. april 1954 i Skagen, gift den 7. april 1973 i Skagen med

Side 186


II.D.5.a.4).a).

II.D.5.a.4).b).

II.D.5.a.5).

II.D.5.b.

II.D.5.c.

PER JACOB PILGAARD #1636

Slægten Kragh

mekaniker, født den 22. marts 1949 i Kås, Jetsmark, søn af gårdejerassistent

Christian Pilgaard #1637 og hustru Alice Thellufsen Nørgård #1638,

Omfartsvejen 62, Kås.

Bosat: Kildeparken 5, Kås pr. Åbybro.

Lene Kragh Nørager gik i skole i Skagen og var derefter ved husgerningen 1½

år i Hjortdal. Endvidere har hun arbejdet på Klitrosen i Slettestrand i ca. 1 år,

på alderdomshjemmet i Pandrup i ca. 1 år, på fjerkræslagteriet i Brovst i ca.

2 år og været dagplejemoder i 4 - 5 år. I dag arbejder hun sommetider på en

fiskefabrik i Brovst. Hendes hobby er gymnastik og svømning.

Per Jacob Pilgaard gik i skole i Kås, Pandrup og Åbybro i 9 år. Senere kom

han ind som soldat og var i 1967 - 1968 konstabelelev. I 1972 blev han udlært

mekaniker og var derefter 2 år i Hjortdal, inden han blev ansat i Åbybro som

montør ved Bech Hansens Traktor firma. Hans hobby er jagt, fiskeri, sejlsport

og gymnastik.

ANDERS PILGAARD #1639

født den 15. april 1974 i Ålborg.

METTE PILGAARD #1640

født den 26. marts 1976 i Ålborg.

PER KRAGH NØRAGER #1641

tømrer, født den 2. maj 1961 i Slettestrand.

Bosat: Turisthotellet, Søndergade 31, Hjallerup.

JØRGEN LAURITS ROTBØLL ROKBØLL #1642

mekaniker, født den 15. juni 1932 i Korsør, gift med

VITTA MORTENSEN #1643.

Bosat: Søhusevej 11, Vemmelev.

OLE KARL ROTBØLL ROKBØLL #1644

cykelhandler, født den 1. november 1934 i Korsør, gift med

Side 187


II.D.5d.

II.D.6.

II.D.7.

II.D.7.a.

ELSE PETERSEN #1645.

Bosat: Grønager 4, Korsør.

HANNE NØRAGER #1646

Slægten Kragh

født den 6. januar 1944 i Korsør, gift med

MOGENS HENRIKSEN #1647.

Bosat: Vommevad Forsamlingshus, Regstrup.

JENNY KRISTENSEN KRAGH #1649

pensionist, født den 22. april 1909 i Slettestrand, gift med

BØRGE OLSEN #1650

senere skilt fra samme.

Bosat: Elmevej, Hjortdal.

SIGNE KRISTENSEN KRAGH #1648

husmoder, født den 11. oktober 1911 i Slettestrand, gift den 28. december

1929 i Hjortdal med

KRISTIAN ELENIUS BERNTSEN #1651

cykelhandler, født den 14. juli 1902 i Tranum, søn af skræddermester Chresten

Berntsen #1652 og hustru Mette Marie Pedersen #1653.

Bosat: Margrethegårdsvej 1, Tranum pr. Brovst.

KNUD BERNTSEN #1654

assistent, født den 11. marts 1930 i Slettestrand, gift den 20. september 1953

i overlade med

KIRSTEN KORSBÆK RASMUSSEN #1655

postekspedient, datter af el-bestyrer Helmer Rasmussen #1656 og hustru

Dagmar Korsbæk Thomsen #1657, Degnevej 3, Overlade pr. Farsø.

Bosat: Egeholmsvej 13, Overlade pr. Farsø.

Side 188


II.D.7.a.1).

II.D.7.a.2).

II.D.7.a.3).

II.D.7.a.4).

II.D.7.b.

II.D.7.c.

SUSANNE BERNTSEN #1658

Slægten Kragh

advokatsekretær, født den 29. juli 1954 i Mou.

Bosat: Vinkelvej 20, Brovst.

METTE BERNTSEN #1659

sygeplejerske, født den 21. januar i 1958 i Overlade.

Bosat: Borgergade 17, Ålborg.

LONE BERNTSEN #1660

født den 26. november 1959 i overlade.

Bosat: Ringgade, Padborg.

PERNILLE, BERNTSEN #1661

født den 16. april 1966 i overlade.

OLE BERNTSEN #1662

DLG-bestyrer, født den 9. februar 1933 i Tranum, gift med

LIS NIELSEN #1663

afdelingsleder.

Bosat: Lyngbjergvej 6, Nykøbing Mors.

KAI KRAGH BERNTSEN #1664

hvidevarerforretningsejer, født den 28. juni 1937 i Tranum, gift med

BODIL PEDERSEN #1665

husmoder.

Bosat: Ny Skovsgård.

Side 189


II.D.7.d.

II.E.

II.F.

II.G.

II.H.

II.J.

III.

HANS KRAGH BERNTSEN #1666

Slægten Kragh

direktør, født den 3. oktober 1945 i Tranum, gift med

INGER NIELSEN #2018

husmoder.

Bosat: Rosinisvej 7, Frejlev.

PETRINE KRISTENSEN KRAGH #1667

født den 24. marts 1881.

Hun fik ingen børn.

JULIANE KRISTENSEN KRAGH #1668

født den 1. juli 1883.

Hun fik ingen børn.

KRISTINE KRISTENSEN KRAGH #1669

født den 2. november 1884.

Hun fik ingen børn.

LARS KRISTENSEN KRAGH #1670

født den 16. juni 1887, død den 20. november 1887.

LARS KRISTENSEN KRAGH #1671

født den 7. marts 1890.

Han fik ingen børn.

DORTHEA KIRSTINE PEDERSDATTER KRAGH #1672

født den 2. april 1851 i Vust Holme, død den 17. november 1887, gift den 27.

december 1872 i Vust med

Side 190


III.A.

III.B.

III.B.1.

III.B.1.a.

Slægten Kragh

CHRISTIAN PEDER CHRISTENSEN (Smærup) #1673

født den 24. februar 1848 i Lild sogn, død den 26. april 1905, søn af gårdmand

Christen Larsen #1674 og hustru Maren Thomasdatter #1675 i Smærup.

CHRISTEN CHRISTIANSEN SMÆRUP #1676

født den 9. august 1873 i Vust, død ugift.

PEDER KRISTEN CHRISTIANSEN SMÆRUP #1677

dagvognsejer, født den 9. januar 1876 i Vust, død, gift den 1. oktober 1901 i

Lild med

METTE HELENE JENSEN BAK #1678

født den 14. marts 1882 i Bjerget, død, datter af gårdmand og sognefoged Jens

Bak Mouritsen #1679 og hustru Margrethe Christensen #1680, Bjerget.

KRISTIAN PEDER SMÆRUP #1681

fhv. gårdejer, født den 31. august 1905 i Bjerget, gift den 10. juni 1932 i

Hjardemål Klit med

EDITH ELISE PETRINE HANSEN #1682

husmoder, født den 3. februar 1906 i Vangså, Vang sogn, død den 23. juni

1978 i Hjardemål, datter af fisker Jørgen Anton Hansen #1683 og hustru Ane

Bolette Pedersen #1684, Vangså by.

Kristian Peder Smærup arbejdede i sine unge dage ved landbruget. I 1928 var

han på et højskoleophold i Ry ved Silkeborg og købte senere en gård i

Hjardemål Klit, som han drev indtil 1959. Herefter arbejdede han i Statsskoven,

indtil han blev pensionist. Han har nu taget ophold på Klitmøller plejehjem.

Edith Elise Petrine Hansen var efter giftermålet medhjæ1pende hustru og

arbejdede på lige fod med sin mand ved deres landbrug. Hun har været

formand for den lokale venstreforening og var på et tidspunkt medlem af

menighedsrådet i Hjardemål.

DORIS HANSEN SMÆRUP #1685

ekspedient, født den 24. juli 1937 i Hjardemål Klit, gift den 17. april 1960 i

Hjardemål Klit med

Side 191


III.B.l.a.1).

III.B.2.

BENT JUSTESEN #1686

Slægten Kragh

chauffør, født den 20. september 1929 på Toustrup Mark, Dallerup, søn af

boelsmand Høyer Justesen #1687 og hustru Laura Sofie Laursen Kusk #1688,

Skanderborgvej 247, Toustrup Mark pr. Sorring.

Bosat: Dalvej 6, Hammel.

Doris Hansen Smærup gik i skole i Hjardemål Klit og var derefter i lære ved

købmand Frøkjær i Hundstrup i 4 år. I 1958 gik hun på handelsskole, hvorefter

hun igen fik ansættelse hos Frøkjær. Endvidere har hun arbejdet ved købmand

Friis i Fare ved Hammel, i Hammel brugsforening og hos købmand Sørensen

i Thorsø. I dag gør hun rent på en skole. Hendes hobby er camping og

havearbejde.

Bent Justesen gik i skole i Toustrup Østermark og tjente derefter ved

landbruget indtil sit 19. år. Herefter var han i militærtjeneste i Fredericia og

Tyskland fra 1950 til 1951, hvor han kørte som chauffør. Siden fortsatte han

med at køre for en købmand, indtil han i 1960 blev ansat indenfor DSB. Her

er han stadig. Desuden passer han ind i mellem faderens landbrug. Hans

hobby er fiskeri, sløjd og haven.

TORBEN SMÆRUP JUSTESEN #1689

født den 19. september 1967 i Hammel.

KAREN MARIE SMÆRUP #1690

husmoder, født den 31. august 1906 i Bjerget, begravet den 9. april 1972 i

Vesløs, gift i Lild med

PEDER BLIKSTED #1691

husmand, født den 1. oktober 1901 i Bjerget, død den 25. september 1975 i

Vesløs, søn af gårdejer Andreas Bliksted #1692 og hustru Marie Bliksted

#1693, Bjerget pr. Frøstrup.

Karen Marie Smærup gik i skole i Bjerget og var derefter pige i huset. I 1928

var hun på højskole i Uldum, men ellers tjente hun ude indtil giftermålet. Efter

dette var hu medhjælpende hustru. Hendes store interesse var håndarbejde.

Peder Bliksted gik i skole i Kæret og var senere hjemme på skift for at hjælpe

p. g. a. faderens død. Han var på højskole i Uldum i 1923 - 1924. I 1928 købte

ægteparret en ejendom, som man drev indtil 1970. Endvidere byggede han selv

det hus i Vesløs, hvor de boede indtil deres død. Han var i bestyrelsen for

sognerådet i 9 år og i skolekommissionen. Desuden var han vurderingsmand

for ejendomsskyld og vandsynsmand. Hans hobby var litteratur, og han lavede

sange og revyer. Når der var tid til det, arbejdede han også med træ.

Side 192


III.B.2.a.

III.B.2.a.1).

III.B.2.a.2).

III.B.2.b.

Slægten Kragh

EJVIND SMÆRUP BLIKSTED #1694

gårdejer, født den 13. maj 1931 på Vesløs Mark, gift den 10. marts 1956 i

Vesløs med

AGNES NIELSEN #1695

husmoder, født den 4. februar 1935 i Vesløs, datter af husmand Niels Peter

Nielsen #2019 og hustru Kirstine Olsen #2020, Gl. Feggersundvej 3, Vesløs.

Bosat: Aalborgvej 199, Vesløs.

Ejvind Smærup Bliksted gik i skole i Vesløs. I 1947 var han på Galtrup

efterskole på Mors. Senere var han soldat i Karup fra 1952 til 1953, hvorefter

han gik på St. Restrup husmandsskole indtil 1955. Ind imellem de nævnte

ophold på forskellige steder, arbejdede han ved landbruget, og her fortsatte

han, indtil han i 1956 selv købte deres nuværende ejendom, som ved

overtagelsen var på 16 tdl. I dag er den på 36 tdl. Disse drives som alsidigt

landbrug. Han er i bestyrelsen for slagteriet og mejeriet. Endvidere er han

aktiv i brugsforeningen, skolekommissionen, skolenævnet og

husmandsforeningen. I sin fritid spiller han på harmonika, skriver sange og

digter.

Agnes Nielsen gik i skole i Vesløs og var senere på et 5. måneders ophold på

Mellerup ungdomsskole i 1951. Endvidere har hun været pige i huset, været i

lære 1 år i St. Ajstrup ved Nibe og været i Brøndum brugsforening. Her var

hun indtil giftermålet. Hun har siden da været medhjælpende hustru. Hendes

hobby er svømning.

LONE BLIKSTED #1696

kommuneassistent, født den 22. juli 1959 i Vesløs, lever sammen med

KLAUS MØLBÆK #1697

klejnsmed.

Bosat: Visdomsvej, Tømmerby.

RUTH BLIKSTED #1698

født den 30. januar 1963 i Vesløs.

THORKILD SMÆRUP BLIKSTED #1699

arbejdsmand, født 15. marts 1944 på Vesløs Mark, gift den 7. august 1971 i

Hillerslev med

Side 193


III.B.2.b.1).

III.B.2.b.2).

III.B.3.

BIRTE NEERGAARD KJÆR #1700

Slægten Kragh

ekspedient, født den 15. april 1952 i Thisted, datter af kontorassistent Kristian

Dalsgård Kjær #1702 og hustru Maren Neergaard Gregersen #1703,

Kanstrupvej 30, Hillerslev.

Bosat: Valmuevej 23, Hillerslev.

Thorkild Smærup Bliksted gik i skole i Vesløs og var derefter ved sin fader,

indtil han kom ud at tjene. I 1959 - 1960 gik han på Åbybro ungdomsskole,

hvorefter han igen fortsatte ved landbruget, indtil han i 1963 kom til Nr.

Uttrup, hvor han aftjente sin værnepligt. Siden var han atter ved landbruget,

denne gang indtil 1969. Dette år startede han ved Svend Poulsen i Hanstholm

( biler), og her var han indtil 1973, hvorefter han startede som servicemand

ved Karl Hansen, Austin Morris. Hans hobby er musik (harmonika) og biler.

Birte Neergaard Kjær tog realeksamen i 1969 og blev senere udlært ved

købmand Henning Mark samme sted i 1972. Her er hun stadig. Hun er i

bestyrelsen for Hillerslev idrætsforening, og har været det flere gange.

Hendes hobbyer håndarbejde og håndbold.

ULLA BLIKSTED #1701

født den 14. maj 1974 i Thisted.

JANE BLIKSTED #1704

født den 26. marts 1977 i Thisted.

EJNAR CHRISTIANSEN SMÆRUP #1705

bager, født den 17. juni 1908 i Lild, død den 18. januar 1975 i Redsted, gift den

24. september 1932 i Klim med

KAREN KJÆR #1706

pensionist, født den 4. januar 1910 i Klim, datter af Laurst Kjær #1707 og

hustru Johanne Vestergaard #1708.

Bosat: Fyrmarken 2, Redsted.

Ejnar Christiansen Smærup gik i skole i Lild og blev senere udlært i Frøstrup

som bager. Derefter arbejdede han som svend i Frøstrup, Vesløs, Sundby,

Thy og sidst hos svigerfaderen i Klim, inden ægteparret flyttede til Redsted,

Mors. Her arbejdede han og konen i samme forretning i 40 år på nær en

måned, hvor man byggede et hus i byen.

Karen Kjær gik i Klim Friskole og havde derefter forskellige pladser i huset.

I 1928 gik hun på Uldum højskole, hvorefter hun var 2 år hos en faster i

København. I 1932 flyttede hun med manden til Redsted. I dag rejser hun

meget og besøger ofte børn og familie.

Side 194


III.B.3.a.

III.B.3.a.1).

KAJ SMÆRUP #1709

Slægten Kragh

bagermester, født den 6. december 1932 i Ålborg, gift den 23. februar 1958

i Solbjerg med

MARIE TOFT #1710

husmoder, født den 28. december 1933 i Thorup, datter af gårdejer Andreas

Toft #1711 og hustru Oline Kibsgaard #1712, Thorup.

Bosat: Brogade 3, Bækmarksbro.

Kaj Smærup gik i skole i Redsted og var derefter ved landbruget i ½ år. Indtil

1952 var han bagerelev ved faderen, og bestod prøven i Ålborg. Herefter var

han soldat i Hvorup ved Ålborg i 1953 - 1954 og begyndte så atter hos faderen.

I 1958 overtog han bageriet. Endvidere har han i 6 år været i Ringkøbing amts

bagerlaug.

Marie Toft gik i skole i Solbjerg, Mors, og var derefter ved husgerningen indtil

giftermålet. I 1950 var hun på Galtrup efterskole, Mors. Endvidere har hun

gået på St. Restrup højskole i 1957. Efter giftermålet har hun været

medhjælpende hustru i ægteparrets bageri. Hendes hobby er håndarbejde.

KNUD ERIK SMÆRUP #1713

slagter, født den 12. november 1958 i Bækmarksbro, gift den 28. marts 1981

i Gørding kirke med

GERDA MARIE SAND #1714

køkkenassistent, født den 9. februar 1958 i Møborg, datter af landmand

Andreas Sand #1715 og hustru Elly Nielsen Hald #1716, Møborgåvej 20,

Bækmarksbro.

Bosat: Gjørdingvej 1, Vemb.

Knud Erik Smærup gik på Flynder centralskole i 8 år og var senere på

Hardsyssel ungdomsskole. Derefter var han 3 år i lære som slagter og blev

udlært hos slagtermester Niels Grønfeld, Bækmarksbro. I dag arbejder han på

Holstebro eksportslagteri. Den 1. oktober 1978 købte ægteparret en nedlagt

landejendom i Vemb.

Gerda Marie Sand gik i skole i Møborg og derefter 3 år på Flynder centralskole,

hvor hun tog afgangseksamen. Siden gik hun på teknisk skole i Holstebro som

Efg-elev. Endvidere var hun på husholdningsskole i et ½ år, i praktik på

Ramme alderdomshjem i et ½ år og på CF-kasernen i et ½ år samt et ½ år på

husholdningsskole igen, hvorefter hun blev udlært køkkenassistent. I dag

arbejder hun inden for sit fag på Holstebro centralsygehus.

Side 195


III.B.3.a.1).a)

III.B.3.a.2).

III.B.3.a.3).

III.B.3.b.

III.B.3.b.1).

III.B.3.b.2).

DORTE SMÆRUP #1717

født den 19. maj 1980 i Vemb.

JAN SMÆRUP #1718

Slægten Kragh

mejerist, født den 4. marts 1962 i Bækmarksbro.

Bosat: Humlevænget 67, Vemb.

SØREN SMÆRUP #1719

født den 20. juni 1965 i Bækmarksbro, død den 21. oktober 1970.

EIGIL SMÆRUP #1720

overassistent, født den 16. december 1938 i Redsted, gift den 12. april 1964

i København med

JYTTE GAUSE #1721

sygeplejerske, født den 9. juni 1939 i Sønderborg, datter af W. Gause #1722

og hustru A. Gause #1723.

Bosat: Raunsbjergvej 22, Valsø.

Eigil Smærup tog præliminæreksamen på Hvidbjerg Thyholm kost- og realskole

i 1956 og var derefter soldat indtil 1951, Samme år blev han ansat som elev

ved Statens Luftfartsvæsen. I dag er han overassistent. I 1976 købte han en

landbrugsejendom i Valsø kommune og har siden været landmand på deltid.

Jytte Gause tog realeksamen 1956 i Sønderborg og blev 1960 uddannet som

sygeplejerske. I dag arbejder hun på Roskilde Amts Sygehus.

BETINA SMÆRUP #1724

født den 18. september 1966 i Roskilde.

LOTTE SMÆRUP #1725

født den 27. december 1969 i Roskilde.

Side 196


III.B.4.

III.B.4.a.

III.B.4.b.

Slægten Kragh

SØRINE DORTHEA CHRISTIANSEN SMÆRUP #1726

husmoder, født den 19. december 1909 i Bjerget, gift den 12. juni 1934 i Lild

med

HANS KRISTIAN SØRENSEN (kaldet Bislev) #1727

fhv. gårdejer, født den 22. december 1910 i Bislev, søn af gårdejer Peter

Sørensen #1728 og hustru Dorthe Kirstine Nielsen #1729, Bislev pr. Nibe.

Bosat: Staunvej 24, Staun pr. Nibe.

Sørine Dorthea Christiansen Smærup gik i skole i Bjerget og havde derefter

forskellige pladser ved husgerningen. I 1931 var hun på Py højskole, hvorefter

hun fortsatte som husbestyrerinde hos sin nuværende mand, som hun først

senere blev gift med. Hendes hobby er læsning og håndarbejde.

Hans Kristian Sørensen gik i skole i Bislev og Staun. Som 11-årig kom han i

pleje ved farbroderen Jens Bislev i Staun (Jensminde), og i 1926 overtog han

gården på ca. 87 tdl., som indtil 1965 blev drevet som alsidig landbrug. I 1929

- 1930 var han på Restrup højskole. Endvidere har han været i sognerådet og

i menighedsrådet, begge steder i 2 perioder.

ERIK SØRENSEN #1730

brandmand, født den 29. juli 1936 på Jensminde, gift med

KIRSTEN THYME #1731

bestyrerinde.

Bosat: Bygmarken 7, Vindinge pr. Roskilde.

MARGIT SMÆRUP SØRENSEN #1732

husmoder, født den 15. september 1941 i Staun, gift den 15. december 1960

i Farstrup med

AGNER SONDRUP #1733

gårdejer, født den 30. oktober 1937 i St. Ejstrup, søn af gårdejer Marinus

Sondrup #1734 og hustru M. Christensen #1735, St. Ejstrup pr. Nibe.

Bosat: Staunvej 61, Staun pr. Nibe.

Margit Smærup Sørensen gik 7 år i skole og kom senere på Haubro

ungdomsskole. Siden havde hun plads i huset og var telefonistinde. I 1960 da

ægteparret blev gift, overtog de hendes forældres gård „Jensminde“.

Side 197


III.B.4.b.1).

III.B.4.b.2).

III.B.4.c.

III.B.4.c.1).

III.B.4.c.2).

III.C.

III.D.

ANETTE SONDRUP #1736

født den 30. juli 1962 i Farstrup.

KJELD SONDRUP #1737

født den 29. august 1965 i Staun.

Slægten Kragh

JENS BISLEV SMÆRUP SØRENSEN #1738

forfatter, født den 30. maj 1946 i Staun, gift den 31. januar 1970 i København

med

VIBEKE SCHMIDT LAURSEN #1739

adjunkt, født den 9. august 1947 i Århus, datter af bankdirektør Gunnar

Schmidt Laursen #1740 og hustru Lilly Alice Jørgensen #1741, Lindevang 15,

Brøndby Strand.

Bosat: Antoinettebro 3, Frøslev pr. Nykøbing Mors.

Jens Bislev Smærup Sørensen blev student i 1965 og senere cand. phil. i 1971.

Siden da har han drevet forfattervirksomhed.

Vibeke Schmidt Laursen blev student i 1967 og senere cand. mag. i 1974.

Siden 1975 har hun arbejdet ved Morsø Gymnasium.

ANNE SMÆRUP SØRENSEN #1742

født den 30. maj 1973 i Århus.

INGER SMÆRUP SØRENSEN #1743

født den 18. april 1977 i Nykøbing Mors.

MAREN CHRISTIANSEN SMÆRUP #1744

født den 5. december 1877 i Vust, døde som lille.

MAREN CHRISTIANSEN SMÆRUP #1745

husmoder, født den 20. december 1878 i Vust, død den 3. oktober 1938 i

Thorhauge, gift den 11. marts 1902 i Lild kirke med

Side 198


III.D.1.

III.D.2.

Slægten Kragh

JENS MARTINUS OTTESEN #1746

husmand, født den 6. august 1871 i Lund, Lild, død den 10. september 1953

i Thorhauge, søn af gårdejer Jens Kristian Ottesen #1747 og hustru Marie

Christensdatter #1748, Lund pr. Frøstrup.

Maren Christiansen Smærup, gik i skole i Vust og var derefter ude at tjene et

stykke tid, men var ellers hjemme ved faderen p.g.a. moderens død. Her var

hun indtil giftermålet. Efter dette havde hun travlt med ægteparrets 14 børn,

men hjalp dog også en smule ude. Hun strikkede og syede alt børnenes tøj.

Jens Martinus Ottesen gik i skole i Thorhauge og var derefter ved landbruget

indtil han købte en ejendom i Lund, hvor han boede i kort tid. Senere købte

han ejendommen Thorhauge i Frøstrup, hvorfra han drev fragtkørsel mellem

Bjerget og Thisted. Men da banen kom i 1904, holdt han op og gav sig i stedet

til at modtage svin på Frøstrup station. Disse fragtede han til Koppmanns

slagteri i Thisted indtil lastbiler overtog transporten. I 1938 afstod han

hjemmet til svigersønnen Thomas Olsen, men både han og hustruen blev

boende på ejendommen. Sin værnepligt aftjente han på Fyn, han var en stille

og rolig mand, der i sin fritid helligede sig hjem og børn.

DORTHE KIRSTINE SMÆRUP OTTESEN #1749

husholder, født den 11. marts 1903 i Kærupholme.

Bosat: Æblevej 3, Frøstrup.

Dorthe Kirstine Smærup Ottesen gik i Tømmerby Friskole og tjente senere

forskellige steder, bl.a. i Thorup og Bjerget og hos farbroderen Jakob. Fra den

1. maj 1930 – 1976 var hun husbestyrerinde ved Laurits Mikkelsen i V. Thorup

pr. Fjerritslev og har siden boet hos en af brødrene.

JENS KRISTIAN OTTESEN #1750

fhv. gårdejer, født den 14. marts 1904 i Kærupholme, gift den 14. april 1938

i Øster Svenstrup med

ELSE ELISABETH CHRISTENSEN #1751

husmoder, født den 24. januar 1902 i Manstrup, datter af gårdejer Jacob

Jensen Christensen #1752 og hustru Margrethe Kristine Svendsen #1753,

Janum Vestergård pr. Brovst.

Bosat: Janumvej 6, Øster Svenstrup pr. Brovst.

Jens Kristian Ottesen gik i Tømmerby Friskole og tjente derefter forskellige

steder ved landbruget. Den sidste plads var hos sin senere svigermoder på

Janum Vestergård. Efter at have bestyret denne gård fra 1935 til 1938,

overtog han den og drev den videre indtil 1966, hvor ægteparret flyttede til

deres nuværende adresse. Han har været soldat i 5 uger på Amager.

Endvidere har han været i sognerådet fra 1943 til 1970, de sidste 7 år som

Side 199


III.D.2.a.

III.D.2.a.1).

III.D.2.a.2).

III.D.2.b.

Slægten Kragh

sognerådsformand. På et tidspunkt var han kommunekasserer. Hans hobby

er kryds og tværs.

Else Elisabeth Christensen gik i Manstrup Friskole og var derefter hjemme.

Siden havde hun 3 forskellige pladser og var i 1922 på højskole i Roskilde,

hvorefter hun atter var hjemme indtil giftermålet. Efter dette blev hun

medhjælpende hustru. Hendes hobby er håndarbejde og haven.

GRETHE VESTERGÅRD OTTESEN #1754

ekspeditrice, født den 25. august 1934 i Janum, gift den 9. november 1955 i

Øster Svenstrup med

JENS HARALD PEDERSEN #1755

maskinarbejder, født den 4. januar 1928 i Brovst, søn af smed Lars Christian

Pedersen #1756 og hustru Karen Marie Christiansen #1757, Skovsgård.

Bosat: Paludan-Müllersvej, Ålborg.

Grethe Vestergård Ottesen var i 1950 elev på Haubro ungdomsskole. Senere

havde hun forskellige jobs på plejehjem og restaurationer. Siden 1971 har hun

været ansat i stormagasinet Salling, Ålborg.

Jens Harald Pedersen blev udlært på C.O. Jensens maskinfabrik og var fra

1956 til 1968 ansat ved Ålborg Privatbaner. Siden da har han været ansat på

Nordkraft, Ålborg.

TORBEN VESTERGÅRD PEDERSEN #1758

bankassistent, født den 12. august 1956 i Skovsgård.

BENT- OLE PEDERSEN #1759

maskinist, født den 24. marts 1960 i Ålborg.

KAREN OTTESEN #1760

husmoder, født den 13. februar 1939 i Janum, gift den 3. december 1960 i

Øster Svenstrup med

GEORG LEONHARD JENSEN #1761

gårdejer, født den 1. juni 1931 i Lerup, søn af gårdejer Henrik Leonhard

Jensen #1762 og hustru Hedvig K. Nielsen #1763.

Bosat: Janum Vestergård, Janum pr. Brovst.

Karen Ottesen har gået på Brovst realskole og senere på Ry højskole.

Side 200


III.D.2.b.1).

III.D.2.b.2).

III.D.2.b.3).

III.D.2.b.4).

III.D.2.c.

Slægten Kragh

Georg Leonhard Jensen har gået på Fjerritslev realskole og senere på Åbybro

efterskole. Endvidere har han været på Lundbæk landbrugsskole. I 1960

købte han en landbrugsejendom i Kølvring ved Birkelse, men overtog i 1966

Janum Vestergård.

JENS HENRIK LEONHARD JENSEN #1764

født den 11. september 1961 i Vedsted.

Bosat: Randersvej 47, Århus.

ANNE LISBETH JENSEN #1765

født den 30. december 1962 i Vedsted.

Bosat: 44 th. Street, N.W. Washington D.C.

Anne Lisbeth Jensen gik 9 år i skole og tog i 1981 studentereksamen på

Brønderslev gymnasium (gren: Mat./fysik). P.t. er hun au-pair pige. Hun har

været håndboldleder og har gået på håndboldkurser.

THOMAS LEONHARD JENSEN #1766

født den 18. juli 1964 i Vedsted.

OLE LEONHARD JENSEN #1767

født den 28. oktober 1966 i Janum.

BIRTHE OTTESEN #1768

lærer, født den 10. februar 1946 i Janum,

Bosat: Skolevej 8, Bælum.

Birthe Ottesen startede på Øster Svenstrup Friskole, men da denne blev

nedlagt efter 1. skoleår, fortsatte hun skolegangen i kommuneskolen. I 1962

tog hun præliminæreksamen fra Brovst Private Realskole og begyndte senere

i præparandklassen på Ranum Statsseminarium i 1963. Fra 1968 til 1971 var

hun ansat på Kappelborgskolen i Skagen, hvorefter hun havde orlov. Denne

blev bl.a. brugt til franskstudier i Paris. I dag er hun ansat ved Østerlands

ungdomsskole, Bælum, hvor hun har været siden 1972, kun afbrudt af et års

ophold på Danmarks lærerhøjskole i København.

Side 201


III.D.3.

III.D.3.a.

III.D.3.b.

Slægten Kragh

MARIE HELENE OTTESEN #1769

født den 2. marts 1905 i Tømmerby, gift den 3. maj 1932 i København med

ANDERS CHRISTIAN THOMSEN #1770

arbejdsmand, født den 30. juli 1902 i Øsløs, søn af Jens Christian Thomsen

#1771 og hustru Kirsten Marie Andersen #1772.

Bosat: Ida Tesdorpfs Vej 3 B, Humlebæk.

ERIK THOMSEN #1773

vognmand, født den 22. september 1934 i Nivå, gift med

ESTHER GRAM #1774.

Bosat: Storkens Kvarter 11 A, Albertslund.

BIRTHE SMÆRUP THOMSEN #1775

socialpædagog, født den 3. august 1937 i Hørsholm, gift 1. gang den 16. april

1959 med

HJALTE NATTESTAD #1776

skilt den 25. november 1975: gift 2. gang den 9. juni 1978 i Fredensborg med

OLE ROBERT SØRENSEN #1777

fritidshjemsleder, født den 27. juli 1946 i Helsingør, søn af fhv. maskinarbejder

Robert Sørensen og hustru Inga Olsen, Eremitvej 9, Helsingør.

Bosat: Svinget 16, Espergærde.

Birthe Smærup Thomsen tog realeksamen og blev senere kontoruddannet.

Hun har arbejdet som lægesekretær og 13 år i familiens ingeniørfirma, teknisk

tegner. Fra 1977 til 1981 uddannede hun sig som fritidspædagog på Frøbel

seminariet. I dag arbejder hun som socialpædagog på et aflastningshjem for

børn med psykiske handicap. Ved andet giftermål ønskede hun af praktiske

grunde at beholde efternavnet Nattestad.

Hjalte Nattestad tog studentereksamen og blev senere eksportuddannet. I

1963 startede han et ingeniørfirma.

Ole Robert Sørensen gik på teknisk skole og uddannede sig derefter som

klejnsmed. Senere har han været på højskoleophold og er blevet

seminarieuddannet. I dag er han leder af et fritidshjem i Fredensborg.

Side 202


III.D.3.b.1).

III.D.3.b.2).

III.D.3.b.3).

III.D.3.b.4).

III.D.4.

III.D.5.

III.D.6.

NIELS NATTESTAD #1778

født den 11. april 1961 i Hørsholm.

ANDERS NATTESTAD #1779

Slægten Kragh

født den 19. december 1962 i Hørsholm.

Bosat: Frederiksborggade 48 C, København.

MARIANNE NATTESTAD #1780

født den 14. marts 1966 i Hørsholm.

ANNE-KATRINE SMÆRUP SØRENSEN #1781

født den 23. januar 1980 i Hillerød, død den 7. juni samme år.

KRISTIAN SMÆRUP OTTESEN #1784

født den 19. marts 1906 i Thorhauge, død.

EDVARD SMÆRUP OTTESEN #1785

chauffør, født den 18. december 1907 i Thorhauge, død, gift med

ERNA VIOLA OLSEN #1786.

ANNA JOHANNE OTTESEN #1788

husmoder, født den 3. juni 1909 i Thorhauge, gift den 20. november 1934 i

Thisted med

HANS KRISTIAN LYNGE #1789

gårdejer, født den 23. juli 1905 i Kåsø, Hjardemål, søn af gårdejer Niels

Kristian Lynge #1790 og hustru Karoline Lynge #1791, Bjerget på. Frøstrup.

Bosat: Søndergade 46, Frøstrup.

Side 203


III.D.6.a.

III.D.6.a.1).

III.D.6.a.2).

Slægten Kragh

Anna Johanne Ottesen gik i Tømmerby Friskole. Fra sit 10. år og indtil

giftermålet tjente hun ude som pige. I ægteskabet har hun været medhjælpende

hustru, mens ægteparret drev landbrug. Hendes hobby er håndarbejde.

Hans Kristian Lynge gik i skole i Hjardemål og var derefter hjemme indtil sit

16. år, hvor han kom ud at tjene. Efter giftermålet købte han en ejendom, som

man drev i 15 år, indtil man købte et hus på Kæret. Herefter arbejdede han

bl. a. i skoven. I 1973 flyttede man til Frøstrup, og her har ægteparret boet

siden. Hans hobby er havearbejdet.

EGON OTTESEN LYNGE #1787

traktorfører, født den 4. april 1935 i Nørklit, Lild, gift den 1. september 1962

i Jerne med

ELSE MOLS POULSEN #1792

kontorassistent, født den 26. december 1937 i Esbjerg, datter af fiskeskipper

Poul Chr. Poulsen #1793 og hustru Marie Elisabeth Sørensen #1794, Carrit

Etlert Allé 34 , Esbjerg.

Bosat: Nybrovej 64, Janderup ved Varde.

Egon Ottesen Lynge gik i skole på Kæret og var derefter forskellige steder

ved landbruget indtil giftermålet. Efter dette fortsatte han som traktorfører

ved landbruget, men var også lastbilchauffør i 1 års tid. I dag arbejder han

på Fiilsø, hvor han har været i ca. 12 år. I sin fritid går han ture og roder med

gamle biler.

Else Mols Poulsen gik 9 år i skole i Esbjerg og blev senere handelsuddannet

samme sted i 1958. Derefter var hun ansat i forskellige forretninger indtil

giftermålet. Fra 1971 til 1979 var hun ekspedient, men har siden da været

kontorassistent ved Varde Taxa. Hun har taget forskellige kurser inden for

kontorfaget (bogholderi og skrivemaskinekursus). Hendes hobby er knipling

og håndarbejde.

ELISABETH MOLS LYNGE #1795

smørrebrødsjomfru, født den 11. februar 1960 i Esbjerg, gift med

JOHNNI JESSEN #1796

gravemester.

Bosat: Nørrevang 3, Grimstrup pr. Esbjerg.

KIM MOLS LYNGE #1797

født den 27. august 1963 i Tarm.

Side 204


III.D.6.b.

III.D.7.

III.D.7.a.

III.D.7.a.1).

III.D.7.a.2).

EJVIND OTTESEN LYNGE #1798

Slægten Kragh

født den 14. juni 1939 i Nørklit, død den 4. februar 1980.

ALMA OTTESEN #1799

husmoder, født den 4. januar 1912 i Thorhauge, gift i Lild med

THORVALD SØRENSEN FROST #1800

husmand og kirkebetjent, født 3. december 1912 i Lild, død den 19. februar

1981 i Lild, søn af ringer og graver Kristian Sørensen Frost #1801 og hustru

Ane Elisabeth Kristensen #1802, Lild pr. Frøstrup.

Bosat: Kærupvej 15, Bjerget pr. Frøstrup.

Alma Ottesen gik i Tømmerby Friskole og blev senere ansat i en forretning i

Hornum ved Horsens i ca. 4 år. Derefter var hun i Brøndbyøster et par år.

Siden var hun sygeplejeelev, først i Juelsminde og senere på Ålborg

kommunehospital. Derefter blev hun ansat som hjemmesygeplejerske i Lild

kommune, hvor hun var indtil 1940. Fra 1952 til ca. 1973 var hun afløser

samme sted.

Thorvald Sørensen Frost gik i skole i Lild og var derefter ved landbruget i

Lund, indtil han kom hjem at hjælpe. I 1938 overtog han hjemmet, som han drev

indtil 1964 samtidig med at han var ringer og graver. Efter 1964 fortsatte han

sit kirkegårdsarbejde.

ELSE OTTESEN FROST #1803

kontorassistent, født den 15. juni 1940 i Bjerget, gift den 1. juni 1963 i Lild

kirke med

GERHARD SVANBORG #1804

tømrer, født den 17. april 1940 i Nørklit, søn af arbejdsmand Peter Lund

Sørensen #2021 og hustru Maria Svanborg #2022, Tømmerbyvej 12, Frøstrup.

Ægteparret blev skilt i juli 1980.

SANNE SVANBORG #1805

født den 28. februar 1964 i Holstebro.

JESPER SVANBORG #1806

født den 29. september 1966 i Galten.

Side 205


III.D.7.b.

III.D.7.c.

III.D.7.c.1).

TOVE OTTESEN FROST #1807

Slægten Kragh

født den 23. august 1944 i Lild, død den 16. september 1976, gift den 30. marts

1968 med

SVEND ÅGE BÆK #1808

bager.

Svend Åge Bæk gik 7 år i skole og var derefter 4 år i lære som bager. Senere

arbejdede han som bagersvend i Thisted, Århus, Brabrand og Silkeborg. I

1971 købte han en bagerforretning i Hammel, som han stadig driver. Endvidere

startede han i 1979 en minigolfforretning i Fjellerup, hvor han selv købte

sommerhus i 1972. Sin værnepligt aftjente han ved søværnet i 1965 - 1966.

Den 23. maj 1981 giftede han sig med

IRENE LISBETH PEDERSEN #1809

lægesekretær, og i dette ægteskab har han fået 2 børn, Malene #1810 og Nadia

Bæk #1811.

HANNE OTTESEN FROST #1812

husmoder, født den 7. februar 1948 i Bjerget, gift med

JØRGEN NØRGÅRD OLSEN #1813

depotindehaver, født den 5. oktober 1947 i Bjerget, søn af arbejdsmand Jens

Otto Olsen #1814 og hustru Ellen Nørgård #1815, Rønnebærvej 8, Frøstrup.

Bosat: Møllevangen 111, Hammel.

Hanne Ottesen Frost gik i skole i Bjerget og var derefter forskellige steder ved

husgerningen. Endvidere var hun ansat ved rengøringen på et plejehjem og

et sygehus indtil giftermålet. Efter dette har hun arbejdet på et alderdomshjem

og i en forretning. Hendes hobby er gymnastik.

Jørgen Nørgård Olsen gik i skole i Bjerget og var fra sit 9. år ved landbruget,

når han kom fra skole. I 1960 - 1961 var han på Hanherred ungdomsskole,

hvorefter han fortsatte ved landbruget. Han blev udlært købmand i Bjerget

i 1967, og arbejdede derefter inden for sit fag indtil 1976, hvor han blev

depotindehaver for Tuborg. Dette er han stadig. Endvidere er han i

hjemmeværnet, og hans hobby er skydning.

HENRIK NØRGÅRD OLSEN #1816

født den 28. august 1970 i Hammel.

Side 206


III.D.7.c.2).

III.D.8.

III.D.8.a.

III.D.8.b.

III.D.9.

LONE NØRGÅRD OLSEN #1817

født den 10. juni 1973 i Hammel.

HELGA OTTESEN #1818

Slægten Kragh

født den 7. december 1912 i Thorhauge, gift den 23. april 1937 i Lild med

KRISTIAN ROTTBØLL OLSEN #1819

fhv. husmand, født den 28. juli 1912 i Bjerget, søn af skomager Jens Olsen

#1820 og hustru Marie Kristiansen #1821, Bjerget pr. Frøstrup.

Bosat: Søndergade 38, Frøstrup.

Helga Ottesen gik i skole i Tømmerby og var derefter pige i huset indtil

giftermålet. Siden var hun medhjælpende hustru på ægteparrets gård, medens

denne blev drevet.

Kristian Rottbøll Olsen gik i skole i Lild og tjente derefter som karl indtil

giftermålet. 1 1938 købte han svigerfaderens gård, som blev drevet indtil

1975. Han har siddet i forskellige bestyrelser og været husflidslærer.

JENS SMÆRUP OLSEN #1822

ingeniør, født den 3. september 1939 i Thorhauge, gift med

KIRSTEN BERTHELSEN #1823

husmoder.

Bosat: Anna Søesvej 14, Thisted.

MAREN MARIE OLSEN #1824

husmoder, født den 5. august 1942 i Thorhauge, gift med

SVEND ÅGE LARSEN #1825

installatør.

Bosat: Næsbyvej 13, Ranum.

VIGGO OTTESEN #1826

gårdejer, født den 4. marts 1914 i Thorhauge, gift den 30. oktober i Klim med

Side 207


III.D.9.a.

III.D.9.a.1).

Slægten Kragh

JENSINE MARIE MØLBÆK #1827

husmoder, født den 9. marts 1917 i Mølbæk, Vust, datter af Kristian Kronborg

Mølbæk #1828 og hustru Ane Birgitte Adelgunde Andersen #1829, Mølbæk

pr. Fjerritslev.

Bosat: Højstrupvej 21, Frøstrup.

Viggo Ottesen gik i Tømmerby Friskole og kom fra sit 10. år ud at hjælpe ved

landbruget, hvor han fortsatte indtil giftermålet. Efter dette købte han en

ejendom på 35 td. sæde. Denne blev drevet som alsidig landbrug. Han har

siddet i forskellige bestyrelser inden for landbruget.

Jensine Marie Mølbæk gik i skole i Vust og var derefter hjemme, indtil hun

begyndte ved landbruget i Højstrup, hvor hun var i 3 år. I 1937 var hun på Ry

højskole og fortsatte så ved husgerningen indtil giftermålet. Siden har hun

været medhjælpende hustru. Hendes hobby er håndarbejde, haven, blomster

samt at forfatte sange.

ANNE LISE OTTESEN #1830

husmoder, født den 1. november 1944 i Højstrup, gift den 18. maj 1966 i

Vesløs med

PEDER PEDERSEN KAPPELGÅRD #1831

gårdejer, født den 11. juni 1942 i Hillerslev, søn af gårdejer Peder Pedersen

Kappelgård #1832 og hustru Ingeborg Krog #1833, Røllikevej 3, Hillerslev.

Bosat: Kappelgårdvej 14, Hillerslev.

Anne Lise Ottesen gik i skole i Tømmerby og var senere ved købmand

Dalgård i Bjerget i et ½ år, hvorefter hun tog på et 5 måneders ophold på

Fjerritslev ungdomsskole. Siden blev hun husassistent ved lærer Jonassen i

Nors, hvor hun var i 2 år. Herfra tog hun på Kristianslyst i Thisted. Her var

hun stuepige. Senere blev hun sygehjælper indtil giftermålet og fortsatte efter

dette som afløser i ca. 3 år. Siden har hun været medhjælpende hustru.

Hendes hobby er politik og havearbejde.

Peder Pedersen Kappelgård gik i skole i Hillerslev og var derefter hjemme.

Han var på Haubro ungdomsskole i 1957 - 1958 og kom senere til Egtved, hvor

han arbejdede på en gård i et ½ år. Sin værnepligt aftjente han i 1961 - 1962

i Padborg. I 1967 overtog han Kappelgård, en slægtsgård, der har været i

slægtens eje ca. 300 år. Denne er delvis blevet ombygget, og med tiden er der

bygget mere til. Hans hobby er husdyr (præmiedyr).

INGER MARIE KAPPELGÅRD #1834

født den 2. november 1966 i Thisted.

Side 208


III.D.9.a.2).

III.D.9.a.3).

III.D.9.b.

III.D.9.b.1).

III.D.9.b.2).

III.D.9.c.

Slægten Kragh

PEDER PEDERSEN KAPPELGÅRD #1835

født den 15. august 1968 i Thisted.

ULLA KAPPELGÅRD #1836

født den 23. februar 1971 i Thisted.

KAJ OTTESEN #1837

forretningsfører, født den 6. april 1947 i Højstrup, gift den 28. oktober 1972

i Klim med

LAJLA SONJA KIRKENSGAARD #1838

ekspeditrice, født den 23. oktober 1946 i Vust, datter af gårdejer Gunnar

Kirkensgaard #1839 og hustru Anna Mogensen #1840, Vust pr. Fjerritslev.

Bosat: Gyvelvænget 243, Hanstholm.

Kaj Ottesen gik i skole i Tømmerby og var derefter 2 år ved landbruget, indtil

han kom i lære i Engelsk Beklædningsmagasin, Thisted, hvor han var i 4 år.

Herfra rejste han til København, hvor han arbejdede i „Regent“. Senere

vendte han tilbage til sit tidligere lærersted, men har siden 1974 været

forretningsfører i Hanstholm Centret.

Lajla Sonja Kirkensgaard gik i skole i Vust og kom senere 1½ år i huset og

derfra på en gl. central i Raunstrup. Hun rejste så til København, men fulgte

senere med sin mand til Jylland. I dag hjælper hun i forretningen. Hendes

hobby er gymnastik.

JARI KIRKENSGAARD OTTESEN #1841

født den 24. april 1974 på Thisted sygehus.

LINE KIRKENSGAARD OTTESEN #1842

født den 27. juni 1978 på Thisted sygehus.

JENS MARTHINUS OTTESEN #1843

salgschauffør, født den 2. november 1952 i Højstrup, gift den 11. april 1975

i Sjørring med

Side 209


III.D.9.c.1).

III.D.9.c.2).

III.D.10.

INGRID MARIE THOMSEN #1844

Slægten Kragh

bankassistent, født den 20. august 1952 i Skårup, Sjørring, datter af landmand

Niels Rohde Thomsen #2023 og hustru Else Krog #2024, Dollerupvej 10,

Thisted.

Bosat: Guldstjernevej 3, Nors.

Jens Marthinus Ottesen tog realeksamen i 1969 på Vesløs skole og senere

udlært i EBM, Thisted, i 1972. Siden 1973 har han været hos Dragsbæk

margarinefabrik, Thisted. I sin fritid spiller han i orkester. Han kan både

synge, spille guitar og slå på trommer.

Ingrid Marie Thomsen tog realeksamen i 1969 på Sjørring centralskole, og i

1972 blev hun student på Thisted gymnasium. I dag er hun ansat i Andelsbanken

A/S, Thisted, hvor hun også blev udlært som bankassistent.

MARTIN OTTESEN #1845

født den 20. august 1975 i Thisted.

JACOB OTTESEN #1846

født den 15. juni 1978 i Thisted.

ALFRED OTTESEN #1847

salgschauffør, født den 19. maj 1915 i Thorhauge, gift den 1. maj 1940 i Herlev

kirke med

EDEL BIDSTRUP NIELSEN #1848

ekspeditrice, født den 4. december 1920 på Rigshospitalet i København,

datter af murer Peter Ferdinand Nielsen #1849 og hustru Anna Bidstrup

#1850, Herlev.

Bosat: Hvidovrevej 224, Hvidovre.

Alfred Ottesen var indtil sit 20. år ved landbruget, hvorefter han rejste til

København. Her var han i 10 år salgschauffør, indtil han startede en fabrik,

som han drev i 11 år. I dag er han atter salgschauffør.

Edel Bidstrup Nielsen var efter endt skolegang 1½ år i huset og derefter 5

måneder på Haubro ungdomsskole. Fra 1937 og frem til 1981 har hun været

ansat på deltid i en viktualieforretning.

Side 210


III.D.10.a.

III.D.10.a.1).

III.D.10.a.2).

III.D.10.b.

III.D.10.c.

Slægten Kragh

HENNING BIDSTRUP OTTESEN #1851

maler, født den 24. september 1941 i København, gift den 14. august 1965 i

Hvidovre med

LENE MARGRETHE HANSEN #1852

kontorassistent, født den 24. november 1945 i København, datter af læderhandler

Hans Jacob Hansen #1853 og hustru Inger Hedevig Larsen #1854.

Bosat: Spurvegården 17, Hvidovre.

Henning Bidstrup Ottesen var efter endt skolegang på Haubro efterskole.

Efter 4 års læretid blev han udlært maler og aftjente derefter sin værnepligt.

Siden da har han arbejdet som maler.

Lene Margrethe Hansen tog mellemskoleeksamen og senere

handelsmedhjælpereksamen.

KIM BIDSTRUP OTTESEN #1855

født den 13. maj 1966 i København,

MICHAEL BIDSTRUP OTTESEN #1856

født den 9. maj 1970 i Høje Tåstrup.

BENTE BIDSTRUP OTTESEN #1857

født den 21. april 1945 i København, gift med

HENNING MØLLER PEDERSEN #1858.

Bosat: Idrætsvej 55, Hvidovre.

JAN BIDSTRUP OTTESEN #1859

lærer, født den 20. marts 1948 i København, gift med,

BENTE MUSIAT #1860.

Bosat: Elsdyrløkken 20, Odense NV.

Side 211


III.D.11.

III.D.12.

III.D.13.

III.D.13.a.

KARL OTTESEN #1861

Slægten Kragh

tidligere bagersvend, født den 11. november 1916 i Thorhauge.

Bosat: Ørnevej 19, København.

Karl Ottesen gik i Tømmerby Friskole og arbejdede ved landbruget. Som 18årig

kom han i bagerlære i Klim. Senere rejste han til Ålborg, men flyttede

efter kort tid til København. Her blev han ansat på Fællesbageriet, hvor han

arbejdede i 37 år, indtil bageriet lukkede den 6. september 1980. Samme år

gik han på efterløn.

EMMA ELISABETH OTTESEN #1862

født den 25. juli 1918 i Thorhauge, død den 13. juli 1961.

HENRY OTTESEN #1863

opsynsmand, født den 11. august 1919 i Thorhauge, gift den 16. september

1951 i Øsløs med

JENNY JENSEN #1864

hjemmehjælper, født den 11. oktober 1926 i Øsløs, datter af gårdejer Lars

Jensen #1865 og hustru Anna Kaspersen #1866, Øsløs pr. Vesløs.

Bosat: Slettestrandvej 10, Hjortdal pr. Fjerritslev.

Henry Ottesen gik i skole i Tømmerby og kom fra sit 10. år ud at tjene ved

landbruget, hvor han var indtil giftermålet. Efter dette købte han ejendommen

„Solhøjgård“ i Vester Svenstrup, som blev drevet indtil 1969, hvor man solgte

den. Indtil 1980 var han opsynsmand i Svinkløv skov, statsplantage. Siden har

han været pensionist. Hans hobby er fodbold.

Jenny Jensen gik i skole i Øsløs og var derefter hjemme indtil hun kom ud at

tjene som pige i huset. Hun har været på St. Restrup husholdningsskole i 1946.

Efter giftermålet var hun hjemmegående husmoder indtil 1969, hvorefter hun

begyndte at arbejde uden for hjemmet. Siden 1971 har hun været ansat som

hjemmehjælper. Hendes hobby er stoftryk og håndarbejde.

MONA OTTESEN #1867

omsorgsassistent, født den 4. maj 1954 på Fjerritslev sygehus, lever sammen

med

Side 212


III.D.13.b.

III.D.13.b.1).

III.D.13.c.

III.D.13.d.

Slægten Kragh

JENS CHR. ROSHOLM MØLLER #1868

psykolog, født den 21. september 1951 i Nykøbing Falster, søn af isenkræmmer

Børge Chr. Møller #1869 og hustru Agathe Johanne Bitten Petersen #1870,

Kongensgade 34, Nykøbing F.

Bosat: Nansensgade 11, København K.

LEIF OTTESEN #1871

fodermester, født den 4. februar 1957 i Kollerup, gift den 12. juni 1981 i Bislev

med

PIA THERESA PEDERSEN #1872

korrespondent, født den 31. oktober 1957 i Brønderslev, datter af tømrermester

Knud Erik Pedersen #1873 og hustru Ellen Margrethe Jensen #1874, Tranhøj

20, Tranum pr. Brovst.

Bosat: Kjærsgårdsvej 1, Skørbæk pr. Nibe.

Leif Ottesen tog realeksamen 1973 i Fjerritslev og tjente derefter ved

landbruget. I 1976 - 1977 var han soldat i Hvorup, hvorefter han igen var ude

at tjene i år, inden han tog på Lundbæk landbrugsskole i 1978. I dag er han

fodermester på Viderupgård i St. Ajstrup. Han er kasserer i Landbo Ungdom,

Hans hobby er køerne og haven.

Pia Theresa Pedersen tog realeksamen i 1973 og senere handelseksamen på

handelsskolen i Ålborg i 1974. 2 år senere tog hun HH, også i Ålborg. Derefter

gik hun hjemme i 3 år, men er nu i gang med et korrespondentstudie.

KRISTINE OTTESEN #1875

født den 31. august 1979 i Barmer.

GERT OTTESEN #1876

elektriker, født den 26. oktober 1961 i Vester Svenstrup.

PREBEN OTTESEN #1877

født den 17. november 1964 i Vester Svenstrup.

Side 213


III.D.14.

III.D.14.a.

III.D.14.b.

EMIL OTTESEN #1878

Slægten Kragh

omsorgsmedhjælper, født den 25. marts 1923 i Thorhauge, gift den 1. oktober

1948 i Garmo (ved Lillehammer i Norge) med

ESTHER NIELSEN #1879

omsorgsleder, født den 19. november 1923 i Langholt, Horsens, datter af

gårdejer Lars Peter Poul Birket Nielsen #1880 og hustru Marie Birgitte

Jungersen #1881, Vangen K. 64, Nørresundby.

Bosat: Stadionvej 3, Karup J.

Emil Ottesen gik i Tømmerby Friskole og var derefter forskellige steder ved

landbruget. I 1945 var han soldat i Århus og i 1947 - 1948 på Rønshoved

højskole. Senere blev han bestyrer på „Birkeumgård“, hvor han var indtil

1954. Herfra tog han på slagteriet i Nørresundby. I 1964 flyttede ægteparret

til Frejlev, hvor man bestyrede en gård indtil 1966. Samme år rejste de begge

til Karup for at bestyre motellet, hvilket man gjorde indtil 1972. Siden har han

arbejdet på forsorgscentret i Hald Ege. Hans hobby er fiskeri.

Esther Nielsen gik i skole i Bolbro og var derefter husjomfru på Kongstedlund

i 3 år samt senere på Oxholm i ca. 2 år. Hun har gået på Åbybro højskole i

1939 og på Rønshoved højskole i 1947. Endvidere har hun været et års tid i

Norge ved husgerningen. I ægteskabet var hun hjemmegående husmoder

indtil 1956, hvor hun startede en blomsterforretning i Nørresundby. Denne

blev drevet indtil 1964. I dag er hun omsorgsleder i kommunen.

LARS OTTESEN #1882

flyvetekniker, født den 23. april 1950 i Gjøl, gift med

BITTEN BØGESKOV SØRENSEN #1883

lægesekretær.

Bosat: Gabelsparken 20, Bramming.

LENE OTTESEN #1884

pædagogmedhjælper, født den 19. oktober 1952 i Gjøl, gift den 26. juli 1975 i

Ebeltoft med

PETER MIKKELSEN #1885

elektronikmekaniker, født den 30. juni 1948 i Ebeltoft, søn af elektriker Axel

Mikael Mikkelsen #1886 og hustru Ellen Margrethe Christensen #1887,

Skindergade 1, Ebeltoft.

Bosat: Bækholmen 48, Odense NØ.

Side 214


III.D.14.b.1).

III.D.14.b.2).

III.D.14.c.

III.E.

III.E.1.

BO NUKARAK OTTESEN #1888

Slægten Kragh

født den 8. september 1973 i Silkeborg.

UFFE MIKKELSEN #1889

født den 18. november 1975 i Odense.

INGE-MARIE OTTESEN #1890

pædagogmedhjælper, født den 20. juli 1954 i Nørresundby, lever sammen med

FINN AMDI MADSEN #1891

revisor merc.

Bosat: Sypresvej 36, Kolding.

LARS CHRISTIANSEN SMÆRUP #1892

landpost, født den 12. november 1881 i Vust, død den 19. januar 1962 i

Frøstrup, gift den 25. september 1903 i Lild med

ANNE ELISE KATHRINE KNUDSEN #1893

husmoder, født den 22. oktober 1876 i V. Bjerget, død den 29. juni 1956 i

Frøstrup, datter af landpost Niels Knudsen #1894 og hustru Laurine Karoline

Jørgensen #1894. V. Bjerget pr. Frøstrup.

Lars Christiansen Smærup gik i skole i Bjerget og kom senere til at køre

dagvognpost til Feggesund. Fra 1904. Siden var han ved postvæsenet indtil

1945, hvor han blev pensionist. Ved siden havde han lidt landbrug. I 1901-1902

var han soldat i Ålborg og var under 1. verdenskrig ved sikringsstyrkerne i

Viborg fra 1918 til 1920. I nogle år var han formand for forsamlingshuset.

Anne Elise Kathrine Knudsen gik i skole i Lild og kom derefter ud at tjene som

pige i huset. Medens manden var i tjenesten i Viborg, afløste hun ham som

post. Ellers var hun hjemmegående, men hjalp dog til ude ved jorden. Hendes

hobby var håndarbejde.

KRISTINE DORTHEA SMÆRUP #1896

husmoder, født den 11. april 1905 i V. Bjerget, gift den 1. juni 1926 i Lild med

Side 215


III.E.1.a.

III.F.

III.F.1.

Slægten Kragh

KRESTEN OLESEN KONGE #1897

landmand, født den 10. februar 1897 på Kæret, død den 3. august 1973 på

Kæret, søn af landmand og fisker Ole Nikolai Konge #1898 og hustru Mette

Marie Smærup #1899.

Bosat: Ålvej 11, Kæret pr. Frøstrup.

Kristine Dorthea Smærup gik i skole i Lild og tjente senere forskellige steder

indtil giftermålet. Efter dette var hun medhjælpende hustru og hjalp bl.a. til ude

ved jorden. Hun har været i bestyrelsen for husmandsforenings udvalget.

Hendes hobby er håndarbejde.

Kresten Olesen Konge gik i skole på Kæret og tjente senere ved landbruget.

Fra 1917 til 1919 var han soldat i Randers. De sidste år inden giftermålet hjalp

han sin fader med at køre mælk til mejeriet i Frøstrup. I 1943 1944 overtog han

sit fødehjem, som han drev indtil 1960, hvor sønnen Johannes fik ansvaret for

de 36 tdl. Disse blev drevet som alsidig landbrug. Han var i bestyrelsen for

husmandsforeningen, og hans hobby var landbruget.

JOHANNES SMÆRUP KONGE #1900

gårdejer, født den 6. januar 1927 på Kæret.

Bosat: Ålvej 11, Kæret pr. Frøstrup.

Johannes Smærup Konge gik i skole på Kæret og var derefter hjemme det

meste af tiden. I 1947 var han på højskole i Åbybro, og fra 1948 til 1949 var

han soldat i Viborg og på Bornholm. I 1960 overtog han sit fødehjem (36 tdl.),

men har senere solgt noget af jorden fra til sommerhuse. Tilbage er der ca.

25 - 30 tdl. Disse driver han i dag som alsidig landbrug. Han har været i

bestyrelsen for husmandsforeningen og for mejeriet. Endvidere var han indtil

for nogle år siden i gymnastikforeningen, hvor han på et tidspunkt var

formand.

KAROLINE ELISABETH SMÆRUP #1901

født den 3. april 1883 i Vust, død den 7. maj 1918 i Tømmerby, gift i Lild med

JENS SKADHAUGE ANDERSEN HOVE #1902

husmand, født den 9. november 1877 på Tømmerby Mark, død den 6. oktober

1956 i Frøstrup, søn af gårdejer Anders Hove #1903 og hustru Maren

Skadhauge #1904, Frøstrup.

ANDERS SKADHAUGE HOVE #1905

født den 21. marts 1907 i Søndermølle, gift med

Side 216


III.F.2.

III.F.2.a.

HANNE HOVE #1906, død.

Slægten Kragh

Bosat: Jakobsensvænget 7, Fraugde, Fyn.

CHRISTIAN SKADHAUGE HOVE #1907

graver, født den 22. juni 1914 i Søndermølle, Tømmerby, gift den 16. juni 1962

i Thisted med

ANNE GRETE KRISTENSEN #1908

Tatol-indehaver, født den 13. september 1936 i Hillerslev, datter af landmand

Karl Kristensen #1909 og hustru Amalie Petrine Kristensen #1910,

plejehjemmet Try, Frøstrup.

Bosat: Søndergade 8, Frøstrup.

Christian Skadhauge Hove gik i skole i Tømmerby og kom derefter ud at tjene

et stykke tid indtil han kom hjem at hjælpe. I 1939 var han på landbrugsskole

i Fårevejle, Sjælland. Senere overtog han sit fødehjem i 1941, og drev dette

frem til 1956, hvor han flyttede til Frøstrup. Her var han i nogle år på mejeriet,

inden han begyndte som graver ved Tømmerby kirke, hvor han stadig er ansat.

Han har været i menighedsrådet i 16 år og været kirkeværge i lige så lang tid.

Hans hobby er havebrug, blomster og i det hele taget hans arbejde.

Anne Grete Kristensen gik i. skole i Tømmerby og var derefter ude i et år som

pige i huset, inden hun tog på en arbejderskole i København. Senere blev hun

uddannet bogbinderske og arbejdede inden for dette fag frem til 1958. Siden

var hun bl.a. ansat ved en bager indtil giftermålet. Efter dette var hun

hjemmegående husmoder i et par år, men startede så en Tatol-forretning i

1964, som hun stadig driver.

MICHAEL SMÆRUP HOVE #1911

chauffør, født den 7. februar 1957 på Frederiksberg, gift den 2. maj 1980 i

Hanstholm med

ELSE MARIE ANDERSEN #1912

pakkerske, født den 5. februar 1958 i Frøstrup, datter af vognmand Evald

Andersen #2025 og hustru Maren Østergård #2026, Rebslagervej 6, Hanstholm.

Bosat: Freciavænget 44, Hanstholm.

Michael Smærup Hove gik i skole i Tømmerby og tog i 1976 sproglig

studentereksamen på Thisted gymnasium. Da han blev kasseret som soldat,

begyndte han efter endt skolegang at køre lastbil. I 1978 blev han ansat som

vognmand hos sin senere svigerfader.

Else Marie Andersen gik i skole i Bjerget og var derefter på et 5 måneders

kursus på Nordjyllands tilskærerskole i Ålborg. Siden blev hun udlært

ekspeditrice og har været på et højskoleophold i Haslev på Sjælland. I dag

arbejder hun på en fiskeindustri.

Side 217


Stikordsregister

Symboler

# 731 75

# 732 75

# 761 76

#1 65

#10 47

#1000 109

#1003 110

#1004 110

#1007 110

#1008 110

#1009 111

#1010 111

#1012 111

#1013 111

#1014 111

#1015 112

#1016 112

#1017 112

#1018 112

#1019 112

#1020 112

#1021 113

#1022 113

#1025 113

#1026 113

#1027 113

#1028 113

#1029 114

#1030 114

#1031 114

#1032 114

#1033 114

#1034 114

#1035 114

#1036 114

#1039 115

#1040 115

#1041 115

#1042 115

#1043 115

#1044 115

#1045 116

#1046 116

#1048 116

#1049 116

#1050 116

#1051 116

#1052 117

#1053 117

#1054 117

#1057 117

#1058 117

#1060 118

#1061 118

#1062 118

#1063 118

#1064 118

#1065 118

#1066 118

#1067 118

#1068 119

#1071 119

#1072 119

#1073 119

#1074 119

#1077 119

#1078 120

#1081 120

#1082 120

#1083 120

#1084 120

#1085 121

#1086 121

#1089 121

#1090 121

#1091 121

#1092 121

#1093 121

#1094 122

#1095 122

#1096 122

#1097 122

#1098 122

#1099 122

#11 48

#1100 122

#1113 123

#1114 123

#1117 124

#1118 124

#1119 124

#1120 124

#1121 124

#1122 124

#1123 124

#1126 125

#1127 125

#1128 125

#1129 125

#1130 125

#1131 125

#1134 126

#1135 126

#1136 126

#1137 126

#1138 126

#1141 127–

#1148 130

Slægten Kragh

Side 218

#1152 130

#1153 130

#1154 130

#1155 131

#1158 131

#1159 131

#1162 131

#1163 131

#1164 132

#1165 132

#1168 132

#1169 132

#1172 132

#1173 132

#1174 133

#1175 133

#1178 133

#1179 133

#1180 133

#1183 133

#1184 134

#1185 134

#1186 134

#1187 134

#1190 134

#1191 135

#1192 135

#1193 135

#1194 135

#1197 136

#1198 136

#1199 136

#12 48

#1200 136

#1203 136

#1204 137

#1205 137

#1206 137

#1209 137

#1210 137

#1211 138

#1212 138

#1213 138

#1214 138

#1215 138

#1216 138

#1217 138

#1218 138

#1221 139

#1222 139

#1225 139

#1226 139

#1227 139

#1228 139

#1229 140

#1230 140

#1231 140

#1232 140

#1235 140

#1236 141

#1237 141

#1239 141

#1240 141

#1241 141

#1242 141

#1243 141

#1244 141

#1247 142

#1248 142

#1249 142

#1250 142

#1251 142

#1252 143

#1253 143

#1256 143

#1257 143

#1260 143

#1261 144

#1262 144

#1263 144

#1264 144

#1265 144

#1266 144

#1267 144

#1268 145

#1269 145

#1270 145

#1271 145

#1272 145

#1273 145, 156

#1274 156

#1276 146

#1277 146

#1278 146

#1279 146

#1280 146

#1283 147

#1284 147

#1285 147

#1286 147

#1287 147

#1288 147

#1289 147

#1292 148

#1293 148

#1294 148

#1297 148

#1298 148

#1299 148

#13 56

#1300 148

#1301 149

#1302 149

#1305 149

#1306 149

#1309 150


#1310 150

#1311 150

#1312 150

#1315 150

#1316 150

#1317 150

#1320 151

#1321 151

#1324 151

#1325 151

#1326 151

#1327 152

#1328 152

#1329 152

#1332 152

#1333 152

#1334 152

#1335 152

#1338 152

#1339 153

#1340 153

#1343 153

#1346 153

#1347 153

#1350 154

#1351 154

#1352 154

#1353 154

#1354 154

#1355 154

#1356 154

#1357 154

#1358 155

#1359 155

#1362 155

#1363 155

#1364 155

#1365 155

#1368 156

#1369 156

#1370 156

#1375 156

#1376 157

#1379 157

#1380 157

#1381 157

#1382 157

#1385 158

#1386 158

#1387 158

#1388 158

#1389 158

#1390 158

#1393 159

#1394 159

#1397 159

#1398 159

#1399 159

#14 57

#1400 159

#1401 159

#1402 159

#1403 159

#1406 160

#1407 160

#1408 160

#1409 160

#1412 160

#1413 160

#1414 160

#1415 160

#1416 161

#1417 161

#1418 161

#1419 161

#1422 162

#1423 162

#1426 162

#1427 162

#1430 162

#1431 162

#1432 162

#1433 163

#1434 163

#1435 163

#1436 163

#1437 163

#1438 163

#1441 164

#1442 164

#1443 164

#1446 164

#1447 164

#1448 164

#1449 164

#145 63

#1450 165

#1451 165

#1452 165

#1453 165

#1456 165

#1457 165

#1458 166

#1459 166

#146 64

#1460 166

#1461 166

#1462 166, 178

#1463 166

#1464 166

#1465 166

#1468 167

#1469 167

#147 64

#1470 167

#1471 167

Slægten Kragh

Side 219

#1472 167

#1473 167

#1476 168

#1477 168

#148 64

#1480 168

#1481 168

#1484 169

#1485 169

#1486 169

#1487 169

#149 64

#1490 169

#1491 169

#1494 169

#1495 169

#1496 170

#1497 170

#15 57

#150 65

#1500 170

#1501 170

#1502 170

#1503 170

#1504 170

#1507 171

#1508 171

#1509 171

#151 65

#1510 171

#1513 171

#1514 171

#1515 172

#1516 172

#1517 172

#1518 172

#1519 172

#152 65

#1520 172

#1521 172

#1522 170

#1523 170

#1524 172

#1525 172

#1526 173

#1527 173

#1528 173

#1529 173

#153 65

#1530 173

#1531 173

#1532 173

#1534 174

#1535 174

#1536 174

#1537 174

#1538 174

#154 65

#1541 175

#1542 175

#1543 174

#1544 174

#1545 175

#1546 175

#1547 175

#1548 175

#155 66

#1551 175

#1552 175

#1553 175

#1554 176

#1555 176

#1559 176

#156 66

#1561 178

#1562 176

#1563 177

#1565 177

#1566 177

#1567 177

#1568 177

#1569 178

#1570 178

#1572 179

#1573 179

#1574 179

#1575 179

#1576 179

#1577 179

#1578 180

#1579 179

#1580 180

#1581 180

#1582 180

#1583 180

#1584 180

#1585 180

#1586 181

#1587 181

#1588 176, 181

#1591 181

#1592 181

#1593 181

#1594 181

#1595 181

#1596 182

#1599 182

#16 59

#1600 182

#1603 182

#1604 182

#1605 183

#1606 183

#1607 183

#1608 183

#1609 183


#1610 183

#1611 184

#1612 184

#1613 184

#1614 184

#1615 184

#1616 184

#1619 184

#1620 185

#1623 185

#1624 185

#1627 185

#1628 186

#1629 186

#1630 186

#1631 186

#1632 186

#1634 186

#1635 186

#1636 187

#1639 187

#1640 187

#1641 187

#1642 187

#1644 187

#1645 188

#1646 188

#1647 188

#1648 188

#1649 188

#1650 188

#1651 188

#1654 188

#1655 188

#1658 189

#1659 189

#1660 189

#1661 189

#1662 189

#1663 189

#1664 189

#1665 189

#1666 190

#1667 190

#1668 190

#1669 190

#1670 190

#1671 190

#1672 190

#1673 191

#1676 191

#1677 191

#1678 191

#1681 191

#1682 191

#1685 191

#1686 192

#1689 192

#1690 192

#1691 192

#1694 193

#1695 193

#1696 193

#1697 193

#1698 193

#1699 193

#17 59

#1700 194

#1701 194

#1704 194

#1705 194

#1706 194

#1709 195

#1710 195

#1713 195

#1714 195

#1717 196

#1718 196

#1719 196

#1720 196

#1721 196

#1724 196

#1725 197

#1726 197

#1727 197

#1730 197

#1731 197

#1732 197

#1733 197

#1736 198