21.07.2013 Views

Slægtsbog over slægten Kragh - kragh.biz

Slægtsbog over slægten Kragh - kragh.biz

Slægtsbog over slægten Kragh - kragh.biz

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Slægtsbog</strong><br />

<strong>over</strong><br />

<strong>slægten</strong><br />

<strong>Kragh</strong><br />

Hvad af fædres saga findes bør af efter<strong>slægten</strong> mindes


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Efterkommere efter Peder Christensen <strong>Kragh</strong> side 33<br />

Efterkommere efter Niels Christensen <strong>Kragh</strong> 73<br />

Efterkommere efter Peder Christian Larsen Krag(h) 129<br />

Stikordsfortegnelse, starter med ID # henvisning 218-233<br />

Indholdsfortegnelse 234-251<br />

Oversigt <strong>over</strong> personer med angivelse af ID # 252-267<br />

Kilde: Dansk Slægtsforskning, Fredericia, slægtsbog 5073, 1951.<br />

Randers Slægtshistorie, Slægten <strong>Kragh</strong>, 1981.<br />

Rettelser og tilføjelser modtages med glæde<br />

Jens Poulsen <strong>Kragh</strong><br />

Engskolevej 14<br />

2730 Herlev<br />

28. marts 2002<br />

Side 2


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

FORORD<br />

Den velkendte venstrepolitiker konseilspræsident J. C. Christensen har engang<br />

sagt:<br />

„Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der<br />

ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som<br />

ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn slægt<br />

efter slægt.“<br />

Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt<br />

ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et<br />

eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for<br />

kommende generationer.<br />

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv<br />

om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt.<br />

Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke:<br />

„Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan slægtsbog med dens omtale af en<br />

mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker<br />

i det hele taget mig?“ så husk på at vor tid med alle dens nok så tekniske<br />

fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne<br />

fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt:<br />

„Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de<br />

mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos<br />

den enkelte, må han søge tilbage i <strong>slægten</strong>s fortid for at finde forklaringen. –<br />

Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en<br />

indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er<br />

forudsætningen for kunst og videnskab.“<br />

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder,<br />

som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted.<br />

Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i<br />

dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist for længst<br />

døde og begravede, men <strong>slægten</strong>s nulevende medlemmer har et meget nært<br />

fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved<br />

deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i <strong>slægten</strong>s<br />

hjemsogne, så er det - selv om billedet har ændret sig meget - på de samme<br />

gader og veje, <strong>slægten</strong>s gamle har gået. Det er her, de har slidt og slæbt for<br />

det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.<br />

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer<br />

til at leve i. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er<br />

da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og<br />

disse år tæller <strong>slægten</strong> op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det<br />

være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men<br />

som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt<br />

hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på sit eget<br />

værd.<br />

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert også<br />

rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne<br />

forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med<br />

Side 3


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

den jord, de bygninger og de evner som <strong>slægten</strong> gav den enkelte at forvalte og<br />

give videre.<br />

Til slut skal der rettes en tak til <strong>slægten</strong>s medlemmer for den interesse<br />

hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp,<br />

som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af<br />

billeder.<br />

Interview: Jens Chr. Larsen og E. Sørensen, Randers Slægtshistorie. December<br />

1981.<br />

Side 4


For<strong>slægten</strong>:<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Orientering om bogens brug.<br />

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige<br />

numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre.<br />

En persons fader finder man ved at gange personens nummer med 2, hvorfor<br />

f. eks. ane nr. 4’s fader er ane nr. 8 og moderen ane nr. 9.<br />

Videre er ane nr. 8’s forældre ane nr. 16 og ane nr. 17 osv.<br />

Ønsker man omvendt at finde barnet af ægteparret med ane nr. 24 og ane nr.<br />

25, halverer man det lige nummer. Barnet er altså i dette tilfælde en søn, ane<br />

nr. 12 gift med den efterfølgende ane nr. 13, og deres barn er ane nr. 6 gift<br />

med ane nr. 7 osv.<br />

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingsregister,<br />

lægdsruller, skifteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger m.m.<br />

Oplysningerne herfra er samlet af genealog H. P. Aagaard, Viborg.<br />

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt<br />

ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor<br />

forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøgerne og andre<br />

arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn,<br />

hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til<br />

sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger<br />

undersøgt.<br />

Efterkommer<strong>over</strong>sigten:<br />

Denne er inddelt i tre afdelinger:<br />

1. Den første indeholder efterkommere efter Christen Pedersen<br />

Krag(h).<br />

2. Den anden indeholder efterkommere efter Niels Chr. Christensen<br />

Krag(h) og hustru Ane Kathrine Christiansdatter.<br />

3. Den tredie indeholder efterkommere efter Peder Chr. Larsen<br />

Krag(h) og hustru Else Marie Christensdatter.<br />

Disse tre centrale ægtepars mandspersoner er henholdsvis brødre og fætre,<br />

men se i øvrigt indledningen til efterkommer<strong>over</strong>sigten.<br />

Som afslutning på efterkommerbeskrivelsen følger de dertil hørende billeder<br />

- indsat i registreringsorden. (Alle billeder er udeladt)<br />

Hvert slægtsmedlem har nemlig sit registreringsnummer, idet børnene af<br />

hvert af de centrale ægtepar betegnes med romertal efter alder I, II, III o.s.v.<br />

Deres børn igen med store bogstaver A, B, C o.s.v.<br />

Oldebørn får arabertal 1, 2, 3, o.s.v.<br />

Tipoldebørnene a, b. c, o.s.v.<br />

Tiptipoldebørnene 1), 2), 3), o.s.v.<br />

Tiptiptipoldebørnene a), b), c) o.s.v.<br />

Side 5


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Registreringsnummeret står ikke alene ud for navnet i tekstsiderne og under<br />

billedet - hvis et sådant er blevet os lånt men også i navnefortegnelsen, som<br />

findes bagerst i bogen. Vil De således finde Dem selv eller måske et andet<br />

slægtsmedlem, finder De blot navnet i navnefortegnelsen, aflæser, den søgte<br />

persons „kode“ og kan derefter hurtigt finde frem til den side i bogen, hvor<br />

personen er beskrevet.<br />

Endelig følger der med bogen nogle såkaldte „sole“, dermed et af de centrale<br />

ægtepar i midten giver en skematisk <strong>over</strong>sigt <strong>over</strong> dets børn, børnebørn o.s.v.<br />

For efterkommer<strong>over</strong>sigtens vedkommende gælder i øvrigt, at denne<br />

hovedsagelig er udarbejdet på grundlag af givne oplysninger fra <strong>slægten</strong>s<br />

medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at<br />

efterkontrollere eller supplere. Når der således visse steder kan forekomme<br />

en lidt mangelfuld beskrivelse, skyldes dette enten, at de af <strong>slægten</strong>s<br />

medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore<br />

mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.<br />

Hartkorn - Landgilde<br />

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i<br />

naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes<br />

jordbøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var „hårdt“ korn i<br />

modsætning til havre „blødt korn“.<br />

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den<br />

almindelige beretning var følgende:<br />

1 td. rug eller byg 1 td. hartkorn<br />

1 td. gryn eller hvedemel 2 td. hartkorn<br />

1 td. hvede eller ærter 1 td. hartkorn<br />

1 td. havre ½ td. hartkorn<br />

1 td. humle ½ td. hartkorn<br />

4 læs enghø 1 skp. hartkorn<br />

12 gæs 1 td. hartkorn<br />

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag<br />

heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den<br />

såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.<br />

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningerne på<br />

godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor<br />

i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering<br />

- der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle<br />

svares.<br />

Ved boniteten sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, <strong>over</strong>drev og<br />

skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal af<br />

hølæs, græsning, svinsolden m. m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv<br />

blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var<br />

stadig hartkorn.<br />

Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning<br />

i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev<br />

benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordenes<br />

Side 6


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene<br />

1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at<br />

gælde fra 1844.<br />

Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes<br />

i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 tdr. land (a 14.000<br />

kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 tdr.<br />

land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele<br />

landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn.<br />

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den<br />

tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning,<br />

transportanlæg m.m. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og<br />

følgelig heller ikke skatteforhøjelse.<br />

Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven<br />

om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som<br />

grundlag for skatter til stat og kommune.<br />

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen „gæsteri“, hvilken betegnelse<br />

dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i<br />

indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under<br />

Christian III, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i<br />

reglen afløst af en årlig afgift.<br />

Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev<br />

derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste<br />

- havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en<br />

havreydelse.<br />

Den i gammel tid omtalte „herlighed“, betegner den ejendomsret til jordegods<br />

og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller<br />

privilegier <strong>over</strong>drog til private. Kronens herlighed <strong>over</strong> selvejere kunne<br />

<strong>over</strong>gå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede<br />

alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet af skov, jagt,<br />

fiskevand, forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt h<strong>over</strong>i eller h<strong>over</strong>iafløsning.<br />

Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagefald m.m. Endelig<br />

var myndigheden <strong>over</strong> vornede eller stavnsbundne en del af herligheden.<br />

Kronen kunne sælge eller <strong>over</strong>lade herlighedsrettigheder som birkeret eller<br />

patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde<br />

fæsterne i forsvar, rejse tiltale og påkræve ekstraskatter.<br />

Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes<br />

håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så<br />

nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig<br />

herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret.<br />

I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en<br />

kirkelig handling, der før i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen<br />

kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling.<br />

Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved<br />

ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af<br />

præsten.<br />

Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i<br />

<strong>over</strong>værelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var<br />

forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling.<br />

Side 7


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Efter loven skulle præsterne „alvorligen forbyde de trolovede personer at<br />

søge seng sammen, før de i kirken retteligen blive samlede“, men blandt<br />

almuen <strong>over</strong>holdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den<br />

gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.<br />

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar,<br />

men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og<br />

er i vore dage afløst af forlovelsen.<br />

Som et ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en<br />

mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger,<br />

„thi viise mestre læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde<br />

finger“.<br />

Rigsdaler (daler) er i teksten forkortet rdlr. Rigsdaler er en forkortelse for<br />

joachimsdaler - en sølvmønt af vægt en unce eller 2 lod (lig med 29 gram) af<br />

værdi 1 rhinsk gylden. Den rhinske gylden blev slået i henhold til konvention<br />

mellem de rhinske kurfyster. Den var oprindelig af guld, men for at udnytte<br />

Tysklands sølvminer, begyndte man 1484 at slå mønten i sølvgylden, der efter<br />

bjergværket Joachimsthal kaldtes joachimsdaler.<br />

Rigsdaler udmøntedes i Danmark fra 1537 til 1872. Den deltes oprindelig efter<br />

lybsk møntfod i 3 mark a 16 skilling, men idet småmønten forringedes, gik der<br />

under Frederik II, 4 mark og til sidst fra 1625 6 mark på 1 rigsdaler „in specie“<br />

(speciedaler) d.v.s. en i et stykke udmøntet. En speciedaler omveksledes<br />

1873 med 4 kroner, mens 1 rigsdaler sattes til 2 kroner.<br />

I 1618 indførtes kronen, der efterhånden betegnedes slettedaler lig med 4<br />

mark, under Christian V indførtes kurantdaler, der var lig med ca. 4/5<br />

speciedaler, og 1813 indførtes rigsbankdaler (lig med ½ speciedaler). Denne<br />

mønt benævnes fra 1854 rigsdaler.<br />

Arkivarbejdet.<br />

Vi har bedt vor genealog, H.P. Aagaard, om at fortælle lidt om de problemer,<br />

forskeren møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af<br />

forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:<br />

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og problemer ved<br />

udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer.<br />

Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende, at det normalt<br />

ikke volder forskeren større vanskelighed med at finde de første slægtsled.<br />

Har man en nulevende persons fødested og år, indledes undersøgelsen med<br />

opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer, om de opgivne<br />

data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen, der på grund af lov om<br />

mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver en række vigtige<br />

oplysninger, nemlig: Faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra ca.<br />

1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde hvor og når forældrene er viet.<br />

De opgivne fadderes navne kan ofte være en hjælp til at finde forældrenes<br />

vielsessted.<br />

Når det er fundet, søger man at finde de otte bedsteforældre. Ofte prøver<br />

man at finde dødsindførslerne, der efter 1891 giver oplysninger om den<br />

afdødes fødested, år og dato samt forældres navne. Ofte oplyses også om<br />

ægtefællen lever, hvornår den evt. er død samt sidste fælles bopæl.<br />

Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre, der skønsmæssigt kan<br />

være født omkring 1820, begynder vanskelighederne for alvor at melde sig.<br />

Side 8


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver, men oplysningerne<br />

er nu meget sparsomme. Hvis <strong>slægten</strong> har boet i samme sogn i generationer,<br />

lettes forskningen naturligvis meget, men er de rejst fra sognet, kan de være<br />

meget vanskelige at finde, og man kan blive nødt til at benytte en række<br />

sideløbende kilder f.eks. folketællingslisterne, der fra 1845 kan give oplysninger<br />

om fødested, samt skøde- og pariteprotokollerne og skifteprotokollerne.<br />

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt, og for den fattige og<br />

ubemidlede del af befolkningen findes de ikke. Lægdsrullerne, der er blevet<br />

bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplysning om<br />

fødested og faderens navn.<br />

Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af 1700tallet<br />

og man må være fortrolig med datidens navne- og opkaldelsesskik. Indtil<br />

ca. 1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efternavn. Hed<br />

faderen Mads, kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ca. 1830 datteren til<br />

at hedde Madsdatter.<br />

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste søn morfaderens, og den<br />

samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte fik tredje<br />

søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn, ligesom man ofte<br />

brugte opkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også i flere<br />

tilfælde opkald efter herremand og frue, under hvem de var fæstere, efter<br />

stedets præst eller andre af rang og stand.<br />

Næsten ulæselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med<br />

„udlagt barnefader“, der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstændig<br />

opdigtet. Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen, der senere<br />

gifter sig med pigen.<br />

Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring, men før den tid er<br />

mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50 sogne gået<br />

tabt indtil 1814. Kirkebogsføringen blev påbudt 1646, men i en snes tilfælde<br />

går kirkebøger tilbage til 1573. I Nørrejylland er Sønderho på Fanø fra 1614,<br />

i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum fra 1638. Senere kan<br />

der være kortere eller længere perioder, hvor kirkebøger mangler.<br />

Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da en <strong>over</strong>vejende del af<br />

landsbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård. De kan<br />

indeholde meget gamle fæste og skifteprotokoller. Ofte må man imidlertid<br />

konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende forfædre har været<br />

fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de<br />

større Østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration<br />

kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod<br />

det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland<br />

opvise en langt tidligere <strong>over</strong>gang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.<br />

Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i 1738. Skifte og arvegang skal søges<br />

i amtsskifteprotokollerne.<br />

Der findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840 med oplysning om<br />

navn, alder og stilling.<br />

Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-tallet, må<br />

det absolut siges at være heldigt. Større muligheder har man, hvis man støder<br />

på: Degne, præster, proprietærer, godsejere, officerer og embedsmænd i by og<br />

land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kildemateriale. Ligeledes hvor<br />

Side 9


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

folk af stand har antaget et slægtsnavn, hvor man har fået udarbejdet<br />

stamtavler, og drejer det sig om adelsslægter, kan der være mulighed for at<br />

føre <strong>slægten</strong> tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæiske fyrstehuse<br />

helt til 3-400 år efter Kristi fødsel.<br />

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsbeskrivelser<br />

og i de forskellige historiske årbøger, „Personalhistorisk Tidsskrift“, „Jydske<br />

Samlinger“ og utallig anden litteratur som f.eks. privat udarbejdede stamtavler,<br />

stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter, avisartikler, degne- og<br />

præstehistorier, og meget mere.<br />

Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en forsker må bruge megen<br />

tid på gennemgang af talrige kilder, selv om det måske intet resultat giver.<br />

Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detailleret og interessant stof om<br />

ejendomsforhold og retssager og jordebøger og brandtaksationerne kan fortælle<br />

utrolig meget om de gamle gårde.<br />

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forskningsarbejdet.<br />

Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget privat stof, der<br />

aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til stor nytte for<br />

forskerne. Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland), i Åbenrå (for<br />

Sønderjylland), i Odense (for Fyn med Øer) og i København (for Sjælland).<br />

Desuden er der Rigsarkivet i København og Statsbiblioteket i Århus, og alle<br />

disse arkiver bliver jævnligt benyttet af forskerne.<br />

H. P. Aagaard<br />

Side 10


KID<br />

GRIIS<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Danske Adelsvåbener<br />

Kilden en Sven Tito Achens bog Danske Adelsvåbener.<br />

Illustrationerne er kopier af Herman Storcks tegninger i samme.<br />

En halv sort råbuk i hvidt. På hjelmen en halv sort råbuk eller to (sorte)<br />

vesselhorn med hvid bjælke.<br />

Uradel Jylland. Optog i 1500-tallet et mødrene slægtsnavn Krag. Johannes<br />

Assersen Kid 1263; Vogn Krag til Nørgård 1657.<br />

„af Slette“. I hvidt et gående sort vildsvin (somme tider dog kun forparten af<br />

et vildsvin), vendt mod sinister. På hjelmen et halvt vildsvin som i skjoldet.<br />

Indtil ind i 1500-tallet førte <strong>slægten</strong>, en kammuslingeskal, ”ibskal”.<br />

Uradel, Jylland. Anders Griis 1450, våbner 1648; adelsbrev 1524 for Bagge<br />

Griis; <strong>slægten</strong> uddød med Niels Griis 1697.<br />

Side 11


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Side 12


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Anetavle<br />

for<br />

Chresten Pedersen KRAGH<br />

født 1774<br />

Side 13


Ane 1: Chresten Pedersen KRAGH #25<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Alder : 84<br />

Født : 1774<br />

Døbt : 24-04-1774 Holme, Vester Torup<br />

Død : 31-01-1858 Holme, Vester Torup<br />

Noter<br />

Faddere ved dåben var Margrethe Andersdatter, Anders Jensen, Chresten<br />

Cold, Jeppe <strong>Kragh</strong> og Johanne Nielsdatter.<br />

Chresten Pedersen KRAGH var husmand i Vester Torup, Vester Hanherred.<br />

År 1823 den 14. april blev der afholdt skifte hos husmand Chresten Pedersen<br />

KRAGH efter hans afdøde hustru Beathe Ide NIELSDATTER , da enkemanden<br />

hidtil har siddet i uskiftet bo med deres fælles umyndige 2 børn:<br />

Værge for børnene blev deres morbroder selvejergårdmand Jens Nielsen af<br />

Vust.<br />

Boets løsøre blev registreret og vurderet til 59 Rdlr. sølv.<br />

Enkemanden foreviste et skøde på ejendommen udstedt den 16. juni 1807 af<br />

Cristoffer Jespersen af Vester Torup, hvorefter ejendommen er skyldsat for<br />

hartkorn 2. Ejdsk. 1 Album. skødet er ikke tinglæst, men enkemanden<br />

tilkendegav, at de af ham solgte ejendomme er lovligt fraskilt fra de jorder,<br />

der er afhændede, dog skal 1½ tønde land mark og engen, som i skødet<br />

omtales fra Arilds Tid at have tilhørt huset, hvoraf ½ tønde land skulle være<br />

ansat til 1 Alb. hartkorn og 1 tønde land være immatrikuleret. Dernæst skal<br />

resten 1 tønde land være underlagt huset fra Peder Poulsen i V. Torup hans<br />

gård og som er ansat til 2 Fjdk. hartkorn.<br />

Ejendommen blev ansat til 100 Rdlr. sølv, ialt med løsøre 159 Rdlr. sølv.<br />

Der var ingen prioriteter på ejendommen, men løs gæld var ialt 40 Rdlr.<br />

Til deling blev 103 Rdlr., hvoraf enkemanden fik halvdelen 51 Rdlr. og<br />

sønnerne hver 25 Rdlr. 4 Mark.<br />

Da ejendommen ikke er lovlig ansat i hartkorn, kan skødet ikke tinglæses og<br />

er altså ikke lovlig hjemmel. Børnenes arv kan derfor ikke henstå som prioritet<br />

i ejendommen, men skal indbetales til Overformynderiet til børnene er 18 år<br />

og faderen nyde renten.<br />

Dog henstilles til enkemanden at få skødet bragt i orden snarest.<br />

Den 17. december var der atter skiftesamling, og enkemanden meddelte, at<br />

skødet endnu ikke var i orden, men han havde skaffet pengene til børnenes<br />

arv, som skifteretten modtog, og boet blev <strong>over</strong>draget enkemanden til fri<br />

rettighed.<br />

(V. Hanherreds Skifteprotokol 1820-27 fol. 118 og 148.)<br />

Gift Beathe Ide NIELSDATTER #26<br />

24-10-1806 Torup<br />

Børn : 24-06-1807 Peder Christensen KRAGH #22<br />

22-11-1813 Niels Christian Christensen KRAGH #27<br />

Gift Kirsten Laursdatter KOLLERUP #28<br />

06-06-1823 Vester Torup<br />

Børn : 08-02-1824 Beathe Ide CHRISTENSDATTER #29<br />

Side 14


Ane # 2, Peder Pedersen KRAGH #30<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Alder : 73<br />

Født : 1736 Kettrup sogn<br />

Døbt : Kjettrup kirke<br />

Død : 1809 Holme, Vester Torup<br />

Begravet : 14-05-1809<br />

Noter:<br />

Han ses døbt 16. søndag efter Trinitatis 1737 i Kjettrup kirke, hvor optræder<br />

som faddere ved dåben: Maren Poulsdatter, Kirsten Poulsdatter af Kjettrup,<br />

Christen <strong>Kragh</strong> samme steds, Jens <strong>Kragh</strong> i Husby og Christen Lukassen,<br />

bopælen ikke angivet.<br />

Thorup kirkebog, der først haves og er bevaret fra år 1758, oplyser os<br />

følgende: 26. november 1764 blev trolovet i Thorup-Holme ungkarlen Peder<br />

Pedersen <strong>Kragh</strong> og pigen Anne Pedersdatter, forl<strong>over</strong>e var på hans vegne<br />

Poul Poulsen i Kjettrup og på hendes vegne Christen Pedersen Cold, og her<br />

kan vi tilføje (en broder) til bruden.<br />

Til støtte og oplysninger om dette centrale ægtepars liv og færden, har vi en<br />

folketælling 1787, det er den ældste folketælling, der er tilgængelig, hvor der<br />

under Thorup-Holme oplyses: familien Peder <strong>Kragh</strong> 49 år gammel gårdmand,<br />

Anne Pedersdatter 46 år gammel, hans kone, Kirsten #887, 14 år, Ane #34,<br />

12 år, Lars #35, 9 år, Jens #36, 7 år, deres børn.<br />

Til yderligere belysning af dette ægtepars liv og færden, kan vi ud fra den<br />

bevarede kirkebog i Thorup oplyse følgende: ægteparret ses at have fået i alt<br />

11 børn, nogen er døde som små, men de fleste opnår voksen alder. Dette<br />

bliver bekræftet i skiftet efter faderen, jævnfør dette. Men her vil vi gengive<br />

kirkebogen, som fortæller os om ægteparrets børn, og her finder vi, at første<br />

barn ud af de 11 er:<br />

En søn Peder #1965 døbt 3. marts 1765, hvor optræder som faddere og til<br />

belysning af <strong>slægten</strong>s eller familiens omgangskreds: Anne Pedersdatter i<br />

Drøstrup (Øjensynlig en faster), som bar, Poul Poulsen i Kjettrup (nær<br />

slægtning til faderen), Niels Christian i Djernæs, Bertel Pedersen og Kirsten<br />

Jensdatter, ikke oplyst, hvor de bor.<br />

Søn. nr. 2 af ægteparret ses døbt 28. oktober 1766, også med navnet Peder<br />

#32 (Øjensynlig opkaldt efter faderen, Peder Christensen Cold i Thorup-<br />

Holme). Her optræder som faddere: Kirsten Pedersdatter fra Kjettrup, som<br />

holdt barnet <strong>over</strong> dåben, Lars Christensen, Christen Cold, Knud Jacobsen og<br />

Karen Nielsdatter.<br />

3. barn, og her skriver præsten: 22. november 1767 fødte Peder <strong>Kragh</strong>s hustru<br />

i Holme, Anne Pedersdatter levendes pigebarn til verden, og den 25.<br />

november et dødfødt pigebarn, det første var til dåben den 29. november og<br />

blev kaldt Else #33. Karen Pedersdatter bar hende, faddere var: Hans<br />

Knudsen i Drøstrup, Bertel Pedersen og Christen Pedersen i Kjettrup samt<br />

Karen Jacobsdatter. Under døde og begravede i samme sogn, finder vi, at den<br />

29. november 1767 blev Peder <strong>Kragh</strong>s dødfødte og navnløse datter begravet.<br />

5. barn, og her står: 1. januar 1771 døbt Peder Pedersen <strong>Kragh</strong> og kone Anne<br />

Pedersdatters søn Anders #886 med faddere: Maren Pedersdatter, som bar,<br />

Christen Jensen, Jens Badstue, Jeppe Pedersen og Mads Nielsen Cold, uden<br />

angivelse af, hvor de bor.<br />

Side 15


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

6. barn, 15. september 1771 døbt Peder Pedersen <strong>Kragh</strong> og kone Anne<br />

Pedersdatters datter Kirsten #887 med faddere: Margrethe Andersdatter,<br />

som bar barnet til dåben, og nærværende som faddere var: Thomas Christensen,<br />

Christen Pedersen, Jeppe Pedersen og Johanne Nielsdatter.<br />

7. barn i flokken er sønnen Christen #25 døbt 24. april 1774.<br />

8. barn i flokken er datteren Anna #34 døbt 9. juni 1776 i Thorup kirke, og her<br />

kalder præsten moderen Anne Pedersdatter Colds. Hun blev båret til dåben<br />

af Maren Jacobsdatter, og nærværende som faddere var: Just Christensen,<br />

Jeppe <strong>Kragh</strong>, Jens Bach, Christen og Anders Jensen, og det oplyses ikke, hvor<br />

de bor.<br />

9. barn er sønnen Lars #35 der ses døbt 25. januar 1778 i Thorup kirke og<br />

blandt faddere ved hans dåb optræder: Mads Cold (Øjensynlig en nær<br />

slægtning til moderen). Lars er i øvrigt omtalt og beskrevet i den i bogen<br />

følgende efterslægtsbeskrivelse.<br />

10. barn hedder Jens #36 døbt den 21. november 1779. Faddere: Bertel<br />

<strong>Kragh</strong>s kone, som bar, Margrethe Andersdatter gik hos, Christian Coldt<br />

Christian Jensen, Jens Badstue og Anne Jensdatter.<br />

11. barn i flokken er datteren Maren #37 døbt 1. november 1784 i Thorup kirke<br />

og her optræder blandt faddere: Christen Cold (Øjensynlig en morbroder),<br />

Knud Pind og Knud Badstue.<br />

Ud <strong>over</strong> hvad kirkebogen og folketællingen 1787 oplyser ost har vi kilder, der<br />

fortæller noget om familien og <strong>slægten</strong>s forhold, og vi har fastslået og finder<br />

frem til at Peder Pedersen <strong>Kragh</strong> og kone bebor og sidder på en fæstegård i<br />

Thorup-Holme, der var underlagt den nærliggende herregård Aagaard i<br />

Kjettrup sogn. Ved opslag i denne herregårds fæsteprotokol fra 1719 og til<br />

1835 side 95 finder vi et fæstebrev udstedt af daværende ejer af nævnte<br />

herregård, Lars Skipper Hviid. Det udstedes i året 1762, og i dets ordlyd står<br />

der at: Lars Skipper Hviid til Aagaard kendes og vitterliggør at have stedt og<br />

fæstet som:<br />

„jeg og hermed steder og fæster til Peder Pedersen <strong>Kragh</strong> den gårdspart i<br />

Holme by, som Peder Christensen Cold forhen har haft til fæste af hartkorn:<br />

2 tønder, 7 skp., 3 fjerding karl og som Peder Pedersen <strong>Kragh</strong> i fæste må nyde<br />

og beholde, så længe han deraf svarer alle kongelige skatter og kontributioner<br />

(skatter), som enten er eller herefter aller nådigst vorder påbudt, og svarer<br />

årligt i landgilde til hver mortensdag 7 rigsdaler, han er fritaget for h<strong>over</strong>i på<br />

nær bjergningen af høet i Theenlaug eng, hans hustrus gamle moder, Else<br />

Christensdatter, som stedet for ham har opladt, skal han give en sønligt<br />

kristelig kjærlig omgang, opvartning og underholdning i hendes alderdom, og<br />

ikke lade hende mangle noget af det nødtørftige, så længe hun lever.“<br />

Vi har en kilde mere, der fortæller os noget om <strong>slægten</strong>s tilhørsforhold og det<br />

er herregården Aagaard godses jordebog dateret 11. maj 1794, og her finder<br />

vi under landsbyen Holme i Thorup sogn opført Peder Pedersen <strong>Kragh</strong>, som<br />

fæster af en af godsets gårde, som har hartkornet 2 tønder, 7 skp., 3 fjerding<br />

kar.<br />

Et andet dokument til belysning af familiens og <strong>slægten</strong>s forhold finder vi<br />

indført i nævnte herregård Aagaards skifteprotokol fra 1785 til 1844 side 232<br />

f, og det er en skiftekommision eller akt indført i forbindelse med den afdøde<br />

gårdfæster Peder Pedersen Kraqhs død. Den er startet og indledt den 12. maj<br />

Side 16


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Gift<br />

1809, og betegnes, da en registreringsforretning i boet efter den afdøde og her<br />

nævnes, at enken<br />

Anne Pedersdatter Cold #31 samt hendes søn Anders Pedersen #886 var<br />

nærværende og til stede, da forretningen indledtes. Den 1. august samme år<br />

foretog man endelig skifte i boet efter den afdøde gårdfæster, og det blev<br />

forvaltet og forestået af husbonden, principalen Mathias Hviid fra Aagaard,<br />

og her nævnes foruden enken de med den afdøde fælles avlede børn: Nr. 1<br />

Peder #1965 den ældre angivet 45 år gammel og værende husmand i Manstrup<br />

i Bejstrup sogn. Nr. 2 Peder #32 den yngre 42 år gammel, angivet i kongens<br />

tjeneste (sandsynligvis i militærtjeneste). Nr. 3 Christen #25 bor i Thorup og<br />

er 36 år gammel. Og videre sønnen Laurs eller Lars #35 32 år gammel og bor<br />

i Holme. Og som barn nr. 5 Jens #36 29 år gammel og værende I kongens<br />

tjeneste, som nr.6 en datter Kirsten #887 gift med Anders Andersen #1966<br />

gårdmand i Bjerre i Gjøttrup sogn. Som nr. 7 Anne #34, 33 år gammelt men<br />

ugift og hjemmeværende på gården.<br />

I registreringen og gennemgangen af boets effekter fremkommer følgende:<br />

I dagligstuen: 1 fyrretræsbord skammel, 3 stoler 6 sorte lerkar, 7 tintallerkener,<br />

1 Jernbilæggerkakkelovn, ansat til en værdi af 10 rigsdaler og 1 mark og 5<br />

skilling, 1 rødstribet olmerdugs<strong>over</strong>dyne, sat til 2 rigsdaler, 1 sortstribet ditto,<br />

2 hovedpuder, 1 blårgarnslagen, det er øjensynlig fra et sengested i nævnte<br />

stue, det fremgår klart.<br />

I storstuen: 1 fyrretræsbord med skammel kiste med lås og nøglet heri: 1<br />

skindvest med metalknapper, 8 gamle skindbukser, 1 sort vadmelstrøje, 1 par<br />

brune klædesbukser, 1 brun klædevest, 1 ditto kjoler 1 hvid vadmelstrøje, 1<br />

gammel skind ditto, 1 ditto bunden samt 4 skjorter, I østerstuen: 1 lidet bord<br />

og 1 taburet.<br />

I kælderen: 2 ø1tønder, l lygte, 1 hakkebræt, 1 degnekar og 1 loftstige.<br />

På loftet: 1 halmsold, 2 løbe, 2 sold, 2 trækasser, 3 kornsække.<br />

I gården: 1 jerngreb 1 fladskovl, 1 hulskovl, 1 kasteskovl, 2 plejle, 2 river, 2<br />

forke, 1 hørbrøde, 1 hakkelseskiste med kniv, 2 høleer med drag, 1 slibesten<br />

med jernaksel, 1 vandtrug, 1 jernspand, 1 sædeløb (kurv), 1 gråbroget ko, 12<br />

år, sat til en værdi af 10 rigsdaler, 1 sort ditto, sat til 9 rigsdaler, 1 hvid ditto,<br />

sat til 8 rigsdaler, 2 kalve, sat til en værdi af 6 rigsdaler, 4 får med 2 lam, sat<br />

til en værdi af 6 rigsdaler i løngle 8 skilling, 1 gammel saddel med bidsel, 1<br />

mark, 1 tjærekar, 4 skilling.<br />

I fremmerset, det et øjensynlig hvad der i dag svarer til et forrum eller et<br />

bryggers, 1 kobberkedel i grue, sat til 2 rigsdaler, og så angivet rummålet l½<br />

fjerdings rum, 1 ildklemme, 2 stripper, 1 gammelt bord, 1 æsketrug, 1 skod og<br />

en rage, 1 bærkar, 1.ølkar, 1 sengested hvorpå var 1 rød- og grønstribet<br />

olmerdugs<strong>over</strong>dyne, 1 gammel vår, 3 små puder og 2 gamle lagner. I en<br />

alkoveseng var der: 2 olmerdugsdyner med puder med betræk og 1 par gamle<br />

lagner.<br />

Boets hele værdi ansattes til i alt 80 rigsdaler og 5 mark. Og så står der, at<br />

husbondens fordringer vil blive oplyst ved en senere heri boet foretaget synsog<br />

taksationsforretning, som imidlertid ikke er at finde.<br />

Anne Pedersdatter COLD #31<br />

16-11-1764 Vester Thorup kirke<br />

Kilde : Thorup kirkebog<br />

Trolovet : 26-11-1758 Thorup Holme<br />

Side 17


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Kilde : Thorup kirkebog<br />

Børn : 1765 Peder Pedersen KRAGH #1965<br />

1766 Peder Pedersen KRAGH #32<br />

22-11-1767 Else Pedersen KRAGH #33<br />

Anders Pedersen KRAGH #886<br />

Kirsten Pedersen KRAGH #887<br />

1774 Chresten Pedersen KRAGH #25<br />

1776 Anna Pedersen KRAGH #34<br />

1778 Lars Pedersen KRAGH #35<br />

1779 Jens Pedersen KRAGH #36<br />

1784 Maren Pedersen KRAGH #37<br />

Ane 3: Anne Pedersdatter COLD #31<br />

Alder : 70<br />

Født : 1744 Vester Torup<br />

Død : 24-05-1814 Holme, Vester Torup<br />

Gift<br />

Noter:<br />

Forl<strong>over</strong>e ved brylluppet var Poul Poulsen Kettrup og Chresten Pedersen<br />

Cold.<br />

Hun døde i Thorup-Holme hos en datter og svigersøn hvor hun levede på<br />

aftægt.<br />

Anne Pedersdatter Colds fader Peder Christensen COLD #090 er født ca.<br />

1703 og han døde i Torup den 7. december 1764, 61 år gl.<br />

Peder Pedersen KRAGH #30<br />

16-11-1764 Vester Thorup kirke<br />

Kilde : Thorup kirkebog<br />

Trolovet : 26-11-1758 Thorup Holme<br />

Kilde : Thorup kirkebog<br />

Børn : 1765 Peder Pedersen KRAGH #1965<br />

1766 Peder Pedersen KRAGH #32<br />

22-11-1767 Else Pedersen KRAGH #33<br />

Anders Pedersen KRAGH #886<br />

Kirsten Pedersen KRAGH #887<br />

1774 Chresten Pedersen KRAGH #25<br />

1776 Anna Pedersen KRAGH #34<br />

1778 Lars Pedersen KRAGH #35<br />

1779 Jens Pedersen KRAGH #36<br />

1784 Maren Pedersen KRAGH #37<br />

Ane 4: Peder Christensen KRAGH #38<br />

Alder : 59<br />

Født : 1695 Kettrup<br />

Døbt : 10-04-1695 Hjemmedøbt<br />

Død : 16-11-1754 Kjettrup<br />

Noter:<br />

Han ses hjemmedøbt onsdag den 10. april 1695 og fremstillet 21. april samme<br />

år i kirken, hvor optræder som faddere: Kirsten Andersdatter Thrane (præstens<br />

hustru), Christen Mortensen i Kjettrup, Poul Andersen Smed, Anne Ibsdatter<br />

i Brøndum og Anne Pedersdatter i Møllen.<br />

Peder Christensen <strong>Kragh</strong> ses trolovet den 10. januar 1726 i Kjettrup<br />

Foruden den tidligere omtalt søn Peder Pedersen KRAGH #30 ses ægteparret<br />

at have fået mindst 3 børn, nemlig sønnen Anders #40, om hvem præsten ved<br />

hans begravelse 23. august 1753 i, Kjettrup skriver: Han var meget elendig,<br />

lå under badskærres hånd i Ålborg i <strong>over</strong> et år til ingen nytte.<br />

Side 18


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Endvidere får de en datter Maren #41 døbt 19. juli 1728, hvor der blandt<br />

faddere optræder en Poul Christensen i Kjettrup, endvidere får de en søn<br />

Christen døbt 20. søndag efter Trinitatis 1730 i Kjettrup kirke, og her optræder<br />

blandt faddere: Christen <strong>Kragh</strong> og Anders <strong>Kragh</strong>olm.<br />

Den 6. august 1742 var der skifte i boet efter gårdfæster Peder Christensen<br />

<strong>Kragh</strong>s afdøde hustru Kirsten Andersdatter i Kjettrup, der foruden enkemanden<br />

efterlader sig de med ham fælles sammen avlede børn: en søn Anders #40, 17<br />

år, en datter Maren #41, 15 år, en søn Christen #42, en ditto Bertel #43, 10<br />

år, en ditto Jep #44, 7 år og en søn Peder #30, 5 år samt datteren Anne #46,<br />

1 år gammel, for hvem blev antaget til formynder deres farbroder Christen<br />

Christensen <strong>Kragh</strong> #49 i Aagaards Vandmølle samt Niels Jepsen fra Kjettrup.<br />

Af værdier i boet kan nævnes: 1 fyrretræsbord på fod, 1 mark og 14 skilling,<br />

1rundt ditto 5 mark, 1 ditto bing, 1 rigsdaler, 1 ditto mindre, en ditto skammel<br />

og 1 ditto stol sat til 1 mark og 4,skilling, 1 rød fyrretræskiste sat til 5 mark,<br />

1 sort ditto af egetræ sat til 2 rigsdaler, 1 fyrrekiste mere, 1 rødt fyrreskab.<br />

Disse ting fandtes i vesterstuen.<br />

I lillestuen: i fyrretræskiste til 2 mark, 1 fyrretræsbord med fod samt 1 ditto<br />

bænk, endvidere, 1 skammel, 2 stole, 1 fyrretræskister 1 fyrretræsvugge, 1<br />

mangelfjæl samt 20 mælkekar.<br />

I bryggerset var der: 1 degnetrug, 2 maskkar, 1 fyrresår, 1 gangbærkar, 1<br />

balje, 6 stripper, 1 flødebøtte, 1 kærne, 4 halvankre, 1 ditto helanker, 1 otting,<br />

i gamel kværn, 2 selde, 4 løber (kurve), 5 sold, 2 trug, en del skuffer og noget<br />

ovntræ, 2 hørbrøder, 1 stor kobbebryggerkedel, der vejede 44 pund og sattes<br />

til en værdi af 12 rigsdaler og 4 mark, 1 mærsktønde, 1 ildklemme, 1 rist, 1<br />

gammel egetræstønde, 2 ditto, 1 ditto heltønde, 1 trækasse, 4<br />

bøgetræsfjerdinger, 1 gammelt egetræskar, 3 hjulrokker, 2 gamle ottinger, 4<br />

halmkurve, 1 bøgetræsstandtønde, 1 sædeløbe (kurv), 12 sække, 1 stræntetræ,<br />

1 garnvindel, 2 høleer, 1 gammel fyrreskæppe, 1 gammelt opsæt, 1 skærekiste<br />

og 1 lyngle. Af sten og glastøj var der: 3 stenkrus, 3 spidsglas, 1 studsglas,<br />

3 ditto mindre, 2 messinglysestager, 2 hollandske fade, 1 lerfyrfad, 6 tin<br />

tallerkener, 2 lange trætallerkener.<br />

Af sengeklæder var der: i østerstuen, 1 stribet olmerdugsdyne sat til 1<br />

rigsdaler og 3 mark, 1 hvid vadmels ditto sat til 1 rigsdaler, 2 olmerdugspuder<br />

3 mark, 1 par hørgarns og 1 par blårgarnslagner, 2 par ditto pudevår. På en<br />

anden seng i samme stue var der: 1 stribet olmerdugsdyne og en grå vadmels<br />

ditto, 2 puder, 1 par blårgarnslagner, 2 pudevår og 1 sengedækken.<br />

I storstuen var der: karlens seng, herpå 1 gammel olmerdugs<strong>over</strong>dyne, 1<br />

vadmels ditto, 1 hvidt vadmelsvår, 2 hoveddyner og 1 blårgarnslagen.<br />

I lillestuen var der: 2 hvide vadmelsdyner, 2 olmerdugshovedpuder, 1 par<br />

blårgarnslagner og 1 pudevår. På en anden seng i samme stue var der: 1<br />

gammel sort dyne, 1 stribet ditto, 2 puder, 1 hvidt vadmelsvår, 1 pudevår og<br />

1 lagen.<br />

Den salig kones efterladte gangklæder blev delt imellem de 2 pigebørn, Af<br />

bøger i boet fandtes der: „Den Bedendes Kiæde“, 2 salmebøger og 1<br />

ligprædiken. Af besætning på gården var der: 8 køer, fra 2 til 6 rigsdaler på<br />

stk., 2 stude, sat til 4 rigsdaler og 4 mark, 13 får, sat til 4 rigsdaler og 2,mark,<br />

6 lam 1 rigsdaler og 1 mark og 8 skilling, 14 heste fra 2 rigsdaler og 5 mark<br />

til 10 rigsdaler pr. stk., 2 årrings sogrise, 3 ditto galtgrise samt 10 gæs. Boets<br />

hele værdi androg 186 rigsdaler og 9 skilling,<br />

Side 19


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Under gældsposter anføres brøstfældigheden på gårdens bygninger: På fæhuset<br />

skal der repareres med en tylt, d.v.s. 12 stk. 10 alens bjælker og 3 stolper, til<br />

fæhusets istandsættelse behøves der 12 bjælker samt 3 læs tag, det samme<br />

mangler på Stuehuset, medens laden mangler 3½ læs tag til reparation og<br />

udbedring, ialt reparationer for 7 rigsdaler og 3 mark.<br />

Desuden skylder Peder <strong>Kragh</strong> 33 rigsdaler på sit landgilde medens han<br />

skylder 5 rigsdaler for en kobberkedel, endvidere har den salig kones ligfærd<br />

og begravelse kostet 8 rigsdaler.<br />

Prætentionerne, d.v.s. kravene fra godsejeren angående gårdens besætning,<br />

ansættes i relation til dens hartkorn på 9 tønder, 4 skp, til en sum af 95<br />

rigsdaler. Gælden beløber sig i alt til 188 rigsdaler 3 mark og 8 skilling,<br />

Kildehenvisning: Herregården Aagaards skifteprotokol 1719 til 1785 side 49<br />

fortsættes videre.<br />

Efter gårdfæster Peder Christensen <strong>Kragh</strong>s dødlige afgang den 16. november<br />

1754 iværksattes der månedsdagen efter den 16. december skiftesamling i<br />

boet efter ham, hvor nævnes enken Anne Lauridsdatter og afdødes efterladte<br />

børn af første ægteskab nemlig:<br />

Christen #42, Bertel #43, Jeppe #44 og Peder #30 samt en datter Anne #46,<br />

medens der i det sidste ægteskab med enken Anne er en datter Kirsten #89<br />

(antagelig opkaldt efter første kone).<br />

Nærværende som formynder for de umyndige var mødt farbroderen Christen<br />

Christensen <strong>Kragh</strong> #49 fra Aagaards vandmølle, medens enken antog sin<br />

lavværge Anders Pedersen fra Krøldrup.<br />

Gårdens besætning var ved denne lejlighed på 11 heste, 3 kvier, 2 stude, 2<br />

kalve, 2 ungnød, 2 ungstude, 4 køer, 16 får, 3 svin og 2 søer. Og boets hele<br />

værdi beløb sig denne gang, til 201 rigsdaler og 13 skilling, medens der herimod<br />

var en række gældsposter: Afdødes broder vandmølleren har 4 rigsdaler<br />

tilgode, sønnen Christen #42 fordrer 4 rigsdaler og 2 mark og sønnen Jeppe<br />

#44 gør krav på 2 rigsdaler, Christen Nielsen i Bejstrup har en fordring på i<br />

rigsdaler og 2 mark, Margrethe Vixøe i Vust gør krav på 2 rigsdaler, Christen<br />

Kirk i Kjettrup fordrer 3 mark, Anders Pedersen i Krøldrup et lignende beløb,<br />

Jens i Holmgård gør krav på 2 mark.<br />

Og så står der: Noch Gieeld som blef lånt til salig Anders <strong>Kragh</strong> i hans sygdom:<br />

Niels Svendsen i Øsslev 5 rigsdaler, barber signor Reuter i Ålborg 5 rigsdaler,<br />

husbonden Sr. Hviid til Aagaard lånte ham 2 rigsdaler, Ingeborg i Kjettrup<br />

lånte ham 3 rigsdaler.<br />

At den salig mand ikke mindst på grund af de store omkostninger i forbindelse<br />

med sønnens Anders´s langvarige sygdom var gået hen og blevet stærk<br />

forarmet, fremgår også af den omstændighed at alene landgilderestancerne på<br />

gården til herremanden på Aagaard fra og med år 1736 og indtil afdødes<br />

bortgang beløb sig til intet mindre end 126 rigsdaler og 4 mark, skatterestancerne<br />

var på 8 rigsdaler og 3 mark, reparationerne på bygningerne beløb sig til 30<br />

rigsdaler.<br />

Ydermere har enken frem til skifteslutningen den 29. maj 1755 til sit og<br />

børnenes underhold samt folkelønningerne i alt forbrugt 13 rigsdaler og 2<br />

mark, således at gældsposterne nu i alt er oppe på 319 rigsdaler og 5 mark,<br />

altså til slut et stort underskud på 118 rigsdaler, 1 mark og 3 skilling. Kilden<br />

er Aagaards skifteprotokol 1719 til 1785 side 95 og fortsatte sider.<br />

Gift Kirsten ANDERSDATTER #39<br />

Side 20


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

10-01-1726 Kettrup<br />

Børn : 1726 Anders KRAGH #40<br />

1727 Maren KRAGH #41<br />

1730 Chresten KRAGH #42<br />

1732 Bertel KRAGH #43<br />

1735 Jeppe Pedersen KRAGH #44<br />

1736 Peder Pedersen KRAGH #30<br />

1741 Anne KRAGH #46<br />

Gift Anna LARSDATTER #88<br />

Børn : 1744 Kirsten Pedersdatter KRAGH #89<br />

Ane #5: Kirsten ANDERSDATTER #39<br />

Alder : 41<br />

Født : 1701<br />

Død : 06-07-1742 Kettrup<br />

Gift<br />

Noter:<br />

Forsøg på at fastslå og klarlægge hendes herkomst har været resultatløst hun<br />

er i alt fald ikke født i hverken Kjettrup eller annekssognet Gjøttrup, endvidere<br />

optræder der ingen personer eller faddere ved børnenes dåb, som afslører<br />

hvor hun eventuelt kommer fra.<br />

Peder Christensen KRAGH #38<br />

10-01-1726 Kettrup<br />

Børn : 1726 Anders KRAGH #40<br />

1727 Maren KRAGH #41<br />

1730 Chresten KRAGH #42<br />

1732 Bertel KRAGH #43<br />

1735 Jeppe Pedersen KRAGH #44<br />

1736 Peder Pedersen KRAGH #30<br />

1741 Anne KRAGH #46<br />

Ane 6: Peder Christensen COLD #90<br />

Alder : 61<br />

Født : 1703 Torup<br />

Død : 07-12-1764 Torup<br />

Gift<br />

Noter:<br />

Fæster i Holme matr. nr. 2 i Vester Thorup.<br />

Det var først antaget, at det var Peder Christensen COLD #90, der var søn<br />

af Christen Christensen COLD # 707 og hustru Kirsten NIELSDATTER<br />

#2051, men i henhold til Peter Grishauge, nævnes Peder Christensen COLD<br />

#90 som svigersøn til Christen Christensen COLD #707 (Tingbogsindførsel<br />

fra o. 1730).<br />

Else Christensdatter COLD #613<br />

Børn : 1744 Anne Pedersdatter COLD #31<br />

Ane 7: Else Christensdatter COLD #613<br />

Alder : 79<br />

Født : 1697 Holme, Vester Torup<br />

Død : 1776 Holme, Vester Torup<br />

Begravet : 05-05-1776 Thorup kirke<br />

Noter:<br />

Nævnt i fæstebrevet til Peder Pedersen <strong>Kragh</strong> #30, og om hende skriver<br />

præsten, at hun begraves 5.maj 1776 på Thorup kirkegård med ligprædiken,<br />

sang og klang samt angivet alder 79 år gammel. Her bør vi tilføje, at datteren<br />

Side 21


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Gift<br />

Annes fødsel og dåb ikke kan verificeres, idet Thorup kirkebog først er<br />

bevaret fra og med år 1756.<br />

Det var først antaget, at det var hendes mand, Peder Christensen COLD #90,<br />

der var søn af Christen Christensen COLD # 707 og hustru Kirsten<br />

NIELSDATTER #2051, men i henhold til Peter Grishauge, nævnes Peder<br />

Christensen COLD #90 som svigersøn til #707 (Tingbogsindførsel fra o.<br />

1730).<br />

Peder Christensen COLD #90<br />

Børn : 1744 Anne Pedersdatter COLD #31<br />

Ane 8: Christen Christensen KRAGH #47<br />

Alder : 74<br />

Født : 1654 Slottet, Gundestrup i Skræm sogn<br />

Døbt : 1654 Skræm kirke<br />

Død : 1728 Kettrup<br />

Begravet :<br />

Noter:<br />

23-09-1728 Kjettrup<br />

Gift<br />

han ses født i året 1654 på gården kaldet „Slottet“ i landsbyen Gundestrup i<br />

Skræm sogn, søn af Christen Nielsen (<strong>Kragh</strong>) #702 og Karen Christensdatter<br />

#703. Han dør og bliver begravet 23. september 1728 l Kjettrup, da angivet<br />

77 år gammel.<br />

Han bliver døbt 3. søndag efter Trinitatis 1654 i Skræm kirke, og her skriver<br />

præsten, at Christen Nielsen og Karen Christensdatters barn Christen #47 af<br />

„Slottet“ døbes, og nærværende som faddere var: Christen Jensen i Gundestrup,<br />

Anders Griis i Tanderupgård, Peter Jensen i Gundestrup, Maren Hanses i<br />

Ålegård, Anne Jensdatter i Gundestrup og Edel Christensdatter samme steds.<br />

Christen Christensen <strong>Kragh</strong> var fæstegårdmand i Kettrup, Vester Hanherred.<br />

Slægten stammer måske fra gården „<strong>Kragh</strong>olm“ i Kettrup af hartkorn 8. tdr.<br />

3 Fjdk., hvor Chresten Nielsen var fæster 1688.<br />

Maren IBSDATTER #48<br />

1678 Kollerup kirke<br />

Børn : 21-12-1680 Jeppe Christensen KRAGH #49<br />

1684 Jens Christensen KRAGH #50<br />

1689 Christen Christensen KRAGH #51<br />

Omk 1692 Jørgen Christensen KRAGH #52<br />

1695 Peder Christensen KRAGH #38<br />

Ane 9: Maren IBSDATTER #48<br />

Alder : 91<br />

Født : 1651 Fjerritslev i Kollerup sogn<br />

Døbt : 1651 Kollerup kirke<br />

Død : 1742<br />

Begravet : 1742 Kjettrup kirkegård<br />

Alt.navn :<br />

Noter:<br />

JEPPESDATTER<br />

Gift<br />

Hendes dåb finder sted den 2. søndag efter Trinitatis 1651 i Kollerup kirke,<br />

og hun bæres til dåben af Margrethe Nielsdatter i Fjerritslev, og nærværende<br />

som faddere var: Christen Degn i Kollerup, Christen Lauridsen i Vesterborg,<br />

Kynde Nielsen samme steds, Anne Sørensdatter i Fjerritslev og Ingeborg<br />

Christensdatter samme steds.<br />

Christen Christensen KRAGH #47<br />

1678 Kollerup kirke<br />

Børn : 21-12-1680 Jeppe Christensen KRAGH #49<br />

Side 22


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

1684 Jens Christensen KRAGH #50<br />

1689 Christen Christensen KRAGH #51<br />

Omk 1692 Jørgen Christensen KRAGH #52<br />

1695 Peder Christensen KRAGH #38<br />

Ane 14: Christen Christensen COLD #707<br />

Alder : 85<br />

Født : Omk 1650 Vust Holme<br />

Kilde : Hannæs birks tingbog 1666 s. 32a.<br />

Død : Omk 1735<br />

Gift<br />

Noter:<br />

Var øjensynlig bosat på den samme gård i Holme i Thorup sogn som Peder<br />

Christensen COLD #90. Her finder vi ham opført 16. februar år 1700 som<br />

medunderskriver af Niels Poulsen i Holmes skøde til Lars Graversen samme<br />

steds på sit iboende boelsted samme steds af hartkorn 2 tønder, og kilden er<br />

Viborg landstings skøde- og panteprotokol betegnet B 24-666 side 258 B.<br />

Videre ved vi, og ser vi, angående denne forfader på <strong>Kragh</strong>-tavlen, at Christen<br />

Christensen Cold #707 lever den 17. november 1721, da forstanderen på<br />

Ålborg hospital, Jens Juul har gjort notat om, at den tidligere medfæster af<br />

Thorup kirkes kongetidende Sten Iversen er bortdød, men at hans medfæster<br />

Christen Cold i Holme endnu lever, og at han for sin anpart af nævnte tiende<br />

kræves for en årlig afgift af 4 tønder rug, 12 tønder byg og 2 tønder havre.<br />

Dette notat er indført i Ålborg hospitals ældst bevarede fæsteprotokol 1677 til<br />

1722 side 426.<br />

Nævnt i Hanherredernes tingbog 8-7-1730. Fæster i matr. nr. 2 i Holme i<br />

Vester Thorup omk. 1680-1730 (Kilde: Peter Grishauge).<br />

Kirsten NIELSDATTER #2051<br />

Børn : 1697 Else Christensdatter COLD #613<br />

Ane 15: Kirsten NIELSDATTER #2051<br />

Alder : ?<br />

Gift<br />

Noter:<br />

Nævnt i Hannæs birks tingbog 19-3-1681. Nævnt i 1682 i skattemandta. (Kilde<br />

Peter Grishauge).<br />

Christen Christensen COLD #707<br />

Børn : 1697 Else Christensdatter COLD #613<br />

Ane 16: Christen NIELSEN #702<br />

Alder : 65<br />

Født : 1610<br />

Død : 04-02-1675<br />

Begravet : 08-02-1675<br />

Alt.navn : KRAGH<br />

Noter:<br />

Var bosat i „Slottet“ i Skræm sogn. Ifølge aldersangivelsen ved hans død 1675<br />

skal han være født i året 1610, men nøjagtigere at fastslå hvor og af hvilke<br />

forældre, har det ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om, men han er<br />

antagelig født på Tanderupgård i Bejstrup sogn, som søn ad den her daværende<br />

og boende Niels Nielsen Griis, og moderen er sikkert ud af <strong>slægten</strong> <strong>Kragh</strong>, der<br />

figurerer her i egnen helt tilbage i begyndelsen af 1500-tallet.<br />

Side 23


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Ved hans død skriver præsten 1675: Den 4. februar døde Christen Nielsen i<br />

„Slottet“, begravet den 8. februar, angivet 64½ år gammel, og præsten tilføjer<br />

at i forbindelse med hans begravelse blev indbetalt 3 mark til præsten.<br />

Det er bemærkelsesværdigt at Christen Nielsen #702 og Karen Christensdatters<br />

#703 påviste børn konsekvent bliver tillagt, slægtsnavnet KRAGH, uvist med<br />

hvilken baggrund, dog nok som antydet under Christen Nielsens herkomst,<br />

stammende fra lavadel<strong>slægten</strong> <strong>Kragh</strong> (Kid), der fra omkring år 1500 sad på<br />

en lille herregård, betegnet Nørregård i Svendstrup i Hjortdal sogn, altså tæt<br />

ved Christen Nielsen #702 og konens bopæl.<br />

Af Skræm kirkebogs indførsler fremgår det faktisk ret så tydeligt, at Christen<br />

Nielsen (eventuelt konen) er nær beslægtet med <strong>slægten</strong> Griis (Kraqh) på<br />

Tanderupgård i Bejstrup sogn, hvilket kraftigt indicerer, at Christen Nielsen<br />

(<strong>Kragh</strong>) #702 må være ud af Tanderupgård-<strong>slægten</strong>.<br />

Til belysning af disse slægtskabsforhold skal her citeres dåbsindførsler i<br />

forbindelse med Christen Nielsen og kones børns dåb, bl. a. fremgår det af<br />

dåbsindførslen 1652 ved sønnen Niels’s dåb, at Anders Griis i Tanderupgård<br />

og Inger Nielsdatter samme steds er de først nævnte faddere, endvidere<br />

Laurs Nielsen Skytt i Gundestrup, en Margrethe Jensdatter fra Tanderupgård<br />

- peger kraftigt l den retning med hensyn til afstamningsforholdene.<br />

Den i blandt faddere nævnte Inger Nielsdatter i Tanderupgård er øjensynlig<br />

blevet opkaldt med Christen Nielsen og Karen Christensdatters datter Inger,<br />

født 1656 død 1668, 12 år gammel.<br />

Om en anden datter af Christen Nielsen (KRAGH) #702 og Karen<br />

CHRISTENSDATTER #703 skriver præsten i 1685: Margrethe Christensdatter<br />

<strong>Kragh</strong>, som var i „Slottet“ i Gundestrup, døbt hendes uægte fødte datter<br />

Karen, hun beskyldte en enkemand Christen Pedersen for sin barnefader, nu<br />

tjenende Niels Tøgersen i Drøstrup i Kjettrup sogn, og så tilføjer præsten, han<br />

horde, men benægtede gerningen i begyndelsen, men bekendte siden sandheden.<br />

Og til yderligere bekræftelse på <strong>slægten</strong>s familiære forbindelser skal citeres<br />

Christen Christensen KRAGH #47 og Maren IBSDATTER’s #48 ældste<br />

barns dåb. Her skriver præsten: 3. juledag 1681 døbt Christen Christensen<br />

<strong>Kragh</strong> og Maren Ibsdatter værende i „Slottet“ i Gundestrup deres søn Jep<br />

#704, båret af Johanne Mortensdatter i vandmøllen, og med faddere: Anders<br />

Sørensen i Gundestrup, Jens Sørensen samme steds, Laurids Christensen<br />

Rod, Ellen Johansdatter, Finn Lasson Skott (adeligt og hvis moder var ud af<br />

ditto adelsslægt Griis fra Slettegård) og Anne Jens Griis’s i Brøndum.<br />

Og til yderligere belysning af de familiære forholdt så er den blandt faddere<br />

i 1652 optrædende Laurids Nielsen Skytt i Strandby antagelig broder til vor<br />

ane 16 Christen Nielsen i „Slottet“, ved denne formodede broder Laurids<br />

Nielsen Skytts barns dåb i 1654 optræder som faddere: Hr. Peder Nielsen på<br />

Øland og Niels Nielsen på Tandrupgård.<br />

Ved gennemlæsning af postmester Carl Klitgaarda afhandling om Slettegård<br />

i Hjortdal sogn, får man kraftigt belyst lavadel<strong>slægten</strong> Griis’s familiære<br />

forhold. Her oplyser han om et medlem af Slettegård<strong>slægten</strong> Niels Nielsen<br />

Griis på Tanderupgård i Bejstrup sogn, at denne ikke hævdede sit adelsskab,<br />

hvilket i denne slægts relationer eller regi ikke er noget usædvanligt, at dens<br />

medlemmer blot betragtes som bønder.<br />

Forfatteren placerer manden på Tanderupgård uden tøven som værende en<br />

søn af adelsmanden Niels Pallesen Griis på Slettegård nævnt 1532 til 1556 og<br />

Side 24


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Gift<br />

kone Bodil Svendsdatter Orning fra Eget i Skærum sogn, hvilken placering<br />

man med en kritisk indstilling nok må tvivlstille.<br />

Snarere er der nok tale om en forgrening af den lavadelige slægt Griis fra<br />

Slettegård, der ved tid og lejlighed på grund af den mødrende afstamning fra<br />

denne slægt kalder sig med Griis-tilnavnet, en opkaldelsesskik, der på de tider<br />

synes at herske inden for <strong>over</strong>gangsfænomenerne mellem bondearistokrati og<br />

lavadel, og som i udpræget grad kendes inden for storbondeslægterne Kjærulf<br />

og Block i Vendsyssel.<br />

Om denne vor stærkt formodede fader til Christen Nielsen på „Slottet“, nemlig<br />

Niels Nielsen Griis på Tanderupgård i Bejstrup sogn oplyser Carl Klitgård, at<br />

han døde i marts måned 1623 ifølge en gravsten i kirken.<br />

Ved gennemgang af de trykte kilder vedrørende lavadelslægterne Griis og<br />

<strong>Kragh</strong> i Hjortdal Sogn, fremgår det tydeligt, at de 2 slægter er kraftig indgifte<br />

med hinanden.<br />

Blandt andet kan det oplyses at adelsmanden Vogn <strong>Kragh</strong> på slægtsgården<br />

Nørgård i Svenstrup i Hjortdal sogn, født omkring år 1600 og død i året 1666,<br />

dels var opkaldt efter sin morfader Vogn Andersen Griis til Slettegård, dels at<br />

han anden gang var gift med Anne Pallesdatter Griis af Slettegårde hvorved<br />

han kom i besiddelse af denne.<br />

Ifølge stamtavlerne formodes denne Vogn <strong>Kragh</strong> at være søn af en Jens<br />

Christensen <strong>Kragh</strong> på Nørgård i Svenstrup, hvis søster antagelig var gift med<br />

den ovenfor nævnte Niels Nielsen Griis på Tanderupgård, hvilket så forklarer<br />

at sønnen Christens efterkommere tillægges <strong>Kragh</strong>-tilnavnet.<br />

I den sammenhæng studser man uvilkårligt <strong>over</strong>, at Niels Nielsen Griis’s børn<br />

fra Tanderupgård ved tid og lejlighed blot kaldes med sennavnet Nielsen uden<br />

de gamle adelsslægtsnavne Griis og <strong>Kragh</strong>, men denne omstændighed er<br />

øjensynlig mest afhængig af daværende præster og protokolførere.<br />

Men en konklusion vedrørende de familiære forbindelser til disse ældst<br />

påviselige led i vor <strong>Kragh</strong>-forslægt må være, at afstamningen snerper kraftigt<br />

hen imod lavadelslagterne Griis og <strong>Kragh</strong>, hvorfor det vil være naturligt, og på<br />

sin plads her at skitsere de 2 nævnte adelsslægters ældst kendte afstamning.<br />

Slægten Griis på Slettegård kan føres tilbage til en Anders Griis nævnt år<br />

1450. Anders Griis på Siettegård nævnes i flæng blandt bønderne der på<br />

egnen i de gamle dokumenter.<br />

Lavadel<strong>slægten</strong> <strong>Kragh</strong> fra Nørgård i Svenstrup kan via spindeled d.v.s.<br />

mødrene forfædre føres tilbage til ridderen Niels Svendsen <strong>Kragh</strong> til<br />

Voldbjerggård ved Ringkøbing, der var med til at hylde Dronning Margrethe<br />

i året 1387.<br />

Christen Nielsen #702 på „Slottet“ i Gundestrup Skræm sogn opføres i<br />

matriklen i 1664 som besidder af denne gård, og det oplyses, at han til Skræm<br />

kirke årlig yder 3 tønder byg, og at han til husbonden på Aagaard årlig yder<br />

2 tønder byg,<br />

Karen CHRISTENSDATTER #703<br />

Børn : 1654 Christen Christensen KRAGH #47<br />

Niels KRAGH #1967<br />

Ane 17: Karen CHRISTENSDATTER #703<br />

Alder : ?<br />

Død : 24-02-1680<br />

Side 25


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Begravet :<br />

Noter:<br />

01-03-1680 Kollerup<br />

Gift<br />

hvis fødsel og herkomst det heller ikke har været muligt at fastslå, men<br />

præsten skriver: 24. februar 1680 døde Karen Christensdatter, salig Christen<br />

Nielsens i „Slottet“ hustru og tilføjer ydermere, begravet 1. marts af hr. Jens<br />

Blok (daværende præst i Kollerup) .<br />

Christen NIELSEN #702<br />

Børn : 1654 Christen Christensen KRAGH #47<br />

Niels KRAGH #1967<br />

Ane 18: Jep ANDERSEN #704<br />

Alder : 89<br />

Født : Omk 1581<br />

Død : 04-04-1670<br />

Begravet :<br />

Noter:<br />

07-04-1670<br />

Gift<br />

Jep Andersen #704 i Fjerritslev opføres i matriklen 1664.som, fæster af<br />

gården nr. 4 i denne by, sat til hartkorn 7 tønder, 1 skp., 1 fjerding kar og 1<br />

album, hvoraf han årlig svarer og udreder i skyld og landgilde 6 tønder byg, 1<br />

tønde smør, 1 svin, 15 markgæsteri og 2 mark havregæsteri. Det tilføjes og<br />

oplyses, at gården ejers af adelsmanden Henrik Rantzau, men ikke noget om<br />

hvilken hovedgård den er underlagt (Øjensynlig Aagaard).<br />

Kirsten BERTELSDATTER #705<br />

Børn : 1651 Maren IBSDATTER #48<br />

Ane 19: Kirsten BERTELSDATTER #705<br />

Alder : 85<br />

Født : 1611<br />

Død : 20-12-1696 Brøndum<br />

Gift<br />

Noter:<br />

Til antydning af hendes familiære forbindelser kan nævnes, at ved sønnen<br />

Christens dåb Dom Judica 1648 i Kollerup kirke optræder blandt, faddere<br />

Niels Bertelsen på gården Djernæs i Lild sogn. Hendes fader er antagelig<br />

Bertel Simonsen i Andrup i Kollerup sogn, der begraves 7 . august 1659<br />

angivet 77 år gammel.<br />

Jep ANDERSEN #704<br />

Børn : 1651 Maren IBSDATTER #48<br />

Ane 28: Christen Pedersen COLD #708<br />

Alder : 85<br />

Født : Omk 1615 Holme, Vester Torup<br />

Død : Omk 1700 Vust Holme<br />

Noter:<br />

Bosat i Holme i Thorup sogn. Om denne mand ved vi ikke nøjagtigt føde- og<br />

dødsår, men hans eksistens kender vi fra andre kilder end kirkebøgerne, Han<br />

opføres i matriklen 1664 som beboer af et bo i Holme sat til 1 tønde hartkorn<br />

og hvoraf han årligt svarer til stedets ejer Poul Jensen Holst’s arvinger, 1<br />

tønde byg samt 1 ditto i stedet for eller til aflusning for arbejdsydelsers<br />

Endvidere oplyses det, at han på daværende tidspunkt har kirkens tiende i<br />

fæste, og denne er sat 22 tønder hartkorn.<br />

Videre om samme mand oplyses der, at den 8. februar 1683 udstedes der til<br />

ham i fællesskab med Sten Iversen i Vust af helligåndsklostret i Ålborg et<br />

Side 26


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Gift<br />

fæstebrev på Vester Thorup sogns kongekorntiende ansat til ialt 40 tønder<br />

hartkorn og hvoraf de hvert år til mortensdag skal svare og udrede 51 rigsdaler<br />

i afgift.<br />

Endelig kan der også oplyses om Christen Pedersen COLD, at han den 11. juni<br />

1688 fik skøde på sin iboende gård i Thorup-Holme af Niels Poulsen Holst’s<br />

arvinger, dette skøde findes på Viborg Landsting samme år.<br />

Nævnt i Hanherredernes tingbog 1697 side 110a. (Kilde Peter Grishauge).<br />

Nævnt i Hannæs birks tingbog 1671 s.86b & 95a. (Kilde Peter Grishauge).<br />

Fæster i Holme Vestergård i Vust omkring 1650-97. (Kilde Peter Grishauge).<br />

Margrethe NIELSDATTER #2052<br />

Børn : Omk 1650 Christen Christensen COLD #707<br />

Ane 29: Margrethe NIELSDATTER #2052<br />

Alder : 77<br />

Født : Omk 1620 Vust Holme<br />

Død : Omk 1697 Vust Holme<br />

Gift Christen Pedersen COLD #708<br />

Børn : Omk 1650 Christen Christensen COLD #707<br />

Ane 30: Niels SIMONSEN #2053<br />

Alder : ?<br />

Død : Omk 1681 Holme, Vester Torup<br />

Kilde : Hannæs birks tingbog 19-3-1681.<br />

Gift Margrethe OLUFSDATTER #2054<br />

Børn : Kirsten NIELSDATTER #2051<br />

Ane 31: Margrethe OLUFSDATTER #2054<br />

Alder : ?<br />

Gift Niels SIMONSEN #2053<br />

Børn : Kirsten NIELSDATTER #2051<br />

Ane 38: Bertel SIMONSEN #706<br />

Alder : 77<br />

Født : 1582<br />

Død : 1659<br />

Begravet : 07-08-1659<br />

Børn : 1611 Kirsten BERTELSDATTER #705<br />

Ane 56: Peder Christensen COLD #709<br />

Alder : ?<br />

Gift<br />

Noter:<br />

Om hvem vi blot ved, at han døde på slægtsgården i Thorup-Holme den 4.<br />

oktober 1637, da denne gård af herredsfogden Jens Andersen i Thorup solgtes<br />

til Niels Christensen Dybdahl. Mere ved vi ikke om denne forfader, hvorfor<br />

vi fortsætter med.<br />

Karen NIELSDATTER #2055<br />

Børn : Omk 1615 Christen Pedersen COLD #708<br />

Ane 57: Karen NIELSDATTER #2055<br />

Alder : ?<br />

Noter:<br />

Nævnt i Hannæs birks tingbog 30-4-1653, side 29a+b.<br />

Side 27


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Gift Peder Christensen COLD #709<br />

Børn : Omk 1615 Christen Pedersen COLD #708<br />

Gift Peder NIELSEN #2056<br />

Ane 58: Niels Christensen DYBDAL #2057<br />

Alder : ?<br />

Død : Omk 1650 Holme, Vester Torup<br />

Gift<br />

Noter:<br />

Han var i 1614-16 i Dybdal i Sejerslev. Senere selvejer i Holme matr. nr. 3.<br />

(Kilde Peter Grishauge).<br />

Kirsten JENSDATTER #2058<br />

Børn : Omk 1697 Margrethe NIELSDATTER #2052<br />

Ane 59: Kirsten JENSDATTER #2058<br />

Alder : ?<br />

Død : Omk 1662 Holme, Vester Torup<br />

Gift Niels Christensen DYBDAL #2057<br />

Børn : Omk 1697 Margrethe NIELSDATTER #2052<br />

Ane 112: Christen Christensen COLD #710<br />

Alder : 51<br />

Født : 1545<br />

Død : 03-04-1596 Thorup-Holme<br />

Børn :<br />

Noter:<br />

Der også beboede slægtsgården i Thorup-Holme, Hans fødeår må skønsmæssigt<br />

placeres omkring år 1545 til 1550. Han ses død før 3. april 1596, da hans<br />

arvinger skøder en gård l Vester Thorup til herredsfoged Rasmus Jensen, der<br />

også <strong>over</strong>tog forgængerens hverv som herredsfoged.<br />

Peder Christensen COLD #709<br />

Ane 224: Christen COLD #711<br />

Alder : ?<br />

Født : Omk 1510<br />

Noter<br />

Den ældst påviselige person på for<strong>slægten</strong>. Han betegnes selvejergårdmand<br />

i Vester Thorup, hvor han nævnes allerede i året 1538, da han sammen med<br />

11 andre selvejere var med til at udlægge Kgl. Majestæts Adelvej gennem<br />

Kjettrup by.<br />

Endvidere ses han nævnt år 1545 og 1556 i tingsvidner og 12. august 1560<br />

nævnes han som herredsfoged i Hanherred, og endelig kan nævnes om denne<br />

vor ældst påviselige, at han året efter i året 1561 nævnes i Ålborghus<br />

lensjordebog som selvejerbonde i Vester Thorup by, og altså må han være død<br />

efter dette år, men hvor eller når vides ikke.<br />

Endvidere må hans fødeår skønsmæssig sættes til ca. 1510. Men her slipper<br />

kilderne og vor viden op, hvorfor beskrivelsen af <strong>Kragh</strong>“ for<strong>slægten</strong> slutter.<br />

Børn : 1545 Christen Christensen COLD #710<br />

Side 28


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Nogle oplysninger om Ågårds gods.<br />

(Kilden er kommunelærer P. Rønn Christensens beskrivelse af godset i<br />

Historisk Årbog for Thisted Amt, 1935).<br />

Aagaards Gods var et af datidens største i Jylland. Den ældre Gyldenstjerneslægt<br />

havde i middelalderen samlet en stor mængde bøndergods under<br />

Aagaard, og gennem en jordebog <strong>over</strong> Mourids Nielsen Gyldenstjernes datter,<br />

Anne Mouridsdatter, ses det, at godset omkring år 1500 omfattede ca. 400<br />

gårde og nogle huse. Halvdelen var beliggende i Han Herred og på Hannæs,<br />

en fjerdedel i Vendsyssel og resten i Aars og Gislum Herreder samt i Thy.<br />

Ved skiftet i 1550 efter Anne Mouridsdatters død blev godset imidlertid delt<br />

mellem hendes børn i een broderlod og tre søsterlodder. Selve hovedgården<br />

Aagaard blev delt mellem sønnen Mourids Olsen og svigersønnen Knud<br />

Gyldenstjerne, gift med datteren Jytte Podebusk. Samme år mageskiftede<br />

Knud Gyldenstjerne sig dog til svogerens halvdel og blev således ejer af<br />

Aagaard med en femtedel af det oprindelige godstilliggende, nemlig 80 gårde<br />

(heraf ca. 50 i Han Herred og på Hannæs).<br />

De følgende ejere af Aagaard samlede mere gods i Han Herred til gården,<br />

men samtidig fraskiltes efterhånden det meste af strøgodset uden for Han<br />

Herred. Det synes som om, at godset allerede omkring år 1600 havde fået det<br />

omfang, det beholdt til Henrik Rantzaus død i 1674, hvor det omfattede ca. 100<br />

gårde og bol i Han Herred og på Hannæs og ca. 15 gårde og bol i Vendsyssel,<br />

Himmerland og Thy.<br />

Ved skiftet 1675 efter den barnløse Henrik Rantzau fulgte kun ca. halvdelen<br />

af godset Aagaard. Dette <strong>over</strong>toges af brodersønnen Frands Rantzau, hvis<br />

enke, Helle Urne, i året 1682 tilkøbte godset 13 gårde og bol i Han Herred, som<br />

havde tilhørt hendes anden mand, Morten Skinkel. Til gengæld solgtes senere<br />

21 gårde og bol i Han Herred til ritmester Benzon for 1575 rigsdaler, hvorefter<br />

Aagaard Gods omsider nåede den størrelse, som det beholdt indtil gårdene<br />

frikøbtes omkring 181050.<br />

Kornskylden var grundstammen i fæstebøndernes ældgamle afgifter til<br />

godsherren. I jordebogen omkring år 1500 hedder det: 10 Pd. Korn (1 Pd. =<br />

2 Tdr.), i senere jordebøger ændredes ordlyden til 10 Tdr. Byg og 2 Tdr.<br />

Havre (se under gamle vægtemål). Af smør ydede hver gård i almindelighed<br />

1 Pd. (1/16 Tdr.) årligt.<br />

I omtrent alle gårdenes landgilde var også indbefattet et svin. Desuden ydede<br />

mange gårde årligt: 1 får, 1 lam, 1 gås og 2 høns. Nogle leverede dog i stedet<br />

½ Pd. smør mere.<br />

Ifølge jordebogen ca. 1500 ydede enkelte gårde endvidere ”sjetteparten af en<br />

ko”. Denne ydelse blev dog ret tidligt afløst af en pengeydelse. Af de ældste<br />

jordebøger erfares det, at nogle få gårde for hele deres landgilde svarede: 1<br />

Fjerding, ½ eller 1 Tdr. smør (dog som regel også et svin).<br />

Denne beskedne afgift formodes at skyldes disse gårdes ringe kornavl. Til<br />

gengæld måtte man så i reglen holde 3 eller 6 af husbondens køer på<br />

fæstegården. En mængde andre gårde under Aagaard Gods skulle på samme<br />

tid holde ”Et Øg på Gården”, men omkring år 1500 afløstes denne forpligtelse<br />

Side 29


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

med en pengeydelse. I senere jordebøger (omkring 1660) nævnes ofte, at<br />

fæstere har ”et Fødenød”, at man skulle holde en ko for godsejeren.<br />

Gæsteri var en ydelse til kongen. Ydelsen udregnedes enten i havre eller<br />

penge eller begge dele og blev <strong>over</strong>draget til godsherren, som så <strong>over</strong>tog<br />

forpligtelsen <strong>over</strong> for landets herre.<br />

I årene kort før 1700 blev landgilden omsat til en samlet pengeydelse.<br />

Sammenlignet med andre godser var landgilde på Aagaards Gods forholdsvis<br />

høj, men man har tilsyneladende betalt uden større vanskeligheder lige indtil<br />

”de gale” år omkring 1810.<br />

I 1828 <strong>over</strong>tages godset af staten, og herefter blev det almindeligt, at der i<br />

landgilde foruden en pengesum svaredes 1 Tdr. rug og 1 Tdr. byg eller mere<br />

korn, samt ænder, høns, æg o.s.v.<br />

I den sidste tid inden gårdene frikøbtes, blev hele landgilden ansat til en<br />

kornydelse, der betaltes i penge efter hvert års kapiteltakst.<br />

H<strong>over</strong>iet havde kun underordnet betydning for det ældre Aagaard Gods, men<br />

i den sidste del af 1600-tallet voksede h<strong>over</strong>iets betydning stærkt, og 1692<br />

opstod der strid mellem ridefogden og bønderne om størrelsen af h<strong>over</strong>iet, der<br />

havde nået en trykkende byrde for bønderne.<br />

Men først fra året 1770 findes en nøjagtig specifikation <strong>over</strong> det arbejde, som<br />

hver enkelt gård under Aagaard Gods måtte udføre. En gård skulle præstere<br />

2-4 arbejdsdage i forårstiden med een plov, 4-6 heste, en karl og en dreng,<br />

samt 6-8 arbejdsdage af en karl med høle, spade, lyngle, skovl eller andet<br />

redskab.<br />

Ved en kommissionskendelse, dateret Ålborg Rådstue 19. november 1796,<br />

blev h<strong>over</strong>iet ordnet og nøje fastsat efter de derom udkomne kgl. forordninger,<br />

tydeligt under stor uvilje fra Matthias Hviids side. For mange gårde var<br />

h<strong>over</strong>iet blevet afløst af en pengeafgift regnet efter 30 rigsdaler pr. helgårds<br />

h<strong>over</strong>i. Tilbage blev 30 h<strong>over</strong>ipligtige bønder i Kjettrup, Gøttrup og Kollerup<br />

sogne, for hvem h<strong>over</strong>iet meget nøje blev afgrænset. Nye husmænd måtte dog<br />

yde de såkaldte ”Ugedage”: Een dags arbejde ugentlig på hovedgården.<br />

Længere end noget andet gods på egnen forblev Aagaards Gods samlet, men<br />

efter at det fra 1828 til 1842 havde tilhørt staten, og det viste sig vanskeligt<br />

at få fæstere, nåede udviklingen omsider også Aagaards fæstegårde.<br />

Da E. C. Storm (godssælger) blev ejer, begyndte han i september 1844 at<br />

sælge bort af bøndergodset, og ved jægermester Roulunds <strong>over</strong>tagelse af<br />

hovedgården og det resterende fæstegods, var der kun nogle få gårde og en<br />

del huse tilbage. Disse blev med tiden også frasolgt Aagaard.<br />

Indledning til efterkommer<strong>over</strong>sigten<br />

Den i nærværende værk behandlede slægt KRAG(H), føres op og frem til<br />

nutidens medlemmer via 2 brødre efter ane nr. 2 (Peder Pedersen KRAGH<br />

#30) og ane nr. 3 (Anne Pedersdatter COLD #31), nemlig Christen Pedersen<br />

Krag(h) #25, født 1774 og Lars Pedersen Krag(h) #35, født 1778.<br />

De øvrige søskendes efterslægt har det ikke været muligt at føre frem til<br />

nulevende efterkommere. At vi har været nød til at operere med en fælles<br />

afstamning, rykket så langt tilbage i tiden, kræver, at vi for <strong>over</strong>skuelighedens<br />

og registreringens skyld må behandle og beskrive de 2 forgreningers<br />

Side 30


Side 31<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

sammenhæng uden om det gængse registreringssystem, hvorfor hverken børn<br />

eller børnebørn efter vor ane nr. 2 og 3 får registreringsbetegnelse.<br />

En skematisk sammenhæng (de understregede personer er, som det ses af<br />

skemaet, henholdsvis brødre og fætre og er altså valgt til at være de centrale<br />

personer i efterkommerbeskrivelsen):<br />

Tallene i parentes angiver fødselsår og # angiver ID nr. anvendt i<br />

slægtsprogrammet WinFamily.<br />

1<br />

3<br />

#<br />

)<br />

d<br />

l<br />

o<br />

C<br />

(<br />

r<br />

e<br />

t<br />

t<br />

a<br />

d<br />

s<br />

r<br />

e<br />

d<br />

e<br />

P<br />

e<br />

n<br />

n<br />

A<br />

~<br />

1<br />

0<br />

3<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

n<br />

e<br />

s<br />

r<br />

e<br />

d<br />

e<br />

P<br />

r<br />

e<br />

d<br />

e<br />

P<br />

)<br />

4<br />

4<br />

7<br />

1<br />

r<br />

e<br />

l<br />

l<br />

e<br />

0<br />

4<br />

7<br />

1<br />

(<br />

)<br />

7<br />

3<br />

7<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

7<br />

5<br />

2<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

n<br />

e<br />

s<br />

r<br />

e<br />

d<br />

e<br />

P<br />

n<br />

e<br />

t<br />

s<br />

i<br />

r<br />

h<br />

C<br />

)<br />

4<br />

7<br />

7<br />

1<br />

(<br />

~<br />

g<br />

n<br />

a<br />

g<br />

.<br />

1<br />

6<br />

2<br />

#<br />

r<br />

e<br />

t<br />

t<br />

a<br />

d<br />

s<br />

l<br />

e<br />

i<br />

N<br />

e<br />

d<br />

I<br />

e<br />

h<br />

t<br />

a<br />

e<br />

B<br />

)<br />

2<br />

7<br />

7<br />

1<br />

(<br />

~<br />

g<br />

n<br />

a<br />

g<br />

.<br />

2<br />

4<br />

2<br />

#<br />

r<br />

e<br />

t<br />

t<br />

a<br />

d<br />

s<br />

t<br />

i<br />

r<br />

u<br />

a<br />

L<br />

n<br />

e<br />

t<br />

s<br />

r<br />

i<br />

K<br />

)<br />

3<br />

9<br />

7<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

9<br />

5<br />

3<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

n<br />

e<br />

s<br />

r<br />

e<br />

d<br />

e<br />

P<br />

s<br />

r<br />

a<br />

L<br />

)<br />

8<br />

7<br />

7<br />

1<br />

(<br />

~<br />

2<br />

1<br />

7<br />

#<br />

r<br />

e<br />

t<br />

t<br />

a<br />

d<br />

t<br />

s<br />

u<br />

J<br />

e<br />

h<br />

t<br />

e<br />

r<br />

g<br />

r<br />

a<br />

M<br />

)<br />

3<br />

7<br />

7<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

1<br />

2<br />

2<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

n<br />

e<br />

s<br />

n<br />

e<br />

t<br />

s<br />

i<br />

r<br />

h<br />

C<br />

r<br />

e<br />

d<br />

e<br />

P<br />

)<br />

7<br />

0<br />

8<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

2<br />

7<br />

2<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

n<br />

e<br />

s<br />

n<br />

e<br />

t<br />

s<br />

i<br />

r<br />

h<br />

C<br />

s<br />

l<br />

e<br />

i<br />

N<br />

)<br />

3<br />

1<br />

8<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

3<br />

9<br />

2<br />

#<br />

r<br />

e<br />

t<br />

t<br />

d<br />

a<br />

s<br />

n<br />

e<br />

t<br />

s<br />

i<br />

r<br />

h<br />

C<br />

e<br />

d<br />

I<br />

e<br />

h<br />

t<br />

a<br />

e<br />

B<br />

)<br />

4<br />

2<br />

8<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

1<br />

4<br />

4<br />

1<br />

1<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

r<br />

e<br />

t<br />

t<br />

a<br />

d<br />

s<br />

r<br />

a<br />

L<br />

e<br />

n<br />

i<br />

r<br />

h<br />

t<br />

a<br />

K<br />

e<br />

n<br />

n<br />

A<br />

)<br />

2<br />

0<br />

8<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

2<br />

5<br />

4<br />

1<br />

1<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

r<br />

e<br />

t<br />

t<br />

a<br />

d<br />

s<br />

r<br />

a<br />

L<br />

.<br />

M<br />

e<br />

s<br />

l<br />

E<br />

)<br />

4<br />

0<br />

8<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

3<br />

8<br />

6<br />

9<br />

1<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

r<br />

e<br />

t<br />

t<br />

a<br />

d<br />

s<br />

r<br />

a<br />

L<br />

e<br />

n<br />

A<br />

)<br />

6<br />

0<br />

8<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

4<br />

6<br />

4<br />

1<br />

1<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

r<br />

e<br />

t<br />

t<br />

a<br />

d<br />

s<br />

r<br />

a<br />

L<br />

e<br />

n<br />

n<br />

a<br />

i<br />

r<br />

a<br />

M<br />

)<br />

8<br />

0<br />

8<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

5<br />

7<br />

4<br />

1<br />

1<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

r<br />

e<br />

t<br />

t<br />

a<br />

d<br />

s<br />

r<br />

a<br />

L<br />

e<br />

n<br />

i<br />

t<br />

s<br />

r<br />

i<br />

K<br />

.<br />

A<br />

)<br />

1<br />

1<br />

8<br />

1<br />

(<br />

n<br />

r<br />

a<br />

b<br />

.<br />

6<br />

8<br />

4<br />

1<br />

1<br />

#<br />

)<br />

h<br />

(<br />

g<br />

a<br />

r<br />

K<br />

n<br />

e<br />

s<br />

r<br />

a<br />

L<br />

n<br />

a<br />

i<br />

t<br />

s<br />

i<br />

r<br />

h<br />

C<br />

r<br />

e<br />

d<br />

e<br />

P<br />

)<br />

4<br />

1<br />

8<br />

1<br />

(


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Side 32


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Efterkommere<br />

efter<br />

Peder Christensen<br />

<strong>Kragh</strong><br />

Side 33


Christen Pedersen KRAG(H) #25<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

7. barn efter ane nr. 2, #30 og 3, #31, døbt den 24. april 1774, død den 31.<br />

januar 1858 i Vester Thorup. Se side 12.<br />

Gift 1. gang den 24. oktober 1806 i Thorup med<br />

Beathe Ide NIELSDATTER #26<br />

døbt den 22. marts 1772, død den 27. januar 1823 i Thorup, datter af Niels<br />

Sørensen og hustru Johanne Nielsdatter.<br />

Gift 2. gang den 6. juni 1823 med<br />

Kirsten Laursdatter KOLLERUP #28<br />

født den 1. juli 1793 i Kollerup, død den 13. marts 1880 i Thorup, datter af den<br />

ugifte Maren Michelsdatter #713, udlagt barnefader var Lars Christensen<br />

#714 fra Hjortdal.<br />

Børn af 1. ægteskab:<br />

1. Peder Christensen Krag(h) #22, født den 24. juni 1807, død den 9.<br />

januar 1893 i Thorup. Gift 1. gang den 29. december 1853 i Thorup<br />

med Karen Larsdatter, født 12. maj 1795 i Manstrup, Bejstrup sogn,<br />

død den 31. oktober 1858, datter af Laurs Pedersen #715 og hustru<br />

Maren Espersdatter #716. Gift 2. gang med Maren Kirstine<br />

Nielsdatter<br />

Se efterfølgende beskrivelse af efterkommere for Peder Christensen KRAG(H)<br />

#22.<br />

2. Niels Christian Christensen Krag(h) #27, handelsmand og senere<br />

husmand i Østerild, født den 22. november 1813 i Thorup sogn, død<br />

den 29. september 1879 i Thisted, begravet den 4. oktober samme år i<br />

Østerild. Gift den 2. november 1861 i Vust med Ane Kathrine<br />

Christensdatter, født den 24. november 1820 i Aggersborg, Ullerup,<br />

død den 23. juni 1901 i Kløvkær, datter af gårdmand Christen<br />

Andersen Thorhauge og 1. kone Johanne Christensdatter,<br />

Aggersborg, Ullerup.<br />

Se efterfølgende beskrivelse af efterkommere for Niels Christian Christensen<br />

KRAG(H) #27.<br />

Børn af 2. ægteskab:<br />

3. Beathe Ide Christensdatter Krag(h) #29, født den 8. februar 1824 i<br />

Thorup, død den 21. januar 1892 i Thorup. Gift 1. gang den 20.<br />

oktober 1850 i Thorup med høker og handelsmand Niels Christian<br />

Nielsen, døbt den 26. december 1814, død den 15. november 1864,<br />

søn af Niels Madsen og hustru Kirsten Thomasdatter. Gift 2. gang<br />

den 13. februar 1877 i Thorup kirke med Lars Kristian Kristiansen,<br />

født den 19. august 1850 i Tømmerby, død den 3. juli 1927, søn af<br />

gårdmand Kristian Peter Larsen og hustru Maren Nielsdatter af<br />

Tømmerup. Børn i 1. ægteskab: 6 stk., der alle døde i en ung alder.<br />

Side 34


Peder Christensen KRAGH #22<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

er født i V. Torup den 24. juni 1807. Død den 9. januar 1893 i Torup. Han<br />

var søn af husmand Chresten Pedersen <strong>Kragh</strong> #25 og hustru Beathe Ide<br />

Nielsdatter. Han blev døbt i kirken den 26. juli 1807. Faddere ved dåben var<br />

Anne Pedersdatter <strong>Kragh</strong>, Peder Løvergaard, Niels Løvergaard, Lars<br />

Christensen og Kristoffer Jacobsen.<br />

Peder Christensen <strong>Kragh</strong> var husmand i V. Torup, Vester Han Herred. Han<br />

blev gift første gang med<br />

Karen LARSDATTER #24<br />

den 29. december 1853. Karen Larsdatter var født den 12. maj 1795 i<br />

Manstrup, Bejstrup sogn. Hun døde den 31. oktober 1858 57 år gammel. Hun<br />

var datter af Laurs Pedersen og hustru Maren Esbersdatter.<br />

Enkemanden Peder Christensen <strong>Kragh</strong> blev gift anden gang den 24. juli 1859<br />

i V. Torup med<br />

Maren Kirstine NIELSDATTER #23,<br />

der var født den 22. november 1815 i Lund, Lild sogn.<br />

Forl<strong>over</strong>e ved brylluppet var Chresten Hansen og Chresten Jensen Krogaard,<br />

begge af Torup. Maren Kirstine Nielsdatter var datter af gårdmand Niels<br />

Nielsen og hustru Maren Kirstine Jensdatter L Lund, Lild sogn.<br />

Hun blev døbt i kirken den 3. december 1815. Faddere ved dåben var: Else<br />

Stefan Pedersdatter, gårdmandskone i Lund, pige Karen Laursdatter,<br />

sammesteds, gårdmand Gregers Bak, Peder Højken og Søren Helms,<br />

sammesteds. I dette ægteskab var sønnen Christian Pedersen <strong>Kragh</strong>, født den<br />

15. november 1860.<br />

Side 35


I<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

CHRISTIAN PEDERSEN KRAGH #7<br />

født den 15. november 1860 i Torup sogn som søn af husmand Peder<br />

Christensen <strong>Kragh</strong> #22 og hustru Maren Kirstine Nielsdatter #23. Han døde<br />

i Fjerritslev den 9. februar 1935.<br />

Han blev døbt den 25. november 1860. Faddere ved dåben var: Beathe Ide<br />

Christensdatter, boelsmand Jørgen Sørensen, Mette Bertelsdatter, gårdmand<br />

Peder Christian Jensen, forpagter Niels Thomsen, alle af Torup og ungkarl<br />

Niels Christensen <strong>Kragh</strong> af Vust.<br />

Christian Pedersen <strong>Kragh</strong> var først gårdmand i Gøttrup, herefter en tid<br />

købmand og senere proprietær i „Vanggaard“ i Haverslev, Øster Han Herred.<br />

Ved det første ægteskab kaldes han ungkarl og handelsbetjent i Haverslev.<br />

Han blev gift første gang den 14. oktober 1887 i Haverslev sogn med pige<br />

MAREN ANDERSEN #9<br />

forl<strong>over</strong>e ved brylluppet var købmand Svendsen, Haverslev og gårdmand Jens<br />

Peder Andersen, Holmsø. Maren Andersen er født den 11. oktober 1869 i<br />

Holmsø, Haverslev sogn, som datter af gårdmand Jens Peder Andersen og<br />

hustru Karen Marie Nielsen af Holmsø, Haverslev sogn, og hun døde efter en<br />

barnefødsel den 28. maj 1890 i Haverslev. Da angivet 20 år gammel.<br />

Hun blev døbt, i kirken den 1. januar 1870.<br />

Faddere ved dåben var: Gårdmand Chresten<br />

Pedersen og hustru, Bejstrup, gårdmand Jens Clemmensen, skolelærer Nielsens<br />

hustru, Kollerup og Jens Peder Larsen af Bejstrup.<br />

I ægteskabet var barnet Kirstine Marie <strong>Kragh</strong>, født den 7. oktober 1888 i<br />

Gøttrup.<br />

Enkemanden Christian Pedersen <strong>Kragh</strong> blev gift anden gang den 15. november<br />

1890 i Haverslev med pigen<br />

ANE MARIE ANDERSEN #8<br />

Forl<strong>over</strong>e ved brylluppet var gårdmand Jens Peder Andersen af Holmsø og<br />

gårdmand Mogens Jensen af Bonderup Vang.<br />

Ane Marie Andersen er f ødt i Holmsø, Haverslev sogn den 27. juli 1871, som<br />

datter af gårdmand Jens Peder Andersen og hustru Karen Marie Nielsen, og<br />

er således søster til Christian Pedersen <strong>Kragh</strong>s første hustru. Hun døde i<br />

Husby, Kettrup sogn den 25. juli 1944.<br />

Hun blev døbt i kirken den 5. november 1871. Faddere ved dåben var:<br />

Skolelærer Nielsens hustru af Kollerup, gårdmand Anders Christensens<br />

hustru, gårdmand Mads Chr. Pedersen, gårdmand Niels Christian Pedersen,<br />

alle af Holmsø og Søren Christian Clemmensen af Haverslev.<br />

Side 36


I.A.<br />

I.A.1.<br />

I.A.2.<br />

I.A.2.a.<br />

KIRSTINE MARIE KRAGH #20<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 7. oktober 1888 i Gøttrup. Gift den 5. juli 1918 i Haverslev med<br />

STEFFEN ANDREAS STEFFENSEN #211<br />

ungkarl og gårdejer, født den 23. marts 1885 i Haverslev. Søn af gårdejer<br />

Niels Peter Steffensen #614 og hustru Mariane Lausen #615.<br />

NIELS PETER STEFFENSEN #215<br />

født den 20. april 1919 i Haverslev. Han døde i 1977. Han var gift med<br />

OLGA LARSEN #617<br />

Olga LARSEN er bosat: Hjortsholm Alle’ 6, København.<br />

CHRISTIAN KRAGH STEFFENSEN #344<br />

født den 13. juni 1920 i Haverslev. Gift den 21. maj 1950 i Aggersborg med<br />

PETRA KATHRINE BREINHOLT HØJ #618<br />

født i Hillerslev den 16. september 1921. Datter af gårdejer Jens Breinholt<br />

Høj #619 og hustru Anna Jacobine Bjerre #620.<br />

Bosat: Søndervangsvej 167, Haverslev Vang, 9690 Fjerritslev.<br />

Christian <strong>Kragh</strong> Steffensen gik i skole i 7 år i Haverslev. Han var derefter ved<br />

landbruget og fik selv gård i 1950 og <strong>over</strong>tog jorden i 1955. Var på efterskole<br />

i 1935. I 1942 kom han på Gerlev Idrætsskole og på Kjærholm landbrugsskole<br />

i 1945-46.<br />

Petra Kathrine Breinholt Høj gik i skole i 7 år og var derpå i huset samt senere<br />

på Odder Højskole. Siden giftermålet har hun været hjemmearbejdende<br />

hustru.<br />

STEFFEN ANDREAS STEFFENSEN #621<br />

født den 9. november 1950 på sygehuset i Brovst. Tømrer. Han er opkaldt<br />

efter bedstefaderen. Gift med<br />

INGER MARIE BUSK CHRISTENSEN #626<br />

ekspeditrice. Datter af landmand Otto Christensen #627 og hustru Lilly Busk<br />

Andersen #628.<br />

Bosat: Vesterbjergvej, Gøttrup, 9460 Brovst.<br />

Side 37


I.A.2.a.1)<br />

I.A.2.b.<br />

I. A.2.b.1)<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Steffen Andreas Steffensen gik 8 år i skole og blev udlært i 1969. Kom i lære<br />

som tømrer i Kollerup. Han var soldat ved ingeniørtropperne i Randers.<br />

Rejste efter endt tjeneste til Fredensborg og Ølstykke, hvor han har arbejdet<br />

som tømrer indtil l. marts 1976. Købte så landbrug i Vester Bjerre, men virker<br />

fortsat som tømrer tillige - ansat hos Anders Jørgen Sønderstrup i Haverslev.<br />

Hobby: landbrug,, biler og opfindelser.<br />

Inger Marie Busk Christensen er opvokset i Vestrup og 7 års skolegang der.<br />

Herpå 3 år med afgang fra 10. klasse, Århus. Handelsskole l år i Års. Herpå<br />

i lære i Kaas Brugs - udlært der i 1980. Efter denne uddannelse blev hun ansat<br />

i Vildsted Traktor & Maskinforretning som kontorassistent i 9 måneder.<br />

Derpå ansat ved slagteriudsalget i Fjerritslev, hvor hun stadig virker. Hobby:<br />

Håndarbejde og håndbold.<br />

KENNETH STEFFENSEN #629<br />

født den 14. april 1981 i Brovst.<br />

JENS BREINHOLT STEFFENSEN #622<br />

landbrugsmaskinsmed, bærer navnet Breinholt efter såvel moderen som<br />

morfaderen. Født den 10. september 1952 i Haverslev sogn. Gift med<br />

MARQURITE FREDERIKSEN #630<br />

født den 12. juni 1955 i Øster Svenstrup. Datter af handelsmand Folmer<br />

Erland Frederiksen og Grethe Marie Larsen.<br />

Bosat: Løvhøjsvej 8, Skræm, 9690 Fjerritslev.<br />

Jens Breinholt Steffensen er udgået af skolen efter 8 års skolegang. I lære<br />

som landbrugsmaskinsmed i Monstrup og udlært der den 15. juli 1971. Han var<br />

soldat i Hvorup (Aalborg) 1972-73. Deltog i kursus på Sjælland. I 1½ år smed<br />

på Øland. Herpå soldat i 1½ år på Cypern. Får så selv en BP-tankstation på<br />

Ålegårds mark. En periode lastbilchauffør og taxavognmand indtil 1981.<br />

Begynder så som smed igen for et Odense firma, hvor han udsendes til et<br />

arbejde i Norge. Herpå arbejder han som smed i Aalborg. Hobby: Landbrug,<br />

Marqurite Frederiksen er udgået af skolen i Halvrimmen efter 9. klasse. En<br />

tid ung pige i huset. Herpå hjalp hun til hjemme hos forældrene til 1973. Fra<br />

1973-75 var hun ansat i køkkenet på Birkelse Kro. Siden var hun ansat hos<br />

Brovst Fjerkræsslagteri i årene 1978-79. Endvidere har hun været en tid på<br />

kontoret i en tømrer- og snedkerforretning. Nu virker hun som montrice.<br />

Hendes hobby er: Håndarbejde og haven.<br />

METTE STEFFENSEN #631<br />

født den 28. oktober 1980 i Brovst.<br />

Side 38


I.A.2.c.<br />

I.A.2.d.<br />

I.A.2.e.<br />

I.A.3.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

JØRGEN KRAGH STEFFENSEN #623<br />

født den 14. november 1955 i<br />

Uddannet tømrer. Gift med<br />

LENE KJÆR #634<br />

Bosat: Holmsøvej 34 A, Haverslev, 9690 Fjerritslev.<br />

ANNE-MARIE KRAGH STEFFENSEN #624<br />

født den 29. januar 1958 i Haverslev. Gift med<br />

THORKILD SØGAARD CHRISTENSEN #635<br />

Bosat: Møllebakken 34, Øster-Svenstrup, 9460 Brovst.<br />

JAN BREINHOLT STEFFENSEN #625<br />

født den 29. januar 1962, landmand, bor hjemme.<br />

POUL STEFFENSEN #370<br />

født den 21. maj 1922 i Haverslev. Gift den 21. maj 1947 i Skt. Bendts kirke<br />

i Ringsted med<br />

TOVE GURLI CHRISTOFFERSEN #636<br />

født den 4. marts 1925. Datter af Hans Christoffersen og hustru Anna Sofie<br />

Hansen.<br />

Bosat: Vallørækken 12, 4600 Køge.<br />

Poul Steffensen blev uddannet landmand. Han var på landbrugsskolen Kærhave<br />

ved Ringsted i årene 1944-45. Indkaldt til livgarden. Atter ved landbruget fra<br />

1946-47. Han blev gift i 1947 og blev selvstædig til 1960, Sandby ved Ringsted.<br />

Bestyrer ved et frugt- og plantegartneri i Vallø by frem til 1973. Han har siden<br />

været ansat som ejendomsinspektør, og er desuden medlem af Venstres<br />

Vælgerforening.<br />

Tove Gurli Christoffersen har været på husholdningsskolen Haraldsborg ved<br />

Roskilde. Endvidere har hun arbejdet med i gartneriet - hovedsageligt i<br />

roserne. Hun er nu ansat som køkkenchef i en vuggestue.<br />

Side 39


I.A.3.a.<br />

I.A.3.a.l)<br />

I.A.3.a.2)<br />

I.A.3.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

HANS JØRGEN STEFFENSEN #639<br />

født den 15. maj 1948 i Haslev. Gift den 3. juni 1972 i Sct. Jørgensbjerg med<br />

ALICE JEPPESEN #641<br />

sygehjælper, født den 17. marts 1952 i København. Datter af Peder Jeppesen<br />

og hustru Grethe Pedersen.<br />

Bosat: Hvedevænget 6, 4681 Herfølge.<br />

Hans Jørgen Steffensen gik i skole i henholdsvis Sandby, Vallø og Haarlev.<br />

Han var derefter 4 år i lære som reservedelsekspedient. Sin værnepligt<br />

aftjente han i Vordingborg, Bådsmandsstrædes kaserne. Herefter kom han<br />

tilbage til virksomheden Ford i Køge, hvor han nu er afdelingsleder. Han er<br />

desuden medlem af Herfølge Boldklubs Venner og Køge Firma Fodbold.<br />

Endvidere er han fodboldtræner.<br />

Alice Jeppesen har gået i skole i København i 1 år samt yderligere 2 år i<br />

Gundsølille. Hun kom efter endt skolegang i lære i Roskilde som frisør i et ½<br />

år, derpå ½ år i en børnehave. Hun var så 2 år i huset og kom herefter ind som<br />

sygehjælper og har virket ed dette fag i nu 11 år.<br />

RENE STEFFENSEN #644<br />

født den 11 november 1972 i Køge.<br />

TINA STEFFENSEN #645<br />

født den 27. februar 1974 i Køge.<br />

ULLA STEFFENSEN #640<br />

født den 25. juli 1952 i Ringsted. Gift den 27. september 1975 i Vallø sogns<br />

kirke med<br />

NIELS TORBEN LUNDDORPH THOMSEN #646<br />

autolakerer, født den 15. juli 1950 i Vallø by. Søn af Ejnar Thomsen og hustru<br />

Emmy Frandsen.<br />

Bosat: Stærevej 3, Hellested pr. Hårlev.<br />

Ulla Steffensen gik i skole i Sandby, Vallø by og Haslev - i alt 8 år. Kom så<br />

på Stevns ungdomsskole i et år. Gik i lære som klinikassistent 2 år på<br />

skoletandklinikken i Køge, og hun har de sidste 10 år været ansat hos en<br />

tandlæge. Hun og hendes mand byggede i 1973 ejendommen, hvor de bor.<br />

Hendes interesser er håndbold og hækling.<br />

Side 40


I.A.3.b.l)<br />

I.A.3.b.2)<br />

I.A.4.<br />

I.A.4.a.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Niels, Thomsen gik 3 år i skole i Vallø by skole, derpå yderligere 7 år i Haslev.<br />

Han kom så i lære som autolakerer i Strøby i 4 år, og han var derefter ansat<br />

på et maskinsnedkeri i Lille Skensved. En tid også i et byggefirma i Greve. Sin<br />

værnepligt aftjente han i Skrydstrup og på Stevns. Derefter blev han ansat på<br />

Køge karrosserifabrik og er nu hos Madsen.<br />

Hans interesser er fodbold, badminton og jagt.<br />

KARINA L. THOMSEN #649<br />

født den 25. juli 1975 i Fakse.<br />

JEPPE THOMSEN #650<br />

født den 28. marts 1980 i Fakse.<br />

MAREN ELISABETH STEFFENSEN #371<br />

født den 28. september 1924 i Haverslev. Gift den 12. februar 1950 i<br />

Haverslev kirke med<br />

ELGAARD HOLM RISAGER #651<br />

gårdejer, født i Øslev Kettrup sogn, den 6. oktober 1925. Søn af gårdejer<br />

Christian Peter Risager og hustru Maren Kathrine Nielsen, f. år 1900 i<br />

Kettrup sogn.<br />

Bosat: Øslev Byvej 6, 9690 Fjerritslev.<br />

Maren Elisabeth Steffensen gik i skole i 8 år. Hun var endvidere på<br />

ungdomsskole, på Haverslev-Løjbo Højskole samt på Ingerholm i 3 mdr.<br />

Derefter havde hun forskellige pladser i København og på Fyn. Hun har<br />

desuden været medlem af skolenævnet.<br />

Elgaard Holm Risager gik i Kettrup skole i 7 år. Kom så til landbruget og købte<br />

ejendom først i Tolstrup ved Løgstør, og havde den ejendom i 6 år. Han købte<br />

så en anden ejendom i Salling, som han drev i 3 år, hvorpå han købte en<br />

ejendom i Haverslev. Han har desuden drevet og ejet adskillige andre<br />

ejendomme.<br />

POUL KRISTIAN RISAGER #654<br />

født den 2. september 1952 i Løgstør. Gift med<br />

BIRGIT KLITGAARD MADSEN #694<br />

den l. maj 1982 i Malle Kirke, Malle sogn.<br />

Side 41


I. A.4a.1)<br />

I.A.4.b.<br />

I.A.4.b.1.)<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Birgit Klitgaard Madsen er født den 18. april 1957 i Aalborg Domsogn. Datter<br />

af malermester Erik Madsen og hustru Ellen Tove Pedersen.<br />

Poul Kristian Risager er lærer. Birgit Risager er sygehjælper.<br />

Bosat: Ranumvej 53, 9670 Løgstør.<br />

Poul Kristian Risager tog handelsskoleeksamen i 1970. Bankuddannelse i<br />

årene 1970-72. Han tog studentereksamen på et studenterkursus i årene<br />

1972-74. Sin værnepligt aftjente han i 1975. Endvidere blev han stud. med. i<br />

1975-77. Uud. Shj. (77-d.d.), Ranum Seminarium 1978-82. Lærer på<br />

Vesthimmerlands Forberedelseskursus fra 1982.<br />

Birgit Klitgaard Madsen var au-pair pige fra 1974-75 og tog Hf-eksamen i<br />

1975-77. Sygehjælperuddannelse i 1980-81. Siden 1981 har hun virket som<br />

sygehjælper.<br />

MORTEN KRISTIAN RISAGER #697<br />

født den 27. januar 1982 i Aalborg.<br />

INGE-BRITT RISAGER #655<br />

født den 17. september 1954 på Tolstrup Vester mark i Næsborg sogn. Gift<br />

i Kettrup kirke den 29. juni 1974 med<br />

JENS JAKOBSEN #656<br />

kontorleder, født den 23. september 1952 i Malle Hedegaard, som søn af<br />

Thomas Peter Jakobsen #657og hustru Maren Kirstine Nielsen #658. Thomas<br />

Peter Jakobsen døde den 25. februar 1976.<br />

Bosat: Mølleparken 27, Jels, 6630 Rødding.<br />

Inge-Britt Risager gik i skole i Fjerritslev kommuneskole i 9 år og l år på<br />

Haubro ungdomsskole. Hun tog handelseksamen fra Års. Hun var derefter 4<br />

måneder på Ry Højskole, dernæst ½ år i huset. Hun var derpå ansat 3 år på<br />

Skandinavisk Tobakskompagni i Skalborg. Inge-Britt Risager bærer nu også<br />

mellemnavnet Holm. Hendes børn fik det ligeledes, da de skulle døbes. Det<br />

er hendes bedstemors ungpigenavn og hendes fars mellemnavn. Hun fører nu<br />

selv navnet Inge-Britt Holm Jakobsen.<br />

Jens Jakobsen gik fra 8.-10. klasse på Ranum øvelsesskole. Han kom derpå<br />

i lære på kontoret på Løgstør Slagteri. Endvidere har han været på 3 måneders<br />

studieophold i England. Gjorde CF-tjeneste i Thisted. Han var så en tid ansat<br />

som kontorassistent på Sundby Slagteri (i Nr. Sundby), Meatcut i Aalborg og<br />

er nu kontorleder i Rødding på Celebrityslagterierne.<br />

UFFE HOLM JAKOBSEN #659<br />

født den 11 februar 1976 i Aalborg.<br />

Side 42


I.A.4.b.2.)<br />

I.A.4.b.3.)<br />

I.A.4.c.<br />

I.A.4.1.)<br />

I.A.4.c.2.)<br />

I.A.4.d.<br />

BERIT HOLM JAKOBSEN #660<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 11 september 1978 i Haderslev.<br />

MAIKEN HOLM JAKOBSEN #661<br />

født den 10. oktober 1979 i Haderslev.<br />

BIRTHE MERETHE RISAGER #662<br />

født den 24. maj 1956, Salling mark, Salling sogn, Slet Herred. Gift i Kettrup<br />

kirke den 16. december 1977 med<br />

PER KOLD KRISTIANSEN #663<br />

maskinstationsindehaver, født den 11 november 1954 i Aalborg, som søn af<br />

afdelingsleder Aage Gunner Kristiansen og, hustru Inga Kold.<br />

Bosat: Trekronervej 527, 9690 Fjerritslev.<br />

Birthe Merethe Risager tog Hf-eksamen og senere handelsskoleeksamen i<br />

årene 1977-78. l dag virker hun som medhjælpende hustru.<br />

Per Kold Kristiansen aftjente sin ,værnepligt omkring året 1973. Han købte<br />

som 17-årig halvpart i en maskinstation, som han fortsat driver sammen med<br />

sin hustru.<br />

KIM KOLD KRISTIANSEN #666<br />

født den 16. marts 1976 på Brovst sygehus.<br />

MADS KOLD KRISTIANSEN #667<br />

født den 4. november 1981 på Brovst sygehus.<br />

KARSTEN HOLM RISAGER #668<br />

født den 18. januar 1958 i Næsborg sogn. Efter endt realeksamen var han l år<br />

på handelsskole. Derefter kom han i lære og blev udlært som lagerekspedient<br />

i autobranchen. Han arbejder nu som chauffør.<br />

Bosat: Øslev Byvej 6, 9690 Fjerritslev.<br />

Side 43


I.A.5.<br />

I.A.5.a.<br />

I.A.5.b.<br />

I.A.5.c.<br />

MARY ANNA STEFFENSEN #372<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 2. november 1926 i Haverslev Vang. Gift i Haverslev kirke den 12.<br />

juli 1947 med<br />

MORTEN SKOV #669<br />

gårdejer, født i Ollerup den 14. april 1919. Søn af gårdejer Peder Skov Larsen,<br />

Ringsbjerg, Ollerup og hustru Marie Madsen.<br />

Bosat: “Ringsbjervej”, Svendborgvej 106, 5262 Ollerup.<br />

Efter realeksamen kom Mary Anna Steffensen på husholdningsskole og blev<br />

ved giftermålet med gårdejer Morten Skov hjemmearbejdende husmoder.<br />

Morten Skov gik i friskole, og efter denne kom han på efterskole. Siden havde<br />

han ophold på gymnastikhøjskole og landbrugsskole. Derefter blev han<br />

forpagter af fødegården “Ringsbjerg” og senere ejer af samme. Han har<br />

igennem arene bl.a. været formand for friskolen, Brugsforeningen,<br />

børnehjemmet “Brandts Minde”, vandværket og er desuden medlem af<br />

menighedsrådet, og han har været kirkesanger og kirkeværge i 30 år.<br />

Familien på hans fædrene side hed oprindeligt SKOV LARSEN, men navnet<br />

Larsen blev slettet i 1964, da det ikke havde været brugt i 2 slægtled.<br />

LENE SKOV #672<br />

født den 8. maj 1948 i Svendborg, adjunkt, cand. mag.<br />

Bosat: Haraldsgade 25, 4. th., 2200 København N.<br />

KIRSTEN MARIE SKOV #673<br />

født den 25. marts 1950 i Ollerup. Gift med<br />

JENS HAGEDORN THOMSEN #677<br />

lærer.<br />

Bosat: Byvejen 75, Gummerup, 5620 Glamsbjerg.<br />

PEDER SKOV #674<br />

født den 5. maj 1952 i Ollerup, driftsleder, gift med<br />

BENTE STYRBÆK LARSEN #678<br />

sygeplejerske.<br />

Bosat: Nørremarksvej 14, 5762 Vester Skerninge.<br />

Side 44


I.A.5.d.<br />

I.A.5.e.<br />

I.A.6.<br />

I.A.6.a.<br />

I.A.6.b.<br />

I.A.6.c.<br />

ANDREAS SKOV #675<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den l. oktober 1953 i Ollerup. Han er elektrikeruddannet, 1974, elingeniør<br />

1979. Afdelingsleder i Det Danske Stålvalseværk A/S, 1982.<br />

Bosat: Lærkestien 4, 3300 Frederiksværk.<br />

THOMAS SKOV #676<br />

født den 13. november 1956 i Ollerup.<br />

Bosat: “Ringsbjerg”, Svendborgvej 106, 5262 Ollerup.<br />

ELSE STEFFENSEN #373<br />

født den 10 august 1928 i Haverslev Vang. Gift i Haverslev kirke den l. januar<br />

1949 med<br />

CHRISTIAN MALGAARD HANSEN #679<br />

købmand, født i Moseby den 7. februar 1922.<br />

Bosat: Holmsøvej 19, Haverslev 9690 Fjerritslev.<br />

LISBETH MALGAARD HANSEN #680<br />

født den 16. september 1949 i Viborg. Bosat i Holstebro.<br />

BIRGIT MALGAARD HANSEN #681<br />

født den 15. maj 1951 i Haverslev.<br />

Gift med<br />

GERT GRAS #698<br />

Ægteparret er bosat i Tyskland.<br />

INGER MALGAARD HANSEN #682<br />

født den 25. august 1955 i Haverslev.<br />

Side 45


I.A.6.d.<br />

I.B.<br />

I.B.1<br />

I.B.1.a.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

HANNE MALGAARD HANSEN #683<br />

født den 18. januar 1961 i Haverslev.<br />

MAREN KRAGH #21<br />

født den 22. marts 1890 i Haverslev. Død den 28. februar 1929 i Ajstrup sogn.<br />

Hun blev gift den 19. september 1922 i Haverslev med<br />

VALDEMAR SKIFTER SKRIVER #374<br />

ungkarl og gårdejer fra Ørsted Mark, Hvilsager sogn, søn af gårdmand<br />

Rasmus Jacobsen Skriver og hustru Ane Sofie Marie.<br />

Maren <strong>Kragh</strong> døde på gården Sindholt og blev begravet på Haverslev<br />

kirkegård.<br />

ANDERS CHRISTIAN SKRIVER #375<br />

født den 24. maj 1923 i Hvilsager i Mørke sogn. Søn af Maren <strong>Kragh</strong> og<br />

ejendomshandler Valdemar Skifter Skriver. Gift i New. York den 31.<br />

december 1960 med<br />

HILDA CHRISTINE EBSEN #686<br />

født i Åbenrå den 20. februar 1936. Datter af maskinmester Jacob Ebsen og<br />

hustru Ella Anna Maria Damm.<br />

Bosat: Stejlbjergvej 13, Bredballestrand, 7100 Vejle.<br />

Anders Christian Skriver gik i skole i Århus, og efter endt skolegang tog han<br />

ud at sejle. Han tog styrmandseksamen fra Fanø Navigationsskole i 1951, og<br />

i 1953 skibsførereksamen sammesteds. Efter at have sejlet en del år som<br />

styrmand og <strong>over</strong>styrmand, blev han udnævnt til skibsfører i 1967. Han er<br />

stadig aktiv i udenrigsfart.<br />

Hilda Christine Ebsen gik i skole på Åbenrå Statsskole. Hun blev udnævnt<br />

som fotograf i 1955, og blev siden ansat i et handelsfirma i Sydvestafrika i 4<br />

år. Uddannelse i sprog.<br />

KAREN SKRIVER #689<br />

født den 10. april 1962 i Sct. Nicolai sogn i Vejle.<br />

Bosat: Vardevej 76 C, II, t,., 7100 Vejle.<br />

Karen Skriver har afsluttet 10. klasse på folkeskolen i Bredballe, hvorpå hun<br />

tog Hf-eksamen i 1981. Hun var derefter 3 måneder i USA, hvor hun<br />

underviste i sejlsport. Derpå var hun 3 måneder i Østrig som au-pair pige, men<br />

Side 46


I.C.<br />

I.C.1.<br />

l.C.1.a.<br />

I.C.1.a.l)<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

læste samtidig tysk og Musik ved universitetet i Wien. Den 31. december<br />

1983 vil hun påbegynde en shippinguddannelse i København.<br />

Af almindelige fritidsaktiviteter igennem hele hendes skoletid kan nævnes<br />

sejlsport, hvilken hun har dyrket siden hun var 11 år gammel; derforuden<br />

spejder, hvor hun har været tropsassistent og leder for seniorspejderne - i alt<br />

4 år - elevrådsmedlem 2 år i folkeskolen og andre 2 år elevrådsrepræsentant<br />

på gymnasiet. Desuden har hun sunget og været medlem af et kirkekor 3 år<br />

i Vejle.<br />

PEDER CHRISTENSEN KRAGH #10<br />

født den 15. september 1891. Død i 1972. Gift med<br />

MATHILDE MADSEN #55<br />

død i 1968. Hun var datter af arbejdsmand Mads Kresten Madsen og hustru<br />

Kathrine Madsen.<br />

SVEND AAGE KRAGH #56<br />

født den 23. februar 1928, tidligere cykelhandler. Gift med<br />

KIRSTEN HINTZE #376<br />

født den 4. marts 1932. Død den 18. september 1981. Datter af dommer Knud<br />

Hintze og hustru Johanne Sophie Rasmussen - sidstnævnte født den 25. marts<br />

1899.<br />

Bosat: Fischersgade 26, 9670 Løgstør.<br />

BERIT HINTZE #377<br />

født den 24. februar 1958 i Løgstør. Gift med<br />

KAJ ERIK LARSEN #378<br />

specialarbejder.<br />

Bosat: Fredensgade 4, 9670 Løgstør.<br />

Berit Hintze tog Hf-eksamen i 1976.<br />

JIMMI HINTZE LARSEN #379<br />

født den 16. august 1976 i Løgstør.<br />

Side 47


I.C.l.a.2<br />

I.D.<br />

I.E.<br />

I.E.l.<br />

STINA HINTZE LARSEN #380<br />

født den 30. november 1979.<br />

PEDER CLEMEN KRAGH #11<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 24. januar 1893 i Haverslev. Død på Aalborg sygehus den 15. marts<br />

1964. Konfirmeret i Haverslev kirke 1907. Gift i Pårup den 28. april 1929 med<br />

PETRA JØRGENSEN #57<br />

født i Pårup sogn den 17. maj 1903. Datter af gårdejer Hans Jørgensen og<br />

hustru Maren Hansine Rasmussen.<br />

Petra Jørgensen er død i Fjerritslev den 7. november 1980.<br />

KARIN MARY KRAGH #12<br />

født på ”Vangaard” den 2. maj 1895 i Haverslev sogn. Gift med<br />

JENS CHRISTIAN JENSEN SVENSTRUP #58<br />

murer, født i Haverslev den 21. februar 1895. Søn af husmand Niels Jensen<br />

Svenstrup og hustru Ane Kirstine Larsen.<br />

Bosat: Aggersundvej 59, Aagaardsmark, 9690 Fjerritslev.<br />

ANNA EMILIE SVENSTRUP #59<br />

født i Bøjstrup den 11. august 1923. Viceskoleinspektør. Gift i Kettrup den<br />

9. juli 1949 med<br />

HOLGER ANDERSEN #383<br />

direktør, født i Thisted den 12. november 1926. Søn af slagtermester Anton<br />

Andersen og hustru Amelia Pedersen.<br />

Bosat: Thorstedvej 41, 7700 Thisted.<br />

Anna Emilie Svenstrup gik 7 år i skole i Kettrup og tog lærereksamen fra<br />

Ranum. Ansat som lærer i Råslev, Løgstør og Tingstrup siden 1950. Hun blev<br />

ansat som viceskoleinspektør den 1. august 1964 ved Tingstrup Skole, Thisted<br />

Kommune.<br />

Holger Andersen gik i Thisted Borgerskole i 8 år. Han kom derefter i<br />

slagterlære i 1940-45. Slagtersvend indtil 1960, hvorpå han blev ansat som<br />

assurandør i Nye Danske. Han startede sin egen virksomhed i 1974,<br />

HOLGER ANDERSEN ApS. Desuden kan det oplyses, at han købte en<br />

ejendom i 1949, og at han var soldat i Viborg i 1947.<br />

Side 48


I.E.l.a.<br />

I.E.l.a.1)<br />

I.E.l.a.2)<br />

I.E.l.b.<br />

I.E.2.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

JENS ANTON SVENSTRUP ANDERSEN #386<br />

født den 12. november 1953 i Thisted. Arkitekt. Gift i Thisted den 28. juni<br />

1980 med<br />

GERDA RISGAARD BRUHN #387<br />

sygeplejerske, født i Thisted den 2. februar 1955. Datter af direktør Egon<br />

Hyldahl Bruhn og hustru Grete Risgaard Frederiksen.<br />

Bosat: Tingstrupvej 27, 7700 Thisted.<br />

Jens Andersen tog efter folkeskolen, teknisk forberedelseseksamen 1969,<br />

realeksamen 1972, svendebrev som tømrer 1975, bygningskonstruktør BTH<br />

fra Byggeteknisk Højskole i Horsens den 1. januar 1979, militærtjeneste ved<br />

civilforsvaret 1979, ansat hos arkitektfirma 1979-80. Ansat i tømrer- og<br />

snedkerfirma som tilsynsførende konduktør samt beregnings- og<br />

tegningsarbejder fra 1980.<br />

Gerda Risgaard Bruhn Gennemgik folkeskolen og tog realeksamen i 1972.<br />

Hun blev uddannet sygeplejerske i 1976. Siden har hun arbejdet ved Horsens<br />

og Thisted sygehuse.<br />

MARIA BRUHN ANDERSEN #390<br />

født den 27. oktober 1978 i Horsens.<br />

THOMAS BRUHN ANDERSEN #391<br />

født den 18. juni 1981 i Thisted.<br />

KNUD SVENSTRUP ANDERSEN #392<br />

født den 8. januar 1963 i Thisted, skoleelev. Han bor hjemme.<br />

CHRISTIAN KRAGH SVENSTRUP #60<br />

født i Kettrup den 15. november 1924. Gårdejer og ugift.<br />

Bosat: Aggersundvej 159, Aagaardsmark, 9690 Fjerritslev.<br />

Christian <strong>Kragh</strong> Svenstrup gik i skole i Kettrup i 7 år. Efter endt skolegang<br />

havde han plads ved landbruget. Endvidere har han været 5 måneder på<br />

Vallekilde Højskole samt 9 måneder på Korinth Højskole på Fyn. Sin værnepligt<br />

aftjente han på Sjælland og lå bl.a. i Værløse og i Lundtofte. Han har været<br />

hjemme siden som karl på ejendommen, som han senere forpagtede og siden<br />

hen <strong>over</strong>tog helt. Desuden medlem af bestyrelsen for mejeriet.<br />

Side 49


I.E.3.<br />

I.E.3.a.<br />

I.E.3.b.<br />

I.E.4.<br />

KAREN SVENSTRUP #61<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født i Kettrup sogn den 27. august 1926. Gift i Kettrup kirke den 13. marts<br />

1955 med<br />

SVEND PETERSEN #395<br />

revalideringskonsulent, afdelingsleder, født den 16. oktober 1914 på<br />

Rigshospitalet. Søn af postbud Peter Kristian Petersen og Anna Marie Olsen.<br />

Karen Svenstrup var efter endt skolegang i huset. Desuden en tid økonoma<br />

på Sølager, Hundested/Lynæs.<br />

OLE SVENSTRUP PETERSEN #396<br />

født den 18. februar 1958 i Hundested.<br />

POUL SVENSTRUP PETERSEN #397<br />

født den 7. maj 1960 i Hundested.<br />

ELSA SVENSTRUP #62<br />

født i Aagaard den 19. marts 1930. Gift i København den 6. juni 1953 med<br />

BENDT ERNST EKSTEEN KRISTENSEN #400<br />

gårdejer, født i København den 20. maj 1926. Søn af organist ved Tåstrup<br />

Nykirke, Johannes Kristensen og hustru Astrid Nathalie Konstance Eksteen.<br />

Bosat: Thisted Landevej 222, Birkelse, 9440 Aabybro.<br />

Elsa Svenstrup gik i skole på Kettrup skole samt på realskolen i Thisted og var<br />

i huset hos amtslægen i Thisted. Sygeplejerskeelev på Kommunehospitalet<br />

1953. Boede i Glostrup et par år og 5 år på New Zeeland. Siden 1966 har hun<br />

været sygeplejerske i Brovst.<br />

Bendt Ernst Eksteen Kristensens skolegang var 7 år på Tåstrup Borgerskole.<br />

Uddannet møbelsnedker i 1945. Han rejste så til Sverige i 1 år, derefter til<br />

Canada - også i 1 år. Havde da i en periode arbejde som snedker i Glostrup.<br />

Rejste så til New Zeeland, hvor han opholdt sig med familien i 5 år. Købte<br />

ejendom Han har været i bestyrelsen for brugs- og foderstofforeningen.<br />

Stævningsmand i området, hvor han bor. Vagtmester ved kriminalretten i<br />

Aalborg.<br />

Side 50


I.E.4.a.<br />

I.E.4.a.1)<br />

I.E.5.<br />

FINN KRISTENSEN #403<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født i Glostrup den 17. august 1954, mekaniker, gift med<br />

ELLEN MARGRETHE JUNGERSEN #404<br />

født i Birkelse den 24. august 1958. Datter af gårdejer Peder Jungersen og<br />

hustru Else Larsen.<br />

MONA KRISTENSEN #407<br />

født den 25. maj 1981 i Brovst.<br />

IDA MARIE SVENSTRUP #63<br />

født på Aagaards mark den 17. april 1935 i Kettrup sogn, lærer. Gift i<br />

Kettrup kirke, Kettrup sogn, den 5. april 1958 med<br />

KAI KNUDSEN #408<br />

skoleinspektør,<br />

født i Vejgaard sogn den 5. april 1936. Søn af skibstømrer Niels Peter<br />

Knudsen og hustru Anna Alfrida Christensen.<br />

Bosat: Dalen 16, 3390 Hundested.<br />

Ida Marie Svenstrup havde sin første skolegang i Kettrup skole fra 1942-48.<br />

Fra 1948-51 Fjerritslev Realskole, hvor hun tog realeksamen. Studentereksamen<br />

fra Thisted Gymnasium - nysproglig linje, 1954. Lærereksamen fra Ranum<br />

Statsseminarium i 1957. Ansat i Hundested samme år. Flyttede i 1970 med til<br />

den nye skole, da denne blev bygget. Har siden 1974 ledet udvekslingsture til<br />

Manchester med skoleelever.<br />

Strøtanker om mit hjem<br />

af Ida Marie Knudsen, født Svenstrup. Hundested, søndag den 28. februar<br />

1982.<br />

”Ved nærmere eftertanke finder jeg det vanskeligt at skrive om mit hjem. Der<br />

er 3 muligheder: de nøgne kendsgerninger, strøtanker, eller en bog. Bogen er<br />

urealistisk, kendsgerningerne har I, altså er der strøtankerne tilbage, og de er<br />

nok ingenting værd i denne sammenhæng, men jeg kan forsøge og giver<br />

samtidig en HELHJERTET tilladelse til at “arkivere det lodret” (i papirkurven.<br />

Jeg blev født i 1935, så mine første reelle minder er fra begyndelsen af<br />

fyrrerne. Min mor, Karin Mary <strong>Kragh</strong>, var svagelig og kunne derfor ikke tage<br />

“tunge tag”. Han var et fint menneske, meget stilfærdig og blid. Hendes sind<br />

var i min første barndom meget grublende og mørkt. Det ændrede sig dog med<br />

Side 51


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

årene, og hendes sind ble, langt lysere og gladere de sidste 20 år af hendes liv.<br />

Mor bestemte alle detaljer i hjemmet, uden at far fik mistanke om det. Kun det<br />

økonomiske holdt hun sig respektfuldt på afstand af. Mor var næsten aldrig<br />

vred, men hun led lidt af “den <strong>Kragh</strong>ske surhed”. Næsten alle mors søskende<br />

og de fleste fætre og kusiner på mors side lider og led under den - eller rettere:<br />

vore omgivelser lider. Vi bliver inderligt møgeutilfredse med vore nærmeste<br />

omgivelser. Hvis i skal sige noget, bliver det arrige vris, men helst tier ,i<br />

bomstille. Og det er de andres skyld, for vi bliver ikke retfærdigt behandlet<br />

osv. osv. Tilstanden varer fra nogle timer til flere dage, og ret beset er<br />

årsagerne oftest de rene bagateller. Jeg selv er vistnok efterhånden ret god<br />

til at tage det i opløbet, men dette karakteristiske familietræk er også hos mig<br />

ganske tydeligt. Men vi bliver som omtalt sjældent virkeligt vrede. En typisk<br />

<strong>Kragh</strong> skælder ikke ud.<br />

Min mor var det mest pinligt ordentlige menneske, jeg har kendt. Jeg har aldrig<br />

set hende med en plet på tøjet eller med snavsede hænder. Jeg husker engang,<br />

hvor jeg gik på seminariet og havde husgerning. Om lørdagen spildte jeg på<br />

komfuret og tørrede omgående op, idet jeg fortalte mor, at vi havde lært den<br />

regel, at det var nemmest at tørre det op med det samme. Mor tyggede længe<br />

på det, så kom det stilfærdigt: “jeg synes, det er nemmere at lade være med<br />

at spilde”. Jeg vil ikke sige, at “den sad”, for det var ikke meningen med den<br />

bemærkning. Det var en tør konstatering, men i samme øjeblik bemærkningen<br />

faldt, vidste jeg, at MOR SPILDTE ALDRIG EN DRÅBE.<br />

Efter min opfattelse tog far sig af det grove i opdragelsen, mens mor klarede<br />

de finere nuancer.<br />

Altså: Den, der ikke vil høre, må føle (far). (Han slog mig aldrig. Det var i<br />

<strong>over</strong>ført betydning).<br />

Den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden (far).<br />

Der er mere mellem himmel og jord ... (mor).<br />

Ikke en fugl falder til jorden ... (mor).<br />

Du må ikke stjæle (far).<br />

Ær din far og mor (mor).<br />

Pas tiden (far).<br />

Inge krogveje i tanke eller gerning (far).<br />

Ingen børn uden for ægteskabet (!!) (far) osv. osv.<br />

Far klarede kroppen, mor sjælen.<br />

Min far - JENS CHRISTIAN JENSEN SVENSTRUP - var utrolig. At sige at<br />

han var “en levende ånd”, ville være århundredets underdrivelse. Han var<br />

spillende fantasifuld og tog min ånd med sig på fantastiske rejser gennem tid<br />

og rum. Han vidste meget, men ja ikke noget sammenlignet med folk, der har<br />

studeret ting og sager.<br />

Nej , hans viden var af en anden slags. HAN GJORDE SIG TANKER. Han<br />

læste, hvad han kom i nærheden af. Et eksempel: en avisartikel beskæftigede<br />

sig med Ramses den Anden. Resten var denne flyvske fantasi, der byggede<br />

ovenpå. Starten lød: “Ida, hvad tror du egentlig Ramses havde i tankerne da<br />

og så i løbet af ganske kort tid var vi i Ægypten på den tid. Vi tænkte ikke mere<br />

som to mennesker, der sad på hver sin trebenede malkeskammel og skrællede<br />

kartofler.<br />

Side 52


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Mor spurgte aldrig, hvorfor vi var så længe om de kartofler. Hun havde ikke<br />

noget imod historie eller nulevende personer, men hvis det var personer fra<br />

biblen, der holdt for, var hun bekymret <strong>over</strong> os. Far betvivlede for øvrigt aldrig,<br />

at jeg vidste, hvad han snakkede om. Jeg havde jo studeret og måtte vel kende<br />

min historie og litteraturen!!<br />

Dansk og nordisk litteratur, især det, der var skrevet på vers, fyldte en stor del<br />

af min barndom. Far og mor gik i klasse sammen i den toklassede skole i<br />

Haverslev hos lærer Rønnø. Han må have været et fantastisk dygtigt menneske.<br />

Så længe jeg boede hjemme, dvs. til jeg havde taget min realeksamen, kunne<br />

far hjælpe mig med regnestykkerne og mor med de danske stile. Det er godt<br />

klaret med 7 års skolegang halvtreds år tidligere. Samme lærer havde ,akt<br />

deres glæde ved poesi så grundigt, at de selv i de sidste år, mor levede, kunne<br />

citere digte og sange, som de ikke havde hørt siden skolegangen. Det skete<br />

ved fælles hjælp, som regel ved måltiderne, og ville en linje ikke “manifestere”<br />

sig, ja så kom det måske dagen efter. Den af dem, der var kommet i tanker<br />

om det, sagde linjen, ikke hele digtet. Det skete helt uden triumf, kun med dyb<br />

glæde <strong>over</strong>, at digtet nu var fuldendt.<br />

Også digterne og forfatterne, altså litteraturhistorien, var de godt hjemme i.<br />

I det hele taget fandt jeg senere hen, at kulturlivet på landet var langt mere<br />

levende end i byerne. På landet måtte man selv sørge for at fremskaffe<br />

mennesker, der kunne holde foredrag om ting, de var hjemme i, og selvfølgelig<br />

kom unge og gamle og hørte om Gustav Wied, hvis de ikke havde en ganske<br />

særlig undskyldning for at udeblive.<br />

En anden ganske speciel ting med far må også nævnes. Hans mange, skøre,<br />

skægge, burleske, højtidelige eller yndefulde faste vendinger. Ingen andre<br />

brugte disse vendinger. Ingen, heller ikke far, der nærmest tog det ilde op, hvis<br />

vi nævnede det, kunne regne ud, hvor udtrykkene stammede fra. Det må være<br />

lyde, der har behaget hans øre. Lyde som så kom ubevidst til ham ved<br />

bestemte lejligheder og stemninger: En hest, der i kådhed trådte <strong>over</strong> skaglen,<br />

fremkaldte omgående et vredt: KALDÆERNES HØJSLUFLØJS! Mystisk.<br />

Kaldæerne ved vi jo nok, hvad er, men resten! En mørk sky, der trækker op<br />

fra øst en efterårsdag. Et pludseligt hidsigt vindstød i de nøgne træer: OG<br />

UDE STORMEN TRUER - sagt med dyb højtidelig Poul Reumert-røst. Det<br />

gav en gysende uhygge langs rygraden, men også en ubestemt glæde ved, at<br />

vi havde huset og far og mor. Stormen truede altså andre, ikke mig. Far havde<br />

i hundredvis af den slags. - Åh ja, der var drama i luften omkring min far, - og<br />

hele tiden sørgede mor for at holde ham tøjret i forklædesnorene, så han ikke<br />

lettede helt.<br />

Mor rystede noget på hovedet af hans mange tillidshverv - han havde utallige<br />

- og det er håbløst at nævne dem, men sogneråd og slagteribestyrelsen var nok<br />

de to, der tog mest tid - men mor var alligevel stolt af ha.. Det var en svær<br />

indrømmelse, for man måtte ikke vise, at man var stolt <strong>over</strong> sig og sine, mente<br />

mor. Hun kom dog til at røbe det med stoltheden, engang vi var alene, og jeg<br />

kunne se, hun bagefter var lidt rystet <strong>over</strong> sin egen letfærdighed. Mor var<br />

simpelt hen sød!”<br />

Kai Knudsen havde sin skolegang først på Vejgaard Vestre Skole og siden<br />

Vejgaard Østre Skole i årene 1943-53. Realeksamen i året 1953. Ophold på<br />

Ranum Statsseminarium 1953-57. Lærereksamen 1957. Militærtjeneste i<br />

Livgarden l. september til 31. december 1958. Folkeskolelærer i Hundested<br />

fra den l. januar 1959. 1963- 66 leder af Hundested kommunale Aftenskole.<br />

Side 53


I.E.5.a.<br />

I.E.5.b.<br />

I.E.5.c.<br />

I.F.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Fra den l. august 1967 til den l. april 1970 viceskoleinspektør ved Hundested<br />

skole. l. april 1970 udnævnt til skoleinspektør ved Lerbjergskolen, Hundested.<br />

l. januar 1977 udnævnt til ledende skoleinspektør i Hundested Kommune.<br />

1964-68 bestyrelsesmedlem i Hundested Idrætsforening og Hundested<br />

Sportsunion. 1972-81 bestyrelsesmedlem i Hundested Idrætsklub - sammesteds,<br />

sekretær i årene 1972-74, og i årene 1974-78 formand for samme. Siden 1981<br />

kasserer i Hundested Idrætsklub.<br />

PETER SVENSTRUP KNUDSEN #411<br />

født den 8. januar 1959. Studerende. Ugift. Bor hjemme.<br />

ANNE TRINE KNUDSEN #412<br />

født den 26. juli 1960 i Hundested. Studerende. Ugift.<br />

Bosat: Nørregade 79 A, 3390 Hundested.<br />

LARS SVENSTRUP KNUDSEN #413<br />

født den 30.4.1969 i København. Død samme dag.<br />

CHRISTIAN VALDEMAR KRAGH #13<br />

født på Vanggaard den 27. august 1896 i Haverslev sogn. Død i maj 1938.<br />

Begravet på Jetsmark kirkegård. Gift i Aaby kirke 1933 med<br />

KARLA BRANSAGER SØRENSEN #64<br />

født i Jetsmark den 24. juni 1901, Jetsmark sogn. Datter af landmand Søren<br />

Christian Sørensen og hustru Maren Kirstine Kristensen.<br />

Bosat: Trekronervej 293, Bonderup, 9690 Fjerritslev.<br />

Christian Valdemar <strong>Kragh</strong> ejede ved giftermålet i 1933 Enggaarden Kaas. Da<br />

han døde i 1938, drev enken gården videre ved hjælp af en bestyrer, indtil han<br />

solgte den i 1942.<br />

Derpå købte hun en mindre ejendom i Pandrup, som hun også drev ved hjælp<br />

af en bestyrer. Så byttede hun efter nogle år med Klitgården i Fjerritslev, som<br />

hun drev i 9 år. Så byttedes der gårde på ny, og da blev det til en gård i<br />

Bonderup, hvor hun nu har boet i 26 år.<br />

Karla Sørensen har efter endt skolegang bl.a. været sygeplejeelev i Aalborg,<br />

haft ophold på Nr. Nissum Højskole, været ansat i en menighedsbørnehave<br />

som medhjælper på Amager, haft pladser i større husholdninger og ikke mindst<br />

været en ferm kokkepige i huset hos kunstmaler Mourier-Petersen og familie.<br />

Side 54


I.F.1.<br />

I.F.2.<br />

I.F.2.a.<br />

I.F.2.b.<br />

I.G.<br />

I.H.<br />

ARNE KRAGH #65<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den l. maj 1934 i Jetsmark.<br />

Bosat: Trekronervej 293, Bonderup, 9690 Fjerritslev.<br />

TAGE KRAGH #66<br />

født den 5. april 1939 i Jetsmark. Gift med<br />

LISSY HØJEN #416<br />

født den 27. juli 1942 i Snæbum. De er begge revisorer<br />

Bosat: Irisvej 13, 9440 Aabybro.<br />

JENS OLE KRAGH #417<br />

født den 28. februar 1969 i Aabybro.<br />

TORBEN KRAGH #418<br />

født den 20. maj 1975 i Aabybro.<br />

CARL FREDERIK SOFUS KRAGH #14<br />

født den 22. juni 1898 og død de. 8. juli samme år.<br />

ANNA RIGMOR KRAGH #15<br />

født på Vanggaard den 29. maj 1899, Haverslev sogn, Øster Han Herred. Gift<br />

i Haverslev kirke den 18. maj 1926 med<br />

PEDER MYRUP #67<br />

landmand, født i Lild sogn, Vester Han Herred, den 4. juli 1895. Død i Amtoft<br />

den 17. marts 1977. Søn af husmand Kristian Bliksted Pedersen og hustru<br />

Bolette Marie Jakobsen. Peder Myrup fik slettet navnet Pedersen i 1973.<br />

Bosat: Arupvej 5, 7742 Vanløse.<br />

Peder Myrup gik i Glæde skole. Senere på Borris Landbrugsskole. Infanterist<br />

under l. Verdenskrig. Han har tjent forskellige steder ved landbruget. I 1926<br />

købte han landejendommen Arupvej 5. Han ofrede sig mest for hjemmet.<br />

Endvidere var han i bestyrelsen for et par foreninger. Han sad bl.a. i Vesløs<br />

Side 55


I.H.1.<br />

I.H.2.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Valgmenighed, som familien var stærkt knyttet til. Efter en lungebetændelse<br />

og årebetændelse var der ikke så mange kræfter tilbage. Peder Myrup og<br />

hustruen solgte dyrene, men blev boende på ejendommen, og lejede jorden ud.<br />

De sidste år var der ikke mange kræfter i behold, men Peder Myrup var<br />

åndsfri til det sidste.<br />

Anna Rigmor <strong>Kragh</strong> om sig selv: “Min skolegang var i Haverslev skole, en toklasses<br />

skole, hvor l. og 2. klasse en dag og 4. og 5. klasse en anden dag. Vi<br />

var ca. 80 børn de første år og kun én lærer Rønnø, senere fik vi en lærerinde<br />

til hjælp. Vor skolevej var lang. Det tog en ½ time, og det var altid på gåben.<br />

Vi forsømte næsten aldrig. Vi var altid glade for at komme i skole.<br />

Jeg har haft forskellige pladser hos pastoren i Romdrup og pastor Andersen<br />

i Væhr og som husjomfru på Brændstrupgaard. Jeg har været på Roskilde<br />

Højskole. I bestyrelsen for valgmenigheden i Vesløs. Som hustru har jeg<br />

været hjemme og passet hjem og børn, og hjulpet i marken om sommeren og<br />

ved tærskningen om vinteren.<br />

Jeg var hjemme på Vanggaard, til jeg var 18 år. Vi var 12 søskende, hvoraf<br />

de 2 ældste piger var halvsøstre, hvis moder, var min moster. Vi var 3 piger,<br />

der hjalp hinanden. Det gav en masse arbejde at være så mange. Vi fik lært<br />

at vaske, stryge, bage i stor ovn, brygge øl, slagte gris, får og ænder. Vi havde<br />

en stor have, som også blev holdt. Om sommeren var vi med i marken, og det<br />

var vi pigers arbejde at malke, passe høns og vaske transportspande. Men vi<br />

fik også lov til at være med til gymnastik, dans og møder. Først var det<br />

afholdsforeningen, siden gik det <strong>over</strong> til ungdomsforeningen, og der havde vi<br />

mange skønne timer.<br />

Var vi til dans, var det hele natten, og når vi kom hjem, gik vi ud at malke. Da<br />

jeg var 15 år, malkede jeg mine 7-8 køer hver gang, men jeg følte aldrig<br />

arbejdet som en byrde. Jeg har været glad for, at jeg havde gode kræfter og<br />

elsker den dag i dag, at komme lidt ud at arbejde i haven, men gigten har sat<br />

sig i knæene.”<br />

AASE KRAGH MYRUP #68<br />

født den 30. august i Amtoft, Arup sogn 1930. Forstander.<br />

Bosat: Østergade 75, 8370 Hadsten.<br />

Aase <strong>Kragh</strong> Myrup tog husholdningslærereksamen fra “Ankerhus” i 1954.<br />

Askov Højskole, 1954-55. Struer Husholdningsskole, 1955-73.<br />

Videreuddannelse ved Århus Universitets specialkursus i husholdning, 1968-<br />

69 på ernæringslinjen og 1974-75 på økonomilinjen. Forstander på Hadsten<br />

Husholdningsskole fra den l. januar 1976.<br />

OLAV KRAGH MYRUP #69<br />

født den 26. oktober 1934 i Arup sogn. Husmand.<br />

Bosat: Rud Kirkevej 50, Trustrup, 8900 Randers.<br />

Side 56


I.J.<br />

I.K.<br />

I.K.1.<br />

OSKAR FREDERIK KRAGH #16<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 24. april 1901 på Vanggaard i Haverslev. Konfirmeret i Haverslev<br />

i 1915. Død den 4. september 1942. Gift med<br />

DAGMAR #54<br />

Der var ingen børn i ægteskabet. Yderligere oplysninger har det ikke været<br />

muligt at indhente.<br />

ANNA HEDVIG KRAGH #17<br />

født den 23. maj 1903 på Vanggaard i Haverslev sogn. Gift med<br />

FREDE JENSEN #70<br />

gårdejer, født på Damgaard den 16. juli 1899. Død i Fjerritslev den l. juli 1978.<br />

Søn af gårdejer Berthel Jensen og hustru Grethe Larsen.<br />

Bosat: Aldrupvej 86, 9690 Fjerritslev.<br />

Anna Hedvig <strong>Kragh</strong> gik i skole i Haverslev i 7 år. Så var hun en tid hjemme<br />

hos forældrene, hvor hun hjalp til. Siden da havde hun plads i huset i såvel<br />

Hjallerup samt i hjemmet igen inden giftermålet. Desuden har hun haft ophold<br />

på Roskilde Højskole.<br />

Hobby: Kryds og tværs og håndarbejde.<br />

Frede Jensen kom efter endt almindelig skolegang 16 år gammel ud at tjene<br />

på Holmeagergaard samt senere til Ringe på Fyn. Højskoleophold på Vestbirk<br />

Højskole. Han fik så atter plads ved landbruget og i 1927 <strong>over</strong>tog han sit<br />

fødehjem, som i dag for længst er <strong>over</strong>taget af sønnen. Hvilket betyder, at den<br />

nu drives af 7. generation. Frede Jensen var formand for Venstre i<br />

Fjerritslevskredsen samt ivrig jæger.<br />

BENT KRAGH JENSEN #71<br />

født den 10. februar 1929 i Kollerup sogn. Gift den l. november 1954 i Nr.<br />

Sundby med<br />

KARIN MARIE HANSEN #423<br />

født i Løgsted ved Løgstør den 31. december 1922. Datter af gårdejer Anders<br />

Kristian Hansen Andersen og hustru Marie Jensen.<br />

Bosat: Holmagervej 15, 8831 Løgstør.<br />

Bent <strong>Kragh</strong> Jensen gik 7 år i skole i folkeskolen i Kollerup. I 1944 var han på<br />

ungdomsskole i Jebjerg og kom så ud at tjene i 1947- 48 ved Kollerup. I 1949<br />

rejste han til sin svigerfars gård for at tjene der. Han aftjente sin værnepligt<br />

i Viborg i 1950-51. På landbrugsskolen “Laulund”. Derefter var han hjemme<br />

Side 57


I.K.1.a.<br />

I.K.1.b.<br />

I.K.2.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

l år. Tjente så på Nørager i et ½ år. Juli 1962 <strong>over</strong>tog han konens fødegård<br />

Holmagergaard i Løgsted ved Løgstør, som han har drevet siden. Denne er<br />

på 65 tdr. land.<br />

Karin Marie Hansen gik 7 år i skole i folkeskolen i Løgsted. Så hjemme l år,<br />

hvorefter hun kom på Himmerlands Ungdomsskole i 5 måneder i 1938. I 1940-<br />

41 havde hun ophold på Hadsten Ungdomsskole. Siden var hun ung pige i huset<br />

i Sønderholm og senere på Askov. Herefter var hun hjemme til 1948, hvorpå<br />

hun rejste <strong>over</strong> til en broder, der er bosat i USA, hvor hun opholdt sig i 5<br />

måneder. Har siden været hjemme.<br />

Hobby: Madlavning.<br />

ANNA MARIA JENSEN #426<br />

født den 17. november 1955 i Løgsted. Gift med<br />

STEFFEN RICHARD FREDERIKSEN #427<br />

Bibliotekar.<br />

Bosat: Kirkegårdsvej 32, 2300 København S.<br />

OLAV JENSEN #428<br />

født den 2. januar 1958 i Løgsted. Gartner.<br />

Bosat: Åbyhøj.<br />

KAJ CHRISTIAN KRAGH JENSEN #72<br />

født den 22. august 1930 i Hingelbjerg, Kollerup sogn. Landmand. Gift den 10.<br />

marts 1957 i Fjerritslev med<br />

MAREN HOVE NIELSEN #429<br />

født den 7. marts 1937 i Hingelbjerg, Kollerup sogn. Datter af Anders Hove<br />

Nielsen og hustru Sigrid Nielsen.<br />

Bosat: Nørthorupvej 142, 9690 Fjerritslev.<br />

Kaj Kristian <strong>Kragh</strong> Jensen gik 7 år i skole i Kollerup. Kom så 5 måneder på<br />

Haubro Ungdomsskole. Han fik herpå en fodermesterplads i Stenild og var<br />

derefter en tid karl i Aars. I 1957 købte han selv en ejendom på 35 tdr. land.<br />

Hobby: Sprog.<br />

Maren Hove Nielsen gik også i skole i Kollerup i 7 år. Hun havde siden da<br />

forskellige pladser indtil giftermålet i 1957.<br />

Side 58


I.K.2.a.<br />

I.K.2.b.<br />

I.K.2.b.l.<br />

I.K.2.c.<br />

I.K.2.d.<br />

FINN JENSEN #432<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

mekaniker, født den 13. december 1957 i Fjerritslev.<br />

Bosat: Hjortdalsvej 144, 9690 Fjerritslev.<br />

JENS JAKOBSEN JENSEN #433<br />

født den 2. november 1959 i Nr. Thorup Hede, Hjortdal sogn. Bestyrer. Gift<br />

med<br />

LENE NIELSEN #434<br />

studerende, født den 21. marts 1960 i Gøttrup sogn. Datter af arbejdsmand<br />

Hjalmar Sigfried Nielsen og hustru Marie Thorhauge. Gift i Gøttrup den 14.<br />

marts 1981.<br />

Jens Jakobsen Jensen gik 7 år i Hjortdal Skole, dernæst yderligere 3 år i<br />

Fjerritslev, hvorfra han tog realeksamen. Erhvervsarbejde: Kørte for en<br />

maskinstation i sommerferier. Efter skolen karl i l år på “Damgaard” samt<br />

grundskoleophold på Try Landbrugsskole. På ny kørsel ved maskinstationen,<br />

så 1½ år som fodermester i Pandrup v. Mogens Hedegaard, ½ år som<br />

fodermester i Bepstrup ved Kristian Hold og nu bestyrer på ejendommen<br />

“Jægersminde” v. Hans Schmidt.<br />

Lene Jensen fik realeksamen fra Fjerritslev Skole. Siden ansat på et cafeteria<br />

i ½ år. I 1978 4 måneders ophold på Støvring Højskole, tog derpå Hf-eksamen<br />

fra Aalborg Katedralskole. Var så hjemmegående i l år. I 1982 tog hun HHeksamen<br />

fra Aars Handelsskole og forventer at begynde i dette år på Ranum<br />

Statsseminarium.<br />

DAN JENSEN #437<br />

født den 21. juni 1980 i Pandrup.<br />

Bosat: “Jægersminde”, Bygholmvejlevej 481, 9690 Fjerritslev.<br />

JYTTE KRAGH JENSEN #438<br />

født den 17. juli 1966 i Fjerritslev. Skoleelev.<br />

Bosat: Nørthorupvej 142, 9690 Fjerritslev.<br />

TINA KRAGH JENSEN #439<br />

født den 19. januar 1970 i Fjerritslev. Skoleelev.<br />

Side 59


I.K.3.<br />

I.K.3.a.<br />

I.K.4.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Bosat: Nørthorupvej 142, 9690 Fjerritslev.<br />

MARIE KRAGH JENSEN #73<br />

født i Hingelbjerg den 14. december 1932, Kollerup sogn. Gift i Løgstør den<br />

l. maj 1958 med<br />

GUDMUND HOVE NIELSEN #440<br />

gårdejer, født den 9. maj 1928 i Hingelbjerg, Kollerup sogn. Søn af gårdejer<br />

Anders Hove Nielsen og hustru Sigrid Nielsen, født Nielsen.<br />

Bosat: Svinkløvervej 95, 9690 Fjerritslev.<br />

Marie <strong>Kragh</strong> Jensen gik 7 år i skole og havde siden ophold på en ungdomsskole.<br />

Hun havde så husligt arbejde i ca. 8 år i forskellige pladser.<br />

Gudmund Hove Nielsen gik 7 år i skole. Han var så en tid lastbilchauffør.<br />

Militærtjeneste. Han købte i 1954 hjemmet: Hingelbjerg Vestergaard.<br />

ULLA HOVE NIELSEN #441<br />

født i Hingelbjerg, Kollerup sogn, den l. april 1963. Revisorelev.<br />

Ulla Hove Nielsen er opvokset i fødehjemmet Hingelbjerg Vestergaard, som<br />

hendes fader købte i 1954. Gården er på 100 tdr. land, og den drives fortsat<br />

af hendes fader. Ulla Hove Nielsen har gået 10 år i folkeskolen - afsluttet<br />

1980 med udvidet afgangseksamen. 1980-81 tog hun 1-årig<br />

handelsskoleeksamen. Fra 1981-1983 læreplads som revisorelev på Frøstrup<br />

Regnskabskontor. Hun oplyser, at hun egentlig er døbt uden mellemnavnet<br />

Hove, en at hun siden hun var ganske lille har brugt dette, og at det har været<br />

accepteret af enhver.<br />

JENS JAKOBSEN JENSEN #699<br />

født på Damgaard i Kollerup sogn den 25. september 1934. Gårdejer. Gift i<br />

Herning den 8. august 1969 med<br />

LISSY ANDERSEN #442<br />

syerske, født den 15. december 1942 i Hjortdal, Vester Svenstrup. Datter af<br />

skovarbejder Herluf Viggo Andersen, og hustru Dagny Jensen.<br />

Bosat: Damgaard, Aldrupvej 86, 9690 Fjerritslev.<br />

Jens Jakobsen Jensen gik 8 år i skole i Kollerup og tjente derefter i hjemmet<br />

hos forældrene. Kom herefter ud at tjene forskellige steder bl.a. ed Ribe og<br />

Kolding. Han <strong>over</strong>tog i 1961 fødegården Damgaard i Kollerup, der dengang<br />

ar på 76 tdr. land, men i 1971 købte han yderligere 12 tdr. land. Hobby: Jagt<br />

og sport.<br />

Side 60


I.L.<br />

I.L.1.<br />

I.L.1.a.<br />

I.L.1.b.<br />

I.L.1.c.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Lissy Andersen gik 7 år i Hjortdal Skole. Hun var derefter ung pige i huset hos<br />

forskellige omkring. Fjerritslev, indtil hun i 1962 rejste til Fyn, hvor hun i<br />

Middelfart var pige i huset i 2 år. Siden rejste hun til Aalborg, hvor hun lærte<br />

at sy. Efter uddannelsen virkede hun som syerske i Herning i 4 år.<br />

Desuden har hun vinteren 1961-62 været på Vestbirk Højskole.<br />

EJNAR KRAGH #5<br />

født i Haverslev den 29. januar 1905. Død i Aars den 15. december 1977, hvor<br />

han også er begravet. Gift i Aars den 30. april 1936 med<br />

THALA KIRSTINE POULSEN #6<br />

født den 4. januar 1914 i Aars. Datter af gårdejer Jens Christian Poulsen og<br />

hustru Kirstine Lassen.<br />

Bosat: Dr. Louisevej 7, 9600 Aars.<br />

Thala Kirstine Poulsen er kunstnerisk meget talentfuld og er altid ivrigt<br />

beskæftiget med sine sysler udi det kunstneriske.<br />

GUNNAR KRAGH #75<br />

født i Ulstrup den 27. september 1937. Gårdejer. Gift i Vindblæs den 24.<br />

september 1966 med<br />

ELSE HALDRUP NIELSEN #145<br />

født i Vindblæs den 2. juli 1942. Lærer. Datter af gårdejer Niels Haldrup<br />

Nielsen #168 og hustru Anna Pedersen #169.<br />

Gunnar <strong>Kragh</strong> har <strong>over</strong>taget slægtsgården “Øster Oustrupgård”.<br />

Bosat: Oustrupvej 47, 9600 Aars.<br />

HENRIK KRAGH #146<br />

født den 8. juni 1967 i Aars.<br />

HANS KRAGH #147<br />

født den 25. oktober 1969 i Aars.<br />

OLE KRAGH #148<br />

født den 13. april 1972 i Aars.<br />

Side 61


I.L.2.<br />

I.L.2.a.<br />

I.L.2.b.<br />

KIRSTEN KRAGH #76<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født i Ulstrup den 7. september 1939. Gift i Aars kirke den 5. november 1960<br />

med<br />

SVEND AAGE MARK ANDERSEN #149<br />

gårdejer, født i Hyllested den 28. november 1936 l Suldrup sogn. Søn af<br />

gårdejer Karl Mark Andersen #166, Suldrup, og hustru Alma Marie Thomsen<br />

#169.<br />

Bosat: Frendstrupvej 3, 9541 Suldrup.<br />

Kirsten <strong>Kragh</strong> gik i skole indtil 9. klasse i Aars. Var så i hjemmet og hjalp til<br />

i 1 år. Hun kom derefter på husholdningsskole i Vejle. Dernæst havde hun<br />

forskellige pladser i Nr. Sundby og Gravlev. Efter giftermålet<br />

hjemmehjælpende hustru. Hobby: Håndarbejde.<br />

Svend Aage Mark Andersen gik i skole i Suldrup i 7 år. Han var herefter<br />

hjemme og hjalp forældrene i landbruget, indtil han blev indkaldt til<br />

militærtjeneste i årene 1956-57. Han lå i henholdsvis Karup og Aalborg. Han<br />

kom derpå til Asmild Kloster Landbrugsskole i 1957-58. Dernæst kom han til<br />

hustruens fødehjem og var der i 1½ år, indtil han købte den nuværende gård<br />

på 35 tdr. land. Gården hedder Hekkenfeld. I årene 1970 og 1979 købte han<br />

yderligere 16 og 28 tdr. land, der blev lagt til Hekkenfeld, som nu er en gård<br />

på 77 tdr. land.<br />

JAN MARK ANDERSEN #150<br />

landbrugsmedhjælper. Født i Frendstrup den 16. august 1961 i Suldrup sogn.<br />

Bosat hjemme.<br />

Jan Mark Andersen gik 10 år i skole. Skolegangen blev afsluttet med<br />

realeksamen. Derefter påbegyndte han uddannelsen som landmand og<br />

forventer at være færdiguddannet i juli 1983.<br />

HELLE MARK ANDERSEN #151<br />

født den 22. september 1962 i Nibe. Kokkeelev<br />

Bosat: Dalgårdsvej 5, 9620 Aalestrup.<br />

Helle Mark Andersen har gået 10 år i skole i Suldrup Skole og afsluttede 10.<br />

klasse i sommeren 1979 ed eksamen. Hun kom derefter i lære som kok i januar<br />

1980. Hun havde da allerede arbejdet på lærestedet l år. Hun har planlagt af<br />

afslutte på kokkefagskolen med eksamen derfra i juli 1983.<br />

Side 62


I.L.2.c.<br />

l.L.2.d.<br />

I.L.3.<br />

I.L.3.a.<br />

BENTE MARK ANDERSEN #152<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 19. marts 1965 i Nibe. Skoleelev.<br />

Bosat Hjemme.<br />

METTE MARK ANDERSEN #153<br />

født den 24. august 1972 i Nibe. Skoleelev.<br />

Bosat hjemme.<br />

JENS POULSEN KRAGH #1<br />

født i Hvorvap, Ulstrup sogn den 23. marts 1942. Gift med i Lappeenranta,<br />

Finland den 11. oktober 1969.<br />

IRJA HELENA HASANEN #2<br />

kontorassistent, født i Lappeenranta i Finland den 10. februar 1942, datter af<br />

pensioneret vognmand Juho Oskari Hasanen #170 og hustru Hilja Kauko<br />

#171, Lappeenranta, Finland.<br />

Bosat: Engskolevej 14, 2730 Herlev.<br />

Jens Poulsen <strong>Kragh</strong> gik i Aars Kommuneskole og sluttede med<br />

præliminæreksamen i 1959. I november 1959 kom han i elektrikerlære hos<br />

installatør Poul Hansen, Aars, og sluttede med svendeprøve i marts 1963. I<br />

april 1963 begyndte han på Århus Elektroteknikum og sluttede med eksamen<br />

so. svagstrømsingeniør i oktober 1966.<br />

Fra november 1966 til december 1967 aftjente han sin værnepligt.<br />

I januar kvartal 1968 var han på Den Internationale Højskole i Helsingør.<br />

Den l. juni 1968 blev han ansat ved Danmarks Radio, laboratoriesektionen,<br />

hvor han som speciale arbejder med film, lys og optik. Han har desuden<br />

gennem årene i Danmarks Radio deltaget i specialkurser og konferencer både<br />

her i Danmark og udenlands.<br />

Hobby siden 1957: Foto.<br />

IB JUHANI KRAGH #3<br />

født den 5. januar 1971 i Tåstrup.<br />

Side 63


I.L.3.b.<br />

I.L.4.<br />

I.L.4.a.<br />

I.L.4.b.<br />

I.M.<br />

PER TIMO KRAGH #4<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 27. september 1972 i Tåstrup.<br />

ANE MARIE KRAGH #77<br />

født den 21. august 1946 på Oustrupgård. Hjemmehjælper. Gift i Aars den 4.<br />

juli 1965 med<br />

SANDER MOGENSEN #154<br />

gårdejer, født den 7. november på Møllehøjgaard, Skivum. Søn af gårdejer<br />

Magnus Mogensen #172 og hustru Kirstine #173.<br />

Bosat: Fællevej 16, Aars, 9600 Blære.<br />

Ane Marie <strong>Kragh</strong> gik i skole i Aars i 10 år og sluttede skolegangen med<br />

realeksamen. Efter giftermålet flyttede parret til Skørbæk ved Nibe, hvor de<br />

boede i 5 år. Herefter de Kærgaard, hvor de stadig væk bor. Medlem af<br />

bestyrelsen for Blære Brugsforening.<br />

Sander Mogensen gik 7 år i skole. Derefter kom han ud at tjene indtil<br />

soldatertiden i Gaza. Desuden var han på ungdomsskole i ½ år. Siden kom<br />

han på landbrugsskolen Lundbæk ved Nibe i 9 måneder. Dernæst virkede han<br />

som svinekontrollør indtil giftermålet.<br />

Han har i 4 år været formand for Blære Idrætsforening. I 1974 blev han<br />

indvalgt i Blære Skolenævn - genvalgt i 1978 og udnævnt til formand.<br />

Endvidere medlem af bestyrelsen for Blære Venstrevælgerforening i 1973.<br />

Han er nu formand for samme og medlem af forretningsudvalget tillige.<br />

INGER THALA MOGENSEN #155<br />

født den 11. november 1965 i Nibe.<br />

MALENE MOGENSEN #156<br />

født den 18. februar 1970 i Nibe.<br />

EMMA KRAGH #18<br />

født på Vanggaard den 12. marts 1907. Gift i Haverslev den 14. august 1928<br />

med<br />

Side 64


I.M.1.<br />

CARL JOHAN SØRENSEN #78<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

gårdejer, født i Nørager sogn den 29. juni 1905. Søn af maskinhandler Gustav<br />

Frederik Sørensen #445 og hustru Aletha Christensen #446.<br />

Bosat: Ørstedvej 9, 9700 Brønderslev.<br />

Emma <strong>Kragh</strong> gik i skole i Haverslev i 7 år. Hjalp til hjemme indtil det 18. år,<br />

hvorpå hun kom ud at tjene, bl.a. i huset i Aalborg. Efter giftermålet har hun<br />

været hjemmegående husmoder.<br />

Carl Johan Sørensen sluttede skolegangen fra realskolen og kom så på landet<br />

og tjente der. Sin værnepligt aftjente han i Ringsted i 1925. Efter endt<br />

militærtjeneste havde han forskellige pladser, indtil han købte en ejendom i<br />

1928 i Øster Vrå. Han har siden da været ejer af adskillige gårde og<br />

ejendomme, bl.a. Højbogaard ved Svenstrup og Sandballegaard ved Århus.<br />

Sidstnævnte indtil 1971. Han købte så hus i Brønderslev, hvor han bor nu.<br />

Desuden har han besiddet forskellige tillidsposter inden for erhvervet samt i<br />

Venstre Vælgerforeningen.<br />

CARL GUSTAV SØRENSEN #79<br />

født den 18. januar 1929 i Øster Vrå, Taastrup sogn, Århus amt. Lærer. Gift<br />

med<br />

INGA ANDERSEN #447<br />

født den 8. november 1935. Datter af smedesvend Martin Andersen og hustru<br />

Anna Marie. Inga Andersen er født i Vitten. Parret blev gift i Haldum Kirke<br />

den 23. oktober 1954.<br />

Bosat: Norupvej 4, Norup, 8970 Havndal.<br />

Carl Gustav Sørensen gik i skole i Mou, Hjortdal i 7 år. Derefter var han på<br />

ungdomsskole. Arbejdede så hos morbroderen Ejnar <strong>Kragh</strong>. Sin værnepligt<br />

aftjente han på Drogden og Flakfortet i Søværnet. Efter hjemsendelsen blev<br />

han fodermester i Sønderjylland. I 1950-51 havde han ophold på Støvring<br />

Højskole. Derefter hos faderen på Haraldslund i Grundfør i 3 år. Dernæst<br />

købte han selv en ejendom på Taastrup mark i 1959. Senere købte han en<br />

anden gård i Hadsten, hvor han boede indtil 1963, hvorpå han begyndte at læse<br />

til lærer på Elbæk Lærerskole ved Horsens. Da han var færdiguddannet,<br />

virkede han på forskellige friskoler, herunder bl.a. Vindblæs, Skørbæk og<br />

Ejdrup. Dernæst havde han vikarjob som lærer ved Mariager Kommune.<br />

Nuværende stilling er på Mellerup Ungdomsskole, hvor han blev ansat i 1981.<br />

Hobby: Hjemmeværn, ungdomsarbejde, foreningsarbejde og gartneri.<br />

Inga Andersen gik i skole i Vitten og Haldum i 7 år. Derefter virkede hun som<br />

unge pige i huset i Hinnerup i 3 år. Desuden har hun undervist i<br />

håndgerningsarbejde og formning, på forskellige af ovennævnte (s. manden)<br />

skoler. Hobby: Håndarbejde og gartneri.<br />

Side 65


I.M.1.a.<br />

I.M.1.b.<br />

I.M.1.c.<br />

I.M.2.<br />

HANS JØRGEN SØRENSEN #450<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 9. oktober 1957 i Taastrup i Århus Amt. Gartner/planteskole.<br />

Bosat: Norupvej 81, Norup, 8970 Havndal.<br />

Hans Jørgen Sørensen gik ud af 10. klasse med udvidet teknisk eksamen. Han<br />

blev, derefter udlært som planteskolegartner i Hou ved Mariager. Sin<br />

militærtjeneste aftjente han på Hvorup Kaserne i Nr. Urup. I 1978 <strong>over</strong>tog<br />

han en ejendom i Norup, hvor der nu er gartneri på 13 ha.<br />

HELLE SØRENSEN #451<br />

født den 27. november 1961 i Hadsten. Gift med<br />

MAGNUS PEDERSEN #701<br />

Bosat: Udbyhøjvej 42, III,- 8900 Randers.<br />

NIELS ERIK SØRENSEN #452<br />

født den 29. marts 1968. Skoleelev - bor hjemme.<br />

GRETHE SØRENSEN #80<br />

født den 4. april 1930. Ekspeditrice. Gift i Grundfør den 19. juli 1952 med<br />

GUNNAR JOHANSEN #453<br />

stationsbetjent ved DSB, født i København den 28. august 1927. Søn af<br />

cigarhandler Gunnar Johansen #454 og hustru Erna Emilie Nicolajsen #455.<br />

Bosat: Opalvej 5 B, 2730 Herlev.<br />

Grethe Sørensen gik i Mou Skole. Siden tog hun realeksamen fra Hjørring<br />

Realskole. Dernæst blev hun uddannet barneplejerske med virke i byerne<br />

Thisted, Slagelse, Fjerritslev og København. Nu arbejder hun som ekspeditrice.<br />

Gunnar Johansen gik i mellemskolen i Vanløse på Kathrinedalsskolen. Efter<br />

endt skolegang kom han i lære på Herbert Hirschsprungs Forlag, siden hos<br />

Importøren. Han blev så en tid arbejdsdreng hos Houlberg. Sin værnepligt<br />

aftjente han i Høvelte, og han var med til at <strong>over</strong>tage Bornholm efter den<br />

russiske besættelse af øen. Derefter kom han ind ved DSB som stationsbetjent,<br />

og han har været der siden.<br />

Side 66


I.M.2.a.<br />

I.M.2.a.l.)<br />

I.M.2.a.2)<br />

I.M.2.b.<br />

I.M.2.c.<br />

I.M.3.<br />

BRITTA JOHANSEN #456<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 6. november 1955 i Herlev. Kontorassistent. Gift med<br />

LEIF RASMUSSEN #457<br />

afdelingsleder.<br />

Bosat: Ulfborgvej 38, 2760 Måløv.<br />

ANITA RASMUSSEN #458<br />

født den 28. august 1977 i Køge.<br />

ALLAN RASMUSSEN #459<br />

født den 21. august 1980 i Køge.<br />

CLAUS JOHANSEN #460<br />

født den 8. september 1959. Fodermester på Orø.<br />

MOGENS JOHANSEN #461<br />

født den 18. april 1963. Stud. art. 1982. Bor hjemme.<br />

BØRGE SØRENSEN #81<br />

født den 13. juli 1934 i Mou. Gårdejer. Gift med<br />

ELLEN HELBO #462<br />

kontorassistent, født i Hedeskov i Thorsager sogn den 24. september 1937.<br />

Datter af gårdejer Laurids Jensen Helbo #463 og hustru Jenny Jurgensen<br />

#464.<br />

Børge Sørensen gik 7 år i Hjortdal Skole. Siden da på ungdomsskole. Tjente<br />

ved landbruget. En tid også hjemme hos forældrene. Sin værnepligt aftjente<br />

i Holstebro og Tyskland. Efter giftermålet købte parret en ejendom i<br />

Langeskov, men solgte siden denne ejendom og købte en anden i Grundfør.<br />

Senere afhændte parret også denne og købte derefter den nuværende ejendom,<br />

Bakkegården i Galten, der er på 48 tdr. land. Hobby: Fiskeri og jagt.<br />

Side 67


I.M.3.a.<br />

I.M.3.b.<br />

I.M.3.c.<br />

I.M. 4.<br />

I.M.4.a.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Ellen Helbo gik 8 år i skole i Grundfør og tog derefter handelsskoleeksamen<br />

i Århus. Derefter fik hun ansættelse som kontorassistent ved det Jyske<br />

Haveselskab i Århus i 8 år. Så blev hun hjemmegående husmoder i 4 år.<br />

Dernæst fik hun ansættelse på plejehjemmet Solbakken i Højbjerg, men blev<br />

så igen i en periode hjemmegående husmoder. I dag er hun ansat som<br />

assistent i Nordisk Kontoretablering i Århus. Hobby: Sprog og håndarbejde.<br />

Parret er bosat: Erslevvej 23, Galten, 8370 Hadsten.<br />

METTE HELBO SØRENSEN #465<br />

født den 3. juni 1962 i Grundfør. Studerende. Bosat: Lyngåvej 93, 8370<br />

Hadsten.<br />

KIRSTEN HELBO SØRENSEN #466<br />

født den 2. november 1964 i Grundfør. Skoleelev. Bor hjemme.<br />

LOTTE HELBO SØRENSEN #467<br />

født den 30. juni 1967 i Galten. Skoleelev. Bor hjemme.<br />

INGER SØRENSEN #82<br />

født i Hjortdal den 12. februar 1942. Gift med<br />

ERNST RASMUSSEN #468<br />

lagerchef, født i Hallundbæk den 14. januar 1941. Søn af landmand Magnus<br />

Sigvald Rasmussen #469 og hustru Marie Christensen #470.<br />

Bosat: Bjarkesgade 12, 9700 Brønderslev.<br />

Inger Sørensens skolegang fandt sted i Hjortdal, Svenstrup og Grundfør.<br />

Endvidere gik hun på handelshøjskolen i Århus, hvorfra hun tog<br />

handelseksamen. Hun arbejder nu som kontorassistent.<br />

Ernst Rasmussen gik i Blåhøj/Lyngå Skole. Derefter tog han realeksamen<br />

fra Hadsten Realskole. Tog siden handelsskoleeksamen fra Aalborg<br />

Handelsskole. Han er udlært inden for herreekvipering i Århus og har<br />

arbejdet inden for branchen i Aalborg i 5 år. Siden 1967 har han arbejdet med<br />

fabrikation af herretøj.<br />

MICHAEL KRAGH RASMUSSEN #471<br />

født den 12. maj 1964 i Lindholm. Stud. art. - bor hjemme.<br />

Side 68


I.M.4.b.<br />

I.M.4.c.<br />

I.N.<br />

I.N.1.<br />

I.N.1.a.<br />

I.N.l.a.1)<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

MARIANNE KRAGH RASMUSSEN #472<br />

født den 17. september 1968 i Lindholm. Skoleelev bor hjemme.<br />

MERETE KRAGH RASMUSSEN #473<br />

født den 13. august 1974 i Brønderslev. Skoleelev - bor hjemme.<br />

AAGE KRAGH #19<br />

født på Vanggaard den 25. september 1909. Landmand.<br />

Død 1977 i Kettrup. Gift med<br />

ANNA KIRSTINE BIRGITTE LANDGREN #84<br />

født i Holbæk den 24. november 1911. Datter af smed Carl Louis Landgren<br />

#474 og hustru Mette Kirstine Nielsen #475.<br />

Bosat: Kirkegårdsvej 4, 9690 Fjerritslev.<br />

EDITH KRAGH #85<br />

født den 18. september 1933 i Husby. Gift med<br />

VAGNER PEDERSEN #476<br />

gårdejer, født den 11. november 1930 i Krøldrup. Søn af Peder Nielsen<br />

Pedersen #477 og hustru Larsine Kristine Pedersen #478. Bosat: Bejstrup<br />

Vang, Bejstrup, 9690 Fjerritslev.<br />

ARNE KRAGH PEDERSEN #479<br />

født den 28. januar 1953. Mekaniker. Gift med<br />

INGE LENE MICHELSEN #480<br />

sygehjælper, født de. 8. november 1952 i Nibe. Datter af varmemester<br />

Ingvard Michelsen #481 og hustru Marie Michelsen #482.<br />

RENE KRAGH PEDERSEN #483<br />

født den 15. oktober 1977.<br />

Side 69


I.N.l.a.2)<br />

I.N.2.<br />

I.N.2.a.<br />

I.N.3.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

DENNIS KRAGH PEDERSEN #484<br />

født den 12. juli 1981.<br />

LILLY KRAGH #86<br />

født den 30. juni 1938 i Husby. Sygehjælper. Gift med<br />

FREDE CHRISTOFFERSEN #485<br />

repræsentant hos BP, født den 21. april 1940.<br />

Søn af landmand Ejnar Christoffersen #486 og hustru Marie Pedersen #487.<br />

Bosat: Vinkelvej 9, 9440 Åbybro.<br />

PALLE KRAGH CHRISTOFFERSEN #488<br />

født den 11. marts 1963. Kommuneassistent.<br />

Bosat: Godthåbsvej 18, 9440 Aabybro.<br />

ERIK KRAGH #87<br />

født den 4. juni 1946 i Fjerritslev. Møbelsnedker. Gift den 11. januar 1969<br />

i Aggersborg med<br />

LENE GRETHE MOGENSEN #489<br />

plejer, født i Aggersborg den 5. juni 1950. Datter af chauffør Anton<br />

Mogensen #490 og hustru Lyddia Sand #491.<br />

Bosat: Korsholmvej 84, 9690 Fjerritslev.<br />

Erik <strong>Kragh</strong> gik 7 år i skole i Kettrup, og han kom derefter på ungdomsskole<br />

i Aabybro i ca. 6 måneder. Kom så i lære som møbelsnedker. Da han var<br />

udlært, blev han indkaldt til militæret, og han var stationeret i Haderslev og<br />

Aalborg. Siden hjemsendelse fra militæret i 1967 har han været svend i<br />

Ranum. Efter giftermålet flyttede parret til Fjerritslev og de har selv bygget<br />

huset, hvori familien bor. Hobby: Håndbold.<br />

Lene Grethe Mogensen har gået i skole i 9 år. Derefter var hun stuepige på<br />

Hotel d. Nord i Løgstør i ca. 3 år. Hun kom siden til en købmand i Ravnstrup<br />

i ca. 3. år. Desuden andre 3 år i Fjerritslev, og hun er nu ansat på Solgården,<br />

hvor hun har været de sidste 3-4 år.<br />

Hobby: Læsning og pasning af børn.<br />

Side 70


I.N.3.a.<br />

I.N.3.b.<br />

I.N.3.c.<br />

JANNE KRAGH #492<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 26. november 1970 på Løgstør sygehus.<br />

HENRIK KRAGH #493<br />

født den 6. september 1974 i Brovst.<br />

THOMAS KRAGH #494<br />

født den 14. september 1980 i Brovst.<br />

Side 71


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Side 72


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Efterkommere<br />

efter<br />

Niels Christian Christensen<br />

Krag(h)<br />

og<br />

hustru<br />

Ane Kathrine Christensdatter<br />

Side 73


CHRISTEN PEDERSEN KRAG(H) #25<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

7. barn efter ane nr. 2, #30 og 3, #31, døbt den 24. april 1774, død den 31.<br />

januar 1858 i Vester Thorup.<br />

Gift 1. gang den 24. oktober 1806 i Thorup med<br />

Beathe Ide Nielsdatter #26<br />

døbt den 22. marts 1772, død den 27. januar 1823 i Thorup, datter af Niels<br />

Sørensen #91 og hustru Johanne Nielsdatter #92.<br />

Gift 2. gang den 6. juni 1823 med<br />

Kirsten Laursdatter KOLLERUP #28<br />

født den 1. juli 1793 i Kollerup, død den 13. marts 1880 i Thorup, datter af den<br />

ugifte Maren Michelsdatter #713, udlagt barnefader var Lars Christensen<br />

#714 fra Hjortdal.<br />

Børn af 1. ægteskab:<br />

1. Peder Christensen Krag(h) #22, født den 24. juni 1807, død den 9.<br />

januar 1893 i Thorup. Gift 1. gang den 29. december 1853 i Thorup<br />

med Karen Larsdatter, født 12. maj 1795 i Manstrup, Bejstrup sogn,<br />

død den 31. oktober 1858, datter af Laurs Pedersen #715 og hustru<br />

Maren Espersdatter #716. Gift 2. gang med Maren Kirstine<br />

Nielsdatter<br />

Se efterfølgende beskrivelse af efterkommere for Peder Christensen KRAG(H)<br />

#22.<br />

2. Niels Christian Christensen Krag(h) #27, handelsmand og senere<br />

husmand i Østerild, født den 22. november 1813 i Thorup sogn, død<br />

den 29. september 1879 i Thisted, begravet den 4. oktober samme år i<br />

Østerild. Gift den 2. november 1861 i Vust med Ane Kathrine<br />

Christensdatter, født den 24. november 1820 i Aggersborg, Ullerup,<br />

død den 23. juni 1901 i Kløvkær, datter af gårdmand Christen<br />

Andersen Thorhauge og 1. kone Johanne Christensdatter,<br />

Aggersborg, Ullerup.<br />

Se efterfølgende beskrivelse af efterkommere for Niels Christian Christensen<br />

KRAG(H) #27.<br />

Børn af 2. ægteskab:<br />

3. Beathe Ide Christensdatter Krag(h) #29, født den 8. februar 1824 i<br />

Thorup, død den 21. januar 1892 i Thorup. Gift 1. gang den 20.<br />

oktober 1850 i Thorup med høker og handelsmand Niels Christian<br />

Nielsen, døbt den 26. december 1814, død den 15. november 1864,<br />

søn af Niels Madsen og hustru Kirsten Thomasdatter. Gift 2. gang<br />

den 13. februar 1877 i Thorup kirke med Lars Kristian Kristiansen,<br />

født den 19. august 1850 i Tømmerby, død den 3. juli 1927, søn af<br />

gårdmand Kristian Peter Larsen og hustru Maren Nielsdatter af<br />

Tømmerup. Børn i 1. ægteskab: 6 stk., der alle døde i en ung alder.<br />

Side 74


Niels Christian Christensen Krag(h) #27<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

handelsmand og senere husmand i Østerild, født den 22. november 1813 i<br />

Thorup sogn, død den 29. september 1879 i Thisted, begravet den 4. oktober<br />

samme år i Østerild, gift den 2. november 1861 i Vust med<br />

Ane Kathrine Christensdatter #718<br />

I.<br />

I.A.<br />

født den 24. november 1820 i Aggersborg, Ullerup, død den 23. juni 1901 i<br />

Kløvkær, datter af gårdmand Christen Andersen Thorhauge og 1. kone<br />

Johanne Christensdatter, Aggersborg, Ullerup.<br />

CHRISTEN NIELSEN KRAG(H) #727<br />

født den 23. september 1863 i Vust, død i december 1940 i Hillerslev, gift den<br />

14. november 1890 i Kaastrup med<br />

Kathrine OLESEN #728<br />

født den 23. august 1868 i Ballerum, Tved, død den 10. september 1937 i<br />

Skradekær, Tved, datter af husmand Ole Kristian Pedersen #729 og hustru<br />

Maren Kristensen #730, Ballerum, Tved.<br />

Christen Nielsen Krag(h) fik den 9. december 1885 et skøde på huset<br />

(matrikel nr. 37 d) i Kløv, sat til hartkorn 2 skp., 1 fjerding kar og li album.<br />

Købesummen var 4500,00 kr. hvoraf udbetaltes 1700,00 kr., resten betaltes<br />

ved at <strong>over</strong>tage den faste gæld. Senere optog han et lån hos Ane Cathrine<br />

Christensen i Kløv på 2000,00 kr., hvorfor han den 29. juni 1886, 1. 13/7 (side<br />

889), udstedte panteobl. med prioritet næst efter de 2800,00 kr. Den 6. juni<br />

1906 optog han et lån i husmandskreditforeningen på 3000,00 kr. og 4. juni<br />

1915 udstedte han et skadesløs brev til bankdirektør Zoll i Thisted og<br />

handelsmand Jens Andersen i Kaastrup på 1000,00 kr. Han solgte den 13.<br />

marts 1931 stedet til sønnen Andreas.<br />

NIELS KRISTIAN KRISTENSEN KRAG(H) # 731<br />

vognmand, født den 6. september 1891 i Kløvkær, Hundstrup sogn, død den<br />

22. november 1954 på sygehuset i Thisted, begravet den 26. november 1954<br />

i Hillerslev, gift den 7. november 1916 i Hillerslev med<br />

KIRSTINE GREGERSEN # 732<br />

husmoder, født den 20. november 1892 i Hillerslev, død den 4. maj 1950 på<br />

sygehuset i Thisted, datter af husmand Anton GREGERSEN #1971 og hustru<br />

Marie Mathilde BOJSEN #1972, Hillerslev.<br />

Bosat: Skovsted Mark pr. Thisted.<br />

Niels Kristian Kristensen Krag(h) gik i skole i Ballerum og tjente derefter som<br />

karl ved landbruget indtil giftermålet. Efter dette købte han Mølleri Døs (ved<br />

Side 75


I.A.1.<br />

I.A.1.a.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Hillerslev) som han senere lavede om til grusgrav. Samtidig drev han<br />

vognmandsforretning med heste. I nogle år var han formand i<br />

husmandsforeningen i Hillerslev. Hans hobby var dilettant.<br />

Kirstine Gregersen gik i skole i Hillerslev, og var derefter ude som pige i huset.<br />

Senere blev hun mejerske på Mejeriet i Hillerslev, hvor hun var i 4 år indtil<br />

giftermålet. Hendes hobby var håndarbejde.<br />

ELNA KATHRINE KRAG #757<br />

husmoder, født den 2. september 1917 i Hillerslev, gift den 2. september 1940<br />

i Hillerslev med<br />

AKSEL KRISTIAN KIRK #758<br />

husmand, født den 27. marts 1914 i Kjelstrup, Hillerslev sogn, død den 30.<br />

april 1972 på sygehuset i Thisted, søn af gårdejer Peter Kirk #759 og hustru<br />

Johanne Marie Mortensen Bonde #760, Kjelstrup pr. Thisted.<br />

Bosat: Snedstedvej 15 B, Sundby, Thy.<br />

Elna Kathrine Krag gik i skole i Skovsted og kom derefter ud som pige i huset.<br />

Bortset fra et ophold på højskole i 1936 var hun ved husgerningen indtil<br />

giftermålet. Siden hjalp hun til ved deres landbrug. Fra 1969 og til 1980 var<br />

hun rengøringsassistent på børnehjemmet i Ås i Thy. Hendes hobby er<br />

folkedans og håndarbejde.<br />

Aksel Kristian Kirk gik i skole i Kjelstrup og kom derefter ud at tjene ved<br />

landbruget, men var dog hjemme noget af tiden. I 1934 - 1935 gik han på Store<br />

Restrup højskole og mødte som karl der i 1936 hans senere kone, der på det<br />

tidspunkt var elev på stedet. I 1940 købte de et husmandssted i Sperring som<br />

de drev i 7 måneder indtil de købte et andet i Skinnerup, hvor de boede i 3½<br />

år. Herefter flyttede de til Ballerum hvor de havde et mølleri og landbrug, som<br />

de drev fra 1944 til 1957. Herfra kom de til Skjoldborg, hvor han indtil sin død<br />

kom til at arbejde inden for DLG i Thisted. Desuden var han i bestyrelsen for<br />

husmandsforeningen og foredragsforeningen i Skjoldborg. Hans hobby var<br />

dilettant og folkedans.<br />

JOHANNE KIRSTINE KIRK # 761<br />

servitrice, født den 30. maj 1941 i Skinnerup, gift den 19. februar 1966 i<br />

Brande med<br />

ERIK KRISTENSEN #762<br />

blikkenslager, født den 2. juli 1939 i Ranbøldal, Ranbøl, søn af arbejdsmand<br />

Laurids Kristensen #763 og hustru Meta Sørensen #764, Padborg.<br />

Bosat: Mosevænget 14, Brande.<br />

Johanne Kirstine Kirk gik i skole i Ballerum og kom derefter på Thyland<br />

Ungdomsskole i sommeren 1957. Efter elevtiden var hun kokkepige i 2 år<br />

samme sted, hvorfra hun tog på gymnastikhøjskole i Viborg, hvor hun var i<br />

Side 76


I.A.l.a.2).<br />

I.A.l.a.2).<br />

I.A.l.a.3).<br />

I.A.1.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

1959 - 1960. Endvidere har hun været på Borevejlevig Gevninge (feriecenter)<br />

som kokkepige en sommer, og i Norge for Follo Folkehøjskole som<br />

gymnastiklærer og folkedanser i 2 år. Senere tog hun til Bornholm ved<br />

hotelfaget, men har siden 1977 været på hotel Eyde i Herning. Desuden er hun<br />

i Andelsboligforeningen og gymnastikforeningen, mens hendes hobby er<br />

gymnastik og folkedans.<br />

Erik Kristensen gik i skole i Padborg og blev senere udlært blikkenslager<br />

samme sted i 1959. Han var soldat i Haderslev civilforsvar i 1959 - 1960.<br />

Senere arbejdede han ved sit fag i Tønder, og 1952 kom han til Brande, hvor<br />

han siden har arbejdet ved faget.<br />

YVONNE KRISTENSEN #765<br />

født den 27. maj 1966 i Brande, død den 18. marts 1967 i Brande.<br />

BENT KRISTENSEN #766<br />

født den 25. august 1970 i Vejle.<br />

JOAN KRISTENSEN #767<br />

født den 16. juni 1972 i Herning.<br />

NIELS PETER KIRK #768<br />

rørsmed, født den 19. august 1943 i Skinnerup, gift den 9. april 1966 i<br />

Skjoldborg med<br />

BODIL RUTH JENSEN #769<br />

fabriksarbejderske, født den 18. februar 1945 i Thisted, datter af pensionist<br />

Jens Nielsen Jensen #1973 og hustru Martha Emilie Nielsen #1974, Skolegade<br />

7, Thisted.<br />

Bosat: Fjordvænget 8, Thisted. Niels Peter Kirk gik i skole i Ballerum og<br />

Skjoldborg.<br />

Han blev udlært som rørsmed i Hillerslev og tog i 1971 vand - og<br />

gasmestereksamen. Han arbejder som værkstedsleder i et VVS - firma i<br />

Thisted, hvor han i 1971 købte hus.<br />

Bodil Ruth Jensen gik i skole i Sundby, senere på efterskole i Galtrup på Mors.<br />

Siden har hun arbejdet på kontor og fabrik.<br />

Side 77


I.A.l.b.1).<br />

I.A.l.b.2).<br />

I.A.1.C.<br />

I.A.l.c.1).<br />

I.A.l.c.2).<br />

I.A.l.c.3).<br />

JESPER KIRK #770<br />

født den 24. august 1970 i Thisted.<br />

MAJBRIT KIRK #771<br />

født den 27. maj 1976 i Thisted.<br />

TAGE KIRK #772<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

montør, født den 15. oktober 1946 i Ballerum, Tved, gift den 10. juli 1971 i Vor<br />

Frelsers Kirkes sogn i Vejle med<br />

ELSE THORUP MIKKELSEN #773<br />

hjemmesygeplejerske, født den 30. april 1947 i Vejle, datter af fhv. kontorchef<br />

Erik Mikkelsen #774 og hustru Asta Thorup #775, Vejle.<br />

Bosat: Søttrup 25, Hornum, Års.<br />

Tage Kirk er folkeskoleuddannet og har været elev på Thylands Ungdomsskole.<br />

Han blev senere uddannet som elektriker og arbejdede ved faget frem til 1975,<br />

dog afbrudt af tjeneste ved civilforsvaret i Herning og Thisted 1968 - 1969.<br />

Han har siden 1975 arbejdet som oliefyrsmontør ved Shell.<br />

Else Thorup Mikkelsen gik i skole i Vejle, hvor hun tog realeksamen. Hun blev<br />

derefter sygeplejeuddannet i Thisted og var en tid ansat i Kolding. Hun<br />

uddannede sig senere som sundhedsplejerske på sundhedsplejerskehøjskolen<br />

i Århus. Hun er nu ansat som ledende hjemmesygeplejerske i Års kommune.<br />

LENE KIRK #776<br />

født den 15. september 1972 i Kolding.<br />

ARNE KIRK #777<br />

født den 14. juni 1975 i Søttrup.<br />

JANE THORUP KIRK #778<br />

født den 25. marts 1978 i Søttrup.<br />

Side 78


I.A.2.<br />

I.A.2.a.<br />

KRISTIAN NIELSEN KRAG #779<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

gårdejer, født den 6. oktober 1919 i Hillerslev, gift den 18. marts 1947 i<br />

Hillerslev med<br />

DORTHEA MARIE OVERGÅRD #780<br />

husmoder, født den 1. august 1943 (1923?), i Brund, Hillerslev, datter af<br />

gårdejer Søren Vittrup Overgård #781 og hustru Maren Kirstine Nørgård<br />

#782, Brund ved Hillerslev.<br />

Bosat: Skovsted Mark 7, Hillerslev, Thisted.<br />

Kristian Nielsen Krag gik i skole i Skovsted. Senere arbejdede han ved<br />

landbruget og var en <strong>over</strong>gang ansat ved et kalkværk samt ved sin fader som<br />

vognmandskusk. Siden var han ansat som medhjælper ved landbruget 1 år ved<br />

konens forældre, hvorfra han kom tilbage til kalkværket, hvor han var i 2 år.<br />

I 1950 <strong>over</strong>tog han sit fødehjem som han drev til 1954, hvor han solgte det og<br />

købte sin nuværende ejendom på 32 tønder land. Denne har han drevet som<br />

alsidig landbrug. Desuden har han været i bestyrelsen for mejeriet og<br />

forsamlingshuset og i sine unge dage også i idrætsforeningen. Hans hobby er<br />

fodbold.<br />

Dorthea Marie Overgård gik i skole i Brund og var derefter derhjemme som<br />

pige i huset i 4 år, indtil hun kom ud som pige i huset i Thisted. I ½ år lærte<br />

hun at sy, siden blev hun medhjælpende hustru. I sine unge dage var hun i<br />

bestyrelsen for Brund gymnastikforening. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

NIELS KRAG #783<br />

speditør, født den 2. april 1951 i Hillerslev, gift den 29. marts 1975 i<br />

Tømmerby med<br />

MYRNA JEANETTE RIMER SEKKELUND #784<br />

kontorassistent, født den 26. januar 1954 i Frøstrup, Tømmerby, datter af<br />

mekaniker Christian Jensen Sekkelund #785 og hustru Inger Christensen<br />

#786, Søndergade 16, Frøstrup.<br />

Bosat: Vildsund Møllevej 6, Vildsund, Thy, Thisted.<br />

Niels Krag fik realeksamen i sommeren 1968 og kom derefter i shippinglære<br />

hos skibsmægler Sextus Bjerres Eftf., Thisted. Han blev siden indkaldt til<br />

søværnet i 1971. Fra den 1. januar 1973 til 1. december 1977 var han ansat<br />

hos Sabroe & Co., Århus. Fra da af har han været ansat hos Joki A/S,<br />

Nykøbing Mors. Hans hobby er sport (især fodbold) og haven. I 1974 - 1975<br />

sad han i bestyrelsen for Brabrand folkedanserforening.<br />

Myrna Jeanette Rimer Sekkelund fik realeksamen i sommeren 1971, hvorefter<br />

hun var 1 år i huset i Thisted handelsskole i Thisted 1973. Hun fik læreplads<br />

i Århus ved Gartnernes salgsforening, hvor hun udstod pladsen den 1.<br />

september 1975. Siden den 1. september 1978 har hun været ansat ved HK,<br />

Side 79


I.A.2.a.1).<br />

I.A.2.a.2).<br />

I.A.2.b.<br />

I.A.3.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Thisted. Hun har siddet i bestyrelsen for Frøstrup idrætsforening fra 1969 til<br />

ca. 1972. Hendes hobby er håndbold og gymnastik samt syning.<br />

ALLAN SEKKELUND KRAG #787<br />

født den 26. januar 1976 i Århus.<br />

HANNE SEKKELUND KRAG #788<br />

født den 8. maj 1978 i Thisted.<br />

KIRSTEN KRAG #789<br />

bankassistent, født den 20. maj 1955 i Hillerslev, lever sammen med<br />

SVEND MØLBÆK #790<br />

kommis, født den 19. april 1954 i Nors, Tved, søn af pedel Hans Mølbæk<br />

#1975 og hustru Else Marie Pedersen #1976, Vestergade 86, Frøstrup.<br />

Kirsten Krag fik realeksamen 1972 i Tingstrup ved Thisted. Siden gik hun på<br />

handelsskole i Thisted fra 1973 1976. Derefter fik hun ansættelse i Den<br />

Danske Bank i Hurup, og hun er nu i Den Danske Bank i Hanstholm. Hendes<br />

hobby er håndbold og gymnastik.<br />

Svend Mølbæk gik i skole i Tømmerby i 7 år og i Vesløs i 3 år. Han udlærtes<br />

til kommis 1974 i Frøstrup, og han var soldat i Viborg i 1974 - 1975. Siden blev<br />

han ansat i Thisted brugsforening, hvor han var i 4 år, men er nu ansat ved<br />

engrosfirma i Thisted, som handler med fedevarer. Han har været i bestyrelsen<br />

for Frøstrup idrætsforening, og hans hobby er fodbold og badminton.<br />

ANTON KRISTENSEN KRAG #791<br />

chauffør, født den 25. marts 1926 i Hillerslev, død den 23. maj 1980 på<br />

sygehuset i Århus, begravet den 29. maj i Thisted, gift den 6. maj 1948 i<br />

Hillerslev med<br />

DAGMAR VESTERGÅRD JENSEN #792<br />

kantinemedhjælper, født den 24. januar 1925 i Hillerslev, datter af vognmand<br />

Anders Christian Jensen #793 (kaldet Vestergård) og hustru Ane Marie<br />

Thomsen #794, plejehjemmet i Vesløs.<br />

Bosat: Grønningen 21, Thisted.<br />

Anton Kristensen Krag gik i skole i Skovsted, og var herefter hjemme og<br />

hjælpe med kørsel i vognmandsforretningen, som blev drevet med heste, men<br />

han var ude at tjene 1 år inden giftermålet. Han var soldat i Tønder i 1947 -<br />

1948. Han kom så på et kalkværk i nogle år og arbejdede senere med<br />

Side 80


I.A.3.a.<br />

I.A.3.a.1).<br />

I.A.3.a.2).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

forskellige ting, inden han kom til at køre som chauffør for vognmanden i<br />

Hillerslev i 3 år. Herefter havde han igen forskelligt arbejde. De sidste 22<br />

år af sit liv var han chauffør på Sørensens Tømmerhandel. Hans hobby var<br />

camping og sport.<br />

Dagmar Vestergård Jensen gik i skole i Hillerslev, og var hjemme indtil sit 18.<br />

år, hvorefter hun kom ud til husgerning et par steder, bl. a. var hun i Tønder<br />

1 år, mens manden var soldat dernede. Hun havde herefter forskellige jobs<br />

frem til 1965, hvor hun blev ansat på sygehuset i Thisted som kantinemedhjælper.<br />

Her er hun stadig. Hendes hobby er læsning samt sport og campingture.<br />

POUL VESTERGÅRD KRAG #795<br />

lærer, født den 6. november 1953 i Hillerslev, gift den 20. september 1975 i<br />

Hillerslev med<br />

AASE JENSEN #796<br />

lærer, født den 25. juli 1954 i Thisted, datter af maler Knud Erik Jensen #1977<br />

og hustru Helga Margaretha Pedersen #1978, Grønningen 21, Thisted.<br />

Bosat: Skolegade 31, Thorsminde, Ulfborg.<br />

Poul Vestergård Krag gik i skole på Borgerskolen i Thisted (1960 - 1967) og<br />

fik realeksamen fra Thisted gymnasium i 1970. Han kom herefter i lære hos<br />

isenkræmmer Agerholm, Thisted - læretiden afsluttet med<br />

handelsmedhjælpereksamen i 1973. Fra 1973 - 1975 var han Hf-studerende<br />

ved Nr. Nissum seminariums Hf-kursus, og fra 1975 1979 lærerstuderende<br />

ved Nr. Nissum seminarium - lærereksamen 1979. Han har siden været lærer<br />

på Thorsminde skole.<br />

Aase Jensen gik i skole på Borgerskolen i Thisted (1961 - 1968) og fik<br />

studentereksamen fra Thisted gymnasium i 1973. Hun var lærerstuderende<br />

på Nr. Nissum seminarium fra 1973 - 1977, hvor lærereksamen blev bestået.<br />

Hun har siden 1977 ligesom manden været ansat som lærer på Thorsminde<br />

skole.<br />

DORTE KRAG #797<br />

født den 28. december 1978 i Holstebro.<br />

KRISTIAN KRAG #798<br />

født den 13. juli 1981 i Holstebro.<br />

Side 81


I.A.3.b.<br />

I.A.3.b.1).<br />

I.A.3.b.2).<br />

I.A.3.c.<br />

I.B.<br />

OLE VESTERGÅRD KRAG #799<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

maskinfører, født den 6. marts 1957 i Thisted, gift den 21. april 1979 i Skyum<br />

kirke, Hørdum med<br />

ANNY SODBORG #800<br />

ekspeditrice, født den 24. april 1959 i Skyum, datter af husmand German Chr.<br />

Sodborg #801 og hustru Anna Methea Andersen #802, Knakkergårdsvej 31,<br />

Skyum, Snedsted.<br />

Bosat: Borgergade 16, Koldby, Thisted.<br />

Ole Vestergård Krag gik 10 år i folkeskolen. Han har<br />

handelsmedhjælpereksamen og er udlært hos isenkræmmer Agerholm i Thisted.<br />

Anny Sodborg har gået 9 år i folkeskolen. Hun har handelseksamen og er<br />

udlært i brugsen, Koldby.<br />

PIA SODBORG KRAG #803<br />

født den 10. september 1979 i Thisted.<br />

JIM SODBORG KRAG #2119<br />

født den 23. juli 1982<br />

KELD VESTERGÅRD KRAG #804<br />

revisorelev, født den 12. marts 1961 i Thisted. Gift Med Susanna KRAG, født<br />

10-09-1959. Børn: Louise #2121 og Charlotte #2122.<br />

OLE KRISTIAN KRAGH #733<br />

fhv. murer og hjemmeslagter, født den 13. marts 1893 i Kløvkær, Hundstrup,<br />

gift 1922 i Hjardemål med<br />

MAREN KATRINE DIDERIKSEN #734<br />

husmoder, født den 22. oktober 1898 i Rimmehus, Korsøby, Hjardemål, datter<br />

af husmand Casper Kristian Dideriksen #735 og hustru Larssine Larsen #736,<br />

Sennels, Thisted.<br />

Bosat: Ranselvej 16, Nors, Thisted.<br />

Ole Kristian <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og tjente ved landbruget indtil 1913.<br />

Han kom så i lære som murer og blev udlært i 1917 i Thorp, Thisted, og han<br />

Side 82


I.B.1.<br />

I.B.1.a.<br />

I.B.1.b.<br />

I.B.2.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

blev i lærepladsen i 7 år. Indtil 1971 arbejdede han som svend inden for faget,<br />

og han havde samtidig husmandssted og var hjemmeslagter i ca. 40 år. I øvrigt<br />

har han været i bestyrelsen for mejeriet, hesteforsikringen og brugsen.<br />

Maren Katrine Dideriksen gik i skole i Hjartemål og tjente fra sit 13. år ved<br />

husgerning og hjalp til ude indtil giftermålet. Siden var hun medhjælpende<br />

hustru, idet hun passede deres landbrug når manden var på arbejde, hvilket<br />

han var 6 dage om ugen (10 timer om dagen). Hendes hobby er håndarbejde.<br />

HARRY CHRISTIAN KRAGH #805<br />

specialarbejder, født den 26. september 1928 i Ballerum, Tved, gift den 26.<br />

september 1953 i Skinnerup med<br />

JYTTE HERDIS ANDERSEN #806<br />

tekstilarbejderske, født den 20. oktober 1930 i Thisted, datter af slagteriarbejder<br />

Kresten Andersen #807 og hustru Ane Margrethe Nielsen #808, Thisted.<br />

Bosat: Strandvej 29, Thisted.<br />

Harry Christian <strong>Kragh</strong> er udlært frisør, hvilket han blev i maj 1951.<br />

TORBEN KRAGH #809<br />

specialarbejder, født den 16. september 1958 i Thisted.<br />

Bosat: Strandvejen 43, Thisted.<br />

GITTE KRAGH #810<br />

kontormedhjælper, født den 3. august 1961 i Thisted.<br />

Bosat: Solhøjvej 12, Thisted.<br />

EJNAR EMIL KRAGH #811<br />

formand, født den 14. august 1932 i Ballerum, Tved, gift den 1. december 1957<br />

i Sjørring med<br />

ELSE GUNHILD PEDERSEN #812<br />

sygehjælper, født den 10. maj 1937 i Vang, datter af smedemester Harald<br />

Christian Pedersen #813 og hustru Anna Marie Pedersen #814, Nystrupvej 2,<br />

Vang, Thisted.<br />

Bosat: Vendbjerg 29, Nors, Thisted.<br />

Ejnar Emil <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og tjente indtil 1952 forskellige steder<br />

ved landbruget. I 1952 - 1953 var han soldat i Viborg. Han var så hjemme<br />

Side 83


I.B.2.a.<br />

I.B.3<br />

I.B.3.a.<br />

I.B.3.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

1 år, hvor han arbejdede i grusgraven, hvorefter han igen var ved landbruget<br />

indtil den 1. maj 1957. Den 14. august 1957 købte han sit hjem, som han drev<br />

frem til den 1. juli 1966, hvorefter han flyttede til Nors havreland, hvor han<br />

havde en anden ejendom frem til 1970 på 9½ td. Samtidig med at han drev<br />

denne, arbejdede han ved byggeriet og byggede således ved egen hjælp deres<br />

hus i Nors, hvortil de flyttede i februar 1971. Han kom herefter til at køre<br />

Kosan Gas i ca. 3 år. Indtil den 1. januar 1979 havde han forskellige jobs, men<br />

blev så ansat som formand inden for HSH. I 1960 - 1963 var han formand for<br />

Hundstrup - Østerild husmandsforening, og i 6 år var han i Hillerslev<br />

brugsforeningsbestyrelse. Endvidere har han været i bestyrelsen for<br />

landsjagtforeningen af 1923 i 9 år, heraf 6 år som kredsformand, og han var<br />

medstifter af Thy jagthundeklub, stiftet 1967, hvor han var formand i 6 år.<br />

Endelig har han været i bestyrelsen for Nors Hallen i 4 år og i bestyrelsen for<br />

Nors boldklubs støtteforening. Hans hobby er jagt og jagthundedressur.<br />

Else Gunhild Pedersen gik i skole i Vang og tjente frem til 1957 som<br />

husassistent forskellige steder. Herefter var hun hjemmegående og passede<br />

landbruget, indtil de solgte det. I 1974 blev hun ansat på De Gamles Hjem i<br />

Nors som sygehjælper, og her er hun stadig. Hun har været i Nordthys<br />

husmandskreds’s husholdningsudvalg i 4 år. Hendes hobby er håndarbejde<br />

samt at se på sport.<br />

JØRGEN CHRISTIAN KRAGH #815<br />

kontorassistent, født den 24. april 1959 i Ballerum.<br />

Ellen I. KRAGH #2029<br />

gift med<br />

V. E. PEDERSEN #2030.<br />

JYTTE IRENE PEDERSEN #1944<br />

ekspeditrice, født den 6. juli 1958 i Thisted, lever sammen med<br />

ERIK RÆGARD PEDERSEN #2031<br />

falckredder.<br />

Bosat: Ribesvej 34, Thisted.<br />

DORTHE PEDERSEN #1945<br />

født den 17. august 1966 i Nors.<br />

Side 84


I.B.3.c.<br />

I.C.<br />

I.C.1.<br />

I.C.1.a.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

LONE KARINA PEDERSEN #1946<br />

født den 13. november 1976 i Thisted.<br />

ANE KATHRINE KRAGH #737<br />

født den 13. februar 1895 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 24, september 1918<br />

i Hundstrup med<br />

JENS CHRISTIAN JOHANSEN #738<br />

født den 22. januar 1894 i Skovsted, Hillerslev, søn af Johan Peter Johansen<br />

#739 og hustru Anine Kathrine Johansen #740, Hov pr. Thisted.<br />

Bosat: Skovsted pr. Thisted.<br />

ANINE KATHRINE JOHANSEN #816<br />

født den 2. januar 1919 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 25. marts 1941 i Tved<br />

med<br />

CARL HOLM #817<br />

fhv. arbejdsmand, født den 4. februar 1915 i Sennels, søn af husmand og<br />

skatteopkræver Peder Kristian Pedersen (Holm) #818 og hustru Dorthea<br />

Jensby Thøgersen #819, Sennels pr. Thisted.<br />

Bosat: Bybakken 72, Ræhr, Hanstholm.<br />

Anine Kathrine Johansen gik i skole i Ballerum og kom så ud at tjene på<br />

forskellige gårde, hun hjalp til ude indtil giftermålet og har siden været<br />

hjemmegående husmoder, men har i Øvrigt hjulpet til, når nogen har haft brug<br />

for det. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

Carl Holm gik i skole i Sennels, og fra sit 11. år kom han ud at tjene ved<br />

landbruget, hvor han var indtil giftermålet, herefter var han på Hillerslev<br />

kalkværk i 18 år indtil de solgte deres hus i Hillerslev og flyttede til deres hus<br />

i Ræhr ved Hanstholm, som han selv har bygget og som dengang kostede<br />

16.000 kr. at bygge. Han var ved amtet i ca. 3 år og kom så på Gembria i<br />

Thisted, indtil han kom på efterløn. Han var kontorbestyrer i fagforeningen<br />

i 18 år og har sunget i Thisted arbejdersangkor i 7 år.<br />

Hans hobby er byggeri og tømrerarbejde.<br />

ANNA JOHANNE HOLM #820<br />

født den 10. juli 1941 i Hillerslev gift den 30. december 1961 på Thisted rådhus<br />

med<br />

Side 85


I.C.l.a.1).<br />

I.C.l.a.2)<br />

I.C.1.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

HANS HENNING KIRKEGAARD #821<br />

stationsbetjent, født den 19. november 1938 i St. Karleby, søn af murer Erling<br />

Hansen og hustru Ninna Marie Kirkegaard Nielsen, Egebjergvej 8, Frenderup<br />

pr. Hersestrup.<br />

Bosat: Niverødvej 12, Nivå.<br />

Anna Johanne Holm gik i skole i Hillerslev og kom herefter 4 år i huset. Siden<br />

var hun smørrebrødsjomfru i Thisted, indtil hun rejste til København, hvor hun<br />

var ansat på ABC frem til 1960. Efter giftermålet i 1961 flyttede ægteparret<br />

til Helsingør, hvor familien boede indtil 1977, hvor man flyttede til Nivå.<br />

Hendes hobby er fotografering, strikning, madlavning og moderne dans.<br />

Hans Henning Kirkegaard gik i skole i Lyngby, Frederikssund og Sundby og<br />

var fra sit 14. år til sit 20. år karl ved landbruget. Han var soldat i li år og blev<br />

senere ansat indenfor DSB som stationsbetjent. Den 16. oktober 1974<br />

skiftede ægteparret efternavn fra Hansen til Kirkegaard. Hans hobby er foto<br />

og dans.<br />

FRANKIE HOLM KIRKEGAARD #824<br />

kontorassistent, født den 8. maj 1962 i Helsingør.<br />

Bosat: Jonas Liesvej 13, Søborg.<br />

Frankie Holm Kirkegaard gik i skole i Helsingør. Mens han gik i 10. klasse,<br />

arbejdede han i sin fritid som medhjælper i Irmas grill. Her var han ansat i<br />

næsten 1 år, indtil han efter endt skolegang fik et sommerarbejde i Tivoli.<br />

Siden blev han ansat inden for DSB. Hans hobby er dans. Endvidere er han<br />

interesseret i historie, specielt middelalderen og tiden omkring 2. verdenskrig.<br />

Endelig kan han lide at gå lange ture langs strand eller i skov.<br />

KENNETH HOLM KIRKEGAARD #825<br />

født den 16. maj 1965 i Helsingør.<br />

Kenneth Holm Kirkegaard har gået 10 år i skole og er Efg-elev (Frisør). Hans<br />

hobby er dans (flere mesterskaber), bordtennis, karate og fototeknik, hvortil<br />

han har eget udstyr.<br />

KRISTIAN HOLM #826<br />

stationsbetjent, født den 19. september 1944 i Hillerslev, gift den 22. juni 1966<br />

med<br />

SOLVEIG SONJA NIELSEN #827<br />

husmoder, født den 5. april 1945 i Helsingør.<br />

Bosat: Ernst Bojesensvej 13 B, Holte.<br />

Side 86


I.c.1.b.1).<br />

I.C.2.<br />

I.C.2.a.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Kristian Holm gik i skole i Hillerslev, hvorfra han udgik i foråret 1959 og kom<br />

ud at tjene på landet. I 1962 flyttede han til Helsingør, hvor han i starten kom<br />

til at lave gummistøvler på Tretorn i 5 måneder. Herefter kørte han som<br />

chauffør for en købmand i Alsgårde, lidt uden for Helsingør, inden han den 1.<br />

juni 1963 fik ansættelse inden for DSB, hvor han har været i sammenlagt 18<br />

år, afbrudt af et 2 måneders ansættelsesforhold på et jernlager i Helsingør. I<br />

1971 blev han skilt.<br />

Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i Korsemose, nær Frederiksværk.<br />

Han fortsatte som frivillig og blev senere instruktør for hundetjenesten i CF<br />

i Helsingør. Denne interesse for hunde har ført til at han i dag træner hunde<br />

inden for aftenskolen FOF.<br />

ANITA HOLM #828<br />

født den 4. april 1967 i Helsingør.<br />

JOHAN PETER JOHANSEN #829<br />

skovarbejder, født den 11. april 1922 i Ballerum, Tved, gift den 27. juni 1946<br />

i Hillerslev med<br />

PETRINE MARIE HEEGÅRD #830<br />

husmoder, født den 27. juni 1926 i Øster Vandet, datter af husmand Anders<br />

Heegård #831 og hustru Marie #832, Øster Vandet.<br />

Bosat: Rubinvej 5, Østerild.<br />

Johan Peter Johansen gik i skole i Ballerum og tjente herefter ved landbruget<br />

forskellige steder i Thy frem til 1946. Han var siden på kalkværket i Hillerslev<br />

i 4 år, men havde så selv en gård på 54 tdl. som blev drevet i 21 år frem til 1971.<br />

Herefter var han ved luftledningen indtil 1974, hvor han blev ansat ved<br />

Østerild plantage som skovarbejder. Her er han stadig.<br />

Petrine Marie Heegård gik i skole i Vandet og Hillerslev, herefter tjente hun<br />

ved husgerningen og syede et ½ år indtil giftermålet. I den tid, hvor de havde<br />

gården, var hun medhjælpende hustru. Siden har hun haft forskellige små jobs.<br />

Hendes hobby er håndarbejde.<br />

INGRID HEEGÅRD JOHANSEN #833<br />

husmoder, født den 12. oktober 1947 i Hillerslev, gift den 8. maj 1965 i Tved<br />

med<br />

MOGENS KRISTENSEN THOMSEN #834<br />

luftledningsmontør, født den 15. februar 1944 i Kallerup, Skjoldborg, søn af<br />

fhv. husmand Jens Thomsen og hustru Martha Marie Kristensen, Kirkegårdsvej<br />

3, Thisted.<br />

Side 87


I.C.2.a.1).<br />

I.C.2.a.2).<br />

I.C.2.a.3).<br />

I.C.2.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Bosat: Tangrimmen 4, Ballerum pr. Thisted.<br />

Ingrid Heegård Johansen gik i skole i Ballerum, Kostrup og Hillerslev, og var<br />

herefter ved husgerningen inden for landbruget indtil giftermålet. Hun har<br />

siden været hjemmegående, men de sidste 3 år har hun haft lidt<br />

rengøringsarbejde. Hendes hobby er havearbejde og håndarbejde.<br />

Mogens Kristensen Thomsen gik i skole i Kallerup og var herefter på Nr.<br />

Nissum ungdomsskole i 1958 - 1959. Siden arbejdede han ved landbruget<br />

indtil giftermålet. Han var soldat i Århus og Nymindegab i 1963 - 1964,<br />

hvorefter han kørte lastbil 1 år. Han har siden 1966 været ansat som<br />

luftledningsmontør ved Nordthy Strømforsyning. Endvidere har han været i<br />

bestyrelsen socialdemokratisk vælgerforening i Hillerslev. Hans hobby er jagt<br />

og fiskeri.<br />

POUL ERIK THOMSEN #837<br />

født den 3. august 1964 i Ballerum.<br />

ANNETTE THOMSEN #838<br />

født den 25. september 1967 i Ballerum.<br />

DORTHE MARIE THOMSEN #839<br />

født den 11. juni 1971 i Thisted.<br />

ANKER HEEGÅRD JOHANSEN #840<br />

kirkebetjent, født den 9. oktober 1950 i Ballerum, gift den 12. april 1975 i<br />

Østerild med<br />

GERDA NEERGÅRD GREGERSEN #841<br />

ekspeditrice, født den 27. marts 1955 i Vesløshuse, Vesløs, datter af fhv.<br />

gårdejer Knud Erik Neergård Gregersen #842 og hustru Grethe Sørensen<br />

Jensen #843, Vesløshusvej 1, Vesløshuse pr. Thisted.<br />

Bosat: Rubinvej 13, Østerild pr. Thisted.<br />

Anker Heegård Johansen gik i skole i Kostrup, Hillerslev og Nors. Han tjente<br />

herefter på landet, i alt 3 steder, ½ år hvert sted, inden han var på ungdomsskole<br />

på Mors, Glidstrup i 1967 - 1968, opholdet varede i 5 måneder. Af andre<br />

beskæftigelser kan nævnes 1 års bestyrerarbejde i Housøre på en gård, en<br />

fodermesterplads i 4 måneder samt en fodermesterplads i 2 år og en ansættelse<br />

som murerarbejdsmand i ca. 2 år. Han var soldat i Fredericia i 10 måneder<br />

i 1971. Den 1. oktober 1980 blev han ansat som kirkebetjent i Østerild kirke.<br />

Side 88


I.C.2.c.<br />

I.C.2.c.1).<br />

I.C.2.c.2).<br />

I.C.2.d.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Endvidere har han været formand for gymnastikforeningen i Østerild i 4 år.<br />

Hans hobby er heste, gymnastik og folkedans.<br />

Gerda Neergård Gregersen gik i skole i Vesløs. I 1974 blev hun udlært<br />

ekspeditrice (kolonial) i Østerild, hvor hun stadig er. Hun har været i<br />

bestyrelsen for Østerild og Hundstrup gymnastikforening. Hendes hobby er<br />

folkedans og håndbold.<br />

JENS KRISTIAN HEEGÅRD JOHANSEN #844<br />

gårdejer, født den 8. august 1953 i Ballerum, gift den 20. juni 1980 i Thisted<br />

med<br />

ANNA MARIE CHRISTENSEN #845<br />

husmoder, født den 26. juni 1954 i Øslev, Kettrup, datter af murermester Niels<br />

Christian Christensen #846 og hustru Elisabeth Pedersen #847, Housøre.<br />

Bosat: Housørevej 30, Østerild.<br />

Jens Kristian Heegård Johansen gik i skole i Hillerslev og Nors og kom senere<br />

på efterskole i Hundborg et år (1969). Omkring konfirmationsalderen kom<br />

han til landbruget, hvor han også havde været 1 år inden sit efterskoleophold.<br />

I 1971 kom han til Arne <strong>over</strong>gård i Sønderby pr. Østerild, hvor han stadig er.<br />

I 1977 købte han selv en gård som han har drevet ved siden af. Gården er på<br />

20 tdl. og drives med korn og svin (som regel 340 stk.). Gården brændte<br />

næsten til grunden i 1978, men er efterhånden blevet bygget op igen. Hans<br />

hobby er, foruden landbruget, sang, og han synger i et sangkor i Østerild, som<br />

han selv har været med til at oprette.<br />

Anna Marie Christensen gik i skole i Housøre, Østerild og Thisted. Senere<br />

var hun 5 år ved farvehandler Langballe i Thisted, hvor hun klarede<br />

husgerningen og børnepasningen. Siden var hun på mejerigården i Thisted,<br />

hvor hun lavede ispinde frem til 1978. I dag er hun hjemmegående husmoder,<br />

men passer dyrene når manden er på arbejde. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

HEIDI HEEGÅRD JOHANSEN #848<br />

født den 23. april 1975 i Thisted.<br />

BRIAN HEEGÅRD JOHANSEN #849<br />

født den 2. maj 1978 i Housøre.<br />

BENT HEEGÅRD JOHANSEN #850<br />

tømrer, født den 3o. januar 1957 i Ballerum, Tved.<br />

Side 89


I.C.3.<br />

I.C.3.1.<br />

I.C.3.a.1).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Bent Heegård Johansen gik i skole i Nors og var herefter 1 år på Thyland<br />

ungdomsskole samt 1 år på Åbybro ungdomsskole. Han var i snedkerlære fra<br />

1973 til 1976 og ved søværnet fra februar 1977 til oktober 1977. Siden har han<br />

arbejdet ved sit fag som tømrer, både på egnen (indtil 1979) og 2 år på<br />

Grønland.<br />

KRESTEN KRAGH JOHANSEN #851<br />

arbejdsmand, født den 11. april 1922 i Ballerum, Tved, gift den 27. juli 1946<br />

i Hillerslev med<br />

ELLY KIRSTINE JENSEN #852<br />

husmoder, født den 28. marts 1923 i Hillerslev, død den 21. marts 1975 på<br />

sygehuset i Thisted, datter af smed Gustav Jensen #853 og hustru Kristiane<br />

Heegård #854, Hillerslev.<br />

Bosat: Følfodsvej 3, Hillerslev.<br />

Kresten <strong>Kragh</strong> Johansen gik i skole i Ballerum og kom så til landbruget, inden<br />

for hvilket han arbejdede forskellige steder indtil 1946. Herfra kom han på<br />

kalkværket i Hillerslev, hvor han stadig er. Han har været i idræts- og<br />

gymnastikforeningen. Hans hobby er havearbejde, gymnastik, fodbold og<br />

håndbold.<br />

Elly Kirstine Jensen gik i skole i Hillerslev og kom herefter ud som pige i huset<br />

ved landbruget indtil giftermålet. I ægteskabet var hun hovedsagelig,<br />

hjemmegående, men var dog til tider servitrice forskellige steder. Hun var<br />

gymnastikleder i 30 år og var 3 gange på gymnastikhøjskole i Snoghøj og<br />

Viborg. Hendes hobby var gymnastik og håndarbejde.<br />

GUSTAV KRAGH JOHANSEN #855<br />

slagteriarbejder, født den 23. september 1957 i Hillerslev, lever sammen med<br />

CHRISTEL GRABOVSKI #856<br />

montrice, født den 26. september 1959 i Thorp, Thisted, datter af<br />

slagteriarbejder Georg Grabovski #857 og hustru Jytte Jacobsen #858,<br />

Åbakkevej 17, Tilsted pr. Thisted.<br />

Bosat: Åbrinken 31, Tilsted pr. Thisted.<br />

Christel Grabovski gik i skole i Tilsted og Tingstrup og var herefter ved<br />

husgerningen ca. 1 år. Endvidere har hun været assistent hos en tandteknikker<br />

i ca. 1 år og været montrice på Oticon i ca. 4 år. Hendes hobby er, ligesom<br />

manden, motorcykler.<br />

PERNILLE GRABOVSKI #859<br />

født den 5. september 1980 i Thisted.<br />

Side 90


I.C.4.<br />

I.A.4.a.<br />

I.A.4.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

KATHRINE OLINE KRAGH JOHANSEN #860<br />

husmoder, født den 14. maj 1927 i Ballerum, Hundstrup, gift første gang den<br />

12. september 1952 i Hillerslev, med<br />

HELGE CARLO KJÆR #861<br />

gårdejer, født den 13. oktober 1917 i Randrup, Vestervig, død den 12. maj<br />

1960 på Rigshospitalet i København, søn af gårdejer Jens Mathias Kjær #862<br />

og hustru Sidsel Marie Kjær #863, Vestervig:<br />

Gift anden gang den 12. februar 1971 i Hurup med<br />

KARL EJLER KRISTIANSEN #864<br />

gårdejer, født den 15. april 1936 i Skyum, søn af husmand Jens Kristiansen<br />

#1979 og hustru Krista Knudsen #1980, Hørdum pr. Snedsted.<br />

Bosat: Kystvejen 101, Handrup pr. Vestervig.<br />

Kathrine Oline <strong>Kragh</strong> Johansen gik i skole i Ballerum og kom herefter ud som<br />

pige på forskellige gårde (hun arbejdede både ude og inde) indtil giftermålet,<br />

dog afbrudt af et højskoleophold i Rye i 1952. Siden har hun været medhjælpene<br />

hustru. I sine yngre dage gik hun til gymnastik, men nu er hendes foretrukne<br />

hobby håndarbejde.<br />

Helge Carlo Kjær gik i skole i Randrup og var herefter hjemme at hjælpe indtil<br />

giftermålet. I 1936 - 1937 var han soldat i Viborg og var i 1943 - 1944 på<br />

landbrugsskole i Vejlby. I 1950 <strong>over</strong>tog han sit hjem, som han drev frem til<br />

sin død, hvorefter konen drev det videre indtil 1970, hvor hun solgte den. Han<br />

var meget aktiv inden for VU i sine unge dage.<br />

Karl Ejler Kristiansen gik i skole i Skyum og tjente herefter ved landbruget<br />

indtil sin soldatertid i Ålborg og Tyskland i årene 1955 - 1957. I 1970 købte<br />

han deres gård i Handrup på ca. 60 tdl. Denne drives som alsidig landbrug.<br />

BENNY JOHANSEN KJÆR #865<br />

forretningsmand, født den 3o. januar 1953 i Vestervig.<br />

Bosat: 8000 West Colfax Avenue, Lakewood, USA.<br />

Benny Johansen Kjær gik i skole i Vestervig og tog realeksamen på Hurup<br />

kommuneskole. Han har været møbellærling i Magasin, København, senere<br />

salgsassistent samme sted og møbelsælger i Canada i 2 år. Han er i dag<br />

partner i en dansk møbelforretning (Delvel Co.), men planlægger at starte<br />

egen forretning i New Mexico - USA - i 1982.<br />

JENS PETER JOHANSEN KJÆR #866<br />

landbrugsmedhjælper, født den 20. juli 1955 i Vestervig, lever sammen med<br />

Side 91


I.C.4.c.<br />

I.C. 5.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

ANE-MARIE HEDEGAARD JENSEN #867<br />

revisorassistent, født den 5. april 1962 i Hurup, datter af slagteriarbejder Egon<br />

Hedegaard Jensen #1981 og hustru Karen Margrethe Petersen #1982,<br />

Sønderallé 32, Hurup.<br />

Bosat: Bredgade 45, Hurup.<br />

Jens Peter Johansen Kjær tog realeksamen på Vestervig skole i 1971 og<br />

arbejdede herefter ved landbruget frem til 1975, hvor han kom ind som soldat<br />

ved Prinsens Livregiment, Viborg. I 1976 - 1977 var han på Hammerum<br />

landbrugsskole og har siden 1977 arbejdet hos gårdejer Erik Vendeboe,<br />

Bubbel. I 1979 købte han hus i Hurup. Hans hobby er roning og jagt.<br />

Ane-Marie Hedegaard Jensen gik i skole i Hurup og gik herefter på Thisted-<br />

Hurup handelsskole, afsluttet 1980. Hun kom i lære i et revisorfirma den 1.<br />

juli 1980 og er udlært den 3o. juni 1982. Hendes hobby er gymnastik,<br />

håndarbejde og svømning.<br />

ANNE MARIE KJÆR #868<br />

ekspeditrice, født den 7. oktober 1958 i Randrup.<br />

Bosat: Hundborgvej 9, Thisted.<br />

Anne Marie Kjær gik i skole i Randrup og Vestervig og tog handelseksamen<br />

på Thisted-Hurup handelsskole. I 1969 blev hun indlagt på Århus<br />

Kommunehospital, hvor hun blev opereret for en diskosprolaps efter lang tids<br />

sygdom. Den 1. oktober 1977 blev hun ansat som elev Trikotagehuset,<br />

Thisted, hvor hun stadig er ansat. Hun er medlem af KFUM og KFUK i<br />

Vestervig.<br />

DORIS ELISABETH JOHANSEN #869<br />

husmoder, født den 17. juni 1934 i Ballerum, Tved, gift den 28. oktober 1961<br />

i Hillerslev med<br />

LARS PETER SØRENSEN #870<br />

skovarbejder, født den 2. januar 1937 i Fredericia, søn af arbejdsmand Jens<br />

Richard Peter Sørensen og hustru Karen Vedinge Jensen, Bredgade 64,<br />

Fredericia.<br />

Bosat: Vandgyden 14, Gl. Pjedsted.<br />

Doris Elisabeth Johansen gik i skole i Ballerum og kom herefter ud at tjene<br />

som pige i huset indtil giftermålet afbrudt af et ophold på Holstebro ungdomsskole<br />

i 1951. Hun har siden været hjemmegående husmoder. Hendes hobby er<br />

håndarbejde og keramik.<br />

Lars Peter Sørensen tog realeksamen i 1954 i Fredericia og var jagtelev på<br />

en agerhønsefarm i Vorbasse i ½ år. Endvidere har han været skovfogedelev,<br />

både i Nakskov og i Viborg (Asmild Kloster), og han har arbejdet i skoven i<br />

Skåne (Sverige) i ca. 5 måneder samt på et gods i ca. 7 måneder og i Dalerne<br />

Side 92


I.C.5.a.<br />

I.C.5.b.<br />

I.C.5.b.1).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

som skovarbejder i 13 måneder. I 1959 blev han ansat som skovarbejder ved<br />

Vejle amts skovdyrkerforening, hvor han siden har været, kun afbrudt i 1960<br />

1961, hvor han var soldat ved civilforsvaret, Thisted. Hans hobby er<br />

cykelture, både til Norge og Sverige.<br />

IVAN JOHANSEN #873<br />

salgschauffør, født den 12. januar 1958 i Thisted, gift den 8. september 1979<br />

i Sennels med<br />

KAREN HANSEN #874<br />

lærer, født den 5. juni 1957 i Sennels, datter af gårdejer Svend Aage Hansen<br />

#875 og hustru Meta Andersen #876, Mardalvej 8, Sennels.<br />

Bosat: Violvej 8, Nors, Thisted.<br />

Ivan Johansen gik i skole i 8 år og havde derefter forskelligt erhvervsarbejde,<br />

i begyndelsen som landbrugsmedhjælper og nogle år senere som<br />

fabriksarbejder. i 1979 blev han indkaldt til civilforsvaret i Thisted, hvor han<br />

var i 8 måneder. Senere købte han deres hus i Nors, hvor han blev ansat som<br />

mælkekusk på mejeriet indtil han i slutningen af 1980 tiltrådte sit nuværende<br />

job som salgschauffør inden for Fakse. Hans hobby er sport, især fodbold.<br />

Karen Hansen fik realeksamen på Borgerskolen i Thisted og kom herefter på<br />

HF (gymnasium og HF i Thisted). Hendes erhvervsvalg gjorde det nødvendigt<br />

med endnu 4 års skolegang, som blev tilbragt på Ranum seminarium, hvor hun<br />

afsluttede med lærereksamen i 1980. Sideløbende med hendes skolegang<br />

arbejdede hun i en blomsterforretning, på en kro og 6 år som afløser på<br />

Alderdomshjemmet Kristianslyst. Hun er i dag ansat på specialskolen Øster<br />

Mølleskolen, Thisted. Hendes hobby er sport, især håndbold.<br />

ANE METTE SØRENSEN #877<br />

husmoder, født den 15. marts 1963 i Fredericia, lever sammen med<br />

MICHAEL GEORG PEDERSEN #878<br />

kommunalarbejder, født den 5. maj 1961 i Allerød, søn af maskinmester<br />

Jørgen Pedersen #879 og hustru Doris Ingelise Jensen #880, Kirkevej 4,<br />

Pjedsted.<br />

Bosat: Amaliegade 36 C, Børkop.<br />

IB IVAN SØRENSEN #881<br />

født den 13. februar i 1980 i Fredericia.<br />

Side 93


I.C.5.c.<br />

I.C.5.d.<br />

I.D.<br />

I.D.1.<br />

GERT SØRENSEN #882<br />

født den 10. januar 1967 i Fredericia.<br />

ERIK SØRENSEN #883<br />

født den 16. juli 1969 i Fredericia.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

MAREN CHRISTENSEN KRAGH #741<br />

husmoder, født den 12. september 1896 i Kløvkær, Hundstrup, død den 21.<br />

februar 1963 i Hundstrup, begravet den 26. februar samme år i Hundstrup, gift<br />

den 18. marts 1924 i Hundstrup med<br />

POUL ARNE POULSEN #742<br />

fhv. arbejdsmand, født den 1. februar 1901 i København, søn af arbejdsmand<br />

Peder Chr. Poulsen og hustru Birthe Petrea Petersen, Sennels.<br />

Bosat: Grønningen 35, Thisted.<br />

Maren Christensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Hundstrup og tjente derefter som pige<br />

i huset forskellige steder indtil giftermålet, bl. a. var hun en tid ved sin<br />

bedstemoder i Ballerum. Siden var hun hjemmegående husmoder. Hun var<br />

syg i mange år. Hendes hobby var håndarbejde og madlavning.<br />

Poul Arne Poulsen gik i skole i København og derefter i Kjeldstrup i Thy. Fra<br />

sit 10. år og frem til giftermålet tjente han ved landbruget. I 5 år drev han selv<br />

et landbrug på ca. 16 tdl. samtidig med, at han udførte forskellige jobs. Siden<br />

blev han arbejdsmand og kørte som chauffør i mange år. Da han var 62 år<br />

blev han ansat ved Thisted kommune som kommunalarbejder, hvor han var,<br />

indtil han fyldte 70 år. Endvidere har han været i bestyrelsen for fagforeningen<br />

og har været i Røde Kors som samaritter.<br />

OLGA KATHRINE POULSEN #888<br />

husmoder, født den 20. juni 1924 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 16. februar<br />

1969 i Hundstrup med<br />

MAGNUS ANDREAS PEDERSEN #889<br />

ekstraarbejder, født den 20. juni 1922 i Erritsø, søn af snedker Marius<br />

Pedersen #890 og hustru Karen Marie Jørgine Jensen #891, Erritsø pr.<br />

Fredericia.<br />

Bosat: Søskendevej 17, Erritsø pr. Fredericia.<br />

Olga Kathrine Poulsen gik i skole i Hundstrup og Hjardemål og tjente som pige<br />

i huset. Den 27. november 1966 kom hun til sin senere mand som<br />

Side 94


I.D.1.a.<br />

I.D.1.b.<br />

I.D.2.<br />

I.D.3.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

husbestyrerinde. De blev gift i 1969 og siden har hun været hjemmegående<br />

hustru. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

Magnus Andreas Pedersen gik i skole i Erritsø og tjente derefter ved<br />

landbruget indtil 1944. Den 15. januar 1945 blev han ansat ved DSB i<br />

Fredericia, hvor han siden har været ansat som ekstraarbejder.<br />

NIELS PEDER PEDERSEN #892<br />

glarmester, født den 14. april 1954 i Burlinge SV.<br />

Bosat: Lærkedalen 11, Haslev, Sjælland.<br />

EVALD PEDERSEN #893<br />

klejnsmed, født den 14. februar 1958 i Erritsø.<br />

ANNA KIRSTINE POULSEN #894<br />

husassistent, født den 16. februar 1926 i Kløv, Hundstrup.<br />

Bosat: Grønningen 35, Thisted.<br />

Anna Kirstine Poulsen gik i skole i Hundstrup og tjente som pige i huset indtil<br />

1951. Herefter var hun hjemme, men havde ved siden af ansættelse på<br />

Hundstrup kro i 14 år som medhjælper, både i køkken og i krostue. Endvidere<br />

har hun hjulpet på forskellige gårde i de travle perioder indtil 1963, hvor hun<br />

flyttede med sine forældre til Thisted. Siden har hun været husassistent hos<br />

en dyrlæge i 2 år, hos en politibetjent i 3 år og en læge i 9 år. Hendes hobby<br />

er håndarbejde og rejser til udlandet.<br />

CHRISTIAN PEDER KRAGH POULSEN #895<br />

husmand, født den 5. oktober 1927 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 15. februar<br />

1948 i Hjardemål med<br />

ANNA KATHRINE LYNGE SMED #896<br />

husmoder, født den 27. juni 1924 i Korsø, Hjardemål, datter af gårdejer Martin<br />

Georg Kristensen Smed #897 og hustru Hanne Kathrine Lynge #898, Ræhr pr.<br />

Hanstholm.<br />

Bosat: Knakvej 10, Hundstrup pr. Thisted.<br />

Christian Peder <strong>Kragh</strong> Poulsen gik i skole i Hundstrup og i Hjardemål og tjente<br />

indtil giftermålet ved landbruget. Han var soldat i Randers i 1948 - 1949. I<br />

1948 købte han en ejendom kaldet Rimmerhus, i Korsø og drev den frem til<br />

1961, hvor han købte deres nuværende ejendom på ca. 30 tdl. Han er<br />

Side 95


I.D.3.a.<br />

I.D.3.a.1).<br />

I.D.3.a.2).<br />

I.D.3.a.3).<br />

I.D.3.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

bestyrelsesformand i Venstres vælgerforening og har været i<br />

skolekommissionen i et par år.<br />

Anna Kathrine Lynge Smed gik i skole i Hjartemål og var hjemme indtil<br />

giftermålet. Siden har hun været medhjælpende hustru. Hendes hobby er<br />

håndarbejde.<br />

FRODE SMED POULSEN #899<br />

slagteriarbejder, født den 13. april 1948 i Hjardemål, gift den 19. maj 1973 i<br />

Sennels med<br />

BIRGIT RUTH SØRENSEN #890<br />

husmoder, født den 7. oktober 1945 i Sennels, datter af pensionist Johannes<br />

Sørensen #901 og hustru Anna Karoline Nielsen #902, Møllevej 48, Sennels.<br />

Bosat: Ballerumvej 108, Brund, Thisted.<br />

Frode Smed Poulsen gik 7 år i skole og var ved landbruget, indtil han begyndte<br />

sin værnepligt ved forsyningstropperne på Hvorup Kaserne. Herefter fortsatte<br />

han ved landbruget indtil 1971 hvor han blev ansat som slagteriarbejder,<br />

hvilket han stadig er. Men for nogle år siden købte han en landejendom i<br />

Brund, som han driver ved siden af sit arbejde.<br />

ANETTE POULSEN #903<br />

født den 14. september 1969 i Thisted.<br />

ANNE MARIE POULSEN #904<br />

født den 15. december 1973 i Thisted.<br />

MARTIN SMED POULSEN #1983<br />

født den 15. maj 1978 i Thisted.<br />

SONJA SMED POULSEN #905<br />

fabriksarbejderske, født den 26. december 1952 i Korsø.<br />

Bosat: Hundstrupvej 38, Hundstrup.<br />

Side 96


I.D.3.b.1).<br />

I.D.3.c.<br />

I.D.3.d.<br />

I.D.4.<br />

I.D.4.a.<br />

I.D.4.b.<br />

JOHNNY SMED POULSEN #906<br />

født 15. december 1971 i Thisted.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

JENS JØRGEN SMED POULSEN #907<br />

slagteriarbejder, født den 29. september 1960 i Korsø.<br />

Bosat: Hundstrupvej 62, Hundstrup.<br />

HANNE SMED POULSEN #908<br />

født den 2. januar 1968 i Århus.<br />

PEDER CHRISTIAN POULSEN #909<br />

husmand, født den 8. januar 1929 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 17. november<br />

1953 i Hjardemål med<br />

KRISTA LYNGE SMED #910<br />

husmoder, født den 24. januar 1928 i Korsø, Hjardemål, datter af gårdejer<br />

Martin Georg Christensen Smed #897 og hustru Johanne Kathrine Lynge<br />

#898, Ræhr pr. Hanstholm.<br />

Bosat : Ballerumvej 130, Hillerslev.<br />

Peder Christian Poulsen gik i skole i Hundstrup og tjente indtil giftermålet ved<br />

landbruget. I 1949 1950 var han soldat i København og i Tyskland. I 1953<br />

købte han en ejendom i Ballerum på 11 ha. Denne drev han indtil 1963, hvor<br />

han købte deres nuværende ejendom på 6 ha. Han har de sidste 14 år kørt med<br />

mælk for Hillerslev Andelsmejeri. Hans hobby er fodbold og bankospil.<br />

Krista Lynge Smed gik i skole i Hjardemål og hjalp derefter til hjemme. Siden<br />

giftermålet har hun været medhjælpende hustru. Hendes hobby er kryds og<br />

tværs og bankospil.<br />

PREBEN SMED POULSEN #911<br />

født den 27. august 1959 i Ballerum, død den 11. oktober 1960 i Thisted.<br />

MOGENS SMED POULSEN #912<br />

født den 2. september 1962 i Ballerum, død den 15. oktober 1963 i Ballerum.<br />

Side 97


I.D.4.c.<br />

I.D.5.<br />

I.D.5.a.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

KNUD ERIK SMED POULSEN #913<br />

født den 3. december 1964 i Thisted.<br />

JOHANNES BERNHARDT POULSEN #914<br />

kirkebetjent, født den 3. juli 1932 i Klastrup, Hundstrup, gift den 8. december<br />

1957 i Hjartemål med<br />

KETTY IRENE LYNGE SMED #915<br />

husmoder, født den 23. marts 1937 i Korsø, Hjartemål, datter af gårdejer<br />

Martin Georg Christensen Smed #897 og hustru Johanne Kathrine Lynge<br />

#898, Ræhr pr. Hanstholm.<br />

Bosat: Bybakken 42, Ræhr pr. Hanstholm.<br />

Johannes Bernhardt Poulsen gik i skole i Hundstrup og Hjardemål og tjente<br />

herefter ved landbruget indtil 1948, hvor han kom i lære som kommis i Vesløs,<br />

udlært i 1952. I 1953 - 1954 var han soldat i Viborg og i Tyskland. Siden<br />

arbejdede han som kommis i Østerild brugs indtil 1957 og drev selv forretning<br />

indtil 1961, hvor han blev ansat i brugsforeningen i Thisted. Her var han i 12<br />

år, indtil han i 1973 fik ansættelse på slagteriet i Thisted, hvor han var indtil<br />

1980. Siden har han været kirkebetjent i Ræhr.<br />

Ketty Irene Lynge Smed gik i skole i Hjardemål og hjalp til hjemme indtil<br />

giftermålet. Siden har hun været hjemmegående husmoder, men har dog et<br />

rengøringsarbejde i kirken. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

JETTE SMED POULSEN #916<br />

ekspeditrice, født den 24. juli 1958 i Ræhr, gift den 23. september 1978 i Ræhr<br />

med<br />

GEORG THOMSEN #917<br />

fiskeskipper, født den 29. marts 1954 i København, søn af fisker Arthur<br />

Marius Kornbæk Thomsen #918 og hustru Anne Ingeborg Thomsen #919,<br />

Smidstrupvej 330, Vrå.<br />

Bosat: Bygmarken 54, Hanstholm.<br />

Jette Smed Poulsen gik i skole i Ræhr og Hanstholm. Siden har hun været<br />

ansat i Thisted lufthavn som ekspeditrice, ved BP (Thistedvej) som ekspeditrice<br />

samt på et havnecafeteria.<br />

Georg Thomsen gik i skole i Skagen og tog realeksamen i 1972 i Frederikshavn.<br />

I 1974 var han marinesoldat. Han fik fiskeskippereksamen i 1976, og siden<br />

da har han været fiskeskipper på egen kutter.<br />

Side 98


I.D.5.a.1).<br />

I.D.5.a.2).<br />

I.D.5.b.<br />

I.D.5.c.<br />

I.D.5.d.<br />

I.E.<br />

RASMUS SMED THOMSEN #920<br />

født den 26. januar 1979 i Thisted.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

PERNILLE SMED POULSEN #921<br />

født den 17. februar 1980 i Thisted.<br />

GITTE SMED POULSEN #922<br />

født den 25. februar 1965 i Ræhr.<br />

JYTTE SMED POULSEN #923<br />

født den 9. februar 1967 i Ræhr.<br />

METTE SMED POULSEN #924<br />

født den 4. november 1968 i Ræhr.<br />

KIRSTINE MARIE KRAGH #745<br />

husmoder, født den 16. oktober 1898 i Kløvkær, Hundstrup, død den 7. juni<br />

1942 i Thisted, gift med<br />

ANDERS OTTO MØLLER PEDERSEN #746<br />

husmand og vejmand, født den 10. marts 1900 i Hjardemål, død i marts 1970<br />

i Thisted, søn af husmand Otto Martinus Pedersen #747 og hustru Ane Marie<br />

Møller #748, Frøstrup nr. Thisted.<br />

Bosat: Tved pr. Thisted.<br />

Kirstine Marie <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og tjente derefter som pige i huset<br />

indtil giftermålet. Siden passede hun huset derhjemme og jorden, mens<br />

manden var på arbejde. Endvidere havde hun sæsonarbejde i tørvemosen.<br />

Hendes hobby var håndarbejde.<br />

Anders Otto Møller Pedersen gik i skole i Bjerget og tjente derefter ved<br />

landbruget indtil giftermålet. Siden købte han deres ejendom som han drev<br />

samtidig med, at han gik på vejarbejde, han var amtsvejmand.<br />

Side 99


I.E.1.<br />

I.E.1.a.<br />

I.E.l.a.1).<br />

I.E.l.a.2).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

OTTO MARTINUS PEDERSEN #925<br />

cementstøber, født den 29. oktober 1926 i Tved, gift den 4. januar 1950 i<br />

Thisted med<br />

JYTTE FALCK JENSEN #926<br />

husmoder, født den 27. juni 1930 i Valsølille, datter af skolelærer Poul Emil<br />

Falck Jensen #927 og hustru Martha Rasmine Rasmussen #928, Mørke.<br />

Bosat: Gl. Mørkevej 41, Mørke.<br />

Otto Martinus Pedersen gik i skole i Tved og tjente herefter ved landbruget,<br />

indtil han i 1947 blev indkaldt til militæret. Sin værnepligt aftjente han i Århus,<br />

Holbæk og Tyskland. På et tidspunkt blev han korporal. Fra 1950 1964 var<br />

han ansat ved landbruget som gift medhjælper. Siden kom han på et teglværk<br />

i Ommestrup, hvor han var formand i 9 år frem til 1973. Herfra kom han på<br />

Århus Cementvarefabrik som pladsmand. Han har været i bestyrelsen for<br />

DUI og DSU og Fritidsnævnet. Endvidere har han været i hjemmeværnet<br />

siden sin soldatertid og er i dag sergent inden for dette. Hans hobby er heste<br />

og fiskeri.<br />

Jytte Falck Jensen gik i skole i Mørke og i Hornslet og tjente herefter ved<br />

husgerningen indtil giftermålet. Siden har hun været på chokoladefabrik (Bdr.<br />

Jacobsen) i 3 år samt på Mørke møbelfabrik i 12 år, men måtte på et tidspunkt<br />

holde op på grund af sygdom. Hendes hobby er håndarbejde især vævning.<br />

JETTE KIRSTINE FALCK PEDERSEN #929<br />

hjemmehjælper, født den 29. september 1949 i Århus, gift med<br />

JØRN STEFANSEN #930<br />

forvalter, søn af Stefan Stefansen #931 og hustru Agnes Stefansen #932,<br />

Ørsted.<br />

Bosat: Møllegården, Søndervang 2, Balle.<br />

PIA JYTTE FALCK STEFANSEN #933<br />

født den 29. maj 1967 i Århus.<br />

CLAUS OTTO FALCK STEFANSEN #934<br />

født den 8. februar 1969.<br />

Side 100


I.E.l.a.3).<br />

I.E.1.b.<br />

I.E.1.b.1)<br />

I.E.l.b.2).<br />

I.E.1.c.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

TRINE FALCK STEFANSEN #935<br />

født den 2. september 1976.<br />

LENE VIBEKE FALCK PEDERSEN #936<br />

husmoder, født den 3. januar 1957 i Mørke, gift den 27. maj 1977 i Årup med<br />

VAGN ENGHOLM #937<br />

gårdejer, født den 12. august 1954 i Scheelsminde, Auning, søn af<br />

maskinarbejder Johannes Engholm #938 og hustru Ida Viberg Johansen #939,<br />

Århusvej 28, Auning.<br />

Bosat: Gl. Mejerivej 11, Hyllested pr. Ebeltoft.<br />

Lene Vibeke Falck Pedersen gik i skole i Mørke og var siden 2 år ved<br />

husgerningen i Hornslet samt i en bagerforretning i Løgten. Her var hun i ca.<br />

3 år. I dag er hun medhjælpende hustru på familiens ejendom.<br />

Vagn Engholm gik i skole i Auning og var herefter ved en mekaniker som<br />

arbejdsdreng i ca. 1½ år, siden ved BP i Auning. Endvidere var han ved<br />

entreprenørarbejdet ind, til 1977, hvor familien rejste til Fyn. Her kom han til<br />

at arbejde ved landbruget som traktorfører i 3 - 4 måneder. Senere i 1977 blev<br />

han forpagter på en ejendom, som familien senere købte i august 1980.<br />

Ejendommen er på 18 tdl. og drives med svin.<br />

ELISA FALCK ENGHOLM #940<br />

født den 16. juli 1973 i Århus.<br />

WINNIE FALCK ENGHOLM #941<br />

født den 10. marts 1978 i Århus.<br />

LEO FALCK PEDERSEN #942<br />

maskinsnedker, født den 28. november 1957 i Århus, gift med<br />

BERIT SØRENSEN #943<br />

husmoder.<br />

Side 101


I.E.2.<br />

I.E.2.a.<br />

I.E.2.b.<br />

I.E.3.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

CHRISTIAN KRAGH PEDERSEN #944<br />

vejmand, født den 22. marts 1929 i Tved, gift den 8. november 1965 i Skyum<br />

med<br />

RIGMOR KATHRINE NICOLAJSEN #945<br />

husmoder, født den 17. marts 1931 i Skyum, datter af husmand Karl Nicolajsen<br />

#946 og hustru Signe Kirstine Solborg #947, Skyum pr. Snedsted.<br />

Bosat: Døjholtvej 13, Nors, Thisted.<br />

Christian <strong>Kragh</strong> Pedersen gik i skole i Tved og tjente fra sit 10. år forskellige<br />

steder indtil giftermålet. Han har arbejdet på gårde i 3 år som daglejer. I 1958<br />

kom han til vejvæsenet, hvor han siden har været. Hans hobby er jagt.<br />

Rigmor Kathrine Nicolajsen gik i skole i Skyum og havde forskellige pladser<br />

i huset indtil giftermålet. Hun har været ansat i køkkenet på Nors kro i 5 år,<br />

og i 1977 blev hun ansat på Nors Alderdomshjem. Hendes hobby er<br />

håndarbejde.<br />

RITA IRENE PEDERSEN #948<br />

kommis, født den 15. december 1957 i Skyum, lever sammen med<br />

HENNING DAHL JENSEN #949<br />

slagteriarbejder.<br />

Bosat: Atriumvej 16, Kolby pr. Snedsted.<br />

KIRSTEN PEDERSEN #1984<br />

født den 9. april 1963 i Thisted.<br />

ANNA KATHRINE PEDERSEN #950<br />

husmoder, født den 15. december 1930 i Tved, gift den 21. august 1953 i Tved<br />

med<br />

LARS CHRISTIAN FUGLSANG #951<br />

arbejdsmand og husmand, født den 14. januar 1922 i Stagstrup, søn af<br />

tømrermester Kristoffer Fuglsang #952 og hustru Kathrine Kusk Kristensen<br />

#953, Snedsted.<br />

Bosat: Årbækvej 1, Skyum, Snedsted.<br />

Anna Kathrine Pedersen gik i skole i Tved og tjente fra sit 12. år som pige i<br />

huset og i marken. Somme tider var hun dog også hjemme at hjælpe. Disse<br />

Side 102


I.E.3.a.<br />

I.E.3.a.1).<br />

I.E.3.a.2).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

beskæftigelser fortsatte hun med indtil giftermålet. Siden har hun været<br />

medhjælpende hustru og passer jorden, når manden er ude. Hendes hobby er<br />

gymnastik og andespil.<br />

Lars Christian Fuglsang gik i skole i Kallerup og tjente derefter ved landbruget<br />

indtil 1944. Herfra tog han på højskole i Haslev, hvor han var i 1944 - 1945.<br />

Siden var han soldat i Århus i 1945 - 1946. Indtil 1947 tjente han igen ved<br />

landbruget, hvorefter han kom til at køre for en maskinstation. Her var han<br />

indtil 1950. Samtidig gik han i tørvemosen. Den 1. juli 1953 <strong>over</strong>tog han deres<br />

nuværende ejendom, som han siden har drevet, samtidig med, at han arbejder<br />

på Hellesens Fabrikker i Thisted. Hans hobby er fiskeri (glibeål).<br />

EVA MARIE FUGLSANG #954<br />

dagplejemoder, født den 11. december 1954 i Skyum, gift den 5. juli 1975 i<br />

Skyum kirke med<br />

JØRGEN ERLING PEDERSEN #955<br />

ekspedient, født den 16. oktober 1953 i Hurup, søn af pensionist Thoralf<br />

Halfdan Pedersen #956 og hustru Esther Kristensen #957, Vestervangsvej 1,<br />

Hurup.<br />

Bosat: Enghaven 32, Biersted, Åbybro.<br />

Eva Marie Fuglsang bestod i 1972 realeksamen og kom herefter et ½ år i<br />

huset (Esso, Kolby). Siden begyndte hun hos købmand Jørgen Møller, Kolby,<br />

hvor hun skulle have været i lære, men rejste inden kontrakten blev skrevet for<br />

at flytte med Jørgen til Ålborg, hvor hun fik arbejde på C.W. Obels cigarfabrik.<br />

Her arbejdede hun frem til 1978, hvorefter hun blev ansat som hjemmehjælper<br />

i Biersted, hvor familien havde købt hus i 1976. Denne stilling beholdt hun,<br />

indtil hun fødte sønnen Thomas, hvorefter hun syntes, det var bedre for<br />

børnene at være hjemme og fik i stedet 2 børn i dagpleje.<br />

Jørgen Erling Pedersen bestod i 1970 realeksamen og tog herefter<br />

handelseksamen. Siden kom han i lære som ekspedient i Fona Radio i Thisted,<br />

hvor han udlærtes i juli 1973. Han fik derefter job i Fona Radio i Ålborg, og<br />

her arbejdede han i 1½ år, men skiftede så branche og kom til Møllers Møbler<br />

i Nørresundby, hvor han også arbejdede i ca. 11 år. Imidlertid syntes han ikke<br />

om arbejdstiden og søgte derfor ud på Espera skibsradio og blev her ansat som<br />

lagerekspedient.<br />

KRISTINA PEDERSEN #958<br />

født den 23. april 1977 i Biersted.<br />

THOMAS PEDERSEN #959<br />

født den 3. november 1980 i Biersted.<br />

Side 103


I.E.3.b.<br />

I.E.3.c.<br />

I.E.3.d.<br />

I.E.4.<br />

I.E.5.<br />

KNUD ERIK FUGLSANG #960<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

smed, født den 23. november 1958 i Skyum, lever sammen med<br />

GRETHE BERTELSEN #1985<br />

fabriksarbejderske.<br />

Bosat: Asylgade 7, Thisted.<br />

HELLE KATHRINE FUGLSANG #961<br />

født den 18. juli 1968 i Skyum.<br />

NIELS ANDERS FUGLSANG #962<br />

født den 13. juli 1970 i Koldby.<br />

EGON AKSEL PEDERSEN #963<br />

arbejdsmand, født den 6. april 1932 i Tved.<br />

Bosat: Nørbyvej 12, Tved pr. Thisted.<br />

JENS OSKAR PEDERSEN #964<br />

landmand, født den 13. august 1937 i Tved, gift den 26. august 1958 i Hillerslev<br />

med<br />

LYDIA ODGÅRD BOJER #965<br />

husmoder, født den 26. august 1936 på Ullerupgårds Mark, Sennels, datter af<br />

fhv. tømrer Thomas Bojer og hustru Inger Kathrine Odgård, Vendbjerg 2,<br />

Nors.<br />

Bosat: Hindingvej 35, Hinding pr. Thisted.<br />

Jens Oskar Pedersen gik i skole i Tved og var derefter forskellige steder ved<br />

landbruget indtil giftermålet. I 1958 købte de deres ejendom på 13 td. sæde,<br />

som han drev samtidig med, at han var ansat i vildtreservatet som medhjælper.<br />

Her var han indtil 1974, hvorefter han lejede 30 td. sæde, således at de var<br />

oppe på 43 td. sæde. I dag er de oppe på ca. 50 td. sæde. Ejendommen drives<br />

som alsidig landbrug. Endvidere begyndte han i 1974 at avle mink og har 230<br />

- 240 avlstæver + hanner. Han er i bestyrelsen for husmandsforeningen, og<br />

hans hobby er folkedans samt fodbold.<br />

Side 104


I.E.5.a.<br />

I.E.5.b.<br />

I.F.<br />

I.F.1<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Lydia Odgård Bojer gik i skole i Kjelstrup og var derefter ved husgerningen<br />

samt på vaskeri indtil giftermålet. Hun var hjemmegående husmoder indtil<br />

1971, hvor hun blev ansat på en lejrskole i Hinding ved Thisted som Økonoma.<br />

Her står hun for det daglige indkøb og for ledelsen af de unge piger, der er<br />

ansat. Endvidere er hun i bestyrelsen for husholdningsforeningen,<br />

husmandsforeningens husholdningsudvalg samt Venstres vælgerforening.<br />

Hendes hobby er folkedans, keramik, håndarbejde og blomster.<br />

BIRTHE KIRSTINE PEDERSEN #966<br />

Økonoma, født den 27. januar 1959 i Hinding, lever sammen med<br />

BJARNE STRØMGÅRD #968<br />

møbelekspedient.<br />

Bosat: Hanstholmvej 2, Thisted.<br />

DORTHE SOLVEIG PEDERSEN #967<br />

født den 11. april 1963 i Hinding.<br />

LOUISE KRAGH #749<br />

husmoder, født den 8. februar 1901 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 30. juli<br />

1922 i Hundstrup med<br />

KARL KRISTENSEN #750<br />

husmand, født den 5. oktober 1896 i Skjoldborg, død den 7. marts 1975 i<br />

Hjardemål, søn af husmand Poul Kristensen #751 og hustru Kristiane Jensen<br />

#752, Ballerum pr. Thisted.<br />

Bosat: Plejehjemmet, Hanstholm.<br />

Louise <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og var ude at tjene fra sit 11. år og indtil<br />

giftermålet. Somme tider var hun dog hjemme. Medens hendes mand levede,<br />

passede hun dyrene, når han var på arbejde. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

Karl Kristensen gik bl. a. i skole i Vestervig og var derefter hjemme at hjælpe.<br />

Siden kom han ud at tjene. I 1918 - 1919 købte han ejendom i Ballerum.<br />

Denne blev drevet samtidig med, at han kørte med mælk og grus. Hans<br />

værnepligt blev aftjent i Viborg og i Ålborg fra 1917 - 1919.<br />

ANNA KRISTINE KRISTENSEN #969<br />

husmoder, født den 4. maj 1923 i Ballerum, Hundstrup, gift den 21. november<br />

1947 i Hjardemål med<br />

Side 105


I.F.1.a.<br />

I.F.1.b.<br />

I.F.1.c.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

HARRY JULIUS MARTINUS POVLSEN #970<br />

pensionist, født den 24. april 1917 i Hjardemål, søn af tækkermand og<br />

landmand Martin Andreas Povlsen #971 og hustru Kirstine Madsen #972,<br />

Hjardemål pr. Thisted.<br />

Bosat: Hjardemålvej 119, Hjardemål pr. Thisted.<br />

Anna Kristine Kristensen gik i skole i Hjardemål og var derefter syerske i et<br />

år. Siden tjente hun ude i ca. 5-6 år. Efter giftermålet blev hun hjemmegående<br />

husmoder, men hjalp dog til ved landbruget. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

Harry Julius Martinus Povlsen gik ligesom konen i skole i Hjardemål i det hus,<br />

som de har i dag, og som altså førhen var en skole. Fra sit 10. år tjente han<br />

ved landbruget, hvor han var indtil 1938. Herefter var han soldat i Viborg. Da<br />

han kom hjem fra militærtjenesten, fortsatte han ved landbruget indtil<br />

giftermålet. Endvidere hjalp han somme tider sin fader i skoven. I 1947<br />

<strong>over</strong>tog han sit fødehjem på ca. 45 td. sæde, som han drev indtil 1969. Hans<br />

hobby er tømrer- og snedkerarbejde.<br />

AASE KRISTINE POVLSEN #973<br />

født den 3. april 1949 i Hjardemål, døde den 4. april 1949 samme sted.<br />

BENNY ERIK POVLSEN #974<br />

tømrer, født den 6. juli 1952 i Hjardemål.<br />

BRITTA ELENE POVLSEN #975<br />

hjemmehjælper, født den 17. maj 1957 i Hjardemål, gift den 1. juli 1978 i<br />

Hjardemål kirke med<br />

BJARNE LANGGAARD JENSEN #976<br />

skovarbejder, født den 26. juli 1957 i Tved, søn af gårdejer Anker Laurids<br />

Jensen #977 og hustru Anna Jørgensen #978, Hanstholmvej 189, Tved.<br />

Bosat: Solbakken 38, Ræhr, Hanstholm.<br />

Britta Elene Povlsen har taget realeksamen og handelseksamen. Endvidere<br />

har hun været 8 måneder i huset, inden hun blev hjemmehjælper.<br />

Bjarne Langgaard Jensen gik 7 år i skole og tjente derefter ved landbruget i<br />

4 år. Siden arbejdede han som entreprenør i 4½ år, men blev fyret, da firmaet<br />

gik konkurs. Siden den 1. februar 1981 har han været ansat som skovarbejder.<br />

Side 106


I.F.l.c.1).<br />

I.F.l.c.2).<br />

I.F.2.<br />

I.G.<br />

I.G.1<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

HEIDI LANGGAARD JENSEN #979<br />

født den 14. juni 1979 i Thisted.<br />

HANNE LANGGAARD JENSEN #980<br />

født den 14. juli 1979 i Thisted.<br />

VICTOR THORVALD KRISTENSEN #981<br />

husmand, født den 3. marts 1927 i Ballerum, gift med<br />

GUDRUN KRISTENSEN #1986.<br />

Bosat: Hjardemålvej 60, Ballerum pr. Thisted.<br />

ANDREAS CHRISTENSEN KRAGH #753<br />

gårdejer, født den 18. februar 1902 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 14. juni<br />

1932 i Nors med<br />

MARIE NIELSEN #754<br />

husmoder, født den 8. december 1910 i Bjerringbro, datter af snedkermester<br />

Peder Nielsen #755 og hustru Fransine Karoline Marie Kirstine Frandsen<br />

#756, Hørdum pr. Thisted.<br />

Bosat: Røllikevej 16, Hillerslev pr. Thisted.<br />

Andreas Christensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og tjente forskellige steder<br />

indtil giftermålet. I 1931 <strong>over</strong>tog han sit fødehjem, en ejendom på 20 td. sæde.<br />

Da han solgte ejendommen, var den på ca. 80 td. sæde. Hans hobby er at<br />

knytte snore.<br />

Marie Nielsen gik i skole i Vorupør og i Nors og var derefter pige i huset<br />

forskellige steder indtil giftermålet. Hun var dog samtidig ansat på Centralen<br />

i et par år. Endvidere har hun været i missionshusets bestyrelse i nogle år.<br />

Hendes hobby er håndarbejde, og hun syede bl.a. en del tøj til børnene, da de<br />

var små.<br />

EJGIL NIELSEN KRAGH #982<br />

mekaniker, født den 28. september 1933 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 21. juli<br />

1962 i Hjardemål med<br />

Side 107


I.G.1.a.<br />

I.G.1.b.<br />

I.G.1.c.<br />

I.G.2.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

GRETHE DORTHEA NIELSEN #983<br />

sygehjælper, født den 4. oktober 1940 i Ræhr, datter af gårdejer Thorvald Chr.<br />

Nielsen #984 og hustru Octavia Marie Madsine Madsen #985, Dronning<br />

Louisegade 28, Thisted.<br />

Bosat: Tingstrupvej 77, Thisted.<br />

Ejgil Nielsen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og var derefter hjemme at hjælpe.<br />

Siden var han ude 2 forskellige steder. I 1954 - 1955 var han soldat i Esbjerg<br />

og i Randers, hvorefter han igen var hjemme i et 6 år. Endvidere har han været<br />

ansat hos Møller Jensen (Mærkedahl) i 6 år samt på en servicestation i Thisted<br />

i 2 år. I 1972 blev han udlært som mekaniker i Thisted ved sin nuværende<br />

arbejdsgiver, Brandt og Bådsgård (Renault). Hans hobby er svømning og<br />

havearbejde.<br />

Grethe Dorthea Nielsen gik i skole i Hjardemål og var derefter hjemme i et ½<br />

år, inden hun kom til husgerningen, hvor hun var indtil 1960. I sommeren<br />

samme år var hun på Haslev højskole. I maj 1962 afsluttede hun sin<br />

sygehjælperuddannelse på Thisted sygehus, hvor hun fortsatte som sygehjælper<br />

frem til 1972. Siden har hun været ansat på plejehjemmet i Thisted som<br />

aftenvagt. Hendes hobby er håndarbejde og svømning.<br />

HENRIK NIELSEN KRAGH #986<br />

født den 2. december 1966 i Thisted.<br />

INGER NIELSEN KRAGH #987<br />

født den 15. oktober 1970 i Thisted.<br />

SØREN THORVALD KRAGH #988<br />

født den 1. februar 1975 i Thisted.<br />

ELISABETH NIELSEN KRAGH #989<br />

husmoder, født den 13. april 1935 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 14. juni 1957<br />

i Hundstrup kirke med<br />

HANS LUND #990<br />

gårdejer, født den 8. oktober 1934 i Sdr. Hå, søn af gårdejer Johannes Lund<br />

#991 og hustru Kathrine Lassen #992, Hjardemål.<br />

Bosat: Aalborgvej 200, Østerild pr, Thisted.<br />

Elisabeth <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og kom derefter på Centralen i<br />

Hundstrup, indtil hun fik plads ved Harry Vestergaard i Nors, hvor hun var i<br />

Side 108


I.G.2.a.<br />

I.G.2.b.<br />

I.G.2.b.1).<br />

I.G.2.c.<br />

I.G.2.d.<br />

I.G.3.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

2 år. Endvidere har hun gået på husholdningsskole i Haslev, og indtil<br />

giftermålet var hun husbestyrerinde i Hillerslev.<br />

Hans Lund gik i skole i Gærup og i Hjardemål. Derefter var han hjemme i<br />

nogle år, indtil han kom ud at tjene i Hjardemål i 1955 - 1956. Han var ved<br />

civilforsvaret i 1 år, hvorefter han fik ansættelse hos Sv. Åge Berthelsen.<br />

Her var han indtil 1957, hvor han købte familiens nuværende ejendom. I dag<br />

er han medlem af husmandsforeningen og Østerild Korn - og<br />

Foderstofforretning.<br />

ERIK LUND #993<br />

landbrugselev, født den 27. marts 1958 i Vesløshuse.<br />

HANNE LUND #994<br />

hjemmehjælper, født den 18. oktober 1959 i Vesløshuse, gift med<br />

OLE P. NIELSEN #995.<br />

Bosat: Vorupørvej 18, Thisted.<br />

MORTEN P. NIELSEN #996<br />

født den 25. februar 1979.<br />

BRITTA LUND #997<br />

køkkenassistent, født den 8. juni 1963 i Vesløshuse.<br />

POUL LUND #998<br />

født den 3. april 1967 i Vesløshuse.<br />

INGRID NIELSEN KRAGH #999<br />

dagplejemoder, født den 22. september 1936 i Kløvkær, Hundstrup, gift den<br />

26. november 1957 i Hundstrup kirke med<br />

GUSTAV ODDERSHEDE JENSEN #1000<br />

pantefoged, født den 16. august 1928 i Thorsted, søn af gårdejer Just Jensen<br />

#1001 og hustru Petrea Oddershede #1002, Rosenlundsgade 6, Hjardemål.<br />

Side 109


I.G.3.a.<br />

I.G.3.b.<br />

I.G.3.c.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Bosat: Bybakken 31, Ræhr, Hanstholm.<br />

Ingrid Nielsen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og var derefter pige i huset<br />

forskellige steder indtil giftermålet. Indtil 1967 var hun medhjælpende hustru<br />

ved deres landbrug og var siden hjemmegående husmoder indtil 1974, hvor hun<br />

begyndte at gøre rent på skolen. I 1980 blev hun ansat som dagplejemoder ved<br />

kommunen i Hanstholm. Hendes hobby er håndarbejde og maskinsyning.<br />

Gustav Oddershede Jensen gik i skole i Hjardemål og hjalp derefter til ved<br />

landbruget, både hjemme og ude. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden<br />

i 1949 - 1950. I 1954 - 1955 var han en tur i Canada, hvor han arbejdede ved<br />

et entreprenørfirma. I 1956 <strong>over</strong>tog han sine forældres ejendom på ca. 25 tdl.,<br />

som han drev indtil den 1. april 1968. Han blev ansat som sygekassekasserer<br />

i Hanstholm i 1967 og i 1973 blev han <strong>over</strong>assistent (pantefoged). I sine unge<br />

dage var han formand for Hjardemål idrætsforening, og han har været<br />

formand for Hjardemål forsamlingshus i 8 år. Siden 1956 har han som lønnet<br />

hobby haft forsikringer og af andre fritidsbeskæftigelser kan nævnes, at han<br />

er kirkesanger samt, at han på et tidspunkt har været fodbolddommer.<br />

HENNY KRAGH JENSEN #1003<br />

apoteksassistent, født den 26. juni 1958 i Hjardemål, gift den 8. juli 1978 i<br />

Ræhr med<br />

JENS KRISTIAN MOURITSEN KLIT #1004<br />

landbrugsmedhjælper, født den 19. september 1955 i Snedsted, søn af Børge<br />

Georg Klit og hustru Rigmor Elvira Mouritsen, Bøgebakken 4, Ræhr pr.<br />

Hanstholm.<br />

Bosat: Sognebakken 3, Hanstholm.<br />

Henny <strong>Kragh</strong> Jensen gik i 9 år i folkeskolen og derefter 3 år på gymnasiet,<br />

hvor hun fik studentereksamen. Siden blev hun apoteksassistentelev på<br />

Thisteds Svane apotek. I dag er hun udlært apoteksassistent.<br />

Jens Kristian Mouritsen Klit gik 9 år i folkeskolen og blev derefter<br />

landbrugsmedhjælper. Fra februar 1974 til maj samme år var han på<br />

landbrugets grundskole i Borris, og endvidere har han fra november 1977 til<br />

maj 1978 været på landbrugsskolens driftslederkursus på Lægården. Fra<br />

november 1976 til juli 1977 var han ved civilforsvaret i Thisted.<br />

LENE KRAGH JENSEN #1007<br />

receptionsassistent, født den 1. februar 1961 i Hjardemål.<br />

LAILA KRAGH JENSEN #1008<br />

født den 10. januar 1968 i Ræhr.<br />

Side 110


I.G.3.d.<br />

I.G.4.<br />

I.G.4.a.<br />

I.G.4.b.<br />

I.G.4.c.<br />

ALEX KRAGH JENSEN #1987<br />

født den 6. april 1971 i Ræhr.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

JOHANNES NIELSEN KRAGH #1009<br />

husmand, født den 12. januar 1938 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 19, oktober<br />

1963 i Gauerslund med<br />

MARGRETHE NIELSEN #1010<br />

husmoder, født den 24. juni 1942 i Horsens, datter af Hanne Nielsen.<br />

Bosat: Skovbyvej 94, Ankær pr. Børkop.<br />

Johannes Nielsen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og tjente derefter ved landbruget<br />

indtil 1958. I 16 måneder var han soldat i Holstebro, og siden gik han på<br />

Haslev højskole, landbrugsafdelingen. I 1960 købte han en gård i Hjardemål<br />

på 30 tdl., og denne blev drevet indtil 1970, hvor familien købte deres<br />

nuværende ejendom på 19 tdl. Denne drives som alsidig landbrug. Endvidere<br />

driver han et skovbrug på 6 tdl. I en periode sad han i Hjardemål menighedsråd,<br />

og han har været medlem af KFUM’s bestyrelse. Endvidere har han i 3<br />

perioder siddet i husmandsforeningens bestyrelse. I sin fritid opdrætter han<br />

dansk korthornet kvægrace.<br />

Karen Margrethe Nielsen gik i skole i Skovby og tjente derefter som pige i<br />

huset. I 1959 var hun på Rønde efterskole, hvorefter hun igen tjente ude.<br />

Endvidere har hun gået på Haslev højskole i sommeren 1963. Siden har hun<br />

været medhjælpende hustru. I sin fritid går hun til studiekredse.<br />

JENS NIELSEN KRAGH #1012<br />

født den 13. juni 1964 i Hjardemål.<br />

ANNE MARIE KAROLINE KRAGH #1013<br />

født den 11. juni 1965 i Hjardemål.<br />

HELLE VIBEKE KRAGH #1014<br />

født den 21. april 1979 i Vejle.<br />

Side 111


I.G.5.<br />

I.G.5.a.<br />

I.G.5.b.<br />

I.G.5.c.<br />

I.G.5.d.<br />

RUTH NIELSEN KRAGH #1015<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

husmoder, født den 19. februar 1940 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 24. marts<br />

1961 i Hundstrup med<br />

CARL CHRISTIAN LARSEN #1016<br />

gårdejer, født den 28. oktober 1938 i Kæret, Lild, søn af pedel og tømrermester<br />

Viggo Ejner Larsen #1988 og hustru Ella Helene Ørebro #1989, Bjerget pr.<br />

Frøstrup.<br />

Bosat: Lundvej 7, Lund pr. Frøstrup.<br />

Ruth Nielsen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og kom fra sit 11. år ud at tjene om<br />

sommeren. Om vinteren var hun hjemme. Efter sin konfirmation kom hun ud<br />

at tjene i huset indtil giftermålet - den sidste plads som husbestyrerinde i Lund<br />

i ca. 2 år. Siden har hun været medhjælpende hustru. Endvidere har hun været<br />

repræsenteret i husholdningsforeningen. Hendes hobby er håndarbejde, og<br />

medens børnene var små, syede hun selv deres tøj.<br />

Carl Chr. Larsen gik i skole i Kæret og tjente fra sit 11. år til sit 13. år ude.<br />

Derefter tjente han hjemme i 1 år, hvorfra han igen kom til landbruget. Her<br />

var han fra 1953 - 1961. I 1958 - 1959 var han soldat i Karup og i Ålborg. I<br />

1961 købte han deres nuværende ejendom på ca. 26 tdl., der drives som alsidig<br />

landbrug. Han har siddet i brugsforeningens bestyrelse samt været medlem<br />

af Venstres vælgerforening. I sin fritid bygger han om på deres hus.<br />

MONA KRAGH LARSEN #1017<br />

født den 17. oktober 1961 i Lund.<br />

HENNING KRAGH LARSEN #1018<br />

født den 7. februar 1963 i Lund.<br />

METTE KRAGH LARSEN #1019<br />

født den 6. februar 1967 i Lund.<br />

ANNE KRAGH LARSEN #1020<br />

født den 14. juli 1971 i Lund.<br />

Side 112


I.G.6.<br />

I.G.6.a.<br />

I.G.6.b.<br />

I.G.6.c.<br />

I.G.6.d.<br />

HENRY NIELSEN KRAGH #1021<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

gårdejer, født den 2. maj 1942 i Ballerum, Hundstrup, gift den 26. oktober 1968<br />

i Helligsø med<br />

RUTH HEBSGÅRD KRISTENSEN #1022<br />

husmoder, født den 10. maj 1945 i Grurup, Bedsted, datter af gårdejer Kristian<br />

Hebsgard Kristensen #1023 og hustru Signe Marie Nielsen #1024, Gettrup pr.<br />

Hurup.<br />

Bosat: Ranselvej 48, Hillerslev pr. Thisted.<br />

Henry Nielsen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og kom derefter ud at tjene ved<br />

landbruget, hvor han var 3 forskellige steder indtil giftermålet. Sin værnepligt<br />

aftjente han i Karup og i Ålborg fra 1961 til 1963. Siden gik han på Haslev<br />

højskole, Sjælland, i 1963 - 1964. Fra 1968 til 1970 var han bestyrer på en<br />

ejendom på 160 tdl. i Sønder Fårbæk. I 1970 købte han deres nuværende<br />

ejendom på 24 tdl. Denne drives som alsidig landbrug. Hans hobby er<br />

håndbold og svømning.<br />

Ruth Hebsgård Kristensen gik i skole i Hvidbjerg, Thy og Gettrup. Derefter<br />

tjente hun som pige i huset forskellige steder indtil giftermålet. Dog var hun<br />

ansat på et hotel i 1½ år og var på et højskoleophold i Tommerup i 1965. I 1968<br />

- 1969 var hun ansat i køkkenet på Flygtningehjemmet, Dragsbæk. I dag er<br />

hun hjemmegående husmoder men hjælper dog somme tider til ved landbruget.<br />

Hendes hobby er gymnastik og håndarbejde.<br />

BENTE NIELSEN KRAGH #1025<br />

født den 21. februar 1970 i Fjerritslev.<br />

VINI NIELSEN KRAGH #1026<br />

født den 17. august 1971 i Hillerslev.<br />

KARSTEN NIELSEN KRAGH #1027<br />

født den 20. februar 1975 i Hillerslev.<br />

JONNA HEBSGÅRD KRAGH #1028<br />

født den 15. januar 1977 i Hillerslev.<br />

Side 113


I.G.7.<br />

I.G.7.a.<br />

I.G.7.b.<br />

I.G.7.c.<br />

I.G.7.d.<br />

I.G.8.<br />

ESTHER NIELSEN KRAGH #1029<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

dagplejemoder, født den 14. september 1943 i Kløvkær, Hundstrup, gift den<br />

5. november 1966 i Hundstrup kirke med<br />

JENS KRISTIAN ØSTERGÅRD BARUP #1032<br />

gårdejer, født den 1. juli 1944 i Vesløshuse, Vesløs, søn af gårdejer Aksel<br />

Jensen Barup #1990 og hustru Karen Marie Østergård #1991, Vesløshuse pr.<br />

Thisted.<br />

Bosat: Højstrupsvej 19, Frøstrup.<br />

ELLEN KRAGH BARUP #1031<br />

født den 17. september 1967 i Højstrup.<br />

LONE KRAGH BARUP #1034<br />

født den 14. juli 1969 i Højstrup.<br />

OLE KRAGH BARUP #1035<br />

født den 5. januar 1973 i Højstrup.<br />

PER KRAGH BARUP #1036<br />

født den 3. februar 1975 i Højstrup.<br />

ELSE NIELSEN KRAGH #1033<br />

sygehjælper, født den 12. marts<br />

1946 i Ballerup, Hundstrup, gift den 10. maj 1968 i Hundstrup med<br />

HARRY SAND KRISTENSEN #1030<br />

gårdejer, født den 6. marts 1946 Gludsted, Ejstrup, søn af gårdejer Laurits<br />

Sand Kristensen #1037 og hustru Gudrun Kirsten Larsen #1038, Gludsted pr.<br />

Ejstrup.<br />

Bosat: Rishedevej 4, Klovborg.<br />

Else Nielsen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum, Hundstrup og Kløv. Siden har hun<br />

været på Centralen i Hundstrup i 1½ år, været på ungdomsskole i Grejsdalen<br />

Side 114


I.G.8.a.<br />

I.G.8.b.<br />

I.G.8.c.<br />

I.G.8.d.<br />

I.G.8.e.<br />

I.G.8.f.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

i 1963, været 1½ år i huset i Ejstrup, været 1½ år på Ejstrupholm Alderdomshjem,<br />

været ½ år på Vesløs Alderdomshjem, samt været 4 - 5 måneder på Hoptrup<br />

højskole. Endvidere har hun været på soldaterhjemmet i Haderslev og på<br />

alderdomshjemmet i Thisted i 10 måneder. Siden blev hun sygehjælper, men<br />

holdt medens børnene var små. For tiden er hun ansat på Klovborg Plejehjem.<br />

Hendes hobby er porcelænsmaling, håndarbejde samt kjolesyning.<br />

Harry Sand Kristensen gik i skole i Gludsted og var derefter 2 år ved<br />

landbruget i Grejsdal. Herfra kom han i vinteren 1962 - 1963 på ungdomsskole,<br />

hvorefter han igen tjente ved landbruget. I vinteren 1966 - 1967 gik han på<br />

Hoptrup højskole og begyndte så atter ved landbruget, denne gang i<br />

Sønderjylland, hvor han var indtil 1968. Da købte de deres nuværende<br />

ejendom (Dyrendal) på 37 tdl. Der ud <strong>over</strong> har de lejet 25 tdl. Landbruget<br />

drives som kvægbrug (7080 stk. blandet kvæg). Han sidder i bestyrelsen for<br />

Kristeligt Folkeparti i Nr. Snede kommune.<br />

JAN KRAGH KRISTENSEN #1039<br />

født den 6. marts 1969 i Bradstrup.<br />

ALLAN KRAGH KRISTENSEN #1040<br />

født den 25. oktober 1971 i Klovborg, død den 26. oktober 1971 i Kolding.<br />

HELLE KRAGH KRISTENSEN #1041<br />

født den 25. oktober 1971 i Klovborg, død den 26. oktober 1971 i Bradstrup.<br />

KARIN KRAGH KRISTENSEN #1042<br />

født den 25. oktober 1971 i Klovborg, død den 26. oktober 1971 i Bradstrup.<br />

MALENE KRAGH KRISTENSEN #1043<br />

født den 26. januar 1973 i Horsens.<br />

LARS KRAGH KRISTENSEN #1044<br />

født den 13. oktober 1974 i Horsens.<br />

Side 115


I.G.8.g.<br />

I.G.9.<br />

I.G.9.a.<br />

I.G.9.b.<br />

I.G.9.c.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

RENE KRAGH KRISTENSEN #1045<br />

født den 6. april 1978 i Horsens.<br />

GERDA FRANDSINE KRAGH #1046<br />

husmoder, født den 30. september 1948 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 18. juli<br />

1970 i Hundstrup med<br />

PREBEN KIELSGÅRD NIELSEN #1048<br />

gårdejer, født den 1. marts 1949 i Kallerup, søn af gårdejer Johannes<br />

Kielsgård Nielsen #1048 og hustru Marie Margrethe Nielsen #1992, Hornstrup<br />

19, Kallerup pr. Thisted.<br />

Bosat: Tyrhovevej 6, Hørsted pr. Snedsted.<br />

Gerda Frandsine <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum, Hundstrup, Kløv og Østerild og<br />

var derefter hjemme indtil sit 18. år, hvorefter hun kom ud at tjene indtil<br />

giftermålet. Siden har hun været medhjælpende hustru. I en periode sad hun<br />

i menighedsrådet. I dag er hun i bestyrelsen for Hillerslev håndboldklub og<br />

sidder i udvalget for Unge Hjem. Hendes hobby er håndbold.<br />

Preben Kielsgård Nielsen gik i skole i Kallerup og i Skjoldborg og tjente<br />

derefter ved landbruget indtil 1970, hvor han kom ind som soldat i Holstebro.<br />

I 1964 – 1965 gik han på Nr. Nissum ungdomsskole. Efter sin soldatertid var<br />

han bestyrer på en gård i Klim ved Fjerritslev i 2 år. Gården var på ca. 190<br />

tdl. I 1972 købte han deres nuværende ejendom på ca. 35 tdl. Denne drives<br />

som alsidig landbrug. Han har siddet i menighedsrådet og sidder for tiden i<br />

udvalget for Unge Hjem. Endvidere er han repr. i mejeriet og er aktiv inden<br />

for Kristeligt Folkeparti i Thisted kredsen.<br />

GITTE KRAGH NIELSEN #1049<br />

født den 20. juni 1971 i Thisted.<br />

BJARNE KRAGH NIELSEN #1050<br />

født den 1. april 1973 i Thisted.<br />

ELSE MARIE KRAGH NIELSEN #1051<br />

født den 11. juli 1975 i Thisted.<br />

Side 116


I.G.10.<br />

I.H.<br />

I. H. 1.<br />

PEDER NIELSEN KRAGH #1052<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

pedel, født den 13. august 1952 i Ballerum, Hundstrup.<br />

Bosat: Vinkelvej 32, Viborg.<br />

Peder Nielsen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Hundstrup og i Kløv og tjente derefter<br />

hjemme indtil sit 17. år. I 1969 1970 gik han på ungdomsskole, hvorefter han<br />

begyndte ved landbruget i Thisted. Her var han i 2 år, indtil han begyndte som<br />

soldat i Ålborg. I 1973 - 1974 var han værkstedsmedhjælper i Thisted og i 1974<br />

blev han pedel på gymnastikhøjskolen, Viborg. Hans hobby er svømning,<br />

faldskærmsudspring samt dressur af hunde.<br />

OLGA KRISTENSEN KRAGH #1053<br />

husmoder, født den 21. maj 1904 i Kløvkær, Hundstrup, død den 6. juni 1981,<br />

gift den 23. maj 1930 i Hundstrup med<br />

PEDER ODGÅRD #1054<br />

gårdejer, født den 13. august 1900 i Heltborg, død den 9. juli 1979 i Koldby,<br />

søn af landmand Ole Olsen Odgård #1055 og hustru Marie Odgård #1056,<br />

Søborg pr. Thisted.<br />

Bosat: Bybakken 11, Ræhr pr. Hanstholm.<br />

Olga Kristensen Odgård gik i skole i Ballerum og tjente fra sit 10. år ude. Bl.a.<br />

var hun i 7 år ansat på en gård i Kløvkær. Her var hun indtil sit 21. år. Siden<br />

var hun medhjælpende hustru, indtil ægteparret solgte deres ejendom til<br />

sønnen Ole. Hendes hobby var håndarbejde.<br />

Peder Odgård gik i skole i Frøstrup og i Vigsø og tjente derefter for det meste<br />

hjemme, men var dog også ude et stykke tid. Siden <strong>over</strong>tog han sit<br />

barndomshjem, en ejendom på 60 td. sæde, som blev drevet indtil 1978. Ved<br />

siden af kørte han med mælk. I sine unge dag gik han på jagt.<br />

OLE ODGÅRD #1057<br />

gårdejer, født den 23. august 1931 i Bjerre, Vigsø, gift den 30. marts 1961 i<br />

Vigsø med<br />

GRETHE AMBY SØE #1058<br />

husmoder, født den 29. november 1942 i Bjerre, Vigsø, datter af Peter Søe<br />

#1059 og hustru Lydia Amby #1993, Bjerrevej 9, Bjerre pr. Hanstholm.<br />

Bosat: Troldtøjvej 9, Skjoldborg pr. Thisted.<br />

Ole Odgård gik i skole i Vigsø og var derefter hjemme i ca. 2 år, inden han kom<br />

ud at tjene. Her var han indtil sit 29. år. I 1953 - 1954 gik han på<br />

landbrugsskole i Høng. Siden var han gift karl i 1 år inden han i 1962 købte<br />

deres nuværende ejendom på ca. 54 tdl. Ved siden af driver han sit fødehjem<br />

Side 117


I.H.1.a.<br />

I.H.1.b.<br />

I. H. l. c.<br />

I.H.2.<br />

I.H.2.a.<br />

I.H.3.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

i Bjerre, som han købte i 1978. Denne ejendom er i dag på ca. 26 tdl., men<br />

har været på ca. 46 tdl.<br />

Grethe Amby Søe gik i skole i Vigsø og i Ræhr og kom derefter til at gå med<br />

aviser i Thisted. Senere havde hun arbejde i arresten i ca. 1 år, hvorefter hun<br />

var hjemme ca. et 17 år, indtil hun blev gift. I dag er hun medhjælpende hustru.<br />

DORTHE SØE ODGARD #1060<br />

født den 5. januar 1968 i Skjoldborg.<br />

LINDA SØE ODGÅRD #1061<br />

født den 19. januar 1970 i Skjoldborg.<br />

PAULI SØE ODGÅRD #1062<br />

født den 9. januar 1980 i Thisted.<br />

MARIE ODGÅRD #1063<br />

husmoder, født den 24. december 1934 i Bjerre, Vigsø, gift den 18. april 1959<br />

i Ræhr kirke med<br />

PETER SVEND PETERSEN #1064<br />

gårdejer, født den 8. september 1933 i Bedsted, søn af gårdejer Ingvart<br />

Petersen #1994 og hustru Ninna Jensen #1995, alderdomshjemmet, Hurup.<br />

Bosat: Kærgårdsvej 44, Nørhå pr. Snedsted.<br />

BITTEN ODGÅRD PETERSEN #1065<br />

pædagogmedhjælper, født den 30. juli 1960 i Nørhå, lever sammen med<br />

ERIK R. HANSEN #1066<br />

forpagter.<br />

Bosat: Vester Vandet, Thisted.<br />

KATHRINE KRAGH ODGÅRD #1067<br />

husmoder, født den 13. januar 1940 i Bjerre, Vigsø, gift den 10. december<br />

1961 i Ræhr med<br />

Side 118


I.H.3.a.<br />

I.H.3.b.<br />

I.J.<br />

I.J.1.<br />

AKSEL JESPERSEN #1068<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

gårdejer, født den 6. januar 1932, søn af gårdejer Niels Chr. Jespersen #1069<br />

og hustru Dorthea Marie Johansen #1070, Ræhr pr. Febbersted.<br />

Bosat: Hamborgvej 145, Ræhr pr. Febbersted.<br />

NIELS PEDER KRAGH JESPERSEN #1071<br />

født den 19. december 1967 i Thisted.<br />

DORIT OLGA KRAGH JESPERSEN #1072<br />

født den 15. september 1970 i Thisted.<br />

ANINE KRAGH #1073<br />

husmoder, født den 14. oktober 1906 i Kløvkær, Hundstrup, død den 31. januar<br />

1980 i Vesløs, begravet den 5. februar 1980 i Lild, gift den 18. maj 1939 i<br />

Kaastrup med<br />

ELIAS JENSEN DAHL #1074<br />

husmand, født 3. oktober 1909 i Kæret, Lild, død den 5. juli 1979 i Vesløs, søn<br />

af fisker Kresten Lund Dahl #1075 og hustru Marie #1076, Lild Strand.<br />

Bosat: Sidst alderdomshjemmet i Vesløs.<br />

Anine <strong>Kragh</strong> gik i skole i Ballerum og tjente derefter ude, men var hjemme de<br />

sidste 5 år, inden hendes moder døde. Hun havde et handicap, men var meget<br />

livsglad. Hendes hobby var håndarbejde, hun syede og strikkede meget til sine<br />

børnebørn. Endvidere holdt hun af at løse kryds og tværs.<br />

Elias Jensen Dahl gik i skole i Kæret ved Lild Strand og var derefter ude at<br />

tjene forskellige steder ved landbruget indtil giftermålet. Siden købte familien<br />

konens fødehjem, som blev drevet indtil 1942. Herfra flyttede de til Frøstrup,<br />

hvor de købte en anden ejendom. Denne blev drevet indtil 1950, hvor man<br />

<strong>over</strong>tog en anden ejendom, som man drev indtil 1963. Derefter købte man et<br />

hus i Vesløs. Her boede ægteparret indtil 1977, hvor det kom på Stenhøj<br />

Plejehjem i Vesløs. På hjemmet hjalp han sin handicappede kone meget, men<br />

der var dog også tid til at lave stoftryk, stramaj og ryatæpper. Endvidere holdt<br />

han af at spille kort.<br />

KAJA LILIENSTRAND KRAGH DAHL #1077<br />

husmoder, født den 31. marts 1941 i Skradekær, Hillerslev, gift den 14.<br />

oktober 1963 i Tømmerby med<br />

Side 119


I.J.1.a.<br />

I.J.1.b.<br />

I.J.1.c.<br />

I.J.1.d<br />

SVEND BUNDGÅRD #1078<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

ejendomsmægler, født den 26. maj 1939 i Kløvkær, Hundstrup, søn af Oluf<br />

Bundgård og hustru Mariane Bak, Storkevej 14, Frøstrup.<br />

Bosat: <strong>Kragh</strong>olmvej 20, Vesløs.<br />

Kaja Lilienstrand <strong>Kragh</strong> Dahl gik i skole i Tømmerby og tjente derefter såvel<br />

ude som hjemme indtil giftermålet. I 1958 var hun på et månedskursus på<br />

gymnastikhøjskolen i Gerlev. I dag er hun hjemmegående husmoder, men<br />

hjalp dog til på den ejendom, som ægteparret drev indtil 1978. I sin fritid har<br />

hun været gymnastikleder i Øsløs - Tømmerby og Lild. Hendes hobby er<br />

gymnastik og håndarbejde.<br />

Svend Bundgård gik i skole i Tømmerby og hjalp derefter til hjemme indtil sit<br />

18. år. Siden tjente han ude 2 forskellige steder i et par år. Endvidere har han<br />

gået på ungdomsskole i Åbybro i 1954 - 1955 og på St. Restrup landbrugsskole<br />

i 1959 - 1960. Senere var han fodermester i Gravensgård i Fjerritslev indtil<br />

giftermålet, hvorefter han købte en ejendom i Arup på 27 tdl. Denne blev<br />

drevet indtil 1978. Ejendommen bestod ved <strong>over</strong>tagelsen af gamle bygninger,<br />

som han med tiden byggede om ved egen håndkraft. I 1969 blev han syg og<br />

måtte derfor sælge besætningen, og i 1970 påbegyndte han sin nuværende<br />

ejendomsmæglerpraksis. Han har siden taget løbende kurser inden for denne.<br />

I 1978 solgtes hele ejendommen, hvorefter man flyttede til Vesløs. Her har<br />

ægteparret boet siden. Han har været i mejeribestyrelsen og været formand<br />

for forsamlingshuset og borgerforeningen. Endvidere er han vurderingsmand<br />

for Alm. Brand. Hans hobby er gymnastik og i det hele taget hans arbejde.<br />

NINNA DAHL BUNDGÅRD #1081<br />

født den 24. august 1963 i Arup.<br />

THORKILD DAHL BUNDGÅRD #1082<br />

født den 18. december 1964 i Arup.<br />

KARLO DAHL BUNDGÅRD #1083<br />

født den 22. januar 1966 i Arup.<br />

VAGN DAHL BUNDGÅRD #2066<br />

født den 22. december 1970 i Arup.<br />

Side 120


I.J.1.e.<br />

I.K.<br />

I.K.1.<br />

I.K.1.a.<br />

I.K.1.b.<br />

I.K.2.<br />

KENT DAHL BUNDGÅRD #1084<br />

født den 15. marts 1974 i Arup.<br />

KLARA MARTINE KRAGH #1085<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

husmoder, født den 1. maj 1909 i Kløvkær, Hundstrup, gift den 20. maj 1932<br />

i Hundstrup med<br />

SIMON PETER LARSEN #1086<br />

husmand, født den 16. november 1908 i Vigsø, søn af husmand Jens Chr.<br />

Larsen #1087 og hustru Karen Marie Simonsen #1088, Krægpet, Vigsø pr.<br />

Thisted.<br />

Bosat: Skradekær 23, Ballerum pr. Thisted.<br />

KAREN MARIE KRAGH LARSEN #1089<br />

husmoder, født den 13. maj 1933 i Ballerum, gift den 3. juni 1955 i Hillerslev<br />

med<br />

LARS CHRISTENSEN #1090<br />

arbejdsmand, født den 21. december 1925 i Korsør, søn af gårdejer Jens<br />

Christensen #1996 og hustru Johanne Christensen #1997, Korsør.<br />

Bosat: Tanggårdsvej 7, Ballerum pr. Thisted.<br />

BENTE CHRISTENSEN #1091<br />

fabriksarbejderske, født den 30. december 1956 i Ballerum.<br />

Bosat: Nørkeallé 6 A, Thisted.<br />

JENS PETER CHRISTENSEN #1092<br />

arbejdsmand, født den 1. april 1960 i Ballerum.<br />

JENS CHRISTIAN KRAGH LARSEN #1093<br />

metalarbejder, født den 26. april 1935 i Ballerum, Hillerslev, gift den 21.<br />

november 1964 i Fjerritslev med<br />

Side 121


I.K.2.a.<br />

I.K.2.b.<br />

I.K.2.c.<br />

I.K.2.d.<br />

I.K.3.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

ANNEGRETHE KRISTENSEN HØEGH #1094<br />

husmoder, født den 20. februar 1940 i Fjerritslev, datter af handelsmand<br />

Viggo Edvard Kristensen Høegh #1998 og hustru Gerda Kirstine Nielsen<br />

#1999, Brøndumvej, Fjerritslev.<br />

Bosat: Østerengvej 11, Brund pr. Thisted.<br />

Jens Chr. <strong>Kragh</strong> Larsen gik i skole i Ballerum og i Ræhr og kom derefter ud<br />

at tjene ved landbruget, hvor han var indtil sit 28. år. Herfra rejste han til<br />

Sverige og kom på en tekstilfabrik, hvor han var indtil sommeren 1974. I dag<br />

arbejder han på Joran Bor, hvor han har været, siden han vendte hjem fra<br />

Sverige. I 1957 - 1958 var han soldat i Padborg. Hans hobby er skydning og<br />

håndbold.<br />

Annegrethe Kristensen Høegh gik i skole i Kollerup og tjente derefter som<br />

pige i huset, indtil hun sammen med sin mand rejste til Sverige, hvor hun i et<br />

stykke tid var ansat på en fabrik, inden hun begyndte i en forretning som<br />

ekspeditrice. Her var hun i ca. 2 år. I dag er hun hjemmegående husmoder.<br />

CONNY HØEGH LARSEN #1095<br />

født den 24. februar 1965 i Borås.<br />

GURLI HØEGH LARSEN #1096<br />

født den 16. september 1967 i Borås.<br />

JANNI HØEGH LARSEN #1097<br />

født den 24. januar 1973 i Borås.<br />

ULRIK HØEGH LARSEN #1098<br />

født den 10. januar 1978 i Århus.<br />

KRISTIAN KRAGH LARSEN #1099<br />

mekaniker, født den 31. maj 1936 i Ballerum, Hillerslev, gift den 2. november<br />

1965 i Tved med<br />

GUNNA MARIE HOVE FROST #1100<br />

rengøringsassistent, født den 2. november 1943 i Thisted, datter af gårdejer<br />

Peder Nielsen Frost og hustru Anna Karoline Pedersen, Valmuevej, Hillerslev.<br />

Side 122


I.K.3.a.<br />

I.K.4.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Bosat: Følfodvej 7, Hillerslev.<br />

Kristian <strong>Kragh</strong> Larsen gik i skole i Ballerum, Vigsø og Hjardemål og kom fra<br />

sit 9. år ud at tjene forskellige steder ved landbruget. Her var han indtil 1959.<br />

I 1956 1957 var han soldat i Viborg, Århus samt ved Skibslejren, Tyskland.<br />

Fra 1959 til 1965 arbejdede han ved en grusentreprenør men startede så som<br />

mekaniker og fik svendebrev i 1969. I dag arbejder han på Joran Bor, hvor<br />

han har været siden 1977. Hans hobby er håndbold, dilettant, motionsløb,<br />

harmonikaspil samt reparation af biler.<br />

Gunna Marie Hove Frost gik i skole i Ballerum og i Nors og tjente derefter<br />

forskellige steder som pige i huset. Endvidere var hun indtil giftermålet ansat<br />

på alderdomshjemmet i Thisted og på sygehuset samme sted. Efter giftermålet<br />

fortsatte hun på sygehuset som vaskerimedhjælper indtil 1973. I dag er hun<br />

hjemmegående husmoder, men gør rent på skolen i Hillerslev 3 timer dagligt.<br />

Hendes hobby er håndarbejde, gymnastik, håndbold, motionsløb samt pasning<br />

af børn.<br />

RENE FROST LARSEN #2000<br />

født den 10. oktober 1973 i Thisted.<br />

SIGFRED KRAGH LARSEN #1113<br />

gårdejer, født den 5. maj 1938 i Ballerum, Hundstrup, gift den 30. november<br />

1963 ? (oprindelig skrevet 1953) i Hillerslev med<br />

ANNA JOHANNE KIRK #1114<br />

(kaldet Hanne), rengøringsassistent, født den 11. februar 1943 i Kjelstrup,<br />

Hillerslev, datter af fhv. gårdejer Morten Overgård Kristensen Kirk #1115 og<br />

hustru Ivarine Klejnstrup Nielsen #1116, Hanstholmvej 85, Nors pr. Thisted.<br />

Bosat: Troldborgvej 9, Tved pr. Thisted.<br />

Sigfred <strong>Kragh</strong> Larsen gik i skole i Ballerum og kom fra sit 11. år ud at tjene.<br />

Han er uddannet ved landbruget. I 1957 - 1958 var han soldat i Sjælsmark.<br />

Den 25. november 1963 <strong>over</strong>tog han „Ny Langgård“ på ca. 70 tdl. Denne<br />

drives som alsidig landbrug.. Endvidere har de <strong>over</strong> 100 høveder. Hans hobby<br />

er jagt, fodbold samt løb.<br />

Anna Johanne Kirk gik i skole i Kjelstrup og tjente derefter som husassistent<br />

indtil giftermålet. Hun var på et husholdningsskoleophold på Langeland i<br />

1960. I juli 1977 blev hun ansat i Thisted som rengøringsassistent, hvilket hun<br />

stadig er. Hun sidder i bestyrelsen for Evnesvages Vel og er for nylig kommet<br />

i Thisted handicapkomite (lokalkredsen). Ægteparrets næstældste barn Helene<br />

er mongolbarn (arvelig).<br />

Side 123


I.K.4.a.<br />

I.K.4.b.<br />

I.K.4.c.<br />

I.K.4.d.<br />

I.K.4.e.<br />

I.K.5.<br />

JIM LARSEN #1117<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

landbrugsmedhjælper, født den 3. april 1964 i Tved.<br />

HELENE LARSEN #1118<br />

født den 18. oktober 1968 i Tved.<br />

JOHN LARSEN #1119<br />

født den 6. september 1969 i Tved.<br />

LAILA LARSEN #1120<br />

født den 11. april 1971 i Tved.<br />

TH0MAS LARSEN #1121<br />

født den 23. april 1972 i Tved.<br />

HENRY KRAGH LARSEN #1122<br />

minkfarmer, født den 28. juni 1940 i Ballerum, Hundstrup, gift den 13. februar<br />

1965 i Vang med<br />

BIRTHE GRAM PEDERSEN #1123<br />

dagplejemoder, født den 22. april 1945 i Holstebro, datter af husmand Niels<br />

Gram Pedersen #1124 og hustru Rigmor Laursen #1125, Tværvej 1, Vang pr.<br />

Thisted.<br />

Bosat: Rodalsbakke 30, Vang pr. Thisted.<br />

Henry <strong>Kragh</strong> Larsen gik i skole i Ballerum og var fra sit 11. år ude at tjene<br />

ved landbruget. Her var han indtil 1962, hvor han blev ansat i Thisted ved<br />

fjernvarmen. Siden har han været på en mælkekonverseringsfabrik i ca. 5 år<br />

og på Joran Bor i Thisted i ca. 6 år. I 1963 startede han med mink som hobby<br />

i Brund, og denne interesse fortsatte også efter 1965, hvor han købte deres<br />

nuværende ejendom. I dag har de ca. 600 avlsdyr og lægger man antallet af<br />

hvalpe til, er der ca. 2500 - 3000 stk. Af andre hobbies kan nævnes fodbold,<br />

og han har været aktiv i bestyrelser inden for idræt.<br />

Birthe Gram Pedersen gik i skole i Vang og var derefter ved husgerningen<br />

indtil sit 17. år. Siden var hun på et ægpakkeri i Thisted indtil giftermålet.<br />

Side 124


I.K.5.a.<br />

I.K.5.b.<br />

I.K.5.c.<br />

I.K.5.d.<br />

I.K.6.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Endvidere har hun været hjemmehjælper, og i dag er hun dagplejemoder.<br />

Hendes hobby er håndarbejde.<br />

JØRGEN GRAM LARSEN #1126<br />

født den 21. september 1965 i Thisted.<br />

HANNE GRAM LARSEN #1127<br />

født den 26. marts 1967 i Thisted.<br />

SUSANNE GRAM LARSEN #1128<br />

født den 14. januar 1971 i Thisted.<br />

HELLE GRAM LARSEN #1129<br />

født den 8. november 1978 i Thisted.<br />

HELGA KATHRINE KRAGH LARSEN #1130<br />

rengøringsassistent, født den 4. september 1942 i Ballerum, Hundstrup, gift<br />

den 23. juli 1966 i Hillerslev med<br />

ERIK VIGSØE FRIMOR #1131<br />

tømrer, født den 27. september 1941 i Lund, Lild, søn af fhv. murermester<br />

Håkon Frimor #1132 og hustru Kristiane Cecilie Vigsøe #1133, Limfjordsgade<br />

15, Lyngs.<br />

Bosat: Ydbyvej 174, Ydby pr. Hurup.<br />

Helga Kathrine <strong>Kragh</strong> Larsen gik i skole i Ballerum og hun var derefter indtil<br />

sit 18. år hjemme, hvor hun hjalp til både ude og inde og var altså karl og pige<br />

på samme tid. Siden tjente hun et ½ år på landet, men var så hjemme igen i<br />

et ½ år. Endvidere har hun været husbestyrerinde i et ½ år og været på fabrik<br />

i Gudnæs i 1½ år. Senere var hun hjemmegående husmoder indtil 1974, hvor<br />

hun kom til at hjælpe på kroen i Ydby. Dette gør hun stadig. Endvidere går<br />

hun rent på skolen i Hurup. Hendes hobby er gymnastik, håndarbejde og<br />

håndbold.<br />

Erik Vigsøe Frimor gik i skole i Vesløs og var derefter på landet i nogle år.<br />

I 1961 blev han udlært som tømrer, og fra november samme år indtil marts<br />

1963 var han soldat. Siden har han arbejdet ved sit fag, og for tiden er han<br />

ansat ved Egon Stærk i Hurup som tømrersvend. Her har han været i 11 år.<br />

Hans hobby er gymnastik og fodbold.<br />

Side 125


I.K.6.a.<br />

I.K.6.b.<br />

I.K.7.<br />

I.K.8.<br />

JAN KRAGH FRIMOR #1134<br />

født den 8. april 1968 i Thisted.<br />

LONE KRAGH FRIMOR #1135<br />

født den 27. juni 1972 i Thisted.<br />

EDITH KRAGH LARSEN #1136<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 21. september 1944 i Ydby, begravet den 6. oktober 1944.<br />

HOLGER KRAGH LARSEN #1137<br />

turistchauffør, født den 24. november 1945 i Ballerum, Hundstrup, gift den 16.<br />

august 1975 i Skagen med<br />

VIBEKE KAREN PEDERSEN #1138<br />

sygehjælper, født den 16. august 1954 i Skagen, datter af havnearbejder<br />

Svend Ingvard Ulrik Pedersen #1139 og hustru Irma Anna Johanne Hoffmann<br />

#1138, Skovvej 38, Skagen.<br />

Bosat: Birkevej 13, Christiansfeld.<br />

Holger <strong>Kragh</strong> Larsen gik i skole i Ballerum og arbejdede derefter forskellige<br />

steder ved landbruget indtil 1965. I november samme år blev han indkaldt til<br />

Dronningens Livregiment, hvor han var indtil november 1966. Siden kom han<br />

til en entreprenør i Thisted, hvorfra han i 1968 tog på Rønshoved højskole.<br />

Senere, i 1969, blev han ansat på Fjelstrup Maskinstation. I dag er han<br />

turistchauffør for Viggos Biler i Christiansfeld, hvortil han kom den 30. januar<br />

1971. Hans hobby er folkedans.<br />

Vibeke Karen Pedersen tog realeksamen i Skagen 1971 og var derefter ung<br />

pige i New York, USA. Her var hun indtil 1972, hvorefter hun fik arbejde på<br />

en fabrik i Skagen. Fra april 1974 til 1975 var hun sygehjælperelev i<br />

København og efter at have afsluttet sin uddannelse, flyttede hun den 1. april<br />

1975 til Christiansfeld. Siden har hun arbejdet på plejehjem i Christiansfeld<br />

og Hejls. Endvidere tog hun i 1977 erhvervskort til taxi. Hendes hobby er<br />

folkedans.<br />

Side 126


I.K.8.a<br />

I.K.8.b<br />

I.K.9.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

LONNIE HOFFMANN LARSEN #2067<br />

TANJA HOFFMANN – LARSEN #2068<br />

HANS PETER KRAGH LARSEN #1141<br />

arbejdsmand, født den 31. marts 1947 i Ballerum.<br />

Bosat: Hundborgvej 41, Thisted.<br />

Side 127


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Side 128


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Efterkommere<br />

efter<br />

Peder Christian Larsen<br />

KRAG(H)<br />

og<br />

hustru<br />

Else Marie Christensdatter<br />

Side 129


LARS PEDERSEN KRAG(H) #35<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

9. barn efter ane nr. 2 og nr. 3, gårdmand, døbt den 25. januar 1778 i Thorup<br />

Holme, død den 12. september 1856 ved styrt fra et kornlæs, gift den 15,<br />

januar 1802 i Vust med<br />

MARGRETHE JUSTDATTER #712<br />

født i efteråret 1773 i Vust Holme, død den 4. januar 1848 i Vust Holme, datter<br />

af gårdmand Just Christensen og hustru Karen Nielsdatter.<br />

Børn i ægteskabet:<br />

En datter Anna Kathrine LAURSDATTER #1144, født den 28. august 1802,<br />

forgæves søgt fundet død, gift den 17. april 1829 med skolelærer Christen<br />

Pedersen Thorup, født 1794, død den 6. maj 1858 i Tanderup, søn af Peder<br />

Høistrup og hustru Anne Graversdatter. En videreførelse af dette ægtepars<br />

efterslægt ville falde udenfor denne slægtsbogs naturlige rammer.<br />

En datter Else Marie Larsdatter KRAG(H) #1145 født den 4. marts 1804, død<br />

den 5. september 1881 af brystsyge, gift den 6. november 1836 i Vust med<br />

gårdmand Åge CHRISTENSEN #1969. Også her ville en videreførelse falde<br />

udenfor denne slægtsbogs rammer.<br />

En datter Ane Larsdatter KRAG(H) #1968 født den 4. januar 1806, forgæves<br />

søgt fundet død, ugift.<br />

En datter Mariane Larsdatter KRAG(H) #1146, født den 13. maj 1808,<br />

forgæves søgt fundet død, ugift.<br />

En datter Anne Kirstine Larsdatter KRAG(H) #1147, født den 17. september<br />

1811, død den 29. apri1 1832 ugift.<br />

En søn Peder Christian Larsen KRAG(H) #1148 se nedenstående beskrivelse<br />

af denne.<br />

PEDER CHRISTIAN LARSEN KRAG(H) #1148<br />

I.<br />

II.<br />

født den 27. juli 1814 i Vust Holme, forgæves søgt fundet død i Vust, gift den<br />

1. oktober 1842 med<br />

Else Marie CHRISTENSDATTER #1152<br />

døbt den 12. marts 1814 i Tømmerby kirke, død den 6. januar 1881, datter af<br />

handelsmand Christen Jensen og hustru Dorthea Poulsdatter i Frøstrup.<br />

MARGRETHE PEDERSDATTER KRAGH #1153<br />

født den 22. juli 1844 i Holme, død den 15. maj 1900, ugift.<br />

CHRISTEN PEDERSEN KRAGH #1154<br />

handelsmand i Thorup, født den 31. maj 1848, forgæves søgt fundet død, gift<br />

den 8. marts 1869 i Vust med<br />

Side 130


II.A.<br />

II.A.1.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

MAREN KIRSTINE PEDERSEN #1155<br />

født den 10. august 1844 i Lild sogn, forgæves søgt fundet død, datter af<br />

handelsmand Peder Christian Poulsen #1156 (kaldet Horn) og hustru Maren<br />

Larsdatter #1157 i Glæde.<br />

PETER CHRISTENSEN KRAGH #1158<br />

havnearbejder og fisker, født den 21. juli 1871 i Vester Thorup, død den 14.<br />

marts 1956 i Svendborg, gift den 1. oktober 1895 i Svendborg med<br />

ELSE MARIE PETERSEN #1159<br />

husmoder, født den 1. februar 1869 i Svendborg, død den 18. december 1946<br />

i Svendborg, datter af væver Peter Christophersen #1160 og hustru Ane<br />

Margrethe Charlotte Holm Andersen #1161, Svendborg.<br />

Bosat: Kogtved, Svendborg.<br />

Peter Christensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Tranum og var derefter ved landbruget,<br />

indtil han kom til Svendborg, hvor han arbejdede på havnen. Senere var han<br />

ved en brøndborer, og i sin fritid var han ude at fiske. Han havde selv en<br />

fiskekutter på 21 fod.<br />

Else Marie Petersen gik i skole i Egense og tjente derefter som pige i huset<br />

forskellige steder. Hun var bl.a. på Thurø som 14 årig. Efter giftermålet<br />

arbejdede hun forskellige steder, bl.a. ved rengøringen. Hendes store hobby<br />

var håndarbejde, og hun syede selv børnenes tøj.<br />

ANNA KIRSTINE CHRISTENSEN KRAGH #1162<br />

husmoder, født den 26. september 1896 i Svendborg, død den 9. oktober 1961<br />

på sygehuset i Odense, gift den 29. juli 1923 i Tullebølle med<br />

GEORG JØRGENSEN #1163<br />

fhv. husmand, født den 3. juli 1896 i Odense, søn af arbejdsmand Morten<br />

Kristian Jørgensen #2001 og hustru Kristiane Ludvigsen Mundt #2002,<br />

Odense.<br />

Bosat: Regitzevej 2, Frørup.<br />

Anna Kirstine Christensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Svendborg og var derefter på<br />

landet, hvor hun var med til at passe køer og var med i marken. Efter<br />

giftermålet kom hun i 1926 til Sanderumgård og var der med til at malke køer<br />

og med til at passe stalden. Hendes hobby var håndarbejde.<br />

Georg Jørgensen gik i skole i Odense og tjente fra sit 8. år ved landbruget,<br />

hvor han deltog i alt forefaldende arbejde. Siden kom han på Klausbøl på<br />

Langeland. Her var han karl indtil giftermålet. Sin værnepligt aftjente han i<br />

København fra 1918 til 1920. Efter giftermålet rejste ægteparret til<br />

Sanderumgård, hvor han var ansat indtil 1965. Derefter arbejdede han i<br />

skoven i 2 år. I 1967 kom han til Davinde og blev ansat hos Simon Frandsen,<br />

Side 131


II.A.1.a.<br />

II.A.1.a.1)<br />

II.A.l.a.1).a).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

for hvem han indtil 1978 rejste <strong>over</strong> hele byen som havearbejder. Hans hobby<br />

er havearbejde, træarbejde og husflidsarbejde.<br />

ESTHER MARIE CHRISTENSEN KRAGH #1164<br />

husmoder, født den 5. februar 1917 i Tåsinge, gift den 2. maj 1940 i Fraugde<br />

med<br />

HENNING EDVARD LARSEN #1165<br />

fabriksarbejder og fhv. gårdbestyrer, født den 2. november i Verninge, søn af<br />

forpagter Lars Peter Larsen #1166 og hustru Karen Elise Marie Jensen<br />

#1167, Turup pr. Assens.<br />

Bosat: Strandlodsvej 17, Ølsemagle pr. Køge.<br />

Esther Marie Christensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Høje Bøge, Fraugde, Kærby,<br />

Birkum og Davinde og var derefter ved husgerningen indtil giftermålet. Siden<br />

har hun været medhjælpende hustru, men har ved siden af lidt rengøring.<br />

Hendes hobby er haven og blomster.<br />

Henning Edvard Larsen gik i skole i Nårup og var derefter forskellige steder<br />

ved landbruget. Endvidere arbejdede han på herregårde og var arbejdende<br />

forvalter indtil giftermålet, hvorefter han blev fast husmand og traktorfører.<br />

I 1956 blev han bestyrer på Bellinge Gården. Her var han i 12½ år. Senere<br />

købte ægteparret deres nuværende hus i Ølsemagle, og siden da har han været<br />

ansat på Kemisk Værk. Han har været i bestyrelsen for fagforeningen i<br />

Allerup, Davinde, og i dag er han formand for grundejerforeningen. Hans<br />

hobby er haven og drivhuset. Endvidere kan han lide at sy samt at brodere<br />

puder og vægtæpper.<br />

JYTTE VESTERGAARD LARSEN #1168<br />

kranfører, født den 21. oktober 1939 i Fraugde, gift den 14. december 1957<br />

i Køge med<br />

PEDER PEDERSEN EGMOSE #1169<br />

mekaniker, født den 4. september 1935 i Revninge, søn af mekaniker Lars<br />

Pedersen Egmose #1170 og hustru Anna Marie Osian #1171, Revninge.<br />

Bosat: Andekæret 24, Kerteminde.<br />

GITHA EGMOSE #1172<br />

kontorassistent, født den 8. juni 19581 Kerteminde, gift med<br />

FINN NIELSEN #1173.<br />

Bosat: Asumvej 118 F, Odense.<br />

Side 132


II.A.l.a.1).b).<br />

II.A.l.a.1).c).<br />

II.A.l.a.2).<br />

II.A.l.a.2).a).<br />

DORRIT EGMOSE #1174<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

kontorassistent, født den 25. oktober 1959 i Nyborg, gift den 25. oktober 1980<br />

i Kerteminde med<br />

NIELS ERIK NIELSEN #1175<br />

tømrermester, født den 4. marts 1958 i Drigstrup, søn af gårdejer Anders<br />

Nielsen #1176 og hustru Inge Margrethe Mikkelsen #1177, Hans Schacksvej<br />

182, Kerteminde.<br />

Bosat: Damgårdsallé 9, Kerteminde.<br />

Dorrit Egmose tog realeksamen i 1977 og fortsatte derefter på handelsskolen.<br />

Siden kom hun i lære i en korn og foderstofforretning, hvor hun stadig er ansat.<br />

Niels Erik Nielsen gik i skole i 8 år og kom derefter i tømrerlære. Da han var<br />

udlært, arbejdede han hos forskellige mestre indtil 1980, hvor han startede for<br />

sig selv.<br />

ELSEBETH EGMOSE #1178<br />

pædagogstuderende, født den 25. oktober 1959 i Nyborg.<br />

BODIL VESTERGAARD LARSEN #1179<br />

assistent, født den 20. juni 1941 i Fraugde, gift den 1. juni 1963 i Køge med<br />

ALEX SKOVLUND OLSEN #1180<br />

gartner, født den 16. maj 1938 i Roskilde, søn af gartner Aksel Jens Peter<br />

Olsen #1181 og hustru Ellen Elisabeth Christensen #1182, Ølsemaglevej 34 A,<br />

Køge.<br />

Bosat: Ølbyvej 173, Lille Skensved pr. Køge.<br />

Bodil Vestergaard Larsen gik 7 år i skole og tog senere 9. klasse på<br />

aftenskole. Hun er uddannet barneplejerske og har i en årrække arbejdet som<br />

pædagog.<br />

Alex Skovlund Olsen gik 7 år i skole og blev siden uddannet gartner. I 1979<br />

købte han sin faders gartneri.<br />

LARS SKOVLUND OLSEN #1183<br />

lærling, født den 28. januar 1964 i Køge.<br />

Side 133


II.A.l.a.3).<br />

II.A.l.a.4)<br />

II.A.1.b.<br />

II.A.1.c.<br />

II.A.l.c.1).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

BIRTHE VESTERGAARD LARSEN #1184<br />

laboratorieassistent, født den 24. juli 1944 i Davinde.<br />

Bosat: Boholtevej 53, Køge.<br />

MOGENS VESTERGAARD LARSEN #1185<br />

meteorolog, født den 30. september 1945 i Davinde.<br />

Bosat: Overdrevet 7, Lille Skensved pr. Køge.<br />

Mogens Vestergaard Larsen gik i skole i Davinde og siden på Tøxens skole<br />

i Køge, hvor han tog realeksamen. Endvidere har han gået på Statens<br />

Luftfartskole i Kastrup og fik metrologeksamen i 1966. I 1967 var han soldat<br />

ved flyvevåbenet, Skrydstrup, og kom derefter tilbage til Statens Vejrtjeneste.<br />

Han har i perioder været udstationeret til vejrtjeneste på Grønland.<br />

DAGNY ELVIRA CHRISTENSEN #1186<br />

husmoder, født den 13. september 1919 i Borup Skov, Kattrup, gift den 18. maj<br />

1941 i Davinde kirke med<br />

JOHANNES VERNER RASMUSSEN #1187<br />

arbejdsmand, født den 17. december 1918 i Stenstrup, søn af arbejdsmand<br />

Jens Henrik Rasmussen #1188 og hustru Bodil Marie Jensen #1189, Stenstrup.<br />

Bosat: Sanderumgårdsvej 64, Davinde.<br />

OTTO CHRISTENSEN #1190<br />

lagerarbejder, født den 7. december 1921 i Tullebølle, gift den 20. april 1947<br />

i Frue Kirke, Odense med<br />

EDEL EBBA JAKOBSEN #1947<br />

født den 18. februar 1924 i Andebølle, Vissenbjerg, datter af vejmand Hans<br />

Jørgen Jakobsen #1948 Anne Petrine Rasmussen #1949.<br />

Bosat: Krængerupvænget 49, Odense SV.<br />

ENA RASMUSSEN #1950<br />

ekspeditrice, født den 19. februar 1947 i Odense, gift med<br />

Side 134


II.A.l.c.2).<br />

II.A.l.c.3).<br />

II.A.1.d.<br />

II.A.1.e.<br />

ERLING T. RASMUSSEN #1951<br />

Bosat: Njalsvej 278, Odense NV.<br />

OVE CHRISTENSEN #1952<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

rørlægger, født den 8. april 1951 i Odense, gift med<br />

SUSANNE CHRISTENSEN #1953<br />

Bosat: Anderupvænget 53, Odense N.<br />

BENTE CHRISTENSEN #1954<br />

sekretær, født den 2. september 1954 i Odense, gift med<br />

JØRGEN ANTHONY #1959<br />

Bosat: Lundebakken 26, Odense SV.<br />

LILLY JØRGENSEN #1191<br />

rengøringsassistent, født den 14. november 1923 i Fællesbo, gift med<br />

ERIK BADSAGER #1192<br />

maskinarbejder.<br />

Bosat: Hovedgaden, Borup Sj.<br />

VILLY KRISTIAN JØRGENSEN #1193<br />

maskinarbejder, født den 27. maj 1932 i Davinde, gift den 9. marts 1957 i<br />

Odense med<br />

GRETHE MØLLER PEDERSEN #1194<br />

pædagogmedhjælper, født den 6. oktober 1934 i Odense, datter af lagerarbejder<br />

Søren Møller Pedersen #1196 og hustru Signe Vounsgård #1197, Nyborgvej<br />

399.<br />

Bosat: Dankvart Dreyersvej 8, Odense.<br />

Villy Kristian Jørgensen gik 7 år i skole og blev senere udlært maskinarbejder.<br />

I 18 måneder var han soldat i Randers og i Vejle. Da ægteparret blev gift,<br />

købte han deres nuværende hus i Odense.<br />

Grethe Møller Pedersen gik 7 år i skole og var derefter i en skotøjsforretning<br />

i Odense i 10 år. I dag er hun pædagogmedhjælper.<br />

Side 135


II.A.1.e.1).<br />

II.A.l.e.2).<br />

II.A.2.<br />

II. A.2.a.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

HELLE MØLLER JØRGENSEN #1197<br />

pædagogmedhjælper, født den 11. december 1961 i Odense.<br />

Bosat: Sentvedvej 42, Frørup.<br />

Helle Møller Jørgensen gik på Kragsbjergskolen i Odense og derefter på<br />

handelsskole, hvor hun afsluttede Efg handels - og kontorområdet. Siden blev<br />

hun ansat på et fritidshjem i Odense, men måtte holde op, da hun flyttede til<br />

Frørup. Her arbejder hun i dag som pædagogmedhjælper i Frørup, børnehave.<br />

PALLE MØLLER JØRGENSEN #1198<br />

født den 7. april 1964 i Odense.<br />

THORA MARIE CHRISTENSEN KRAGH #1199<br />

husmoder, født den 9. maj 1898 i Svendborg, død i december 1970, gift ca. år<br />

1919 med<br />

ALFRED LAURITS FREDERIKSEN #1200<br />

arbejdsmand, født i februar 1897, død i august 1941, søn af arbejdsmand Lars<br />

Peter Frederiksen #1201 og hustru Abelone Frederiksen #1202, Ollerup.<br />

Bosat: Kirkeby pr. Stenstrup.<br />

Thora Marie Christensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Svendborg og kom derefter ud at<br />

tjene som pige i huset indtil giftermålet. Siden blev hun hjemmegående<br />

husmoder, men malkede på en gård og passede en gammel kone. I 1961<br />

flyttede hun til Kirkeby. Efter at hun blev alene, begyndte hun at lave mad ude.<br />

Endvidere har hun gravet tørv og arbejdet på et teglværk.<br />

Alfred Laurits Frederiksen gik i skole forskellige steder og kom fra sit 10. år<br />

ud at tjene ved landbruget, hvor han var indtil giftermålet. Under 1. verdenskrig<br />

var han soldat i Odense i 2 år. Siden var han tørvetrille på Odense Glasværk<br />

indtil 1920. Herfra kom han på Nielsstrup herregård, hvor han var i kort tid,<br />

inden han blev ansat på et teglværk i Stenstrup og Kirkeby indtil sin død i 1941.<br />

Han var i bestyrelsen for sygekassen, Socialdemokratisk forening og<br />

fagforeningen. Hans hobby var læsning.<br />

HERMANN CHRISTENSEN FREDERIKSEN #1203<br />

fhv. gartner, født den 8. juni 1919 i København, gift den 7. juli 1940 i Glostrup<br />

med<br />

Side 136


II.A.2.a.1)<br />

II.A.2.a.1).a).<br />

II.A.2.a.1).b).<br />

EDDY MIMI BARTELS, IP #1204<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 15. maj 1920 i København datter af handelsmand Peter Bartels og<br />

hustru Andrea Andersen, Glostrup.<br />

Bosat: Horsekær 13, Smørumnedre pr. Måløv.<br />

Hermann Christensen Frederiksen gik i skole i Kirkeby.& var 1. gang soldat<br />

i Holbæk i 1939 - 1940, 2. gang i København i 1942 - 1943. I 1939 blev han<br />

udlært gartner ved Kirk. Endvidere har han været i Brøndrøster Skau, hvor<br />

han var i 15 år indtil han i 1965 startede som selvstændig gartner i Nybølle.<br />

I 1977 solgte han gartneriet og købte derefter de, res nuværende hus. Hans<br />

hobby er skak.<br />

Eddy Mimi Bartels gik i skole i København og i Glostrup og var derefter<br />

fabriksarbejderske indtil giftermålet. I ca. 15 år var hun hjemmegående<br />

husmoder, men blev siden medhjælpende hustru i deres gartneri, indtil hun<br />

måtte holde op p.g.a. sygdom. Medens ægteparret havde gartneriet, var dette<br />

hendes store interesse. Hendes hobby er håndarbejde, gymnastik og håndbold.<br />

BENNY HERMAN FREDERIKSEN #1205<br />

postbud, født den 9. maj 1941 i Glostrup, gift den 18. april 1964 i Ølstykke med<br />

ELSEBETH BOHART #1206<br />

bogholder, født den 22. september 1942 i Frederikshavn, datter af<br />

kriminalkommissær Frede Willy Chr. Bohart #1207 og hustru S. Olsen #1208,<br />

Vordingborg.<br />

Bosat: Nybøllevej 43, Nybølle pr. Ballerup.<br />

Benny Herman Frederiksen gik i folkeskole og blev udlært gartner i 1961.<br />

Hans værnepligt aftjente han i Vordingborg (16 måneder). Siden arbejdede<br />

han 2 år som ansat ved sit fag, men startede i efteråret 1964 som selvstændig.<br />

Forretningen blev drevet indtil den 1. januar 1974, hvorefter han fik ansættelse<br />

ved postvæsenet.<br />

Elisabeth Bohart tog realeksamen og blev senere udlært bankassistent.<br />

Medens manden drev selvstændig virksomhed var hun medhjælpende hustru,<br />

men har siden haft ansættelse som kontorassistent og bogholder.<br />

STEFFEN BOHART FREDERIKSEN #1209<br />

født den 18. april 1965 i Glostrup.<br />

DIDDE BOHART FREDERIKSEN #1210<br />

født den 25 april . 1967 i Glostrup.<br />

Side 137


II.A.2.a.1).c).<br />

II.A.2.a.2).<br />

II.A.2.a.3).<br />

II.A.2.b.<br />

II.A.2.c.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

CARSTEN BOHART FREDERIKSEN #1211<br />

født den 9. august 1968 i Glostrup.<br />

TORBEN ALFRED FREDERIKSEN #1212<br />

kommunegartner, født den 2. september 1943 i Glostrup.<br />

Bosat: Harretoften 9, Ledøje pr. Ballerup.<br />

STIG NORMANN FREDERIKSEN #1213<br />

fuldmægtig, født den 11. november 1948 i Glostrup, gift med<br />

INGE MAJ BERTHELSEN #1214<br />

kontorassistent.<br />

Bosat: Harretoften 4, Ledøje pr. Ballerup.<br />

BØRGE LARS PEDER FREDERIKSEN #1215<br />

arbejdsmand, født den 9. december 1920 i Ollerup, levede sammen med<br />

AINA JOHANNE (ERIKSSON) #1216<br />

født den 13. juli 1920 i Gudmonda, Kramfors, død den 13. maj 1980 i<br />

Halmstad.<br />

Bosat: Andersbergringen 115, Halmstad.<br />

Børge Lars Peder Frederiksen arbejdede 10 år ved landbruget og har været<br />

35 år på Jernværket i Halmstad.<br />

NANCY EDEL ABELONE FREDERIKSEN #1217<br />

gartneriarbejderske, født den 25. februar 1922 i Ollerup, gift den 3. november<br />

1942 i Kirkeby med<br />

FRITS KRISTIAN NIELSEN #1218<br />

lagermedhjælper, født den 15. oktober 1919 i Holse, Brænderup, søn af<br />

vejmand Frederik Kristian Nielsen #1219 og hustru Anna Nielsine Andersen<br />

#1220, Gelsted.<br />

Bosat: Stenløsegyden 13, Dømmestrup.<br />

Side 138


II.A.2.c.1).<br />

II.A.2.c.1).a).<br />

II.A.2.c.1)b) .<br />

II.A.2.c.2).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Nancy Edel Abelone Frederiksen gik i skole i Kirkeby og tjente derefter som<br />

pige forskellige steder indtil giftermålet. I de første år, hvor ægteparret var<br />

husmandsfolk, hjalp hun til i roerne, i stalden og ved høst. I 1949 byggede<br />

parret deres nuværende hus, og frem til 1956 havde hun forskellige små jobs,<br />

bl.a. ved fester. Siden har hun arbejdet på et gartneri i Stenløse, og fra 1977<br />

har hun haft sæsonarbejde ved naboen. Hun har været i husholdningsudvalget<br />

og i kvindeudvalget. Hendes hobby er håndarbejde og bankospil.<br />

Frits Kristian Nielsen gik i skole i Ore og kom fra sit 12. år ud at tjene ved<br />

landbruget, hvor han fortsatte indtil sit 23. år. Efter giftermålet fortsatte han<br />

med landbruget som husmand indtil maj 1949, hvorefter han indtil 1970<br />

arbejdede som entreprenør. Siden blev han ansat ved Fyns Kommunale<br />

Telefonselskab, og her er han stadig, han har været i vælgerforeningen og<br />

husflidsforeningen. Hans hobby er gamle motorer og husflidsarbejde (i træ<br />

har han lavet flere ting).<br />

IDA ELISABETH NIELSEN #1221<br />

advokatsekretær, født den 1. juli 1943 i Gelsted, gift den 6. februar 1965 i Nr.<br />

Lyndelse med<br />

ERLING LYNGE LARSEN #1222<br />

skoleleder, født den 17. januar 1940 i Heden, søn af fhv. gartner Anton Karl<br />

Larsen #1223 og hustru Kristine Thomsen #1224, Vinkelvej 16, Ringe.<br />

Bosat: Møllevej 11, Tarup pr. Årslev.<br />

HELLE BIRGITTE LYNGE LARSEN #1225<br />

født den 26. juli 1965 i Nr. Lyndelse.<br />

LARS LYNGE LARSEN #1226<br />

født den 1. maj 1966 i Nr. Lyndelse.<br />

FINN KRISTIAN NIELSEN #1227<br />

ingeniør, født den 9. oktober 1944 i Bogense gift den 9. september 1967 i<br />

Odense med<br />

INGA SPILLEMOSE NIELSEN #1228<br />

født den 6. januar 1946 i Fangel.<br />

Bosat: Porsholtparken 47, Bramming.<br />

Side 139


II.A.2.c.2).a).<br />

II.A.2.c.2)b)<br />

II. A.2.d.<br />

II.A.2.e.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

ULRIK SPILLEMOSE NIELSEN #1229<br />

født den 2. juli 1971 i Odense.<br />

KRISTIAN SPILLEMOSE NIELSEN #1230<br />

født den 10. april 1975 i Esbjerg.<br />

SYLVIA BODIL MARIE FREDERIKSEN #1235<br />

født den 27. november 1926 i Kirkeby, død ca. 2 måneder gammel.<br />

BJARNE HELGE LAURITS FREDERIKSEN #1231<br />

gårdejer, født den 24. maj 1928 i Kirkeby, gift den 24. marts 1951 i Svendborg<br />

med<br />

BODIL HANSEN #1232<br />

husmoder, født den 24. august 1932 i Ulbølle, datter af husmand Erik Petersen<br />

Hansen #1233 og hustru Metha Marie Mouritzen #1234, Ulbølle pr. Vester<br />

Skerninge.<br />

Bosat: Vollerslev 32, Vollerslev pr. Bjæverskov.<br />

Bjarne Helge Laurits Frederiksen gik i skole i Kirkeby og var derefter<br />

forskellige steder ved landbruget indtil sit 21. år. I 1949 - 1950 var han soldat<br />

i København. Senere var han ansat som entreprenør og teglværksarbejder i<br />

ca. 7 år. I efteråret 1961 blev han portner på en større industrivirksomhed, og<br />

her var han i ca. 16 år. Samtidig med at han var ansat, etablerede han sig som<br />

selvstændig landmand, og siden 1968, hvor han købte en ejendom på 14 tdl.,<br />

har han været gårdejer. I dag er han endvidere formand for husmandsforeningen<br />

i Skovbo, og han har været bestyrelsesmedlem i Det Radikale Venstre og<br />

været opstillet til kommunevalg. Endelig kan det nævnes, at han har siddet i<br />

skolens forældreråd. Hans hobby er landbruget og dyrene.<br />

Bodil Hansen gik i skole i Ulbølle og var derefter ved husgerningen, sidst på<br />

et hotel i Svendborg. Endvidere har hun bl.a. været kontorassistent på<br />

Bladkompagniet. Siden 1972 har hun været medhjælpende hustru. Han har<br />

været i bestyrelsen for Ulbølle sangforening og har siden 1974 været formand<br />

for husmandsforeningens husholdningsudvalg, Hendes hobby er læsning og<br />

sang.<br />

Side 140


II.A.2.e.1)<br />

II.A.2.e.1).a).<br />

II.A.2.e.1).b).<br />

II.A.2.e.1).c).<br />

II.A.2.e.2).<br />

II. A.2.e.3).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

BONNI MARIE FREDERIKSEN #1236<br />

pædagogmedhjælper, født den 6, november 1951 i Kirkeby, Stenstrup, gift den<br />

6. november 1971 i Høje Tåstrup med<br />

FLEMMING STORGAARD MORTENSEN #1237<br />

arbejdsmand, født den 18. september 1944 i København, søn af Valborg Oda<br />

Jensen, Løvetandsvej 19, st., Brønshøj.<br />

Bosat: Ågården 58, Ishøj.<br />

Bonni Marie Frederiksen har realeksamen og er ved at tage<br />

klubpædagoguddannelse.<br />

KIM STORGAARD MORTENSEN #1239<br />

født den 24. februar 1971 i Tåstrup.<br />

KARINA STORGAARD MORTENSEN #1240<br />

født den 15. maj 1972 i Tåstrup.<br />

KENNETH STORGAARD MORTENSEN #1241<br />

født den 28. januar 1977 i København.<br />

ALFRED FREDERIKSEN #1242<br />

blomsterdekoratør, født den 8. august 1953 i Kirkeby, skilt.<br />

Bosat: Vollerslev 32. Vollerslev pr. Bjæverskov.<br />

HELGE BRIAND FREDERIKSEN #1243<br />

elektromekaniker, født den 9. marts 1955 i Svendborg, gift den 21. august<br />

1976 i Ballerup med<br />

INGER-LISE KOLDING JENSEN #1244<br />

økonoma, født den 29. august 1954 i Frøslev, datter af ejendomsfunktionær<br />

Niels Morten Jensen #1245 og hustru Inge Karen Christensen #1246,<br />

Birkeengen 75, Skovlunde.<br />

Bosat: Gjørdingvej 3, Måløv.<br />

Side 141


II.A.2.e.3).a).<br />

II.A.2.e.4)<br />

II.A.2.f.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Helge Briand Frederiksen har realeksamen og er elektronikuddannet. Han har<br />

gået på handelsskole og på skoler i udlandet (til specialviden). I dag er han<br />

konstabel i flyvevåbenet, hvor han har været siden 1976. Sin fritid bruger han<br />

til at forme ægteparrets hus og grund samt til at læse datalære på specialskolerne<br />

i København.<br />

Inger-Lise Kolding Jensen har taget 10. klasse på Stevns ungdomsskole og<br />

her senere arbejdet i køkkenet på et hotel og i en institution. I 1972 startede<br />

hun som Økonomaelev og blev færdiguddannet i 1976, hvorefter hun arbejdede<br />

som assistent i 2½ år. I dag er hun selvstændig økonoma på et plejehjem.<br />

Fritiden bruger hun på hus, have og håndarbejde samt til familie og vennebesøg.<br />

VIBEKE KOLDING FREDERIKSEN #1247<br />

født den 13. maj 1980 i Frederikssund.<br />

BØRGE HEINE FREDERIKSEN #1248<br />

sergent, født den 23. september 1956 i Svendborg, gift med<br />

MARJAN LARSEN #1249<br />

dagplejemoder.<br />

Bosat: Krovænget 38, Borup Sj.<br />

GUNNAR EDMUND FREDERIKSEN #1250<br />

arbejdsmand, født den 8. november 1929 i Kirkeby, gift den 18. september<br />

1965 i Kirkeby med<br />

ERNA MARGRETHE LARSEN #1251<br />

husmoder, født den 25. juli 1927 i Fåborg, datter af slagter Preben Kristian<br />

Larsen #2003 og hustru Sigrid Charlotte Lunddal #2004, Odensevej 46,<br />

Fåborg.<br />

Bosat: Vængevej 9, Kirkeby pr. Stenstrup.<br />

Gunnar Edmund Frederiksen gik i skole i Kirkeby og var derefter ved<br />

landbruget forskellige steder omkring Svendborg, men også på Sjælland, hvor<br />

han var fra 1950 til 1955. Dette år faldt han af en traktor, hvorfor han vendte<br />

hjem. I 1956 begyndte han at arbejde igen, denne gang i Hvidkilde skovene,<br />

hvor han var indtil 1974. Siden har han været ved murerfaget og inden for<br />

kommunen. I 8 år sad han i fagforeningsbestyrelsen. Hans hobby er stramaj,<br />

og han knytter indkøbstasker og bælter. Endvidere holder han af at færdes i<br />

sin have og i naturen.<br />

Erna Margrethe Larsen gik i skole i Fåborg og kom derefter ud at tjene som<br />

pige i huset forskellige steder indtil giftermålet, sidste sted var på sygekassens<br />

hjem i Svendborg, hvor hun var i 2 år.<br />

Side 142


II.A.2.g.<br />

II.A.2.g.1).<br />

II.A.2.g.1).a).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

HEDVIG MONA JOHANNE FREDERIKSEN #1252<br />

husmoder, født den 20. juni 1933 i Kirkeby, gift den 11. marts 1951 i Nr.<br />

Lyndelse med<br />

VERNER RASMUSSEN, IP, #1253<br />

født den 2. august 1929 i Humle, søn af arbejdsmand Johannes Rasmussen<br />

#1254 og hustru Anna Marie Sofie Hansine Sørine Jørgensen #1255.<br />

Bosat: Stenløsegyden 8, Dømmestrup pr. Nr. Lyndelse.<br />

Hedvig Mona Johanne Frederiksen gik i skole i Kirkeby og tjente derefter som<br />

pige i huset forskellige steder indtil giftermålet. Ind imellem var hun dog<br />

hjemme. Efter giftermålet var hun hjemmegående husmoder, men begyndte<br />

senere at arbejde i et gartneri, hvor hun var indtil 1973. Siden har hun passet<br />

sine svigerforældre, hvoraf manden nu er død og svigermoderen sengeliggende<br />

det meste af tiden. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

Verner Rasmussen gik i skole på Langeland og i Dømmestrup og var derefter,<br />

indtil giftermålet, ved landbruget, hvor han fortsatte indtil 1956. Siden var han<br />

entreprenørarbejder indtil 1969, hvor han måtte holde op p.g.a. sygdom. I sine<br />

unge dage havde han som hobby træsløjd.<br />

BENT RASMUSSEN #1256<br />

smed, født den 30. april 1951 i Dømmestrup, gift den 31. marts 1973 i<br />

Brahetrolleborg med<br />

KARIN IMMERKÆR PEDERSEN #1257<br />

født den 14. april 1954 i Immerkær, Brahetrolleborg, datter af fhv. gårdejer<br />

Raymond Albert Pedersen #1258 og hustru Sylvia Elenora Horsine Stadsen<br />

Ploug #1259, Immerkærvej 2 A, Korinth.<br />

Bosat: Bøjdenvej 22, Kværndrup.<br />

Bent Rasmussen gik i skole i Nr. Lvndelse og var derefter arbejdsdreng hos<br />

en smed. I 10 måneder var han på efter. skole (1967 - 1968) . Han blev udlært<br />

som smed i 1972, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Slagelse. Siden har<br />

han haft forskellige jobs. Hans hobby er jagt og fiskeri.<br />

Karin Immerkær Pedersen gik i skole i Brahetrolleborg og tjente derefter som<br />

ung pige i huset. I 1971 - 1972 var hun på Agerbæk Efterskole. Endvidere<br />

har hun bl.a. været gangpige på et alderdomshjem. Hendes hobby er<br />

håndarbejde.<br />

ANNI IMMERKÆR RASMUSSEN #1260<br />

født den 20. august 1973 i Fåborg.<br />

Side 143


II.A.2.g.l).b).<br />

II.A.2.g.1).c).<br />

II.A.2.g.2).<br />

II.A.2.g.3).<br />

II.A.2.g.3).a).<br />

II.A.2.g.3).b).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

TROELS IMMERKÆR RASMUSSEN #1261<br />

født den 11. maj 1975 i Fåborg.<br />

DENNIS IMMERKÆR RASMUSSEN #1262<br />

født den 17. februar 1977 i Fåborg.<br />

ERIK RASMUSSEN #1263<br />

gartner og arbejdsmand, født den 10. januar 1953 i Dømmestrup.<br />

Bosat: Nyborgvej 72 A, Trunderup ved Kværndrup.<br />

TOVE RASMUSSEN #1264<br />

husmoder, født den 7. december 1954 i Dømmestrup, gift den 21. juni 1975 i<br />

Nr. Lyndelse kirke med<br />

JOHANNES IMMERKÆR PEDERSEN #1265<br />

smed, født den 18. oktober 1952 i Gerup, Brahetrolleborg, søn af fhv. gårdejer<br />

Raymond Albert Pedersen #1258 og hustru Sylvia Elenora Horsine Madsen<br />

Ploug #1259, Immerkærvej 2 A, Korinth.<br />

Bosat: Jernbanegade 22, Ringe.<br />

Tove Rasmussen gik ud af 10. klasse og har bl.a. været på husholdningsskole<br />

i 10 måneder.<br />

Johannes Immerkær Pedersen gik ud af 7. klasse og blev senere udlært smed.<br />

Han var militærnægter og arbejder i dag som smed. Endvidere er han<br />

brandmand på deltid.<br />

CHRISTINA IMMERKÆR #1266<br />

født den 14. maj 1977 i Odense.<br />

CLAUS IMMERKÆR #1267<br />

født den 22. april 1980, død samme år.<br />

Side 144


II.A.2.g.4),<br />

II.A.3.<br />

II.A.3.a.<br />

II.A.3.b.<br />

POUL RASMUSSEN #1268<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

arbejdsmand, født den 24. marts 1956 i Dømmestrup.<br />

LAURA MARGRETHE CHRISTENSEN KRAGH #1269<br />

husmoder, født den 22. august 1900 i Svendborg, død den 15. januar 1962 i<br />

Svendborg, begravet den 19. januar 1962 samme sted, gift den 28. juni 1920<br />

i Svendborg med<br />

LARS RASMUSSEN #1270<br />

kusk, født den 27. april 1887 i Gudbjerg, død den 19. december 1945 i<br />

Svendborg.<br />

Laura Margrethe Christensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Svendborg og tjente derefter<br />

som pige, indtil hun 1 år før giftermålet blev ansat på Halberg Tobaksfabrik.<br />

Efter giftermålet var hun hjemmegående husmoder. Da hun i 1945 blev enke,<br />

var hun i nogle måneder ansat som syerske, hvorefter hun var på Svendborg<br />

sygehus, indtil hun blev pensioneret. Hendes hobby var læsning og naturen.<br />

Lars Rasmussen gik sandsynligvis i skole i Gudbjerg, men kom så tidligt ud at<br />

tjene, at han muligvis har gået i skole et andet sted. Senere kom han til at køre<br />

mælk, indtil han blev kusk i Landbogården, hvor man havde rejsestald.<br />

Endvidere arbejdede han på Halberg Tobaksfabrik, og her havde han 25 års<br />

jubilæum. Hans hobby var heste, kolonihaven (havde 1. præmie i haven) og<br />

naturen.<br />

EJNAR KRISTIAN RASMUSSEN #1271<br />

født den 28. juli 1920 i Svendborg.<br />

LILIAN ETHEL RASMUSSEN #1272<br />

husmoder, født den 12. august 1930 i Svendborg, gift den 12. februar 1949 i<br />

Hvidovre med<br />

SVEND SØNDERGÅRD MATTHISEN #1273<br />

<strong>over</strong>montør, født den 29. februar 1924 i København, søn af kedelpasser<br />

Hannibal Anton Matthisen #1274 og hustru Anna Jensen Søndergård #1275.<br />

Bosat: Parisboulevard 4, Hvidovre.<br />

Lillian Ethel Rasmussen gik 8 år i skole i Svendborg og kom derefter i huset,<br />

indtil hun i 1948 rejste til Hvidovre. Her blev hun gift, og var derefter<br />

hjemmegående husmoder i 15 år. I 1964 blev hun ansat i en købmandsforretning<br />

Side 145


II.A.3.b.1).<br />

II.A.3.b.2).<br />

II.A.3.b.3).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

som ekspeditrice. Her var hun indtil 1975, og siden har hun passet<br />

børnebørnene. Hendes hobby er håndarbejde og ægteparrets sommerhus.<br />

Svend Søndergård Matthisen gik 7 år i skole og var derefter bud i en forretning<br />

i 4 år. Senere blev han ansat som sukkerhusarbejder i et år, hvorefter han tog<br />

på arbejdernes skole i Esbjerg. Her var han i et ½ år. I 1943 rejste han til<br />

Sverige, hvor han arbejdede et ½ år som skovarbejder. Siden var han soldat<br />

i Brigaden i 1½ år og vendte så hjem i 1945, Endvidere var han i 1 år soldat<br />

i Tyskland (omkring Hamborg Fra han kom hjem herfra og frem til i dag, har<br />

han arbejdet som mekaniker, i 2 år, som chauffør i 3 år, som isolatør i 17 år<br />

og sidst som <strong>over</strong>montør ved isoleringen. I fagforeningen har han haft<br />

tillidshverv af forskellig art. I dag er han kasserer i 2 små foreninger samt<br />

bestyrelsesmedlem i et andelsvandværk.<br />

JOHNNI LARS SØNDERGÅRD MATTHISEN #1276<br />

elektriker, født den 4, august 1949 i Hvidovre, gift med<br />

BRITT HANSEN #1277<br />

senere skilt fra samme.<br />

Bosat: Rosenhøj, Hvidovre.<br />

KARSTEN SØNDERGÅRD MATTHISEN #1278<br />

elektriker, født den 27. januar 1952 i Hvidovre.<br />

Bosat: Gl. Køgevej 312 A, Hvidovre.<br />

LISBETH SØNDERGÅRD MATTHISEN #1279<br />

apoteksassistent, født den 1. september 1953 i Hvidovre, gift den 2. november<br />

1974 i Hvidovre med<br />

KARSTEN MEYER-LASSEN #1280<br />

chauffør, født den 31. juli 1948 i København, søn af fagskolelærer Eivind<br />

Meyer-Lassen #1281 og hustru Ruth Kjøller #1282, Idrætsvej 59, Hvidovre.<br />

Bosat: Engkær 41, Hvidovre.<br />

Lisbeth Søndergård Matthisen gik 9 år i skole og blev senere<br />

defektriceuddannet. Hun har siden videre uddannet sig.<br />

Karsten Meyer-Lassen gik 9 år i skole og er tømreruddannet. I dag er han<br />

buschauffør.<br />

Side 146


II.A.3.b.3).a).<br />

II.A.3.b.3).b).<br />

II.A.3.c.<br />

II.A.3.d.<br />

II.A.3.e.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

KENNETH MEYER-LASSEN #1283<br />

født den 2. oktober 1974 i Rødovre.<br />

KARINA MEYER-LASSEN #1284<br />

født den 7. maj 1979 i Herlev.<br />

MOGENS GERHARD RASMUSSEN #1285<br />

driftsingeniør, født den 16. januar 1932 i Svendborg, død, gift med<br />

ALICE HANSEN #1286<br />

husmoder.<br />

Bosat: Tværvej 11, Vindeby pr. Tåsinge.<br />

BIRTHE MARGRETHE RASMUSSEN #1287<br />

bogholder, født den 8. maj 1933 i Svendborg, død den 6. juli 1967 i København.<br />

ARNE RICHARD RASMUSSEN #1288<br />

snedker, født den 31. august 1935 i Svendborg, gift den 12. december 1959 i<br />

Tved med<br />

INGRID ELSEBETH HANSEN #1289<br />

fabriksarbejderske, født den 31, juli 1937 i Tved, datter af chauffør Hans Åge<br />

Hansen #1290 og hustru Asta Ragnhild Jensen #1291, Tvedvej 127, Svendborg.<br />

Bosat: Grev Schacks Vej 31, Svendborg.<br />

Arne Richard Rasmussen gik i skole i Svendborg og blev i 1954 udlært som<br />

snedker. I 1955 - 1956 var han soldat i Farum, Ryvangen og Tyskland. Siden<br />

har han arbejdet inden for sit fag ved forskellige mestre. Endvidere er han<br />

kasserer for haveselskabet i Vesna. Hans hobby er fodbold og haven.<br />

Ingrid Elsebeth Hansen gik i skole i Tved og var senere ekspeditrice i en<br />

bagerforretning i 5 år. Siden har hun arbejdet på fabrik, men var hjemmegående<br />

i ca. 4 år, mens deres søn var lille. I 1970 købte ægteparret deres nuværende<br />

hus, som med tiden er blevet moderniseret <strong>over</strong> det hele. Hendes hobby er<br />

håndarbejde og haven.<br />

Side 147


II.A.3.e.1).<br />

II.A.4.<br />

II.A.4.a.<br />

II.A.4.b.<br />

CLAUS BIRK RASMUSSEN #1292<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

typograf, født den 5. maj 1961 i Svendborg.<br />

ELLA CHRISTENSEN KRAGH #1293<br />

husmoder, født den 8. december 1902 i Kogtved, gift den 22. november 1925<br />

i Skt. Jørgens med<br />

THORVALD EMIL MARIUS HANSEN SKOVLUND #1294<br />

fragtmand, født den 22. december 1901 i Svendborg, død den 10. juni 1966 på<br />

Odense sygehus, søn af smedemester Knud Hansen Skovlund #1295 og<br />

hustru Julie Skovlund #1296, Skyttevej, Svendborg.<br />

Bosat: Nannasvej 12, Svendborg.<br />

Ella Christensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Svendborg og tjente derefter som pige i<br />

huset i 4 år. Hun kom så hjem og lærte at sy, hvorefter hun blev ansat som<br />

direktrice i Magasin Du Nord i Svendborg. Her var hun i ca. 5 år. Senere hjalp<br />

hun sin mand i hans fragtmandsforretning, indtil denne blev solgt. Hendes<br />

hobby er håndarbejde.<br />

Thorvald Emil Marius Hansen Skovlund gik i skole i Svendborg og var derefter<br />

ved landbruget indtil sit 19. år. I 1920 startede han en fragtmandsforretning,<br />

og ved salget af denne i 1966, havde han 5 - 6 store lastvogne. Han har været<br />

bestyrelsesmedlem i fragtmandsforeningen i Odense. I fritiden arbejdede han<br />

bl.a. med træ og jern.<br />

INGER SKOVLUND #1297<br />

tidligere bogholder, født den 3. marts 1929 i Svendborg, gift med<br />

SVEND ÅGE KNUDSEN #1298<br />

driftsingeniør.<br />

Bosat: Kobberbæksvej 17 A, Svendborg.<br />

JØRGEN SKOVLUND #1299<br />

<strong>over</strong>ingeniør, født den 20. oktober 1930 i Svendborg, død den 30. januar 1980,<br />

gift med<br />

HANNE JUUL #1300<br />

sygeplejerske.<br />

Bosat: Gudrunsvænget 8, Næsby.<br />

Side 148


II.A.5.<br />

II.A.5.a.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

ASTRID LOUISE CHRISTENSEN KRAG #1301<br />

husmoder, født den 10. april 1905 i Svendborg, gift den 22. september 1930<br />

i Bregninge med<br />

VIGGO VALDEMAR RASMUSSEN #1302<br />

arbejdsmand, født den 10. marts 1892 i Svendborg, død den 27. marts 1950 i<br />

Troense, Tåsinge, søn af garveriarbejder Rasmus Rasmussen #1303 og<br />

hustru døbt Kaspersen #1304, Bagergade, Svendborg.<br />

Bosat: Munkevænget 1, Svendborg.<br />

Astrid Louise Christensen Krag gik i skole i Svendborg og tjente derefter<br />

forskellige steder som pige i huset indtil giftermålet. Herefter var hun<br />

hjemmegående husmoder indtil 1945, hvor hun om sommeren plukkede frugt.<br />

Dette sæsonarbejde havde hun indtil hendes mands død. Siden har hun været<br />

ramt af slidgigt. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

Viggo Valdemar Rasmussen gik i skole i Svendborg og var senere sammen<br />

med sin fader på garveriet. Siden arbejdede han på et hotel som karl. Efter<br />

giftermålet var han dels kommunalarbejder, dels havearbejder og arbejdede<br />

således fast for nogle mennesker i Troense, indtil han i 1950 pludselig døde af<br />

et hjerteslag. Hans hobby var havearbejde.<br />

ELLY GRETHE KRAG #1305<br />

husmoder, født den 19. juni 1924 i Lunde, Stenstrup sogn, gift den 15. juli 1944<br />

i Hillerød med<br />

JOHANNES ARNOLD NIELSEN #1306<br />

(kaldet Hans), bedriftsleder, født den 15. maj 1920 i Rubjerg, søn af<br />

arbejdsmand Ejlert Nielsen #1307 og hustru Johanne Amalie Kristensen<br />

#1308, Rubjerg pr. Gjølstrup.<br />

Bosat: Stærkendevej 173, Hedehusene.<br />

Elly Grethe Krag gik i skole i Svendborg og var derefter ved husgerningen<br />

indtil giftermålet siden har hun hjulpet sin mand men har samtidig været ansat<br />

på en fabrik og været økonoma på et plejehjem. Endvidere har hun været<br />

kommunal hjemmehjælper i ca. 3 år i Suså. Hendes hobby er porcelænsmaling<br />

og håndarbejde.<br />

Johannes Arnold Nielsen gik i skole i Rubjerg ved Hjørring og tjente fra sit 9.<br />

år ude ved landbruget. Siden var han foderelev forskellige steder og derefter<br />

fodermester nogle år. Under krigen var han i civilforsvaret, og i 1952 gik han<br />

på Lyngby Landbrugsskole. Senere har han arbejdet som husmand på Lolland,<br />

8½ år på Brorup Gården ved Slagelse, på Gavnø ved Næstved et stykke tid og<br />

på Næsby Holm i 11 år. Siden den 1. april 1981 har han været på Dybkærgård<br />

i Stærkende på Sjælland som bedriftsleder. I sine unge dage var hans hobby<br />

sport. I dag er den læsning.<br />

Side 149


II.A.5.a.1).<br />

II.A.5.b.<br />

II.A.5.c.<br />

II.A.5.d.<br />

II.A.6.<br />

JOHN BRIAN NIELSEN #1309<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

reservedelsekspedient, født den 20, april 1954 i Nykøbing Falster.<br />

Bosat: Søparken 42, Bramming.<br />

ERIK RASMUSSEN #1310<br />

landbrugsmedhjælper, født den 27. februar 1931 i København, død den 28.<br />

september 1977.<br />

IB RASMUSSEN #1311<br />

tømrer, født den 22. februar 1935 i Vindeby, Bregninge, gift den 11. november<br />

1978 i Svendborg med<br />

BIRGIT JENSEN #1312<br />

husmoder, født den 6. april 1933 i Vonge, datter af arbejdsmand Kristen<br />

Jensen #1313 og hustru Bodil Marie Mikkelsen #1314, Bygaden 92, Vonge.<br />

Bosat: Sandalsparken 15, Svendborg.<br />

Ib Rasmussen er folkeskoleuddannet og er udlært tømrersvend. I 1955 var<br />

han marinesoldat. Han har arbejdet en del i Tyskland og deltaget i bygningen<br />

af Odense universitetet i 9 år. Han har tidligere været gift.<br />

Birgit Jensen er folkeskoleuddannet og har været elev på Vesterlund ungdomsog<br />

efterskole (1949). Hun har tidligere været gift. I første ægteskab fødte<br />

hun 5 børn, 4 drenge og 1 pige. I begge ægteskaber har hun været<br />

hjemmegående husmoder.<br />

OVE RASMUSSEN #1315<br />

født den 20. juni 1942 i Troense, død den 19. oktober 1963 i Svendborg.<br />

CARL ALFRED CHRISTENSEN KRAG #1316<br />

tekstilarbejder, født den 3. september 1907 i Kogtved, Svendborg, død den 18.<br />

september 1971 i Svendborg, gift den 1. maj 1937 i Fredericia med<br />

ANNA KRISTIANE HVOLBØLL HERMANSEN #1317<br />

husmoder, født den 15. april 1914 i Vonsild, datter af BP- arbejder Thorvald<br />

Hermansen #1318 og hustru Laura Nielsine Hvolbøll #1319, Hejmdalsvej 14,<br />

Fredericia.<br />

Side 150


II.A.6.a.<br />

II.A.6.a.1).<br />

II.A.6.a.2).<br />

II.A.6.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Bosat: Christinedalsvej 16, Svendborg.<br />

Carl Alfred Christensen Krag gik i skole i Sørup og kom derefter ud at fiske.<br />

Han blev udlært spinder og kom derefter til Fredericia som spinder. Senere<br />

kom han til Svendborg, hvor han i nogle år var spolemester. Hans hobby var<br />

fiskeri, og han havde selv fiskerbåd.<br />

Anna Kristiane Hvolbøll Hermansen gik i skole i Fredericia og tog<br />

mellemskoleeksamen i 1929. Senere var hun 2 år ved husgerningen i<br />

Fredericia og 2 år som medhjælper på et fritidshjem. Fra 1933 til 1937 var hun<br />

væver i Fredericia og siden i Svendborg indtil 1945, hvorefter hun blev<br />

hjemmegående husmoder. Hun har været i bestyrelsen i fagforeningen og er<br />

nu i bestyrelsen for pensionistforeningen. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

LENE CHRISTENSEN KRAG #1320<br />

kontorassistent, født den 24. august 1945 i Odense, gift den 21. august 1965<br />

i Svendborg med<br />

FLEMMING BØRGE ERIKSEN #1321<br />

indkøber, født den 25. juli 1943 i Fåborg, søn af fhv. chauffør Frederik Børge<br />

Eriksen #1322 og hustru Gudrun Elisabeth Larsen #1323, Mølledammen 10,<br />

Svendborg,<br />

Bosat: Ternevej 12, Langeskov.<br />

Lene Christensen Krag gik i skole i Svendborg og har taget handelseksamen<br />

samme sted. I 1964 blev hun udlært kontorassistent, og hun har siden arbejdet<br />

på Svendborg Skibsværft, i Andelsbanken i Svendborg, i Bikuben i Langeskov<br />

og som regnskabsfører for en forretning i Langeskov. Fra 1978 har hun<br />

endvidere været kommunalbestyrelsesmedlem.<br />

DORTE ELISABETH ERIKSEN #1324<br />

født den 11. august 1967 i Svendborg.<br />

CARSTEN KRAG ERIKSEN #1325<br />

født den 18. oktober 1972 i Kerteminde.<br />

PER CHRISTENSEN KRAG #1326<br />

bygningsingeniør, født den 24. august 1945 i Odense, gift med<br />

RANVA OLSEN #1327<br />

Bosat: Fyrrevangen 40, Vindeby pr. Tåsinge.<br />

Side 151


II.B.<br />

II.B.1.<br />

II.B.2.<br />

II.B.3.<br />

POULINE MARIE KRAGH #1328<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

husmoder, født den 1. oktober 1873 i V. Thorup, død den 4. marts 1933 i<br />

Kettrup, gift den 20. november 1900 i Thorup med<br />

INGVARD CHRISTIAN CHRISTIANSEN #1329<br />

gårdejer, født den 29. november 1875 i Gøttrup, død den 27. marts 1942 i<br />

Gettrup, søn af gårdejer Andreas Holme #1330 og hustru Mette Marie<br />

Kathrine Nicolaisdatter #1331, Gøttrup.<br />

Pouline Marie <strong>Kragh</strong> gik i skole i Thorup og tjente derefter som pige i huset<br />

indtil giftermålet. Bl.a. var hun pige på Thorup kro. I ægteskabet hjalp hun<br />

til i marken, men ellers passede hun hjemmet. Hendes hobby var håndarbejde,<br />

og hun lavede selv tøjet til børnene.<br />

Ingvard Chr. Christiansen gik i skole i Gøttrup og tjente derefter ved<br />

landbruget. I 1895 - 1896 var han soldat i København, og senere <strong>over</strong>tog han<br />

sit fødehjem i Gøttrup, som han drev indtil 1916 - 1917, hvorefter han købte<br />

en anden ejendom samme sted. Siden blev han kirkebetjent og var samtidig<br />

tækkemand disse beskæftigelser beholdt han, indtil han måtte holde op p.g.a.<br />

sygdom. De sidste 4 år af sit liv, boede han hos datteren Dagmar. Hans hobby<br />

var musik, og han var i regimentsorkestret, medens han var soldat. Endvidere<br />

spillede han ude til fester og lignende indtil giftermålet.<br />

MAREN KIRSTINE CHRISTIANSEN #1332<br />

født den 12. marts 1903 i Gøttrup, gift med<br />

NIELS CLAUSEN #1333.<br />

ANDREAS CHRISTIANSEN #1334<br />

gårdejer, født den 6. april 1905 i Gøttrup, død, gift med<br />

MARIANE SØNDERGÅRD #1335<br />

landbrugsmedhjælper, født den 8. december 1901 i Gøttrup, datter af tømrer<br />

Gregers Søndergård #1336 og hustru Karoline Jensen #1337, Gøttrup Hede.<br />

Bosat: Skolegade 10, Fjerritslev.<br />

CHRISTIAN CHRISTIANSEN #1338<br />

fhv. gårdejer, født den 7. februar 1907 i Gøttrup, gift den 19. maj 1929 i<br />

Kollerup med<br />

Side 152


II.B.3.a.<br />

II.B.3.a.1)<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

HELGA KATHRINE KRISTENSEN #1339<br />

husmoder, født den 29. september 1908 i Kollerup, datter af gårdejer Johan<br />

Peter Kristensen #1341 og hustru Ane Kirstine Pedersen #1342, Kollerup pr.<br />

Fjerritslev.<br />

Bosat: Møllekrogen 2, Fjerritslev.<br />

EDEL CHRISTIANSEN #1340<br />

husmoder, født den 18. juni 1930 i Andrup, Kollerup, gift den 1. januar 1950<br />

i Kollerup med<br />

OTTO EMANUEL JAKOBSEN #1343<br />

husmand, født den 22. juli 1925 i Lærup sogn, søn af arbejdsmand Martin<br />

Jakobsen #1344 og hustru Louise Mathilde Jensen #1345, Vestergade 56,<br />

Fjerritslev.<br />

Bosat: Kærvej 87, Thorup pr. Fjerritslev.<br />

Edel Christiansen er født og opvokset i Andrup og har haft forskellige pladser<br />

i huset samt været på St. Restrup husmandsskole i 1949. Den 14. marts 1950<br />

flyttede ægteparret til Thorup Kær, hvor hun siden har gået som landhusmoder.<br />

Otto Emanuel Jakobsen kom meget tidligt ud at tjene og begyndte senere at<br />

køre mælkevogn. I 1975 begyndte han som heltidslandmand på deres<br />

nuværende ejendom. Denne er på - 26 tdl.<br />

KAJA MERETE JACOBSEN #1346<br />

sygehjælper, født den 10. marts 1953 i Fjerritslev, gift den 30. november 1974<br />

i Thorup med<br />

BJARNE HANSEN #1347<br />

chauffør, født den 27. juni 1952 i Thorup Holme, søn af gårdejer Grundtvig<br />

Hansen #1348 og hustru Helga Agnete Krogsgård #1349, Elsted.<br />

Bosat: Ullerupvej 29, Thorup.<br />

Kaja Merete Jacobsen har taget realeksamen. Senere har hun arbejdet i en<br />

købmandsforretning i Thorup i 1 år og været hjemmehjælper i ca. 2 år. Hun<br />

blev uddannet syge hjælper i Brovst. Siden 1973 har hun arbejdet på<br />

Amtsplejehjemmet i Fjerritslev.<br />

Bjarne Hansen gik i skole i Holme samt i Thorup og var derefter ved<br />

landbruget i 2 år. Endvidere har han været på ungdomsskole 7 måneder i 1968,<br />

hvorefter han arbejdede forskellige steder frem til 1970. Siden har han kørt<br />

tankbil.<br />

Side 153


II.B.3.a.1).a).<br />

II.B.3.a.1).b).<br />

II.B.3.a.2).<br />

II. B. 3. a. 3)<br />

II.B.3.a.4).<br />

II.B.3.a.4),a).<br />

MARIAN HANSEN #1350<br />

født den 29. maj 1971 i Thisted.<br />

MARTIN HANSEN #1351<br />

født den 18. december 1975 i Brovst.<br />

HARDY JAKOBSEN #1352<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

landmand, født den 5. januar 1955 i Fjerritslev, gift med<br />

SONJA DORTHEA PEDERSEN #1353.<br />

Bosat: Bakkevej 19, Fjerritslev.<br />

KARSTEN JAKOBSEN #1354<br />

tømrer, født den 15. november 1955 i Fjerritslev, lever sammen med<br />

BIRTE YDE NIELSEN #1355.<br />

Bosat: Thistedvej 508, Thorup pr. Fjerritslev.<br />

JANE ANETTE JAKOBSEN #1356<br />

født den 23. juni 1959 på Fjerritslev sygehus, gift den 5. april 1980 i Thorup<br />

kirke med<br />

FINN KOLBORG PEDERSEN #1357<br />

landmand, født den 10. juli 1953 i Aggersund, søn af landmand Edmund<br />

Kolborg Pedersen #2005 og hustru Karen Jensine Vinther Jensen #2006,<br />

Højstrupsvej 106, Øsløs pr. Vesløs.<br />

Bosat: Sdr. Øsløsvej 1, Øsløs pr. Vesløs.<br />

KARINA KOLBORG PEDERSEN #1964<br />

født den 21. januar 1981 på Thisted sygehus.<br />

Side 154


II.B.3.b.<br />

II.B.3.b.1).<br />

II.B.3.b.2).<br />

II.B.4.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

CHRISTIAN PETER CHRISTIANSEN #1358<br />

kørerlærer, født den 22. maj 1934 i Kollerup, gift den 21. november 1958 i<br />

Kollerup med<br />

LYDIA HØEGH #1359<br />

født den 4. november 1937 i Kollerup, datter af Carl Høegh og hustru<br />

Vilhelmina Overgård Jespersen, Hyldevej 16, Fjerritslev.<br />

Bosat: Kærgårdsvej 22, Ranum.<br />

HENNING TOM CHRISTIANSEN #1362<br />

født den 21. april 1960 i Kollerup.<br />

HELLE BERIT CHRISTIANSEN #1363<br />

født den 10. januar 19641 Ranum.<br />

MARIUS CHRISTIANSEN #1364<br />

husmand, født den 18. november 1908 i Gøttrup, gift den 30. januar 1934 i<br />

Vindblæs med<br />

OLGA KNUDSEN #1365<br />

husmoder, født den 20. marts 1909 i Vindblæs, datter af skrædder Jens Jørgen<br />

Knudsen #1366 og hustru Ane Johanne Sørensen #1367, Vindblæs pr.<br />

Løgstør.<br />

Bosat: Aalborgvej 11, Øster Ørbæk pr. Løgstør.<br />

Marius Christiansen gik i skole i Gøttrup samt i Kettrup og tjente fra sit 10.<br />

år som hjorddreng. Efter sin konfirmation var han forskellige steder ved<br />

landbruget. I 1934 købte og <strong>over</strong>tog de deres ejendom. Denne var da på 9<br />

tdl., men senere købte man mere og kom op på 16 tdl. Stedet blev drevet som<br />

alsidig landbrug. Ægteparret har nu lejet jorden ud og går og nyder deres<br />

alderdom.<br />

Olga Knudsen gik i skole i Vindblæs og tjente derefter som pige, men var en<br />

del hjemme p.g.a. sygdom. Efter giftermålet blev hun medhjælpende hustru.<br />

Hendes hobby er håndarbejde, havearbejde og porcelænsmaling.<br />

Side 155


II.B.4.a.<br />

II.B. 4 b.<br />

II.B.4.b.1).<br />

II.B.4.b.2).<br />

II.B.4.c.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

JENS JØRGEN CHRISTIANSEN #1368<br />

født den 31. juli 1936 i Øster Ørbæk, død den 4. august 1946 i Farsø.<br />

KRISTIAN INGVARD CHRISTIANSEN #1369<br />

uddeler, født den 13. maj 1938 i Øster Ørbæk, gift den 30. januar 1965 i Salling<br />

med<br />

INGE-LISE NØRGÅRD #1370<br />

husmoder, født den 14. oktober 1941 i Brøndum, datter af gårdejer Herluf<br />

Nørdgård #1371 og hustru Anne Hedegård #1372, Brøndum pr. Løgstør.<br />

Bosat: Østergade 19, Østrup pr. Års.<br />

Kristian Ingvard Christiansen gik i skole i Kornum og på handelsskole i 3<br />

vintre. I 1957 blev han udlært kommis ved en købmand i Ranum. Endvidere<br />

har han været i brugsen, Lundby og Brøndum. I 1961 var han elev på<br />

andelsskolen ved Middelfart. Senere har han arbejdet i Silkeborg (4 år), i Nr.<br />

Vissing (4 år) og i Østrup ved Års, hvor han er i dag. Han sidder i<br />

borgerforeningen og hans hobby er folkedans, svømning og badminton.<br />

Inge-Lise Nørgård gik i skole i Salling og var derefter ved husgerningen i et<br />

½ år, inden hun i 1956 tog på Haubro ungdomsskole. I 1959 - 1960 gik hun<br />

endvidere på håndarbejderskole, og inden giftermålet var hun ansat som<br />

syerske på en fabrik og senere på en broderifabrik i Nors, hvor hun var i 4 år.<br />

I ægteskabet har hun været medhjælpende hustru. Hendes hobby er gymnastik,<br />

håndarbejde og folkedans.<br />

ANETTE CHRISTIANSEN #1273<br />

født den 23. juni 1966 i Silkeborg,<br />

JAN CHRISTIANSEN #1274<br />

født den 2. april 1972 i Farsø.<br />

POUL SCHØDT CHRISTIANSEN #1375<br />

mekaniker, født den 30. januar 1944 i Øster Ørbæk, gift den 2. maj 1969 i<br />

Vilsted med<br />

Side 156


II.B.4.c.1).<br />

II.B.4.c.2) .<br />

II.B.5.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

KIRSTINE HOLM NIELSEN #1376<br />

dagplejer, født den 3. december 1947 på Nyhaldrupgård, datter af gårdejer<br />

Chresten Tolstrup Nielsen #1377 og hustru Kristine Holm #1378,<br />

Møllebakkevej 6, Løgstør.<br />

Bosat: Dronning Margrethesvej 26, Års.<br />

Poul Schødt Christiansen gik i skole i Kornum og kom derefter på landet. I<br />

vinteren 1958 - 1959 var han på Haubro efterskole. Han blev udlært<br />

mekaniker i Løgstør i 1963. Sin værnepligt aftjente han i Varde og Ålborg i<br />

1954 1955, og siden var han mekaniker i Fjerritslev og Års ved Volvo. I dag<br />

er han montør ved Himmerlands Elforsyning, hvortil han kom i 1971. Hans<br />

hobby er jagt, fiskeri og sport.<br />

Kirstine Holm Nielsen gik i skole i Vilsted og var derefter hjemme. I 1969 blev<br />

hun udlært ekspedient i Ranum boghandel. I ægteskabet var hun hjemmegående<br />

husmoder indtil 1978, hvor hun fik ansættelse som dagplejer ved Års kommune,<br />

her er hun stadig. Hendes hobby er gymnastik.<br />

BO CHRISTIANSEN #1379<br />

født den 20. april 1970 i Farsø.<br />

CHARLOTTE CHRISTIANSEN #1380<br />

født den 16. januar 1973 i Farsø.<br />

INGA MARGRETHE CHRISTIANSEN #1381<br />

husmoder, født den 7. januar 1911 i Gøttrup, gift den 6. juni 1953 i Århus med<br />

NIELS CHRISTIAN INGVARD MARINUS ABRAHAMSEN #1382<br />

fhv. gårdejer, født den 11. juli 1907 i Bredsgårde, Ravnstrup, søn af gårdejer<br />

Jens Peter Abrahamsen #1383 og hustru Pouline Marie Larsen #1384,<br />

Bredsgårde pr. Ravnstrup.<br />

Bosat: Hermanshøj 27, Viborg.<br />

Inga Margrethe Christiansen gik i skole Gøttrup og Kettrup. Fra sit 9. år kom<br />

hun ud at tjene i Gøttrup, hvor hun hjalp til med alt, hvad der er at lave på en<br />

gård. Efter sin konfirmation arbejdede hun et år i Kettrup og var derefter 1<br />

år i Telling. Som 16-årig fik hun ansættelse i Århus som sækkesyerske. Her<br />

var hun indtil sit 26. år, hvorefter hun blev hjemmesyerske for en<br />

herrekonfektion indtil 1948. Senere arbejdede hun for en sejlmagerfabrik,<br />

men holdt op, da hun i 1953 blev gift og flyttede til Ravnstrup. Siden har hun<br />

været medhjælpende hustru. Hun har været i bestyrelsen for<br />

husmoderforeningen i Ravnstrup. Hendes hobby er keramik, oliemaling,<br />

porcelænsmaling og håndarbejde. Endvidere er hun begyndt at spille zither.<br />

Side 157


II.B.5.a.<br />

II.B.5.b.<br />

II.B.6.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Niels Chr. Ingvard Marinus Abrahamsen gik i skole i Ravnstrup og var<br />

derefter hjemme at hjælpe hos sine forældre indtil sit 17. år. Siden tjente han<br />

skiftevis ude (bl.a. ved en nabo) og hjemme. På et tidspunkt slog han samtidig<br />

skærver. I 1930 startede han en vognmandsforretning med lastbil, som blev<br />

drevet frem til 1947, hvor han solgte bilen for at kunne passe sit fødehjem, som<br />

han senere <strong>over</strong>tog i 1953, og som var på 40 tdl. Gården blev drevet som alsidig<br />

landbrug indtil 1973, hvor ægteparret købte hus i Viborg. Her har de boet<br />

siden. Han har været i bestyrelsen for menighedsrådet i 8 år, været formand<br />

for Venstres vælgerforening i 8 år samt været medlem af Ravnstrup<br />

andelsmejeri og af skytteforeningen. I sine unge dage var han ivrig fodboldspiller<br />

og gymnast, og i det hele taget er hans hobby idræt.<br />

POUL HENNING THOMASEN #1385<br />

værkfører, født den 17. november 1932 i Århus, gift med<br />

EVA MARIE ISAKSEN #1386.<br />

Bosat: K. G. Meldahlsvej 6, Fredrikstad, Norge.<br />

HANS OLUF ABRAHAMSEN #1387<br />

salgschef, født den 12. april 1948 i Århus, gift med<br />

ANNA MARIE OVERLADE PEDERSEN #1388.<br />

DAGMAR ELISABETH CHRISTIANSEN #1389<br />

fhv. sygehjælper, født den 5. maj 1912 i Gøttrup, gift den 23. oktober 1932 i<br />

Gettrup med<br />

LARS THOMSEN #1390<br />

husmand, født den 24. august 1905 i Lund, Lild, død den 22. december 1954<br />

i Langvad, søn af husmand Thomas Jørgensen Thomasen #1391 og hustru<br />

Ane Nørgård #1392, Lund pr. Frøstrup.<br />

Bosat: Danmarksgade 11, Fjerritslev.<br />

Dagmar Elisabeth Christiansen gik i skole i Kettrup og kom senere ud at tjene<br />

som pige i huset indtil giftermålet. I ægteskabet var hun medhjælpende hustru<br />

og hjalp til hos andre, når det var nødvendigt. Efter mandens død drev hun<br />

deres landbrug videre i 5 år. I 1959 flyttede hun til Fjerritslev, hvor hun i 10<br />

år var ansat som sygehjælper på sygehuset og derefter 7½ år på plejehjemmet.<br />

Hendes hobby er håndarbejde, svømning og porcelænsmaling.<br />

Lars Thomsen gik i skole i Lild og var derefter forskellige steder ved<br />

landbruget indtil giftermålet. Senere købte han en ejendom, som han drev<br />

indtil sin død. I 1925 1926 var han soldat i København. Hans hobby var<br />

landbruget.<br />

Side 158


II.B.6.a.<br />

II.B.6.a.1)<br />

II.B.6.b.<br />

II.B.6.c.<br />

II.C.<br />

ARNE RØMER THOMSEN #1393<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

smed, født den 25. maj 1937 på Fjerritslev hede, gift den 21. maj 1960 i Hørve<br />

med,<br />

ELVA BIRGIT ZACHARIASSEN #1394<br />

broderierske, født den 29. september 1938 i Hørve, datter af landmand Evald<br />

Børge Zachariassen #1395 og hustru født Neesgård #1396, Hørve.<br />

Bosat: Bondehavevej 90, Bagsværd.<br />

KURT RØMER THOMSEN #1397<br />

Vvs-lærling, født den 8. januar 1964 i Gentofte.<br />

OLE RØMER THOMSEN #1398<br />

formand, født den 18. november 1944 i Kettrup, gift med<br />

KATHE SØRENSEN #1399.<br />

Bosat: Hillerødsholmsalle 51, Hillerød.<br />

INGA RØMER THOMSEN #1400<br />

husmoder, født den 18. november 1944 i Kettrup, gift med<br />

BENT OVE CHRISTENSEN #1401<br />

salgsleder.<br />

Bosat: Hørbylundvej 75, Hørby pr. Sæby.<br />

ELSE MARIE KRAGH #1402<br />

husmoder, født den 15. september 1874 i Vester Thorup, død den 10. juli 1950<br />

i Bonderup, gift den 9. november 1898 i Thorup med<br />

NIELS SØRENSEN RØGE #1403<br />

baneformand, født den 30. november 1877 i Kollerup, død den 11. september<br />

1966 i Fjerritslev, søn af husmand Søren Røge #1404 og hustru Jakobine<br />

Jakobsen #1405, Aldrup pr. Fjerritslev.<br />

Side 159


II.C.1.<br />

II.C.1.a.<br />

II.C.a.1.)<br />

II.C.l.a.2).<br />

DIAGDA KIRSTINE RØGE #1406<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

husmoder, født den 5. januar 1899 i Klim, død den 5. juni 1942, gift med<br />

OLE ABRAHAMSEN #1407<br />

gårdejer, født den 5. april 1895, død i maj 1962.<br />

INGER KIRSTINE ABRAHAMSEN #1408<br />

hjemmehjælper, født den 21. oktober 1923 i Holmsø, Haverslev, gift den 24.<br />

april 1945 i Haverslev med<br />

BØRGE A. LORENTZEN #1409<br />

landmand, født den 1. februar 1921 i Nr. Thorup, søn af husmand Jens<br />

Lorentzen #1410 og hustru Kirstine Larsen #1411, Nr. Thorup Hede.<br />

Bosat: Holmsøvej 183, Holmsø.<br />

Inger Kirstine Abrahamsen gik i skole i Haverslev og var derefter hjemme det<br />

meste af tiden, idet moderen var meget syg (tuberkulose). Efter giftermålet<br />

hjalp hun til på forældrenes gård sammen med manden. Siden 1980 har hun<br />

været hjemmehjælper. Hendes hobby er porcelænsmaling og folkedans.<br />

Børge A. Lorentzen gik i skole i Hjortdal og har siden været ved landbruget.<br />

Bl.a. var han indtil 1961 forpagter hos svigerfaderen. Senere <strong>over</strong>tog han den<br />

ejendom på 22 tdl. Bygningerne er i dag moderniseret en hel del, hvilket han<br />

selv har gjort. Hans hobby er folkedans og sløjd,<br />

MAGDA RØGE LORENTZEN #1412<br />

bankbestyrer, født den 23. oktober 1945, gift med<br />

JOHAN PETER PEDERSEN #1413.<br />

Bosat: Anerovej 3, Viby.<br />

NIELS ERIK LORENTZEN #1414<br />

teknisk assistent, født den 22. marts 1949, gift med<br />

ASE HYLDGÅRD #1415.<br />

Bosat: Frødalvej 6, Hem pr. Skive.<br />

Side 160


II.C.l.a.3).<br />

II.C.l.a.4).<br />

II.C.1.b.<br />

II.C.2.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

BIRTHE RØGE LORENTZEN #1416<br />

fysioterapeut, født den 9. september 1952.<br />

Bosat: Holmsøvej, Holmsø.<br />

LARS OLE LORENTZEN #1417<br />

blikkenslager, født den 10. november 1961.<br />

NIELS ERIK ABRAHAMSEN #2007<br />

født den 10. december 1926, død den 30. oktober 1945.<br />

SIGURD RØGE #1418<br />

smedemester, født den 18. januar 1901 i Klim, død den 12. august 1974 i<br />

Thisted, begravet den 17. august 1974 i Gøttrup, gift den 14. april 1923 i Lerup<br />

med<br />

MARIE JULIANE LARSEN #1419<br />

husmoder, født den 27. marts 1901 i Telling, Lerup, datter af gårdejer Andreas<br />

Martinus Larsen #1420 og hustru Kristine Andersen #1421, Telling pr.<br />

Skovsgård.<br />

Bosat: Gøttrupvej 322, Gøttrup pr. Fjerritslev.<br />

Sigurd Røge gik i skole i Klim og var derefter ved landbruget, inden han kom<br />

i lære som smed. Han blev udlært i 1922, hvorefter han var soldat i København<br />

indtil 1923. Senere blev han ansat i Kirkedal Smedeforretning, hvor han var<br />

frem til 1930. I dette år startede han et landbrug i Lerup, som han drev i 18<br />

år, inden han flyttede til Ny Skovsgård for at starte en smedeforretning. I<br />

1951 flyttede ægteparret til Gøttrup, og her fortsatte han med at drive<br />

smedeforretning, indtil en af sønnerne i 1967 <strong>over</strong>tog forretningen. I en tid<br />

derefter blev han dog ved med at hjælpe i smeden. Hans hobby var fiskeri og<br />

jagt, og han var på et tidspunkt med i en skydeforening.<br />

Marie Juliane Larsen gik i skole i Telling og var derefter hjemme indtil sit 19.<br />

år, hvorefter hun tog på Vallekilde højskole. Endvidere var hun i en tid i<br />

København, hvor hun lærte at sy. Siden boede hun hos sin broderi Telling indtil<br />

giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmegående husmoder. Hendes hobby<br />

er håndarbejde og blomster.<br />

Side 161


II.C.2.a.<br />

II.C.2.a.1).<br />

II.C.2.a.2).<br />

II.C.2.a.3).<br />

ASTA K. RØGE #1422<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

husmoder, født den 29. april 1923 i Telling, Lerup, gift den 24. februar 1952<br />

i Gøttrup med<br />

JENS KRISTIAN JENSEN #1423<br />

landmand, født den 17. februar 1916 på Lund Hede, søn af Anton Peter<br />

Jensen #1424 og hustru Gertrud Jensine Marie Gravesen #1425.<br />

Bosat: Bonderupvej 25, Skovsgård pr. Brovst.<br />

ERIK RØGE JENSEN #1426<br />

smed, født den 18. januar 1947 i Århus, gift den 23. juli 1979 i Fjerritslev med<br />

LISSY EDITH NIELSEN #1427<br />

født den 18. august 1952 i Gøttrup, datter af Ejvind Nielsen #1428 og hustru<br />

Petrea Andersen #1429, Grønnegade 2 A, Fjerritslev.<br />

Bosat: Sandagervej 5, Fjerritslev.<br />

Erik Røge Jensen gik 7 år i skole og var derefter hjemme i 1½ år hvor han<br />

arbejdede hos faderen som karl. Senere var han i et ½ år på ungdomsskole,<br />

hvorefter han kom i lære som smed hos S. Røge i Gøttrup. Her blev han udlært<br />

den 1. juni 1966. Hans værnepligt blev aftjent på FSN, Ålborg.<br />

MARIE RØGE JENSEN #1 430<br />

født den 25. juni 1952 i Lerup, gift med<br />

NIELS MØLLER MADSEN #1431<br />

murer.<br />

Bosat: Hjortevej 10, Hjortdal pr. Fjerritslev.<br />

BJARNE RØGE JENSEN #1432<br />

mekaniker, født den 28. oktober 1953 i Lerup.<br />

Bosat: Jens Møllersvej 2, Åbybro.<br />

Bjarne Røge Jensen gik i skole i 9 år og kom senere i lære som bilmekaniker.<br />

Han blev udlært i 1974 og aftjente derefter sin værnepligt i Fredericia og<br />

Næstved. I 1975 rejste han til Sverige og vendte tilbage i 1979, hvor han<br />

begyndte som flymekaniker ved flyvevåbenet.<br />

Side 162


II.C.2.a.4).<br />

II.C.2.a.5).<br />

II.C.2.b.<br />

II.C.2.c.<br />

GERT RØGE JENSEN #1433<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 22. december 1960 i Mølgårdslund, Lerup.<br />

Bosat: Limfjordskollegiet, Bakkegårdsvej 28, Ålborg.<br />

Gert Røge Jensen tog realeksamen og fortsatte siden på GSK (gymnasiale<br />

suppleringskurser). Senere begyndte han på Ålborg universitetscenter, hvor<br />

han i dag læser til ingeniør.<br />

GITTE RØGE JENSEN #1434<br />

husassistent, født den 22. december 1960 i Mølgårdslund, Lerup.<br />

Bosat: Blokhusvej 51, Pandrup.<br />

Gitte Røge Jensen tog i 1978 realeksamen på Skovsgård skole. Derefter<br />

fortsatte hun på Brønderslev gymnasium, men holdt i 2. G. p.g.a. sygdom. I<br />

dag er hun husassistent på Pandrup plejehjem.<br />

EGILD RØGE #1435<br />

minkfarmer, født den 17. juni 1925 i Kirkedal, gift med<br />

KAJA NIELSEN #1436.<br />

Bosat: Hjortdalsvej 75, Telling pr. Brovst.<br />

ELSE AGNETE RØGE #1437<br />

manufakturhandler, født den 3. januar 1930 i Kirkedal, Haverslev, gift den 27.<br />

november 1955 i Træden kirke, Vestbirk med<br />

THOMAS JENSEN #1438<br />

skræddermester, født den 29. november 1919 i Vesløs, søn af gårdejer<br />

Ingvard Jensen #1439 og hustru Kirstine Thorhauge #1440.<br />

Bosat: Hovedgaden 27, Skovsgård pr. Brovst.<br />

Else Agnete Røge gik i skole i 7 år og havde derefter forskellige jobs i hus,<br />

på hotel og i forretning. Endvidere var hun i 1952 på et højskoleophold på<br />

Vestbirk. Siden giftermålet har hun været medhjælpende hustru i ægteparrets<br />

forretning.<br />

Thomas Jensen gik 7 år i skole og startede derefter ved landbruget, men opgav<br />

dette og blev i stedet uddannet som skrædder. I 1942 startede han egen<br />

forretning i Skovsgård, men i 1950 begyndte han i stedet med manufaktur og<br />

herreekvipering.<br />

Side 163


II.C.2.c.1).<br />

II.C.2.d.<br />

II.C.2.d.1).<br />

II.C.2.d.2)<br />

INGE ESHOLM JENSEN #1441<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 29. november 1961 i Skovsgård.<br />

ESKILD ANDREAS RØGE #1442<br />

smedemester, født den 2. juni 1934 i Lerup, gift den 27. april 1958 i Gøttrup<br />

med<br />

SIGNE MATHIASEN #1443<br />

husmoder, født den 31. januar 1939 i Gøttrup, datter af husmand Niels<br />

Mathiasen #1444 og hustru Astrid Thurhauer #1445, Fjerritslev.<br />

Bosat: Gøttrupsvej 251, Gøttrup pr. Fjerritslev.<br />

Eskild Andreas Røge gik i skole i Telling og blev senere udlært smed i 1952<br />

ved sin fader. Han har gået på teknisk skole og i enkelte tilfælde arbejdet for<br />

andre smede, men ellers var han beskæftiget hos faderen, indtil han <strong>over</strong>tog<br />

forretningen i 1967. Denne har han drevet siden, og i dag har han 2 ansatte i<br />

firmaet. Han har været i bestyrelsen for ungdomsforeningen og<br />

forsamlingshuset. Hans hobby er jagt og fiskeri.<br />

Signe Mathiasen gik i skole i Gøttrup og var derefter hjemme, hvor hun hjalp<br />

til på faderens ejendom og bl.a. førte regnskabet. I 1956 var hun på<br />

ungdomsskole i Haubro, og fortsatte siden med at hjælpe hjemme indtil<br />

giftermålet. Efter dette har hun været hjemmegående husmoder, men passer<br />

fortsat forretningens regnskab. Hun er aktiv inden for ungdomsforeningen,<br />

skolekommissionen, forsamlingshuset og menighedsrådet. Hendes hobby er<br />

håndarbejde.<br />

NIELS ERIK RØGE #1446<br />

skovarbejder og smed, født den 23. august 1958 i Gøttrup, lever sammen med<br />

ELLEN JAKOBSEN #1447<br />

kontorassistent.<br />

Bosat: Terpvej, Klim pr. Fjerritslev.<br />

PREBEN RØGE #1448<br />

skovarbejder, født den 12. december 1959 i Gøttrup, lever sammen med<br />

BIRGIT LINDSTRØM #1449<br />

kommuneassistent.<br />

Bosat: Thorup Strandvej 78, Thorup.<br />

Side 164


II.C.2.d.3).<br />

II.C.2.d.4).<br />

II.C.2.e.<br />

II.C.2.e.1).<br />

II.C.2.e.2).<br />

KENT RØGE #1450<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 16. december 1965 i Gøttrup.<br />

HELLE RØGE #1451<br />

født den 25. marts 1969 i Gøttrup.<br />

KNUD FOLMER RØGE #1452<br />

maskinarbejder, født den 2. april 1936 i Lerup, gift den 24, november 1962 i<br />

Gøttrup kirke med<br />

ELSE HARIL OLESEN #1453<br />

uuddannet sygehjælper, født den 25. juni 1939 i Gøttrup Holme, datter af<br />

tømrer Kaj Skyt Olesen #1454 og hustru Ottomine Johanne Sørensen #1455,<br />

Gøttrupsvej 310, Fjerritslev.<br />

Bosat: Krobakken 56, Ny Skovsgård pr. Brovst.<br />

Knud Folmer Røge gik i skole i 7 år og tjente derefter ved landbruget i 1½ år.<br />

Senere kom han i lære som vogn- og beslagsmed og blev udlært i Vester<br />

Hjermitslev. Siden har han arbejdet ved sit fag, 3 år i hjemmet i smedje, 2 år<br />

på fabrik, ca. 10 år som rørlægger og på et fjerkræslagteri, hvor han nu i ca.<br />

12 år har arbejdet som maskinarbejder. I 3 uger var han soldat på Randers<br />

kaserne, men blev kasseret p.g.a. dårlig hørelse. 2 km. uden for Skovsgård<br />

købte ægteparret i 1962 et lille hus og her har man boet siden.<br />

Else Haril Olesen gik i skole i 7 år og havde derefter forskelligt arbejde, bl.a.<br />

prøveudtager for kontrolassistent, ansat i køkkenet på Silkeborg Bad om<br />

sommeren og i huset. Efter giftermålet var hun i nogle år hjemmegående<br />

husmoder. I dag har hun været ansat på et plejehjem i ca. 10 år og har taget<br />

8 - 9 klasse på aftenskole for at blive optaget på sygehjælperskolen.<br />

JETTE RØGE #1456<br />

født den 20. februar 1965 i hjemmet.<br />

SØREN RØGE #1457<br />

født den 12. februar 1967 på Brovst sygehus.<br />

Side 165


II.C.2.f.<br />

II.C.2.g.<br />

II.C.2.g.1).<br />

II.C.2.g.2).<br />

II.C.2.h.<br />

GERTRUD ANNY RØGE #1458<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

kontorassistent, født den 6. marts 1939 i Lerup, gift med<br />

SVEND FRIMOR #1459<br />

ekspedient.<br />

Bosat: Åbrinken 32, Thisted.<br />

JØRN ERLING RØGE #1460<br />

klejnsmed, født den 6. november 1942 i Lerup, gift den 5. april 1966 i Ålborg<br />

med<br />

RUTH HANSEN #1461<br />

født den 6. oktober 1942 i Pandrup, datter af Johannes Hansen #2008 og<br />

hustru Karen Jensen #2009, Lundergårdsvej 78, Åbybro.<br />

Bosat: Tjørnevænget 12, Lindholm pr. Nørresundby.<br />

SUSAN RØGE #1462<br />

født den 9. februar 1968 i Ålborg.<br />

? RØGE #1463<br />

født den 21. november 1974 i Nørresundby.<br />

HOLGÅRD FLEMMING RØGE #1464<br />

smedesvend, født den 2. november 1946 i Mølgård, Lerup, gift den 18. august<br />

1979 i Gøttrup kirke med<br />

ANNE GITTE LARSEN #1465<br />

boghandlermedhjælper, født den 2. september 1956 i Fjerritslev, datter af fhv.<br />

landmand Kristen Larsen #1466 og hustru Anna Larsen #1467, Valmuemarken<br />

42, Fjerritslev.<br />

Bosat: Vandværksvej 23, Fjerritslev.<br />

Holgård Flemming Røge gik 7 år i skole og kom derefter i lære som smed i<br />

Gøttrup hos faderen. Her var han fra 1961 til 1965. Fra den 2. juni 1967 til<br />

den 31. marts 1968 var han soldat i Viborg. Siden har han arbejdet på<br />

forskellige smedeværksteder. I dag er han ansat på et landbrugsmaskinværksted<br />

Side 166


II.C.2.h.1).<br />

II. C. 3.<br />

II.C.4.<br />

II.C.5.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

i Løgstør. Hans hobby er foto, jagt og fiskeri. Endvidere har han moderniseret<br />

lidt på deres hus, som blev købt i 1977.<br />

Anne Gitte Larsen tog realeksamen i Fjerritslev i 1973, siden handelseksamen<br />

i 1976. Den 30. september 1978 blev hun uddannet boghandlermedhjælper, og<br />

i dag er hun ansat i Fjerritslev boghandel.<br />

RASMUS RØGE #1468<br />

født den 9. juli 1980.<br />

HELGA MARIE RØGE #1469<br />

husmoder, født den 2. april 1903 i Klim, gift med<br />

KRISTIAN MATHIASEN LARSEN #1470<br />

gårdejer.<br />

Bosat: Smedevej 10, Brovst.<br />

ESKILD NICOLAI RØGE #1471<br />

født den 30. august 1905 i Klim, død som ung.<br />

HARTVIG KRESTEN RØGE #1472<br />

kirkebetjent m.m., født den 14. november 1906 i Klim, død den 12. februar<br />

1955 i Fjerritslev, gift den 27. juni 1933 i Manstrup med<br />

CHRISTINE LARSEN #1473<br />

husmoder, født den 4. februar 1913 i Moukær, Brovst, datter af boelsmand<br />

Johan Ingvard Larsen #1474 og hustru Mette Marie Nielsen #1475, Aggersund.<br />

Bosat: Limfjordsgade 46, Gjøl pr. Åbybro.<br />

Hartvig Kresten Røge gik i skole i Klim og var derefter ved landbruget indtil<br />

han kom i lære som smed i Kirkedal ved broderen Sigurd. Han blev udlært, men<br />

fortsatte så ved landbruget indtil giftermålet. Efter dette købte han en<br />

ejendom og arbejdede samtidig som smedesvend indtil 1947. Fra dette år og<br />

indtil sin død i 1955 havde han ansættelse som kirkebetjent. Sin værnepligt<br />

aftjente han i Aalborg i 1926 - 1927. Hans hobby var arbejdet.<br />

Christine Larsen gik i skole i Manstrup og var derefter pige i huset på<br />

nabogården i ca. 1½ år. Siden opholdt hun, sig forskellige steder, bl.a. i<br />

Fjerritslev, hjemme, på en gård, i Odder, hos sin søster i et ½ år, i Bejstrup og<br />

på Haverslev Borggård i et ½ år. Efter giftermålet var hun medhjælpende<br />

hustru på deres husmandssted, idet manden ved siden af havde andet arbejde.<br />

Side 167


II.C.5.a.<br />

II.C.6.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Da man solgte stedet, startede ægteparret en cykelforretning i Gøttrup, som<br />

hun passede indtil 1957, hvorefter hun startede som husbestyrerinde i Manstrup.<br />

Her var hun fra 1958 til 1979. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

LILLY MARIE RØGE #1476<br />

husmoder, født den 4. november 1933 i Gøttrup, gift den 9. juni 1957 i Gøttrup<br />

med<br />

SVEND ÅGE SPÅNGGÅRD CHRISTENSEN #1477<br />

gårdejer, født den 9. juni 1932 i Gjøl, søn af gårdejer Johannes Spanggård<br />

Christensen #1478 og hustru Sørine Kristensen #1479, Limfjordsgade 9, Gjøl<br />

pr. Åbybro.<br />

Bosat: Limfjordsgade 45, Gjøl pr. Åbybro.<br />

Lilly Marie Røge gik i skole i Gøttrup og var senere på Rønde efterskole i<br />

sommeren 1949. Siden havde hun forskellige pladser som husassistent og var<br />

bl.a. på Hammerum husholdningsskole i sommeren 1956. I dag er hun<br />

hjemmegående husmoder.<br />

Svend Åge Spanggård Christensen gik i skole i Gjøl og var senere på Rønde<br />

højskole i vinteren 1951 - 1952. Den 11. november 1953 blev han indkaldt til<br />

militærtjeneste ved Livgarden. I 1957 købte han en ejendom, som blev solgt<br />

igen i 1964, hvor han <strong>over</strong>tog sin faders ejendom i Gjøl, en slægtsgård på 42<br />

tdl.<br />

JACOB ERNST RØGE #1480<br />

husmand, født den 25. november 1908 i Klim, død den 22. august 1949 på<br />

sygehuset i Ålborg, gift den 26. maj 1935 i Bejstrup med<br />

LAURA KRISTINE SØRENSEN #1481<br />

husmoder, født den 4. februar 1914 i Bejstrup, datter af gårdejer Søren<br />

Christian Sørensen #1482 og hustru Kristiane Marie Kirstine Nielsen #1483,<br />

Bejstrupsvang pr. Bonderup.<br />

Bosat: Kirkedalsvej 57, Kirkedal pr. Fjerritslev.<br />

Jacob Ernst Røge gik i skole i Klim og var derefter hjemme, hvor han deltog<br />

i pasningen af forældrenes gård. Han var dog også ude at tjent i et par år. I<br />

1935 købte han en ejendom i Bratbjerg på ca. 30 tdl., som blev drevet indtil<br />

1942, hvor han måtte holde op p.g.a. sygdom. Herefter flyttede ægteparret<br />

til Bonderupvang. Her boede man i nogle år, indtil man i 1949 flyttede til<br />

Vadum. Hans hobby var jagt.<br />

Laura Kristine Sørensen gik i skole i Bejstrup og tjente derefter forskellige<br />

steder ved landbruget indtil giftermålet. Efter dette var hun medhjælpende<br />

hustru. Da hendes mand døde i 1949, flyttede hun sammen med sønnen til<br />

Bejstrup. Her boede de indtil 1960, hvorefter de sammen med hendes brødre<br />

Side 168


II.C.6.a.<br />

II.C.7.<br />

II.C.7.a.<br />

II.C.7.a.1).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

flyttede ind på Vanggården, hvor man boede indtil 1975. Siden har hun boet<br />

i Kirkedal. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

KNUD ARNE RØGE #1484<br />

mekanikermester, født den 25. august 1944 i Bonderupvang, gift med<br />

LISSI KIRSTINE JENSEN #1485<br />

husmoder.<br />

Bosat: Bejstrupvej 202, Fjerritslev.<br />

KARL EMANUEL RØGE #1486<br />

arbejdsmand, født den 21. juli 1910 i Klim, gift den 21. oktober 1934 i Klim med<br />

EDITH KATHRINE NIKOLINE NIELSEN #1487<br />

husmoder, født den 13. maj 1913 i Klim, datter af banearbejder Karl Marinus<br />

Nielsen (kaldet Raun) #1488 og hustru Sørine Anine Sørensen Raun #1489,<br />

Klim pr. Fjerritslev.<br />

Bosat: Markedsvej 11, Vesløs.<br />

TOVA RØGE #1490<br />

sygehjælper, født den 17. februar 1937 i Århus, gift den 24. september 1955<br />

i Øsløs kirke med<br />

BENT NØRGAARD #1491<br />

ekspeditions sekretær, født den 12. juni 1925 i Østerild, søn af urmager F. Emil<br />

Jensen #1492 og hustru Elna K. Nørgaard #1493, Østerild Byvej 31, Thisted.<br />

Bosat: Vestervej 4, Skalborg pr. Ålborg.<br />

PER NØRGAARD #1494<br />

tømrer, født den 13. juni 1957 i Ålborg, gift med<br />

TINA MØLLER JENSEN #1495.<br />

Bosat: Viaduktvej 1 C, Lindholm pr. Nørresundby.<br />

Side 169


II.C.7.b.<br />

II.C.7.b.1).<br />

II.C.7.b.2).<br />

II.C.7.b.3).<br />

II.C.8<br />

II.C.9.<br />

BENNY RØGE #1496<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

lærer, født den 24. juli 1939 i Klim, gift den 6. november 1960 i Vesløs med<br />

KIRSTEN VESTERGARD JENSEN #1497<br />

født den 25. januar 1939 i Gettrup, datter af bager Thomas Vestergård Jensen<br />

#1498 og hustru Esther Christensen #1499, Vesløs.<br />

Bosat: Gyvelvænget 142, Hanstholm.<br />

JAN VESTERGÅRD RØGE #1500<br />

født den 12. april 1961 i Skive.<br />

HELLE VESTERGÅRD RØGE #1501<br />

født den 29. februar 1964.<br />

ANETTE VESTERGÅRD RØGE #1502<br />

født den 20. oktober 1967 i Hanstholm.<br />

OLGA RØGE #1522<br />

født den 3. april 1912 i Kollerup, gift med<br />

SVEND MADSEN #1523<br />

havnearbejder.<br />

HENNING LIND RØGE #1503<br />

husmand, født den 10. august 1913 i Kollerup, død den 25. september 1978 i<br />

Ullerup, begravet den 30. september 1978 i Fjerritslev, gift den 21. december<br />

1936 i Fjerritslev med<br />

MAGDA MARIE BERTHELSEN #1504<br />

husmoder, født den 30. januar 1916 i Gøttrup, datter af husmand Berthel<br />

Kristian Berthelsen #1505 og hustru Johanne Marie Ørum #1506.<br />

Bosat: Algade 9, Fjerritslev.<br />

Side 170


II.C.9.a.<br />

II.C.9.b.<br />

II.C.9.b.1).<br />

II.C.9.b.2).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Henning Lind Røge gik i skole i Gøttrup og var derefter ved landbruget indtil<br />

giftermålet, kun afbrudt i 1935 - 1936 af sin militærtjeneste i Aalborg. I 1936<br />

købte han en ejendom i Glæde på 45 tdl., som blev drevet indtil 1945, hvorefter<br />

ægteparret flyttede til Ollegårds Mark ved Fjerritslev. Her drev han indtil<br />

1951 en ejendom på ca. 50 tdl. Siden boede ægteparret i Gøttrup Holme i 9<br />

år og i Aggersborg ved Aggersund indtil 1978. Hans hobby var jagt og fiskeri.<br />

Magda Marie Berthelsen gik i skole i Gøttrup og var derefter husassistent<br />

forskellige steder indtil giftermålet. Efter dette var hun medhjælpende hustru<br />

ved ægteparrets forskellige landbrug. Da manden døde i 1978 flyttede hun til<br />

Fjerritslev. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

ENA ELISA RØGE #1507<br />

rengøringsassistent, født den 17. november 1936 i Fjerritslev, gift med<br />

LEO RASMUSSEN, IP, #1508.<br />

Bosat: Godthåbsvej 20, Fjerritslev.<br />

BETTY MARIE RØGE #1509<br />

lokalplejer, født den 25. september 1937 i Glæde, Lild, gift den 1. september<br />

1957 i Klim med<br />

ALEXIS EGERT HENNING RICHTER #1510<br />

svejser, født den 20. januar 1932 i Radsted, søn af Arnold Richter #1511 og<br />

hustru Agnes Christensen #1512, Gasværksvej 9, Middelfart.<br />

Bosat: Per Hansvej 2 C, Trelleborg, Sverige.<br />

Betty Marie Røge gik i skole i Skræm og arbejdede senere ved landbruget.<br />

Hun har været hjemmegående husmoder og været ansat på en medicinalfabrik.<br />

I dag er hun lokalplejer.<br />

Alexis Egert Henning Richter gik i skole i Torslev og har senere arbejdet ved<br />

landbruget, på teglværk og på Grums Papirværk. Han er i dag svejser ved<br />

Kockums Skibsværk, Malmø.<br />

LENA CARINA RICHTER #1513<br />

pædagogmedhjælper, født den 16. februar 1959 i Karlstad, Sverige.<br />

Bosat: J. W. Woulffsg. 11, Trelleborg, Sverige.<br />

JOHN ERIK RICHTER #1514<br />

metalarbejder, født den 23. november 1960 i Brovst.<br />

Side 171


II.C.9.c.<br />

II.C.9.d.<br />

II.C.9.e.<br />

II.C.9.f.<br />

II.C.10.<br />

FRITS LIND RØGE #1515<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

murerarbejder, født den 29. januar 1945 i Glæde, lever sammen med<br />

LENA NIELSEN #1516.<br />

Bosat: Hørsholm.<br />

EJVIND LIND RØGE #1517<br />

gravemester, født den 28. juli 1947 på Ollegårds Mark, lever sammen med<br />

LINDA KOLLERUP #1518<br />

fabriksarbejderske.<br />

Bosat: Gyvelvænget 154, Hanstholm.<br />

GERT RØGE #1519<br />

arbejdsmand, født den 4. marts 1949 på Ollegårds Mark.<br />

MERETE MARIE RØGE #1520<br />

børnehavepædagog, født den 6. november 1950, gift med<br />

PETER THOMSEN #1521<br />

svejser.<br />

Bosat: Rugårdsvej, Gamby.<br />

ERHARD VIGGO RØGE #1524<br />

husmand, født den 6. marts 1918 i Gøttrup, død den 23. juni 1972 i Fjerritslev,<br />

begravet den 26. juni 1972 samme sted, gift den 23. marts 1940 i Kollerup med<br />

ANNA ELISABETH KRISTENSEN #1525<br />

husmoder, født den 21. februar 1923 i Andrup, datter af husmand Karl<br />

Kristensen #2010 og hustru Kirstine Albrichsen #2011, Andrup pr. Fjerritslev.<br />

Bosat: Hyldevej 18, Fjerritslev.<br />

Side 172


II.C.10.a.<br />

II.C.10.b.<br />

II.C.10.c.<br />

II.C.10.d.<br />

ELSE KIRSTINE RØGE #1526<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

husmoder, født den 10. juni 1941 i Fjerritslev, gift med<br />

VALTHER SØRENSEN #1527<br />

arbejdsmand.<br />

Bosat: Krobakken, Ny Skovsgård.<br />

LEIF ELIT RØGE #1528<br />

fisker, født den 4. september 1942 i Fjerritslev.<br />

Bosat: Hyldevej 18, Fjerritslev.<br />

LEO FRANK RØGE #1529<br />

fisker, født den 11. juni 1944 i Fjerritslev, gift med<br />

MONA TOMSEN #1530<br />

husmoder.<br />

Bosat: Østergade 37, Hirtshals.<br />

BRITTA RØGE #1531<br />

rengøringsassistent, født den 22. maj 1947 i Fjerritslev, gift den 7. august 1965<br />

i Tranum med<br />

BØRGE MEIER CHRISTENSEN #1532<br />

slagtersvend, født den 23. december 1936 i Klithuse, Tranum, søn af Alma<br />

Christensen, Tranum.<br />

Bosat: Nørregade 28, Brovst.<br />

Britta Røge har de sidste 11 år arbejdet ved Brovst kommune som<br />

rengøringsassistent på deltid.<br />

Børge Meier Christensen er udlært slagter og arbejdede inden for sit fag indtil<br />

1967, hvorefter han startede som specialarbejder på L.C. Betonelementer,<br />

Lindholm. Her var han indtil 1978, hvor han igen begyndte som slagter med<br />

hjemmeslagtning som bierhverv.<br />

Side 173


II.C.10.d.1).<br />

II.C.10.d.2).<br />

II.C.10.d.3).<br />

II.C.10.e.<br />

II.C.10.f.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

CARSTEN RØGE CHRISTENSEN #1534<br />

født den 19. november 1965 i Brovst.<br />

VIVI RØGE CHRISTENSEN #1535<br />

født den 12. maj 1969 i Brovst.<br />

LIS RØGE CHRISTENSEN #1536<br />

født den 7. august 1973 i Brovst.<br />

NIELS SØRENSEN RØGE #1543<br />

arbejdsmand, født den 18. marts 1948 i Fjerritslev, gift med<br />

NANNA PEDERSEN #1544<br />

sygehjælper.<br />

Bosat: Kløvermarken 22, Fjerritslev.<br />

VAGN HENNING RØGE #1537<br />

<strong>over</strong>sergent, født den 27. oktober 1952 i Kollerup, gift den 25. august 1979 i<br />

Øster Svenstrup med<br />

DORIT HANSEN #1538<br />

husmoder, født den 3. april 1952 i Øster Svenstrup, datter af smedemester<br />

Jørgen Larsen Hansen #1539 og hustru Helga Olesen #1540, Krobakken 42,<br />

Ny Skovsgård pr. Brovst.<br />

Bosat: Fællesbo 306, Frederikshavn.<br />

Vagn Henning Røge gik i skole i Fjerritslev og blev senere uddannet<br />

maskinarbejder i Nakskov. Endvidere har han gået på teknisk skole i 1½ år.<br />

I april 1973 blev han ansat ved marinen og har siden 1975 været <strong>over</strong>sergent.<br />

Dorit Hansen gik i skole Skovsgård og var senere ved husgerningen i 1 år.<br />

Endvidere har hun været køkkenmedhjælper på Sct. Jørgensgård, et<br />

alkoholikerhjem i Ålborg. Siden 1972 har hun været hjemmegående husmoder.<br />

Side 174


II.C.10.f.1).<br />

II.C.10.f.2).<br />

II.C.10.g.<br />

II.D.<br />

II.D.1.<br />

II.D.2.<br />

MARIANE RØGE #1541<br />

født den 29. december 1972 i Ålborg.<br />

ANNE RØGE #1542<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 22. maj 1980 i Frederikshavn.<br />

ERNST HARTVIG RØGE #1545<br />

levnedsmiddeltekniker, født 14. juni 1954 i Fjerritslev, lever sammen med<br />

INGELISE NIELSEN #1546.<br />

Bosat: Dalslandsgade 8, København.<br />

PEDER KRISTIAN KRISTENSEN KRAGH #1547<br />

husmand og mælkekusk, født den 27. maj 1878 i Vester Thorup, død i<br />

Fjerritslev, gift med<br />

ELSE KIRSTINE NIELSEN #1548<br />

født i Vester Svenstrup, død i Slettestrand, datter af husmand Jesper Kristian<br />

Nielsen #1549 og hustru Inger Kirstine Jensen #1550, Vester Svenstrup.<br />

JESPER KRISTIAN KRISTENSEN KRAGH #1551<br />

fiskehandler, død.<br />

MAREN KRISTENSEN KRAGH #1552<br />

født den 21. april 1901 i<br />

Slettestrand, gift med<br />

SIVERT JENSEN #1553<br />

fhv. husmand, død.<br />

Bosat: Slette Strandvej 28, V. Svenstrup.<br />

Side 175


II.D.3.<br />

II.D.3.a.<br />

II.D.3.a.1).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

KRISTEN KRISTENSEN KRAGH #1554<br />

røgter og fisker, født den 28. december 1903 i Slettestrand, druknede den 27.<br />

juni 1928, begravet i Hjortdal, gift i Kollerup med<br />

ANE MARIE NIELSEN #1555<br />

husmoder, født den 14. juni 1898 i Kollerup Klit, død den 6. januar 1938 i<br />

Slettestrand, datter af husmand Niels Larsen Nielsen #1556 og hustru Johanne<br />

Marie Simonsen #1557, Kollerup Klit.<br />

Kristen Kristensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Hjortdal og var derefter ved landbruget,<br />

sin værnepligt aftjente han i Viborg. Senere blev han røgter, hvorefter han<br />

kom til Slettestrand. Her var han fisker, indtil han druknede. Hans hobby var<br />

husflidsarbejde.<br />

Ane Marie Nielsen gik i skole i Kollerup Klit og var derefter tjenestepige.<br />

Senere hjalp hun sin mand. Efter hans død hjalp hun til på et hotel i<br />

Slettestrand, indtil også hun døde. Hendes hobby var håndarbejde.<br />

INGEMANN KRISTENSEN KRAGH #1588<br />

fiskeskipper, født den 11. februar 1923 i Slettestrand, gift den 17. marts 1945<br />

i Hjortdal med<br />

KATHRINE ANDERSEN #1559<br />

husmoder, født den 14. juni 1926 i Langvad, Tømmerby, død den 2. december<br />

1973 i Slettestrand datter af husmand Magnus Kristian Gustav Andersen<br />

#1560 og hustru Termine Annina Pedersen #1561, Hjortdal.<br />

Bosat: Fiskervej 8, Slettestrand pr. Fjerritslev.<br />

Ingemann Kristensen Krag gik i skole i Hjortdal og var senere ved landbruget<br />

indtil sit 19. år, derefter ved fiskeriet. I 1964 købte han selv en fiskekutter og<br />

har siden da selv drevet fiskeri. Han har 2 ansatte. I 1945-1946 var han<br />

marinesoldat i København og Frederikshavn. Han sidder i bestyrelsen for<br />

fiskeriforeningen og er formand for borgerforeningen. Endvidere er han<br />

strandfoged og opsynsmand. Hans hobby er haven.<br />

Kathrine Andersen gik i skole i Tømmerby og Hjortdal og arbejdede senere<br />

på hotel Klitrosen i Slettestrand indtil giftermålet. Efter dette var hun<br />

hjemmegående husmoder, men fortsatte dog med sommetider at arbejde på<br />

hotellet. Hendes hobby var håndarbejde.<br />

MOGENS KRAG #1562<br />

fisker, født den 22. august 1945 i Slettestrand.<br />

Bosat: Rødspættevej 3, Slettestrand pr. Fjerritslev.<br />

Side 176


II.D.3.a.2).<br />

II.D.3.a.2).a).<br />

II.D.3.a.2).b).<br />

II.D.3.a.3).<br />

II.D.3.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Mogens Krag gik i skole i Hjortdal og var derefter ved landbruget i 1 år, indtil<br />

han kom med en kutter fra Skagen, der fiskede i Nordsøen. Den plads beholdt<br />

han i 2 år, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved søværnet. I dag er han<br />

atter ved fiskeriet. Endvidere er han fast ansat ved redningsvæsenet. Hans<br />

hobby er jagt, men holder også af bare at gå i naturen.<br />

BODIL KRAG #1563<br />

ekspeditrice, født den 24. november 1948 i Slettestrand. Skilt.<br />

Bosat: Hvalpsundvej 138, Ålborg Øst.<br />

Bodil Krag gik i skole i Hjortdal i 7 år og var derefter 10 måneder på<br />

ungdomsskole i Han Herred. Hun har taget handelseksamen og blev udlært<br />

inden for kolonial i 1968. I dag er hun hjemmegående husmoder. Hendes<br />

hobby er håndarbejde.<br />

ALEX KRAG PEDERSEN #1565<br />

født den 18. januar 1978 på Brovst sygehus.<br />

MALENE KRAG PEDERSEN #1566<br />

født den 4. maj 1980 på Brovst sygehus.<br />

ANNE-LISE KRAG #1567<br />

født den 24. juni 1965 i Thisted.<br />

SVEND ÅGE KRISTENSEN KRAG #1568<br />

fisker, født den 2. september 1924 i Slettestrand, gift den 24. december 1954<br />

i Skagen med<br />

KIRSTEN MARIE BRYNILDSEN #1956<br />

husmoder, født den 15. september 1934 i Århus datter af Laurids Henry<br />

Brynildsen #1957 og hustru Eva Johanne Nielsen #1958, Mosevej 28, Skagen.<br />

Bosat: Ryttervej 6, Skagen.<br />

Svend Åge Kristensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Hjortdal og kom derefter på landet<br />

i et par år, indtil han begyndte at fiske. I et stykke tid var han på en fabrik, men<br />

har ellers været inden for fiskeriet. Hans hobby er haven og sommerhuset.<br />

Kirsten Marie Brynildsen gik i skole i Randers og Skagen og arbejdede senere<br />

i huset samt i en butik også i Skagen. Siden var hun ansat på en fabrik, indtil<br />

Side 177


Slægten <strong>Kragh</strong><br />

hun kom til Randers. Her lavede hun forskelligt arbejde. Efter giftermålet<br />

passede hun hjemmet og børnene. Hendes hobby er haven.<br />

III.D.3.b.1). – ( skal III = II?)<br />

II.D. 3. b. 2).<br />

II.D.3.b.3).<br />

GITTE SOLVEIG KRAG #1959<br />

plejerske, født den 17. juli 1956 i Skagen.<br />

Bosat: Grønnedal 22, Struer.<br />

ULLA ANETTE KRAG #1960<br />

født den 20. juli 1957 i Skagen, gift med<br />

BJARNE LARSEN #1961.<br />

Bosat: Skarpæsvej 133 D, Skagen.<br />

HANS JØRGEN KRAG #1462<br />

skibstømrer, født den 18. august 1961 i Skagen.<br />

II.D.3.d.4).(skal d = b?)<br />

II.D.3.c.<br />

II.D.3.c.1).<br />

HANNE M. KRAG #1963<br />

født den 25. april 1965 i Skagen.<br />

NIELS KRISTIAN KRAG #1569<br />

fisker, født den 12. oktober 1927 i Slettestrand, gift den 11. oktober 1952 i<br />

Skagen med<br />

ERNA L. LARSSON #1570<br />

født den 23. oktober 1920 i Frederikshavn, død den 17. august 1978 i<br />

Hanstholm.<br />

Bosat: Elmevænget 48, Hanstholm.<br />

Niels Kristian Krag gik i skole i Hjortdal og kom derefter ud at tjene på landet.<br />

Senere begyndte han at fiske, men holdt op for nogle år siden.<br />

RANDI KRAG #1561<br />

født den 15. november 1954 i Skagen, gift med<br />

Side 178


II.D.3.c.2).<br />

II.D.3.c.3).<br />

II.D.4.<br />

II.D.4.a.<br />

SIGURD LINDHARDT #1572.<br />

Bosat: Thistedvej 67, Hanstholm.<br />

NIELS OLE KRAG #1573<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

smed, født den 2. januar 1955 i Skagen<br />

Bosat: Anemonevænget 15, Hanstholm.<br />

BRIAN KRAG #1574<br />

født den 23. januar 1964 i Skagen.<br />

INGVARD KRISTENSEN KRAGH #1575<br />

husmand og arbejdsmand, født den 18. april 1904 i Slettestrand, gift den 9. juli<br />

1926 i Kollerup med<br />

ELSE KIRSTINE NIELSEN #1576<br />

husmoder, født den 2. januar 1896 i Kollerup Klit, datter af husmand Niels<br />

Larsen Nielsen #1556 og hustru Johanne Marie Simonsen #1557, Kollerup<br />

Klit.<br />

Bosat: Kollerup Strandvej 11, Brøndum, Fjerritslev.<br />

Ingvard Kristensen <strong>Kragh</strong> gik i skole i Hjortdal og kom derefter til landbruget,<br />

hvor han var indtil giftermålet. bl. a. har han været hjorddreng. I 1926 købte<br />

han et landbrug i V. Svenstrup på 10 - 12 tdl., som han drev i 2 år, hvorefter<br />

han købte deres nuværende ejendom på 17 - 18 tdl. Denne blev drevet indtil<br />

1970, og siden er noget af jorden blevet solgt, medens resten er lejet ud.<br />

Samtidig med at han drev jorden, havde han endvidere forskellige jobs. Hans<br />

hobby er fodbold og gymnastik.<br />

Else Kirstine Nielsen gik i skole i Kollerup Klit og var derefter pige i huset<br />

samt servitrice indtil giftermålet. Efter dette var hun medhjælpende hustru og<br />

passede bedriften, nar manden var på arbejde. Hendes hobby er håndarbejde,<br />

og medens børnene var små, syede hun deres tøj.<br />

ANNA NIELSEN #1577<br />

sygehjælper, født den 25. marts 1922 Lemvig, gift med<br />

PETER JUSTESEN #1579<br />

pensionist.<br />

Side 179


II.D.4.b.<br />

II.D.4.c.<br />

II.D.4.c.1).<br />

II.D.4.c.1).a).<br />

MAJA KIRSTINE KRAGH #1578<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

konstruktør, født den 23. september 1926 i Brøndum, gift med<br />

ERIK KRISTENSEN #1580.<br />

Bosat: Latyrus Allé 24, Kastrup.<br />

EVALD KRAGH #1581<br />

slagteriarbejder, født den 12. marts 1930 i Brøndum, Kollerup, gift den 28.<br />

februar 1954 i Fjerritslev med<br />

EDITH MARIE CHRISTENSEN #1582<br />

husmoder, født den 30. januar 1930 i Thorup, datter af arbejdsmand Otto Emil<br />

Christensen #2012 og hustru Anna Kirstine Kristoffersen #2013, Thorup<br />

Strandvej.<br />

Bosat: Algade 62, Fjerritslev.<br />

Evald <strong>Kragh</strong> er folkeskoleuddannet. I 1951 var han marinesoldat på Holmen<br />

og på Kongeskibet. I sit nuværende arbejde som slagteriarbejder på Fjerritslev<br />

slagteri, hvor han har været i 28 år, har han været næstformand i længere<br />

perioder.<br />

Edith Marie Christensen gik i skole i Thorup. P.t. arbejder hun som<br />

rengøringsassistent.<br />

ANETTE KRAGH #1583<br />

husmoder, født den 15. juni 1954 i Fjerritslev, gift den 20. oktober 1979 i<br />

Kettrup kirke med<br />

ERIK MADSEN #1584<br />

skovarbejder, født den 16. oktober 1956 i Vadum, søn af Svend Åge Madsen<br />

#2014 og hustru Mary Madsen #2015, Vestergade 18, Fjerritslev.<br />

Bosat: Dragerupvej 18, Holbæk.<br />

HELLE CHARLOTTE MADSEN #1585<br />

født den 1. december 1974 i Thisted.<br />

Side 180


II.D.4.c.1).b).<br />

II.D.4.d.<br />

II.D.4.d.1).<br />

II.D.4.d.2).<br />

II.D.4.d.3).<br />

II.D.4.e.<br />

GERHARD MADSEN #1586<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 19. december 1977 i Thisted.<br />

RIGMOR KRAGH #1587<br />

sygehjælper, født den 6. september 1931 i Brøndum, gift den 12. juni 1954 med<br />

PETER CHRISTIAN HOLM JENSEN #1588<br />

malermester, født den 20. marts 1932 i Års, søn af tømrer Ejnar Holm Jensen<br />

#15989 og hustru Anna Johanne Charlotte Bendiksen #1590, Gl. Skolevej 6,<br />

Års.<br />

Bosat: Lillevang 26, Års.<br />

HANNE HOLM JENSEN #1591<br />

født den 10. november 1954 i Farsø, gift med<br />

SVEND CHRISS BYRIALSEN #1592<br />

blikkenslager og rørlægger.<br />

Bosat: Kjemtrupvej 29, Mejlby pr. Arden.<br />

PER HOLM JENSEN #1593<br />

kontorassistent, født den 1. januar 1960 i Års.<br />

Bosat: Gravensgade 1, Års.<br />

OLE HOLM JENSEN #1594<br />

elektriker, født den 12. januar 1952 (1962?) i Års.<br />

Bosat: Lillevang 24, Års.<br />

JOHANNE MARIE KRAGH #1595<br />

rengøringsassistent, født den 23. maj 1933 i Brøndum, gift den 25. februar<br />

1954 i Vejle med<br />

Side 181


II.D.4.e.1).<br />

II.D.4.e.2).<br />

ERIK KAJ AKSEL OLSEN #1596<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

chauffør, født den 4. december 1931 i København, søn af pensionist Viktor<br />

Aleksander Rikard Olsen #1597 og hustru Agnes Marie Hansen #1598,<br />

Tranehavegård 38, København SV.<br />

Bosat: Brydes Allé 90, København S.<br />

Johanne Marie <strong>Kragh</strong> gik 7 år i skole. Hun er uddannet smørrebrødsjomfru.<br />

Erik Kaj Aksel Olsen gik 8 år i skole. Han er uddannet kok og har været på<br />

Færøerne med marinen. Senere har han været sporvognsfunktionær.<br />

LONE OLSEN #1599<br />

plejemedhjælper, født den 25. juni 1954 på Frederiksberg, gift den 7. juli 1979<br />

i Højvangs kirken med<br />

PETER MICHAEL JENSBY #1600<br />

tømrer, født den 24. juni 1954 i Herning, søn af malermester Aage Holm<br />

Jensby #1601 og hustru Kaja Margrethe Nielsen #1602, Rødemellemvej 94 -<br />

H138, København S.<br />

Bosat: Dalføret 8, København S.<br />

Lone Olsen har gået 10 år i skole og var senere porcelænsmaler i 1½ år.<br />

Endvidere har hun i 1½ år været i lære som advokatsekretær, men siden 1975<br />

har hun arbejdet på et plejehjem. Hendes hobby er svømning.<br />

Peter Michael Jensby gik 8 år i skole og var senere arbejdsdreng i 1 år.<br />

Endvidere har han i 4 år og 2 måneder været i lære som tømrer hos A.C.<br />

Kristensen, København. Hans hobby er svømning.<br />

ELSE OLSEN #1603<br />

buschauffør, født den 3. januar 1956 i København, lever sammen med<br />

PAOLO GIAN BONFIGLIOLI #1604<br />

tjener, født den 23. januar 1951 Bologna.<br />

Bosat: Lygtemagerstien 2, København S.<br />

Else Olsen tog i 1972 10. klasses eksamen og var derefter ½ år i huset. Siden<br />

påbegyndte hun en sygehjælperuddannelse, nåede den teoretiske skoleeksamen,<br />

men blev ikke færdig med den praktiske, inden hun startede som buschauffør<br />

i HT. Her er hun stadig ansat.<br />

Påolo Gian Bonfiglioli gik 8 år i skole. Han har været marinesoldat og været<br />

ansat som maskinarbejder på en fabrik i Bologna. I 1974 kom han til Danmark<br />

og har siden hovedsalig været tjener på italienske restauranter.<br />

Side 182


II.D.4.e.2).a).<br />

II.D.4.e.3).<br />

II.D.4.e.4).<br />

II.D.4.f.<br />

GIULIANA BONFIGLIOLI #1605<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 10. september 1980 i København.<br />

TOM OLSEN #1606<br />

kontorassistent, født den 24. marts 1959 i København, gift den 6. juni 1981 i<br />

St. Magleby med<br />

MERETE SKOVGÅRD PETERSEN #1607<br />

kontorassistent, født den 4. september 1959 i St. Magleby, datter af <strong>over</strong>portør<br />

Poul Skovgård Petersen #2016 og hustru Else Kristine Nielsen #2017,<br />

Krudttårnsvej 141, Dragør.<br />

Bosat: Siciliensgade 7, København S.<br />

Tom Olsen har realeksamen og tog derefter den 1-årige kontor- og<br />

handelsuddannelse inden for Efg, inden han kom i praktik på kunstakademiets<br />

arkitektskole. Her var han under uddannelse i 2 år, hvorefter han fik fast<br />

arbejde samme sted som kontorassistent. Hans store interesse er sport<br />

(konkurrencesvømning, udspring, vandpolo, roning, atletik og fodbold). Faktisk<br />

har sporten altid haft 1. prioritet, hvilket hans forældre dog har haft forståelse<br />

for.<br />

Merete Skovgård Petersen gik 10 år i skole og har senere været 2 år i et<br />

revisorfirma, 1½ måned ved Gyldendal som tasteoperatør, 7 måneder i et<br />

revisions- og forvaltningsinstitut, 6 måneder i Amagerbanken og 2 måneder<br />

ved Hafnia Haand i Haand. I dag er hun ansat i boligministeriet.<br />

BRUNO OLSEN #1608<br />

maskinarbejder, født den 8. august 1961 i København.<br />

Bosat: Brydes Allé 90, København S.<br />

Bruno Olsen gik 9 år på Sundbyvester skole og var derefter på ungdomsskole,<br />

hvor han tog 10. klasse. I dag er han uddannet maskinarbejder. Hans hobby<br />

er fotoarbejde.<br />

LEO KRAGH #1609<br />

havnearbejder, født den 20. april 1936 i Brøndum, gift med<br />

ALICE PEDERSEN #1610<br />

sygehjælper.<br />

Side 183


II.D.4.g.<br />

II.D.4.h.<br />

II.D.5.<br />

II.D.5.a.<br />

INGA KRAGH #1611<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

køkkenassistent, født den 6. maj 1938 i Brøndum, gift den 22. juni 1963 i<br />

København med<br />

LEIF ALBRECHT RASMUSSEN #1612<br />

trykkeriarbejder, født den 29. oktober 1941 i København.<br />

Bosat: Tobrukvej 8, København S.<br />

Inga <strong>Kragh</strong> gik 7 år i skole og har siden været loddedame i 10 år og<br />

køkkenassistent i 8 år. Hendes hobby er brevduer, og hun er medlem af<br />

Tårnby brevdueforening.<br />

Leif Albrecht Rasmussen gik 7 år i skole på Øresundsvejens skole, Amager.<br />

Senere blev han udlært som pølsemager, men skiftede i 1970 erhverv til<br />

trykkeriarbejder. I dag er han tillidsmand for trykkeriarbejderne på Berlingske<br />

Tidene. Han var amatørbokser i sværvægt fra 1959 til 1971, dansk mester<br />

1967 - 1968. Endvidere er han formand for brevdueforeningen i Tårnby,<br />

hvilket han har været siden 1979.<br />

ALEX KRAGH #1613<br />

fængselsbetjent, født den 17. februar 1945 i Brøndum, gift med<br />

INGER MARIE THORSEN #1614<br />

sygemedhjælper.<br />

Bosat: Rønhaven 3, Valby.<br />

MARIE KRISTENSEN KRAGH #1615<br />

folkepensionist, født den 5. juli 1906 i Hjortdal, gift den 11. marts 1926 i<br />

Korsør med<br />

SVEND BØRGE ROTBØLL ROKBØLL #1616<br />

barbermester, født den 20. marts 1901 i Køge, søn af møllebygmester Laurits<br />

Rotbøll Rokbøll #1617 og hustru Sofie Sørensen #1618.<br />

Bosat: Kjærvej 154, Korsør.<br />

IDA KRAGH #1619<br />

husassistent, født den 5. oktober 1923 i Slettestrand, gift den 27. november<br />

1942 i Hjortdal med<br />

Side 184


II.D.5.a.1).<br />

II.D.5.a.1).a).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

JENS KRISTIAN NØRAGER #1620<br />

fiskeskipper, født den 2. januar 1918 i Andrup, Kollerup, druknede den 22. juni<br />

1965 i Kattegat, søn af fiskehandler Svend Nørager #1621 og hustru Martha<br />

Nørager #1620, Kollerup pr. Fjerritslev.<br />

Bosat: Ivar Christensensvej 5, Skagen.<br />

Ida <strong>Kragh</strong> gik i skole i Hjortdal og var derefter pige i huset forskellige steder.<br />

Senere arbejdede hun på et badepensionat i Hjortdal indtil giftermålet. Efter<br />

dette har hun bl.a. arbejdet på en fabrik. Hendes hobby er syning.<br />

Jens Kristian Nørager gik i skole i Hjortdal og havde derefter forskellige<br />

pladser på landet, indtil han som 17-årig tog til Skagen, hvor han begyndte at<br />

fiske. På et tidspunkt købte han selv en kystjolle og var herefter kystfisker i<br />

nogle år. I 1946 flyttede familien så til Skagen. I de sidste år inden sin død<br />

havde han hyre ved andre.<br />

ELSE GRETHE KRAGH NØRAGER #1623<br />

hotelejer, født den 23. september 1943 i Slettestrand, gift den 3. februar 1962<br />

i Skagen med<br />

BENT ERIK PEDERSEN #1624<br />

murer, født den 29. december 1939 i Aså, søn af maskinarbejder Magnus<br />

Woldahl Pedersen #1625 og hustru Dagmar Hansine Lindell #1626, Havnegade<br />

37, Aså.<br />

Bosat: Turisthotellet, Søndergade 31, Hjallerup.<br />

Else Grethe <strong>Kragh</strong> Nørager gik i skole i Skagen. I 1960 blev hun udlært som<br />

smørrebrødsjomfru og arbejdede derefter ved sit fag indtil 1966. Siden var<br />

hun ansat som sygehjælper på Sjælland og derefter på Dronninglund sygehus.<br />

Her var hun fra 1977 til den 1. maj 1980. Den 17. februar 1981 købte hun<br />

Turisthotellet i Hjallerup. Hendes hobby er håndarbejde, og hun har bl.a. selv<br />

syet deres tøj. Endvidere er hun formand for pigespejderne i Dronninglund.<br />

Bent Erik Pedersen gik i skole i Aså. I 1957 blev han udlært som murer.<br />

Samme år gik han på håndværkerskole i Hørby ved Sæby. Derefter aftjente<br />

han sin værnepligt ved civilforsvaret i Thisted, hvor han var indtil 1959. Fra<br />

dette år og frem til 1966 arbejdede han ved sin tidligere lærermester, hvorefter<br />

familien flyttede til Sjælland. Her var han også ansat inden for sit fag, Siden<br />

familien i 1977 flyttede tilbage til Jylland, har han arbejdet på det sted, hvor<br />

han blev udlært. Hans hobby er jagt.<br />

JENS ERIK WOLDAHL PEDERSEN #1627<br />

født den 3. marts 1966 i Skagen.<br />

Side 185


II.D.5.a.1).b).<br />

II.D.5.a.2).<br />

II.D.5.a.3).<br />

II.D.5.a.3).a).<br />

II.D.5.a.4).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

HELLE NØRAGER PEDERSEN #1628<br />

født den 31. juli 1968 i Skagen,<br />

FLEMMING KRAGH NØRAGER #1629<br />

fabriksarbejder, født den 2. november 1946 i Skagen, gift med<br />

ELSE JACOBSEN #1630<br />

husmoder.<br />

Bosat: Markvej 73, Skagen.<br />

JETTE KRAGH NØRAGER #1631<br />

husmoder, født den 13. april 1952 i Skagen, gift den 5. februar 1978 i Skagen<br />

med<br />

HELGE JØRGENSEN #1632<br />

murer, født den 23. oktober 1944 i Skagen, søn af murer Jørgensen #1633,<br />

Trindelvej 38, Skagen.<br />

Bosat: Kingosvej 23, Pandrup.<br />

Jette <strong>Kragh</strong> Nørager gik 7 år i skole og var derefter 10 måneder på efterskole<br />

i Dronninglund. Siden var hun ansat på en fabrik i Skagen og på Klim<br />

plejehjem. I 1970 startede hun som servitrice og har serveret forskellige<br />

steder i Skagen, i Rødhus og i Hulsig, Åbybro. Hendes hobby er håndarbejde<br />

og svømning.<br />

Helge Jørgensen tog realeksamen i Skagen og blev siden udlært som murer<br />

samme sted i 1965. Herefter var han soldat i Århus indtil 1966. Senere var<br />

han selvstændig i 2 år, samt fisker i 4 år og i dag arbejder han som murersvend<br />

for tiden på Grønland. Hans hobby er svømning, billard og kortspil.<br />

JOHNNI NØRAGER #1634<br />

født den 27. april 1971 i Skagen.<br />

LENE KRAGH NØRAGER #1635<br />

husmoder, født den 10. april 1954 i Skagen, gift den 7. april 1973 i Skagen med<br />

Side 186


II.D.5.a.4).a).<br />

II.D.5.a.4).b).<br />

II.D.5.a.5).<br />

II.D.5.b.<br />

II.D.5.c.<br />

PER JACOB PILGAARD #1636<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

mekaniker, født den 22. marts 1949 i Kås, Jetsmark, søn af gårdejerassistent<br />

Christian Pilgaard #1637 og hustru Alice Thellufsen Nørgård #1638,<br />

Omfartsvejen 62, Kås.<br />

Bosat: Kildeparken 5, Kås pr. Åbybro.<br />

Lene <strong>Kragh</strong> Nørager gik i skole i Skagen og var derefter ved husgerningen 1½<br />

år i Hjortdal. Endvidere har hun arbejdet på Klitrosen i Slettestrand i ca. 1 år,<br />

på alderdomshjemmet i Pandrup i ca. 1 år, på fjerkræslagteriet i Brovst i ca.<br />

2 år og været dagplejemoder i 4 - 5 år. I dag arbejder hun sommetider på en<br />

fiskefabrik i Brovst. Hendes hobby er gymnastik og svømning.<br />

Per Jacob Pilgaard gik i skole i Kås, Pandrup og Åbybro i 9 år. Senere kom<br />

han ind som soldat og var i 1967 - 1968 konstabelelev. I 1972 blev han udlært<br />

mekaniker og var derefter 2 år i Hjortdal, inden han blev ansat i Åbybro som<br />

montør ved Bech Hansens Traktor firma. Hans hobby er jagt, fiskeri, sejlsport<br />

og gymnastik.<br />

ANDERS PILGAARD #1639<br />

født den 15. april 1974 i Ålborg.<br />

METTE PILGAARD #1640<br />

født den 26. marts 1976 i Ålborg.<br />

PER KRAGH NØRAGER #1641<br />

tømrer, født den 2. maj 1961 i Slettestrand.<br />

Bosat: Turisthotellet, Søndergade 31, Hjallerup.<br />

JØRGEN LAURITS ROTBØLL ROKBØLL #1642<br />

mekaniker, født den 15. juni 1932 i Korsør, gift med<br />

VITTA MORTENSEN #1643.<br />

Bosat: Søhusevej 11, Vemmelev.<br />

OLE KARL ROTBØLL ROKBØLL #1644<br />

cykelhandler, født den 1. november 1934 i Korsør, gift med<br />

Side 187


II.D.5d.<br />

II.D.6.<br />

II.D.7.<br />

II.D.7.a.<br />

ELSE PETERSEN #1645.<br />

Bosat: Grønager 4, Korsør.<br />

HANNE NØRAGER #1646<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 6. januar 1944 i Korsør, gift med<br />

MOGENS HENRIKSEN #1647.<br />

Bosat: Vommevad Forsamlingshus, Regstrup.<br />

JENNY KRISTENSEN KRAGH #1649<br />

pensionist, født den 22. april 1909 i Slettestrand, gift med<br />

BØRGE OLSEN #1650<br />

senere skilt fra samme.<br />

Bosat: Elmevej, Hjortdal.<br />

SIGNE KRISTENSEN KRAGH #1648<br />

husmoder, født den 11. oktober 1911 i Slettestrand, gift den 28. december<br />

1929 i Hjortdal med<br />

KRISTIAN ELENIUS BERNTSEN #1651<br />

cykelhandler, født den 14. juli 1902 i Tranum, søn af skræddermester Chresten<br />

Berntsen #1652 og hustru Mette Marie Pedersen #1653.<br />

Bosat: Margrethegårdsvej 1, Tranum pr. Brovst.<br />

KNUD BERNTSEN #1654<br />

assistent, født den 11. marts 1930 i Slettestrand, gift den 20. september 1953<br />

i <strong>over</strong>lade med<br />

KIRSTEN KORSBÆK RASMUSSEN #1655<br />

postekspedient, datter af el-bestyrer Helmer Rasmussen #1656 og hustru<br />

Dagmar Korsbæk Thomsen #1657, Degnevej 3, Overlade pr. Farsø.<br />

Bosat: Egeholmsvej 13, Overlade pr. Farsø.<br />

Side 188


II.D.7.a.1).<br />

II.D.7.a.2).<br />

II.D.7.a.3).<br />

II.D.7.a.4).<br />

II.D.7.b.<br />

II.D.7.c.<br />

SUSANNE BERNTSEN #1658<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

advokatsekretær, født den 29. juli 1954 i Mou.<br />

Bosat: Vinkelvej 20, Brovst.<br />

METTE BERNTSEN #1659<br />

sygeplejerske, født den 21. januar i 1958 i Overlade.<br />

Bosat: Borgergade 17, Ålborg.<br />

LONE BERNTSEN #1660<br />

født den 26. november 1959 i <strong>over</strong>lade.<br />

Bosat: Ringgade, Padborg.<br />

PERNILLE, BERNTSEN #1661<br />

født den 16. april 1966 i <strong>over</strong>lade.<br />

OLE BERNTSEN #1662<br />

DLG-bestyrer, født den 9. februar 1933 i Tranum, gift med<br />

LIS NIELSEN #1663<br />

afdelingsleder.<br />

Bosat: Lyngbjergvej 6, Nykøbing Mors.<br />

KAI KRAGH BERNTSEN #1664<br />

hvidevarerforretningsejer, født den 28. juni 1937 i Tranum, gift med<br />

BODIL PEDERSEN #1665<br />

husmoder.<br />

Bosat: Ny Skovsgård.<br />

Side 189


II.D.7.d.<br />

II.E.<br />

II.F.<br />

II.G.<br />

II.H.<br />

II.J.<br />

III.<br />

HANS KRAGH BERNTSEN #1666<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

direktør, født den 3. oktober 1945 i Tranum, gift med<br />

INGER NIELSEN #2018<br />

husmoder.<br />

Bosat: Rosinisvej 7, Frejlev.<br />

PETRINE KRISTENSEN KRAGH #1667<br />

født den 24. marts 1881.<br />

Hun fik ingen børn.<br />

JULIANE KRISTENSEN KRAGH #1668<br />

født den 1. juli 1883.<br />

Hun fik ingen børn.<br />

KRISTINE KRISTENSEN KRAGH #1669<br />

født den 2. november 1884.<br />

Hun fik ingen børn.<br />

LARS KRISTENSEN KRAGH #1670<br />

født den 16. juni 1887, død den 20. november 1887.<br />

LARS KRISTENSEN KRAGH #1671<br />

født den 7. marts 1890.<br />

Han fik ingen børn.<br />

DORTHEA KIRSTINE PEDERSDATTER KRAGH #1672<br />

født den 2. april 1851 i Vust Holme, død den 17. november 1887, gift den 27.<br />

december 1872 i Vust med<br />

Side 190


III.A.<br />

III.B.<br />

III.B.1.<br />

III.B.1.a.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

CHRISTIAN PEDER CHRISTENSEN (Smærup) #1673<br />

født den 24. februar 1848 i Lild sogn, død den 26. april 1905, søn af gårdmand<br />

Christen Larsen #1674 og hustru Maren Thomasdatter #1675 i Smærup.<br />

CHRISTEN CHRISTIANSEN SMÆRUP #1676<br />

født den 9. august 1873 i Vust, død ugift.<br />

PEDER KRISTEN CHRISTIANSEN SMÆRUP #1677<br />

dagvognsejer, født den 9. januar 1876 i Vust, død, gift den 1. oktober 1901 i<br />

Lild med<br />

METTE HELENE JENSEN BAK #1678<br />

født den 14. marts 1882 i Bjerget, død, datter af gårdmand og sognefoged Jens<br />

Bak Mouritsen #1679 og hustru Margrethe Christensen #1680, Bjerget.<br />

KRISTIAN PEDER SMÆRUP #1681<br />

fhv. gårdejer, født den 31. august 1905 i Bjerget, gift den 10. juni 1932 i<br />

Hjardemål Klit med<br />

EDITH ELISE PETRINE HANSEN #1682<br />

husmoder, født den 3. februar 1906 i Vangså, Vang sogn, død den 23. juni<br />

1978 i Hjardemål, datter af fisker Jørgen Anton Hansen #1683 og hustru Ane<br />

Bolette Pedersen #1684, Vangså by.<br />

Kristian Peder Smærup arbejdede i sine unge dage ved landbruget. I 1928 var<br />

han på et højskoleophold i Ry ved Silkeborg og købte senere en gård i<br />

Hjardemål Klit, som han drev indtil 1959. Herefter arbejdede han i Statsskoven,<br />

indtil han blev pensionist. Han har nu taget ophold på Klitmøller plejehjem.<br />

Edith Elise Petrine Hansen var efter giftermålet medhjæ1pende hustru og<br />

arbejdede på lige fod med sin mand ved deres landbrug. Hun har været<br />

formand for den lokale venstreforening og var på et tidspunkt medlem af<br />

menighedsrådet i Hjardemål.<br />

DORIS HANSEN SMÆRUP #1685<br />

ekspedient, født den 24. juli 1937 i Hjardemål Klit, gift den 17. april 1960 i<br />

Hjardemål Klit med<br />

Side 191


III.B.l.a.1).<br />

III.B.2.<br />

BENT JUSTESEN #1686<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

chauffør, født den 20. september 1929 på Toustrup Mark, Dallerup, søn af<br />

boelsmand Høyer Justesen #1687 og hustru Laura Sofie Laursen Kusk #1688,<br />

Skanderborgvej 247, Toustrup Mark pr. Sorring.<br />

Bosat: Dalvej 6, Hammel.<br />

Doris Hansen Smærup gik i skole i Hjardemål Klit og var derefter i lære ved<br />

købmand Frøkjær i Hundstrup i 4 år. I 1958 gik hun på handelsskole, hvorefter<br />

hun igen fik ansættelse hos Frøkjær. Endvidere har hun arbejdet ved købmand<br />

Friis i Fare ved Hammel, i Hammel brugsforening og hos købmand Sørensen<br />

i Thorsø. I dag gør hun rent på en skole. Hendes hobby er camping og<br />

havearbejde.<br />

Bent Justesen gik i skole i Toustrup Østermark og tjente derefter ved<br />

landbruget indtil sit 19. år. Herefter var han i militærtjeneste i Fredericia og<br />

Tyskland fra 1950 til 1951, hvor han kørte som chauffør. Siden fortsatte han<br />

med at køre for en købmand, indtil han i 1960 blev ansat indenfor DSB. Her<br />

er han stadig. Desuden passer han ind i mellem faderens landbrug. Hans<br />

hobby er fiskeri, sløjd og haven.<br />

TORBEN SMÆRUP JUSTESEN #1689<br />

født den 19. september 1967 i Hammel.<br />

KAREN MARIE SMÆRUP #1690<br />

husmoder, født den 31. august 1906 i Bjerget, begravet den 9. april 1972 i<br />

Vesløs, gift i Lild med<br />

PEDER BLIKSTED #1691<br />

husmand, født den 1. oktober 1901 i Bjerget, død den 25. september 1975 i<br />

Vesløs, søn af gårdejer Andreas Bliksted #1692 og hustru Marie Bliksted<br />

#1693, Bjerget pr. Frøstrup.<br />

Karen Marie Smærup gik i skole i Bjerget og var derefter pige i huset. I 1928<br />

var hun på højskole i Uldum, men ellers tjente hun ude indtil giftermålet. Efter<br />

dette var hu medhjælpende hustru. Hendes store interesse var håndarbejde.<br />

Peder Bliksted gik i skole i Kæret og var senere hjemme på skift for at hjælpe<br />

p. g. a. faderens død. Han var på højskole i Uldum i 1923 - 1924. I 1928 købte<br />

ægteparret en ejendom, som man drev indtil 1970. Endvidere byggede han selv<br />

det hus i Vesløs, hvor de boede indtil deres død. Han var i bestyrelsen for<br />

sognerådet i 9 år og i skolekommissionen. Desuden var han vurderingsmand<br />

for ejendomsskyld og vandsynsmand. Hans hobby var litteratur, og han lavede<br />

sange og revyer. Når der var tid til det, arbejdede han også med træ.<br />

Side 192


III.B.2.a.<br />

III.B.2.a.1).<br />

III.B.2.a.2).<br />

III.B.2.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

EJVIND SMÆRUP BLIKSTED #1694<br />

gårdejer, født den 13. maj 1931 på Vesløs Mark, gift den 10. marts 1956 i<br />

Vesløs med<br />

AGNES NIELSEN #1695<br />

husmoder, født den 4. februar 1935 i Vesløs, datter af husmand Niels Peter<br />

Nielsen #2019 og hustru Kirstine Olsen #2020, Gl. Feggersundvej 3, Vesløs.<br />

Bosat: Aalborgvej 199, Vesløs.<br />

Ejvind Smærup Bliksted gik i skole i Vesløs. I 1947 var han på Galtrup<br />

efterskole på Mors. Senere var han soldat i Karup fra 1952 til 1953, hvorefter<br />

han gik på St. Restrup husmandsskole indtil 1955. Ind imellem de nævnte<br />

ophold på forskellige steder, arbejdede han ved landbruget, og her fortsatte<br />

han, indtil han i 1956 selv købte deres nuværende ejendom, som ved<br />

<strong>over</strong>tagelsen var på 16 tdl. I dag er den på 36 tdl. Disse drives som alsidigt<br />

landbrug. Han er i bestyrelsen for slagteriet og mejeriet. Endvidere er han<br />

aktiv i brugsforeningen, skolekommissionen, skolenævnet og<br />

husmandsforeningen. I sin fritid spiller han på harmonika, skriver sange og<br />

digter.<br />

Agnes Nielsen gik i skole i Vesløs og var senere på et 5. måneders ophold på<br />

Mellerup ungdomsskole i 1951. Endvidere har hun været pige i huset, været i<br />

lære 1 år i St. Ajstrup ved Nibe og været i Brøndum brugsforening. Her var<br />

hun indtil giftermålet. Hun har siden da været medhjælpende hustru. Hendes<br />

hobby er svømning.<br />

LONE BLIKSTED #1696<br />

kommuneassistent, født den 22. juli 1959 i Vesløs, lever sammen med<br />

KLAUS MØLBÆK #1697<br />

klejnsmed.<br />

Bosat: Visdomsvej, Tømmerby.<br />

RUTH BLIKSTED #1698<br />

født den 30. januar 1963 i Vesløs.<br />

THORKILD SMÆRUP BLIKSTED #1699<br />

arbejdsmand, født 15. marts 1944 på Vesløs Mark, gift den 7. august 1971 i<br />

Hillerslev med<br />

Side 193


III.B.2.b.1).<br />

III.B.2.b.2).<br />

III.B.3.<br />

BIRTE NEERGAARD KJÆR #1700<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

ekspedient, født den 15. april 1952 i Thisted, datter af kontorassistent Kristian<br />

Dalsgård Kjær #1702 og hustru Maren Neergaard Gregersen #1703,<br />

Kanstrupvej 30, Hillerslev.<br />

Bosat: Valmuevej 23, Hillerslev.<br />

Thorkild Smærup Bliksted gik i skole i Vesløs og var derefter ved sin fader,<br />

indtil han kom ud at tjene. I 1959 - 1960 gik han på Åbybro ungdomsskole,<br />

hvorefter han igen fortsatte ved landbruget, indtil han i 1963 kom til Nr.<br />

Uttrup, hvor han aftjente sin værnepligt. Siden var han atter ved landbruget,<br />

denne gang indtil 1969. Dette år startede han ved Svend Poulsen i Hanstholm<br />

( biler), og her var han indtil 1973, hvorefter han startede som servicemand<br />

ved Karl Hansen, Austin Morris. Hans hobby er musik (harmonika) og biler.<br />

Birte Neergaard Kjær tog realeksamen i 1969 og blev senere udlært ved<br />

købmand Henning Mark samme sted i 1972. Her er hun stadig. Hun er i<br />

bestyrelsen for Hillerslev idrætsforening, og har været det flere gange.<br />

Hendes hobbyer håndarbejde og håndbold.<br />

ULLA BLIKSTED #1701<br />

født den 14. maj 1974 i Thisted.<br />

JANE BLIKSTED #1704<br />

født den 26. marts 1977 i Thisted.<br />

EJNAR CHRISTIANSEN SMÆRUP #1705<br />

bager, født den 17. juni 1908 i Lild, død den 18. januar 1975 i Redsted, gift den<br />

24. september 1932 i Klim med<br />

KAREN KJÆR #1706<br />

pensionist, født den 4. januar 1910 i Klim, datter af Laurst Kjær #1707 og<br />

hustru Johanne Vestergaard #1708.<br />

Bosat: Fyrmarken 2, Redsted.<br />

Ejnar Christiansen Smærup gik i skole i Lild og blev senere udlært i Frøstrup<br />

som bager. Derefter arbejdede han som svend i Frøstrup, Vesløs, Sundby,<br />

Thy og sidst hos svigerfaderen i Klim, inden ægteparret flyttede til Redsted,<br />

Mors. Her arbejdede han og konen i samme forretning i 40 år på nær en<br />

måned, hvor man byggede et hus i byen.<br />

Karen Kjær gik i Klim Friskole og havde derefter forskellige pladser i huset.<br />

I 1928 gik hun på Uldum højskole, hvorefter hun var 2 år hos en faster i<br />

København. I 1932 flyttede hun med manden til Redsted. I dag rejser hun<br />

meget og besøger ofte børn og familie.<br />

Side 194


III.B.3.a.<br />

III.B.3.a.1).<br />

KAJ SMÆRUP #1709<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

bagermester, født den 6. december 1932 i Ålborg, gift den 23. februar 1958<br />

i Solbjerg med<br />

MARIE TOFT #1710<br />

husmoder, født den 28. december 1933 i Thorup, datter af gårdejer Andreas<br />

Toft #1711 og hustru Oline Kibsgaard #1712, Thorup.<br />

Bosat: Brogade 3, Bækmarksbro.<br />

Kaj Smærup gik i skole i Redsted og var derefter ved landbruget i ½ år. Indtil<br />

1952 var han bagerelev ved faderen, og bestod prøven i Ålborg. Herefter var<br />

han soldat i Hvorup ved Ålborg i 1953 - 1954 og begyndte så atter hos faderen.<br />

I 1958 <strong>over</strong>tog han bageriet. Endvidere har han i 6 år været i Ringkøbing amts<br />

bagerlaug.<br />

Marie Toft gik i skole i Solbjerg, Mors, og var derefter ved husgerningen indtil<br />

giftermålet. I 1950 var hun på Galtrup efterskole, Mors. Endvidere har hun<br />

gået på St. Restrup højskole i 1957. Efter giftermålet har hun været<br />

medhjælpende hustru i ægteparrets bageri. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

KNUD ERIK SMÆRUP #1713<br />

slagter, født den 12. november 1958 i Bækmarksbro, gift den 28. marts 1981<br />

i Gørding kirke med<br />

GERDA MARIE SAND #1714<br />

køkkenassistent, født den 9. februar 1958 i Møborg, datter af landmand<br />

Andreas Sand #1715 og hustru Elly Nielsen Hald #1716, Møborgåvej 20,<br />

Bækmarksbro.<br />

Bosat: Gjørdingvej 1, Vemb.<br />

Knud Erik Smærup gik på Flynder centralskole i 8 år og var senere på<br />

Hardsyssel ungdomsskole. Derefter var han 3 år i lære som slagter og blev<br />

udlært hos slagtermester Niels Grønfeld, Bækmarksbro. I dag arbejder han på<br />

Holstebro eksportslagteri. Den 1. oktober 1978 købte ægteparret en nedlagt<br />

landejendom i Vemb.<br />

Gerda Marie Sand gik i skole i Møborg og derefter 3 år på Flynder centralskole,<br />

hvor hun tog afgangseksamen. Siden gik hun på teknisk skole i Holstebro som<br />

Efg-elev. Endvidere var hun på husholdningsskole i et ½ år, i praktik på<br />

Ramme alderdomshjem i et ½ år og på CF-kasernen i et ½ år samt et ½ år på<br />

husholdningsskole igen, hvorefter hun blev udlært køkkenassistent. I dag<br />

arbejder hun inden for sit fag på Holstebro centralsygehus.<br />

Side 195


III.B.3.a.1).a)<br />

III.B.3.a.2).<br />

III.B.3.a.3).<br />

III.B.3.b.<br />

III.B.3.b.1).<br />

III.B.3.b.2).<br />

DORTE SMÆRUP #1717<br />

født den 19. maj 1980 i Vemb.<br />

JAN SMÆRUP #1718<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

mejerist, født den 4. marts 1962 i Bækmarksbro.<br />

Bosat: Humlevænget 67, Vemb.<br />

SØREN SMÆRUP #1719<br />

født den 20. juni 1965 i Bækmarksbro, død den 21. oktober 1970.<br />

EIGIL SMÆRUP #1720<br />

<strong>over</strong>assistent, født den 16. december 1938 i Redsted, gift den 12. april 1964<br />

i København med<br />

JYTTE GAUSE #1721<br />

sygeplejerske, født den 9. juni 1939 i Sønderborg, datter af W. Gause #1722<br />

og hustru A. Gause #1723.<br />

Bosat: Raunsbjergvej 22, Valsø.<br />

Eigil Smærup tog præliminæreksamen på Hvidbjerg Thyholm kost- og realskole<br />

i 1956 og var derefter soldat indtil 1951, Samme år blev han ansat som elev<br />

ved Statens Luftfartsvæsen. I dag er han <strong>over</strong>assistent. I 1976 købte han en<br />

landbrugsejendom i Valsø kommune og har siden været landmand på deltid.<br />

Jytte Gause tog realeksamen 1956 i Sønderborg og blev 1960 uddannet som<br />

sygeplejerske. I dag arbejder hun på Roskilde Amts Sygehus.<br />

BETINA SMÆRUP #1724<br />

født den 18. september 1966 i Roskilde.<br />

LOTTE SMÆRUP #1725<br />

født den 27. december 1969 i Roskilde.<br />

Side 196


III.B.4.<br />

III.B.4.a.<br />

III.B.4.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

SØRINE DORTHEA CHRISTIANSEN SMÆRUP #1726<br />

husmoder, født den 19. december 1909 i Bjerget, gift den 12. juni 1934 i Lild<br />

med<br />

HANS KRISTIAN SØRENSEN (kaldet Bislev) #1727<br />

fhv. gårdejer, født den 22. december 1910 i Bislev, søn af gårdejer Peter<br />

Sørensen #1728 og hustru Dorthe Kirstine Nielsen #1729, Bislev pr. Nibe.<br />

Bosat: Staunvej 24, Staun pr. Nibe.<br />

Sørine Dorthea Christiansen Smærup gik i skole i Bjerget og havde derefter<br />

forskellige pladser ved husgerningen. I 1931 var hun på Py højskole, hvorefter<br />

hun fortsatte som husbestyrerinde hos sin nuværende mand, som hun først<br />

senere blev gift med. Hendes hobby er læsning og håndarbejde.<br />

Hans Kristian Sørensen gik i skole i Bislev og Staun. Som 11-årig kom han i<br />

pleje ved farbroderen Jens Bislev i Staun (Jensminde), og i 1926 <strong>over</strong>tog han<br />

gården på ca. 87 tdl., som indtil 1965 blev drevet som alsidig landbrug. I 1929<br />

- 1930 var han på Restrup højskole. Endvidere har han været i sognerådet og<br />

i menighedsrådet, begge steder i 2 perioder.<br />

ERIK SØRENSEN #1730<br />

brandmand, født den 29. juli 1936 på Jensminde, gift med<br />

KIRSTEN THYME #1731<br />

bestyrerinde.<br />

Bosat: Bygmarken 7, Vindinge pr. Roskilde.<br />

MARGIT SMÆRUP SØRENSEN #1732<br />

husmoder, født den 15. september 1941 i Staun, gift den 15. december 1960<br />

i Farstrup med<br />

AGNER SONDRUP #1733<br />

gårdejer, født den 30. oktober 1937 i St. Ejstrup, søn af gårdejer Marinus<br />

Sondrup #1734 og hustru M. Christensen #1735, St. Ejstrup pr. Nibe.<br />

Bosat: Staunvej 61, Staun pr. Nibe.<br />

Margit Smærup Sørensen gik 7 år i skole og kom senere på Haubro<br />

ungdomsskole. Siden havde hun plads i huset og var telefonistinde. I 1960 da<br />

ægteparret blev gift, <strong>over</strong>tog de hendes forældres gård „Jensminde“.<br />

Side 197


III.B.4.b.1).<br />

III.B.4.b.2).<br />

III.B.4.c.<br />

III.B.4.c.1).<br />

III.B.4.c.2).<br />

III.C.<br />

III.D.<br />

ANETTE SONDRUP #1736<br />

født den 30. juli 1962 i Farstrup.<br />

KJELD SONDRUP #1737<br />

født den 29. august 1965 i Staun.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

JENS BISLEV SMÆRUP SØRENSEN #1738<br />

forfatter, født den 30. maj 1946 i Staun, gift den 31. januar 1970 i København<br />

med<br />

VIBEKE SCHMIDT LAURSEN #1739<br />

adjunkt, født den 9. august 1947 i Århus, datter af bankdirektør Gunnar<br />

Schmidt Laursen #1740 og hustru Lilly Alice Jørgensen #1741, Lindevang 15,<br />

Brøndby Strand.<br />

Bosat: Antoinettebro 3, Frøslev pr. Nykøbing Mors.<br />

Jens Bislev Smærup Sørensen blev student i 1965 og senere cand. phil. i 1971.<br />

Siden da har han drevet forfattervirksomhed.<br />

Vibeke Schmidt Laursen blev student i 1967 og senere cand. mag. i 1974.<br />

Siden 1975 har hun arbejdet ved Morsø Gymnasium.<br />

ANNE SMÆRUP SØRENSEN #1742<br />

født den 30. maj 1973 i Århus.<br />

INGER SMÆRUP SØRENSEN #1743<br />

født den 18. april 1977 i Nykøbing Mors.<br />

MAREN CHRISTIANSEN SMÆRUP #1744<br />

født den 5. december 1877 i Vust, døde som lille.<br />

MAREN CHRISTIANSEN SMÆRUP #1745<br />

husmoder, født den 20. december 1878 i Vust, død den 3. oktober 1938 i<br />

Thorhauge, gift den 11. marts 1902 i Lild kirke med<br />

Side 198


III.D.1.<br />

III.D.2.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

JENS MARTINUS OTTESEN #1746<br />

husmand, født den 6. august 1871 i Lund, Lild, død den 10. september 1953<br />

i Thorhauge, søn af gårdejer Jens Kristian Ottesen #1747 og hustru Marie<br />

Christensdatter #1748, Lund pr. Frøstrup.<br />

Maren Christiansen Smærup, gik i skole i Vust og var derefter ude at tjene et<br />

stykke tid, men var ellers hjemme ved faderen p.g.a. moderens død. Her var<br />

hun indtil giftermålet. Efter dette havde hun travlt med ægteparrets 14 børn,<br />

men hjalp dog også en smule ude. Hun strikkede og syede alt børnenes tøj.<br />

Jens Martinus Ottesen gik i skole i Thorhauge og var derefter ved landbruget<br />

indtil han købte en ejendom i Lund, hvor han boede i kort tid. Senere købte<br />

han ejendommen Thorhauge i Frøstrup, hvorfra han drev fragtkørsel mellem<br />

Bjerget og Thisted. Men da banen kom i 1904, holdt han op og gav sig i stedet<br />

til at modtage svin på Frøstrup station. Disse fragtede han til Koppmanns<br />

slagteri i Thisted indtil lastbiler <strong>over</strong>tog transporten. I 1938 afstod han<br />

hjemmet til svigersønnen Thomas Olsen, men både han og hustruen blev<br />

boende på ejendommen. Sin værnepligt aftjente han på Fyn, han var en stille<br />

og rolig mand, der i sin fritid helligede sig hjem og børn.<br />

DORTHE KIRSTINE SMÆRUP OTTESEN #1749<br />

husholder, født den 11. marts 1903 i Kærupholme.<br />

Bosat: Æblevej 3, Frøstrup.<br />

Dorthe Kirstine Smærup Ottesen gik i Tømmerby Friskole og tjente senere<br />

forskellige steder, bl.a. i Thorup og Bjerget og hos farbroderen Jakob. Fra den<br />

1. maj 1930 – 1976 var hun husbestyrerinde ved Laurits Mikkelsen i V. Thorup<br />

pr. Fjerritslev og har siden boet hos en af brødrene.<br />

JENS KRISTIAN OTTESEN #1750<br />

fhv. gårdejer, født den 14. marts 1904 i Kærupholme, gift den 14. april 1938<br />

i Øster Svenstrup med<br />

ELSE ELISABETH CHRISTENSEN #1751<br />

husmoder, født den 24. januar 1902 i Manstrup, datter af gårdejer Jacob<br />

Jensen Christensen #1752 og hustru Margrethe Kristine Svendsen #1753,<br />

Janum Vestergård pr. Brovst.<br />

Bosat: Janumvej 6, Øster Svenstrup pr. Brovst.<br />

Jens Kristian Ottesen gik i Tømmerby Friskole og tjente derefter forskellige<br />

steder ved landbruget. Den sidste plads var hos sin senere svigermoder på<br />

Janum Vestergård. Efter at have bestyret denne gård fra 1935 til 1938,<br />

<strong>over</strong>tog han den og drev den videre indtil 1966, hvor ægteparret flyttede til<br />

deres nuværende adresse. Han har været soldat i 5 uger på Amager.<br />

Endvidere har han været i sognerådet fra 1943 til 1970, de sidste 7 år som<br />

Side 199


III.D.2.a.<br />

III.D.2.a.1).<br />

III.D.2.a.2).<br />

III.D.2.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

sognerådsformand. På et tidspunkt var han kommunekasserer. Hans hobby<br />

er kryds og tværs.<br />

Else Elisabeth Christensen gik i Manstrup Friskole og var derefter hjemme.<br />

Siden havde hun 3 forskellige pladser og var i 1922 på højskole i Roskilde,<br />

hvorefter hun atter var hjemme indtil giftermålet. Efter dette blev hun<br />

medhjælpende hustru. Hendes hobby er håndarbejde og haven.<br />

GRETHE VESTERGÅRD OTTESEN #1754<br />

ekspeditrice, født den 25. august 1934 i Janum, gift den 9. november 1955 i<br />

Øster Svenstrup med<br />

JENS HARALD PEDERSEN #1755<br />

maskinarbejder, født den 4. januar 1928 i Brovst, søn af smed Lars Christian<br />

Pedersen #1756 og hustru Karen Marie Christiansen #1757, Skovsgård.<br />

Bosat: Paludan-Müllersvej, Ålborg.<br />

Grethe Vestergård Ottesen var i 1950 elev på Haubro ungdomsskole. Senere<br />

havde hun forskellige jobs på plejehjem og restaurationer. Siden 1971 har hun<br />

været ansat i stormagasinet Salling, Ålborg.<br />

Jens Harald Pedersen blev udlært på C.O. Jensens maskinfabrik og var fra<br />

1956 til 1968 ansat ved Ålborg Privatbaner. Siden da har han været ansat på<br />

Nordkraft, Ålborg.<br />

TORBEN VESTERGÅRD PEDERSEN #1758<br />

bankassistent, født den 12. august 1956 i Skovsgård.<br />

BENT- OLE PEDERSEN #1759<br />

maskinist, født den 24. marts 1960 i Ålborg.<br />

KAREN OTTESEN #1760<br />

husmoder, født den 13. februar 1939 i Janum, gift den 3. december 1960 i<br />

Øster Svenstrup med<br />

GEORG LEONHARD JENSEN #1761<br />

gårdejer, født den 1. juni 1931 i Lerup, søn af gårdejer Henrik Leonhard<br />

Jensen #1762 og hustru Hedvig K. Nielsen #1763.<br />

Bosat: Janum Vestergård, Janum pr. Brovst.<br />

Karen Ottesen har gået på Brovst realskole og senere på Ry højskole.<br />

Side 200


III.D.2.b.1).<br />

III.D.2.b.2).<br />

III.D.2.b.3).<br />

III.D.2.b.4).<br />

III.D.2.c.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Georg Leonhard Jensen har gået på Fjerritslev realskole og senere på Åbybro<br />

efterskole. Endvidere har han været på Lundbæk landbrugsskole. I 1960<br />

købte han en landbrugsejendom i Kølvring ved Birkelse, men <strong>over</strong>tog i 1966<br />

Janum Vestergård.<br />

JENS HENRIK LEONHARD JENSEN #1764<br />

født den 11. september 1961 i Vedsted.<br />

Bosat: Randersvej 47, Århus.<br />

ANNE LISBETH JENSEN #1765<br />

født den 30. december 1962 i Vedsted.<br />

Bosat: 44 th. Street, N.W. Washington D.C.<br />

Anne Lisbeth Jensen gik 9 år i skole og tog i 1981 studentereksamen på<br />

Brønderslev gymnasium (gren: Mat./fysik). P.t. er hun au-pair pige. Hun har<br />

været håndboldleder og har gået på håndboldkurser.<br />

THOMAS LEONHARD JENSEN #1766<br />

født den 18. juli 1964 i Vedsted.<br />

OLE LEONHARD JENSEN #1767<br />

født den 28. oktober 1966 i Janum.<br />

BIRTHE OTTESEN #1768<br />

lærer, født den 10. februar 1946 i Janum,<br />

Bosat: Skolevej 8, Bælum.<br />

Birthe Ottesen startede på Øster Svenstrup Friskole, men da denne blev<br />

nedlagt efter 1. skoleår, fortsatte hun skolegangen i kommuneskolen. I 1962<br />

tog hun præliminæreksamen fra Brovst Private Realskole og begyndte senere<br />

i præparandklassen på Ranum Statsseminarium i 1963. Fra 1968 til 1971 var<br />

hun ansat på Kappelborgskolen i Skagen, hvorefter hun havde orlov. Denne<br />

blev bl.a. brugt til franskstudier i Paris. I dag er hun ansat ved Østerlands<br />

ungdomsskole, Bælum, hvor hun har været siden 1972, kun afbrudt af et års<br />

ophold på Danmarks lærerhøjskole i København.<br />

Side 201


III.D.3.<br />

III.D.3.a.<br />

III.D.3.b.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

MARIE HELENE OTTESEN #1769<br />

født den 2. marts 1905 i Tømmerby, gift den 3. maj 1932 i København med<br />

ANDERS CHRISTIAN THOMSEN #1770<br />

arbejdsmand, født den 30. juli 1902 i Øsløs, søn af Jens Christian Thomsen<br />

#1771 og hustru Kirsten Marie Andersen #1772.<br />

Bosat: Ida Tesdorpfs Vej 3 B, Humlebæk.<br />

ERIK THOMSEN #1773<br />

vognmand, født den 22. september 1934 i Nivå, gift med<br />

ESTHER GRAM #1774.<br />

Bosat: Storkens Kvarter 11 A, Albertslund.<br />

BIRTHE SMÆRUP THOMSEN #1775<br />

socialpædagog, født den 3. august 1937 i Hørsholm, gift 1. gang den 16. april<br />

1959 med<br />

HJALTE NATTESTAD #1776<br />

skilt den 25. november 1975: gift 2. gang den 9. juni 1978 i Fredensborg med<br />

OLE ROBERT SØRENSEN #1777<br />

fritidshjemsleder, født den 27. juli 1946 i Helsingør, søn af fhv. maskinarbejder<br />

Robert Sørensen og hustru Inga Olsen, Eremitvej 9, Helsingør.<br />

Bosat: Svinget 16, Espergærde.<br />

Birthe Smærup Thomsen tog realeksamen og blev senere kontoruddannet.<br />

Hun har arbejdet som lægesekretær og 13 år i familiens ingeniørfirma, teknisk<br />

tegner. Fra 1977 til 1981 uddannede hun sig som fritidspædagog på Frøbel<br />

seminariet. I dag arbejder hun som socialpædagog på et aflastningshjem for<br />

børn med psykiske handicap. Ved andet giftermål ønskede hun af praktiske<br />

grunde at beholde efternavnet Nattestad.<br />

Hjalte Nattestad tog studentereksamen og blev senere eksportuddannet. I<br />

1963 startede han et ingeniørfirma.<br />

Ole Robert Sørensen gik på teknisk skole og uddannede sig derefter som<br />

klejnsmed. Senere har han været på højskoleophold og er blevet<br />

seminarieuddannet. I dag er han leder af et fritidshjem i Fredensborg.<br />

Side 202


III.D.3.b.1).<br />

III.D.3.b.2).<br />

III.D.3.b.3).<br />

III.D.3.b.4).<br />

III.D.4.<br />

III.D.5.<br />

III.D.6.<br />

NIELS NATTESTAD #1778<br />

født den 11. april 1961 i Hørsholm.<br />

ANDERS NATTESTAD #1779<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 19. december 1962 i Hørsholm.<br />

Bosat: Frederiksborggade 48 C, København.<br />

MARIANNE NATTESTAD #1780<br />

født den 14. marts 1966 i Hørsholm.<br />

ANNE-KATRINE SMÆRUP SØRENSEN #1781<br />

født den 23. januar 1980 i Hillerød, død den 7. juni samme år.<br />

KRISTIAN SMÆRUP OTTESEN #1784<br />

født den 19. marts 1906 i Thorhauge, død.<br />

EDVARD SMÆRUP OTTESEN #1785<br />

chauffør, født den 18. december 1907 i Thorhauge, død, gift med<br />

ERNA VIOLA OLSEN #1786.<br />

ANNA JOHANNE OTTESEN #1788<br />

husmoder, født den 3. juni 1909 i Thorhauge, gift den 20. november 1934 i<br />

Thisted med<br />

HANS KRISTIAN LYNGE #1789<br />

gårdejer, født den 23. juli 1905 i Kåsø, Hjardemål, søn af gårdejer Niels<br />

Kristian Lynge #1790 og hustru Karoline Lynge #1791, Bjerget på. Frøstrup.<br />

Bosat: Søndergade 46, Frøstrup.<br />

Side 203


III.D.6.a.<br />

III.D.6.a.1).<br />

III.D.6.a.2).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

Anna Johanne Ottesen gik i Tømmerby Friskole. Fra sit 10. år og indtil<br />

giftermålet tjente hun ude som pige. I ægteskabet har hun været medhjælpende<br />

hustru, mens ægteparret drev landbrug. Hendes hobby er håndarbejde.<br />

Hans Kristian Lynge gik i skole i Hjardemål og var derefter hjemme indtil sit<br />

16. år, hvor han kom ud at tjene. Efter giftermålet købte han en ejendom, som<br />

man drev i 15 år, indtil man købte et hus på Kæret. Herefter arbejdede han<br />

bl. a. i skoven. I 1973 flyttede man til Frøstrup, og her har ægteparret boet<br />

siden. Hans hobby er havearbejdet.<br />

EGON OTTESEN LYNGE #1787<br />

traktorfører, født den 4. april 1935 i Nørklit, Lild, gift den 1. september 1962<br />

i Jerne med<br />

ELSE MOLS POULSEN #1792<br />

kontorassistent, født den 26. december 1937 i Esbjerg, datter af fiskeskipper<br />

Poul Chr. Poulsen #1793 og hustru Marie Elisabeth Sørensen #1794, Carrit<br />

Etlert Allé 34 , Esbjerg.<br />

Bosat: Nybrovej 64, Janderup ved Varde.<br />

Egon Ottesen Lynge gik i skole på Kæret og var derefter forskellige steder<br />

ved landbruget indtil giftermålet. Efter dette fortsatte han som traktorfører<br />

ved landbruget, men var også lastbilchauffør i 1 års tid. I dag arbejder han<br />

på Fiilsø, hvor han har været i ca. 12 år. I sin fritid går han ture og roder med<br />

gamle biler.<br />

Else Mols Poulsen gik 9 år i skole i Esbjerg og blev senere handelsuddannet<br />

samme sted i 1958. Derefter var hun ansat i forskellige forretninger indtil<br />

giftermålet. Fra 1971 til 1979 var hun ekspedient, men har siden da været<br />

kontorassistent ved Varde Taxa. Hun har taget forskellige kurser inden for<br />

kontorfaget (bogholderi og skrivemaskinekursus). Hendes hobby er knipling<br />

og håndarbejde.<br />

ELISABETH MOLS LYNGE #1795<br />

smørrebrødsjomfru, født den 11. februar 1960 i Esbjerg, gift med<br />

JOHNNI JESSEN #1796<br />

gravemester.<br />

Bosat: Nørrevang 3, Grimstrup pr. Esbjerg.<br />

KIM MOLS LYNGE #1797<br />

født den 27. august 1963 i Tarm.<br />

Side 204


III.D.6.b.<br />

III.D.7.<br />

III.D.7.a.<br />

III.D.7.a.1).<br />

III.D.7.a.2).<br />

EJVIND OTTESEN LYNGE #1798<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 14. juni 1939 i Nørklit, død den 4. februar 1980.<br />

ALMA OTTESEN #1799<br />

husmoder, født den 4. januar 1912 i Thorhauge, gift i Lild med<br />

THORVALD SØRENSEN FROST #1800<br />

husmand og kirkebetjent, født 3. december 1912 i Lild, død den 19. februar<br />

1981 i Lild, søn af ringer og graver Kristian Sørensen Frost #1801 og hustru<br />

Ane Elisabeth Kristensen #1802, Lild pr. Frøstrup.<br />

Bosat: Kærupvej 15, Bjerget pr. Frøstrup.<br />

Alma Ottesen gik i Tømmerby Friskole og blev senere ansat i en forretning i<br />

Hornum ved Horsens i ca. 4 år. Derefter var hun i Brøndbyøster et par år.<br />

Siden var hun sygeplejeelev, først i Juelsminde og senere på Ålborg<br />

kommunehospital. Derefter blev hun ansat som hjemmesygeplejerske i Lild<br />

kommune, hvor hun var indtil 1940. Fra 1952 til ca. 1973 var hun afløser<br />

samme sted.<br />

Thorvald Sørensen Frost gik i skole i Lild og var derefter ved landbruget i<br />

Lund, indtil han kom hjem at hjælpe. I 1938 <strong>over</strong>tog han hjemmet, som han drev<br />

indtil 1964 samtidig med at han var ringer og graver. Efter 1964 fortsatte han<br />

sit kirkegårdsarbejde.<br />

ELSE OTTESEN FROST #1803<br />

kontorassistent, født den 15. juni 1940 i Bjerget, gift den 1. juni 1963 i Lild<br />

kirke med<br />

GERHARD SVANBORG #1804<br />

tømrer, født den 17. april 1940 i Nørklit, søn af arbejdsmand Peter Lund<br />

Sørensen #2021 og hustru Maria Svanborg #2022, Tømmerbyvej 12, Frøstrup.<br />

Ægteparret blev skilt i juli 1980.<br />

SANNE SVANBORG #1805<br />

født den 28. februar 1964 i Holstebro.<br />

JESPER SVANBORG #1806<br />

født den 29. september 1966 i Galten.<br />

Side 205


III.D.7.b.<br />

III.D.7.c.<br />

III.D.7.c.1).<br />

TOVE OTTESEN FROST #1807<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 23. august 1944 i Lild, død den 16. september 1976, gift den 30. marts<br />

1968 med<br />

SVEND ÅGE BÆK #1808<br />

bager.<br />

Svend Åge Bæk gik 7 år i skole og var derefter 4 år i lære som bager. Senere<br />

arbejdede han som bagersvend i Thisted, Århus, Brabrand og Silkeborg. I<br />

1971 købte han en bagerforretning i Hammel, som han stadig driver. Endvidere<br />

startede han i 1979 en minigolfforretning i Fjellerup, hvor han selv købte<br />

sommerhus i 1972. Sin værnepligt aftjente han ved søværnet i 1965 - 1966.<br />

Den 23. maj 1981 giftede han sig med<br />

IRENE LISBETH PEDERSEN #1809<br />

lægesekretær, og i dette ægteskab har han fået 2 børn, Malene #1810 og Nadia<br />

Bæk #1811.<br />

HANNE OTTESEN FROST #1812<br />

husmoder, født den 7. februar 1948 i Bjerget, gift med<br />

JØRGEN NØRGÅRD OLSEN #1813<br />

depotindehaver, født den 5. oktober 1947 i Bjerget, søn af arbejdsmand Jens<br />

Otto Olsen #1814 og hustru Ellen Nørgård #1815, Rønnebærvej 8, Frøstrup.<br />

Bosat: Møllevangen 111, Hammel.<br />

Hanne Ottesen Frost gik i skole i Bjerget og var derefter forskellige steder ved<br />

husgerningen. Endvidere var hun ansat ved rengøringen på et plejehjem og<br />

et sygehus indtil giftermålet. Efter dette har hun arbejdet på et alderdomshjem<br />

og i en forretning. Hendes hobby er gymnastik.<br />

Jørgen Nørgård Olsen gik i skole i Bjerget og var fra sit 9. år ved landbruget,<br />

når han kom fra skole. I 1960 - 1961 var han på Hanherred ungdomsskole,<br />

hvorefter han fortsatte ved landbruget. Han blev udlært købmand i Bjerget<br />

i 1967, og arbejdede derefter inden for sit fag indtil 1976, hvor han blev<br />

depotindehaver for Tuborg. Dette er han stadig. Endvidere er han i<br />

hjemmeværnet, og hans hobby er skydning.<br />

HENRIK NØRGÅRD OLSEN #1816<br />

født den 28. august 1970 i Hammel.<br />

Side 206


III.D.7.c.2).<br />

III.D.8.<br />

III.D.8.a.<br />

III.D.8.b.<br />

III.D.9.<br />

LONE NØRGÅRD OLSEN #1817<br />

født den 10. juni 1973 i Hammel.<br />

HELGA OTTESEN #1818<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

født den 7. december 1912 i Thorhauge, gift den 23. april 1937 i Lild med<br />

KRISTIAN ROTTBØLL OLSEN #1819<br />

fhv. husmand, født den 28. juli 1912 i Bjerget, søn af skomager Jens Olsen<br />

#1820 og hustru Marie Kristiansen #1821, Bjerget pr. Frøstrup.<br />

Bosat: Søndergade 38, Frøstrup.<br />

Helga Ottesen gik i skole i Tømmerby og var derefter pige i huset indtil<br />

giftermålet. Siden var hun medhjælpende hustru på ægteparrets gård, medens<br />

denne blev drevet.<br />

Kristian Rottbøll Olsen gik i skole i Lild og tjente derefter som karl indtil<br />

giftermålet. 1 1938 købte han svigerfaderens gård, som blev drevet indtil<br />

1975. Han har siddet i forskellige bestyrelser og været husflidslærer.<br />

JENS SMÆRUP OLSEN #1822<br />

ingeniør, født den 3. september 1939 i Thorhauge, gift med<br />

KIRSTEN BERTHELSEN #1823<br />

husmoder.<br />

Bosat: Anna Søesvej 14, Thisted.<br />

MAREN MARIE OLSEN #1824<br />

husmoder, født den 5. august 1942 i Thorhauge, gift med<br />

SVEND ÅGE LARSEN #1825<br />

installatør.<br />

Bosat: Næsbyvej 13, Ranum.<br />

VIGGO OTTESEN #1826<br />

gårdejer, født den 4. marts 1914 i Thorhauge, gift den 30. oktober i Klim med<br />

Side 207


III.D.9.a.<br />

III.D.9.a.1).<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

JENSINE MARIE MØLBÆK #1827<br />

husmoder, født den 9. marts 1917 i Mølbæk, Vust, datter af Kristian Kronborg<br />

Mølbæk #1828 og hustru Ane Birgitte Adelgunde Andersen #1829, Mølbæk<br />

pr. Fjerritslev.<br />

Bosat: Højstrupvej 21, Frøstrup.<br />

Viggo Ottesen gik i Tømmerby Friskole og kom fra sit 10. år ud at hjælpe ved<br />

landbruget, hvor han fortsatte indtil giftermålet. Efter dette købte han en<br />

ejendom på 35 td. sæde. Denne blev drevet som alsidig landbrug. Han har<br />

siddet i forskellige bestyrelser inden for landbruget.<br />

Jensine Marie Mølbæk gik i skole i Vust og var derefter hjemme, indtil hun<br />

begyndte ved landbruget i Højstrup, hvor hun var i 3 år. I 1937 var hun på Ry<br />

højskole og fortsatte så ved husgerningen indtil giftermålet. Siden har hun<br />

været medhjælpende hustru. Hendes hobby er håndarbejde, haven, blomster<br />

samt at forfatte sange.<br />

ANNE LISE OTTESEN #1830<br />

husmoder, født den 1. november 1944 i Højstrup, gift den 18. maj 1966 i<br />

Vesløs med<br />

PEDER PEDERSEN KAPPELGÅRD #1831<br />

gårdejer, født den 11. juni 1942 i Hillerslev, søn af gårdejer Peder Pedersen<br />

Kappelgård #1832 og hustru Ingeborg Krog #1833, Røllikevej 3, Hillerslev.<br />

Bosat: Kappelgårdvej 14, Hillerslev.<br />

Anne Lise Ottesen gik i skole i Tømmerby og var senere ved købmand<br />

Dalgård i Bjerget i et ½ år, hvorefter hun tog på et 5 måneders ophold på<br />

Fjerritslev ungdomsskole. Siden blev hun husassistent ved lærer Jonassen i<br />

Nors, hvor hun var i 2 år. Herfra tog hun på Kristianslyst i Thisted. Her var<br />

hun stuepige. Senere blev hun sygehjælper indtil giftermålet og fortsatte efter<br />

dette som afløser i ca. 3 år. Siden har hun været medhjælpende hustru.<br />

Hendes hobby er politik og havearbejde.<br />

Peder Pedersen Kappelgård gik i skole i Hillerslev og var derefter hjemme.<br />

Han var på Haubro ungdomsskole i 1957 - 1958 og kom senere til Egtved, hvor<br />

han arbejdede på en gård i et ½ år. Sin værnepligt aftjente han i 1961 - 1962<br />

i Padborg. I 1967 <strong>over</strong>tog han Kappelgård, en slægtsgård, der har været i<br />

<strong>slægten</strong>s eje ca. 300 år. Denne er delvis blevet ombygget, og med tiden er der<br />

bygget mere til. Hans hobby er husdyr (præmiedyr).<br />

INGER MARIE KAPPELGÅRD #1834<br />

født den 2. november 1966 i Thisted.<br />

Side 208


III.D.9.a.2).<br />

III.D.9.a.3).<br />

III.D.9.b.<br />

III.D.9.b.1).<br />

III.D.9.b.2).<br />

III.D.9.c.<br />

Slægten <strong>Kragh</strong><br />

PEDER PEDERSEN KAPPELGÅRD #1835<br />

født den 15. august 1968 i