Jødisk Orientering december 2012 - Det Mosaiske Troessamfund

mosaiske.dk

Jødisk Orientering december 2012 - Det Mosaiske Troessamfund

DECEMBEr 2012 – JanUar 2013 / KISLEV – TEVET – SHVaT 5773

Chanukah

– fester før og nu

Jødisk renæssanCe

– reportage og tilbageblik

sJuF

– kongres og fester

nr. 9/83. årgang


2 | indhold

REdAKTØRER

Camilla Pape

Inger Kramarz

Alan Melchior

Annemarie Haagerup

GRAfisK TilRETTElæGninG

lessdesign.se & creativeicon.dk

TRyK

Special-Trykkeriet Viborg A/S

ERhvERvsAnnoncER

Kontakt: 33 12 88 68 eller mt@mosaiske.dk

AnsvARliG REpRæsEnTAnT

Susanne Schustin

EKspEdiTionsAdREssE

Krystalgade 12

1172 København K

Tlf.: 33 12 88 68

Mail: mt@mosaiske.dk

MT-KonToRETs åbninGsTidER

Personlig henvendelse og telefontid:

Mandag-torsdag 9.00-14.00

Fredag 9.00-12.00

www.mosaiske.dk

KoMMEndE nuMRE Af Jo

Nr. 1/2013 Deadline ...................9. januar 2013

Udkommer ...............1. februar 2013

Nr. 2/2013 Deadline ..................7. februar 2013

Udkommer ................1. marts 2013

De synspunkter, der kommer til udtryk i bladet, er ikke

nødvendigvis identiske med Repræsentantskabets

officielle holdning. JO påtager sig intet ansvar for manuskripter

og lign., der indsendes uopfordret. Fotografier

indsendt uopfordret eller uden kildeangivelse benyttes

uden ansvar og vederlagsfrit af Jødisk Orientering.

Redaktørerne forbeholder sig ret til at forkorte indsendt

materiale. Fejl ved bladets distribution og meddelelser om

flytning bedes skriftligt meddelt ekspeditionen.

Foto: Camilla Pape

Leder / Chanukah hilsen

Når vi fejrer Chanukah, er det først og fremmest

lys, hygge og gaver, der dominerer

festen, men det er nok meget godt indimellem

at forstå, at Chanukah er andet end miraklet

om den lille oliekande, der mirakuløst indeholdt

olie til otte dage. Makkabæernes sejr

over Antiochus’ styre betød politisk frihed for

det jødiske folk i Eretz Jisrael. Men det var ikke

den politiske frihed, som Judah Hamakabi og

hans folk havde i tankerne. Det var en kamp

imod en fremmed kultur og nogle livsværdier,

som Antiochus ville tvinge jøderne til at gå ind

for.

Grækerne troede på skønhed for skønhedens

skyld. De dyrkede legemsøvelser og sportskampe,

som udviklede kroppens muskler. De

oprettede gymnasier eller gymnastikhuse,

hvor grækerne, ofte nøgne, dyrkede mange

forskellige idrætter. I deres religion dyrkede

de et utal af guder, som de betragtede som

udødelige. Kendskabet og troen på én Gud

var ukendt, ja de dyrkede skønheden som

en slags religion. Grækerne troede stort

set på nydelse, hvorimod jøderne troede på

lærdom. Mange spørger, hvorledes denne

form for livspraksis kunne være et problem for

jøder. Havde grækerne ikke bragt nogle af de

største tænkere til den civilisere verden? De

havde personer som Perikles, Sokrates og

Aristoteles. Hvordan kunne det være, at den

græske kultur, hellenismen, kunne være en

fare for jødedom? For at forstå dette er det

vigtigt at forstå et væsentligt sociologisk faktum.

Enhver civilisation eller kultur eksisterer

på to planer, en elite og masserne. Filosoffer

er én ting, masserne en anden. Denne situation

havde været kendt fra tidernes morgen. I

profettiden var der profeter og folket, men lidt

efter lidt lykkedes det profeterne at påvirke

folket, og Torahens idéer blev efterhånden en

del også af massernes tilværelse.

Denne udvikling kom aldrig til at ske i det

græske imperium, og hellenismen med dens

idealer fascinerede efterhånden også mange

jøder, og mange jøder begyndte at efterligne

grækerne. I stedet for deres hebraiske navne

antog de græske. De begyndte at dyrke musik

og dans og holdt overdådige festmåltider efter

græsk mønster, og langsomt vandt græske

skikke indpas blandt jøderne.

Det var her, at makkabæerne trådte frem og

forsøgte at fortælle jøderne om deres jødiske

herkomst, men det var først, da Antiochus kom

til magten og forlangte, at alle indbyggerne

skulle tænke og handle ens, at flere af jøderne

blev opmærksomme på den risiko, der var ved

at lade den græske kultur træde i stedet for

den jødiske, og da Antiochus krævede ypperstepræsten

Onias afsat og tilbød hellenisten

Jason embedet som ypperstepræst, at det

gik op for dem, hvilken fare deres livsførelse

havde for jødedommens overlevelse.

Vi lever i en vestlig civilisation, som på mange

måder har tilført verden idéer, som sagtens

kan stå side om side med jødiske idéer og

værdier, men hvis disse idéer fører til, at man

opgiver sin egen identitet og lader idéer om

skønhed og underholdning blive det væsentlige

i sin tilværelse, så er jødedommen i

fare. Det var det, makkabæerne blandt andet

kæmpede imod, og det var den kamp, der blev

vundet af Judah Makabi og hans tilhængere.

Jeg ønsker alle en rigtig god Chanukah og

håber, at de jødiske værdier vil kunne trives

sammen med den vestlige verdens værdier,

men at vi aldrig vil lade os forføre til blot at

gøre ligesom alle de andre.

Bent Lexner

Indhold

December 2012 – januar 2013 / Kislev – Tevet – Shvat 5773

Året der gik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Orientering fra administratiOnen . . . . . . . . . . . . . .5

Jødisk renæssance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

sJUf 12 – captUre cOpenhagen . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

kUltUrtips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

sikkerhed i nOrden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15


Året der gik

2012

stadig højt aktivitetsniveau

2012 har været kendetegnet ved et særdeles

højt aktivitetsniveau med navnlig

udgangspunkt i Det Jødiske Hus og

synagogen.

Det jødiske samfund og heldigvis også

vores mange ikkejødiske interesserede

har kunnet nyde Jødisk Filmfestival, jiddisch

musical, Jødisk Kulturfestival,

foredrag, Film & Whisky, Jødisk Højskole,

tur til Budapest, BirthRight, DJUS, Rosh

Hashanah-koncert osv., osv. – og forude

venter en SJUF-kongres!

Set fra Repræsentantskabets bord har

2012 budt på så mange forskelligartede

oplevelser, at vores ambition om, at der

skulle komme meget forskelligt lys fra Det

Jødiske Hus’ vinduer, til en stor grad er

blevet opfyldt.

information

Vores ambition har også været, at informationsstrømmen

fra det jødiske samfund til

medlemmerne (og andre) skulle forøges

og ikke mindst gøres hurtigere og enklere.

Vi kan konstatere, at rigtig mange har valgt

at modtage det ugentlige MT Nyt, og vores

hjemmeside er også særdeles velbesøgt

med over 10.000 besøgende pr. måned. Vi

ved naturligvis godt, at Jødisk Orientering

hverken kan eller skal undværes, men den

faktiske udgift til Jødisk Orienterings 10

numre er næsten en halv million kroner, og

når dertil lægges den betydelige arbejdskraft,

som der skal lægges i hvert nummer,

er der samlet tale om en udgift, der langt

overstiger vores økonomiske formåen.

Et andet sted her i Jødisk Orientering

beskrives det ændrede Jødisk Orientering

fra 2013, som betyder 2 færre numre og 4

færre sider – men husk, at aldrig har informationsniveauet

været højere i det jødiske

samfund.

Toulouse og stigning i antallet af

hatecrimes

Den 19. marts 2012 om morgenen fik

vi underretning om, at en jødisk skole i

Toulouse havde været udsat for et terrorangreb,

som resulterede i tre dræbte.

Midt i denne krise tog vores sikkerhedsorganisation

ansvaret for en betydelig

yderligere sikring af vores institutioner,

så de berørte forældre, elever og lærere

kunne være trygge i hverdagen. Fra den

politiske del af det jødiske samfund har

vi forfulgt de politiske og økonomiske

konsekvenser – for det er ikke gratis, at

vi har et så højt sikkerhedsniveau. Vores

sikkerhedsorganisation og -arbejde er

blevet politimæssigt positivt evalueret, og

den sikkerhedsansvarlige repræsentant,

Michael Gelvan, og jeg vil yderligere presse

for en økonomisk kompensation fra det

offentlige.

Antallet af antisemitiske hatecrimes er

desværre i efteråret 2012 steget betydeligt,

hvilket har fået Københavns Kommunes

integrationsborgmester, Anna Mee

Allerslev, til at indbyde til samarbejde mod

denne udvikling, ligesom Mosaisk Troessamfund

har fået en invitation fra social-

og integrationsminister Karen Hækkerup

om en drøftelse af situationen.

det nye medlemskort – og noget om

vores økonomi

I 2012 lancerede vi et medlemskort, som

skal lette både sikkerhedsarbejdet og

administrative rutiner relateret til, at vores

medlemmer – naturligvis – skal have fordele

fremfor ikkemedlemmer.

Det er ingen hemmelighed, at Mosaisk

TroessamfundDet Jødiske Samfund

i Danmark må stramme livremmen ind,

og at vi derfor allerede har gennemført

personalemæssige reduktioner. Dette er

naturligvis nødvendigt for den fremtidige

økonomi, og ikke mindst for at der skal

være råderum for f.eks. en overlapning

med en ny rabbiner i 2013, fortsat tilskud

til Carolineskolen, fortsat støtte til mange

aktiviteter mv.

Det er naturligt at gennemgå vores udgifter

med en tættekam, hvilket er gjort og fortsat

vil blive gjort, og det vil lige så naturligt

medføre, at vi fra tid til anden må sige nej til

omkostningstunge særbehandlinger, som

kun kommer få til gode. Det håber vi, at der

er forståelse for.

omskærelsesdebatten

Over sommeren – midt i agurketiden – kom

omskærelsesproblematikken op – igen!

Jeg har personligt været forbavset over

den ”ulidelige lethed”, som mange lagde

for dagen i forkastelsen af omskærelsen

som et religiøst krav og en identitets- og

kulturbærende handling med baggrund i

mange tusind års handlemåde.

Midt under orkanen samledes en gruppe

læger, jurister, mediefolk og andre med

særlig interesse og indsigt, og på meget

kort tid blev argumenterne mod den jødiske

omskærelse af drenge imødekommet

i et seriøst white paper, som alle kan læse

på vores hjemmeside – mosaiske.dk.

Dette materiale er blevet sendt til Folketinget,

som har videresendt det til Folketingets

medlemmer, og nu venter vi spændt

på den undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen

skal foretage – og vi har intet at

frygte i den sammenhæng.

Arbejdsgruppens arbejde er jeg stolt over.

Igen viste vi, at når vi står sammen, når vi

hjælper hinanden, så bliver 2 + 2 meget

mere end 4.

Det er mit og Repræsentantskabets håb,

at alle jøder i Danmark bliver en del af vores

fællesskab – uanset dette fællesskabs

mangesidige karakter, uanset om det er

religiøst, kulturelt eller identitetsmæssigt

begrundet – for ved at stå sammen i et fællesskab

kan vi tage udfordringerne op, når

de indimellem vælter ind over os.

Godt nytår

åRET dER GiK | 3

Ved tærsklen til 2013 er der god grund til at se tilbage på

2012 og ikke mindst på, hvad der kommer til at ske i 2013. AF MT’S FORMAND, FINN SCHWARz


4 | AnMEldElsE

yid-salsa i Krystalgade

Årets nytårskoncert bød på usædvanlig musik i en

usædvanlig konstellation i et usædvanligt rum.

Det blev værdsat af et nysgerrigt publikum.

AF MARTIN E.O. GRUNz

Det var en propfyldt synagoge, der lagde

lokaler til årets jødiske nytårskoncert.

Ikke underligt, for en bebudet blanding

af klezmer og salsa bør kildre manges

nysgerrighed.

At også Cuba har en jødisk historie og tradition,

er ikke, hvad man oftest hører om fra

den caribiske ø – men som gammel spansk

besiddelse er det ved nærmere eftertanke

ikke overraskende. Denne aften var det

dog ikke traditionelle, men derimod de

særdeles opfindsomme musikalske toner,

der blev slået an.

Som caribisk stat har Cubas musik mange

rødder og udtryk. I Europa er vi bedst

bekendt med salsaen, sådan som den

blev fremført af bigbands fra 1920’erne til

50’erne.

Den store eksilcubanske befolkning i

USA har bragt den musikalske arv videre

til mainstreammusikken, og ved stort set

enhver jazz- eller verdensmusikfestival er

det muligt at høre orkestre med et cubansk

touch.

Alligevel står Roberto Rodriguez alene

med fusionen af salsa og klezmer. Undertegnede

har i hvert fald ikke kendskab

til, at andre har forsøgt sig. Rodriguez’

udgivelser bevidner, at det sagtens kan

lade sig gøre – med et flot resultat. Ikke

desto mindre gælder det for begge genrer,

at udgivelser er én ting, men fremførelser

live en anden. Temposkift, soloer, synkoper

og improvisationer skal fungere godt, for at

musikkens energi får den rigtige drejning.

Til nytårskoncerten havde Rodriguez

sammensat et repertoire, der gik på tværs

af hans udgivelser – og passende nok

optrådte orkestret under navnet Cuban

Jewish All Stars. Med en instrumentering,

der foruden Rodriguez’ egen imponerende

percussion-opstilling bestod af bas, guitar,

violin, klarinet, harmonika, piano og congas,

var der givet lige dele til Østeuropa

og Caribien. At tværfløjten også havde

fundet vej, hævede forventningerne. Dette

egentlig symfoniske instrument lever en

stedmoderlig tilværelse både i folkemusikken

og i jazz/bandkonstellationer. Men den

rette fløjtenist kan absolut løfte fremførelsen

med den lyse træblæsers svævende

Anmeldelse af nytårskoncert med

Roberto Rodriguez Cuban Jewish All

Stars, 18. oktober 2012

klang. At Itai Kriss er en sådan fløjtenist,

demonstrerede han fornemt.

Det var usædvanlig dygtige musikere, der

gav koncert, og alene deres individuelle

spil var billetprisen værd. Lykkedes så projektet

med at fusionere salsa og klezmer?

Det må afhænge af ørerne, der hører.

Første sæt var præget af Rodriguez’ mere

rolige kompositioner, som uanset det sublime

spil ikke fik taget til at løfte sig. Mange

steder fremstod det, som om orkestret gik

fra en klezmer- til en salsapassage. Det

ændrede sig imidlertid ved andet sæt, hvor

tempoet blev skruet betydeligt i vejret. Her

virkede fusionen mindre komponeret og

mere kropslig. Publikum kvitterede ved at

danse og istemme rytmerne. At yid-salsa

uptempo er yderst dansabelt, blev demonstreret

hinsides enhver tvivl!

Har denne genreblanding en fremtid uden

Rodriguez og idéens overraskelse? Det

må komme an på, om andre musikere føler

sig kaldet til at føre den i andre retninger.

For både salsa og klezmer gælder det, at

de som musiske genrer har overlevet ved

konstant at blive fremført i nye variationer.

Rodriguez’ projekter betræder i høj grad

jomfrueligt land – og den modige nytænkning,

underfundigheden og inderligheden

er så afgjort smittende. Men andre musikeres

afsøgning er nok nødvendig, før det

står klart, hvor meget nyvundet jord der er

tale om.


orientering

fra administrationen

På repræsentantskabsmødet den 7. november 2012 blev budgettet for 2013 godkendt.

Budgettet vil efterfølgende blive behandlet på et økonomiudvalgsmøde og

sluttelig forelagt på delegeretforsamlingsmødet den 29. november 2012.

Budget 2013 indeholder bl.a. en regulering af ligningsbidraget med ca. 5,6 %

(ligningsbidraget blev senest reguleret i 2010), ligesom også taksterne for hhv. begravelse,

årlig og stedsevarende vedligeholdelse, medlemskab af begravelseskassen

samt stadepladsbetaling reguleres med ca. 5 %.

Jødisk Orientering udkommer næste gang i februar 2013, og Ligningsbekendtgørelsen

er derfor kort skitseret nedenfor. Alle informationer vil kunne findes på Troessamfundets

hjemmeside i starten af december måned. Desuden vil priser på stadepladser

samt takster for Mosaisk Vestre Begravelsesplads blive lagt på vores hjemmeside,

www.mosaiske.dk.

Uddrag af Ligningsbekendtgørelsen

Medlemmer, som i 2012 betalte et årligt ligningsbidrag på 5.680 kroner, skal i 2013

betale 6.000 kroner (1.500 kroner i kvartalet).

Medlemmer, som i 2012 betalte et årligt bidrag på hhv. 1.380 kroner, 1.700 kroner eller

2.360 kroner, skal i 2013 betale hhv. 1.460 kroner, 1.800 kroner og 2.500 kroner.

Medlemmer i alderen 18-29 år skal for hele 2013 betale nedenstående beløb:

1994-1995 500 kroner

1992-1993 700 kroner

1990-1991 900 kroner

1988-1989 1.260 kroner

1987 2.120 kroner

1986 3.160 kroner

1984-1985 3.800 kroner

Unge, som fortsat er under uddannelse i 2013, og som i 2013 skal betale almindeligt

ligningsbidrag (6.000 kroner), kan efter skriftlig anmodning til Troessamfundets administration,

bilagt studiedokumentation samt forskudsopgørelse for 2013, få nedsat

bidraget til 2.120 kroner. Unge studerende i udlandet kan efter anmodning bilagt

studiedokumentation få nedsat bidraget til 1.160 kroner.

Medlemmer med fast adresse i udlandet opkræves med 2.120 kroner for hele året.

Medlemmer med fast adresse uden for HT-området kan efter anmodning få nedsat

bidraget til 2.120 kroner for hele året.

Medlemmer, der i 2012 har fået bidraget nedsat, kan ikke påregne, at bidraget også

i 2013 automatisk vil blive nedsat. Anmodning om nedsættelse skal ske skriftligt til

Troessamfundets administration, bilagt årsopgørelse for 2011/2012 samt forskudsopgørelse

for 2013.

Er ligningsbidrag og evt. stadepenge ikke indbetalt rettidigt, dvs. til forfaldsdato, vil

Troessamfundet automatisk udsende rykkerskrivelse pålagt et rykkergebyr på 50

kroner.

Til oRiEnTERinG | 5

Bekendtgørelse vedrørende

Dansk-Israelsk Studiefond

til Minde

om Josef og Regine

Nachemsohn

ovennævnte fond har til formål

at yde stipendier til danske studerende

til studier ved et israelsk

universitet eller anden højere

læreanstalt og til israelske studerende

til studier ved et dansk

universitet eller anden højere

læreanstalt.

Det præciseres, at fonden ikke kan uddele

stipendier til danske studerende med

permanent adresse i Israel, der ønsker at

studere i Danmark, eller israelske studerende

med permanent adresse i Danmark,

der ønsker at studere i Israel.

Udelukket er endvidere stipendier til dansk

studerende med permanent adresse i

Israel, der ønsker at studere i Israel.

Fonden er oprettet i medfør af bestemmelser

i antikvitetshandler David B.

Nachemsohns testamente til minde om

forældrene Josef og Regine Nachemsohn.

Der kan årligt uddeles legatportioner af

varierende størrelse.

Det præciseres, at fonden sjældent har

økonomi til støtte af projekter til gennemførelse

af en ph.d., postdoc eller lignende

uddannelse.

Ansøgning med bilag sendes i 5 eksemplarer

til studiefondens nedenfor anførte

adresse, hvor særligt ansøgningsskema

rekvireres mod fremsendelse af frankeret

svarkuvert eller via fondens hjemmeside,

www.disf.dk.

Ansøgningsfrist: hvert år den 31. december.

Bestyrelsens svar kan forventes i løbet af

foråret derefter.

Carsten R. Christiansen

Advokat

Ny Vestergade 17

1471 København K

Tlf.: 33 12 79 13

Fax: 33 93 03 13


6 | Til oRiEnTERinG

Overrabbiner Bent Lexner holder Chanukah-tale,

og MT’s formand, Finn Schwarz,

giver en hilsen fra MT. Vi får besøg af en

tryllekunstner, som laver underholdning for

både store og små.

Ud over servering af sufganiot og slik til

børnene vil der være mulighed for køb af

mad og drikke.

ChanuKah

SameaCh

Koordinering af den fælles middag

Hver familie skal medbringe en ret, f.eks. kød, salat, kage eller jeres specialiteter, der

svarer til egen families størrelse. For at respektere helligdagens ånd, og siden vi alle

deler maden, bedes I venligst medbringe koshermad (med kosher menes der ikke

mad fra kosherbutikken, men intet svinekød og kødretter blandet med mælk).

Husk at medbringe jeres egne drikkevarer!

Tilmelding

Kontakt venligst Deli snarest enten på mailen deli_levi@hotmail.com eller mobilnummeret

30 28 37 87 senest den 2. december med besked om:

• hvor mange der kommer (skriv børnenes alder, så vi kan arrangere passende

aktiviteter)

• den madret du/I medbringer

• evt. frivillige til at hjælpe med borddækning + oprydning.

OBS.

Siden dette er en åben begivenhed, er du velkommen til at sende denne invitation

til dem, du tror, er interesserede i at komme, og/eller nogen, vi måske har glemt at

invitere.

Pris

50 kr. pr. familie (inkl. en lotterikupon).

Adresse

Bording Forsamlingshus, Borgergade, 7441 Bording.

Vi håber på at se så mange som muligt, Chag Sameach

Fra Canukah-teamet: Deli, Loni, Marie og David ☺

MT’s Chanukah-fest i Det Jødiske Hus

MT fejrer Chanukah i Det Jødiske Hus søndag den 9 . december 2012 kl . 14 .00-17 .00 .

Vi er glade for at kunne invitere dig og din

familie til en Chanukah-fest i samarbejde

med Det mosaiske Troessamfund (MT).

Søndag den 9. december 2012 kl. 14.00-

19.30 i Bording, Jylland.

PS: Ønskes det fulde program, send mail til David via dmg@talogspar.dk

Arrangementet er gratis, men af praktiske

årsager bedes I tilmelde jer med

antal voksne og antal børn på mt@mosaiske.dk

med overskriften ”Tilmelding til

MT-Chanukah-fest”.

MT glæder sig til at se jer.

”Fuglene” af Pia Schutzmann, 30 x 30

cm, 185 kr. inkl porto.

Peres’ Fredscenters Venner

Maleri

til salg

Pia Schutzmann, som tidligere

har portrætteret vores dronning,

har malet dette søde maleri og

fået trykt det til salg for Peres’

Fredscenter, hvortil overskuddet

går ubeskåret.

Billedet kan bestilles hos Bent

Korzen, Peres’ Fredscenters Venner,

bentk@os.dk eller tlf. 55 999

333.

Det bliver fremsendt for 185 kr.

inkl. porto. (evt. ramme kan man

købe i Tiger til 30 kr.). Vær med til

på denne smukke måde at hjælpe

fredsarbejdet i Israel, eller nyd blot

billedet i sig selv!


SENIOR-

KLUBBEN

Program for december 2012

Man. d. 3. december 2012 kl. 11

Børnehaven i Carolineskolens kor

underholder med Chanukah-sange

m.m.

onsdag d. 5. december kl. 14

Kaffehygge med Nygårdspigerne og

underholdning med Raffi Plas.

Torsdag d. 6. december

Kl. 10.35: Carolineskolens elever

laver pynt til Chanukah.

Kl. 11: banko.

Kl. 13: bridge.

Mandag d. 10. december kl. 11

Fortælling i ord og billeder/flugten til

Sverige.

Fanny Fischermann & Sonja

Bandmann.

onsdag d. 12. december kl. 14

sToR chAnuKAh-fEsT

Det bliver en hyggelig eftermiddag

med Nygårdspigerne og lystænding

med Bent Lexner. Der serveres

sufganiot, latkes, frugt, kaffe/te og

chokolade. Alt dette med topunderholdning.

Gå ikke glip af denne fest.

Egenbetaling: 50 kr. for medlemmer

og 85 kr. for gæster. Der betales på

dagen. Tilmelding er nødvendig og kan

ske hos Stella på 29 71 88 18 eller

ved personlig henvendelse i klubben.

Torsdag d. 13. december

Kl. 11: banko.

Kl. 13: bridge.

Mandag d. 17. december

Kl. 11: The Golden Age Choir.

onsdag d. 19. december

Kl. 11: udflugt til Tivoli.

Vi mødes ved Tivolis hovedindgang

ved Vesterbrogade. Udflugten varer

fra kl. 11.00 til 15.00 med frokost i

det smukke og romantiske vinterlys.

Der følger brev med oplysninger vedr.

spisested. Tilmelding er nødvendig og

kan ske personligt eller telefonisk til

Stella på tlf. 29 71 88 18 Tilmeldingsfrist:

d. 18. december kl. 12.

Torsdag d. 20. december

Banko: kl. 11.

Bridge: kl. 13.

SENIORKLUBBEN holder lukket

fra d. 21. december og er tilbage

mandag d. 7. januar 2013.

Vi ønsker alle medlemmerne,

gæsterne, plejehjemmets beboere og

personalet

God chAnuKAh & GodT

nyTåR

Program for januar 2013

Mandag d. 7. januar 2013 kl. 11.00

Film: ”Krøniken” (vi vælger et afsnit).

onsdag d. 9. januar kl. 11.30-12.30

The Golden Age Choir

Kl. 14.00: kaffehygge med Nygårdspigerne

og underholdning med Raffi

Plas.

Torsdag d. 10. januar

Kl 11.00: banko.

Kl 13.00: bridge.

sEnioRKlubbEn | 7

der serveres kaffe, te og lidt sødt til alle arrangementer.

fra ca. kl. 12.30 serveres der brød for de

af seniorklubbens medlemmer, der har deltaget i

dagens arrangement.

Mandag d. 14. januar kl.

11.30-12.30

The Golden Age Choir og hygge.

Torsdag d. 17. januar

Kl. 11.00: banko.

Kl. 13.00: bridge.

Mandag d. 21. januar kl. 11.00

Information følger.

onsdag d. 23. januar

Kl. 11.00: The Golden Age Choir.

Kl. 14.00: Krop & Sjæl samt siddende

yogaøvelser ved yogalærer Jaffa

Krasnik.

Torsdag d. 24. januar

Kl. 11.00: banko.

Kl. 13.00: bridge.

Mandag d. 28. januar

Månedens Historie.

Kl. 11.00: Raffi Plas fortæller sin

livshistorie.

onsdag d. 30. januar

Kl. 11.00-15.00

Udflugt til Den Hirschsprungske

Samling med rundvisning. Med

efterfølgende frokost. Der følger

brev med oplysninger vedr. spisested.

Stockholmsgade 20, 2100 Kbh. Ø.

Tilmelding hos Stella senest den 14.

januar.

Torsdag d. 31. januar

Kl. 11.00: banko.

Kl. 13.00: bridge.

obs.!

Banko: foregår i festsalen.

Bridge: foregår i Meyers Minde-salen.


8 | JØdisK REnæssAncE

En værdifuld

Kunstsamling kræver tid, fred og penge, og det havde de

dansk-jødiske kunsthistorikere, godsejere og bankdirektører,

som omkring begyndelsen af det 20. århundrede kastede

sig over kunstsamling med liv og sjæl – og et særligt

blik for detaljen. Den sidste torsdag i oktober indledtes

foredragsrækken Jødisk Renæssance i Danmark med kunsthistoriker

Charlotte Christensens foredrag om de jødiske

kunstsamlere.

AF CAMILLA PAPE

Europæiske kunsthandlere.

Man samler

En regnfuld efterårsaften sidder jeg i

festsalen i Det Jødiske Hus for at genopleve

en flig af den tid, som refereres til

som Jødisk Renæssance i Danmark.

Jeg har på forhånd læst foredragsholder

Charlotte Christensens artikel i RAM-

BAM nr. 20/2011 og blev helt rørt over et

tidsbillede, der især bygger på de mange

breve, Kunstindustrimuseets direktør

mellem 1906 og 1923, Emil Hannover,

sendte til sin gode ven og kollega Carl

Ruben.

Brevene handler især om at samle på

kunst, om at rejse rundt i Europa for at

finde og købe det bedste, det ægte, og

om at navigere i en verden på tærsklen

til nutidens moderne samfund som jøde,

dansker og passioneret samler.

Kunstsamling, fortæller Charlotte

Christensen, blev i løbet af 1800-tallet

udbredt i de jødiske kredse og havde som

betydningsfuldt centrum Emil Hannovers

ansættelse som direktør for Kunstindustrimuseet

(nu Designmuseum Danmark).

Hannover etablerede et engageret

og tæt netværk omkring museet bl.a. i

form af Selskabet Kunstindustrimuseets

Venner, der blev stiftet i 1910 og virkede

ikke blot som støtte for museet, men

også for Hannover selv.

Museumsdirektøren, fortæller Christensen

denne aften i Det Jødiske Hus, havde

brug for lidt ekstra hjælp til at sætte sig

igennem over for det danske kulturmiljø,

heriblandt den indflydelsesrige brygger

Carl Jacobsen.


sans for detaljen

Det er Christensens sans for detaljen, der

især gør foredraget levende. En evne, hun

har tilfælles med de jødiske kunstsamlere.

Bryggeren og Hannover udviklede en

årelang kontrovers, der bl.a. kom til udtryk

i en diskussion om en kirke. Brygger Jacobsen,

der havde en sær forkærlighed for

spir, kunne ikke forstå, hvorfor den jødiske

museumsdirektør skulle sætte sig imod og

i det hele taget blande sig, når det gjaldt

udseendet af en kristen kirke.

Men Hannover havde udviklet et forfinet

blik for det æstetiske – ’ingen havde så god

en føling med de europæiske kunstsamlinger

som han’, understreger Christensen og

fortæller om Kunstindustrimuseets mindre

populære samling af uægte genstande. En

samling, der voksede, i takt med at Hannover

under både lettelsens og fortvivlelsens

suk afslørede forfalskninger blandt sine

venners skatte.

Hans netværk i det danske kunstmiljø talte

godt nok ikke brygger Jacobsen, men mange

andre indflydelsesrige skikkelser, hvis

kunstsamlinger vidner om en mangfoldig

detaljerigdom, der ikke længere eksisterer

i vor moderne, nyttebevidste verden.

vennerne

Kunstindustrimuseets Venner talte blandt

andet teaterlægen Axel Heine, der først og

fremmest samlede på porcelæn og rubinglas

fra Böhmen og blev en af de største

mæcener for Kunstindustrimuseet. Bankdirektøren

Emil Glückstadt var også en af

Vennerne. Glückstadt havde indrettet sin

lejlighed ved Amalienborg, som var han en

fransk greve, han var ejer af sommerpalæet

Sølyst i Klampenborg – en hyppigt anvendt

scene for vigtige middage og komsammener

– og så skænkede han Kunstindustrimuseet

dets nuværende bygninger i form af

det tidligere Frederiks Hospital.

Der var grosserer Carl Ruben, Hannovers

nære ven, med hvem han til sin død bibeholdt

en hyppig brevkorrespondance og

diskuterede sin passion for kunst og kunsthåndværk,

og så var der højesteretssagfører

C.L. David, hvis breve var uudsigeligt

tørre, men hvis eksotiske kunstsamling må

betegnes som alt andet end det.

Disse personligheder havde stor betydning

for det danske kulturmiljø, og i bekendtskabskredsen

omkring Vennerne fandtes

andre vigtige skikkelser som redaktør Edvard

Brandes, familien Gauguin, der for en

periode boede på Gl. Kongevej, samt Johan

Rohde, der var kunstner og initiativtager til

Den Frie Udstilling.

Låget fra en snustobaksdåse. Fra lægen Axel Heines samling.

En eventyrlig værdi

Disse jødiske personligheders ageren

og samlinger giver et indblik i en tid, hvor

ting, der i dag ville forekomme uanseelige

eller blot funktionelle, gemmer på farverige

ornamenter og betydninger.

Således er et badekar benyttet af børnene

i familien Hirschsprung måske i virkeligheden

et guldfiskekar skabt til Kejseren af

Kinas sommerpalads. Men noget særligt

jødisk er der ikke umiddelbart at finde i

kunstgenstande og værker.

Heinrich og Caroline Hirschsprungs samling

bærer f.eks. ikke præg af deres jødiske

tilknytning, men derimod i høj grad af den

danske nationalisme, som var fremherskende

i deres tid.

Heller ikke Kunstindustrimuseets genstande

viser sig som specielt jødiske, men

bærer i højere grad vidnesbyrd om en tid og

et kunstsyn, som ikke længere eksisterer.

I forhold til det kunsthåndværk, der figurerede

blandt de jødiske samleres skatte, er

nutidens design langt mere abstrakt i sit

udtryk, præget af funktionalitet fremfor ren

og skær skønhed.

Med Charlotte Christensens ord kræver

kunstsamling, måske endog dette detaljefikserede

kunstsyn i sig selv, tid, fred

og penge – tre ting, vi i vor fortravlede og

multikompetente hverdag konstant føler os

fattige på.

JØdisK REnæssAncE | 9

Det forgældede menneske er fremtidens

menneske,” skriver kunsthistoriker Mikkel

Bolt i sin kritiske kommentar til Gilles Deleuzes

Postscriptum om Kontrolsamfundet

(Kultur & Klasse nr. 110, årg. 2010), men,

skriver Bolt videre, ”der er hverken grund til

at frygte eller håbe, men til at lede efter nye

våben”. Måske er netop detaljen et vigtigt

forsvar for en udvikling, der i højere og

højere grad går den nemme, lige vej.

det jødiske særpræg

For det særligt jødiske ved de dansk-jødiske

kunstsamlinger er der måske alligevel, påpeger

Christensen, hvis man ser nærmere

efter – det er påfaldende, at kunsthåndværket

generelt slår stærkere igennem

som samlerobjekt end maleri og skulptur.

Selvom de fleste ikke var ortodokse, mener

Christensen, kan de have været påvirkede

af traditionen om billedforbud.

Den jødiske hverdag som integreret

mindretal i Danmark kan også være en

bagvedliggende grund. Det er måske netop

i samspillet mellem en transnational jødisk

og en national dansk identitet, at de jødiske

kunstsamlere finder deres passion for at

samle sjældne kunstgenstande fra hele

Europa i hjem og museer?

Det første skud på foredragsrækken Jødisk

Renæssance i Danmark fremkaldte et

fint tilbageblik til datidens detaljerigdom og

passionerede praktisering af kunstsamling,

der indikerer, hvordan det jødiske havde

betydning – som et let skjult ansigt i et

facetteret dansk og europæisk kulturliv.


10 | dAnsK JØdisK MusEuM

Martin Løffler portrætteret i Assens i 1938.

Knap 20 år er den unge mand med blikket

rettet mod fremtiden og livet foran sig.

Portrættet er taget i 1938, og det rummer

en fin historie om medmenneskelighed og

tolerance – én blandt mange hundrede i

samlingen på Dansk Jødisk Museum.

Den unge mand er Martin Løffler. I 1938

kom han til Danmark som chalutz, landvæsenselev,

og arbejdede hos gårdejer Peder

Larsen på Fyn. Martin Løffler skulle have

taget et pasbillede og gik til fotografen

Anna Nielsen, der havde sin butik på Torvet

i Assens. Anna Nielsen syntes om den

unge mand og hængte portræt af ham ud

foran sin butik. Besættelsen kom, men billedet

blev hængende.

Hjælp museet: postkortmysteriet

Ved museets etablering overtog vi en

række kasser med materialer, der var samlet

sammen over flere årtier. Desværre var

oplysninger om givere og det, der hedder

proveniens – altså tingenes historie – gået

tabt. Kasserne indeholder en masse interessante

ting, men det er vigtigt at have en

række helt centrale oplysninger på plads.

Derfor letter vi her på låget til ’den mystiske

kasse’ på Dansk Jødisk Museum.

En familie (?) har ladet sig selv portrættere,

og fotografierne er siden anvendt som

postkort. Et stålsat ægtepar, en dandy med

overskud og en stolt bar mitzvah-dreng

har som postkort rejst tværs over Europa i

begyndelsen af 1900-tallet. Dansk Jødisk

Museum ved blot ikke, hvem de er, og

skriften bag på postkortene er meget svær

at tyde. Derfor beder vi om hjælp.

Museets samlingsmedarbejdere har selv

fundet frem til følgende: Billederne er fra

Klik ind på jewmus.dk/

samling/hjaelp-museet, og se

nærmere på både billeder og

tekster på bagsiden. Vi har

brug for din assistance!

En stor historie i et enkelt portræt

starten af 1900-tallet og er af østeuropæiske

jøder. Et af billederne stammer fra

København – på bagsiden står der: ”Atelier

Postkort, Köbenhavn, Amagertorv 17”.

Billedet med ægteparret er taget i byen

Grodno i Hviderusland, for fotografens

mærke og bynavnet kan svagt anes nederst

i højre hjørne på billedet. Hvordan billedet

er havnet her, ved vi ikke, men måske

kan det skyldes, at ægteparret er flygtet til

Danmark, eller de kan have afsendt kortet

fra Østeuropa til bekendte i Danmark.

Kan du hjælpe? Genkender du nogen,

eller kan du tyde teksten på bagsiden af

postkortene, så tøv ikke med at ringe eller

skrive til museet. Postkortene er affotograferet

og ligger på www.jewmus.dk. Ring

også til os, hvis du vil se billeder og tekst i

større størrelse.

Da Martin Løffler for nylig donerede billedet

til museet, fortalte han, at Anna Nielsen

lod portrættet hænge som en sympatierklæring

med ham og som en protest mod

nazisterne. Hun lod billedet hænge under

hele besættelsen.

Martin Løffler måtte flygte til Sverige i

oktober 1943, men vendte siden tilbage til

Danmark, hvor han giftede sig med Karen

Rasmussen og fik to døtre. Martin Løfflers

historie er fortalt i festskriftet Hachsharah

i Danmark 50 år efter, som er udgivet af

Foreningen af tidligere Chaluzim i Danmark,

1999.


Et nostalgisk tilbageblik

på, hvordan menigheden fejrede Chanukah i 30’erne

Programmer modtaget fra Herbert Krogmanns arkiver.

TilbAGEbliK | 11


12 | sJuf

Holdet bag SJUF12 Capture Copenhagen

har nu snart i et år været i gang med

forberedelserne til årets store jødiske

ungdomsbegivenhed i København. Skulle

det være gået nogens opmærksomhed

forbi, så er der tale om den traditionsrige

nytårsbegivenhed SJUF, hvor unge jøder

fra hele Skandinavien i alderen 18-35 år

mødes i skiftende nordiske byer for at fejre

kalenderårets sidste dage. Dette har fundet

sted siden 1925, og efter ni års pause er

begivenheden tilbage i København.

Det har været meget vigtigt for holdet

bag årets begivenhed i København, at

der skulle være mulighed for nytænkning

og alternative måder at tilbringe tiden på

sammen med sine skandinaviske venner.

Uden at gå på kompromis med fast forankrede

traditioner forbundet med SJUF har vi

valgt at inkludere flere kulturelle tilbud og

oplevelser i løbet af de fire dage, hvor folk

samles i København. Noget af det, som vi er

rigtig stolte af at kunne præsentere, er en

søndag med kulturelle tilbud til såvel unge

som gamle. Mange foreninger og privatpersoner

har skænket generøse bidrag til årets

forløb, så derfor har vi fundet det naturligt

at udbyde dele af SJUF til hele menigheden.

Som tidligere annonceret kommer

israelske Noah Klieger til København den

30. december, hvor man vil få chancen for

at høre et af hans verdenskendte foredrag.

Samme dag spiller Channe Nussbaum

under ensJuf12

måned til

også op til dans, når hendes klezmerensemble

holder nytårskoncert. Vi håber,

at mange af menighedens medlemmer vil

finde vej til disse begivenheder, så vi kan

vise resten af vores skandinaviske venner,

at der i den grad er liv i den københavnske

andedam.

Temaet bag årets SJUF12 er Capture

Copenhagen. Med dette iøjnefaldende

koncept og slogan har grafiker Simon

Faerstein skabt lige præcis det koncept,

som holdet bag SJUF12 har ønsket. Vi

bor efter vores mening i Skandinaviens

flotteste storby, spækket med historiske

bygninger og gader. Ved at omfavne flere

steder af København i løbet af de fire dage,

SJUF12 løber af stablen, bruger vi byen

København som en aktiv spiller i årets tema

og program. Samtidig anerkender vi byens

historiske dimensioner, hvor vi både lægger

vægt på jødiske og danske traditioner.

Deltagerne på årets SJUF12 kommer i den

grad til at mærke, at de befinder sig i den

førende skandinaviske hovedstad.

Selvfølgelig bliver der også plads til tilbagevendende

begivenheder. I og med at årets

SJUF varer hele fire dage, har både shabbatmiddag,

gallamiddag, nachspiel, loungeaften

og nytårsbanket fundet deres vej til

det mangfoldige program. Slagets gang

fredag aften er lagt i overrabbiner Bent Lexners

kyndige hænder. Årets gallamiddag er

Holdet bag

SJUF12 Capture

Copenhagen glæder sig

til årets største jødiske

begivenhed – be a part of

the whole picture

– let’s capture

Copenhagen.

henlagt til en unik adresse i dronningens

København. Loungestemningen runder en

fyldig kulturel dag af om søndagen, inden

nytåret skal fejres på sidste dag af SJUF12.

Der er lagt op til festligt og afvekslende

program for de mange deltagere.

Det er ikke for sent at støtte denne store og

vigtige begivenhed for jødisk liv i Danmark

og hele Skandinavien. Flere foreninger,

firmaer og privatpersoner har allerede gjort

mange af begivenhederne til årets SJUF12

mulige, men du kan stadig nå at bidrage. Se

mere på vores hjemmeside, sjuf.org, hvor

man også kan læse om, hvordan det er muligt

at støtte. Det er også muligt at hjælpe

på anden vis, så giv endelig lyd, hvis du har

lyst til at give en hånd med allerede nu, eller

når begivenheden finder sted i slutningen

af december 2012.

Støt SJUF

Alle donationer bedes indsat med fuldt

navn på SJUF’s konto i Nordea:

reg.nr.: 2105, kontonr.: 071 562 7183.

Alle bidrag vil blive honoreret med en tak

på arrangementets officielle hjemmeside

samt i et kommende nummer af Jødisk

Orientering.


Aktuel udstilling

Det Jødiske Museum i Stockholm

Det er en banebrydende og grænseoverskridende udstilling, som Det

Jødiske Museum i Stockholm præsenterer til januar næste år. En udstilling

om jøden Jesus – ikke om Messias eller Jesus Kristus, hvor den

historiske Jesus er udeladt. Hvem var han, hvilket samfund levede han i,

hvad blev han inspireret af?

AF SONIA SCHLOSSMAN

OVERSAT FRA SVENSK AF CAMILLA PAPE

At Jesus var jøde, ved de fleste, men hvor

meget ved kristne om den jødiske Jesus og

hans rødder i den jødiske tradition, og hvor

meget ved jøder om Jesus? Med denne

udstilling vil Det Jødiske Museum bygge

bro mellem jødedom og kristendom og øge

indsigten i den fælles jødisk-kristne arv.

Idéen fødtes for to år siden, og lige siden

har en udstillingsgruppe med jødiske og

kristne repræsentanter arbejdet på at formulere

mål og indhold. Alle er engagerede

i dialogarbejde, og alle nærmer sig emnet

med respekt for den anden. Det er en af

forudsætningerne for, at en udstilling som

denne kan lykkes.

”Jeg var først en smule i tvivl,” siger Yvonne

Jacobsson, direktør for Det Jødiske Museum.

”For at en udstilling bliver levende,

er det ikke nok med interessante tekster

– man må også have de genstande, som

former historien. Og hvorfra skulle vi få de

genstande, der kaster lys over den tid og

den verden, som Jesus levede i?”

Det viste sig, at Middelhavsmuseet i Stockholm

havde en masse at låne ud. Andre

genstande har man kunnet låne af The

Israel Museum og Bible Lands Museum i

Jerusalem, som Yvonne besøgte i sommer.

En privatperson i Stockholm har desuden

lovet, at museet vil få tilladelse til at vise

klenodier fra hans arkæologiske samling.

”Jeg håber, at vi får en såkaldt benkiste,

som findes på Bible Lands Museum i

Jerusalem, hvor man lagde de afdødes

knogler i, når kroppen var forrådnet,” siger

Yvonne Jacobsson. ”Samtidig tror jeg ikke,

at The Israel Museum sender os en af deres

vigtigste klenodier: et arkæologisk fund af

en hæl gennemboret af et søm, der viser,

hvordan en korsfæstelse gik til. Forhåbentlig

får vi fotografier i stedet.”

Det er en lang bureaukratisk proces at låne

genstande fra udenlandske museer. Det

er også dyrt med forsikringer og transport,

og det modtagende museum må have et

velfungerende klimaanlæg, sikkerhedsforanstaltninger

og belysning, der ikke

skader genstandene. Det har Det Jødiske

Museum i Stockholm. Som et lille museum

er det vanskeligere at få økonomien til at

gå op, men Kulturrådet [i Sverige, red.] har

bevilget ekstra midler, og man har modtaget

bidrag fra forskellige fonde. Museet er

også begyndt at anvende det, man kalder

crowdfunding, der er en ny metode til at

finansiere projekter eller idéer på ved at

henvende sig til et stort antal investorer via

internettet.

”Vi vil vise mønter, olielamper, lyseholdere,

glas, smykker, små flasker og andre dagligdags

ting, som man brugte for 2.000 år siden,”

siger Yvonne Jacobsson. ”Vi har også

lavet en film, som bliver vist nonstop, hvor

Morton Narrowe, overrabbiner emeritus i

Stockholm, Åke Bonnier, nyudnævnt biskop

i Skara, og Tord Fornberg, lektor i tekstkritisk

fortolkning af Det Nye Testamente og

medlem af den katolske kirke, alle med i

udstillingsgruppen, taler om Jesus ud fra

deres respektive baggrunde og indfaldsvinkler.

De tager også forskellige problemer

omkring forskning i Jesu liv og levned op.

Blev Jesus for eksempel født i Betlehem?”

Udstillingen er historisk og kronologisk organiseret.

Den slutter med korsfæstelsen.

Hvad der derefter sker – kristendommens

fremvækst, adskillelsen af jødedom og kristendom,

udviklingen af kirken og forholdet

mellem kirke og synagoge – bliver taget op

på seminarer og i foredrag og diskussioner.

Til nogle af seminarerne bliver repræsentanter

for det muslimske samfund inviteret

til at deltage, fordi Jesus betragtes som

den næststørste profet i Islam.

Udstillingsdesigner Anna Skagerfors

har stået for flere udstillinger på Middelhavsmuseet

og oven i købet skabt udstillingerne

af den kinesiske terrakottahær og

dET JØdisKE MusEuM i sTocKholM | 13

inkaguldet, som blev vist i bjerghulen under

Skeppsholmskirken i Stockholm. Teksterne

til de udstillede genstande er skrevet af

Kristian Göransson, museumsinspektør på

Middelhavsmuseet.

Til udstillingen trykkes et stort katalog med

tekst på svensk og engelsk. Blandt bidragene

findes flere artikler af udstillingsgruppens

medlemmer. Morton Narrowe skriver

for eksempel om Jesus og den tid, han

levede i, Åke Bonnier beskæftiger sig med

Jesus som provinsprædikant, og Tord Fornberg

fortæller om Jesu Jerusalem. Göran

Larsson, lektor i judaistik og tidligere direktør

for Det Svenske Teologiske Institut i Jerusalem

samt en del af udstillingsgruppen,

bidrager med en artikel om jødisk forskning

om Jesus – blot for at nævne nogle få.

”Kataloget bliver et vigtigt bidrag til forståelsen

af den tradition, Jesus voksede op i,”

siger Yvonne Jacobsson. ”Det tegner også

et billede af, hvad der senere skete, da

jødedom og kristendom gik hver sin vej. Og

hvordan man i vor tids dialog understreger

det, der forener, i stedet for det, der adskiller

jødedom og kristendom.”

”Vi har mødt mange kristne, som er glade

for, at vi laver den her udstilling,” siger Yael

Fried, chefassistent på museet. ”De synes,

det er fantastisk, at vi gør opmærksom på

Jesus og hans jødiske rødder. Der findes

en stor uvidenhed om dette i både jødiske

og kristne kredse, og den kan vi som museum

reducere.”

”Man skal kunne besøge udstillingen uden

at vide noget og gå derfra og vide en masse,”

siger Yvonne Jacobsson. ”Derefter er

det op til den enkelte at søge mere viden.”

Det er første gang, der laves en udstilling

om jøden Jesus. Går det godt, vil den blive

sendt på turné i udlandet på samme måde

som udstillingerne om Raoul Wallenberg,

Franz Kafka og Joseph Frank.

Det vigtigste er, at vi når ud til vores målgruppe,

skolebørnene og lærerne,” siger

Yael Fried. ”En af museets opgaver er at bekæmpe

antisemitisme og øge tolerancen

mellem mennesker i vores land. Det håber

vi, at vi kan med denne udstilling.”


14 | KulTuRTips

Fra forestillingen ”Velkommen”. Foto: Morten Fauerby

TEATER

stalins støvler

22.1.13-9.2.13

Teater Grob

Medvirkende: Ole Lemmeke, Ina-Miriam

Rosenbaum, Lars Knutzon, Anders Singh

Vesterdahl

2 timer og 15 min. (uden pause)

”Hitler on the Roof”, den første forestilling

i Rhea Lemans Josef-trilogi, hentede en

Reumert hjem til Ina-Miriam Rosenbaum

for hendes portrættering af en af verdenshistoriens

største tyranner: Joseph Goebbels.

Nu kommer Rhea Lemans anden

forestilling i trilogien, ”Stalins støvler”, der

giver os et indblik i endnu en tyran ved navn

Josef; nemlig Josef Stalin, som slagtede

millioner i revolutionens navn. Følg i Stalins

fodspor, mens han tramper gennem det

20. århundrede til tonerne af Anders Singh

Vesterdahls levende musik.

Engle i Amerika

30.12.12-17.2.13

Betty Nansen Teatret

Medvirkende: Peter Plaugborg, Johannes

Lilleøre, Marie Tourell Søderberg, Sarah

Boberg, Flemming Enevold, Ditte Gråbøl,

Casper Crump og Martin Bo Lindsten

4 timer og 30 min. (med pause)

80’ernes New York danner kulissen for det

helt store passionsdrama i Tony Kushners

moderne klassiker ”Engle i Amerika” om

kærlighedskampen mellem en række

mennesker, der på forskellig vis befinder

sig på tærsklen til et nyt liv og en ny

verdensorden. ”Engle i Amerika” er et af

den moderne dramatiks allerstørste kærlighedsdramaer

og opføres nu i succesinstruktøren

Christoffer Berdals nye store

iscenesættelse baseret på den originale

amerikanske klassiker, der har henrykt og

berørt publikummer over hele verden.

velkommen

4.12.12-15.12.12

Teatret Svalegangen

Medvirkende: Niels Ellegaard, Klaus

Andersen, Camilla Gjelstrup og Holger

Østergaard

80 min. (uden pause)

”Velkommen” er en bearbejdelse af Jerzy

Kosinskis roman ”Being There” fra 1970

(på dansk ”Velkommen Mr. Chance”). Det

er historien om den enfoldige gartner,

Chance, der efter at have levet hele sit

liv beskyttet og gemt væk fra verden en

skønne dag kastes ud i den pulserende

virkelighed. ”Velkommen” er en skæv situationskomedie

– en humoristisk og varm

forestilling, der tjener som en yderst aktuel

kommentar til den ”kendisfeber” og tomme

retorik, der i dag præger alt fra X Factor til

politik.

MUSIK

stjernekoncert med nikolaj

Znaider

Mandag den 10.12.12 kl. 19.30

Det Kongelige Teater, Gamle Scene

Oplev den danske verdensviolinist Nikolaj

znaider i samspil med den sublime

palæstinensisk-israelske pianist Saleem

Abboud Ashkar i sonater af Beethoven,

Schubert og Richard Strauss samt Anton

Weberns sofistikerede ungdomsværk

”Four Pieces”. Nikolaj znaider og Saleem

Abboud Ashkar har tidligere gæstet Det

Kongelige Teater i kammermusikalsk sammenhæng

og spillet for udsolgte huse på

Gamle Scene i de seneste to sæsoner.

DANS

cElEbRATion

5.12.12-8.12.12

Dansehallerne, Store Carl

Produktion: SVALHOLM – Danish Cultural

Exchange & Performing Arts

Dansere: Katya D. Nielsen (Færøerne),

Andreas Constantinou (Grækenland), Dor

Raybi (Israel) og Kyrie Oda (Japan)

Urpremiere. 50 min. (uden pause)

CELEBRATION er en hyldest til festen og

fejringen. En livsbekræftende markering

af alle store milepæle, mærkedage og begivenheder

i en tid, hvor krisestemningen

har taget over i mange sammenhænge.

Fire internationale dansere og et stort ensemble

fejrer en begivenhed. I en cocktail

af ritualer og traditioner fra deres respektive

hjemlande bliver de suget ind i festens

ekstatiske stemning. Som festen udvikler

sig, bliver de sat over for skelsættende

valg, som får alvorlige konsekvenser.

BØGER

vinter i prag – en personlig

historie om krigens Europa

Af Madeleine Albright

Udkom den 20.11.12

Gads Forlag, 468 sider

Vejl. pris: 349,00 kr.

”Vinter i Prag” er den verdenskendte tjekkiskfødte

politiker Madeleine Albrights

stærkt personlige historie om sin egen

og sin families skæbne under og efter

2. Verdenskrigs grusomheder. Det er

historien om en barndom i skyggen af jødeudryddelser,

kommunismens fremmarch

og Den Kolde Krigs begyndelse. Albrights

betragtninger om sit hjemland, sine jødiske

aner og tilværelsens store moralske dilemmaer,

personlige som politiske, gør bogen

til et stykke verdenshistorie af den mest

vedkommende slags.


sikkerhed i norden

Formålet med organisationen er at koordinere

og samle de sikkerhedsmæssige

initiativer, som menighederne hver især

arbejder med i det daglige, og dermed

spare ressourcer dér, hvor det er muligt.

Vores første fokusområde var at udarbejde

en overordnet krise- og katastrofeplan,

som menighederne i Norden alle kunne

implementere og få gavn af.

hvorfor en krise- og

beredskabsorganisation?

Efter mange fredelige år blev den jødiske

menighed i Buenos Aires i juli 1994 offer

for et terroristangreb. En bilbombe eksploderede

ved menighedens AMIA-bygning,

hvilket resulterede i 85 døde og mere

end 300 sårede. Angrebet var desuden

ødelæggende for moralen i den jødiske

menighed og skabte kaos både i området

og internt i menigheden. Menigheden

havde nemlig ingen fungerende krise- og

beredskabsorganisation, der kunne udstikke

klare retningslinjer for, hvordan man

skulle reagere og organisere sig efter et så

stort og ødelæggende angreb.

Vigtigheden af at have en velfungerede

krise- og beredskabsorganisation er en af

de hårde lektier efter de seneste årtiers

terrorangreb. Men jødiske menigheder skal

ikke kun være forberedte på katastrofer

i stor skala, men også på mere isolerede

afbrud i menighedens virksomhed – som

f.eks. en voldsom storm eller en busulykke.

Krise- og beredskabsorganisationen bør

naturligvis tilpasses de lokale forhold,

mens de grundlæggende principper for

krisehåndeting skal være gældende på

tværs af landegrænser. Derfor har Nordic

Jewish Security Council (NJSC) i løbet af

2011 udarbejdet en fælles model for en

krise- og beredskabsorganisation tilpasset

de nordiske menigheder.

i tilfælde af en krise

Et hurtigt og effektivt krisearbejde kræver,

at ansvarsfordelingen er defineret og

tydelig. Målet er, at menighedens krise-

og beredskabsorganisation skal kunne

For snart et år siden så en ny organisation

dagens lys. Alle menighederne i Norden blev

ved sidste års nordiske menighedsmøde i

København enige om at skabe organisationen

Nordic Jewish Security Council, NJSC.

AF MICHAEL GELVAN

mobilisere et tilstrækkeligt antal personer

med de nødvendige kompetencer, når og

hvor der er brug for det.

Rygraden i krise- og beredskabsorganisationen

er krisegruppen. Krisegruppen

har det beslutningstagende ansvar og

ledes af menighedens formand. Til hjælp

har krisegruppen en supportgruppe og

en ressourcegruppe. Supportgruppen

er sammensat af et antal nøglepersoner,

som besidder spidskompetencer inden for

forskellige områder, f.eks. en sikkerhedskoordinator

og en medie- og informationskoordinator.

Ressourcegruppen består af

medlemmer fra menigheden eller andre

jødiske organisationer, som under en krise

aktivt kan hjælpe til i krisearbejdet, f.eks.

læger, psykologer og journalister. Ved en

krise agerer og arbejder disse tre grupper i

fællesskab for at påbegynde menighedens

genrejsning.

pludselig implementering i sverige

En implementeringsproces er lang og krævende

og fordrer, at vi hele tiden tilpasser

og ændrer, i takt med at tingene omkring

os forandrer sig. Alt, fra et simpelt telefonnummer

på en journalist til at finde en ny

krisepsykolog, fordi den tidligere er rejst til

udlandet, skal være dækket af de planer, vi

fortsat arbejder på at få på plads.

Midt i vores proces fik vi desværre en

anledning til at afprøve tingene i virkeligheden.

Det skete, da vi en nat i slutningen

af september blev kontaktet af sikkerhedschefen

i Malmø, som netop var blevet udsat

for et brandattentat på menighedscenteret.

Heldet var i den grad med os, idet der ingen

skade skete på personer ved angrebet.

Omvendt skete der materiel skade, og der

var naturligvis en lang række opgaver, som

skulle løftes på meget kort tid. Menighedens

medlemmer ønskede informationer,

og pressen var på stedet 30 minutter efter

hændelsen med et stort opbud af journalister,

tv-hold mv. Menighedens ledelse blev

i den grad testet på den krisemanual, de

netop var i gang med at implementere.

siKKERhEd i noRdEn | 15

Det viste sig, at indholdet af planerne

modsvarede de opgaver, som menigheden

i Malmø stod over for. Vi har i detaljer evalueret

hændelsen, og alle menighedernes

sikkerhedsorganisationer har kunnet drage

lære af angrebet.

Krise- og beredskabsorganisationen

i dag

Måske fordi vi i Danmark var de første i

Norden (december 1983), der startede en

sikkerhedsorganisation bestående af frivillige

kræfter, blev det naturligt os, som fik

formandskabet og dermed opgaven om at

opstarte NJSC og drive implementeringen

af krise- og beredskabsorganisationen.

Vi er kommet rigtig godt fra start. Bedre,

end vi nogensinde havde turdet håbe på. I

hele Norden er der aktivt blevet trænet, og

planer er blevet justeret og implementeret.

En effekt af vores arbejde i Norden har

været, at de fleste andre menigheder i

verden (USA undtaget) har valgt at implementere

vores nordiske model fra drejebog

til manualer, uddannelsesplaner m.m. Selv

Israel har valgt at anvende elementer fra

vores manualer i deres uddannelse. En

bedrift, som alle medlemmer i de nordiske

menigheder og især de personer, som har

haft til opgave at gennemføre projektet,

kan være stolte af.

I skrivende stund har vi snart nordisk

menighedsmøde igen, og det er mit håb,

at alle menighederne kan se fornuften i

en sammenlægning af de overordnede

sikkerhedsmæssige funktioner, som i sidste

ende er til gavn for os alle. Kun ved at

udvikle os og drage nytte af hinandens

sikkerhedsmæssige viden og erfaring og

hele tiden være agtpågivende over for de

forandringer, der sker i verden omkring os,

vil vi være i stand til at imødegå de kriser,

som desværre følger med den radikalisering,

vi oplever omkring os.

Michael Gelvan

Formand, NJSC


16 | MEddElElsER

gOldBergaBOnnement

I seks år har Troessamfundets medlemmer

gratis fået tilsendt magasinet GOLDBERG

sammen med Jødisk Orientering. Da MT fra

årsskiftet 2012/13 har opsagt samarbejdet

med Goldberg & Mor ApS om distribution af

Jødisk Orientering, kan denne service desværre

ikke opretholdes. Decemberudgaven

vil være den sidste, som medlemmerne

uden yderligere betaling får i postkassen.

GOLDBERG er det eneste kulturmagasin

i Danmark, der indgående behandler

jødiske emner både lokalt og internationalt

– artikler, som fremragende skribenter

forsyner GOLDBERG med. Fremover må

Aktivitetskalender

medlemmerne af Troessamfundet – ligesom

alle andre abonnenter – altså betale

for at få GOLDBERG tilsendt, men prisen er

meget rimelig.

GOLDBERG tilbyder alle medlemmer af MT

et 2013-abonnement på fire numre med

udvidet sideantal til samme pris som i dag,

nemlig 248,00 kr. inkl. ekspedition og porto.

Tegn et abonnement ved at kontakte

GOLDBERG på mailadressen goldberg@

goldberg.nu.

MT’s repræsentantskab

Læs mere på www.mosaiske.dk/kultur

hvornår hvad Arrangør

Mandag d. 3. dec. kl. 17.00 Hebraisk-undervisning MT

Mandag d. 3. dec. kl. 18.00 MT-kulturaften – Foredrag, Film & Whisky CC og JCC

Onsdag d. 5. dec. kl. 19.00 Talmud Bent Melchior

Søndag d. 9. dec. kl. 17.00 Chanukah-fest i Det Jødiske Hus MT

Søndag d. 9. dec. kl. 14.00 Chanukah-fest i Bording MT

Søndag d. 9. dec. kl. 17.00 Chanukah i Café Blå Time New Outlook

Mandag d. 10. dec. kl. 17.00 Hebraisk-undervisning MT

Mandag d. 10. dec. kl. 17.30 Chanukah i byen Chabad

Tirsdag d. 11. dec. kl. 18.00 Sammenkomst Danmark Loge

Onsdag d. 12. dec. kl. 19.00 Talmud Bent Melchior

Lørdag d. 15. dec. kl. 18.00 Nationallogens Chanukah-fest Nationallogen

Søndag d. 16. dec. kl. 15.00 Musik, dans, socialt samvær Dansanten

Mandag d. 17. dec. kl. 17.00 Hebraisk-undervisning MT

Tirsdag d. 18. dec. kl. 18.00 Repræsentantskabsmøde MT

Onsdag d. 19. dec. kl. 19.00 Foredrag ”De Gemte Børn” Selskabet for D. J. H.

Torsdag d. 27. dec. - 1. jan. SJUF-konference MT

Mandag d. 7. jan. kl. 17.00 Hebraisk MT

Tirsdag d. 08. jan. kl. 18.00 Repræsentantskabsmøde MT

Tirsdag d. 08. jan. kl. 18.00 Møde Danmark Loge

Torsdag d. 10 jan. kl. 19.00 MT kulturaften - Film & Whisky JCC

Mandag d. 14. jan. kl. 17.00 Hebraisk MT

Onsdag d. 16. jan. kl. 19.00 Talmud MT

Torsdag d. 17. jan. kl. 13.00 Frokost Theresienstadtforeningen

Søndag d. 20. jan. kl. 11.00 Nytårsfest Jødisk Folkeforening

Mandag d. 21. jan. kl. 17.00 Hebraisk MT

Tirsdag d. 22. jan. kl. 19.00 MT Kulturaften - Foredrag DIS

Onsdag d. 23. jan. kl. 19.00 Talmud MT

Søndag d. 27. jan. Auschwitz Dag MT og Københavns Kommune

Mandag d. 28. jan. kl. 17.00 Hebraisk MT

Tirsdag d. 29. jan. kl. 18.00 Møde Danmark Loge

Onsdag d. 30. jan. kl. 19.00 Talmud MT

WiZO’s BridgetUrnering

finder i år sted den 27. januar kl. 12.30

hos:

Tofa og Ivan Nadelmann

Gamlehave Allé 22

2920 Charlottenlund

Prisen på 400 kr. pr. person inkluderer

lækker frokostbuffet, drikkevarer ad

libitum, kaffe m.m. Overskuddet går til

WIzO’s formål.

Man kan tilmelde sig (senest den 21.

januar) og får yderligere information

ved henvendelse til WIzO-kontoret

enten pr. mail, wizo.dk@post.tele.dk,

eller i kontorets åbningstid, mandagtorsdag

kl. 10.00-14.00 på tlf. 33 93

19 65.

Legat til

rekreationsophold

Et antal portioner af Valdemar Frænkel

og moder Emmy Polack f. Berendt’s

Mindelegat uddeles. Legatet anvendes

til betaling af rekreationsophold på

et ud af tre givne rekreationshjem i

7-11 dage for personer, der på grund

af psykiske, sociale, økonomiske eller

andre personlige forhold har behov

for rekreation. De tre rekreationshjem

fremgår af ansøgningsskemaet.

Ansøgerne må være selvhjulpne og må

selv betale transporten til/fra rekreationshjemmet.

Legatet kan ikke søges af

personer, som inden for de sidste to år

har modtaget det.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved

fremsendelse af frankeret svarkuvert

til Valdemar Frænkel og moder Emmy

Polack, f. Berendt’s Mindelegat, c/o

Advokatfirma Christian Harlang, Nytorv

5, 1450 København K – eller downloades

på www.harlanglaw.dk.

Udfyldt ansøgningsskema skal være

advokatfirmaet i hænde senest den 24.

januar 2013. Ansøgningsskemaer, der

modtages efter denne dato, kommer ikke

i betragtning.


VOres

schlichimpar

karina

Og

didi

Det er med stor beklagelse, at vores schlichim på

grund af de meget stramme danske udlændingeregler

har været nødt til at tage tilbage til Israel.

Vi prøver ved en ny ansøgning til udlændingemyndighederne

at få forlænget/fornyet deres opholds- og

arbejdstilladelse i Danmark indtil det planlagte ophør

1. august 2013.

Det er meget trist, at de mange initiativer, som er sat

i søen, enten må ophøre eller midlertidigt løftes af

andre, og vi beklager de gener, dette måtte medføre.

I vil blive informeret, når der er nyt om vores schlichim,

forhåbentlig inden for den nærmeste fremtid, hvor vi

håber på et positivt svar fra de danske myndigheder.

Med venlig hilsen

Finn Schwarz, Formand

MEddElElsER | 17

Brev til foreninger om aflevering

af materiale til JO 2013

Kære forening

København, d. 25.10.2012

Som kommunikeret i oktobernummeret af Jødisk Orientering vil produktionen

af JO gennemgå en større forandring begyndende fra næste

kalenderår.

Repræsentantskabet har besluttet at bibeholde muligheden for, at foreninger,

der er repræsenteret på MT’s hjemmeside, fortsat kan få indrykket

meddelelser under Foreningsnyt i Jødisk Orientering uden beregning.

Imidlertid er MT – Det Jødiske Samfund i Danmark tvunget til at gennemføre

markante besparelser på vores produktion af kommunikation. Men

vores intention er at gøre det på en måde, der samtidig giver lige så mange

nye fordele.

Udviklingen går i retning væk fra den trykte og husstandsomdelte kommunikation

i form af et blad og i retning af mere og mere elektronisk

kommunikation. MT-DJSD har simpelthen ikke økonomi til at blive ved med

at producere et blad, hvor hvert enkelt nummer koster lige så meget som

et helt nyt website. Bladet har endvidere en lang produktionstid, hvorimod

den elektroniske kommunikation har en meget kort. Samtidig har vores

website i dag over 10.000 besøgende hver måned, og vi opfordrer alle

foreninger til at informere MT’s administration om jeres arrangementer, så

de kan komme i webkalenderen, og de mange besøgende kan læse om

jeres mange gode aktiviteter.

JO udkommer fra 2013 8 gange om året med 20 sider pr. gang.

Hvad vil ændre sig for foreninger med indhold til JO’s Foreningsnyt?

Fremover skal alle foreninger, der ønsker indhold i Jødisk Orientering under

Foreningsnyt uden beregning, aflevere indholdet elektronisk i en skabelon

som er udsendt til foreningerne. Dette vil give jer én spalte på siderne med

Nyt fra Foreninger. Da vores personaleressourcer er kraftigt beskåret,

har vi ikke mulighed for at modtage materiale på anden måde. Fremover

gælder derfor følgende:

- Alt materiale afleveres elektronisk i skabelon, mailet til foreningsnyt@

mosaiske.dk.

- Materiale mailet til anden adresse betragtes ikke som afleveret.

- Indhold ud over kontaktoplysninger må maks. være på 1.600 anslag.

- Materiale, der er længere end 1.600 anslag, bliver automatisk kortet ned.

- Foreningen har selv ansvaret for indholdet.

- Intet foreningsnyt bliver korrekturlæst eller redigeret.

- Materiale modtaget efter deadline bliver først bragt i næstkommende

nummer.

- Disse betingelser er ens for alle og gælder alle foreninger, der ønsker

indhold i bladet uden beregning.

Fra første nummer i 2013, dvs. det, der udkommer 1.2.2013, gælder kun

ovenstående.

Med venlig hilsen

MT – Det Jødiske Samfund i Danmark

Alan Melchior Susanne Schustin

Kontorchef Repræsentant


Gravsten og bygningsarbejde i granit, marmor, sandsten, kalksten og skifer

Rudi Larsens

STENHUGGERI

Vi hugger næsten alt

Eneste faguddannet stenhuggermester

nærmest Mosaisk vestre Begravelsesplads

Bavnehøj Allé 38

2450 København SV

Tlf. 3321 4781

Fax: 3321 2050

www.rudilarsen.dk

rudilarsen@mail.dk

STEM På åRETS

KOSHER-OST

Besøg: www.special-foods.dk

3 gevinster udloddes.

Stemmeseddel kan rekvireres.

Sms til 20 89 26 95

Deltag inden 31/12 2012.

Gevinster udtrækkes blandt

indkomne forslag inden for de

første 14 dage af januar 2013.

Med venlig hilsen

David M. Gerschwald

SPECIAL Foods


stefan isaak 75 År

Den 12. december bliver Stefan Isaak 75 år.

Typisk for Stefan har han ikke ønsket, at gratulationer

skal gå til ham selv, men har ønsket,

at eventuelle gaver skal gå til synagogens

indvendige istandsættelse.

Bidrag kan indbetales til kontonr. 3001

0010 789 583. Husk at mærke overførslen

”Synagoge-SI”.

Stef har gennem mange år stillet sig til rådighed

for menigheden. Han har været aktiv i

Jødisk Ungdomsforening, i Delegeretforsamlingen

og sidst, men ikke mindst i Repræsentantskabet,

hvor han blandt andet har været

menighedens formand i flere perioder. Hans

visioner og arbejdslyst har været en stærkt

medvirkende faktor til, at vi i dag har et velfungerende

og moderne menighedshus. I mange

år var han med i bestyrelsen for Dansk Jødisk

Museum, og uanset hvor han har været med,

har man altid kunnet regne med hans flid og

store interesse for det jødiske samfunds ve

og vel. Stef har altid fundet tid til at gøre en

indsats, samtidig med at han har passet sin

egen forretning. Hans varemærke har først og

fremmest været, at tingene skulle foregå i en

god atmosfære, og hans ungdommelige sind

har været til inspiration for alle dem, der har

haft glæde af samarbejdet med Stef. Hans

hustru, Siv, har været ham en stor støtte og

har fundet sig i hans mange gøremål. Der har

dog også været tid til familien, som i dag tæller

børn, børnebørn og oldebørn, såvel i Israel

som i Danmark.

Der er god grund til at kippe med flaget, og

man kunne ønske sig, at der var flere af hans

slags. Jeg er sikker på, at bortset fra at han

Vi vil gerne have kunst af en god kvalitet

og af en art, som kan glæde først og fremmest

vores ældre beboere. Man behøver

ikke at have udstillet før. Lige nu og året ud

udstiller den unge fritidsfotograf Anders

Hveenegaard.

Jeg har købt 6 skifterammer på 70 x 50

cm. De kan benyttes til skiftende udstillinger.

Der kan også udstilles samme antal

malerier, tekstil eller lignende i cirka samme

mål. Billederne kommer til at hænge i tre

grupper på samme side af en gang: 1-2-3

stk. Overfor er der et stort glasparti fra gulv

til loft ud til vores gårdhave, så der kommer

en del lys ind i dagtimerne. Væggen er hvid,

og gulvet er i lyst træ.

naturligvis vil være glad for de donationer, der

måtte komme ind i forbindelse med fødselsdagen,

vil han være glad for, om hans indsats

ville opmuntre andre til at melde sig under

fanerne og være med til at sikre en aktiv menighed

også i årene fremover.

Jeg ønsker for Siv og Stef, at der fortsat skal

være mange glæder i deres tilværelse, og at

vi i mange år fremover skal have glæde af det

personlige venskab, som Merete og jeg har

været så heldige at være en del af.

Mazal tov

Bent Lexner

gUldBrYllUp

Ruth og Natalio Belchuke guldbryllup fejrer,

men gør det ikke helt som man plejer.

Nej – nu skal det ikke mere forties.

Vi vil i synagogen atter vies.

Kl. 17.00 den 6. januar 2013

Ruth og Natalio Belchuke

esther maJeWs

100-Årsdag

Vores vidunderlige mor fejrede sin 100-års

fødselsdag den 28. oktober, og det blev en

herlig oplevelse for hende og for alle, som

holder af hende. Tusind tak til alle jer, der var

med til at fejre hende, og for blomster, kort,

Der er en del trafik på gangen ned til

synagogen (Meyers Minde-salen) og klinikken,

og der er flere beboere, som selv eller

sammen med pårørende går ture rundt i

stueetagen og kigger på det, der er at kigge

på, bl.a. billeder på vægge. Seniorklubben

afholder desuden arrangementer i Meyers

Minde-salen, hvor der også er netværksmøder

og undervisning for personale.

Jeg kan desværre ikke love noget salg, og

vi forpligter os ikke til at købe noget. Men

vi stiller en væg til rådighed i tre måneder,

og der kan ligge visitkort/brochurer og

prislister ved vores indgang. Derudover vil vi

skrive lidt om udstillingerne og kunstnerne i

vores månedsblad, Deborah Nyt, som læses

pERsonliGE | 19

gaver og bidrag til Cafe Lysglimt, som forsøder

tilværelsen for Deborah Centrets beboere

med musik og sang og hygge. En særlig tak

til Deborah Centrets dejlige personale, som

gjorde dagen så helt specielt festlig.

Den varmeste tak til jer alle fra Esthers fire

døtre.

Lizzie, Jytte, Hanne og Helen

tak

I anledning af René Dondes 70-års fødselsdag

er der indkommet 32 bidrag til Carolineskolens

Venner, efter fødselarens ønske. Det

har indbragt 15.150 kr. – et storslået beløb,

som vil gøre det muligt at opfylde ønsker, som

ligger uden for skolens stramme budget.

Carolineskolens Venner takker mange gange

for, at René Donde i forbindelse med sin

fødselsdag har opfordret venner og familie

til at sende foreningen et beløb i stedet for

personlige gaver.

frU BOnia dich søger

Kultiveret moden dame søges nogle gange

ugentligt til lettere madlavning og hjælp til

mindre gøremål hos ældre dame, som er

medlem af Troessamfundet.

Jeg bor på Tuborgvej 29 i Hellerup.

Venligst ring for nærmere oplysninger:

tlf. 39 29 40 49.

udstillere søges til deborah centret

Skiftende kunstudstillinger på gangen ned til Meyers Minde-salen.

af beboere, personale og en stor gruppe af

pårørende, samarbejdspartnere og venner

af huset.

Jeg håber, vi kan få startet en ny tradition,

hvor det vil være attraktivt for kunstnere at

udstille her på Deborah Centret på Østerbro.

Send gerne en mail vedhæftet fotos, eller

ring og få en snak med undertegnede, som

har stor erfaring i at arrangere udstillinger.

Venlig hilsen Lotte Nielsen

Aktivitetsmedarbejder på Deborah Centret.

Mail: ai3g@suf.kk.dk

Tlf. direkte: 82 32 51 35


20 | foREninGER

aktIonSgrUppen

For Jøderne I

Skt. peterSborg

Kontakt: Magda Goldschmidt

Platanvej 2., 4, 1810 Frederiksberg C

Tlf.: 33 79 25 38

Mail: magda.gitte@youmail.dk

Danske Bank: reg.nr.: 1551

Kontonr.: 4276779

Giro: +01 4276779

LYS OVER SKT. PETERSBORG

Hvor er vi i Danmark heldige at kunne

hjælpe, hvor hjælp behøves. I Skt. Petersborg

findes der mange ulykkeligt

stillede jødiske familier, som har meget

svært ved at se lyset i mørket pga. fattigdom

og sygdom.

Chanukah (lysets fest) står nu for døren,

og i Skt. Petersborg vil de tænde de otte

lys i håbet om at blive hjulpet fremover

til en mere menneskeværdig tilværelse

end den, de nu befinder sig i. Når vi i

Danmark tænder vores otte lys, er det

bl.a. i stor taknemmelighed for at bo i et

land, hvor de fleste mennesker har det

godt. I glæde over dette er det så dejligt,

at vi kan hjælpe mennesker i nød ved

et bidrag til Aktionsgruppen: kontonr.

ovenfor.

Hjælp os med at hjælpe. Bidrag bliver

ikke ædt op af administration, men bliver

100 % sendt videre til Skt. Petersborg.

På forhånd tak. Aktionsgruppen ønsker

alle en god Chanukah og et godt 2013.

Aktionsgruppen takker for bidrag

i perioden 9.10.-8.11.2012 fra:

Anat og Adam Goldschmidt, Leena

Anneli Kilpi, Ina Ankersen, Marion

Nathansen, Jola og Eli Direktor, Henny

og Benjamin Blüdnikow, B. Bune Smith,

Leena Anneli Kilpi, Julius Tschertok,

Josef Laiboschitz.

Gratulationer: Aktionsgruppen takker

for indsendte beløb:

Henny og Benjamin Blüdnikows gratuleres

til deres krondiamantbryllup af Lis og

Ib Gutkin. Mara Igelsky gratuleres med

de 100 år af Anni og Allan Hertz. Hanne

Meyer gratuleres på 85-årsdagen af

Gitte og Flemming Cohn.

Chabadanmark

Kontaktpersoner: Rabbiner Yitzi og

Rochel Loewenthal

Mail: info@chabad.dk

Ole Suhrsgade 10, 1354 København K

www.chabad.dk

10. dec.: Chanukah i byen 2012! 17.30:

Lystændning og fest på Rådhuspladsen

– gratis. 18.00: Indendørs fest i Rådhushallen!

Billetter købes online eller hos

Chabad.

13. dec. kl. 17: Teen scene Chanukah

bash! For teens, 14-18 år.

14.-15. dec.: Shabbat Chanukah. Oplev

glæden ved et shabbatmåltid med alle de

traditionelle retter, livlig sang, historier

og fejring. Alle er velkomne.

17. dec. kl. 19.45: En aften for kvinder.

”It’s about time – dealing with emotions”.

24.-30. dec.: Gan Israel-vinterkolonilejr

for børn på 7-14 år. Skitur, bowling, kunst,

sport, dans og meget, meget mere. Mere

info på www.chabadlejr.com.

25. jan.: Shabbat tu beshvat fejring og

fest.

13. jan. kl. 19.45: En aften for kvinder.

”It’s about time – the spirituality of diet

and fitness”.

24. feb.: Purim-fest! Hold øje med vores

hjemmeside.

CoordInatIon

CommIttee (CC)

Kontaktperson: Henia Vrazda

Mail: vrazdahenia@gmail.com

CC’s aktivitetsprogram

Den 3.11. havde vi spændende rundvisning

i Nordisk Film. Guiden var fantastisk

og fortalte os mange interessante ting

om gamle og nye tider.

Den 3.12., som en del af kulturaften i

MT, gæster vi teaterinstruktør Wladimir

Herman, som vil fortælle om Kabbala og

Kærlighed i ”DIBBUK”. Skuespillere fra

Teater Danske Skueplads – Karin Rørbech

og Christian Steffensen – vil læse

udvalgte tekster fra ”Dibbuk”.

Den 8.12.: Chanukah i Lund, Klostergatan

12 – sammen med CC Sverige.

Den 31.12.: Nytårsaften i Lyngby.

Vi er i gang med at planlæge nye spændende

arrangementer til år 2013. F. eks.

drager vi i januar – 19.1.13 – til Aarhus

for at se udstillingen ”Edvard Munch

– angst/anxiety” på ARoS, Aarhus

Kunstmuseum.

Med titlen ”Jødisk historie, kunst og kultur”

arrangerer Coordination Committee

den 7. juli – 20. juli 2013 højskoleophold

på Højskolen Østersøen smukt beliggende

ved strand, fjord og skov og tæt

på Aabenraa centrum.

Pris: 5.195 kr. pr. person (for dobbeltværelse)

+ 250 kr. i administrationsgebyr

for deltagere over 16 år.

Administrationsgebyret indbetales til

Jyske Bank senest den 3.3.2013 på

følgende konto:

Reg.nr. 5010, kontonr. 1382401.

Ved tilmelding og indbetaling af administrationsgebyr

oplys venligst deltagers

fornavn, efternavn, CPR-nr. samt

mailadresse.

Læs mere om opholdet på Coordination

Commitees foreningsside på MT’s hjemmeside:

www.mosaiske.dk.

danSk ZIonIStForbUnd

Kontaktperson: Max Meyer

Mail: office@zionist.dk

Adresse:

Krystalgade 12, 1172 København K

Hjemmeside:

www.danskzionistforbund.dk

GIRO: +73 +87969606

Bankkonto-nr.: 53280244010

Medierne blev opmærksomme på, at

Dansk zionistforbund af Københavns

Kommune under planlægningen af vores

deltagelse i en mangfoldighedsfest på

Nørrebro blev frarådet at deltage og blev

bedt om at lade være med at bruge det

israelske flag synligt.

Vores deltagelse i ”mangfoldighedsfesten”

var et kulturfremstød for Israel som

turistland og var ret upolitisk, med uddeling

af dadler, vin, oliven samt brochurer

fra forskellige rejsebureauer.

Derfor var det også til vores store forbavselse,

at vi ikke skulle kunne vise det

israelske flag frem denne dag, ligesom

f.eks. de palæstinensiske foreninger

gjorde.

Israel og dets flag er ikke kriminelt, Israel

og dets flag står ikke for noget forbryderisk,

og Israel og dets flag står ikke for

racisme eller apartheid.

Er der et sikkerhedsproblem ved at flage

med det israelske på Nørrebro, er det

det, København må forholde sig til.

Vi flagede på dagen og vil også stå med

israelske flag og musik næste år.

Jeg vil også godt benytte lejligheden

til at gøre opmærksom på, at vi MEGET

gerne skulle havde mange flere medlemmer

i Dansk zionistforbund.

Dansk zionistforbund har brug for aktive

medlemmer, der støtter op om Israel.

• Støtter du, at staten Israels har ret til at

eksistere?


• Støtter du, at vi, der holder af Israel,

ikke behøver at skamme os?

• Støtter du, at man på en mangfoldighedsfest

også må flage med det

israelske flag?

Så meld dig ind i Dansk zionistforbund

i dag.

Send en mail til: office@zionist.dk

Årligt kontingent:

Enkeltperson: 275 kr.

Par: 350 kr.

den danSke

ISraeLIndSamLIng

Kontaktpersoner: Jeffrey Cohen, formand,

Camilla Schlüter, sekretariat

Mail: info@ddi-indsamling.dk

Krystalgade 12, 1172 København K

Giro: +01 500-1595

Bank: reg.nr. 4180, kontonr.

4440071139

Telefontid: mandag, tirsdag og torsdag

kl. 10-14.

Tlf.: 33 93 24 66

www.ddi-indsamling.dk

ddi vil gerne ønske følgende medlemmer

tillykke med deres mærkedag

i december 2012:

Henny Ritz, Hanne Meyer, Sigge Enk,

Eda z. zelkowic, Monick H. Schwarz,

Stefan Issak, Tonni Aizen og Herman

Ginsborg.

dEn dAnsKE isRAElindsAMlinG

hAR bRuG foR din sTØTTE

– oGså i 2012

Fødselsdage, bryllupsdage og andre

særlige mærkedage kan markeres

med en indsamling til fordel for DDI’s

velgørenhedsarbejde. Kontakt vores

kontor, og hør nærmere om, hvorledes en

indsamling kan iværksættes.

hJEMMEsidE:

WWW.ddi-indsAMlinG.dK

Læs mere om DDI’s omfattende velgørenhedsarbejde

i Magbit Bladet eller på

vores hjemmeside, www.ddi-indsamling.

dk.

MAGBIT NYT kan bestilles på DDI’s

kontor, tlf. 33 93 24 66 eller pr. mail. Vi

sender gerne en eller flere kopier uden

vederlag.

AndET

DDI vil gerne takke alle de besøgende,

som lagde vejen forbi vores bod på

WIzO-basaren.

DDI vil gerne spare på papiret. Hvis I har

mulighed for at modtage Magbit Bladet

digitalt, må I meget gerne kontakte os på

info@ddi-indsamling.dk. Skiv blot jeres

navn og mailadresse.

ForbUndet aF poLSke

Jøder I danmark

Kontaktperson: Marek Chrapot

Mail: chrapot@brnet.dk

Tlf.: 43 54 54 83

Mobil: 29 26 83 48

Kære venner!

Vores forening eksisterer i bedste velgående.

Godt nok mødes vi kun en gang

ugentligt, men der er altid noget spændende

på programmet. Vi har afholdt

Rosh Hashanah-middag, været i MT’s

Kulturhus for at se kabaret fra Sverige

og haft en pragtfuld eftermiddag med

Wladimir Herman, der besøgte os med

Julian Tuwim. Inden det nye nummer af

JO udkommer i december, kommer Alex

Gorski og beriger os med sin viden om

”russisk” tango.

Den 9/12 afholder vi også Chanukah

med alt, der hører til, dvs. latkies og ponczkies.

Og hvem ved, hvis medlemmerne

bestemmer sig til det, så holder vi også

nytårsfest. Som altid midt på dagen, men

alligevel. Til dem, der vil være med: Alle

arrangementer begynder kl. 13.00.

Jeg vil tilføje, at hvis vores spalte ikke er

med i alle numre af JO, så det nemmeste

at kontakte et af medlemmerne eller

ovennævnte og spørge til begivenheder i

vores forening.

Jeg behøver vist ikke at sige, at: Alle er

velkomne til vores arrangementer!!!!!!

På vegne af forbundet

Hag Chanukah Sameah

JIF hakoah

Kontaktperson: Martin Norden

Mail: jifhakoah@tiscali.dk

svEnsKEn KoMMER – pGT in

ThE MAKinG

Efter 6 års pause vender PGT tilbage til

København den 9.-12. maj på Gladsaxe

Stadion.

Vi regner med at skulle spille i

rekordmange rækker:

• Piger 97/98

• Drenge 97/98

• Piger 99/00

• Drenge 99/00

• Piger 01/02

• Drenge 01/02

• Piger 03/04

• Drenge 03/04

• Blandet 05/06

foREninGER | 21

Hakoah håber at kunne stille op i alle

rækkerne, men får nok noget svært ved

at stille hold i Piger 97/98. Her vil vi nok

prøve at slå os sammen med en af de

andre byer for evt. at stille hold.

Makkabi Stockholm har allerede forhåndstilmeldt

hold i alle rækker, bortset

fra Piger 99/00, hvor de vil søge at gå

sammen med andre byer – et koncept, vi

satser stærkt på i år, så flest muligt kan

være med til den fantastiske turnering.

Stockholm har alene tilmeldt 75 spillere,

hvoraf små 40 skal indkvarteres privat.

Vi glæder os til at høre fra Oslo, Gøteborg,

Helsinki og Malmø og regner med,

at vi i alt skal finde mindst 120 indkvarteringspladser

i de danske familier.

Hvis du kender til spillere, der gerne vil

deltage i PGT, eller til familier, der gerne

vil være med til at gøre PGT muligt, så

sæt dem endelig i kontakt med os på

jifhakoah@tiscali.dk.

Vi får brug for EN HEL MENIGHED til

at engagere sig i dette – Skandinaviens

største ungdomsarrangement – først og

fremmest som værtsfamilier til de mange

gæster, der helst skal indkvarteres tre

og tre.

Da dette virkelig er alfa og omega for

arrangementets gennemførelse, håber

vi, at alle familier – med fodboldspillende

børn eller ej – vil være med til at sørge

for endnu et PGT i København og endnu

en kæmpe oplevelse for de danske og

de tilrejsende børn.

JødISk FoLkeForenIng

Kontaktperson: Lisa Wiese Benjovitz

Tlf.: 48 41 52 74

Mobil-tlf.: 25 78 87 13

Mail: benjo@webspeed.dk

Formand: Bent Bograd

Tlf.: 33 32 88 47

Mobil-tlf.: 21 43 07 94

Mail: b21212137@gmail.com


22 | foREninGER

Kasserer: Rita Knoll

Tlf.: 36 30 08 76

Mobil-tlf.: 23 80 93 64

Mail: ritaknoll@kabelmail.dk

Gironummer: Danske Bank, afd. 3307,

konto 812 0110

Jødisk Folkeforening er en selskabelig

forening, hvor vi spiser dejlig mad, hører

god musik og har diverse underholdning

samt slutter af med en lille dans.

JødISk

hÅndVÆrkerForenIng

Kasserer: Henry Nachmann

Tlf.: 38 34 17 90

Mail: lohenac@youmail.dk

Formand: Salle Fischermann

Tlf.: 39 65 89 90

Mail: sallefischermann@yahoo.dk

Krystalgade 12, 1172 København K

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 306-6541

foreningens formål

Med upolitisk baggrund at formidle

jødisk kultur og afholde selskabelige

sammenkomster.

Udføre opsøgende socialt arbejde.

Bestyre de til foreningen betroede

fonds- og legatmidler, der efter ansøgning

kan tildeles værdigt trængende og

unge under uddannelse, der har tilknytning

til foreningen.

neW oUtLook

Kontaktperson: Mette Geldmann

Tlf.: 24 81 81 37

www.newoutlook.dk

Mail: m.geldmann@gmail.com

Medlemskab tegnes gennem Anatolio

Kronik: kronik@post4.tele.dk

Årskontingent: 300 kr. Bladet Udsyn

alene koster 150 kr.

Unge og studerende u. 25 år: halv pris.

Fredag den 9. november afholdt vi vores

årlige Krystalnat-arrangement på Nytorv.

Temaet i år var: Nej til hate speech, og

3-400 mennesker hørte taler, musik og

sang i faklernes skær. Se evt. mere om

arrangementet på www.krystalnatten.dk.

Søndag den 9. december kl. 17: Ligesom

sidste år fejrer vi Chanukah – i Café

Blå Time, St. Kongensgade 36 – med

tændte lys og til musik af Buzor Nenic.

Onsdag den 20. februar kl. 19.30:

Anders Jerichow: efter valget i Israel

(22/1).

Søndag den 17. marts: generalforsamling

med Danny Raymond som gæst.

Tirsdag den 2. april: vores årlige alternative

Pesach.

Søndag den 26. maj: sommerfrokost i

kolonihaven.

Vi håber at se rigtig mange af det jødiske

samfunds venner og venners venner

til vores arrangementer – også ikkemedlemmer

af New Outlook er meget

velkomne!

Yderligere oplysninger om bevægelsen

New Outlook kan løbende ses på vores

hjemmeside, www.newoutlook.dk, og på

MT’s hjemmeside, www.mosaiske.dk.

pereS’ FredSCenter

Kontaktperson: Bent Korzen

Mail: bentk@os.dk

Tlf. 55 99 93 33

Peres’ Fredscenters ledelse har udtrykt

stor glæde over besøget i København i

september måned og er meget tilfreds

med den måde, vi har arrangeret møderne

på, både offentlige såvel som faglige

i f.eks. Udenrigsministeriet. Det, som har

manglet, har været mediernes positive

medvirken på trods af mange henvendelser,

pressemeddelelser mv. Det er, som

om fredsarbejde hverken er spændende

eller betragtes som nyhedsstof i de store

medier. Særligt bloddryppende er det

da heller ikke, men vi betragter netop

det, at arabere, palæstinensere, jøder og

israelere forsones og samarbejder, som

noget ganske andet end det, medierne

normalt bringer om Mellemøsten. Det

burde vel derfor være mere sensationelt

end krig og vold. Heldigvis er der stadig

tusinder i Israel, der dagligt arbejder for

fred. Vi hører bare for lidt om det.

≤≤

Det håber vi at kunne være med til at

lave om på, når vi nu kan starte salget af

Pia Schutzmanns søde maleri, ”Fuglene”.

Trykkene er i ca. 30 x 30 cm, og foto kan

fremsendes ved henvendelse til Bent

Korzen, bentk@os.dk.

Pris inkl. forsendelse bliver 185 kr., og

overskuddet går ubeskåret til Peres’

Fredscenter. Se gerne annoncen andetsteds

i JO.

thereSIenStadt

ForenIngen

Kontaktperson: Birgit Krasnik

Fischermann

Tlf. 39 62 83 55

Kontakt til JO og MT: Alice Fingeret

Mail: fingeret@tdcadsl.dk

Torsdag den 17. januar 2013 afholder vi

frokost i Centret med dejlig mad. Cand.

mag. ph.d. Tine Bach kommer og fortæller

om sin nye bog, ”Nu bor vi her – jødiske

livshistorier fortalt af tolv kvinder”.

Onsdag den 20. marts 2013 afholdes

den årlige generalforsamling med efterfølgende

servering.

Tirsdag den 25. juni 2013 afholder vi

vores årlige sommerudflugt.

Særskilt invitation for de enkelte arrangementer

udsendes senere.

Alle er velkomne.

HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN.

CaroLIneSkoLenS Venner

Kontakt: Merete Lexner

Mail: merete@lexner.dk

Bank: reg.nr. 4190, kontonr.

0000154792

Giro: (+1) 015 4792

www.carolineskolen.dk

Carolineskolens Venner har støttet skolen

gennem flere årtier og ydet mere end

1 million kr. til børnenes trivsel.

Støt Carolineskolen! Bliv ven af skolen

for 200 kr. pr. år! Køb glade gavekort

(henv. til skolens kontor, tlf. 39 29 95

00).


I anledning af René Dondes 70-års

fødselsdag er der indkommet 32 bidrag

til Carolineskolens Venner, efter fødselarens

ønske. Det har indbragt 15.150 kr.,

et storslået beløb, som vil gøre det muligt

at opfylde ønsker, som ligger uden for

skolens stramme budget.

Carolineskolens Venner takker mange

gange for, at René Donde i forbindelse

med sin fødselsdag har opfordret venner

og familie til at sende foreningen et

beløb i stedet for personlige gaver.

Venner aF

bLIndeInStItUttet

I ISraeL

Kontaktperson: Milton Rothschild

Slotsherrensvej 132 C, 2720 Vanløse

Tlf.: 38 79 02 04

Mail: dami@paradis.dk

www.jewishblind.org

Danske Bank:

Reg.nr. 9570, kontonr. 6293956

Giro: +01 629-3956

I år har vi fået forfatteren og journalisten

Richard Oestermann, Jerusalem, til at

skrive vores Chanukah-brev 2012/5773,

vedlagt dette nummer af JO. Oestermann

kom til Israel i 1961 for at dække

processen mod krigsforbryderen Adolf

Eichmann og har siden været mellemøstkorrespondent

for skandinaviske blade.

Vi håber, at mange vil reagere positivt på

hans brev og følge hans opfordring til at

sende Blindeinstituttet et bidrag.

Vi takker for bidrag indkommet i perioden

5.10.-6.11.2012 fra:

Bente og Leo Bergmann 150, Jolanta

og Eli Direktor 300, Leif Eichel 500,

Hanka Friediger 100, Marianne Frank

Glück 100, Birte Guttermann 100, Josef

Lajboschitz 200, Neli London 50, M.

Nathansen 200, NN 50 og NN 180.

fødselsdagshilsner:

Bent Altschul 100, Simon Bergmann

36, Poul Brandt 150, Dan Edelsten 500,

Salle Fischermann 200, Sally Joffe 100,

Benny Levy 100, Charlie Saul 400, Bent

Silber 100 og Gert Unterschlag 100.

Øvrige hilsner:

Liv og Matts, Dinah og Peter ønsker

Henny og Benjamin Blüdnikow hjertelig

tillykke med krondiamantbrylluppet 700.

Vi ønsker alle medlemmer en rigtig god

Chanukah.

WIZo I danmark

Kontaktperson: Formand Dorrit Raiter

Sekretær: Rebecca Kormind

Mail: wizo.dk@post.tele.dk

Tlf.: 33 93 19 65, man.-tors. kl. 10-14

Reg.nr. 4180, kontonr. 902 7386

beskyttelsesindsamling

september/oktober:

WIzO siger mange tak til følgende bidragydere:

Linda Herzberg, Philip André

og Milton Rothschild, Harriet Guttermann,

Lone Falkenberg, Bent Blüdnikow

og Ira Hartogsohn, Lone Falkenberg,

Albert Meyer, Dina Berkowitz, Henning

Dalby Sørensen. Indsamlingen har

været en stor succes. Mange af Jødisk

Orienterings læsere har valgt at bakke

økonomisk op for at afhjælpe behovet for

beskyttelsesrum i tre af WIzO’s institutioner

i Sydisrael, og mange tak for det.

Vi har nu lukket indsamlingen og kan

foREninGER | 23

sende et beløb på hele 52.110 kr. afsted

til Israel.

fødselsdagshilsner i september/

oktober:

Ruth Szakolnik 300, Eva Schwarz 200,

Tove Gudmander 1000, Siv Isaak 200,

Mie Koppel Levy 150, Birgit Fischermann

100, Edel Fromberg 100, Laila

Falk 500, Susanna H. Fischermann 200,

Dorrit Heckscher 100, Rita Berkowitz

250, Mona Berkowitz 300, Erna Schlesinger

100, Hanna Abrahamsen 100,

Jeanette Woolff Reilund 100, Annie

Hertz 100, Debby Møller 200, Fanny

Fischermann Poulsen, Regina Wardi 80,

Catherine Fogel 100, Genia Heckscher

64.

Gavelisten september/oktober:

Jødisk Kunstkreds 500, Gentoftegruppen

500 kr., WIzO-bridge 800, Jødisk

Kunstkreds 600, Birthe Cohn 100,

Lynda Gillinson 300, Yvonne og Robert

Karlin (til minde om Yvonnes mor) 1000.


SÆRTILBUD

Israels Selvstændighedskrig - og de danske frivillige

kr. 190,- (inkl. moms og forsendelse)

Frem til 1949 deltog ca. 3.500 mænd og kvinder fra

43 lande som frivillige på den jødiske side i Israels

Selvstændighedskrig. Først som indrullerede i undergrundshæren

Haganah; senere som soldater i Staten

Israels officielle hær Zahal.

46 af de frivillige var danske. Nogle blev for at være

med i opbygningen af den jødiske stat. Men de fleste

rejste efterfølgende hjem til Danmark.

Bogen er udstyret med et enestående kilde- og billedmateriale,

indhentet fra israelske arkiver, samt fra

familie og efterladte. Søren Espersen har i Danmark

og Israel interviewet machal-soldater og pårørende,

og gennemgået optegnelser, breve og dokumenter i

arkiverne i Tel-Aviv.

Søren Espersens bog - 255 sider - er nu udsolgt

fra forlaget, men et mindre restoplag udbydes nu i

særtilbud kr. 190,- (inkl. moms og forsendelse).

Send bestilling på e-mail med navn

og adresse til adm@applefarm.dk,

send et brev til Apple Farm Grafik

& Reklame, Køng Mark 30,

4750 Lundby – eller ring: 26283804

More magazines by this user
Similar magazines