78. Orientering omkring mødet med lokalarkiverne i Mariagerfjord ...

netavisen.nu

78. Orientering omkring mødet med lokalarkiverne i Mariagerfjord ...

Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 28. juni 2011 kl. 15:00 i Kunstetagernes Arkiv,

Adelgade 26, Hobro

Mødet sluttede kl. 18.00

.

Pkt. Tekst

Åbne dagsordenpunkter

78 Orientering omkring mødet med lokalarkiverne i Mariagerfjord Kommune

79 Sportsdykkerklubben Cimbrerne - Ansøgning om tilskud til udvidelse af garage

80 Teaterkredsen Mariagerfjord - Ansøgning om driftstilskud 2012

81 Foreningen Norden - Ansøgning om tilskud til ungdomsudveksling 2011

82 Årsrapport 2010 - Mariagerfjord Turistråd

83 Turistrådet - Omorganisering til foreningsdrevet organisation

84 Kl 16.00: Dialogmøde med Landdistriktsrådet

85 Kl. 16.30 - Foreløbig evaluering af DGI Festival 2011

86 Månedlig økonomirapport pr. 31. maj 2011

87 KulturCaféen i Hadsund KulturCenter - Forpagtningsaftale og særaftaler med de 4

faste brugere

88 Orienteringssager

89 Eventuelt

Lukkede dagsordenpunkter

Åbne dagsordenpunkter

19.02.00-Ø40-1-11

78. Orientering omkring mødet med lokalarkiverne i

Mariagerfjord Kommune

Sagsfremstilling

Fagenheden orienterer omkring mødet med lokalarkiverne i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller sagen til orientering.


Beslutning

Fagenheden havde inviteret alle lokalarkiverne og alle arkiverne var repræsenteret. Formand og

næstformand deltog i mødet.

Udfordringer er pladsmangel og adgangsforhold. Mange lokalarkiver er steder, hvor der ikke er

de optimale vilkår.

Der var overvejelser om, hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt, at der blev lavet et fælles

opmaganisering. Meget bliver allerede nu opbevaret elektronisk.

Der er problemer i forbindelse med skolelukningerne. Handest og Øster Hurup områderne har

udfodringer, men det er ikke pt. afklaret. Fagenheden har viderebragt den information til

Skolefagenheden.

Der var afvisning overfor tanken om at fusionere mellem de forskellige lokalarkiver. Der er en

stor lokal forankring.

Hadsund og Hobro: Her er lokalarkiverne forankret på museerne. Nogle har også udfordringer

omkring internetforbindelser. Emnet – fjernarkiv - blev drøftet.

Jørgen Andersen leverede et særdeles godt materiale omkring lokalarkiverne i kommunen, der

gav et godt billede.

Det var et særdeles godt og konstruktivt møde.

18.14.05-Ø40-4-11

79. Sportsdykkerklubben Cimbrerne - Ansøgning om

tilskud til udvidelse af garage

Sagsfremstilling

Sportsdykkerklubben Cimbrerne har eksisteret siden 1974. Klubben har 108 medlemmer fra 14

år og opefter, der kommer fra hele Mariagerfjord Kommune.

Medlemstallet er stødt stigende, hvilket har bevirket, at pladsen i klubbens garage er blevet for

trang og ønskes udvidet med ca. 80 m2. Den trange plads i garagen bevirker, at der er risiko for

beskadigelse af båd- og dykkermateriel under håndtering.


Kalkulation for udgifter til ny garage, hvor Sportsdykkerklubben søger om et totalbeløb på kr.

264.521,00.

Beløbet dækker over følgende udgifter

Arbejde Tilbud/Overslag

Sokkel, gulv og afløb 139.898 kr.

Materialer til

25.248 kr.

vægkonstruktioner

Materialer til tagkonstruktion 35.000 kr.

3 stk. Alu ledhejseporte 46.875 kr.

Indretning, lys, maling af gulv 10.000 kr.

Reetablering af udenoms

arealer

7.500 kr.

Fagenheden oplyser, at tilskud fra vedligeholdelses- og energipulje til Idrætshaller/Idrætsanlæg

samt tilskud fra vedligeholdelsestilskud til kulturinstitutioner gives med 50%.

Fagenheden oplyser endvidere, at der i 2011 ikke er afsat en anlægs-vedligeholdelsespulje til

haller og idrætsfaciliteter.

Fagenheden har anmodet om regnskab 2010 incl. status, stillingtagen til egenfinansiering af

50% af anlægssummen samt mulighed for, at anlægsprojektet skubbes til 2012.

Klubben har efterfølgende tilkendegivet, at de kan finansiere 50% af anlægsudgifterne samt, at

byggeriet kan udskydes til 2012, såfremt de kan påbegynde byggeriet i marts 2012. Regnskabet

fremsendes til Fagenheden inden mødet.

Overførte restmidler fra vedligeholdelsespuljen til Idrætshaller/Idrætsanlæg fra 2010 udgør ca.

kr. 130.000, der vil kunne anvises til finansiering.

Bilag

• Sportsdykkerklubben Cimbrerne - Ansøgning om tilskud til ny garage

• Sportsdykkerklubben Cimbrerne - Projekttegning og byggeansøgning ny garage

• Sportsdykkerklubben Cimbrerne - Budget ny garage

Indstilling

Direktøren indstiller til drøftelse og beslutning.

Beslutning


Udvalget bevilger restpuljen fra 2010 på kr. 130.000 til dækning af ca. 50% af udgiften til

udvidelse.

Klubben har medlemmer fra hele Mariagerfjord Kommune.

20.01.00-S49-1-11

80. Teaterkredsen Mariagerfjord - Ansøgning om

driftstilskud 2012

Sagsfremstilling

Fagenheden har modtaget ansøgning fra Teaterkredsen Mariagerfjord om forhøjelse af tilskud i

2012.

Teaterkredsen har afsluttet sæsonen 2010/2011 og det er lykkedes Teaterkredsen at

gennemføre et stort antal forestillinger mange forskellige steder i kommunen og med generelt

stor belægningsprocent. Samarbejdet med det lokale erhvervsliv og andre kulturinstitutioner,

herunder forsamlingshuse har været spændende og udfordrende.

Planlægningen af sæsonen 2011/2012 er på plads, og programmet er sendt ud med endnu flere

forestillinger flere steder i kommunen.

Teaterkredsen ansøger Udvalget for Kultur og Fritid om et tilskud til driften på mindst kr.

75.000 i budget 2012. Teaterkredsen gør opmærksom på, at beløbsstørrelsen er nødvendig for

at kunne fastholde og udvikle Teaterkredsens arbejde, herunder at gøre det muligt også at satse

på dyrere forestillinger.

Fagenheden gør opmærksom på, at i forbindelse med udarbejdelse af budget 2011 besluttede

Udvalget for Kultur og Fritid at afsætte kr. 40.000 i indeværende år. Det afsatte budget har

gennemslag i overslagsårene.

Teaterkredsens regnskab for 1. juli 2009 - 30. juni 2010 viser et overskud på kr. 845,07.

Tilskuddet fra Mariagerfjord Kommune udgjorde i 2010 kr. 40.000, og i forbindelse med

budget 2011 bevilgede Udvalget for Kultur og Fritid et driftstilskud på kr. 40.000 for år 2011 og

overslagsårene.

Bilag

• Ansøging fra Teaterkredsen Mariagerfjord


Indstilling

Direktøren indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning

Det er et fantastisk godt program Teaterkredsen har. Udvalget ønsker fortsat at støtte og

fastholde Teaterkredsens tilskud med kr. 40.000 for perioden 2012 og overslagsårene.

18.14.05-Ø40-5-11

81. Foreningen Norden - Ansøgning om tilskud til

ungdomsudveksling 2011

Sagsfremstilling

I dagene 28. juli til 3. august 2011 får Mariagerfjord Kommune/Hobro besøg af 28 unge

mennesker og deres 6 ledere fra kommunens nordiske venskabsbyer, hhv. Lier, Kokemäki og

Falköping.

De unge indkvarteres privat, da dette netop er ideen i ungdomsudvekslingerne, som har

fungeret i snart 60 år uden afbrydelser.

Det er almindeligt, at de kommuner, der er værter for venskabsbykommunerne samtidig er

værter ved velkomst- og informationsaften. Ved ungdomstræffet i 2007 var Mariagerfjord

Kommune også vært denne aften med kommunal repræsentation, der kunne bidrage med lidt

information om kommunen og om egnens historie.

Et lignende "velkommen arrangement" ønsker Foreningen Norden at afholde torsdag, den 28.

juli 2011 efter kl. 18.00.

Alt arbejde omkring udvekslingen, tilrettelæggelse af aktiviteter og familieaften m.v. udføres af

Nordens Bestyrelse, som findet det vigtigt at bevare kontakten til venskabsbyerne. Den store

interesse afspejles i det store antal tilmeldte.

Foreningen Norden ansøger om tilskud, dels til støtte af velkomstarrangementet dels til støtte

af øvrige aktiviteter.

Indstilling

Direktøren indstiller sagen til beslutning.


Beslutning

Byrådssekretariatet afholder udgiften til velkomstarrangement efter nærmere aftale.

Udvalget bevilger kr. 5.000 af de frie kulturelle midler til øvrige aktiviteter.

Kirsten Jakobsen deltager som repræsentant for kommunen og aftaler nærmere med

Foreningen Norden.

24.05.00-S55-1-11

82. Årsrapport 2010 - Mariagerfjord Turistråd

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Turistråd har fremsendt ekstern årsrapport for 2010, der blev endelig godkendt

på Turistrådets møde den 17. maj 2011.

Regnskab 2010 viser et underskud på kr. 1.313.504 mod et underskud i 2009 på kr. 1.152.454.

Driftstilskud fra Mariagerfjord Kommune udgjorde i 2010 kr. 2.291.138.

Uddrag af den uafhængige revisors påtegning

"Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vor konklusion.

Forbehold

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som anført i ledelsens beretning er

egenkapitalen negativ, ligesom der er et stort likviditetsbehov i den fremtidige drift. Det er

væsentligt, at indtjeningen bliver positiv i den fremtidige drift, og at der er tilstrækkelig ro

omkring finansieringen af likviditetsbehovet. Skulle disse forudsætninger briste, vil det betyde,

at aktiverne vil skulle realiseres til en formodentlig noget mindre værdi end anført i regnskabet.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2010 - 31. december 2010 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven."


Ovenstående har bevirket, at der ultimo 2010 er sket en tilpasning af Turistrådets organisation,

herunder en reduktion af personalestaben.

Fagenheden gør opmærksom på, at der den 6. april 2011 blev afholdt dialogmøde mellem

Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid samt repræsentanter for Turistrådet.

Baggrunden for dialogmødet var et ønske om at drøfte en status på Turistrådets økonomi m.v.,

efter at der - i Turistrådet såvel som i Byrådet og i det politiske system - har været en del

usikkerhed omkring økonomi, kompetenceforhold, personaleforhold samt "Svanen"s

integration i Turistrådets økonomi.

mødet blev der rejst problemstillinger i forhold til tidligere udarbejdede vedtægter og der

blev på dialogmødet besluttet, at der skulle udarbejdes nye vedtægter m.v.

Arbejdet med udarbejdelse af nye vedtægter har ført til forslag om ny foreningsstruktur af den

samlede turistorganisering. Jf. anden sag omkring strukturforslag til Turistorganisation i

Mariagerfjord Kommune.

Fagenheden bemærker, at der i forhold til regnskabet henvises til ledelsesberetningen i

årsrapporten, godkendt af Bestyrelsen den 17. maj 2011.

Fagenheden bemærker endvidere, at Turistrådets regnskab giver anledning til tæt opfølgning og

bevågenhed i forhold til kommunens tilsyn med den kommunale bevilling i indeværende år,

ligesom evt. bevilling for 2012 bør gives under nærmere definerede forudsætninger, alt

afhængig af økonomivurderingen i Turistrådet pr. 1/9.

Bilag

• 2010_Ekstern Årsrapport 2010_Mariagerfjord Turistråd_underskrevet.pdf

• Årsrapport 2010 - DS Svanen ApS. maj 2011

Indstilling

Direktøren indstiller regnskabet til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Udvalget videresender regnskabet for 2010 til Byrådets godkendelse.

24.05.00-P21-1-11


83. Turistrådet - Omorganisering til foreningsdrevet

organisation

Sagsfremstilling

I forbindelse med tilretning af Turistrådets vedtægter besluttede Turistrådets Forretningsudvalg,

at der skal udarbejdes 2 eller flere forslag til modeller og, at de skal fagligt belyses. Der blev

samtidig besluttet, at der skal iværkstættes en proces således, at modellerne debatteres i såvel

Forretningsudvalget som i de lokale turistforeninger. Først herefter vil Turistrådet tage endelig

stilling til model og vedtægsforslag.

Med baggrund i ovenstående beslutning, har Forretningsudvalget afholdt møder og

miniseminar, hvor forskellige modeller er drøftet.

Indstillingen fra Forretningsudvalget til Turistrådets møde den 15. juni 2011 var, at der

iværksættes en omorganisering til en foreningsdrevet organisation med repræsentantskab med

det mål, at der afholdes stiftende generalforsamling i oktober 2011 således, at organisationen er

klar ved årsskiftet 2011/2012.

På Turistrådets møde den 15. juni 2011 blev følgende besluttet:

Organiseringen blev indgående drøftet og der er enighed om, at der arbejdes frem mod

repræsentantskabsmodellen i henhold til udkast til vedtægter.

Der iværksættes nu en proces, hvor forslagene parallelt sendes til udtalelse i de lokale

turistforeninger og Mariagerfjord Kommune via Udvalget for Kultur og Fritid.

Såfremt processen ikke giver anledning til væsentlige ændringer, arbejdes der hen mod en

stiftende generalforsamling i oktober 2011.

Bilag

• Bilag 2011-13 - Vedtægter Turistforening foreningsbaseret - udkast 15.06.2011

• Bilag 2011-14 - Kontingent - udkast 15.06.2011

• Bilag 2011-12 - VisitMariagerfjord - modelforslag

• Bilag 2011-11 - Omorganisering af Turistrådet - tidslinje - forslag

• Notat vedr. foreningsbaseret Turistråd.doc

Indstilling

Direktøren indstiller sagen til udtalelse.


Beslutning

Udvalget mener, at det er en god ide med den nye organisering og vigtigt, at turisterhvervet

kommittes mere, hvorfor sagen videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

20.00.00-A08-1-11

84. Kl 16.00: Dialogmøde med Landdistriktsrådet

Resumé

Det er Landdistriktsrådets formål:

• At medvirke til at skabe en tættere dialog mellem landsbyerne og byområderne i

Mariagerfjord Kommune til fælles gavn for kommunens fortsatte vækst.

• At medvirke til at igangsætte projekter med henblik på udvikling af landdistrikterne i

kommunen.

• At skabe et forum således, at landsbyen og dens foreninger gennem det lokale råd kan

kanalisere ønsker og forslag til de kommunale beslutningstagere.

• At understøtte landsbyernes fortsatte udvikling og derved medvirke til en øget tilflytning

til såvel landsbyen som kommunen generelt.

• Som katalysator at medvirke til et tættere samarbejde mellem landsbyerne og kommunen

på tværs af de forskellige foreninger og interesseorganisationer i de enkelte landsbyer.

• At træffe beslutning om anvendelse af den kommunale bevilling til landdistrikterne.

Landdistriktsrådet består af ialt 8 repræsentanter udpeget fra de 4 hovedområder (svarende til

de 4 tidligere kommuneområder) samt 2 repræsentanter udpeget af Byrådet.

Det nuværende Landdistriktsråd består af følgende medlemmer:

Område Nord: Arne Nielsen, Rold og Hans Jørgen Hansen,Oue.

Område Øst: Jens Cæsar Jensen, Veddum (Formand) og Lone Dalsgård,Visborg.

Område Syd: Ole Gregersen, V.Tørslev og Karsten Sørensen,True.

Område Vest: Per Rytter Andersen, Hvilsom og Kim Knudsen, Hørby.

Byrådet: Svend Madsen (Udvalget for Teknik og Miljø) og Ronny Thomsen (Udvalget for

Kultur og Fritid).


Rådet holder ca. 6 møder pr. år.

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet ønsker at redegøre/drøfte følgende emner:

• Rådets aktiviteter i 2010.

• Anvendelse af rådets midler i 2010.

• Rådets aktuelle og kommende opgaver.

• Landdistriktspolitikken.

• Øvrige emner.

Repræsentanter fra Landdistriktsrådet (Jens Cæsar, Lone Dalsgård og Ole Gregersen) deltager i

mødet kl. 16.00 - 16.30.

Økonomi

Landdistriktsrådet modtager i 2011 en bevilling på 485.000 kr., der anvendes som Grundtilskud

til hver af de 35 lokalområder samt Projektstøtte.

I foråret 2011 har Landdistriktsrådet støttet 13 projekter med i alt 260.000 kr.

Bilag

• Bevillinger - Landdistriktspuljen 2010

• Landdistriktsrådet

• Landsbyprojektpulje 2011- Bevillinger

Indstilling

Direktøren indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning

Repræsentanter for Landdistriksrådet deltog i mødet.

Jens Cæsar redegjorde for arbejdet i Landdistriksrådet.

Landdistriktspolitikken er nu på plads. Den er udarbejdet i samarbejde med embedsmændene,

landdistrikterne og græsrødder i kommunen. Et godt samarbejde.

Der arbejdes på et samarbejdsprojekt med Vesthimmerlands og Rebild kommuner, et

kulturprojekt.

Den demokratiske løftestang: Norup, Handest og Oue fik lagt nogle foreninger sammen. Andre

steder har det også rykket, uden at foreninger direkte er blevet lagt sammen.


Playmakerprojektet tages der for alvor fat på efter sommerferien.

Som noget nyt blev der lavet et årsmøde i år. Det var en succes. Ca. 90 deltagere. Det tør man

godt binde an med igen.

I år forsøger man at få kåret årets landsby.

Der søges også at finde årets lokale ildsjæl.

Der arbejdes fortsat på en landsbypedel ordning. Konceptet er endnu ikke afklaret, men er ikke

opgivet.

Der afholdes møde ca. hver anden måned. I august konstitueres det nye Landdistriktsråd.

Puljepengene som deles ud til landdistrikterne, er givet rigtigt godt ud. Der støttes glad og gerne

til børn og unge projekter.

I 2010 blev der afsat en kulturpulje på kr. 50.000, der skulle understøtte det kulturelle område.

Nu skal der arbejdes med infrastruktur, bosætning og erhverv.

Der er en del tomme bygninger ude i landdistrikterne, bl.a. skolebygninger. Kan de evt. bruges

til noget fælles?

Der skal arbejdes på, at ungdommen i landdistrikterne får et socialt netværk. Hvordan får vi

flyttet de unge fra A til B.

Meget i og fra Landdistriktspolitikken bør tænkes ind i planstrategien for Mariagerfjord

Kommune.

18.20.04-P20-17-10

85. Kl. 16.30 - Foreløbig evaluering af DGI Festival 2011

Sagsfremstilling

Fagenheden giver en foreløbig evaluering efter weekendens DGI Festival 2011.

Indstilling

Direktøren indstiller sagen til orientering.

Beslutning

Pia Leth Førby orienterede om den foreløbige status for DGI Festival 2011. Det samlede

regnskab vil tidligst foreligge efter sommerferien, i august/september.

00.32.14-Ø09-3-11

86. Månedlig økonomirapport pr. 31. maj 2011


Resumé

Som led i budgetopfølgningen for budget 2011 forelægges en månedlig økonomirapport for

udvalget.

Sagsfremstilling

Økonomirapport pr. 31. maj 2011 samt hovedoversigt pr. samme dato forelægges udvalget.

Bilag

• Økonomistatus pr 31. maj 2010

• Økonomirapport pr. 31. maj 2011 - Hovedkonto og hovedfunktion

• Økonomirapport pr. 31. maj 2011 - Detaljeret

Indstilling

Direktøren indstiller økonomirapporten og hovedoversigten til drøftelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

82.16.05-P27-9-09

87. KulturCaféen i Hadsund KulturCenter -

Forpagtningsaftale og særaftaler med de 4 faste

brugere

Resumé

KulturCaféens forpagtningsaftale med Mariagerfjord Kommune blev i december 2010 varslet til

genforhandling.

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. december 2010, pkt. 157:

Udvalget ønsker, at der arbejdes med samarbejdet i Hadsund KulturCenter således, at huset

bliver et kulturelt samlingssted for så mange aktører som muligt.

Fagenheden skal arbejde videre med samarbejdet, og i forlængelse af dette skal der udarbejdes

ny forpagtningsaftale med KulturCafeen.

Hadsund KulturCenter som kulturelt samlingssted skal være i fokus.

Sagen genoptages, når ovenstående udredning er tilendebragt.


Der har været mange uoverensstemmelser og utilfredshed over forpagtningsaftalens passus om,

at al forplejning skulle gå gennem KulturCaféen - både fra KulturCaféens side og fra

foreningernes side. Fagenheden har derfor forsøgt at imødekomme indvendinger fra de faste

brugere af Kulturhuset - defineret som Sund By, Biblioteket, Skoleorkesteret og Frikvarteret

(ikke Biografen) - ved at udarbejde særaftaler om forplejning med KulturCaféen. Specielt

Frikvarteret og Skoleorkesteret har en særstilling i Hadsund KulturCenter, da de hver især har

skudt kr. 600.-700.000 i deres lokaler.

Sagsfremstilling

For at invitere til flere arrangementer i KulturCentret ønsker Fagenheden en forbedring af

forholdene for de faste brugere af KulturCentret - dvs. Frikvarteret, Skoleorkesteret, Sund By,

Biblioteket og KulturCaféen.

Den overordnede idé er, at hvis der afholdes flere arrangementer i KulturCentret, vil det dels

medføre større indtjentning for Frikvarteret og Skoleorkesteret, og dels give mulighed for, at

Sund By og Biblioteket kan udbyde flere tilbud til borgerne. Dette vil alt andet lige medføre, at

der kommer flere folk i KulturCentret.

Endvidere er det opfattelsen, at flere folk i KulturCentret giver en potentiel større mulighed for

KulturCaféen til at øge salget, hvilket specielt er gældende, hvis man aktivt arbejder på et

samarbejde med arrangørerne eller man udarbejder, fx særlige udbud eller tilbud af forplejning i

forbindelse med arrangementerne. Det skal ses ud fra mottoet: "Folk skaber liv - og liv skaber

liv".

Der er 2 væsentlige ændringer i Forpagtningsaftalen.

Den ene væsentlige ændring er en stigning af lejen fra kr. 2.000,- til kr. 3.500,- hvilket svarer til

en stigning på 75%. Den nye leje er fremkommet ved at tage kontakt til 3 af byens

ejendomsmæglere og høre hvad tilsvarende lokaler skal koste i midtbyen.

Den anden væsentlige ændring er 4 særaftaler med hhv. Frikvarteret, Skoleorkesteret, Sund By

og Biblioteket omkring forplejning, når de hver især afholder arrangementer i Hadsund

KulturCenter.

Særaftalerne for Frikvarteret og Skoleorkesteret går overordnet ud på, at det er muligt for dem

at afholde op til og med 4 årlige arrangementer i KulturCentret, hvor de selv må sørge for

forplejning og derved selv opnå en mulig indtjening. Særaftalerne for Sund By og Biblioteket

går overordnet ud på, at de i egne lokaler kan afholde alle egne arrangementer og selv sørge for

al forplejning.

Forpagtningsaftalen og de 4 særaftaler har været til høring hos forpagteren af KulturCaféen,

hvilket har ført til følgende kommentarer til særaftalerne:


Særaftale med Frikvarteret: Ingen. Frikvarteret har godkendt særaftale.

Særaftale med Biblioteket: Ingen. Biblioteket har godkendt særaftale.

Særaftale med Sund By: Forpagter ønsker ikke forplejningspligt overfor Sund By, når der

afholdes egne arrangementer i egne lokaler (aftaler ligner særaftale med Bibliotek). Sund By har

godkendt særaftale.

Særaftale med Skoleorkester: Skoleorkesteret har ønsket, at der ikke er sat navn på 3 af de 4

årlige arrangementer, der kan afholdes i KulturCentret med egen forplejning, og på den

baggrund har Skoleorkesteret godkendt særaftalen. Forpagter ønsker derimod ikke, at dette

krav fjernes fra særaftalen. Særaftalen er således ikke umiddelbart godkendt af Forpagter. Dog

tilføjer han følgende: "På nuværende tidspunkt kan jeg ikke andet end at sige ja til hvilket som

helst forslag I måtte komme med, da jeg ikke har andre muligheder."

Forpagter har derudover anmodet om i Forpagtningsaftalen at få tilføjet et antal årlige

arrangementer, hvor han ikke betaler leje af lokaler, da han mener, at han skal sidestilles med de

andre faste brugere. Hertil er Fagenheden af den opfattelse, at det ikke er relevant at indblande

dette forhold i behandling af Forpagtningsaftalen. Derimod kan anmodningen tage op,

når/hvis reglerne for udlejning af lokaler i Hadsund KulturCenter skal revideres. Reglerne

administreres af Biblioteket.

Bilag

• Samarbejdsaftale mellem Sund By og KulturCafeen

• Samarbejdsaftale mellem Hadsund Bibliotek og KulturCafeen

• Forpagtningsaftale KulturCafe 2011

• Samarbejdsaftale mellem Frikvarteret og KulturCafeen sidste udkast til KFU

• Samarbejdsaftale mellem Skoleorkesteret og KulturCafeen sidste udkast til KFU

Indstilling

Direktøren indstiller sagen til beslutning.

Beslutning

Udvalget bakker op omkring de 4 særaftaler og finder, at forpagtningskontrakten er i

overenstemmelse med det, man ønsker.

Forpagtningslejen fra 1. september 2011 på kr. 3.500 pr. måned excl. forbrug findes rimelig i

forhold til beliggenhed og drøftelser med lokale ejendomsmæglere.

00.22.04-G01-2-11

88. Orienteringssager

Sagsfremstilling


1. Fagenheden vil orientere om henvendelse fra ARTDOORS, der forespørger om

interesse for at sponserer en kunstdør og derved deltage i projektet. Et sponsorat koster

kr. 10.000. Yderligere information via www.artdoors.dk

2. Næstformanden vil orientere omkring styregruppemøde i Mariagergruppen den 20. juni

2011, hvor der blev besluttet, at man i begyndelsen af september skal arrangere en

studietur til Svendborg for at se, hvordan Cittaslow konceptet fungerer der. Det

overvejes i gruppen, om man vil invitere byrådsgruppen i Mariager med på Studieturen

samt repræsentanter fra Kultur og Fritid. Datoer for en potentiel studietur er 6., 7., 13.

eller 16. september 2011.

Beslutning

Ad 1. Udvalget ønsker ikke at sponsorere Projektet "Artdoors".

Ad 2. Jane Grøn orienterede om arbejdet i Mariagergruppen. Udvalget fastholder besøget til

Falköping. Der skal forsat

sammensættes en projektgruppe på tværs af den kommunale organisation, hvor

VisitMariagerfjord også har

mulighed for at være repræsenteret. Fagenheden tager initiativ til sammensætning af en

projektgruppe.

• Jane Grøn orienterede omkring festugen i 2012, fra den 4.5 – 13.5. 2012. Der er et budget

på kr. 40.000, der er overført fra 2010.

Styregruppen ønskes bredt forankret, hvor Landdistriksrådet og Idrætsrådet bliver

repræsenteret. Samtidig ønskes der repræsentanter for gl. Arden Kommune. Der ønskes et

større budget end i 2010. Sagen sættes på dagsorden i august 2011.

• Udvalget inviteres til forestilling med Teater Talent Linien af Finn Svit. Himmerlands

Teater 8. - 10 august 2011, kl. 19.30 og på Teater Nordkraft 13. august 2011, kl. 19.30.

Fagenheden udsender invitation, hvor der er mulighed for at melde til, og evt. arrangere

fælles kørsel.

00.22.04-G01-2-11

89. Eventuelt

Beslutning

Mødet blev afholdt i Kunstetagernes Arkiv, hvor Svend Nielsen og Søren Olesen fortalte

omkring henholdsvis Kunstetagerne, Kunstsamlingen samt om Kunstforeningen.

Kunstetagerne består af 1015 m2 over 4 etager.


Kunstsamlingen modtager et kommunalt tilskud på kr. 179.000 og Mariagerfjord

Kunstforening har modtager et kommunalt tilskud på ca. kr. 60.000 årligt.

På sigt overvejes det at lave en paraplyorganisation, således at Kunstetagerne, Kunstforeningen,

Kunstsamlingen samt Ryd Thygesens Arkiv samles under et.

Det hele kører udelukkende på frivillig arbejdskraft ved hjælp af ildsjæle og frivillige og med

rigtig god hjælp fra Biblioteket, hvor der bidrages med en uvurderlig indsats til alle mulige

opgaver af organisatoriske såvel som praktiske ting.

Der er stort ønske om, at hele stedet løftes til et proffessionelt niveau for både dansk og

international kunst og design. Det kræver flere ressourcer og det vil betyde, at der skal ansættes

en museumsdirektør.

Kunstetagerne har imellem 11.000 – 13.000 besøgende om året.

De har stor erfaring i kunstformidling.

Bilag

• Sportsdykkerklubben Cimbrerne - Ansøgning om tilskud til ny garage

• Sportsdykkerklubben Cimbrerne - Projekttegning og byggeansøgning ny garage

• Sportsdykkerklubben Cimbrerne - Budget ny garage

• Ansøging fra Teaterkredsen Mariagerfjord

• 2010_Ekstern Årsrapport 2010_Mariagerfjord Turistråd_underskrevet.pdf

• Årsrapport 2010 - DS Svanen ApS. maj 2011

• Bilag 2011-13 - Vedtægter Turistforening foreningsbaseret - udkast 15.06.2011

• Bilag 2011-14 - Kontingent - udkast 15.06.2011

• Bilag 2011-12 - VisitMariagerfjord - modelforslag

• Bilag 2011-11 - Omorganisering af Turistrådet - tidslinje - forslag

• Notat vedr. foreningsbaseret Turistråd.doc

• Bevillinger - Landdistriktspuljen 2010

• Landdistriktsrådet

• Landsbyprojektpulje 2011- Bevillinger

• Økonomistatus pr 31. maj 2010

• Økonomirapport pr. 31. maj 2011 - Hovedkonto og hovedfunktion

• Økonomirapport pr. 31. maj 2011 - Detaljeret

• Samarbejdsaftale mellem Sund By og KulturCafeen

• Samarbejdsaftale mellem Hadsund Bibliotek og KulturCafeen

• Forpagtningsaftale KulturCafe 2011


• Samarbejdsaftale mellem Frikvarteret og KulturCafeen sidste udkast til KFU

• Samarbejdsaftale mellem Skoleorkesteret og KulturCafeen sidste udkast til KFU

More magazines by this user
Similar magazines