Spørring Ølsted Trige - Tilbage

staff.iha.dk

Spørring Ølsted Trige - Tilbage

Trige

Ølsted

Spørring

Cirkus-skolen i Oasen

Treklang

Nr. 14 August 2004 - Årg.3

Læs inde i bladet:

11

Jubilæumsfest

Blæksprutten 25

13

Sportsdag og

Festival

26

38

“Skolen i

skoven”

Spejderne på

Bornholm


Annoncér i Treklang!

Køb en annonce i Treklang,

støt et godt, lokalt initiativ

og nå ud til 1800 husstande

i lokalområdet.

GRATIS

KONSULENT

BESØG

Hornsbjergvej 3

8380 Trige

Fax 86 23 16 77

Hvem kan fortælle en historie om dette billede?

Hvor og hvornår er det taget, hvem ser vi på billedet?

Send din historie til redaktionen, senest den 4. september,

så bringer vi det i næste nummer.

Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Bliv synlig i lokalområdet

- bidrag til Treklang

Annoncepriser

1 side 1.000 kr.

1 Ú2 side 600 kr.

1 Ú4 side 350 kr.

1 Ú8 side 200 kr.

farvede annoncer + 50%

alle priser excl. moms

Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.

Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere.

En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr.

Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen

UTÆT TAG

Pap Tegl Skifer Zink

Beton Altaner Terrasser

Tætnes totalt og varigt.

Tømrerarbejde

Ring hellere straks til

ISOPLASTICON

86 23 16 56

A

P

S

www.isoplasticon.dk

EL-INSTALLATION ApS

TRIGE - GRUNDFØR

Skolestien 6 - Grundfør

Tlf. 86 98 85 55

Gartnerparken 24 - Trige

Tlf. 86 23 16 93


Trige

Ølsted

Spørring

Så er det tid til sommerens udgave af bladet.

Denne ferieudgave af bladet er skrevet her i ly for

regnen. Vejret er faktisk til skrivning og læsning.

Vi har i dette nummer bl. a. indlæg vedrørende

Blækspruttens jubilæumsfest, beretninger fra ferieture

med spejderne til Bornholm og menighedsrådet

til Silkeborg..

Der er tilbud fra kunstforeningen om en tur til det

nye kunstmuseum ARoS.

Fra ST 70 er der annonce for Sportsdagen i august

og halfesten i november. Der er oversigt over efterårets

tilbud fra afdelingerne.

I tilknytning til sportsdagen holdes årets

Høgemosefestival.

Fra Trigeparken er der tilbud om mange spændende

aktiviteter

Der er al mulig grund til at komme ud af husene i

eftersommeren og deltage i de mange tilbud!

Vi bringer denne gang en artikel fra “Skoleskoven”

et projekt på Bakkegårdsskolen. Artiklen er skrevet

af bladudvalgets nye medlem Katinka.

Artiklen erstatter vores sædvanlige virksomhedsportræt.

Treklang

nr. 14 ·august 2004 · årgang 3

Redaktion:

Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør),

Kaj Nielsen, Lise Reinholdt , Henny Hansen, Peter Jes

og Katinka Fischer

Tekst til Treklang, kontakt:

Aage Birkkjær Lauritsen, tlf. 86 23 17 95

e-mail: aage.lauritsen@mail.dk

Aktivitetskalender:

Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99

e-mail: heh@privat.tele.dk

Annonceansvarlig:

Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Sommerens udgave af bladet

er på gaden!

Et lille hjertesuk! Bladets økonomi er lidt trængt, vi

kunne godt bruge flere annoncører! Så henvend dig

til vores annonceansvarlige, hvis du vil annoncere

for din virksomhed og samtidig støtte det lokale

blad!

Vi har for at hjælpe lidt på økonomien besluttet at

de indvendige sider af omslaget foreløbigt sættes i

sort/hvid.

Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til

bladet, for nr. 15 er det 4. september 2004.

Nr. 15 udkommer i uge 40, sidst i september.

Vi beklager at nr. 13 af bladet udkom en uge forsinket.

Årsagen var tekniske vanskeligheder omkring

Kr. Himmelfartsferien! Vi vil gøre alt for at den

slags undgås fremover.

Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din

postkasse, så kontakt

PostDanmark, Annemette

Christiansen på tlf.

89358000 mellem 7 og 13

eller undertegnede.

God fornøjelse med

læsningen

Aage Birkkjær Lauritsen

Forsidefoto: Fra årets Cirkus skole (Carl-Erich

Hansen)

Web:

www.aarhus.dk/trige

Tryk: Vitten Bogtryk A/S

Oplag: 1.800

Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6

gange om året og postomdeles til samtlige husstande i

8380-området.

Næste nummer af Treklang udkommer i uge 40, 2004.

Deadline for tekst og annoncer 4. september 2004.

3


4

Vestermøllevej 11

8380 Trige

• Asfaltbelægninger

• Overfladebehandling

• Båndforsegling

• Kørebaneafmærkninger

NCC Danmark A/S · Asfalt

Telefon 86 23 23 23

Telefax 86 23 14 76

• Bærelag og slidlag

• Slurry seal

• Reparationer

• Rumlefelter

Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje

Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner -

Industrigulve

Intet arbejde er for stort

- og intet er for småt!

KLINIK FOR

FODTERAPI

v/ statsautoriseret fodterapeut

Jytte Bjerregaard

- Alm. fodbehandling

-Tilskud gives fra den offentlige

sygesikring til diabetikere og

bøjlebehandling af nedgroede negle.

-Aflastninger - og indlægssåler.

-Tilskud gives fra Sygesikring

Danmark.

- Også behandling i eget hjem.

Erbækvej 2, 8380 Trige.

Tlf. 86 23 24 42

Vi har

professionelle

produkter til

gør-det-selv

maling

Malermester

Paul Isvik

Smedebroen 2, 8380 Trige.

Tlf. 86 23 14 35.

Åben 13-17.30, fredag 13-18,

lørdag 9-12.

www.flugger.dk

0156R02


Trige - Ølsted

Fællesråd

Dagsorden

1.Valg af dirigent

2. Præsentation af nye medlemmer

3. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Udvalgsberetninger til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til Forretningsudvalget på valg er:

Tage Møller og Henny Hansen

Valg af suppleant, på valg Kaj Nielsen

Valg af revisor, Walther Nielsen Refs

8. Eventuelt.

Tage Møller bød velkommen

Thorsten Erichsson foreslået som dirigent og valgt.

Han kunne konstatere, at Repræsentant-skabsmødet

var indkaldt rettidigt.

Nye medlemmer

Der var ikke kommet nye medlemmer, men den

Grønne Forening er udtrådt p.g.a., at foreningen er

nedlagt.

Beretningen

Tage Møller aflagde beretning for året der er gået.

Der har været de sædvanlige kontakter til kommunen

og møder i forbindelse med Byfornyelsen.

Foreningen har modtaget tilskud på ca. 19.000 kr.

fra Kommunen. Bladet Treklang kører rimeligt

godt, men der kunne bruges flere annoncører og

ekstra hjælp i Redaktionsgruppen. Formandens

Referat fra

repræsentantskabsmødet

den 20. maj

beretning blev enstemmigt vedtaget.

Regnskabet

Regnskabet for Fællesrådet og Treklang var

udsendt til deltagerne og kassereren gennemgik

regnskaberne, der var ingen spørgsmål.

Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget.

Trige Søndergård

Bodil Frederiksen aflagde beretning omkring Trige

Søndergård. De kommende lejere har været indkaldt

til møde, hvor de er forelagt huslejeoplæg. Vi

forventer tilbagemelding i løbet af juni måned. Er

det positiv tilbagemelding, går arkitekten i gang

med at arbejde på projektet.

Trige Midtby

Henny Hansen aflagde beretning omkring Trige

Midtby, der var ikke meget at sige, kun at arbejdsgruppen

er indkaldt til møde 1. juni og håber, at der

hen over sommeren kan sættes et projekt sammen.

Genbrugsprojektet

Peer Petersen aflagde beretning for Genbrugsprojektet.

Der har været afholdt møder i gruppen og et

åbent Borgermøde, hvor der var en del modstand

mod genbrugspladsens placering, ikke selve genbrugstanken,

men placeringen.

Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem:

Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Bodil Frederiksen Jørgen S. Larsen

Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Trige Centervej 44 Trige Centervej 38 st.tv.

tlf.: 8623 1299 tlf. 8623 2023 tlf.: 8698 9074 tlf.: 8623 0858 tlf.: 20951097

5


6

Indkomne forslag

Der var indkommet 3 forslag. Ét af forslagene var

ikke forsynet med dato eller underskrevet med genkendelig

navn - kun fornavne - dette forslag blev

ikke forelagt repræsentantskabet, men blev oplæst

og der var enighed om, at emnet ville komme til

debat under de 2 øvrige forslag.

Forslag fra John Hansen om, at Fællesrådet trækker

sig ud af arbejdet i følgegruppen ang. genbrugspladsen.

Fællesrådet er kun bisidder i gruppen, og

har som sådan ikke nogen indflydelse på, hvor

Trigeparken bestemmer sig for at lægge genbrugspladsen.

Tonny Laursen mente, at Peer har gjort et godt stykke

arbejde i gruppen.

Dennis Roed mener, at vi i stedet skal anbefale, at

Genbrugspladsen i Lisbjerg bibeholdes.

Johs. Rasmussen er for placeringen, mener det er

farligt, at børnene leger på den nuværende plads

ved busvendepladsen.

John Langmaack - realistiske forslag til, hvor den

skal ligge mangler, kommunen vil ikke lægge jord

til.

Efter en langvarig debat kom John Hansen med et

ændringsforslag - en udtalelse - hvor Fællesrådet og

repræsentantskabet skulle sende en protest til

Hovedbestyrelsen for Boligforeningen Ringgården,

afdelingsbestyrelsen for Trigeparken afd. 19 og

afdelingsbestyrelsen Trigeparken afd. 20.

Der var en del diskussion om, hvorvidt ændringsforslaget

kunne godkendes da forslag til behandling

på mødet skal være udsendt til samtlige deltagere 8

dage før mødet. JH godkender, at hans forslag

trækkes, da det er dækket ind under forslag nr. 2 fra

Konstituering

På møde den 29/6-2004 har Forretningsudvalget

konstitueret sig som følger:

Formand: Henny Hansen,

Næstformand: Thorsten Ericson,

Sekretær: Bodil Frederiksen,

Kasserer: Peer F. Petersen,

Menigt medlem: Jørgen Solberg Larsen.

Det første møde afholdes 13. juli 2004.

Fællesrådet

Flemming Hansen. På vegne af socialdemokratiet i

Århus Nord protesterer han mod placering af genbrugsplads

ved Smedebroen. Ønsker problemet sat

til debat og afstemning. Debatten fortsatte og endte

med at komme til afstemning. 21 stemte for en protest

mod pladsen, 16 imod og 5 undlod at stemme.

Valg til Forretningsudvalg

Valg til Forretningsudvalget på valg Tage Møller og

Henny Hansen, TM ønsker ikke genvalg. Foreslået

Henny Hansen, Thorsten Erichsson, Kaj Nielsen.

Afstemningen gav følgende resultat HH 35 stemmer,

TE 22 stemmer, KN 16 stemmer 2 blanke.

Valgt HH og TE.

Valgt som suppleant blev Holger D. Nielsen

Valg af revisorsuppleant, genvalg til Walther

Nielsen-Refs.

Eventuelt

Tage Møller ønskede ordet under eventuelt og

havde 3 ting han bad os huske:

- Glem ikke Ølsted

- Bevar kontakten til Lisbjergprojektet

- Forsøg at udvid samarbejdet med Spørring

Tage takkede for det gode samarbejde der havde

været med "området", og den gode ånd der havde

hersket i forretningsudvalget.

H.D. Nielsen foreslår, at vi får en postkasse ved

Holmkær.

Steven, Bjørnshøjcentret, oplyser, at madordningen

fra Bjørnshøj ophører.

Trige-Ølsted Fællesråd

Henny Hansen

Meddelelse fra Vej- og Kloak

På det årlige møde for Fællesrådene blev vi bedt om

at gøre opmærksom på, at det vil være en god ide at

henvende sig til Vej- og Kloak, hvis der er planer

om at reparere eller lægge ny belægning på private

vejstrækninger. Man kan så koordinere eventuelle

planlagte projekter, så man ikke udsættes for, at en

forholdsvis ny vej brydes op p.g.a. reparationsarbejder

på kloaknettet.

Fællesrådet


123 forventningsfulde beboere fra Trige-Ølsted-

Spørring deltog i Menighedsrådenes årlige sommerudflugt.

Start fra Lokalcenter Bjørnshøj kl. 10 i

tre komfortable langtursbusser. Meteorologerne

havde lovet regn hele dagen, og det så ud til at

holde. Turen gik ad de mindre veje til Sejs -

Svejbæk Kirke som var første stop på turen. I løbet

af køreturen havde vejret forandret sig betydeligt,

så det var med glød i stemmerne, at vi, efter at være

blevet bænket i kirken, kunne stemme i med “I al

sin glans nu stråler solen”.

På grund af forfald var det den forhenværende kirketjener,

der fortalte om kirken. Den er forholdsvis

ny, indviet 10. december 1989, tegnet af arkitekt

Niels Fritjof Truelsen. Kirken ligger traditionelt

øst-vest. Indvendig er kirken udført i mursten, men

udvendig beklædt med træ for at understrege placeringen

i et meget skovrigt område. Gulvene er af

tysk fyr. Lyset i kirkerummet kommer fra vinduer

placeret i tagkonstruktionen. Våbenhuset er større

end sædvanligt, men der er tradition for, at der hver

søndag efter gudstjenesten bydes på kirkekaffe, så

derfor er der brug for den ekstra plads.

Det første man bemærker, når man træder ind i kirkerummet

er "altertavlen", som er meget utraditionel.

Hele koret, der er uden vinduer, er på alle 3

vægge beklædt med hvide porcelænsfliser, som er

malet med blåt og sort. De er lavet af kunstneren

Mogens Andersen. Der er ved første øjekast ingen

genkendelige motiver, men dekorationerne er til fri

fortolkning. Værket består af 2600 fliser og vi fik

oplyst, at 3 af dem vender forkert i forhold til kunstnerens

oplæg, men det kan man vist kun se, hvis

man ved det.

Dåbsfadet er af hvid keramik med en smuk bemaling.

I koret hænger et meget bombastisk tredimensionelt

jerusalemskors med lys i alle afslutninger.

En moderne, men bestemt interessant kirke.

En rigtig sommerudflugt

Vi takkede for besøget og kørte videre til Laven,

hvor vi fik serveret middag. En velsmagende

Forloren Hare og som dessert Citronfromage.

Mætte og glade spadserede vi den korte vej ned til

det gode skib Mågen, som sejlede os gennem søerne

til Silkeborg. Her holdt busserne parate, og efter

lidt køren frem og bakken tilbage fik vi den rette

kurs mod Restaurant Ny Hattenæs, hvor vi fik dejlig

kaffe, kringle og lagkage.

Oveni denne forfriskning fik vi lidt historie fortalt

af kroværten. Han fortalte om de billeder der dækkede

2 vægge i Blichersalen. Det største billede

forestillede folkloren ved det første møde der blev

afholdt på Himmelbjerget, det var i 1839, altså

mange år før Tårnet blev bygget. Andet billede

viste et taterbryllup, hvorom han fortalte, at bruden

blev valgt ved, at man kastede 1 pind op i vejret og

den der greb den, blev den udkårne. Var man hinanden

utro, kunne det koste livet, ak ja, det var barske

løjer. Sidste billede forestiller den forældreløse

vogterpige Karen, som Sten Steensen Blicher og

H.C. Andersen tog ansvar for, og som H.C.

Andersen har skrevet en historie om.

Han berettede også om Hjuldamperen Hjejlens

besværlige tur til Silkeborg. Den har sejlet på

Silkeborgsøerne i l44 år og er en af verdens få aktive

kuldampere, den bruger 900 kg kul på hver sejlads.

Således beriget med en kaffetår og lidt historie

kørte vi derfra. Værten og tjeneren stod og vinkede

farvel med små Dannebrogsflag, man følte sig virkelig

velkomne, og fik lyst til at vende tilbage

engang.

Hjemturen gik ad små snørklede veje på kryds og

tværs gennem vort smukke danske sommerland.

Det var begyndt at regne, men hvad gør det, når

dagen havde været så givende på mange måder.

Henny Hansen

7


8

Kunstforeningen T.Ø.S. arrangerer også i år en sensommertur

for kunstinteresserede eller blot nysgerrige

deltagere.

Denne gang har vi valgt at bruge nogle eftermiddagstimer

på Århus' nye seværdighed ARoS, som

ud over den fantastisk flotte arkitektur kan byde på

samlinger fra bl.a.

- Guldalder

- Modernisme

- Modernekunst

- Nutidskunst

- Særudstilling i Vestgalleriet

(tema om Festugen)

- De 9 rum med overraskelses - oplevelser

FØRST MED DET SIDSTE

- moderne klippe-teknik

til herrer og damer.

LUKKET

MANDAG!

FRISØRHUSET

v/Pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf. 86 23 13 77

Tur til

ARoS Kunstmuseum

Tid:

søndag den 19. september kl. 14 - ca. 16.30

Sted:

Vi mødes ved billetlugen i ARoS (har nogen brug

for kørelejlighed kan man kontakte bestyrelsen).

Pris:

Indgang pr. person 60 kr

Program:

Vi får først en times rundvisning, som dækker hele

kunstsamlingen. Dernæst kan vi hygge os og købe

kaffe i cafeteriet. Endelig er der mulighed for at se

museet på egen hånd, eller besøge den spændende

kiosk med bøger/ postkort m.m.

Tilmelding:

På grund af evt. rabat bedes man tilmelde sig hos:

Ester Kristensen tlf. 86 23 13 93 eller

Carl-Erich 86 23 12 99 - mobil 40 74 15 41

TRIGE GENBRUGS

Smedebroen 11A

Folkekirkens Nødhjælp

Mandag - Fredag 12 - 17

Lørdag 11 - 13

Vi modtager med tak

tøj, ting og sager.

Helst rent, helt og

i vor åbningstid.


En dejlig formiddag

ved Spørring Byfest

Af Katinka Fischer-Nielsen

Det er søndag morgen. Jeg er alene hjemme med

Klara, og vi er syge. Hele lørdagen har vi pudset

næse og hostet, så vi trænger til lidt opmuntring.

Det finder vi i Spørring. Der er byfest, og søndag

formiddag er der, traditionen tro, fælles morgenbord,

efterfulgt af amerikansk lotteri.

Vi triller ind i teltet lige lovlig tidligt, det er stadig

næsten tomt. To morgenfriske rydder op og lægger

nye papirsduge på bordene, og ved et af bordene

sidder en smilende dame med de sidste lodder til

lotteriet. Vi sætter os hen til hende, og jeg lader mig

overtale til at købe to lodder.

Langsomt bliver teltet fyldt med glade, morgenfriske

spørringensere, iblandet en enkelt klatøjet natteravn

hist og pist. Det blev sent lørdag aften før festen

sluttede.

Jeg er overrasket over, at det ikke kun er pensionister,

der kommer. Når jeg hører "husmoderforeningens

morgenkaffe", siger mine fordomme "pensionist".

Her er familier med småbørn, unge teenagere

og folk i fyrrerne. Derudover flere hunde, til Klaras

store fornøjelse. Stemningen er god, der snakkes

højt og latteren klinger under teltdugen. Så bliver

der båret store fade med rundstykker ind, marmelade

sættes på bordene og godt med kaffe, te og saftevand.

Klara drikker saftevand som gjaldt det livet.

Nogen fordele er der ved at være syg og med i

byen. Det lykkes hende også at vælte glasset, så alle

lodder i nærheden bliver gennemblødte, undtagen

vores egne.

Jeg snakker med dem, der sidder omkring mig. Alle

som én er de glade for at bo i Spørring, og at deltage

i byfesten falder dem helt naturligt. Det har

været en succes i år, synes de, men det er det vist

hvert år, så vidt jeg kan forstå. Hele byen bakker op

om det, og man løfter i flok.

De sidste lodder til lotteriet får lynhurtigt ben at gå

på, så stor er efterspørgslen, at de sidste købere må

gå tomhændede tilbage til kaffen.

Da alle har fået kaffe og rundstykker og der er faldet

en vis ro over teltet, begynder udtrækningen.

Der råbes og kommentarer fyger gennem lokalet til

den upåvirkede oplæser. En lænestol finder sin nye

ejer, en madras, blomster, gavekort. Jeg gransker

ivrigt mine to forkølede lodder, men de udtrækkes

desværre aldrig. Lænestolen var der ikke plads til i

klapvognen, men en pelargonie havde da været dejligt.

Klara er ved at miste tålmodigheden, hun brummer

og vrider sig og vil ned eller op. Vi klapper hundene

en sidste gang og tager afsked. Solen skinner

Pandekagekastning, en af de mange aktiviteter

udenfor teltet og det er lunt og sommerligt.

Spørringenserne vinker og bøjer hovederne over de

sidste lodder, og vi går hjemad.

Flagene langs hovedgaden blafrer svagt og flere

folk er på gaden med barnevogne, morgenbrødsposer

og hunde, der skal luftes. De nikker venligt til

os, henkaster en kommentar om mit yndige barn og

går videre. Vi sætter os ind i bilen, der er varm som

en bageovn og kører hjem. Det har været en dejlig

formiddag, og vi er allerede mere raske.

Trige Grill og Pizza

Smedebroen 14, 8380 Trige

Bestillinger modtages gerne på

tlf. 86 23 22 50

9


10

Bakkegårdsskolens skolebestyrelse inviterer alle

i lokalområdet til foredragsaften med Bjarne

Nielsen Brovst, forfatter og højskoleforstander.

Tirsdag den 28. september 2003 kl. 19.00

på Bakkegårdsskolen

Fri entré

I anledning af H.C. Andersens 200-års jubilæum

i 2005, vil Bjarne Nielsen Brovst på sin meget

underholdende og levende måde fortælle om

H.C. Andersens (1805-1875) liv fra barneår til

alderdom, om berømmelsens glæder og sorger,

om hans digtning samt om mennesket og digteren.

Af hensyn til opstilling af stole m.m. bedes interesserede

tilmelde sig på bak@aaks.aarhus.dk

eller tlf. 8693 4141.

Venlig hilsen

Bakkegårdsskolens skolebestyrelse

Foredragsaften med

Bjarne Nielsen Brovst

Parallelvej 57

8380 Trige

Tlf. 86 23 16 22


BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN HAR

25 ÅRS JUBILÆUM

I den anledning vil det glæde os se alle nuværende

og “gamle” blækspruttebørn og forældre.

Til Jubilæumsfest i

Trigehallen

fredag den 20. august 2004

kl. 16 - 20

Pris for deltagelse:

Børnebilletter købes ved tilmelding, pris 25,- kr

Børnebilletter købt ved indgangen koster 40,- kr

Voksne gratis adgang

Børnebilletterne giver adgang til:

Forskellige boder, flødebollemaskine, hoppeborg,

1 sodavand, 1 pølse med brød, saftevand og

1 stykke kage

Program

kl. 16 - 1730 Alle boder er åbne

kl. 16 - 1830 Hoppeborgen er åben

kl. 1730 1830 Spisning

kl. 1830 - 20 Musikalsk underholdning

HF Tømrer- &

Snedkerforretning

v/ Henrik Frandsen

Gartnerparken 32, 8380 Trige

tlf. 86 23 23 81, mobil 20 67 99 81

Tilmelding og køb af børnebilletter:

Kan ske ved henvendelse til børnehaven

Blæksprutten, tlf. 8623 0960, spørg efter Lone,

Lisbeth eller Sus

Der kan købes:

Pølser, brød, svinefrikadeller, kalkunfrikadeller,

kartoffelsalat, salat og brød.

Derudover vil der være salg af øl, sodavand og

amerikansk lotteri.

Vi gør opmærksom på:

At børn under 15 år skal være i følge med voksne

og at mad ikke må medbringes.

Sidste frist ved forsalg

den 11. august 2004

Venlig hilsen

Børnehaven Blæksprutten

Revisionsfirmaet

Lind&Lauritsen I/S

Kurt Lind Sørensen HD

Linda Lauritsen

e-mail: Revisionsfirmaet@lind-lauritsen.dk

Samsøvej 30 C · 8382 Hinnerup

Telefon 8691 1711

www.lind-lauritsen.dk

Registrerede

Revisorer

FRR

11


12

BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70

Hovedbestyrelsen

Aage Birkkjær Lauritsen 86 231795 Vestermøllevej 236, 8380 Trige

Bjarne Pedersen 86 232442 Erbækvej 2, 8380 Trige

Mikkel Damsgaard 86 989994 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige

Fodbold

Tommy Sørensen, formand 86 230501 Lergravvænget 14, 8380 Trige tls@privat.dk

Claus Holm 86 231831 Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige ch@auff.au.dk

Ole Rasmussen, sekretær 86 231682 Vestermøllevej 280, 8380 Trige owr@privat.dk

Johann Svenson 86 232726 Trige Møllevej 152, 8380 Trige thordis.runars@mail.dk

Helle Mølstrøm 86 231830 Holmkærvej 98, 8380 Trige

Hanne Edeling, damer og piger 86 232626 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@webspeed.dk

Håndbold

Kasper Bundgaard,formand 22 502351 Trige Centervej 75, 8380 Trige

Vibeke Rasmussen, turn. leder 86 989185 Østervang 3, Spørring, 8380 Trige

Henrik Knakkergaard 8623 1690 Vestermøllevej 248, 8380 Trige

Solveig Skjærlund 86 230746 Trige Møllevej 56, 8380 Trige

John Nielsen 86 230509 Trige Møllevej 248, 8380 Trige

Susanne Ladefoged 86 989281 Østervang 20, Spørring, 8380 Trige

Tom Ludvigsen 86 989220 Gl. Landevej 57, Spørring, 8380 Trige

Badminton

Karen Pedersen, formand 86 230235 Randersvej 335, 1.tv. Lisbjerg, 8200 Århus N. kp@proinfo.dk

Inge Pedersen 86 989189 Sognevejen 5, 8380 Trige

Lars Vestergaard 86 230874 Lergravvej 15, 8380 Trige

Peder Thorbard 86 230221 Lergravvænget 8, 8380 Trige thorbard@mail.tdcadsl.dk

Tine Biering 86 230392 Pannerupvej 12, 8380 Trige

Gymnastik

Brian Basse, formand 86 231524 Lergravvænget 28, 8380 Trige brian.basse@mail.dk

Anna Møller Christensen 86 232422 Lergravvænget 30, 8380 Trige amc@aabyhoejbolig.dk

Lars Toft Jensen, sekretær 24 409265 Peter Wilkensvej 5, 8380 Trige larstoftjensen@hotmail.com

Lykke Hansen, instruktører 20 265564 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykke@toursport.dk

Frank Larsen 86 231423 Trige Centervej 60, St. Tv, 8380 Trige

Susanne Møller 86 230076 Trige Møllevej 250, 8380 Trige sipmoller@yahoo.dk

Sanne Salomonsen 86 989994 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige sansal@mailme.dk

Bankospil

Bjarne Sørensen 86 231584 Gartnerparken 8, 8380 Trige

Fritidspedeller

Lars 22 800717

(træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag)

Telefon i kontoret 86 230892

Bakkegårdsskolen

Bjørnshøjvej 1 86 934141

bak@aaks.aarhus.dk

BANKOSPIL

i Trige

Forsamlingshus

hver onsdag

kl. 19


Nyt fra hovedbestyrelsen

Sportsdagen 2004

28. august på Trige Gl. Stadion

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og

aftal med dine naboer og andre om at

få dannet hold til sportsdagen og

tilmeld jer på sedlen som lægges i

“postkasser” i Brugserne i Spørring

og Trige, eller afleveres til et af hovedbestyrelsens

medlemmer.

Vi håber på stor opbakning til dagen!

Tilmeldingen til Sportsdagen er nu igang

og planlægningen af dagens aktiviteter er i

fuld gang.

Hvis du ikke har fået dig meldt til så er det

ud af busken!

På midtersiderne i forrige nummer af

Treklang finder du tilmeldingssedlen og

programmet til at hive ud og gemme.

Høgemosefestivalen nr. 7, kører derudad

lørdag den 28. august på Høgemosevej nr. 4

Vi har fået fat i de bedste bands!

Så...., forlæng din sports-lørdag med en rigtig go´musikaften på Høgemosevej, med

grillmad og fadøl.

Yderligere oplysninger på 8623 1637 eller 2364 0341

13


14

Få et OK Benzinkort til billig benzin

og støt ST70

OK støtter lokalt

OK er altid billig med benzin,

samtidig støtter OK forskellige

foreninger og klubber, bl.a. ST

70.

Så kom og få et OK Benzinkort,

så giver vi et beløb til klubben,

hver gang du tanker hos os.

Trige

Med et OK Benzinkort får du:

● altid billig benzin

● mere end 500 tanksteder i

Danmark

● mulighed for at tanke i

Norge og Sverige

● en månedlig opgørelse

● kort til broafgift på

Storebæltsbroen og

Øresundsbroen


Håndbold

ST70 Håndbold klar til en ny sæson

Selv om det endnu er sommer og lyst om aftenen, så

er det tiden at starte håndboldtræningen, hvis holdene

skal være sammenspillede inden turneringsstart i

oktober.

Efter henvendelse til skolen, er der set på hallens

tagkonstruktion, så vi forventer at kunne spille på et

Har du....

tørt gulv hele sæsonen.

Der er lavet træningsplan for alle hold, men der kan

naturligvis forekomme mindre rettelser afhængig af

deltagerantal i de enkelte grupper.

Vi håber på en rigtig god sæson for alle.

- en lille håndboldspiller gemt i dig ?

- lyst til at prøve dine evner sammen med andre ?

- så mød op i hallen og få testet dig selv - uforpligtende.

- se træningstiderne for din aldersklasse.

Alle hold starter uge 33 (efter skolestart…)

Trige Tømrerog

snedkerforretning

Alt indenfor: • Snedker-

• Tømrer-

• og glasarbejde

P.N. Snedker- og Tømrerforretning

Parallelvej 64 - Trige - Tlf. 86 23 05 74 - Biltlf. 40 14 40 26

v. Søren Peter Krei

Bærmosehøjen 32

8380 Trige

Mobil 40 37 93 03 · Tlf. 86 23 21 33 · Fax 86 23 21 03

· Døre og vinduer

efter mål

· Forsikringsskader

· Glasarbejde

· I øvrigt alt

inden for faget

· Fast pris

15


16

Træningstider i Bakkegårdshallen

håndboldsæson 2004/05

HOLD TRÆNING TRÆNER TLF. Kontingent *)

Minipiger

Minidrenge onsdag 16 - 17 Vibeke Rasmussen 8623 0839 300,årgang

96 efter Anette Hald 8698 9656

Pigelilleput onsdag 16 - 17 Vibeke Rasmussen 8623 0839 450,-

Drengelilleput ved mange deltagere, evt Anette Hald 8698 9656

årgang 94/95 man 16-17 og fre 16-18

Pige- og drenge- mandag 17 - 18 Michael Palm 8698 9868

puslinge onsdag 17 - 18 Henrik Knakkergård 8623 1690 550,årgang

92/93

Piger årg. 90/91 mandag 18 - 19 30 Susanne Ladefoged 8698 9281 575,onsdag

18 - 19 Peder Iversen 8623 0140

Karin Bjerre 8623 0669

Junior årg. 87/89 mandag 19 30 - 21 Leif Ole Nielsen 8623 1668 600,onsdag

19 - 20 Flemming Andreasen 8623 2393

Damer, serie 3 onsdag 20 21 Vibeke Rasmussen 8623 0839 850,årg.

86 og før Susanne Ladefoged 8698 9281

Herrer, serie 2 mandag 21 - 23 Flemming Sørensen ikke fatsat!

årgang 86 og før onsdag 21 - 23 Kasper Bundgaard 2250 2351

Seniorherrer Lars Bonne 8698 9185 850,serie

4

*) Kontingentbetaling senest ved turneringsstart den 1. oktober

Har du....

- tid og lyst til at hjælpe med træningen af

vore unge håndboldspillere ?

Så værdsættes humør og gåpå-mod lige så højt som evner.

Mød op eller kontakt

Vibeke 8698 9185/ Bønne 8698 9281


Fodbold

Træningsdragt med navn og logo

Igen i år er det muligt at blive smart klædt på til træning

og kampe. Fodboldafdelingen formidler træningsdragter

med navn og ST 70-logo på i både voksen-

og børnestørrelser. Er man interesseret i at købe

en træningsdragt, kan man henvende sig til Hanne

Edeling, telefon 86 23 26 26 eller e-mail

edeling@webspeed.dk

Bestyrelsen

Træningstider i efteråret 2004

Skolernes sommerferie slutter i uge 32, og så gælder

det efterårssæsonen i fodbold.

Træningstidspunkterne for de enkelte hold er fastlagt

således:

Old boys 50

Træning: Mandag, kl. 19.00 - 20.00

Holdleder: Jørgen Pedersen, 86989040

Old boys 40

Træning: Mandag, kl. 19.00 - 20.00

Holdleder: Erik Ladefoged, 86230614

Old boys 30

Træning: Onsdag, kl. 19.00 - 20.00

Holdleder: Jan Bjørn, 86989508

Senior

Træning: Tirsdag og torsdag, 19.00 - 20.30

Trænere: Per Klausen, 40766205

Poul Torp, 20117237

Junior

Træning: Tirsdag og torsdag, 17.30 - 19.00

Trænere: Tom Jensen, 40459150 (Todbjerg/Mejlby)

Bent Møller, 26280241 og Bjarke (ST70)

Drenge

Træning: Mandag og onsdag, 17.00 - 18.30

Træner: Claus Holm, 86231831

Peter Stenberg, 60153613

Lilleput drenge

Træning: Mandag, onsdag, 17.00 - 18.30

Træner: Brian Andersen, 40580538

Miniput, drenge

Træning: Tirsdag, 17.00 - 18.30

lørdag, 10:00 - 11:30

Trænere: Henrik Bille 86989702

Kasper Sandberg, 86230113

Mikroput, drenge

Træning: Mandag, onsdag, 17.00 - 18.00

Trænere: Henrik Knakkergaard, 86231690

Morten Kristensen, 86231227

Dennis Mikkelsen 86230465

Damer

Træning: Tirsdag 19.00 - 20.00

Trænere: Bodil Sørensen, 86231187

Piger

Træningstid: Tirsdag, fredag, 17.00 - 18.30

Trænere: Lasse Mogensen 61464705

Chau Pham, 60745096

Lilleput piger

Træningstid: Tirsdag, torsdag, 18.00 - 19.00

Trænere: Hanne Edeling, 86232626

Nette Hjortshøj

Skulle der være enkelte, der endnu ikke har

fået betalt deres kontingent for sæsonen 2004,

skal vi hermed opfordre til at få det gjort

straks!

Bestyrelsen

17


18

Årets sponsorcheck modtaget

fra OK og Dagli´Brugsen i Trige

Hver sommer udbetales sponsorbeløb fra OK-Benzin og Dagli´Brugsen. Dette er en

stor hjælp til foreningens arbejde. Vi har igen i år fået et godt udbytte.

Du kan støtte ST70 ved at anskaffe dig et OK benzinkort. Det er vigtigt at du tegner

kortet gennem boldklubben, for at vi får udbytte af det. Henvend dig til et af bestyrelsesmedlemmerne

eller ved et af de arrangementer, der afholdes ved tanken i løbet af året.

På forhånd tak for din hjælp


Badminton

For de voksne starter sæsonen:

tirsdag og torsdag i uge 35 begge aftener henholdsvis kl. 18.30 og kl. 20.00

Spørring - Århus

Rute 743

VVS-arbejde

Fjernvarme

Badeværelser

Solvarme

Start på næste sæson

Ungdom starter, i hallen:

tirsdag og torsdag i uge 36 fra kl. 15.00

Badminton i gymnastiksalen starter:

torsdag den 2. september kl. 16

Fragtruterne

Brdr. Terkildsen ApS

Spørring · Tlf. 86 98 90 17

Århus Fragtmandscentral: Tlf. 86 15 40 00

Gas-installationer

Blikkenslagerarbejde

Døgnservice

Lystrup - Århus

Rute 744

VVS GARANTI

VVS-INSTALLATØR

Navervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 87 77 · Fax 86 98 57 70

flemming@flemming-vvs.dk

19


20

Nyt, nyt!!

Gymnastik

Tilmelding i gymnastikafdelingen

Som noget nyt vil der ikke være tilmelding på holdene til træning.

Enten ved man hvor man vil meldes til

og melder sig så bare på holdet ved hjælp af giroindbetalingskortet,

eller også møder man op i: klublokalet ved hallen den 4. september kl. 13-15

Der vil være instruktører til stede, for at besvare spørgsmål.

Tilmelding efter 4/9: + kr. 25

Ved tilmelding på giroindbetalingskort og netbank:

husk at skrive navn, adresse og holdnr. Gironr.: 852-1034

brug girokortet, som er hæftet i bladet!

TRIGE BODEGA

Egon Kirk Nielsen

Butikscentret

8380 Trige · Tlf. 86 23 05 53

Tandlæge

GERTRUD WESTERGAARD

Smedebroen 12 · 8380 Trige

Tlf. 86 23 18 33

gertrud.westergaard@mail1.stofanet.dk

Tlf. 86 99 95 66

Bil. 40 27 66 93

Fax. 86 99 92 66

Spørringvej 19 · Mejlby · 8530 Hjortshøj · E-mail. Sporring-el@mail.tele.dk


ST70 Gymnastikafdelingen

Gymnastikstart i uge 37, den 6., 7., 8., 9. og 11. september

Sted:

Bakkegårdsskolen

Instruktør:

Mandag: 16.30-17.30 (1) Mor/far og barn Mette

17.30-18.30 (2) Minihoppere 5-8 år Lykke / Henrik

18.30-20.00 (3) Spring 8 år - ? Hans / Henrik

20.00-21.00 (4) Damemotion /Afspænding Bitte

Tirsdag: 16.30-17.30 (5) Mummitroldene 3-5 år Margit / Malou

17.30 - 18.30 (18) Tarzandrengene 3-5 år Margit/NN/NN

18.30.19.30 (6) M / K motion Hanne

Onsdag: 16.30-17.30 (16) Breakdance 5-10 år Jan/Simon

17.30-18.30 (17) Breakdance 5-10 år Jan/Simon

Torsdag: 17.00-18.30 (9) Show`n hip hop 11 -14 år NN/NN

18.30-20.00 (10) Aerobic Helle

Bjørnshøjcentret

Onsdag: 16.30-18.00 (11) Bevægelse / afspænding Dorrit

Spørring Gl. Skole

Mandag: 18.30-19.30 (12) Damemotion/ step Helle

19.30-20.30 (13) Bodytoning Helle

20.30-21.30 (14) ”I Form” Helle

Onsdag: 17.00-18.00 (15) Småbørnsgymnastik 3-6 år Sanne / NN

Forsamlingshuset

Tirsdag: 18:00-19:00 (7) Show`n hip hop 6 - 8 år Malou / Tina

19:00-20:00 (8) Show`n hip hop 8 - 10 år Malou / Tina

Bakkegårdsskolens Idrætshal

Tirsdag (sommer) 18:00-19:00 (58) Løb Frank

Torsdag (sommer) 17:30-18:30 (19) Stavgang Karen/Inge/Frank

Søndag (vinter) 10.00-11.00 (20) Løb Frank

10.00-11.00 (19) Stavgang Frank

Lørdag: 8:00-10:00 (21) Skating Brian

Vi glæder os til at se lige netop DIG!

21


22

Mor / far og barn

Hold nr. 1 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 450,-

Instruktør: Mette B. Nielsen, tlf. 86232065

På dette hold dyrkes motion efter børnenes formåen.

Der bliver taget hensyn til det enkelte barns

udviklingstrin, og forældrene inddrages i det

omfang barnet har lyst/behov.

Vi leger på en sjov måde med bevægelser, temaer

og masser af sang. Der hoppes, danses og løbes, og

vi vil selvfølgelig benytte redskaberne i gymnastiksalen.

Har I andre gode forslag til aktiviteter, snakker

vi om det.

Der er ikke så meget struktur og programsatte tiltag,

men til gengæld kan børn og forældre sammen få en

"fritime" fra hverdagens program.

Minihopperne 5-8 år

Hold nr. 2 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 288,-

Instruktører: Henrik Carstensen, tlf. 32845343

og Lykke Hjortshøj

Er DU mellem 5 og 8 år og frisk på at prøve noget

nyt? Så er vi klar til at gribe dig!

Vi skal lege, springe i trampolin og ha´ det rigtig

sjovt. Vi skal også lave vejrmøller, slå kolbøtter og

stå på hænderne. Vi glæder os til at se DIG!!

Spring 8-? år

Hold nr. 3 - 24 lektioner á 1Þ time

Pris kr. 324,-

Instruktører: Hans Hansen, tlf. 2840 0734 og

Henrik Carstensen, tlf. 32845343

Her er holdet for dig, der er klar til at springe ud i

det med begge ben!

Vi vil arbejde med spring både på gulvet og i trampolinen.

Alle kan være med, også selvom du ikke

har prøvet det før.

På gensyn.

Damemotion/afspænding

Hold nr. 4 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 450,-

Instruktør: Bitte Gandrup, tlf. 8698 8210

Dette hold er for dig, som har lyst til at få dig rørt

uden at det er alt for anstrengende.

På damemotionsholdet arbejder vi til musik og vi

vil hver gang få pulsen op og arbejde hele kroppen

igennem. Vi vil arbejde med koordination, styrke,

smidighed, stræk og afspænding. Vi eksperimente-

Holdbeskrivelser

rer med andre måder at bevæge os på gennem leg,

bevægelse og dans. Så kort sagt: Her sker alt fra

mavedans til knibeøvelser. Kom og vær med og lad

os få en hyggelig og god sæson sammen.

Mummitroldene 3-5 år

Hold nr. 5 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 288,-

Instruktører: Margit M. Hanssen tlf. 2693 6415

og Malou Krogh, tlf. 26200341

Her på mummitroldene skal Margit og Malou

træne, vi skal nok sørge for at I får det sjovt. Vi skal

lege og synge nogen sanglege. Der bliver selvfølgelig

også tid til at lege på redskaber. Selvom du

aldrig har gået til gymnastik før så kan du sagtens

følge med.

Mange hilsner Margit og Malou.

Tarzandrengene 3-5 år

Hold nr. 18 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 288,-

Instruktører: Margit M. Hanssen tlf. 2693 6415

og ??

Dette er et hold for de 3-5 årige med krudt i. Dem

af jer der bare ikke kan sidde stille. Selv om navnet

antyder det, så er holdet ikke kun for drenge, så hvis

du er pige og vil på det her hold, så er du velkommen.

Det næste år skal vi virkelig brænde noget

krudt af. Vi skal løbe, råbe, lege og kravle på redskaber.

Jeg har endnu ikke nogen hjælpetræner til

dette hold, men der skal lyde en kraftig opfordring

til alle der har lyst. Der er ikke så store krav og jeg

skal nok sørge for at du/i bliver integreret i den daglige

træning.

Mange tarzanskrig fra Margit

M/K motion

Hold nr. 6 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 450,-

Instruktør: Hanne og Ole Christensen,

tlf. 8691 1292

Gymnastik for damer og herre, der kan være både i

den 2. og 3. alder, gymnastik hvor du selv bestemmer

tempoet, - næsten-. Opvarmning af alle muskelgrupper,

brug af forskellige håndredskaber ved

styrketræning, ud og afspænding. Så kom og vær

med til lidt sjov gymnastik, således du kan blive

strammet op.


Breakdance 5-10 år

Hold nr. 16 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 288,-

Instruktør: Simon Mouritzen, tlf. 2166 8657 og

Jan Mejlby, tlf. 6012 4608

Breakdance er en sjov og sej dans, hvor man lære

fede tricks og får mange venner.

Vi laver en dans, som sidst på året vil blive vist til

forældre og venner. Kan du lide den måde Razz fra

m.g.p danser på, er det her måske lige noget for

dig.

Breakdance 10-15 år

Hold nr. 17 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 288,-

Instruktør: Simon Mouritzen, tlf. 2166 8657 og

Jan Mejlby, tlf. 6012 4608

Er du klar til at lære en masse fede moves og danse

som dem i musikvideoerne, så er breakdance måske

noget for dig. Vi danser til cool musik og lære både

nemme og svære tricks. Vi slutter året af med opvisning

for forældrene og vennerne så I kan vise de

seje moves I har lært.

Show´n hip hop 11-14 år

Hold nr. 9 - 26 lektioner á 1Þ time

Pris kr. 348,-

Instruktør: ???

Der er endnu ikke fundet instruktør til holdet.

Aerobic

Hold nr. 10 - 26 lektioner á 1Þ time

Pris kr. 523,50

Instruktør: Helle Rye Arndal, tlf. 8623 0474

Vi laver high/low (mest low) i ca. 1 time. Dvs vi

laver serier til fed tempo fyldt musik, hvor du med

garanti får sved på panden. Derefter har vi 1/2 time

til styrketræning og udstrækning. Holdet er for alle,

øvede og uøvede, unge og de lidt ældre. Vi starter

op med rimelig let koreografi, for derefter, som I

bliver klar, at øge sværhedsgraden. Er du til fart,

rytme, dans, vrik, vrid og drej glæder vi os til at se

dig på dette hold.Husk at stærke muskler sætter forbrændingen

op*.

Step

Hold nr. 12 - 26 lektioner á 1 time

Pris kr. 487,50

Instruktør: Helle Rye Arndal, tlf. 8623 0474

Step er aerobic trin udført på stepbænk. Så er du til

en sveddryppende time med god musik og spændende

koreografi, en masse drejninger og forflytninger

rundt på bænken, er dette noget for dig. I år

er denne time "helliget" de let øvede samt

øvede.(minus styrke).

Nye steppere henvises til "I Form" holdet.

Bodytoning

Hold nr. 13 - 26 lektioner á 1 time

Pris kr. 487,50

Instruktør: Helle Rye Arndal, tlf. 8623 0474

Bodytooning er styrketræning/muskeludholdenhedstræning

af hele kroppen. Vi laver en let aerobic

opvarmning, for derefter at arbejde hele kroppen

igennem enten ved hjælp af egen kropsvægt eller

elastikker. Vil du strammes op, have rørt hver muskel

i kroppen, er dette holdet for dig. her er ingen

svær koreografi og alt foregår i moderat tempo.

Holdet er for alle, uanset form og alder. Husk at

stærke muskler sætter forbrændingen op *.

I Form

Hold nr. 14 - 26 lektioner á 1 time

Pris kr. 487,50

Instuktør: Helle Rye Arndal, tlf. 8623 0474

I Form er et M/K hold. Vi bruger stepbænke, hvorpå

vi laver små enkle serier, med tempo på, så du

med garanti får sved på panden. Denne time vil

enten blive kørt som basetræning dvs. stationer med

forskellige styrkemomenter eller interval træning

(lidt step, lidt styrke, lidt step osv.). Denne time får

dig helt sikker I Form, da den indeholder det hele.

Husk at stærke muskler sætter forbrændingen op*.

*Husk at kombinere holdene for optimal træning.

En gang træning om ugen er godt. To gange

holder det ved lige. Tre gange for at forbedre.

Småbørnsgymnastik 3-6 år

Hold nr. 15 - 24 lek.

Pris kr. 288,-

Instruktør:Sanne Salomonsen, tlf. 86989994 og

Nette Hjortshøj

Smågymnasterne i Spørring er for drenge og piger i

alderen 3-6 år, som har lyst til at tumle på måtter ,

kravle i ribber, lege med bolde.

Bevægelse på alle mulige måder. Det skal være

sjovt at røre sig.

Bevægelse og afspænding

Hold nr. 11 - 27 lektioner á 1Þ time

Pris kr. 542,25

Instruktør: Dorrit V. Beattie, tlf. 8623 2330

På det lille hold på Bjørnshøjcentret er der nydelse

for krop og sjæl.

Vi får bevægelse i led og muskler på en hensigtsmæssig

måde. Vi styrketræner ryg, mave, ben,

arme, bækken - ja, alle de steder, der skal holde

kroppen i gang. Vi laver smidigheds- og afspændingsøvelser

for nakke, skuldre og "computerarme".

Vi får pulsen op, så meget pladsen tillader og

slutter hver gang med afspænding. Jeg tager

udgangspunkt i de gener deltagerne kommer med

og kan give vejledning i individuelle øvelser til

hjemmebrug. Alle aldre er velkommen.

23


24

Show´n hip hop 6-8 år

Hold nr. 7 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 288,-

Instruktør: Malou Krogh, tlf. 26200341 og Tina

Lunde, tlf. 28445674

I år skal vi danse nogle danse, som vi skal opvise

med, vi skal lege og have det super sjovt.

Indimellem bliver der også plads til leg og andet

hyggeligt, men dans vil naturligvis være i fokus. Så

kom og vær med, vi glæder os til at se "gamle" såvel

som nye børn på holdet.

Mange dansehilsner Tina og Malou

Show´n hip hop 8-10 år

Hold nr. 8 - 24 lektioner á 1 time

Pris kr. 288,-

Instruktører: Malou Krogh, tlf. 26200341 og Tina

Lunde, tlf. 28445674

I år skal vi, ligesom sidste år, danse til noget af

tidens gode musik. Vi skal selvfølgelig have det

sjovt, og indimellem bliver der både plads til at lege

lidt og til, at danserne kan vise nogle af deres egne

danse. Vel mødt til endnu et godt danseår, vi glæder

os til at se såvel "gamle" som nye børn på holdet.

Mange dansehilsner Tina og Malou

Stavgang

Hold nr. 19 - ture af Þ-1 times varighed

Pris kr. 100,- pr. kalenderår

Instruktører:Inge Clausen, tlf. 86231702, Karen

Sørensen og Frank Larsen, tlf. 86231423

Stavgang er et nyt hold, der henvender sig til alle

der gerne vil motionere lidt mere effektivt end

"bare" gå en tur. Stavgang kan sætte pulsen op med

op til 20%, og forbrændingen med op til 40% i forhold

til alm. gang. Alle kan være med, både unge og

gamle. Ingen bliver efterladt for sig selv nede i skoven,

det er altid en instruktør der kommer sidst

hjem. "Skiløberne uden ski.": Inge, Karen og Frank

86 230702

Løb

Hold nr. 20 - ture af forskellig længde og varighed

Pris kr. 100,- pr. kalenderår

Instruktører:Frank Larsen, tlf. 86231423

Kom i gang med at løbe, uden at blive overanstrengt

- skadet o.s.v. Vi løber forskellige ruter og forskellige

hastigheder. Vi er både helt nybegyndere og hurtigløbere,

men mangler altid "nyt blod". Som i stavgang

bliver ingen overladt til sig selv. Det vil altid

være Frank der kommer sidst hjem.

ST70 Skaters

Hold nr. 21 - 26 lektioner á 1-2 timer

Pris børn 7-14 år kr. 150,- voksne kr. 250,- familie

500,-

Instruktør: Brian Basse, tlf. 8623 1524

Rul med ST70 Skaters - hav det sjovt og opbyg din

form og koordination.

Jeg er 37 år, gift og far til 3 små børn og har været

aktiv rulleskøjteløber i 6 år. Jeg skal være instruktør

på dette hold, hvor vi skal lege, løbe, vende og

dreje. Kort sagt, vi skal have det sjovt. Alle kan

være med - kom og prøv.

TIL HAVEN og DRIVHUSET

finder du den bedste kvalitet

og det største udvalg i...

SPØRRING

PLANTESKOLE I/S

V/ HANNE OG PETER NIELSEN

RANDERSVEJ 570 · TLF. 86 98 91 66


"Kom indenfor", - hvordan går det med projektet ?

I Treklangs marts-nummer efterlyste vi tre danske

familier og tre flygtninge/indvandrer-familier, der

ville bruge noget tid i foråret på at lære hinanden at

kende og lære mere om hinandens traditioner, familieforhold

og dagligdag. Udover omtalen i Treklang

havde vi også en artikel og en annonce i

Hinnerupbladet.

Der kom meget hurtigt tilsagn fra en tamilsk og tre

danske familier om at deltage. Men det krævede tid

at skaffe de to sidste familier, og det forsinkede hele

projektets start. Men i gang kom vi !

Forløbet indtil nu

Den 4. maj mødtes familierne til fællesmøde i

Oasen. Her var en meget glad og forventningsfuld

stemning. Alle fortalte lidt om, hvorfor de havde

meldt sig til projektet, og snakken gik i øvrigt livligt,

mens vi spiste Annes lækre pandekager med is

og jordbær.

Til sidst løftede vi sløret og fortalte, hvilke familier

vi havde "sat sammen" ud fra de interesser de havde

fortalt om samt børnenes alder. Der blev således tre

KLOAKSERVICE

Trige

Maskinstation

v/ Claus Sørensen

86 23 17 37

biltlf. 20 27 33 20

grupper, hver med en dansk familie og en flygtninge/

indvandrer-familie.

Hver gruppe skulle i løbet af de næste måneder:

- invitere hinanden gensidigt på middag i deres

hjem og tilbringe en aften sammen.

- tage på to udflugter sammen og vise hinanden

nogle ting fra henholdsvis den danske/ den udenlandske

kultur, der betød noget for dem.

Inden fællesmødet sluttede havde familierne lavet

den første aftale med hinanden, og siden er det gået

efter planen med en masse spændende oplevelser

for de involverede. På grund af den forsinkede start

har alle familier dog ikke nået den sidste udflugt, og

vi vil derfor vente med at afslutte projektet til efter

sommerferien. Anne har hele tiden fulgt projektet

tæt og snakket med deltagerne om, hvordan det gik.

Hun vil også samle erfaringerne i en lille rapport,

der er god at have, hvis projektet skal gentages.

I næste nummer af Treklang vil nogle af familierne

fortælle om deres oplevelser med at være med i projektet.

Mange hilsner

Anne Petersen

Praktikant fra Den sociale Højskole

Lise Reinholdt

Aktivitetsmedarbejder, 86 23 16 64

25


26

“Skolen i Skoven”

Af Katinka Fischer -Nielsen

Det er en stille, varm junieftermiddag i

Bærmoseskoven. Ungerne er gået hjem, myggene

er endnu ikke kommet frem. Sammen med Palle

Holm, der er lærer på Bakkegårdsskolen og primus

motor i projekt "grønt klasselokale", er jeg cyklet

ud til samme.

Den nye skov

Bærmoseskov og Himmerigsskov er plantet i 1991

- 95, en del af den af elever fra Bakkegårdsskolen.

På cykelturen udpeger Palle Holm rækkerne, og fortæller

om sine træer. Det er tydeligt at høre, at projektet

er hans hjertebarn. De første fire år efter

skovrejsningen blev der afholdt veritabel klapjagt

på harerne, som ødelægger de spæde træer.

Agerhønsene er fortrukket af sig selv, de foretrækker

det åbne land. Til gengæld er der næsten alt for

mange rådyr, de færdes i skoven i store flokke.

Derudover ræve og en mangfoldighed af insekter,

fugle og smådyr.

Jeg er dybt betaget af, at en forholdsvis ny skov kan

være så "skovagtig". Godt nok er træerne ikke så

høje som hjemme i vores skov - vi bor i Lisbjerg

Skov - men her er så dejligt og smukt. Insekterne

summer, græsset dufter og Palle Holm viser mig,

hvor der står et blommetræ, som bærer frugt, der får

englene til at synge.

Klasselokalet

Græsset står hoftehøjt på engen, der er omgivet af

løv- og nåleskov. De fleste af ammetræerne er blevet

fældet, efterhånden som de blivende træer er

blevet store nok. De ligger i skovbunden, og eleverne

har fået lov til at bruge dem, bl.a. til de solidt

Spisebordene, som eleverne har bygget, er gode at drikke

kaffe ved.

Mad, man selv har lavet over bål smager godt

udførte spiseborde, der står i græsset. I skovbrynet

har de flettet en levende pilehytte, som kan bruges

til spisestue, skjulested og meget andet. Kun fantasien

sætter grænser. Små nye pil er blevet plantet

ved siden af, og kæmper en brav kamp mod det høje

græs.

Projektets historie

Palle Holm fortæller entusiastisk om projektet fra

den første kontakt til denne dag, hvor det er en realitet.

I efteråret 2003 kontaktede han Silkeborg

Statsskovdistrikt for at høre om mulighederne for et

samarbejde. Han fik ikke svar, men kort tid efter

henvendte skovfogeden sig til Bakkegårdsskolen

med en forespørgsel om netop dette.

Sidst i oktober fandt det første møde sted i

Bærmoseskoven. På et område, hvor der engang har

ligget en gård, blev det aftalt, at Bakkegårdsskolen

kunne indrette et grønt, udendørs klasselokale.

Projektet går i al sin enkelhed ud på at give eleverne

mulighed for gode naturoplevelser.

Det tager tyve minutter at gå fra skolen ned til det

nye klasselokale, hvor eleverne indimellem bliver

undervist. Andre gange er de på tur rundt i skoven,

hvor de ser på dyrene og deres spor og veksler, eller

på træer og planter.

Fremtiden

Der drømmes om et shelter, hvor en gruppe elever

kan overnatte, samt et toilet. Desværre koster den

slags drømme penge. Palle Holm har søgt om de

70.000 kroner, der skal bruges, og fået bevilget en

del af beløbet, på betingelse af at frivillige børn og

voksne deltager i projektet.

Der foreligger nu flere forskellige planer, der skal

hjælpe lærere og elever med at rejse de sidste penge

til projektet.


For det første vil skolen afholde en markedsdag i

skoven, hvor hele byen bliver inviteret. Der skal

være boder med mad og ting, som børnene selv har

lavet og aktiviteter, som gæsterne kan afprøve mod

betaling. Det er en god måde at vise byens borgere,

hvad det er, der foregår i skoven. Derudover skal

der laves en forening, hvor skolen, borgerne og de

forskellige institutioner er repræsenteret. Hvis der

er nogen, der har andre gode forslag, vil Palle Holm

meget gerne kontaktes.

Vi vender cyklerne og trækker dem ud til hjulsporet.

Vi kører tilbage til Trige i tavshed, suger skovens

stemning til os. Jeg sidder på cyklen og ved med

mig selv, at jeg vil tage min familie med herover.

Her er så anderledes end i den gamle skov, det er

næsten som at komme til Norge.

Hold da helt fest i

Trige

Forsamlingshus!

Trige og omegns samlingssted

siden 1904.

Stor sal med service til 100

mennesker.

Få yderligere

oplysninger

eller lej salen på

tlf. 86 23 13 32,

bedst kl. 16-19.

Før der kan laves mad, må der hugges brænde

For yderligere oplysninger om projektet se også www.skoveniskolen.dk

ANLÆGSGARTNER ERIK KOLD JENSEN

ILLEMANNs EFTF.

V/ Erik Kold Jensen

☎ 86232162 - Mobil 20483619

E-mail erik.kold@email.dk

● Pleje og vedligehold af haver og anlæg

● Nyanlæg

● Omforandring

● Flisebelægning

● Snerydning/saltning

27


28

Trigeparken

Boligforeningen Ringgården

Afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

Aktivitetsrådet for de boligsociale aktiviteter (A-rådet)

Afdeling 19

Kirsten Skou Trige Centervej 44, st. th 86 23 20 16 / 80 66 97

Ann Sczürbak Trige Centervej 28, 2. th. 28 61 80 74 / 80 67 76

Lonny Damgård Jensen (supp.) Trige Centervej 52, st. th. 86 23 09 03 / 80 66 61

Ilse Madsen (fra afd. best.)

Afdeling 20

Trige Centervej 22, 2. tv. 86 23 07 02/ 80 68 01

Gitte Mouritzen Trige Parkvej 19, 2. th 86 23 07 60 / 80 69 25

Lis Rasmussen Trige Parkvej 11, 1. mf. 86 23 10 95 / 80 68 91

Helle Confrey (supp.) Trige Parkvej 23 77 66 05 54 / 80 69 42

Bodil Nielsen (fra afd. best.) Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68

Klubber og aktiviteter

Ny afdelingsbestyrelse vælges i starten af august!

Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)

Teddy Weinreich (formand) Trige Parkvej 33, st. tv. 86 23 03 69 / 80 69 82

Tonny Chr. Laursen Trige Parkvej 15, 2. tv. 86 75 00 22 / 22 24 04 09

Annie Svejgaard Trige Parkvej 21, st.th. 86 23 02 31 / 80 69 30

Bodil A. Nielsen Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68

Kaj Nielsen Trige Parkvej 13, st. th. 86 23 06 82 /

Varmemester (åbent mandag - fredag 8:30 - 9:30)

Tonny Nielsen Trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14 / 80 68 14

Aerobic

Lucy Moli 86 23 06 90

Arabisk kvindeklub

Lina Ayoub 97 952870

Billard

Leif Rogert 86 23 01 95

DUI- Leg og Virke

Johannes Rasmussen 86 23 00 29

"Fantasi og Farver"

Ester Kristensen 86 23 13 93

"Grønne Fingre"

Henrik Andersen 86 23 24 52

Lektiehjælpen

Ove Linnet 86 21 00 51

Legestuen

Helle Hansen 86 23 07 44

Onsdagsklubben

Kirsten Skou 86 23 20 16

Børne-PC-klubben

Helle Confrey 77 66 05 54

Seniordans

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

Snedkerværkstedet

Odin Birgisson 86 23 22 88

Tegne og Male

Ilse Madsen 86 23 07 02

Trige Lystfiskerklub

Maria Christensen 86 23 29 26

Tamilsk klub

Karunahara Kadiresan 86 23 20 01

Trige dart club

Gudbjørn Kristiansen 86 23 28 72

Vise/ Vers

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

PC-café

Lissy Vogt 86 23 26 15

NB! Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne

for alle interesserede.


Aktiviteter i Trigeparken

Aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt, Tlf. 86 23 16 64

Efterfødselsgymnastik

De sidste ni år har der været efterfødselsgymnastik

i Oasen. Som regel 2-3 hold om året, lidt afhængigt

af, hvor mange, der har født i området. Hver gang

sundhedsplejerskerne Susanne Hede og Birte Åkjær

har et tilpas stort antal nybagte mødre, ringer de til

mig, og så starter vi et undervisningsforløb, som

regel på 8 formiddage.

Selve efterfødselsgymnastikken varer ca.1,5 time,

og herefter får deltagerne hver gang lidt undervisning

og en snak om et emne, der har med børn og

forældreskab at gøre. Disse snakke er også med til,

at man lærer hinanden bedre at kende, og det er specielt

vigtigt i et lille lokalsamfund som Treklangområdet.

For tiden bygges her mange nye huse, og

der kommer mange nye tilflyttere med nyfødte

børn. Tit kender de nye beboere ikke nogle i forvejen,

og efterfødselsgymnastikken kan være en god

mulighed for at lære de andre nybagte mødre at

kende. Husk på, at de små størrelser kommer til at

Åbent Hus

med sundhedsplejersken

En gang om måneden holder sundhedsplejerskerne

Susanne Hede og Birte Åkjær "Åbent

Hus" i beboerhuset "Oasen" fra kl. 10 - 12. Du

er meget velkommen til at kigge indenfor sammen

med dit barn, få svar på spørgsmål angående

barnet og evt. få det vejet.

I efteråret 2004 er der "Åbent Hus"

Tirsdag den 3. august

Tirsdag den 7. september

Tirsdag den 5. oktober

Tirsdag den 2. november

gå i vuggestue, børnehave og skole sammen, og forældrene

kommer til at sidde i forældreråd osv. sammen

i mange år mens børnene vokser op. Så det er

godt at kende hinanden og have fælles oplevelser.

Vi har haft skiftende undervisere i efterfødselsgymnastik

gennem årene, men de sidste par år har det

været Mie Glud Pedersen, der har stået for det. Mie

gik selv til efterfødselsgymnastik

i Oasen på et

af de første hold. Siden

har hun taget en uddannelse

som afspændingspædagog

fra "Skolen fra

Psykomotorik" i

Randers og underviser

foruden i Trige også i

Åbyhøj, Tilst og på

Trøjborg.

Her i efteråret starter et

nyt undervisningsforløb

op 11. august.

Mie Glud

Nærmere program kan fås ved henvendelse til:

Lise Reinholdt, tlf. 86 23 16 64

Faste aktiviteter i Oasen

Trigeparkens Beboerhus

Trige Centervej 26 A

Mandag og onsdag kl. 18 30 - 21:

Lektiehjælp for fremmedsprogede.

Tirsdag kl. 10 - 12: Legestue

Tirsdag kl. 13 - 15 30 : Håndarbejdsklub

Onsdag kl. 13 - 16: Onsdagsklub

Onsdag kl. 18 - 1930 : Blid aerobic

29


30

Foråret i Legestuen

Vi har haft rigtig mange dejlige tirsdage sammen

siden jul, både børn og voksne.

I januar fejrede vi legestuens fødselsdag, en rigtig

fødselsdagsfest med kagemand og boller og naturligvis

fødselsdagssang.

Siden jul har vi også forsøgt os med fingermaling og

børnenes meget flotte kunstværk har i reduceret

form været ophængt ved varmemesterkontoret sammen

med billeder af børnene som koncentreret

arbejder med "værket".

Fastelavn var forårets store hit og bestemt en sjov

dag med traditionel tøndeslagning og rigtig flotte og

søde udklædninger. Vi havde brugt tirsdagen før til

at udsmykke tønden og lave meget fine fastelavnsris.

Påske med udsmykning af æg og masser af klip og

lim markerede, at vi nu var godt inde i foråret og

kunne se frem til en dejlig sommer. Desværre var

vejret ikke til udendørs aktivitet i foråret og vi

Legestuen i Oasen

Blid Aerobic

For begyndere og let øvede, uanset alder

kunne så nyde godt af A-rådets venlige bevilling og

købe en rigtig stor rutsjebane.

Efteråret i Legestuen

Efteråret byder forhåbentlig på ligeså mange gode

og sjove oplevelser og hyggestunder og jeg glæder

mig meget til vi mødes igen, gerne sammen med

nye børn og forældre. Husk legestuen er for hele

Trigeområdet.

Alle mødre, fædre, bedsteforældre eller andre med

børn i alderen 0-3 år er velkomne, hver tirsdag kl. 10

- 12 i Trigeparkens Beboerhus Oasen, Trige

Centervej 26 A. Vi hygger, snakker og leger med

børnene. Hvis du synes, dit barn er for lille, så kom

for din egen skyld og få en kop te eller kaffe med os

andre.

Det er uforpligtende at komme i legestuen, mød op

når du kan. Pris 10, - kr pr gang for dig og dit barn

(børn).

Hilsen Helle Hansen, Tlf. 86 23 07 44

Hver onsdag kl. 18 - 19.30 i beboerhuset Oasen

Instruktør: Lucy Moli

Pris: 200,- kr for hele efterårssæsonen.

Start 8. september

Alle er velkomne, mød op og se, om det er noget for dig!

Yderligere oplysninger: Lucy Moli, Tlf. 86 23 06 90 (pri.) eller 89 42 13 95 (arb.)


Bliv du´s med din PC !

Et tilbud især til ældre

og uøvede brugere

Er du usikker overfor at bruge en PC-er?

Vil du gerne have vejledning i et tempo, der

passer DIG? Har du bestemte opgaver, du

gerne vil have hjælp til ? Vil du gerne lære at

sende mails og gå på nettet?

Så er du velkommen i PC-lokalet:

Trige Parkvej 19, kld.

hver onsdag kl. 10 - 13.

Her kan du få individuel hjælp og vejledning

under hyggelige former og med kaffe på kanden.

Pris: 10 kr. pr. gang.

Kig ind, alle er velkomne uanset alder og forkundskaber!

Vi starter 8. september

Yderligere oplysninger hos

Lissi Vogt, Tlf. 86 23 26 15

Kom og vær med til

Seniordans

Glad motion for voksne i alle aldre, -

par som enlige.

Vi danser hver tirsdag kl. 19 - 21 i

Trigeparkens Beboerhus "Oasen",

Trige Centervej 26 A i Trige.

Kom til en uforpligtigende prøvetime

og se, om det er noget for dig! Kaffe

m.m. kan købes til små priser.

Vi starter:

Tirsdag den 7. september kl. 19

Yderligere oplysninger ved

Gitte Mouritzen, tlf. 86 23 07 60

Har du lyst til at spille

Petanque?

Petanque-gruppen spiller:

mandage kl. 18.30 - 20.30

på banen bag Oasen.

Medbring dit gode humør og kom og vær med !

Flere oplysninger hos

Gitte Mouritzen, Tlf. 86 23 07 60

Tegne- og

malegruppe

Vi er en lille gruppe tegne- og maleinteresserede,

der mødes:

hver torsdag kl. 18.30 - 20.30

i lokalet Trige Centervej 60, kld.

Vi maler både akvarel og akryl og bliver undervist

og vejledt af Hosain Malekzade, der er

kunstner fra Iran.

Har du lyst til at være med, så kig indenfor eller

ring og få flere oplysninger ved Ilse,

tlf 86 23 06 32.

Onsdagsklubben

Hver onsdag kl. 13 - 16

i Oasen, start 11. august

Hyggeligt samvær for voksne i alle

aldre.

Tag dit håndarbejde eller dit kortspil

med, vi har altid kaffe på kanden og

plads til nye medlemmer

Yderligere oplysninger hos

Kirsten Skou, Tlf. 86 23 20 16

31


32

Nyt fra Trigeparkens billardklub

Trigeparkens Billard Klub starter op efter sommerferien,

søndag den 8. august.

Vi har resultatet efter handicup turneringen, hvor vi

igen i år var tæt på finalen.

B.B. turneringen starter lidt tidligere i år, så er man

interesseret i at prøve, er man velkommen til at

ringe til formanden, Kim Karlson 8623 2112, eller

er du under 19 år, til ungdomsleder Johnni

Christiansen 8623 2704

BESTYRELSE

Formand : Kim Karlson

Kasser : Leif Rogert

Tur. Leder : Heino Gudmundsen

Ungdom. : Johnni Christiansen

Brede.ans. : Benny Winther

HandiCup´en, Pulje 02

1 Fluen 7,15 114 32 8

2 Trigeparken 7,05 108 29 8

3. Ans 3,73 107 18 4

4. Hammel 10,29 85 17 4


BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN

AFDELING 20

Ambulancen SKAL forbi…

Når vi som bilister, cyklister eller fodgængere færdes

i trafikken er vi ikke i tvivl om hvad vi skal

gøre, når et udrykningskøretøj kommer bagfra eller

fra siden; vi giver plads så ambulancen, brandbilen

eller politibilen kan komme frem. Inderst inde håber

vi andre på at en anden trafikant også er ligeså forstående

og hensynsfuld den dag vi selv får brug for

akut hjælp.

Men hvad sker der når vi er kommet hjem i køkkenet,

holder fri og bilen er parkeret. Gælder reglen

om udvidet hensyn ikke også her? - Mange beboere

vil sikkert sige "Ja, naturligvis skal vi tage hensyn

når ambulancen skal forbi!" - Men andre beboere er

nærmest ligeglade, eller de giver i hvert fald udtryk

for at de er ligeglade. Når man(d) er kommet ind på

Trige Parkvej bliver bilen stillet der, hvor det virker

mest behageligt for brugeren. Og det er ligegyldigt

om det er på vores brandveje, mellem blokkene

eller om det er ved indkørslen til Trige Parkvej.

I vores egenskab af naboer og bilister er vi blevet

ligeglade, vi stiller vores bil og går ind til kaffen

eller aftensmaden.

Trige Parkvej har vi én gang haft en boligbrand,

hvor det var nødvendigt at have mere end "blot" en

ambulance herude. Der var slukningskøretøjer, politi

og redningsvogn tillige med en ambulance. Hvad

ville der mon være sket, hvis vejen var blokeret af

ulovligt parkerede personbiler over det hele. Ja, det

kunne selvfølgelig køre over parkeringspladserne,

hvor der var rigeligt med plads. - Hvor meget nåede

branden måske at udvikle sig inden redningsberedskabet

vi afhænger af, kunne komme til? Det gik

heldigvis ikke så galt denne gang, men hvad med

næste gang?

Der er også hensynet til de af vore beboere, der har

brug for mere end ambulancen, når ulykken rammer.

I Århus Amt har vi en effektiv lægeambulance,

der har brug for at komme frem sammen med en

ambulance, og som kræver lidt mere manøvreplads

end en normal personbil. Virker det korrekt at lægeambulancen

bevæger sig igennem midtbyen med

over 100 km/t., for så at efterlade læge eller medicinsk

personale langt fra indsatsstedet, fordi lægeambulancen

ikke kan komme til?

Vær en god nabo - parker på parkeringspladsen

brug kun brandvejene til at læsse af og på, og undlad

venligst at bruge brandveje til at langtidsparkere.

Det kan koste menneskeliv i sidste ende - hvem

ved, måske endda dit?

God sommer.

Afdelingsbestyrelsen,

Trigeparken, afd. 20

Vi er leveringsdygtige i

alle former for tryksager og lotteri

Brevpapir, Konvolutter, Visitkort, Fakturaer, Blokke, bøger

Amr. lotteri, Skrabelodder, Tombolalodder,

Bankoplader, brikker og meget andet....

Ring til os og vi vil hjælpe med den rigtige løsning:

Vitten Bogtryk A/S · Tlf. 87 57 60 00

33


34

Der skal vel være rent på trapperne?

I marts måned 2004 blev der skrevet 27 påmindelser

til beboerne omkring trappevask. Af disse 27

beboere som fik en påmindelse, blev 19 sendt videre

til et rengøringsfirma, med besked om at trappen

- på beboerens regning - skulle rengøres!

Udover naturligvis selve omkostningen for rengøring

af trapperne, kommer beboeren også til at betale

et administrationsgebyr på kr. 100,- pt., som altså

kunne være sparet, hvis man selv havde taget vare

på trappevasken.

Selve diskussionen om, hvem der hvornår skal

vaske trapper er ikke ny. Afdelingsmøderne har de

sidste 5 år jævnligt haft indlæg om trappevask. Men

hvorfor er det et problem at vaske trapper? - Du vil

vel gerne have at der er rent foran din dør?

I afdelingen og i afdelingsbestyrelsen har der indtil

nu været enighed om, vi hver især skulle vaske vore

trapper selv, i stedet for at huslejen skulle stige som

følge af, at vi hver måned må give mellem 15. og

20.000 kr. til et firma der så vasker trapper for os.

Nogle vil mene, at et firma ikke vasker så grundigt,

at det helt sikkert bliver gjort bedre, når man selv

Samsøvej 31

8382 Hinnerup

www.marimatech.com

gør det ligesom det så sker på de rigtige tidspunkter.

Fælles for begge synspunkter er, at disse højest

sandsynligt vil komme fra en beboer der vasker

trapperne selv, og altid husker det! - Måske endda

minder naboen på at vaske trapperne inden man selv

skal overtage dem.

I afdelingsbestyrelsen har vi vedtaget at varmemesteren

den første hverdag i hver måned skal kontrollere

trapperne, hvor han så skal udstede påmindelser

til beboeren der har trappevasken om, at nu skal det

altså være. Den ordning er ikke alle beboere tilfreds

med, måske fordi de vaskede trapperne i weekenden

og kontrollen først kom torsdagen efter, eller måske

fordi man vasker trapper på sin egen måde. Begge

står med et fornuftigt argument, men der er helt

klare regler som gælder for alle i afdelingen, og som

derfor også gælder for beboeren der skal aflevere

trappen.

Disse regler står i "ABZ og Ordensreglement", side

5 i ABZ'en og er vedtaget af afdelingen.

Som tidligere annonceret, arbejder afdelingsbestyrelsen

på at "opdatere" ABZ'en, hvori en behandling

af trappevask ikke kan undgås. Vi skal derfor opfordre

dig til at overveje hvad du helst vil med hensyn

til trapperne, og fremsende dit forslag til afdelingsbestyrelsen.

Vi vil gerne have problemerne om trappevasken

løst, samtidig med at vi naturligvis skal

tage hensyn til alle beboere. Du kan kontakte dit

afdelingsbestyrelsesmedlem på den adresse der står

her i bladet.

God sommer.

Afdelingsbestyrelsen

Trigeparkens Afd. 20

• Sikkerhedssystemer til

kaj-anlæg

• Instrumenter til havneopmåling

• Navigationssystemer til

store skibe


Vi er en gruppe socialrådgivere/studerende

der som frivillige starter en

Åben social rådgivning

for alle Triges borgere

Vi kan tilbyde:

Hjælp til at læse og forstå breve.

Hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve.

Samtale om dagligdagens svære spørgsmål.

Det kan være:

Personlige forhold

Økonomi

Børn og unge

Arbejde og arbejdsløshed

Uddannelse

Misbrugsproblemer

Sociallovgivning

Tab, savn, usikkerhed.

Intet er for stort og intet for småt.

Så har du brug for råd og vejledning

eller nogen der har tid til at lytte

så kom forbi til en snak.

Du kan selvfølgelig være anonym.

Vi træffes hver tirsdag kl. 18 30 til 21 00

Trige Centervej 30, kælderen

Jan, Alkan og Lonny

Yderligere oplysninger hos

Lonny Damgaard Jensen

Tlf.: 86 23 09 03

Tour d´ Bjørnshøj

Også i 2004 planlægger vi en dag med

det festlige cykelløb Tour d´ Bjørnshøj.

Sæt kryds ved

tirsdag den 24. august kl. 13

Vil man deltage i løbet, melder man sig

til på Bjørnshøj Centret.

På gensyn

Cykeludvalget

Nyt køkken

- så er det

LAGERSALG

KØKKEN

BAD

GARDEROBE

TRIGE KØKKENET

Finlandsgade 27C - 8200 Århus N

Tlf. 86 10 13 66 - Fax 86 10 13 53

35


36

Debatsiden

..det er her du kan komme med din mening!

Formandsposten i Ringgårdens afd. 19

Indlæg fra Thorsten Ericson

Trige Centervej 50, 2.th.

80 66 76 / 86 23 20 23

thorsten.ericson@bolignet-aarhus.dk

Jeg stiller op til formandsposten ved det ekstraordinære

beboermøde i august.

Målsætningen for mit og min bestyrelses arbejde er:

- Vi vil gøre afdelingen til den mest attraktive

boligafdeling i Århus.

- Beboerne skal føle at deres behov bliver tilgodeset.

- Beboerne føler de har overskud til langt mere

end dagen og vejen.

- Beboerne får lyst til at møde nye mennesker,

skabe nye netværk, inspirere og få inspiration,

igangsætte.

- Familier med børn skal føle de har succes i

familien, med deres naboer og kammerater.

- Beboeren skal opleve, de bor det mest sikre sted

i Århus.

- Beboerne skal føle de bor i velpassede og flotte

omgivelser med overdådighed i blomster og frodighed.

- Beboerne vil tage ansvar for deres egen trivsel

og andres trivsel.

Læserbreve i Treklang

Der er kommet en del kritiske reaktioner på vores

meddelelse i sidste Treklang om, at indsenderne

af læserbreve selv skal betale for deres indlæg

med 200 kr pr. side.

Baggrunden for beslutningen var én eneste:

Bladets betrængte økonomi ! Bladet havde hidtil

betalt for læserbrevene (Þ side i nr. 12, 1Þ side i

nr. 13) , men vi kunne se, at hvis tendensen fortsatte,

ville bladet ikke have råd til det. Vi blev

nødt til at sætte en bremse, og det blev altså i første

omgang den ovennævnte.

På baggrund af de kritiske redaktioner har vi nu

diskuteret hele problemet igen på et redaktionsmøde

og er blevet enige om følgende politik

fremover:

Det var en målsætning jeg har igangsat og de første

gode resultater viser sig allerede.

Det er en målsætning du har gavn af!

Vi har brug for at høre dine ønsker,

Vi har brug for at høre din mening,

Vi har brug for din opbakning,

Vi har brug for hjælp til at gennemføre

forbedringer!

Vil du være med i bestyrelsen?

Kan du sige ja til følgende:

Det handler om, at skabe engagement på alle

niveauer og styrke mangfoldigheden.

Det er beboernes interesser, jeg varetager for at

opfylde deres behov og forbedre deres livskvalitet.

Jeg kan ikke gøre alt - men jeg har initiativ, ansvar

og villigheden til at gøre noget!

Det kan være beboerne vil være med i dialog og i

beslutningsprocessen derfor er det nødvendigt at

fremlægge, hvor vi er og styrke de muligheder der

ligger i beboernes forskelligheder.

Møder du mig på vejen så stands -

Jeg vil gerne høre nyt og

jeg vil gerne fortælle nyt!!

Der afsættes i hvert blad 1 side til læserbreve,

betalt af bladet. Alle kan indsende bidrag.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

og forkorte samt afvise indlæg. Anonyme indlæg

bringes ikke.

Ordningen gælder fra oktobernummeret.

Denne side er sat op som vi planlægger at lave

debatsiden fremover, og ovenstående læserbrev

er denne gang betalt af indsenderen!

Vi håber på en god debatside

Hilsen

Redaktionen


Cirkus - i Oasen

50 glade børn var med i Cirkus-skolen med Tonny

Trifolikom og hans trup, der foregik i ugen 28.juni -

2. juli. Fem timers træning om dagen i fem dage resulterede

i en pragtfuld forestilling fredag eftermiddag.

Alle institutioner i lokalområdet var inviteret til generalprøve

ved frokosttid, og om eftermiddagen var teltet

proppet til bristepunktet med forældre og beboere,

der ville se det store show med tryllekunstnere,

klovne, artister og akrobater.

Det var en stor succes og en god start på sommerferien

!

Cirkus-skolen var støttet af Århus Kommune, SSP og

Det kriminalpræventive Råd. Tips og Lotto havde

givet penge, så alle de små artister fik fælles frokost midt på dagen, og det gav en god samling på arrangementet.

Tak til alle de frivillige hjælpere, der fik det hele til at gå så godt !

Store Legedag , 18. maj

I år stod "Store Legedag" i indianernes tegn, og

dagen igennem vrimlede det med små og store

indianere på plænen bag Oasen.

Det blæste en del og en af pavillionerne knækkede

fuldkommen sammen. Men regnen holdt sig for en

gangs skyld væk, og humøret var højt hos de ca. 500

børn, der deltog. Ved ankomsten fik alle et pandebånd

med fjer, og hver gang man havde prøvet en

aktivitet blev det belønnet med et mærke på båndet.

Så mange gik stolte hjem med pandebåndet fuld af

indianertegn.

Om formiddagen malede de små en flot totempæl

og dansede indianerdans om et tilfangetagent ble-

gansigt, og ellers blev der dagen igennem dystet

med boldspil og lege, bagt snobrød og hoppet i hoppeborg.

Dagen sluttede med teater i "gryden" foran

Oasen, og her fik især Erling fra Lindegården sin

sag for i kløerne på to dejlige damer.

Det var et hold energiske elever fra

Idrætshøjskolen, der havde organiseret aktiviteterne,

og et hold friske elever fra Århus

Produktionsskole sørgede for indianermad og -

drikke til alle børnene.

Det er nu 5. år i træk Beboerhuset står for legedagen

i samarbejde med SFO, Fritidshjem, Fritidsklubber,

Børnehaver og Vuggestuer i Trige og Spørring.

Arrangementet var i år støtte af SSP, Århus og

Århus Amt.

37


38

Spejderne og seniorerne har i år været på sommerlejr

på Bornholm.

Vi var ca. 120 spejdere på lejren fra hele landet.

Vi prøvede en hel masse, vi sleb sten (til smykker),

røgede sild, som vi selv havde renset, og var på

rum-dag det var rigtigt sjovt.

På hiken gik vi på den nord-vestlige kyst, hvor man

rigtig kan se klipperne, vi holdt en pause ved

Hammershus, og sluttede med at rapelle, på en lodret

klippevæg der var 18 m høj (vildt), ved

Opalsøen på hammeren.

Vi har mødt mange nye venner, som vi håber at se

igen til næste år, når der er korpslejr ved

Guldborgsund.

Der kan ses flere billeder fra turen på www.spejdernet.dk/strige

Spejder og senior troppen starter igen

den 12. august ved vandhullet

Sommerlejr på Bornholm


ST70 fortsætter med indsamlingen af vin- og spiritusflasker

i Spørring, Trige og Ølsted.

Indsamlingsdagene er den sidste lørdag i måneden og

bliver i den nærmeste fremtid følgende dage:

Lørdag den 28. august

Lørdag den 25. sept.

Indsamlingen starter kl. 10 de pågældende lørdage. Så

husk at stille flaskerne ud til vejen senest dette tidspunkt.

Man bedes stille sine flasker ud til fortovet i

plastikposer. Er flaskerne ikke blevet hentet inden kl.

13, kontakt Lisbeth Madsen eller Erik Ladefoged tlf.

86230614.

Husk flaskeindsamlingen

Der er desuden opstillet en flaskecontainer på hjørnet

af Parallelvej og udkørslen til Randersvej, og som

noget nyt også ved det nye byggeri på Vestermøllevej.

Flaskeindsamlingen har også i 2003 givet ST70 et

pænt beløb til støtte for foreningens arbejde, så bliv

ved med at aflevere jeres flasker. Pengene går til et

godt formål.

Indsamlingen ledes af Lisbeth Madsen,

tlf. 86231511

Halfest 2004

fredag den 12. november med

Montana Band

Så er billetsalget igang til årets store brag af en fest!

Fredag den 12. november gentager ST70 succesen fra 2002 år og indbyder til fest i Bakkegårdshallen,

denne gang med gruppen Montana Band. Bandet spiller hele aftenen også under spisningen.

Festen starter med fællesspisning fra kl. 19 til 21 med buffét-arrangement fra René. Derefter spilles op

til dans!

Der sælges billetter i forsalg,og ved afhentning af billetter kan du selv vælge hvor du vil sidde, så

skynd dig hvis du gerne vil have gode pladser.

Der er kun adgang til arrangementet for personer over 18 år, og der bliver denne gang solgt billetter

uden spisning. Kan købes i forsalg til 100,- kr og ved døren til 125,- kr.

Der er kun 500 spisebilletter i salg, så skynd dig!

Prisen er 250,- kr.

Dørene åbnes kl. 18. og festen slutter ca.

kl. 01.

Festudvalget i ST70 ønsker vel mødt til

en ”kanonfest”.

Du kan bestille og afhente billetter hos

medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Bjarne Pedersen, Mikkel Damsgaard og

Aage Birkkjær Lauritsen.

www.montanaband.dk

39


40

Det sker i Trige, Ølsted og Spørring

August/september

Dato/Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør

1. aug. kl. 14 Søndagscafé Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

3. aug. kl. 14 Gudstjeneste Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

10. aug. kl 14 Bankospil Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

14. aug. kl. 11 Teltgudstjeneste i Ølsted Ølsted Menighedsrådet

17. aug. kl. 14 Sidende dans Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

17. aug kl. 18:30 Skolebestyrelsesmøde Bakkegårdsskolen Skolebestyrelsen

20. aug. kl. 7-20 Udflugt til København Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

20. aug. kl. 16-20 Jubilæumsfest, Blæksprutten Trigehallen Børneh. Blæksprutten

24. aug. kl. 13 Tour d´Bjørnshøj Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

26. aug. kl. 18 Festugeaften, Rich. Ragnwald Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

28. aug. 10 -18 Sportsdag 2004 Trige Gl. Stadion Boldklubben ST70

28. aug. kl. 17 - ? Høgemosefestival Høgemosevej 4 Frederiksen og Co

5. sept. kl. 10 Høstgudstjeneste Trige Kirke/Sognegård Menighedsrådet

5. sept. kl. 13 - 16 Søndagscafé Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

7. sept. kl. 14 Gudstjeneste Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

8. sept kl. 18:30 Skolebestyrelsesmøde Bakkegårdsskolen Skolebestyrelsen

12. sept. kl. 10 Høstgudstjeneste Ølsted Kirke Menighedsrådet

13. -15. sept. Daghøjskole Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

14. sept. kl. 14 Bankospil Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

14. sept. kl. 19:30 skuespiller Kasper Kock

“H.C. Andersen”

Spørring Hotel Menighedsrådet

16. sept. Tur til Rådhuset Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

19. sept. kl. 10 Høstgudstjeneste Spørring Kirke Menighedsrådet

19. sept. kl. 14 -17 Tur til ARoS ARoS TØS

21. sept. Sundhedsdag på Centret Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

24. sept. kl. 19 Afdelingsrådsmøde afd. 20 Trige Parkvej 27.kld Afd. 20 Ringgården

28. sept. kl. 10 -14 Mannequinopvisning mm. Bjørnshøjcentret Bjørnshøjcentret

28. sept. kl. 19 Foredrag af Bjarne Nielsen Bakkegårdskolen Skolebestyrelsen

4. okt. kl.. 18:30 Skolebestyrelsesmøde Bakkegårdsskolen Skolebestyrelsen

Har du nyt til Aktivitetskalenderen? Kontakt Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99

More magazines by this user
Similar magazines