Forskernes arbejdsliv

debel.hansen.dk

Forskernes arbejdsliv

Forord

Dette speciale udspringer af min interesse for arbejdslivet i det senmoderne samfund, hvorpå jeg

sætter et kritisk fokus, idet dette giver nogle interessante perspektiver på arbejdslivet og hvad der

bør ændres. For at få indblik i arbejdslivet i Danmark hos en gruppe af ’senmoderne arbejdere’ har

jeg valgt at gennemføre en af arbejdslivsundersøgelse blandt medarbejdere, der er ansat i stillinger

præget af senmoderne karakteristika såsom læring- og vidensarbejde, projekt- og netværksbasering

og fleksibilitet. Af denne grund rettede jeg i sommeren 2004 henvendelse til TDC, LEGO, TV2,

DR, Dafolo, KMD og Rambøll. Disse henvendelser var vel at mærke rettet til virksomhedsledelsen,

men intentionen var i høj grad at afdække medarbejdernes oplevelse af arbejdslivet. Derfor

henvendte jeg mig også til medarbejderorganisationerne IDA, DJØF og Dansk Magisterforening.

Blandt virksomhederne var det kun KMD og Rambøll, der var interesserede i et samarbejde. Jeg

havde forventet større interesse fra f.eks. TDC og LEGO, som på daværende tidspunkt ifølge

dagspressen stod over for nogle store personalemæssige udfordringer. Derimod var interessen og

engagementet stor blandt medarbejderorganisationerne. Samlet set resulterede tilbagemeldingerne i

en afdækning af forskellige samarbejdsmuligheder og problemfelter, hvoraf DJØF i mine øjne bød

på de bedste muligheder og det mest interessante problemfelt. Derfor vil jeg gerne takke DJØF ved

konsulent Jesper Holdflod Pallesen. Endvidere vil jeg gerne takke for positive tilbagemeldinger

samt Relationwise A/S for levering af spørgeskemaværktøj. Min medstuderende Kasper Marseen

Olesen er jeg tak skyldig for faglige diskussioner, der resulterede i, at kontakten til DJØF blev

skabt, og 1. udkast til enkelte sider i de første kapitler kom på plads. Endelig vil jeg gerne takke min

familie for udholdenhed og opmuntring, vejleder Herman Knudsen, og særligt takke respondenterne

som tog sig tid til at svare fyldestgørende på spørgeskemaet og komme med interessante

kommentarer, hvilket har givet mig et enestående indblik i deres arbejdsliv. Det foreliggende

datamateriale er fortroligt af hensyn til respondenterne, som er lovet anonymitet. Datamaterialet i sit

fulde omfang vil således kun være tilgængelig for censor, vejleder samt undertegnede.

Praktiske bemærkninger: ”xx” indikerer, at der er tale om et citat fra en efterfølgende angivet kilde,

’xx’ markerer, at det en vigtig bemærkning, eller et indskudt citat i citatet fra den angivne kilde.

Punktum før og efter en kildehenvisning betyder, at kilden vedrører det forudgående afsnit,

henholdsvis den forudgående sætning.

Aalborg den 17. februar 2006,

Klaus Debel-Hansen

3

Similar magazines