RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

RADIOEN BLUES

INSTRUKTIONSBOG


Indholdsfortegnelse

Generelle anvisninger . . . . . . . . . . . . . . .

Oversigt over anlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vigtige informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tyverisikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Basisindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radio-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD-afspiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

2

3

3

4

6

6

Indholdsfortegnelse 1


2

Generelle anvisninger

Generelle anvisninger

Oversigt over anlægget

A1 Betjeningskanp

− Tænding og slukning af radioen (tryk)

− Lydstyrkeregulering (drej)

A2 Betjeningsknap til aktivering af funktionen Scan

A3 Tast RADIO til aktivering af radiofunktion

A4 Tast MEDIA til aktivering af audiokilde-gengivelse

A5 Taster

A6

− manuel stationssøgning, nummervalg ved CD-drift (kort tryk)

− hurtig stationssøgning, hurtig frem- og tilbagespoling i CD-drift (langt tryk)

Tast TP til aktivering af modtagelsen af trafikmedlinger.

A7 Tast MENU for hentning af menuindstillinger for parameter for radio eller CDafspiller

A8 Funktionstaster

− lagring og valg af radiostationer

− Indtastning af kode

− Hentning af menuen Setup

A9 Tast til indstilling af lyden

A10 CD-skakt

A11

CD-eject-tast

Symbolforklaring

udstyr der er markeret således er kun som standard på bestemte modeller eller

leveres som specialudstyr.

Slut på et afsnit.

Afsnittet fortsætter på næste side.

Vigtige informationer

Garanti

For apparatet gælder du samme garantibetingelser som for nye bile.

Efter at garantien er udløbet udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt

med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Forudsætning

er dog, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har

forsøgt at reparere apparatet.

Anvisning

En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig

behandling af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der

ikke foreligge ydre skader.

Betjening af anlægget

Anlægget bør kun betjenes, hvis trafiksituationen tillader det.

Lydstyrkeindstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en

sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt.

BEMÆRK!

Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for

trafiksikkerheden. Brug radioens funktioner på en måde så du altid og i alle

trafiksituationer beholder kontrol over bilen!

Behandling af displayet

Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med

fingeren eller berøring med spidse genstande.

Skærmen kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. med ren alkohol.

Anvisning

Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber skærmens

overflade.


Tyverisikring

Anti-tyverikode

Radioen er udrustet med en komfortkode. Ved den første ibrugtagning lagres

koden ikke kun i radioen, men også i bilen.

Tænd først tændingen og derefter radioen efter fra- og gentilkobling af batteriet.

Hvis du vil montere en radio fra en anden bil, skal du angive sikkerhedskoden. I

dette tilfælde kontaktes en Škoda servicepartner eller en Škoda importør.

Da enheden kun fungerer efter indtastning af sikkerhedskoden, er benyttelsen

efter tyveri udelukket - et bidrag til øget tyverisikring.

Anvisning

Koden er lagret i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning).

En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendigt.

Indtastning af kode

– Tænd radioen ved tilkoblet tænding. Der vises SAFE og derefter 1000.

– Indtast sikkerhedskoden ved hjælp af funktionstasterne 1 - 4 .

– Bekræft sikkerhedskoden ved at trykke længe på funktionstasten 6 .

Hvis du har bekræftet en forkert indtastet kode, kan hele proceduren gentages.

Skulle koden være angivet forkert anden gang, spærres enheden i ca. en time. Først

efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det muligt at

gentage indtastning af sikkerhedskoden.

Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat.

Basisindstilling

Tænding og slukning af radioen

– Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på betjeningsknappen A1 .

Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet

automatisk. Du kan tænde enheden igen ved at trykke på betjeningsknappen A1 .

Generelle anvisninger 3

Ved frakoblet tænding slukker enheden (beskyttelse mod batteriafladning) automatisk

efter ca. en time.

Hvis du har slukket radioen ved at trække tændingsnøglen ud, tænder den igen ved

gentilkobling af tændingen.

Lydindstillinger

– Ved igen at trykke på knappen vælges det ønskede parameter.

– Indstil den ønskede værdi ved at dreje dreje-/trykknappen A2 .

Du kan vælge mellem følgende parametre:

• TRE - Tonehøjdeindstilling;

• BAS - Basindstilling;

• BAL - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem højre og venstre side;

• FAD* - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem for og bag.

Indstilling af specialfunktioner

– Tryk på tasten MENU og derefter på funktionstasten SET, så aktiveres menuen

Setup.

– De enkelte funktioner i menuen kan du vælge ved at trykke på funktionstasterne.

– Indstil den ønskede værdi ved at trykke på tasten eller

.

SKM (SEEK MODE)

• ALL - stopper stationssøgningen på alle tilgængelige stationer.

• PRESET - stopper stationssøgningen på de gemte stationer..

VOL

Din radio lagrer den sidste lydstyrkeindstilling før slukning. Er denne værdi højere,

sænkes lydstyrken til parametrenes værdi ON VOLUME efter genstart af radioen.

GAL (GALA)

Radioen øger automatisk lydstyrken ved tiltagende kørehastighed. En højere

indstillingsværdi giver en kraftigere stigning i lydstyrke.

DIS (DISPLAY)

Indstilling af niveauet for displayets baggrundsbelysning.


4

Generelle anvisninger

PHONE*

Hvis din bil er udstyret med en håndfri installation, sker den den monofone gengivelse

af telefonsamtaler via din bils højtalere.

PDC AT*

Hvis bilen er udrustet med “parkeringshjælp“, dæmpes lydstyrken automatisk til en

foruddefineret værdi, når “parkeringshjælpen“ er aktiv.

• PDC AT0 - ingen begrænsning aflydstyrken;

• PDC AT1 - begrænser lydstyrken til mellemniveau;

• PDC AT2 - begrænser lydstyrken til lavt niveau;

• PDC AT3 - lydundertrykkelse (Mute).

AUX*

Indstilling af indgangsfølsomheden AUX VOL LEVEL:

• AUX VOL LEV 1 - højt niveau, specielt til brug ved bærbare computere.

• AUX VOL LEV 2 - mellemniveau, til brug ved MC- eller CD-afspiller.

• AUX VOL LEV 3 - lavt niveau, til brug ved MP3-afspillere.

Anvisning

Hver ændring i indstillingerne lagres ved skift til et andet punkt i menuen.

Radio-funktion

Skift af frekvensområde

Din radio er udrustet med modtagelse af frekvensområderne FM og AM.

I områderne FM1/FM2 og AM1/AM2 er der hver 6 lagerpladser til rådighed, for at

skifte trykkes kort på tasten RADIO .

Søgning og lagring af radiostationer

Manuel søgning

– Ved at dreje på betjeningsknappen A2 kan du søge efter frekvensen for den

ønskede radiostation.

Automatisk stationssøgning

– Ved at trykke kort på tast eller søger radioen den næste station i det

valgte frekvensområde.

SCAN-funktion

– Ved at trykke på betjeningsknappen A2 eller trykke på tasten MENU og derefter

klikke på funktionstasten SCN kan man kortvarigt (10 sekunder) høre noget fra

stationerne for det valgte frekvensområde.

– Ved gentaget tryk på betjeningsknappen A2 afsluttes denne funktion og den

aktuelle station gengives.

Funktion AS

– Tryk på tasten MENU og derefter på tasten AS. Nu startes en automatisk stationssøgning,

hvor de 6 kanaler med det stærkeste signal lagres på lagringsniveauet

FM1 eller AM1.

Lagring af station

– Efter udvalg af radiostation holder du stationstasten A8 , hvorpå den skal

gemmes, inde, indtil lyden forsvinder for et kort øjeblik og der afspilles et kort

signal.

RDS - funktioner

Nogle radiostatione sender supplerende tekstinformation - der betegnes som

radiotekst.

Anvisning

• Tekstinformationerne er ikke tilgængelige på alle radiostationer.

• Alt efter det modtagne signals kvalitet har radioen brug for lidt tid til at indstille

alle tegn korrekt.

Funktion trafikradio

Aktivering og deaktivering af trafikmeldinger

Tryk tasten TP

, på displayet vises TP. Hvis der er indstillet en station, der ikke

sender trafikmeldinger, på displayet vises NO TP og radioen søger efter en station,

der sender trafikmeldinger. På skærmen vises TP SEEK.


Hvis der ikke kan findes en station der sender trafikmeldinger, vises der NO TP på

displayet.

En indkommende trafikmelding afbryder automatisk CD-afspilningen. På displayet

vises INFO og stationens navn. Efter afslutning af trafikmelding går radioen automatisk

tilbage til den oprindelige gengivelse.

Hvis du vil deaktivere trafikmeldinger, tryk påny tasten TP

, på displayet forsvinder

TP.

Generelle anvisninger 5


6

CD-afspiller

CD-afspiller

Betjening

Ilægning af CD

– Tryk tasten MEDIA for at vælge kilden for gengivelsen. CD (internt CD-drev), EXT

(CD-skifter, hvis tilsluttet radioen) eller AUX (hvis det er aktiveret i menuen

Setup).

– Skub forsigtigt CDen ind i CD-slidsen A10 , til den trækkes automatisk ind. Gengivelsen

starter automatisk.

CD-afspillerens drift

Valg af nummer

– Mens CD'en spiller kan du trykke på tasten eller for at springe til forrige

eller næste nummer.

– For en hurtig gengivelse af nummeret for- eller baglæns, hold tasten eller .

Gengivelsen fortsættes efter at tasten slippes.

– For at bladre i mapper eller playlister (hvis disse findes på CD'en) tryk den pågældende

stationstast A8 (gælder for MP3-filer).

SCAN-funktion

– Tryk betjeningsknappen A2 for at starte gennemsøgning af CD'en. Der spilles de

første 10 sekunder af hvert nummer.

– For at vende tilbage til normal drift, tryk på igen betjeningsknappen A2 .

– Hvis du vil vælge det forudgående eller næste nummer, tryk på knappen eller

.

Afslut gengivelse af CD

– For at afslutte gengivelsen af CD'en og aktivere radioen, tryk på tasten RADIO .

Udkastning af CD

– Tryk tasten A11

, CD'en skubbes ud.

Visning af yderligere informationer (MP3-filer)

Ved fornyet tryk på funktionstasten INF kan du vælge at få vist yderligere informationer

om MP3-filer på displayet.

Anvisning

• Hvis du ikke fjerner den udskubbede CD, bliver denne trukket ind igen af sikkerhedsmæssige

grunde.

• Hvis radioen inden skrift til CD-funktion har arbejdet i TP-funktion, afbrydes

gengivelsen af CD'en under en trafikmelding og anlægget skifter til radiofunktionen.

Efter at trafikmeldingen er afsluttet, skifter anlægget igen tilbage til CDfunktion.

Gengivelse af numrene i tilfældig rækkefølge

– Ved hjælp af stationstasterne vælges en funktion i menuen MIX.

MIX

Gengivelse af numre i tilfældig rækkefølge.

• MIX OFF - menufunktionen er deaktiveret;

• MIX CD - til afspilning af titlerne på en CD i tilfældig rækkefølge;

• MIX FLD - Gengivelse af numre i tilfældig rækkefølge i en bestemt mappe

(Folder);

• MIX PLS - Gengivelse af playlisten (mappe med udvalgte numre i de enkelte

mapper, der er gemt på CD'en). Vises kun, hvis der på den gengivne CD er oprettet

en playliste.

Generelle informationer til MP3-funktionen

Krav til MP3-filer og -datamedier

• CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB og 700 MB.

• CDerne skal overholde standarden ISO 9660-Level 2 samt Joliet-filsystemet

(single session og multisession).

• Filnavne må ikke være længere end 64 tegn.

• Mappestrukturen er begrænset til en dybde på 8 niveauer.


• Navnet på kunstneren, albummet og nummeret på den gengivne MP3-file kan

vises, hvis denne information findes som ID3-tag. Findes intet ID3-tag, vises

mappe- og filnavnet.

• Afspilningslister understøttes ikke.

Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed)

• Anlægget understøtter MP3-filer med bitrater på 32 til 320 kbit/s samt MP3rates

med variabel bitrate.

• Ved filerne med variabel bitrate kan visningen af spilletiden være unøjagtig.

Tips til håndtering af CD'er

Gengivelseshop

På dårlige veje og ved stærke vibrationer kan der opstå gengivelseshop.

Kondensatdannelse

Ved kulde og efter regnbyger kan der dannes fugt i CD-drevet (kondensering). Dette

kan medføre gengivelseshop eller forhindre gengivelsen. I så fald skal der ventes

indtil fugten er fordampet.

Informationer til pleje af CD'er

Er en CD tilsmudset, rens den aldrig i cirkelretning, men med en blød klud indefra og

udefter. Ved stærk forurening anbefaler vi at rengøre CD'en med et gængs CDrensemiddel.

Også i dette tilfælde skal CD'en ikke renses i cirkelretning, men indefra

og udefter og den skal tørres bagefter.

Bekyttelse mod overophedning

Hvis temperaturen i enheden overskrider 85°C, afsluttes gengivelsen af CD'en af

sikkerhedsmæssige grunde.

Pas på!

• Brug aldrig væsker som benzin, farvefortynder eller pladerengørings, da CD'ens

overflade beskadiges!

• Udsæt aldrig CD'en for direkte sollys!

• Skriv eller klæb intet på CD'en!

Anvisning

Enhver forurening af en CD kan gøre det vanskeligt at “læse“ informationer. læsefejlens

omfang er afhængig af tilsmudsning eller den mekaniske skade. Stærke

ridser forårsager læsefejl, der kan medføre at CD'en hopper eller “bliver

CD-afspiller 7

hængende“. Alle CD'er skal behandles omhyggeligt og skal altid opbevares i deres

beskyttelseshylster.

Eksterne kilder*

Indgang AUX-IN

– Indgangen for eksterne audiokilder AUX-IN sidder under forsædernes armlæn.

– AUX-IN-indgangen aktiveres ved at trykke tasten MEDIA og derefter at klikke

på funktionstasten AUX

.

– Eksterne audiokilder, der er tilsluttet AUX-IN-indgangen, kan ikke betjenes via

radioen.

Det er muligt at gengive eksterne audiokilder i bilen via radioens højttaler.

Du kan altid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe du ikke slukker den

eksterne audiokilde, forbliver den aktiv i baggrunden.

Betjeningen af den eksterne audiokilde fremgår af driftsvejledning fra den pågældende

producent.

Tilpasning af gengivelseslydstyrken af den eksterne audiokilde

Gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde kan ændres via lydstyrkeknappen

på radioen.

Alt efter den tilsluttede audiokilde kan udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde

forandres.

Desuden kan indgangsfølsomheden på AUX-IN-bøsningen andres side 4 for at

tilpasse gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde eller forbedre gengivelseskvaliteten.

Adapter

For at tilslutte eksterne audiokilder via AUX-IN-indgangen kræves der et 3,5 mmcinchstik.

Har den eksterne audiokilde ikke et sådant stik, skal der anvendes en

adapter.

Vi anbefaler at købe en særlig adapter til tilslutning af USB-enheder, enheder med

mini-USB-udgang eller iPod hos en autoriseret Škoda Servicepartner.

Forudsætninger for en korrekt tilslutning

• Der kan kun tilsluttes USB-enheder med specifikation 2.0.

• Versionen på dataallokeringstabellen FAT (File Allocation Table) for den tilsluttede

enhed skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB).


8

CD-afspiller

• Ved gengivelsen fra en enhed med harddisk (HDD), hvor der ligger meget store

datamængder, kan der gå lang tid til indlæsning af oversigten over musikfilerne.

• Ved gengivelse fra en enhed, med en indviklet mappestruktur kan der gå lang

tid når oversigten over musikfilerne indlæses.

• Mappestrukturen på den tilsluttede enhed bør derfor ikke overskride 8

niveauer. En mappe bør ikke indeholde mere end 1000 filer.

• Til tilslutning af enheden må der ikke anvendes USB-forlængerledninger eller

USB-fordelere (HUB).

BEMÆRK!

• Den eksterne audiokilde må aldrig placeres på instrumentbordet. Ved et

pludseligt manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne.

• Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbags. Udløses

airbags, kan apparatet slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne.

• Under kørslen må den eksterne audiokilde ikke holdes i hånden eller på

knæerne. Ved et pludseligt manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste

passagererne.

• Placer tilslutningskablet på den eksterne audiokilde altid således at den ikke

hindrer dig under kørslen.

Pas på!

AUX-IN-indgangen må kun anvendes til audiokilder!

Anvisning

• Er der tilsluttet en ekstern audiokilde via AUX-IN og den er udstyret med en

adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske at audiosignalet forstyrres. Dette

afhænger af adapterens kvalitet.

• Højtalerne i bilen er justeret i forhold til en radio-udgangseffekt på 4x20 W.

• Ved soundsystem* er højtalerne justeret til en forstærker-udgangseffekt på

4x40 W + 6x20 W.


Notitser 9


10

Notitser


Notitser 11


Škoda Auto arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor

bedes du venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan forekomme ændringer i

leveringsomfanget mht. form, udstyr og teknik. Oplysninger vedrørende leveringsomfanget,

udseende, ydelser, mål, vægt, brændstofforbrug, bilens normer og funktioner

svarer til informationsstatus ved redaktionsslut. Noget af udstyret kan

muligvis først elveres på et senere tidspunkt (en autoriseret Škoda servicepartner

informerer) eller tilbydes kun på visse markeder. Der kan ikke aflede krav fra angivelser,

tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog.

Tryk, kopiering, oversættelse eller anden udnyttelse af dette værk, også i udskrift,

er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra selskabet Škoda Auto.

Alle rettigheder i henhold til ophavsretsloven er udtrykkeligt forbeholdt selskabet

Škoda Auto.

Ændringer forbeholdes.

Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2010


www.skoda-auto.com

Autorádio Blues

Fabia, Roomster Praktik dánsky 03.10

S00.5610.74.38

5J0 012 095 CR

More magazines by this user
Similar magazines