RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

Tyverisikring

Anti-tyverikode

Radioen er udrustet med en komfortkode. Ved den første ibrugtagning lagres

koden ikke kun i radioen, men også i bilen.

Tænd først tændingen og derefter radioen efter fra- og gentilkobling af batteriet.

Hvis du vil montere en radio fra en anden bil, skal du angive sikkerhedskoden. I

dette tilfælde kontaktes en Škoda servicepartner eller en Škoda importør.

Da enheden kun fungerer efter indtastning af sikkerhedskoden, er benyttelsen

efter tyveri udelukket - et bidrag til øget tyverisikring.

Anvisning

Koden er lagret i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning).

En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendigt.

Indtastning af kode

– Tænd radioen ved tilkoblet tænding. Der vises SAFE og derefter 1000.

– Indtast sikkerhedskoden ved hjælp af funktionstasterne 1 - 4 .

– Bekræft sikkerhedskoden ved at trykke længe på funktionstasten 6 .

Hvis du har bekræftet en forkert indtastet kode, kan hele proceduren gentages.

Skulle koden være angivet forkert anden gang, spærres enheden i ca. en time. Først

efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det muligt at

gentage indtastning af sikkerhedskoden.

Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat.

Basisindstilling

Tænding og slukning af radioen

– Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på betjeningsknappen A1 .

Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet

automatisk. Du kan tænde enheden igen ved at trykke på betjeningsknappen A1 .

Generelle anvisninger 3

Ved frakoblet tænding slukker enheden (beskyttelse mod batteriafladning) automatisk

efter ca. en time.

Hvis du har slukket radioen ved at trække tændingsnøglen ud, tænder den igen ved

gentilkobling af tændingen.

Lydindstillinger

– Ved igen at trykke på knappen vælges det ønskede parameter.

– Indstil den ønskede værdi ved at dreje dreje-/trykknappen A2 .

Du kan vælge mellem følgende parametre:

• TRE - Tonehøjdeindstilling;

• BAS - Basindstilling;

• BAL - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem højre og venstre side;

• FAD* - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem for og bag.

Indstilling af specialfunktioner

– Tryk på tasten MENU og derefter på funktionstasten SET, så aktiveres menuen

Setup.

– De enkelte funktioner i menuen kan du vælge ved at trykke på funktionstasterne.

– Indstil den ønskede værdi ved at trykke på tasten eller

.

SKM (SEEK MODE)

• ALL - stopper stationssøgningen på alle tilgængelige stationer.

• PRESET - stopper stationssøgningen på de gemte stationer..

VOL

Din radio lagrer den sidste lydstyrkeindstilling før slukning. Er denne værdi højere,

sænkes lydstyrken til parametrenes værdi ON VOLUME efter genstart af radioen.

GAL (GALA)

Radioen øger automatisk lydstyrken ved tiltagende kørehastighed. En højere

indstillingsværdi giver en kraftigere stigning i lydstyrke.

DIS (DISPLAY)

Indstilling af niveauet for displayets baggrundsbelysning.

More magazines by this user
Similar magazines