ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

106 Start og kørsel

Position 3

I denne position startes motoren. Samtidig tændes nær- eller fjernlys eller andre

elektriske forbrugere med større forbrug frakobles kortvarigt Efter nøglen slippes

drejes tændingsnøglen tilbage i stilling 2 .

Før hver ny start af motoren skal tændingsnøglen drejes tilbage i stilling 1 . Starter-modholdslåsen

i tændingslåsen forhindrer, at starteren bliver beskadiget ved

løbende motor.

Tændingsnøgle-udtagningsspærre (automatisk gearkasse)

Tændingsnøglen kan kun tages ud efter at tændingen er frakoblet, når gearvælgeren

befinder sig i P position.

PAS PÅ

● Under kørsel med stoppet motor skal tændingsnøglen altid være i position

2 (tænding tilkoblet). Denne position vises ved at en kontrollampe lyser. Når

dette ikke er tilfældet, kan det uventet føre til fastlåsning af styringen - fare

for uheld!

● Tag først tændingsnøglen ud af låsen, når bilen holder stille (ved træk i

håndbremsen eller sæt gearstangen i P position). Ratlåsen kan straks blokere

- fare for uheld!

● Når man forlader bilen - også kun midlertidigt - skal man under alle omstændigheder

tage tændingsnøglen ud. Dette gælder specielt, når børn efterlades

i bilen. Hvis ikke kan børnene starte motoren eller aktivere elektrisk udstyr

(f.eks. du el-betjente ruder) - fare for uheld eller personskader!

Start af motor

Generelt

Motoren kan kun startes med en original tændingsnøgle.

Manuel gearkasse

– Sæt gearstangen i tomgang inden start og træk kraftigt i håndbremsen.

– Aktiver koblingspedalen og hold den nede indtil motoren starter.

Hvis du starter motoren uden at træde på koblingspedalen, starter motoren ikke

og på informationsdisplayet vises meddelelsen Depress clutch! (Træd på koblingen!)

elLer på displayet for kombi-instrumentet vises CLUTCH (KOBLING).

– Så snart motoren starter skal nøglen slippes - hvis ikke kan det medføre skader

på starteren.

Automatisk gearkasse

– Før du starter, sættes gearvælgeren på position P eller N og håndbremsen

trækkes.

– Ved biler, der er udstyret med systemet KESSY skal du træde på bremsepedalen

og holde den nede, indtil motoren starter

Hvis du starter motoren uden at træde på bremsepedalen, starter motoren ikke

og på informationsdisplayet vises meddelelsen Depress brake pedal! (Træd på

bremsepedalen!) eller på displayet for kombi-instrumentet vises BRAKE (BREM-

SE). Samtidigt lyser kontrollampen .

– Så snart motoren starter skal nøglen slippes - hvis ikke kan det medføre skader

på starteren.

Efter start af en kold motor kan der kortvarigt være en forstærket støj idet der

først skal opbygges et olietryk i den hydrauliske ventilspillerumskompensering.

Dette er normalt, og er derfor ufarligt.

Hvis ikke motoren starter ...

Kan man benytte en anden bils batteri som starthjælp ⇒ Side 219.

PAS PÅ

● Motoren må aldrig være tændt i rum uden ventilation eller indelukkede

rum. Motorens udstødningsgas indeholder blandt andet kulilte, en giftig gas,

som er lugtfri og farveløs - Livsfare! Kulilte kan medføre bevidstløshed og døden.

● Efterlad aldrig din bil med motoren gående uden opsyn.

FORSIGTIG

● Starteren må kun betjenes (tændingsnøglestilling 3 ), når motoren er slukket.

Hvis starteren betjenes straks efter motoren er slukket, kan starteren eller motoren

blive beskadiget.

● Undgå høje motoromdrejningstal, stærk motorbelastning samt at give fuld gas

så længe motoren ikke har nået sin driftstemperatur - fare for motorskader!

● Lad ikke motoren starte med igangslæbning - Fare for motorskader ! I biler

med katalysator kan der trænge uforbrændt brændstof ind i katalysatoren og antænde

der. Dette vil resultere i beskadigelse og ødelæggelse af katalysatoren.

Kan man benytte en anden bils batteri som starthjælp ⇒ Side 219, Starthjælp. £

More magazines by this user
Similar magazines