ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

200 Kontrol og påfyldning

Batteri

Generelle informationer

Ved ukorrekt manipulation af bilens batteri kan der opstå beskadigelser, derfor

anbefaler vi, at alt arbejde på bilens batteri gennemføres hos en autoriseret

ŠKODA-servicepartner.

Ved arbejde på batteriet og det elektriske anlæg, kan der opstå skader, forbrændinger,

uheld og brandfare. Derfor skal man absolut følge efterfølgende advarsler

⇒ samt de almindeligt gældende sikkerhedsregler.

PAS PÅ

● Batterisyre er meget ætsende, derfor skal den omgås med yderste forsigtighed.

Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og hudbeskyttelse ved

omgang med batteriet. Ætsende dampe i luften irriterer luftvejene og fører til

bindehinde- og luftvejsbetændelse. Batterisyre ætser tandemalje, efter kontakt

med huden opstår dybe sår, der heler langsomt. Gentagen kontakt med

fortyndede syrer fører til hudsygdomme (betændelse, bylder, revner). Ved berøring

med vand fortyndes syrerne pga. den høje varmeudvikling.

● Batteriet må ikke væltes, da der kan sive syre ud gennem udluftningshullerne.

Beskyt øjnene med beskyttelsesbriller eller beskyttelsesskærm! Der er

fare for at blive blind! Ved syrestænk i øjnene skylles straks grundigt med rent

vand i nogle minutter. Derefter søges der omgående lægehjælp.

● Syrestænk på huden eller på tøjet skal straks neutraliseres med sæbe og

dernæst skylles ud med meget vand. Hvis man har indtaget syre, skal man

straks søge læge.

● Hold børn langt væk fra batteriet.

● Under en opladning af batteriet frigives der brint, og der udvikles en højt

eksplosiv oxygen-brintgas. Der kan også forekomme en eksplosion pga. gnister,

som opstår ved at tage kabelstikket af eller løsne det ved tilkoblet tænding.

● Ved at slå bro over batteripolen sker der en kortslutning (f.eks. via metalgenstande,

ledninger). Eventuelle følger af en kortslutning: Bly mellemlægningsplader

smelter, eksplosion og batteribrand, syresprøjt.

● Åben ild og åbent lys, rygning og handlinger, hvor der kan opstå gnister, er

forbudt. Undgå gnistdannelse ved omgang med kabler og elektrisk udstyr.

Ved stærke gnister er der fare for uheld.

PAS PÅ (fortsættelse)

● Før alle arbejder på det elektriske anlæg skal motoren, tændingen og alle

elektriske forbrugere frakobles og minuskablet (-) på batteriet skal klemmes

af. Ved udskiftning af en pære er det nok at afbryde den pågældende lampe.

● Oplad aldrig et frosset eller optøet batteri - eksplosions- og ætsningsfare!

Udskift et frosset batteri.

● Brug aldrig batterier med lavt elektrolyteniveau til starthjælp - fare for

eksplosion og ætsning!

● Anvend aldrig et beskadiget batteri - eksplosionsfare! Forny omgående et

beskadiget batteri.

FORSIGTIG

● Batteriet må kun afmonteres ved frakoblet tænding, da bilens elektriske anlæg

(elektriske komponenter) ellers kan blive beskadiget. Når batteriet skal kobles

fra bilens elektriske net, tages først batteriets minuskabel (-) af. Først derefter

tages pluskablet (+) af.

● Når batteriet skal tilsluttes, tilkobles først batteriets pluskabel (+) og derefter

minuskablet (-). Kablerne må aldrig forbyttes - fare for kabelbrand.

● Vær opmærksom på at der ikke kommer batterisyre på karosseriet. Der kan

derved opstå lakskader.

● For at beskytte batteriet mod UV stråler, må det ikke udsættes for direkte sollys.

● Hvis bilen ikke bruges i 3 til 4 uger, kan bilens batteri være tomt. Dette forårsages

af, at nogle apparater også bruger strøm i hviletilstand (f.eks. styreenheder).

Afladningen af batteriet kan forhindres ved at tage minus polen af batteriet eller

ved at oplade batteriet kontinuerligt med en meget lav ladestrøm.

Miljøanvisning

Et udtaget batteri er miljøskadeligt - til bortskaffelse af batteriet skal man henvende

sig til et fagværksted.

Anvisning

● Ved tilslutning af batteriet overholdes følgende anvisninger ⇒ Side 202.

● Batterier, der er ældre end 5 år, bør man få udskiftet.

More magazines by this user
Similar magazines