radio - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

radio - Media Portal - Škoda Auto

RADIOEN BOLERO

INSTRUKTIONSBOG


Indholdsfortegnelse

Generelle anvisninger . . . . . . . . . . . . . . .

Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tegn i brugsanvisningens tekst . . . . . . . . . . . . .

Oversigt over anlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vigtige informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tyverisikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betjening - generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Basisindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tænding og slukning af radioen . . . . . . . . . . . . .

Indstillinger Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radio-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDIA-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

2

2

2

3

4

5

5

5

5

7

11

13

Indholdsfortegnelse 1


2

Generelle anvisninger

Generelle anvisninger

Brugsanvisning

I denne brugsanvisning angives alle bilens mulige udstyrsvarianter, de beskrives

dog ikke som specialudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr.

Derfor findes ikke alle udstyrskomponenter, der beskrives i denne brugsanvisning

nødvendigvis i din bil.

Bilens udstyr kan du se i det salgsmateriale, som du fik, da du købte bilen. Hvis du

ønsker yderligere informationer, kan du kontakte din Škoda-forhandler.

Tegn i brugsanvisningens tekst

Symbolforklaring

Slut på et afsnit.

Afsnittet fortsætter på næste side.

Oversigt over anlægget

A1 Tænd/sluk: Dreje-/trykknap til tænd/sluk (tryk) af navigationssystemet

og lydstyrkeregulator (drej)

A2 Indstillingsknap

− RADIO-funktion – drej til manuel indstilling af station, tryk kort for

at starte eller stoppe Scan.

− MEDIA-funktion – drej til skift af nummer, tryk kort for at starte

eller stoppe Scan.

A3 RADIO – skifter til radiofunktionen og skifter frekvensområdet i radiofunktionen

A4 MEDIA – skifter til den senest afspillede mediekilde eller vælger en

anden mediekilde

A5 PHONE – Telefonfunktion – undertrykker lyden af den aktuelle audiokilde

A6 TIM – TIM-funktion (Traffic Information Memory) optegnede trafikmeldinger

kan gengives. Efter indtastning af op til to forskellige TIMoptagelsestider

i SETUP-menuen, er en optegnelse af trafikmeldinger

også mulig, når anlægget er slukket

A7 TP – Trafikradio-funktion (Traffic Program) tænder og slukker eller

afbryder gengivelsen af den aktuelt afspillede trafikmelding

A8 SETUP – her kan der foretages indstillinger til de valgte områder

A9 - åbner menuen for lydkvalitets- og lydstyrkeindstillinger

A10 Touchscreen (berøringsskærm): Områder på skærmen, der har en

farvet indramning, er aktuelt “aktive“ og betjenes ved at berøre

skærmen

A11 CD-skakt

A12 Eject-tasten / – tryk kort for at køre en ilagt CD til udgangsposition

for at fjerne den

A13

Memory card slids: Der understøttes SD-memory cards (“Secure

Digital Memory Cards“) og MMC-memory cards (“MultiMedia Cards“)

med en størrelse på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm og en kapacitet på op til

2GB.

Vigtige informationer

Garanti

For apparatet gælder du samme garantibetingelser som for nye bile.

Efter at garantien er udløbet udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt

med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Forudsætning

er dog, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har

forsøgt at reparere apparatet.

Anvisning

En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig

behandling af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der

ikke foreligge ydre skader.

Betjening af anlægget

Radioen bør kun betjenes, hvis trafiksituationen tillader det.

Lydstyrkeindstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en

sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt.


BEMÆRK!

Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for

trafiksikkerheden. Brug radioens funktioner på en måde så du altid og i alle

trafiksituationer beholder kontrol over bilen!

Pas på!

• Isætning af en anden CD, mens en ilagt CD skubbes ud, kan ødelægge CD-drevet

i anlægget. Vær opmærksom på at udkastning af CD tager nogle sekunder efter at

Eject-tasten / er trykket. I denne tid er spærren foran CD-slidsen åben. Vent

altid til CD er helt skubbet ud, inden du prøver på at sætte en ny CD ind.

• Tryk derfor ikke for hårdt på anlæggets knapper og taster for at undgå beskadigelser.

Et let tryk på tasten er tilstrækkeligt for betjening af apparatet. Vær

opmærksom på at alle betjeningsknapper har brudsteder for at mindske risikoen for

kvæstelser.

• Betjen ikke den berøringsfølsomme skærm med spidse eller skarpkantede

genstande. Et let tryk med fingeren er nok for at betjene den. Et skærmbillede, der

ikke kommer frem efter du har trykket på skærmen, kan ikke hentes i øjeblikket.

Rengøring af skærmen

Pas på!

• Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber

displayets overflade.

• Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med

fingeren eller berøring med spidse genstande.

Anvisning

Displayet kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. ren alkohol.

Tyverisikring

Anti-tyverikode

Radioen er udrustet med en komfortkode. Ved første idrifttagning gemmes sikkerhedskoden

i radioen og bilen.

Generelle anvisninger 3

Efter fra- og tilkobling af batteriet tændes først tændingen og derefter radioen.

Hvis du vil montere en radio fra en anden bil, skal du angive sikkerhedskoden. I

dette tilfælde kontaktes en autoriseret Škoda servicepartner eller en Škoda

importør.

Da enheden kun fungerer efter indtastning af sikkerhedskoden, er benyttelsen

efter tyveri udelukket - et bidrag til øget tyverisikring.

Anvisning

Koden er gemt i kombiinstrumentet. Derved dekodes radioen automatisk (komfortbetjening).

En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendig.

Indtastning af kode

Fremkommer der, efter at anlægget er tændt, et tastaturfelt med opfordring om at

indtaste en kode, skal anlægget åbnes ved at indtaste den korrekt, firecifrede kode.

– Klik direkte på et ciffer i cifferblokken 0 til 9 på skærmen. Cifferet overføres til

indtastningslinjen.

– Efter indtastning af det firecifrede kodenummer, bliver cifferblokken grå

(inaktiv) og der kan ikke være yderligere cifre i indtastningslinjen.

– Klik på på skærmen for at slette indtastningslinjen fra højre til venstre og på

denne måde evt. at korrigere indtastningen.

– Vises det korrekte kodenummer i indtastningslinjen, klik på OK

.

Kodenummer

Kodenummeret kan kun forespørges “online“ via Škoda -systemet for at kunne

garantere en endnu bedre beskyttelse mod tyveri. Kontakt din autoriserede Škodapartner

ved behov.

Forkert kodenummer

Hvis der indtastes og bekræftes en forkert kode, kan processen gentages én gang.

Antallet på forsøg vises i anden linje på skærmen.

Hvis kodenummeret indtastes forkert for anden gang, spærres anlægget i ca. en

time. Først efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det

muligt at gentage indtastning af sikkerhedskoden.

Foretages der igen to ugyldige forsøg, spærres navigationssystemet igen for en

time.

Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat.


4

Generelle anvisninger

Anvisning

Koden er normal gemt i kombiinstrumentet. Derved dekodes radioen automatisk

(komfort-kodning). En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendig.

Betjening - generelt

Anlæggets skærm er en såkaldt touchscreen. Områder på skærmen, der har en

farvet indramning, er i øjeblikket “aktive“ og betjenes ved at røre skærmen. Aktive

områder, der henter en funktion eller en menu, kaldes “funktionstaster“.

Forskydning af objekter og skydere

– Læg fingeren på skærmen på feltet med et bevægeligt objekt, f. eks. “skyderen“

på en “scrollbjælke“.

– Bevæg fingeren hen over skærmen uden at slippe. Objektet følger din bevægelse,

men kan kun bevæges inden for det definerede område.

– På den ønskede position løftes fingeren fra skærmen.

– For at vise det viste menuudsnit skal du bevæge den højre skyder helt ned på

scroll-bjælken.

– Alternativt kan skyderen bevæges helt op eller ned på skærmen ved at klikke på

funktionstasterne og .

– En skyder på en indstillingsbjælke kan også bevæges ved at trykke på - eller

+ .

“Returnering til den tidligere menu“

Returnering til den tidligere menu med .

“Scrollbjælke“

En lodret bjælke på højre skærmkant med en skyder mellem piletasterne og

kaldes “scrollbjælke“. Den viser at der fremkommer flere menupunkter, hvis

skyderen bevæges helt ned.

“Indstilling af værdi“

I en indstillingsmenu ændres en indstilling eller en værdi trinløst. Flyt skyderen

eller tryk på + eller – , for at ændre en indstilling.

“Popup-vindue“

En funktionstast med pil efter en anden funktionstast viser den aktuelt valgte

indstilling, f.eks. ved Acoustic feedback (bekræftelsestone) Off (Fra).

Klik på funktionstasten Fra . På displayet vises et såkaldt “popup-vindue“, hvor

alle indstillingsmuligheder vises.

Klik på den ønskede indstillingsmulighed. Pop-up-vinduet lukkes og den valgte

indstilling vises. For at lukke popup-vinduet uden at ændre indstillingen, skal du i

popup-vinduet klikke på funktionstasten

.

“Afkrydsningsfelt“

Foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres, findes et såkaldt

“afkrydsningsfelt“. Et flueben i afkrydsningsfeltet viser, at funktionen er aktiveret.

Et tomt afkrydsningsfelt viser, at funktionen er deaktiveret.

Klik kort én gang på den pågældende funktionstast for at aktivere eller

deaktivere.


Basisindstilling

Tænding og slukning af radioen

– Systemet tændes eller slukkes ved at trykke længe på dreje-/trykknappen A1 .

Den sidste audiokilde, der var aktiv inden slukningen, gengives.

Hvis bilens nøgle trækkes ud af låsen mens anlægget er tilkoblet, så slukker

anlægget automatisk. Derefter kan anlægget tændes igen. Ved frakoblet tænding

slukker anlægget (beskyttelse mod batteriafladning) automatisk efter ca. en time.

Dette kan gentages så ofte som ønsket.

Indstillinger Audio

Ved at trykke på tasten kan der vælges følgende parametre:

• Treble - Mid - Bass (diskant-midt-bas) - Indstilling af diskant, midtertoner og bas.

• Balance-fader - Lydstyrkeforhold (til venstre og højre = balance), (foran og bag =

fader).

• Volume (lydstyrke) - Maximum switch-on volume (maksimal tilkoblingslydstyrke),

Traffic announcements (trafikmeldinger) og Parkpilot: Audio level (Parkpilot: Audio

Level) - Tilkoblingslydstyrke, lydstyrke ved trafikmeldinger og lydstyrke ved parkering.

• Speed dependent volume control (hastighedsafhængig lydstyrkeregulering) -

bilradioen øger sin lydstyrke ved stigende hastighed (højere tal betyder en mere

stejl stigning af lydstyrken).

• Acoustic feedback (bekræftelsestone) - til- eller frakobling af akustisk signal ved

lagring af radiostationer.

• EQ settings (EQ-indstillinger) - indstilling af equalizer (lineær, tale, rock, klassisk,.....);

• Surround - rumklang-indstilling.

Lydstyrkereducering ved aktivering af parkeringshjælp (PDC)

Hvis din bil er udstyret med førerassistentsystemet “parkeringshjælp“, dæmpes

lydstyrken automatisk til en foruddefineret værdi, når “parkeringshjælpen“ er

aktiv.

Radio-funktion

Valg af radiostationer

Basisindstilling 5

Hentning af hovedmenu RADIO og valg af frekvensområde

– Tryk på RADIO , for at hente hovedmenuen RADIO. Den aktuelt hørte radiostation

vises øverst på skærmen.

– Hvis du vil ændre frekvensområdet skal du trykke på RADIO eller funktionstasten

Band og i det popup-vindue, der så åbner, trykke på FM eller AM . Det

aktuelle frekvensområde vises øverst til venstre på skærmen.

Skift af radiostation

– Ved at trykke på piletasterne på displayet i hovedmenuen RADIO skiftes til

forudgående eller næste station.

Valg af radiostation fra stationslisten

– Klik på funktionstasten Station list (stationsliste), for at få vist alle radiostationer,

der kan modtages, på en liste. Listen “går“ direkte til visning af den aktuelt

hørte radiostation.

– Vælg den ønskede station ved at klikke på den. Efter ca. 20 sekunder uden aktivering

lukkes stationslisten automatisk.

Funktionstaster i hovedmenuen Radio

1... til ...42 - stationstaster til at gemme eller hente de gemte radiostationer.

Band - tast til valg af det ønskede frekvensområde.

Station list (stationsliste) – åbner en liste med de radiostationer, der aktuelt kan

åbnes.

Memory (hukommelse) - åbner en liste med de gemte radiostationer.

Extras (ekstra) - tast til hentning af Scan eller visning af radioteksten Radiotekst .

Man.

– åbner frekvensbåndet for det indstillede frekvensområde.


6

Basisindstilling

Søgning og lagring af radiostationer

Manuel søgning

– Drej på indstillingsknappen A8 eller klik i hovedmenuen RADIO på funktionstasten

Man. . På skærmens nederste del vises skalaen for det valgte frekvensområde,

det såkaldte frekvensbånd.

– Tryk kort på indstillingsknappen for at afslutte det manuelle frekvensvalg og

vise funktionstasterne igen.

Lagring på en vist stationstast

– Hold en af de seks i hovedmenu RADIOviste stationstaster 1 ... til 6 ... ned til

der lyder en signaltone. Den radiostation, der høres i øjeblikket, er nu gemt på

denne stationstast.

Sletning af radiostationer fra listen Gemte

– Klik i hovedmenuen RADIO på funktionstasten Memory (hukommelse), for at

åbne listen med de gemte radiostationer.

– Klik på funktionstasten Delete (slet) bag den station, som du vil slette.

– Bekræft det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål ved at klikke på funktionstasten

Delete (slet), for at slette stationen endegyldigt fra listen.

Hvis den radiostation, der høres i øjeblikket allerede er gemt i listen Gemte, vises

pladsnummeret bag navnet for frekvensområdet (FM eller AM).

Med menuen Setup Radio (indstillinger Radio) kan du fastlægge, hvilke seks radiostationer,

der vises i hovedmenuen RADIO.

SCAN-funktion

Stationerne indenfor et frekvensområde kan gengives efter hinanden for et kort

eksempel (ti sekunder).

– Tryk indstillingsknappen A8 , radioen søger automatisk alle tilgængelige stationer

i det aktuelle frekvensområde.

– Alternativt klik på funktionstast Extras og klik i det popup-vindue, der så fremkommer,

på Scan .

– Når scanfunktionen kører, skifter funktionstasten Extras til Scan .

– Klik igen på indstillingsknappen A8 eller funktionstasten Scan for at afslutte

scan-funktionen ved den aktuelt hørte station.

RDS - funktioner

Radiotekst, tænding og slukning

– I hovedmenuen RADIO skal du trykke på funktionstasten Extras (ekstra) og

derefter på funktionstasten Radiotext (radiotekst). I stedet for de seks stationstaster

vises nu, på displayets nederste halvdel, vinduet til visning af radiotekst.

– For at kunne vise stationstasterne igen, skal vinduet til visning af radiotekst

skjules igen. Klik kort på vinduet for radiotekst.

– Alternativt klik på funktionstasten Extras (ekstra) og klik på den fremhævede

funktionstast Radiotext (radiotekst), i det popup-vindue, der åbner.

RDS (“Radio Data System“) tjener til overførsel af programnavne og supplerende

serviceinformationer og gør det på denne måde muligt at følge stationen automatisk.

Ved RDS-stationer vises stationens navn i stedet for frekvensen ved tilstrækkelig

modtagelseskvalitet.

Udsender radiostationen desuden informationer via RDS-funktionen, når der

gemmes en station, kan det ske at radiostationens navn derefter ikke vises korrekt

på listen Gemte.

Funktion trafikradio

– Tryk på tasten TP

, for at tænde og slukke for trafikradio-funktionen.

Visningen “TP“ i forbindelse med et stationsnavn (f. eks. i stationslisten eller listen

Gemte) viser en station med trafikradio.

Uafhængigt af, hvilken radiostation der høres, sørger en ekstra modtagelsesenhed

i anlægget for, at der altid modtages en trafikradiostation, så længe trafikradiofunktionerne

er aktiveret.

Trafikradiofunktionens aktive tilstand vises ved, at “TP“ står øverst til højre på

displayet.

Kan der engang ikke modtages en trafikradiostation, fordi den generelle radiomodtagelse

er forstyrret, vises i stedet for “TP“, “No TP“ (ingen TP). Vær opmærksom på

at parkeringshuse, tunneller, høje bygninger eller bjerge kan forstyrre radiosignalet

til fuldstændig modtagelsessvigt.

Indgående trafikmelding

Imens der indspilles en trafikmelding, åbnes popup-vinduet.


Hvis du vil afbryde indspilningen af trafikmeldingen, skal du i popup-vinduet Trafikmelding

klikke på funktionstasten Cancel (afbryd). Trafikradio-funktionen forbliver

alligevel på standby og en efterfølgende trafikmelding indspilles igen i den aktuelt

kørende audiofunktion. Hvis du klikker på funktionstasten TP deakt. (TP deakt.), så

slukkes trafikradio-funktionen varigt.

Trafikradiohukommelse

Aurtomatisk optegnelse af trafikmeldinger

Er trafikradiofunktionen aktiveret og en trafikradiostation klar til at sende,

optegnes indgående trafikmeldinger, så længe tændingen er slået til.. På denne

måde kan du altid infomere dig om den aktuelle trafiksituation, selv om du har

slukket radioen i længere tid under kørselen.

Parkeres bilen (tændingen fra), imens en trafikradiostation er klar til at sende og

trafikradio-funktionen er slået til, optegnes de indgående trafikmeldinger fra denne

station i to timer.

Slås tændingen fra vises den aktuelle trafikradiostation, hvor der i de næste to

timer optegnes trafikmeldingen, for 5 sekunder. I disse fem sekunder kan der ved

hjælp af piletasterne vælges en anden trafikradiostation for optegnelsen.

Bliver modtagelsen af den indstillede rafikradiostation for dårlig, søges der automatisk

efter en anden trafikradiostation.

Der kan maks. gemmes ni trafikmeldinger med en samlet længde på fire minutter.

Er sproghukommelsen fuld, oversskrives altid den ældste meddelelse.

TIM-optagelsestider

Du har desuden muligheden at indstille to TIM-optagelsestider, hvor anlægget

optegner trafikmeldinger, også ved slukket motor. Radioen begynder sp, i henhold

til den indstillede TIM-optagelsestid, med optegnelsen af alle trafikmeldinger, der

indgår på den indstillede trafikradiostation.

Hvis du f. eks. kører på arbejde hver dag på samme tidspunkt, indtast bare ca. starttiden.

Radioen begynder med optegnelsen 90 minutter inden den indstillede

starttid og afslutter optegnelsen 30 minutter efter den indstillede starttid. Så kan

du inden du starter kørslen, aflytte de seneste trafikmeldinger og tilpasse kørselsstrækningen

til den aktuelle trafiksituation.

Anvisning

• Hvis en trafikmelding varer længere end fire minutter, så overskrives starten af

trafikmeldingen.

• Hvis bilen ikke bruges i mere end tre dage, optegnes ikke flere trafikmeldinger

for at skåne batteriet.

Afspilning af trafikmeldinger

Basisindstilling 7

– Tryk på tasten TIM , for at aflytte gemte trafikmeldinger. Gengivelsen starter

med den senest optegnede trafikmelding og kører igennem til den ældste

optegnede melding.

– Klik på tasten , for at skifte til starten på den aktuelt aflyttede trafikmelding.

– Klik på tasten , for at springe over en trafikmelding.

– Du afbryder gengivelsen ved at klikke på tasten . Tasten skifter til . Klik på

tasten fortsætter gengivelsen på det senest aktiverede sted.

MEDIA-funktion

Hovedmenu MEDIA

Hentning af hovedmenuen MEDIA og skift af mediekilde

– Ved at trykke på tasten MEDIA fortsættes gengivelsen af den senest afspillede

audiokilde.

Hvis der kan vælges audiokilder på anlægget, kan du med områdevalgknappen

MEDIA skifte mellem de sidst afspillede audiokilder.

Hvis der vælges en mediekilde, der er afspillet før, igen, fortsættes gengivelsen på

det sted der blev afspillet sidst.

Kan en audiokilde ikke vælges for tiden, fordi der f. eks. ikke er ilagt et datamedie (f.

eks. intet memory card), vises funktionstasten med grå baggrund .

Funktionstaster til styring af de aktuelle audiokilder

– tryk kort: Skift til starten af det aktuelle nummer eller kapitel. Fornyet tryk:

Skift til starten af det forrige nummer eller kapitel.

– tryk kort: Skift til starten af næste nummer eller kapitel.

- Pause: Gengivelsen stoppes det aktuelle sted og symbolet skifter til - klik på

starter gengivelsen dette sted.

Audiokilder, der kan vælges i menuen MEDIA

CD - skifter til den senest afspillede CD i den interne CD-skifter.

SD card (SD-kort) - skifter til et ilagt memory card.

AUX

- skifter til en tilsluttet, ekstern audiokilde. Betjeningen af en ekstern tilsluttet

audiokilde er kun i begrænset omfang mulig og afhænger af tilslutningstypen.


8

Basisindstilling

BT-audio - skifter til telefon - trådløs MP3-overførsel fra telefonforberedelsen.

Yderligere funktionstaster i hovedmenuen MEDIA

Scan - starter Scan. Hvis Scan allerede vises i funktionstasten, er scan startet -

klik på tasten igen for at afslutte.

Mix - starter den tilfældige gengivelse Mix. Hvis Mix allerede vises i funktionstasten,

er tilfældig gengivelse startet – tryk på tasten igen for at afslutte.

Repeat - åbner popup-vinduet for at tænde gentagelsesfunktionen. Desuden fastlægges,

om kun det aktuelle Track (nummer) eller den aktuelle CD eller for MP3funktionen

den aktuelle Folder (mappe) skal gentages.

Selection (udvalg) - åbner listen med numre for den aktuelle mediekilde, for at

vælge et andet nummer eller en anden kilde.

Ilægning og udtagning af CD

Ilægning af CD

– Tryk på / .

– Vælg position 1 .... 6 til ilægning af CDen i den interne CD-veksler.. Vent indtil

“Please insert CD. (Isæt CD)“ vises.

– Skub en CD med den beskriftede side opad, så langt ind i CD-slidsen, til den

trækkes automatisk ind. Gengivelsen starter automatisk.

Udtagning af CD

– Tryk på tast / og CD'en køres ud i udgangsposition.

Hvis du ikke fjerner en CD i udgangsposition, så trækkes den af sikkerhedsmæssige

årsager ind igen efter ca. ti sekunder.

WMA-filer (Windows Media Audio)

Audiofiler, der er komprimeret med Windows Media Audio, kan desuden være

ophavsretsligt beskyttet ved hjælp af DRM (Digital Rights Management)-systemet.

Disse WMA-filer understøttes ikke.

Ilægning og udtagning af memory card

Ilægning af memory card

– Skub memory card ind i memory card-slidsen, med det afskårede hjørne foran til

højre, indtil det falder i hak. Gengivelsen starter automatisk.

Udtagning af memory card

– Tryk mod fjederens modstand på det ilagte memory card. Dette memory card

“springer“ til udgangspositionen.

Kun MP3-filer og ubeskyttede WMA-filer kan udlæses fra SD-kortet. Andre data

ignoreres.

Memory card tom eller data kan ikke læses

Hvis der skubbes et memory card ind, hvorpå der ikke er gemt audiofiler, skiftes der

efter forsøgt hentning ikke til memory card-funktionen. I Setup MEDIA (menuen

MEDIA) forbliver funktionstasten SD card (SD-kort) i den øverste linje på displayet

inaktiv og funktionen kan ikke vælges.

Krav til memory card

Memory card-typer med en størrelse på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm kan

skubbes ind i memory-card-slidsen.

Andre størrelsesmæssigt passende memory cards, som f.eks.: SDHC-kort læses

ikke af anlægget.

Valg af CD fra CD-skifter

– Tryk på tasten MEDIA for at skifte til hovedmenuen MEDIA.

– Befinder anlægget sig ikke i CD-funktion, klik på funktionstasten CD øverst på

skærmen.

– Klik på funktionstasten Selection (valg), for at vise nummerlisten for den aktuelt

afspillede CD.

– Klik på funktionstasten , til CD-udvalgsmenuen vises.

– Tryk på CD 1: til CD 6: , for at starte gengivelsen af den pågældende CD.

Hvis den aktuelt afspillede CD vælges i CD-valgmenuen ved at klikke på den, så

åbnes en nummerliste.

Et CD-rum, hvor der ikke er ilagt en CD, er mærket “Empty“ (tomt) og funktionstasten

vises som ikke aktiv.

Hvilken CD der afspilles, vises i hovedmenuen MEDIA øverst til venstre på

skærmen..

Mix - tilfældig gengivelse; numrene på CD'en spilles i tilfældig rækkefølge.

Scan

– søgning på en CD. De første 10 sekunder af hvert nummer spilles.


Anvisning

CDer, der ikke kan læses af CD-veksleren, kan heller ikke vælges i CD-valgmenuen

radioen (indikator: “Empty“).

Valg af nummer

Tryk på områdevalgtasten MEDIA for at skifte til hovedmenuen MEDIA.

Audio-CD: Valg af nummer

– Klik på funktionstasten Selection (valg), for at vise nummerlisten for den aktuelt

afspillede audio-CD. Det aktuelt spillede nummer er fremhævet.

– Vælg på nummerlisten et af numrene ved at klikke på Track ... .

MP3-filer: Valg af nummer

– Klik på funktionstasten Selection (valg) for at hente nummerlisten med det

aktuelt afspillede nummer og for eventuelt at få vist undermapperne i denne

mappe. Det aktuelt spillede nummer er fremhævet.

– Vælg et andet nummer ved at klikke på det. Findes det søgte nummer i en anden

mappe, skal der mappestrukturen først gennemsøges.

– Klik på visning af filmappen for at åben den (på billedet : F1.1.1 ).

– Klik på funktionstasten for at åbne den overordnede mappe.

Gentagelse af numre

– Klik på funktionstasten Repeat

– Klik på Track (nummer) i det popup-vindue, der åbnes, for at gentage det

aktuelt afspillede nummer igen efter slut.

– Hvis du klikker på CD (audio-CD-funktion), i det popup-vindue, der åbnes eller

Folder (mappe) (MP3-funktion), gentages numrene på den aktuelle CD eller i

den aktuelle mappe automatisk.

Anvisning

I Setup MEDIA (menuen MEDIA) kan numrene skiftes ved at dreje på indstillingsknappen

A8

.

Basisindstilling 9

• Hvis der afspilles et datamedie i det interne CD-drev, vises “CD int.“ øverst til

venstre på displayet.

• Ved gengivelsen af MP3-filer kan navnet på kunstneren, albummet eller

nummeret vises, hvis disse informationer er til rådighed i såkaldte ID3-tags. Findes

intet ID3-tag, vises mappe- og filnavnet.

• Nogle audio-CDer understøtter “CD-text“. Ved disse CDe vises nummerets navn

i stedet for “Track“.

Generelle informationer til MP3-funktionen

Krav til MP3-filer og -datamedier

• CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB og 700 MB.

• CDerne skal overholde standarden ISO 9660-Level 2 samt Joliet-filsystemet

(single session og multisession).

• Filnavne må ikke være længere end 64 tegn.

• Mappestrukturen er begrænset til en dybde på 8 niveauer.

• Navnet på kunstneren, albummet og nummeret på den gengivne MP3-file kan

vises, hvis denne information findes som ID3-tag. Findes intet ID3-tag, vises

mappe- og filnavnet.

• Afspilningslister understøttes ikke.

• WMA-filer (Windows Media Audio), kan også afspilles, hvis de ikke derudover er

beskyttet ved hjælp af DRM (Digital Rights Management)-systemet. Disse WMAfiler

understøttes ikke.

Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed)

• Anlægget understøtter MP3-filer med bitrater på 32 til 320 kbit/s samt MP3rates

med variabel bitrate.

• Ved filerne med variabel bitrate kan visningen af spilletiden være unøjagtig.

Tips til håndtering af CD'er

Gengivelseshop

På dårlige veje og ved stærke vibrationer kan der opstå gengivelseshop.

Kondensatdannelse

Ved kulde og efter regnbyger kan der dannes fugt i CD-drevet (kondensering). Dette

kan medføre gengivelseshop eller forhindre gengivelsen. I så fald skal der ventes

indtil fugten er fordampet.


10

Basisindstilling

Informationer til pleje af CD'er

Er en CD tilsmudset, rens den aldrig i cirkelretning, men med en blød klud indefra og

udefter. Ved stærk forurening anbefaler vi at rengøre CD'en med et gængs CDrensemiddel.

Også i dette tilfælde skal CD'en ikke renses i cirkelretning, men indefra

og udefter og den skal tørres bagefter.

BEMÆRK!

• CD-afspilleren er et laserprodukt af klasse 1. Hvis CD-afspilleren åbnes

består fare for kvæstelser pga. den usynlige laserstråle.

• CD-afspilleren indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. Kontakt

derfor altid et fagmand, hvis der foreligger en mekanisk defekt eller CD-afspilleren

skal repareres.

Pas på!

• Brug aldrig væsker som benzin, farvefortynder eller pladerengørings, da CD'ens

overflade beskadiges!

• Udsæt aldrig CD'en for direkte sollys!

• Skriv eller klæb intet på CD'en!

Anvisning

Enhver forurening af en CD kan gøre det vanskeligt at “læse“ informationer. læsefejlens

omfang er afhængig af tilsmudsning eller den mekaniske skade. Stærke

ridser forårsager læsefejl, der kan medføre at CD'en hopper eller “bliver hængende“.

Alle CD'er skal behandles omhyggeligt og skal altid opbevares i deres

beskyttelseshylster.

Eksterne kilder

Indgang AUX-IN

– Indgangen for eksterne audiokilder AUX-IN sidder under forsædernes armlæn.

– AUX-IN-indgangen aktiveres ved at trykke tasten MEDIA og derefter at klikke

på funktionstasten AUX .

– Eksterne audiokilder, der er tilsluttet AUX-IN-indgangen, kan ikke betjenes via

radioen.

Indgang MDI - multimediebøsning (MEDIA-IN)

– Indgangen for eksterne audiokilder MDI sidder under forsædernes armlæn i

hylden på passagersiden eller i en hylde på midterkonsollen (alt efter model).

– MDI-indgangen aktiveres ved at trykke på tasten MEDIA , og derefter klikke på

funktionstasten MDI .

– Audiofiler fra eksterne datamedier i MP3-, WMA-, OGG-Vorbis- og AAC-format,

der er tilsluttet MDI-indgangen, kan afspilles via radioen.

– Eksterne audiokilder, der er tilsluttet MDI-indgangen, kan ikke betjenes via

radioen.

Det er muligt at gengive eksterne audiokilder i bilen via radioens højttaler.

Du kan altid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe du ikke slukker den

eksterne audiokilde, forbliver den aktiv i baggrunden.

Betjeningen af den eksterne audiokilde fremgår af driftsvejledning fra den pågældende

producent.

Hvis der er indbygget en ekstra MEDIA-IN-bøsning, vises i Audio-Setup (Audiomenuen)

i stedet for funktionstasten AUX tasten MDI

. Vær opmærksom på at en

audiokilde, der er tilsluttet AUX-IN-bøsningen, kun kan gengives, hvis der for tiden

ikke er tilsluttet et medieapparat ved MDI-indgangen.

Der anvendes et standard-cinch-stik 3,5 mm for AUX-IN-bøsningen. Har den

eksterne audiokilde ikke et sådant stik, skal der anvendes en adapter.

Tilpasning af gengivelseslydstyrken af den eksterne audiokilde

Gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde kan indstilles via lydstyrkeknappen

radioen.

Alt efter den tilsluttede audiokilde kan udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde

forandres.

Desuden kan du indstille den eksterne audiokildes indgangsfølsomhed for at

tilpasse gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde til andre audiokilder eller

forbedre gengivelseskvaliteten.

Adapter

For at tilslutte audiokilder via indgang MDI kræves en speciel adapter.

Vi anbefaler at købe en adapter til tilslutning af USB-enheder, enheder med mini-

USB-udgang eller iPod-adapter hos en autoriseret Škoda Servicepartner.

Forudsætninger for en korrekt tilslutning

• Der kan kun tilsluttes USB-enheder med specifikation 2.0.


• Versionen på dataallokeringstabellen FAT (File Allocation Table) for den tilsluttede

enhed skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB).

• Ved gengivelsen fra en enhed med harddisk (HDD), hvor der ligger meget store

datamængder, kan der gå lang tid til indlæsning af oversigten over musikfilerne.

• Ved gengivelse fra en enhed, med en indviklet mappestruktur kan der gå lang

tid når oversigten over musikfilerne indlæses.

• Mappestrukturen på den tilsluttede enhed bør derfor ikke overskride 8

niveauer. En mappe bør ikke indeholde mere end 1.000 filer.

• Til tilslutning af enheden må der ikke anvendes USB-forlængerledninger eller

USB-fordelere (HUB).

BEMÆRK!

• Den eksterne audiokilde må aldrig placeres på instrumentbordet. Ved en

pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste personerne i

bilen.

• Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbags. Hvis

airbaggen udløses, kan audiokilderne slynges rundt i kabinen og kvæste personerne

i køretøjet.

• Under kørslen må den eksterne audiokilde ikke holdes i hånden eller på

knæerne. Ved en pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste

personerne i bilen.

• Placer tilslutningskablet på den eksterne audiokilde altid således at den ikke

hindrer dig under kørslen.

Pas på!

AUX-IN-bøsningen må kun anvendes til audiokilder!!

Anvisning

• Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX-IN, kan kun anvendes, hvis der

ikke samtidigt er tilsluttet en enhed via MDI.

• Hvis der er tilsluttet en ekstern audiokilde via AUS-IN og den er udstyret med en

adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske at audiosignalet forstyrres. Dette

afhænger af adapterens kvalitet.

• Højtalerne i bilen er justeret i forhold til en radio-udgangseffekt på 4x20 W.

• Ved soundsystem er højttalerne justeret til en forstærker-udgangseffekt på

4x40 W + 6x20 W.

SETUP

Hovedmenuen Indstillinger (Setup)

Basisindstilling 11

– Tryk på områdevalgtasten SETUP for at skifte til hovedmenuen Setup (indstillinger).

– Vælg ved at klikke området hvor der skal foretages eller ændres indstillinger.

– Klik på funktionstasten for at skifte tilbage til den senest valgte menu.

Oversigt over indstillingsmenuerne

Radio – Foretag indstillinger til piletasternes funktion i radiofunktionen, til de viste

memoryknapper, memorylisten og til trafikmeldinger.

Media (medier) – Definer indstillinger for afspilning og visning af MP3-filer samt

aktiver eller deaktiver eksterne audiokilder.

System (system) – Rediger systemindstillinger som sprog og klokkeslæt og tilbagekald

eller slet udførte og gemte indstillinger i enkelte områder.

Traffic info (Trafikinfo) – Vælg den foretrukne TMC-station og fastsæt området for

TMC-meldinger.

Display (skærm) - Indstilling af displayets lysstyrke, dags-/nattedesignet på kortvisningen

og bekræftelsestonen ved tryk på taster.

Telephone (Telefon) - Opdatering af anlæggets telefonbog, sletning af alle opkaldslister

og bearbejdning af kortvalgstasterne.

Indstillinger radio

Hent menuen Setup Radio (indstillinger Radio) ved at trykke på områdevalgtasten

SETUP og funktionstasten Radio .

Activate AF (aktiver alternativ frekvens (AF))

Funktionen alternativ frekvens (AF) sørger for, at den frekvens der er bedst for stationen

indstilles automatisk. Radiogengivelsen kan under søgning, efter den bedst

modtagne frekvens, undertrykke lyden i meget kort tid. Hvis der ikke findes en

alternativ frekvens for den valgte station og kan denne så ikke gengives i tilfredsstillende

kvalitet, bedes du vælge en anden station.

RDS Regional

(RDS-regional)

Nogle programmer opdeles på visse tidspunkter af døgnet til regionalprogrammer.

Derfor kan der i de enkelte regioner sendes regionalprogrammer fra en station med

forskellig indhold.


12

Basisindstilling

Apparatet forsøger først at indstille alternative frekvenser til den valgte station.

Bliver frekvensen dog så dårlig, at der kunne opstå “programsvigt“, accepterer

enheden “lignende“ frekvenser.

Seek mode (søgemodus)

Indstilling af den kilde, hvorfra stationerne skal vælges i radiomodus.

• Station list (stationsliste) - åbner listen med de radiostationer, der kan

modtages i øjeblikket.

• Preset list (memoryliste) - viser kun de stationer, der er i stationshukommelsen.

Preset list (memoryliste)

Valg af stationstaster til visning.

Delete preset list (slet memoryliste)

Slet memorylisten.

Foretrukket TMC-station

Kan den “foretrukne“ TMC-station ikke længere modtages, søger systemet automatisk

den TMC-station, der aktuelt lover den bedste modtagelse i det aktuelle

område. I Setup Radio (indstillinger Radio) viser, fra hvilken TMC-station, der aktuelt

modtages trafikmeldinger.

Indstillinger for trafikmeldinger

Hent menuen TIM settings (indstillinger TIM) ved at trykke på områdevalgtasten

SETUP og funktionstasten Traffic info. (trafikinfo).

– Klik til venstre på visningen af en TIM-optagelsestid, for at åbne menuen Setup

of recording times (indstilling optagelsestid).

– Klik i menuen Setup of recording times (indstilling optagelsestid) kort på piletasterne

eller på displayet under visningen for timer eller minutter for at

ændre den pågældende tidsenhed trinvist op- eller nedad.

– Hold den pågældende piletast nede for at ændre tidsenheden fortløbende. Slip

de pågældende taster, når den ønskede værdi er nået.

– Klik på funktionstasten , for at overtage den viste TIM-optagelsestid og for

at forlade menuen Setup of recording times (indstilling optagelsestid).

– Du kan på denne måde indstille de to ønskede TIM-optagelsestider.

– Aktiver eller deaktiver den ønskede TIM-optagelsestid ved at klikke på funktionstasten

Active (Aktiv). Ved aktiveret afkrydsningsfelt er TIM-optagelsestiden,

der står ved siden af, aktiveret..

Anlægget begynder med optegnelsen 90 minutter inden den indstillede starttid og

afslutter optegnelsen 30 minutter efter den indstillede starttid.

Indstilling medier

Hent menuen Setup Media (indstillinger medier) ved at trykke på områdevalgtasten

SETUP og funktionstasten Media (medier).

Funktionstaster i menuen - Indstillinger medier

Aktiver AUX-indgang – til gengivelsen af en ekstern audiokilde.

BT-Audio Autoplay – muliggør en trådløs overførsel af MP3-filerne i telefonforberedelsen.

Deactivate artist/track name (Deaktivering af artistens/nummerets navn) - i henhold

til de foretagne indstillinger vises ved audio-CDer med CD-tekst og i MP3-funktion

navnet på nummeret og artisten eller kun fil- og mappenavnet.

Scan/Mix/Repeat incl. subfolders (Scan/mix/repeat inklusive undermapper) - spiller

efter rækkefølge på det afspillede medie alle MP3-filer, der er gemt i mapper og

undermapper.

Activate AUX input (AUX-lydstyrke) – indgangsfølsomhed på AUX-IN-bøsning for

tilpasning af gengivelseslydstyrken på en tilsluttet ekstern audiokilde kan tilpasses

til de andre audiokilder i tre trin. Klik på funktionstasten Activate AUX input (AUXlydstyrke)

og vælg det ønskede indgangsniveau i det popup-vindue der åbnes. Hvis

der desuden er indbygget en multimediabøsning MEDIA-IN, gælder denne indstilling

også for audiokilder, der er tilsluttet ved multimediabøsningen.

Systemindstillinger

Hent menuen Setup system (indstillinger System), ved at trykke på områdevalgtasten

SETUP og derefter på funktionstasten System .

Manuel ændring af systemsprog

– Klik på funktionstasten Language (sprog / language) og vælg det ønskede sprog

i det popup-vindue der åbnes. Systemsproget er normalt indstillet som standard

via det i kombiinstrumentet indstillede sprog “Automatic (Automatisk)“. Hvis

ønsket, kan der dog indstilles et andet sprog for radioen.

Nulstilling af anlægget til fabriksindstillinger

– Klik på funktionstasten Factory settings

(fabriksindstillinger).


– Bekræft det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål for at nulstille anlægget til

fabriksindstillinger. Alle gemte data slettes.

Betjeningsknappernes baggrundslys

– Klik på funktionstasten Illumination (baggrundslys).

– Du kan tænde eller slukke for baggrundslyset til betjeningsknapperne A1 og A2

på anlægget 2 1 , når tændingen er slået til.

Visning af indstillingen for Climatronic-enheden

– Klik på funktionstasten Climate displays (klimapopup).

– Visning af Climatronic-værdier kan aktiveres eller deaktiveres.

Indstillinger telefon:

Rufen Sie das Menü Setup telephone (Einstellungen Telefon) durch Drücken der

Bereichswahltaste SETUP und der Funktionstaste Telephone (Telefon) auf.

Opdatering af telefonbogen i anlægget

– Klik på funktionstasten Update telephone book (Opdater telefonbog) for at

opdatere alle de kontakter, der er blevet ændret siden seneste tilkobling af

mobiltelefonen eller SIM-kortet. Dette kan tage flere minutter.

– Bekræft efterfølgende sikkerhedsspørgsmål. Under opdateringen er de “gamle“

data i anlæggets telefonbog fortsat til rådighed.

– Vær i denne forbindelse opmærksom på køretøjets gældende instruktionsbog.

Sletning af opkaldslister

– Klik på funktionstasten Delete call lists (slet opkaldslister).

– Hvis du bekræfter det følgende sikkerhedsspørgsmål med Delete (slet), slettes

listen med de valgte telefonnumre og ikke modtagede opkald i anlægget.

Redigering af gemte kortvalgtaster

– Klik på funktionstasten Speed dial (kortvalg) for at redigere de gemte kortvalgstaster.

– Vælg i efterfølgende menu den kortvalgtast, hvis gemte information der skal

ændres, ved at klikke på den.

– Ændr som beskrevet.

Telefonfunktion

Hovedmenu PHONE

Basisindstilling 13

Forbind din mobiltelefon i henhold til den for din bil gældende brugsanvisning med

mobiltelefonforberedelsen High.

– Tryk på områdevalgtasten PHONE for at hente hovedmenuen Telephone

(Telefon).

Efter koblingsprocessen tager det nogle minutter til telefonbogsdataene fra den

tilkoblede mobiltelefon står til rådighed i radioen.

Funktionstaster i hovedmenuen PHONE

- Modtagelse, opbygning eller hold af samtaler. I hovedmenuen TELEFON vises

efter klik opkaldslisten for de valgte telefonnumre.

- Afslut samtale eller afvis opkald.

SOS - opbygger efter yderligere bekræftelse forbindelsen til et nødkaldsnummer.

Denne funktion er også mulig uden tilkoblet mobiltelefon. Det er blot en forudsætning,

at mobiltelefoniudbyderen muliggør denne forbindelse.

Mobile box (voicemailboks) og Preset 2 (memory 2) til Preset 6 (memory 6) - kortvalgstaster,

der kan tildeles et telefonnummer hver.

[:::] - åbner talblokken til indtastning af telefonnummer.

Call list (opkald) - åbner et popup-vindue til valg af en opkaldsliste. Det er kun

muligt at vise opkald, som er ubesvaret, valgt eller modtaget af mobiltelefonforberedelsen.

Extras (ekstra) og Conference details (konferencedetaljer), Hands-free on (handsfree

til) eller Microphone off (mikrofon fra) - slukker mikrofonen under en samtale.

Når mikrofonen er slukket, kan samtaler, der føres i bilen, ikke høres af telefonsamtalepartneren.

- åbner telefonbogen i den tilkoblede mobiltelefon for at vælge et

telefonnummer.

Indtastning af telefonnummer

Indtastning og valg af et nummer

– Klik i hovedmenuen TELEPHONE på funktionstasten [:::]

for at åbne talblokken

til indtastning af et telefonnummer.


14

Basisindstilling

– Klik på en numerisk tast for at overføre det pågældende tal til indtastningslinjen.

– Tegnene i indtastningslinjen slettes fra venstre til højre ved at klikke på funktionstasten

.

– Klik på funktionstasten , når det ønskede telefonnummer vises i indtastningslinjen.

Forbindelsen til det angivne telefonnummer opbygges.

Ved indtastning af landenummeret kan du i stedet for de to første cifre (f.eks. “00“)

indtaste tegnet “+“. Hold dertil funktionstasten 0 med den lille trekant ““ ned til

der vises et popup-vindue med funktionstasterne 0 og + . Overtag det ønskede

specialtegn ved at klikke på indtastningslinjen - popup-vinduet lukkes. Indtastes

intet, lukkes popup-vinduet automatisk efter nogle sekunder.

Specialtasterne “stjerne“ * og “havelåge“ # har samme funktion som på telefontastaturet.

Disse tegn anvendes især til overførsel af tonesignaler under et opkald

.

Telefonbog

Åbning af telefonbog

– Klik i hovedmenuen TELEPHONE på funktionstasten nederst til højre , for at

åbne telefonbogen.

Vælg telefonnummeret fra telefonbogen

– I menuen Telephone book (telefonbog) skal du bevæge skyderen ned på scrollbjælken,

for at få vist yderligere kontakter.

– Klik på funktionstasten Search (søg), for at vælge en kontakt.

– Klik i venstre kolonne på en kontakt fra telefonbogen. Forbindelse til det førstei

telefonbogen til denne kontakt gemte telefonnummer

Visning af informationer til en telefonbogkontakt

– Klik på funktionstasten til højre for den telefonbogkontakt, der skal vises. De

under denne kontakt gemte telefonnumre vises.

– Hvis du klikker på et telefonnummer, opbygges forbindelsen til dette

telefonnummer.

Søgning af punkt i telefonbogen

– Klik i menuen Telephone book (telefonbog) på funktionstasten Search (søg), for

at vælge en kontakt i telefonbogen.

– Klik i søgemasken på et tegn, der kan vælges i tastaturblokken for at overtage

det i indtastningslinjen.

– Klik på funktionstasten for at åbne indtastningsskærmen til indtastning af

tal og specialtegn. Klik på A-Z for at igen at skifte til indtastningsskærmen for

bogstaver.

– Tegnene i indtastningslinjen slettes fra markørpositionen fra venstre til højre

ved at klikke på funktionstasten .

– Klik på tasten , for at opbygge forbindelsen til det første telefonnummer der

er registreret i telefonbogen til det navn, der vises i indtastningslinjen.

Store og små bogstaver er uden betydning for søgning efter et navn i telefonbogen.

Redigeringsfelt: Vis specialtegn

Nogle bogstaver er markeret med en lille trekant ““. Denne trekant viser at der kan

vælges specialtegn, der baserer på dette bogstav.

Hold fingeren på den pågældende tast trykket, til der vises et pop-up-vindue med

disse specialtegn. Overtag det ønskede specialtegn ved at klikke på indtastningslinjen

- popup-vinduet lukkes. Indtastes intet, lukkes popup-vinduet automatisk

efter nogle sekunder.

Ændring af telefonnummer

Åbn visning af af et telefonnummer fra telefonnummer eller en opkaldsliste, som

beskrevet i pågældende kapitel.

– Klik på piletasterne eller for at forskyde markøren i indtastningslinjen.

– Klik i indtastningsmasken på et tegn, vises i tastaturblokken, for at overføre det

bag markøren til indtastningslinjen.

– Klik på funktionstast

for at oprette forbindelsen til det viste

telefonnummer.

Opkaldslister

Der gemmes udelukkende telefonnumre, der vha. mobiltelefonforberedelsen i bilen

er ubesvaret, valgt eller modtaget. De i mobiltelefonen gemte opkaldslister overføres

ikke til bilen.


– Klik i hovedmenuen TELEPHONE på funktionstasten Call list (opkald).

– Vælg i det popup-vindue, der vises, den opkaldsliste, hvor du vil vælge telefonnummeret,

ved at klikke på den. Den pågældende liste vises. Telefonnumre,

hvor der findes en kontakt i telefonbogen, vises med det pågældende navn.

Med funktionstasten kan du få vist informationer til de gemte telefonnumre.

• Missed calls (ubesvarede opkald) - viser en liste over de opkald, der ikke er

blevet besvaret ved mobiltelefonforberedelsen.

• Dialled numbers (opkaldte numre) - viser en liste med de telefonnumre, hvor

man har forsøgt at opbygge en forbindelse med mobiltelefonforberedelsen.

• Received calls (besvarede opkald) - viser en liste over de opkald, der er blevet

besvaret af mobiltelefonforberedelsen.

Hvis telefonnummeret er gemt i en opkaldsliste i telefonbogen, vises i stedet for

telefonnummeret, det navn, der er gemt i telefonbogen.

Indgående opkald, der er blevet afvist med funktionstasten , gemmes i opkaldslisten

over modtagne opkald.

Opkaldslister er altid tilordnet en brugerprofil og vises kun, hvis det pågældende

SIM-kort igen kobles til mobiltelefonforberedelsen.

Kortvalgtaster

Efter første kobling med SIM-kortet i din mobiltelefon er alle kortvalgstaster defineret,

ved åbning af hovedmenuen TELEPHONE.

Definition af fire kortvalgtaster

– Hvis du klikker kort på en fri kortvalgstast, åbnes menuen Speed dial (kortvalg)

til indtastning af navn og telefonnummer.

– Klik på funktionstasten Name (navn). Indtastningsskærmen til indtastning af et

navn åbnes.

– Klik på funktionstasten Number (nummer). Indtastningsskærmen til indtastning

af telefonnummeret.

– Klik på funktionstasten Call list (opkaldsliste) eller Telephone book (telefonbog)

for at overtage et telefonnummer fra den pågældende liste til denne kortvalgstast.

– Klik på funktionstasten for at slette indtastninger i alle indtastningslinjer på

engang efter at have bekræftet med OK .

– Har du afsluttet indtastningerne i menuen Speed dial (kortvalg), klik på funktionstasten

OK .

Basisindstilling 15

– Det indtastede navn vises i hovedmenuen TELEPHONE i kortvalgstasten. Kortvalgtasten

er gemt med det indtastede telefonnummer.

Hentning af forbindelser via kortvalgtast

– Klik kort på et udfyldt kortvalgtast for at oprette forbindelsen til det registrerede

telefonnummer.

Redigering af gemte kortvalgtaster

– Skal informationerne på en kortvalgstast ændres, holdes den pågældende kortvalgstast

nede, til menuen Speed dial (kortvalg) åbnes.

Informationerne på kortvalgtasten forbliver gemt i anlægget, men vises først igen,

når det pågældende SIM-kort igen kobles til mobiltelefonforberedelsen .

Kortvalgstast Mobile box (voicemailboks)

Også for kortvalgstasten Mobile box (voicemailboks) er der ikke gemt et telefonnummer

fra fabrikken, da det afhænger af mobiltelefoniudbyderen og landet.

Navnet for denne kortvalgtast er dog fastlagt g kan ikke ændres. Navnet bør

gemmes i din voicemailboks for en hurtig aflytning af indtalte beskeder.

Redigeringsfelt: yderligere indtastningsmuligheder:

- skifter fra store til små bogstaver og omvendt.

- åbner redigeringsfeltet for indtastning af cifre og specialtegn. Tasten skifter

til A-Z . Klik på A-Z for at skifte igen til bogstav-redigeringsfeltet.

- mellemrumstast.

eller - bevæger markøren til venstre eller højre i indtastningslinjen.


- sletter tegn i indtastningslinjen, fra markørens position, fra højre mod

venstre.

Telefonsamtale

Hvis du har startet opbygningen af en forbindelse til et telefonnummer eller har

modtaget et opkald, skifter hovedmenuen TELEPHONE til visningen Telefonsamtale.

Indgående opkald

– Et indgående opkald vises på skærmen vha. “Incoming call (indgående opkald)“

og telefonnummeret på den, der kalder op. Hvis nummeret på den, der kalder op,

er gemt i telefonbogen, vises navnet i stedet for telefonnummeret.


16

Basisindstilling

– Klik på funktionstasten for at modtage opkaldet.

– Klik på funktionstasten for at modtage opkaldet.

Under en telefonsamtale

– Klik under telefonsamtalen på funktionstast for at “slukke for lyden“ til

samtalen (visning: “Call being held (opkald holdes)“). Det betyder at

forbindelsen opretholdes, men at samtalen ikke overføres.

– Klik igen på funktionstast for at fortsætte samtalen.

– Hvis du under en samtale klikker på funktionstasten , så afsluttes forbindelsen

til det aktuelle telefonnummer og anlægget skifter til hovedmenuen

TELEFON.

Oprettelse af yderligere telefonsamtale

– Klik under telefonsamtalen på funktionstasten , for at sætte den aktuelle

samtale til “Hold“, som beskrevet ovenfor.

– Indtast et nyt telefonnummer eller vælg et gemt telefonnummer.

– Hvis du har oprettet en yderligere samtale, kan du “skifte“ mellem begge deltagere,

som beskrevet efterfølgende.

“Banke på“ og skift mellem to deltagere

– Hvis du modtager et opkald, imens du allerede fører en telefonsamtale, vises

deltagerens nummer eller navn på skærmen under den aktuelle samtale (funktion:

“Banke på“).

– På linjen “Incoming call (indgående opkald)“ skal du klikke på funktionstasten

, for at afvise det andet opkald.

– På linjen “Incoming call (indgående opkald)“ skal du klikke på funktionstasten

, for at modtage det andet opkald. Forbindelsen til den første deltager

afbrydes, men afsluttes ikke (visning: “Call being held (opkald holdes)“).

– Hvis du klikker på funktionstasten på linjen “Call being held (opkald


holdes)“ fortsættes samtalen med denne deltager og den anden deltager

“holdes“. Således kan du skifte mellem deltagerne.

Klik på funktionstast for at oprette forbindelsen til det på denne linje viste

telefonnummer.

DTMF-tasttoner

Der er en DTMF-tastetone allokeret til hver tast på en telefon. DTMF-tasttoner

bruges for eksempel ved indtastning af en adgangskode via telefonen eller ved valg

af en medarbejder i et “Call-Center“.

Kræves under en samtale indtastning af en DTMF-tastetone, åbnes tastaturfeltet

ved at klikke på funktionstasten nederste til venstre og følg vejledningen (f. eks.:

“For en personlig samtale med en af vores medarbejder, tryk 3 “).

Du kan også gemme en længere DTMF-tastrækkefølge på din mobiltelefon. Hvis der

under samtalen så kræves indtastning af denne DTMF-tastetone, hent den pågældende

kontakt fra telefonbogen, som beskrevet.

Klik i indtastningsmasken på funktionstasten DTMF

for at afspille den i indtastningslinjen

viste tegnsekvens som DTMF-tonesekvens.

Vær opmærksom på at tegnet “+“ ikke må dukke op i en DTMF-tonesekvens, da

dette tegn afbryder indspilning af en DTMF-tastetone.


Notitser 17


18

Notitser


Notitser 19


Škoda Auto arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor

bedes du venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan forekomme ændringer i

leveringsomfanget mht. form, udstyr og teknik. Oplysninger vedrørende leveringsomfanget,

udseende, ydelser, mål, vægt, brændstofforbrug, bilens normer og funktioner

svarer til informationsstatus ved redaktionsslut. Noget af udstyret kan

muligvis først leveres på et senere tidspunkt (informationer fås hos en autoriseret

Škoda servicepartner) eller tilbydes kun på visse markeder. Der kan ikke aflede krav

fra angivelser, tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog.

Tryk, kopiering, oversættelse eller anden udnyttelse af dette værk, også i udskrift,

er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra selskabet Škoda Auto.

Alle rettigheder i henhold til ophavsretsloven er udtrykkeligt forbeholdt selskabet

Škoda Auto.

Ændringer forbeholdes.

Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2011


www.skoda-auto.com

Autorádio Bolero

Superb, Octavia, Yeti dánsky 05.11

S00.5610.77.38

1Z0 012 095 GH

More magazines by this user
Similar magazines