ŠkodaOctavia Tour RADIOEN SYMPHONY - Media Portal - Škoda ...

mediaportal.skoda.auto.com

ŠkodaOctavia Tour RADIOEN SYMPHONY - Media Portal - Škoda ...

ŠkodaOctavia Tour

RADIOEN SYMPHONY

SIMPLY CLEVER


Indholdsfortegnelse

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radio - oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vigtige informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tyverisikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Basisindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radio-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD-afspiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

2

3

3

5

8

8

Indholdsfortegnelse 1


2

Radio

Radio

Radio - oversigt

A1 Dreje-/trykknap

− tænding og slukning (tryk)

− Lydstyrkeregulering (drej)

− yderligere funktionsindstillinger i forskellige menuer

A2 Tast AUD til indstilling af lyden

A3 Tast GEO til indstilling af lydstyrkeforhold

A4 Knap A/F Skift mellem frekvensområderne AM/FM

A5 Tast TP

− Modtagelse af trafikmeldinger

− Menu setup

A6 Klimaanlæg , ,

A7

− manuel stationssøgning, hurtig stationssøgning

− Udvalg af numre i CD-drift, hurtig frem- eller tilbageløb i CD-drift

− Valg af menupunkter

Stationsknapper 1 - 6

− lagring og valg af radiostationer

− Valg af CD

− Indtastning af kode

A8 Tast AS automatisk lagring af stationerne

A9 Tast SCN

− hurtigsøgning i det pågældende frekvensområde

− Gennemsøg CD'ens indhold

A10 CD-skakt

A11 CD-eject-tast

A12 Tast AIM

for at gemme trafikmeldinger

Udstyr, der er markeret med *, hører som standard kun til visse modeller eller kan

kun leveres som specialudstyr til visse modeller.

Vigtige informationer

Garanti

For apparatet gælder de samme garantibetingelser som for nye biler.

Efter at garantien er udløbet, udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt

med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Forudsætning

er dog, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har

forsøgt at reparere apparatet.

Anvisning

En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig

behandling af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der

ikke foreligge ydre skader.

Radiobetjening

Radioen bør kun betjenes, hvis trafiksituationen tillader det.

Lydstyrkeindstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en

sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt.

Udgangseffekt

4x20 W

BEMÆRK!

Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Som fører af bilen har du

det fulde ansvar for trafiksikkerheden. Brug radioens funktioner på en måde

så du altid og i alle trafiksituationer beholder kontrol over bilen!


Behandling af displayet

Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med

fingeren eller berøring med spidse genstande.

Skærmen kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. med ren alkohol.

Anvisning

Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber

skærmens overflade.

Tyverisikring

Anti-tyverikode

Radioen er udrustet med en komfortkode. Ved den første ibrugtagning lagres

koden ikke kun i radioen, men også i bilen.

Tænd først tændingen og derefter radioen efter fra- og gentilkobling af batteriet.

Hvis du vil montere en radio fra en anden bil, skal du angive sikkerhedskoden. I

dette tilfælde kontaktes en Škoda servicepartner eller en Škoda importør.

Da enheden kun fungerer efter indtastning af sikkerhedskoden, er benyttelsen efter

tyveri udelukket - et bidrag til øget tyverisikring.

Anvisning

• Koden er lagret i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning).

En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendigt.

• Ved frakoblet anlæg og tænding henviser en blinkende LED til

tyveribeskyttelse.

Indtastning af kode

– Tænd radioen ved tilkoblet tænding. Der vises SAFE og derefter 1000.

Radio 3

– Indtast sikkerhedskoden ved hjælp af stationstasterne 1 - 4 .

– Aktiver koden ved i lang tid at trykke på tast eller kort at trykke på

tast .

Hvis du har bekræftet en forkert indtastet kode, kan hele proceduren gentages.

Skulle koden være angivet forkert anden gang, spærres enheden i ca. en time. Først

efter en time, hvor enheden er tændt og nøglen sidder i tændingen, er det muligt at

gentage indtastning af sikkerhedskoden.

Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat.

Basisindstilling

Tænding og slukning af radioen

– Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på dreje-/trykknappen A1 .

Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet

automatisk. Du kan tænde enheden igen ved at trykke på dreje-/trykknappen A1 .

Ved slukket motor slukker enheden (beskyttelse mod batteriafladning) automatisk

efter ca. en time.

Hvis du har slukket radioen ved at trække tændingsnøglen ud, tænder den igen ved

gentilkobling af tændingen.

Audioindstillinger

Indstilling af bas

– Tryk tasten AUD , på displayet vises BASS.

– Indstil den ønskede værdi ved at dreje betjeningsknappen A1 .

Højdeindstilling

– Tryk tasten AUD

, på displayet vises TRE.


4

Radio

– Indstil den ønskede værdi ved at dreje betjeningsknappen A1 .

Ved gentaget tryk på tasten AUD eller 5 sekunder efter indstillingen gemmes de

indstillede værdier og radioen går tilbage til normal funktion.

Indstilling af lydstyrkeforhold

Balance

– Tryk tasten GEO , på displayet vises BAL.

– Indstil den ønskede værdi for lydstyrkeforholdet mellen venstre og

højre side via betjeningsknappen A1 .

Fader

– Tryk tasten GEO , på displayet vises FAD.

– Indstil den ønskede værdi for lydstyrkeforholdet mellen kabinens

forreste og bageste del via betjeningsknappen A1 .

Ved gentaget tryk på tasten GEO eller 5 sekunder efter indstillingen gemmes de

indstillede værdier og radioen går tilbage til normal funktion.

Indstilling af specialfunktioner

– Tryk længe på knappen TP for at aktivere menuen setup.

– Tryk igen på tasten TP eller vippeknappen eller for at vælge

enkelte funktioner i menuen.

– Bekræft de ændrede indstillinger via betjeningsknappen A1 .

– Ved et kort tryk på tasten TP eller vippeknappen gemmes den

ønskede værdi.

– Ved et langt tryk på tasten TP

forlades menuen setup uden at gemme

værdierne.

GALA

Radioen øger automatisk lydstyrken ved tiltagende kørehastighed. En højere

indstillingsværdi giver en kraftigere stigning i lydstyrke.

ON VOL

Din radio lagrer den sidste lydstyrkeindstilling før slukning. Er denne værdi højere,

sænkes lydstyrken til parametrens værdi ON VOL efter genstart af radioen.

LED

Aktivering eller deaktivering af vadvarsels-LED

BEEP

Tænd og sluk af akustisk signal ved lagring af radiostationer.

AUTO REG / REG OFF

Nogle programmer opdeles på visse tidspunkter af døgnet til regionalprogrammer.

Derfor kan der i de enkelte regioner sendes regionalprogrammer fra en station med

forskellig indhold.

Apparatet forsøger først at indstille alternative frekvenser til den valgte station.

Bliver frekvensen dog så dårlig, at der kunne opstå “programsvigt“, accepterer

enheden “lignende“ frekvenser.

Ved valg REG AUTO sker skiftet til en regionalt “lignende“ station kun ved truende

stationstab. Ved valg af REG OFF benytter modtageren de regionale “lignende“

stationer uden begrænsning.

M/S

Med denne funktion kan det indstilles, om der ved hjælp af RDS-signalet automatisk

skal skiftes mellem en optimal musik- eller sproggengivelse.

PHONE IN*

Hvis din bil er udstyret med en håndfri installation, kan du tænde og slukke for den

monofone gengivelse af telefonsamtaler via din bils højtalere.

PH VOL*

Indstilling af lydstyrken til gengivelse af telefonsamtaler.


TA VOL

Indstilling af lydstyrken til gengivelse af trafikmeldinger.

CD SFL

Hvis du vælger CD sfl DL afspilles numrene på en CD i tilfældig rækkefølge. Hvis du

vælger CD SFL M afspilles alle numrene i hele magasinet i den eksterne CD-skifter*

i tilfældig rækkefølge.

KEY

Hvis du vælger KEY ON slukker radioen når tændnøglen trækkes ud. Hvis du vælger

KEY OFF, kan radioen kun tændes og slukkes med betjeningsknappen A1 .

LOUD

Ved lavt lydstyrkeniveau forstærker funktionen Loudness de lave og høje

frekvenser.

MONO

Ved dårlig modtagelse skiftes til mono-gengivelse.

LOC

Hvis du vælger LOC ON, vælges ved en søgning kun stationer, hvor der modtages

et stærkt signal. Hvis du vælger LOC OFF, vælges ved en søgning også stationer,

hvor det modtagne signal er svagt..

Radio-funktion

Skift af frekvensområde

Din radio er udstyret med frekvensområderne FM1/AM1 og FM2/AM2, for at skifte

trykkes længe på knappen A/F .

Søgning og lagring af radiostationer

Radio 5

Manuel søgning

– Ved at trykke på vippeknappen eller indstiller du frekvensen for

den ønskede radiostation.

Automatisk stationssøgning SEEK

– Ved at trykke tast eller søger radioen den næste station i det

valgte frekvensområde.

SCAN-funktion

– Ved et kort tryk på knappen SCN afspilles en kort bid (10 sekunder) af

radiostationerne i det aktuelle frekvensområde.

– Ved gentaget tryk på knappen SCN afsluttes denne funktion og den

aktuelle station gengives.

Lagring af station

– Efter udvalg af radiostationen holdes en af stationstasterne A7 ,

hvorpå den skal gemmes, nede, indtil lyden forsvinder for et kort

øjeblik og der afspilles et kort signal.

Automatisk søgning og lagring af radiostationer

– Tryk på knappen AS . Der starter en automatisk stationssøgning og de

6 kanaler med det stærkeste signal på lagringsniveauet FM2, TP eller

AM2. lagres. På displayet vises STORE.

Når lagringen af radiostationerne på stationstasterne A7 er afsluttet, kan du ved at

trykke på en stationstast A7 aktivere den ønskede radiostation.

Anvisning

Ved hvert yderligere tryk på tast AS

opdateres de lagrede radiostationer og de

lagres påny.


6

Radio

Radiotekst

Nogle radiostatione sender supplerende tekstinformation - der betegnes

som radiotekst.

Anvisning

• Tekstinformationerne er ikke tilgængelige på alle radiostationer.

• Alt efter det modtagne signals kvalitet har radioen brug for lidt tid til at indstille

alle tegn korrekt.

RDS - funktioner

RDS (“Radio Data System“) tjener til overførsel af programnavne og supplerende

serviceinformationer og gør det på denne måde muligt at følge stationen automatisk.

Ved RDS-stationer vises stationens navn i stedet for frekvensen ved tilstrækkelig

modtagelseskvalitet.

Udsender radiostationen desuden informationer via RDS-funktionen, når der

gemmes en station, kan det ske at radiostationens navn derefter ikke vises korrekt

på listen Gemte.

Trafikmeldinger

Aktivering og deaktivering af trafikmeldinger

Tryk tasten TP , på displayet vises TP. Hvis der er valgt en station der ikke sender

trafikmeldinger, søger radioen en station der sender trafikmeldinger. På skærmen

vises TP SEEK.

Hvis der ikke kan findes en station der sender trafikmeldinger, vises der NO TP på

displayet.

En aktuel trafikmelding afbryder automatisk CD-gengivelsen eller høring af en

radiostation der ikke sender en trafikmelding. På displayet vises INFO PRGNAME.

Efter afslutning af trafikmelding går radioen automatisk tilbage til den oprindelige

gengivelse.

Hvis du vil deaktivere trafikmeldinger, tryk påny tasten TP , på displayet forsvinder

TP.

Trafikradiohukommelse

Aurtomatisk optegnelse af trafikmeldinger

Er trafikradiofunktionen AIM aktiveret, en trafikradiostation klar til at sende og

tændingen slået til, optegnes indgående trafikmeldinger. På denne måde kan du

altid infomere dig om den aktuelle trafiksituation, selv om du har slukket radioen i

længere tid under kørselen.

Parkeres bilen (tændingen fra), imens en trafikradiostation er klar til at sende og

trafikradio-funktionen er slået til, optegnes de indgående trafikmeldinger fra denne

station i to timer.

Slås tændingen fra vises den aktuelle trafikradiostation, hvor der i de næste to timer

optegnes trafikmeldingen, for 5 sekunder. I disse fem sekunder kan der ved hjælp

af piletasterne vælges en anden trafikradiostation for optegnelsen.

Bliver modtagelsen af den indstillede rafikradiostation for dårlig, søges der automatisk

efter en anden trafikradiostation.

Der kan maks. gemmes ni trafikmeldinger med en samlet længde på fire minutter.

Er sproghukommelsen fuld, oversskrives altid den ældste meddelelse.

2-timers optegnelse

Hvis TP-området var aktiviret inden radioen blev slukket, optegnes automatisk alle

efterfølgende trafikmeldinger i de næste to timer. På skærmen vises “TIM 2 H“.

24-timers optegnelse

Ved at trykke på knappen AIM

i frakoblet tilstand aktiveres en døgnoptegnelsesfunktion.

På displayet vises det senest hørte program og “TIM 24 H“.

Anvisning

• Radiostationernes trafikredaktioner er ansvarlige for indholdet.


• En optegnelse af trafikmeldinger er kun mulig, når trafikradio-funktionen er

aktiveret og en trafikradiostation er klar til at sende (indikator: TP).

• Er sproghukommelsen fuld, oversskrives altid den ældste meddelelse.

• Ved en melding på mere end 4 minutters længde overskrived dens begyndelse.

• Hvis der tændes for radioen under optegnelsen af en trafikmelding, afbrydes

optegnelsen.

Afspilning af trafikmeldinger

– Tryk på tasten AIM , for at aflytte gemte trafikmeldinger. Gengivelsen

starter med den senest optegnede trafikmelding og kører igennem til

den ældste optegnede melding.

– Hvis du trykker på vippeknappen , vendes tilbage til starten af den

aktuelt gengivne trafikmelding.

– Hvis du under gengivelsen trykker to gange på vippeknappen , kan

du ved at trykke på vippeknappen eller skifte mellem de optegnede

meldinger.

– For en hurtig gengivelse af meldingerne fremad eller tilbage hold

vippeknappen eller

nede.

Radio 7


8

CD-afspiller

CD-afspiller

Betjening

Ilægning af CD

– Skub forsigtigt CDen ind i CD-slidsen A10 , til den trækkes automatisk

ind. Gengivelsen starter automatisk. På displayet vises PLAY CD TR y

(y= nummer for den aktuelle sang).

CD-afspillerens drift

Valg af nummer

– Mens CD'en spiller kan du trykke på vippeknappen eller for at

springe til forrige eller næste nummer.

– For hurtig forlæns eller baglæns gengivelse af nummeret, tryk på

tasten eller . Gengivelsen fortsættes efter at tasten slippes.

SCAN-funktion

– Tryk tasten SCN for at starte gennemsøgning af CD'en. Der spilles de

første 10 sekunder af hvert nummer. Pådisplayet vises PLAY CD TR y.

– For at vende tilbage til normal drift, tryk på igen knappen SCN .

Gengivelse af numrene i tilfældig rækkefølge

– Ved at trykke på tasten AS startes gengivelsen af numrene på den

aktuelle CD i tilfældig rækkefølge.

Afslut gengivelse af CD

– For at afslutte gengivelsen af CD'en og aktivere radioen, tryk på tasten

A/F eller TP . CD'en forbliver i enheden.

Udkastning af CD

– Tryk tasten CD

, CD'en skubbes ud.

Anvisning

• Hvis du ikke fjerner den udskubbede CD, bliver denne trukket ind igen af sikkerhedsmæssige

grunde.

• Hvis radioen inden skrift til CD-funktion har arbejdet i TP-funktion, afbrydes

gengivelsen af CD'en under en trafikmelding og anlægget skifter til radiofunktionen.

Efter at trafikmeldingen er afsluttet, skifter anlægget igen tilbage til CD-funktion.

• Overstiger temperaturen i radioen 85°C, slukkes af sikkerhedsårsager for CDafspilleren.

Så snart temperaturen falder igen under 85°C, kan CD-afspilleren

tændes igen.

Generelle informationer til MP3-filer

Krav til MP3-filer og -datamedier

• CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB og 700 MB.

• CDerne skal overholde standarden ISO 9660-Level 2 samt Joliet-filsystemet

(single session og multisession).

• Filnavne må ikke være længere end 64 tegn.

• Mappestrukturen er begrænset til en dybde på 8 niveauer.

• Afspilningslister understøttes ikke.

Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed)

• Anlægget understøtter MP3-filer med bitrater på 32 til 256 kbit/s samt MP3rates

med variabel bitrate.

• Ved filerne med variabel bitrate kan visningen af spilletiden være unøjagtig.


Tips til håndtering af CD'er

Gengivelseshop

På dårlige veje og ved stærke vibrationer kan der opstå gengivelseshop.

Kondensatdannelse

Ved kulde og efter regnbyger kan der dannes fugt i CD-drevet (kondensering). Dette

kan medføre gengivelseshop eller forhindre gengivelsen. I så fald skal der ventes

indtil fugten er fordampet.

Informationer til pleje af CD'er

Er en CD tilsmudset, rens den aldrig i cirkelretning, men med en blød klud indefra

og udefter. Ved stærk forurening anbefaler vi at rengøre CD'en med et gængs CDrensemiddel.

Også i dette tilfælde skal CD'en ikke renses i cirkelretning, men

indefra og udefter og den skal tørres bagefter.

BEMÆRK!

• CD-afspilleren er et laserprodukt af klasse 1. Hvis CD-afspilleren åbnes

består fare for kvæstelser pga. den usynlige laserstråle.

• CD-afspilleren indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse.

Kontakt derfor altid et fagmand, hvis der foreligger en mekanisk defekt eller

CD-afspilleren skal repareres.

Pas på!

• Brug aldrig væsker som benzin, farvefortynder eller pladerengørings, da CD'ens

overflade beskadiges!

• Udsæt aldrig CD'en for direkte sollys!

• Skriv eller klæb intet på CD'en!

Anvisning

Enhver forurening af en CD kan gøre det vanskeligt at “læse“ informationer. læsefejlens

omfang er afhængig af tilsmudsning eller den mekaniske skade. Stærke

ridser forårsager læsefejl, der kan medføre at CD'en hopper eller “bliver

CD-afspiller 9

hængende“. Alle CD'er skal behandles omhyggeligt og skal altid opbevares i deres

beskyttelseshylster.

Ekstern CD-skifter*

Din radio tilbyder muligheden for at betjene en original-CD-skifter, som

kan være indbygget i din bil hvis du ønsker det.

– Ved drift af den integrerede CD-afspiller trykkes tasten CD , hermed

aktiverer du gengivelsen fra den eksterne CD-skifter.

– Ved hjælp af stationstasterne A7

vælger du en CD. Tomme positioner

vises med NO CD.

Yderligere visninger på displayet:

• NO DISC - der befinder sig et tomt CD-magasin i CD-skifteren.

• CD X NO DISC - der befinder sig ingen CD i det valgte CD-fag.

• CHK MAGAZINE - CD-skifteren gennemsøger CD-magasinet og er ikke

driftsklar endnu. Gengivelsen begynder når søgningen er afsluttet.

• NO CD MAGAZINE - der befinder sig ikke et CD-magasin i CD-skifteren.


10

Notitser


Notitser 11


Škoda-Auto arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor bedes De venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan

forekomme ændringer i leveringsomfanget mht. form, udrustning og teknik. Ud fra angivelser, tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog

kan der ikke stilles diverse krav.

Tryk, kopiering, oversættelse eller anden udnyttelse af dette værk, også i udskrift, er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra Škoda-Auto.

Alle rettigheder tilfalder udtrykkeligt Škoda-Auto i henhold til ophavsretsloven.

Ændringer forbeholdes.

Udgivet af: ŠKODA AUTO a. s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2008


www.skoda-auto.com Autorádio Symphony

Octavia dánsky 05.08

1U0 012 096 L

More magazines by this user
Similar magazines