ŠkodaAuto RADIOEN BEAT - Media Portal - škoda auto

mediaportal.skoda.auto.com

ŠkodaAuto RADIOEN BEAT - Media Portal - škoda auto

ŠkodaAuto

RADIOEN BEAT

SIMPLY CLEVER


Indholdsfortegnelse

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radio - Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vigtige informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tyverisikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Basisindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radiofunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ekstern CD-skifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

2

3

3

5

6

Indholdsfortegnelse 1


2

Radio

Radio

Radio - Oversigt

A1 Venstre betjeningsknap

− tænding og slukning (tryk)

− Lydstyrkeregulering (drej)

A2 Højre betjeningsknap

− manuel stationssøgning, nummervalg ved CD-drift (drej)

− hurtig søgning i det aktuelle frekvensområde, gennemsøg indholdet af en

CD (tryk)

− Hentning af menuen setup (længere tryk)

− yderligere funktionsindstillinger i forskellige menuer (drej)

A3 Stationsknapper 1 - 6

− lagring og valg af radiostationer

− Valg af CD

− Indtast kode

A4 Tast CD til aktivering af CD-funktion

A5 Knap

− hurtig stationssøgning

− Fremspoling af sange ved CD-funktion

A6 Knap

− hurtig stationssøgning

− Fremspoling af sange ved CD-funktion

A7 Knap AM/FM Skift mellem frekvensområderne AM/FM

A8 Tast TP til aktivering af trafikradiofunktion

A9 Knap AS automatisk lagring af stationerne

A10 Tast til indstilling af klang

A11 Modtagelse af trafikmeldinger aktiveret

A12 Aktuelt frekvensområde FM1/AM1 (lagerpladser 1 - 6) eller FM2/AM2 (lagerpladser

7 - 12)

A13 Valgt stationstast

A14

Navn eller frekvens for den valgte radiostaion

Vigtige informationer

Garanti

For apparatet gælder de samme garantibetingelser som for nye vogne.

Efter at garantien er udløbet udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt

med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Forudsætning

er dog, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har

forsøgt at reparere apparatet.

Anvisning

En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig

behandling af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der

ikke foreligge ydre skader.

Radio-funktion

Radioen bør kun betjenes, hvis trafiksituationen tillader det.

Lydstyrke-indstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en

sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt.

Udgangseffekt

4x20 W


BEMÆRK!

Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for

trafiksikkerheden. Brug funktionerne på en måde så du altid og i alle trafiksituationer

beholder kontrol over bilen!

Behandling af displayet

Behandl displayet forsigtigt, da der ved tryk med fingeren eller berøring med spidse

genstande kan opstå buler eller ridser.

Displayet kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. ren alkohol.

Anvisning

Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber

displayets overflade.

Tyverisikring

Anti-tyverikode

Radioen er udrustet med en komfortkode. Ved den første ibrugtagning lagres

koden ikke kun i radioen, men også i vognen.

Tænd først tændingen og derefter radioen efter fra- og gentilkobling af batteriet.

Hvis du vil montere en radio fra en anden vogn, skal du angive sikkerhedskoden. I

dette tilfælde kontaktes en Škoda servicepartner eller en Škoda importør.

Da enheden kun fungerer efter indtastning af sikkerhedskoden, er benyttelsen efter

tyveri udelukket - et bidrag til øget tyverisikring.

Anvisning

Koden er lagret i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning).

En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendigt.

Indtast kode

Radio 3

– Tænd radioen ved tilkoblet tænding. Der vises SAFE og derefter 1000.

– Indtast sikkerhedskoden ved hjælp af stationstasterne 1 - 4 .

– Bekræft sikkerhedskoden via et langt tryk på stationstasten 6 .

Hvis du har bekræftet en forkert indtastet kode, kan hele proceduren gentages.

Skulle koden være angivet forkert anden gang, spærres enheden i ca. en time. Først

efter en time, hvor enheden er tændt og nøglen sidder i tændingen, er det muligt at

gentage indtastning af sikkerhedskoden.

Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat.

Basisindstilling

Tænding og slukning af radioen

– Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på dreje-/trykknappen A1 .

Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet

automatisk. Du kan tænde enheden igen ved at trykke på dreje-/trykknappen A1 .

Ved slukket motor slukker enheden (beskyttelse mod batteriafladning) automatisk

efter ca. en time.

Hvis du har slukket radioen ved at trække tændingsnøglen ud, tænder den igen ved

gentilkobling af tændingen.

Audioindstillinger

Indstilling af bas

– Tryk tasten , på displayet vises BASS.

– Indstil den ønskede værdi ved at dreje betjeningsknappen A2

.


4

Radio

Diskantindstilling

– Tryk igen tasten , på displayet vises TRE.

– Indstil den ønskede værdi ved at dreje betjeningsknappen A2 .

Ved gentaget try på tasten eller 5 sekunder efter indstillingen lagres de indstillede

værdier og radioen går tilbage til normal funktion.

Indstilling af lydstyrkeforhold

Balance

– Ved gentaget tryk på tasten , vises BAL på displayet.

– Indstil den ønskede værdi for lydstyrkeforholdet mellen venstre og

højre side via betjeningsknappen A2 .

Fader

– Tryk igen tasten , på displayet vises FAD.

– Indstil den ønskede værdi for lydstyrkeforholdet mellen kabinens

forreste og bageste del via betjeningsknappen A2 .

Ved gentaget try på tasten eller 5 sekunder efter indstillingen lagres de indstillede

værdier og radioen går tilbage til normal funktion.

Indstilling af specialfunktioner

– Tryk længe på betjeningsknappen A2 for at aktivere menuen setup.

– Via et kort tryk på betjeningsknappen A2 vælges de enkelte funktioner

fra menuen.

– Bekræft de ændrede indstillinger ved at dreje betjeningsknappen A2 .

– Ved gentaget tryk på tasten A2

eller 30 sekunder efter indstillingen

lagres de indstillede værdier automatisk og radioen går tilbage til

normal funktion.

GALA

Radioen øger automatisk lydstyrken ved tiltagende kørehastighed. En højere

indstillingsværdi giver en kraftigere stigning i lydstyrke.

ON VOL

Din radio lagrer den sidste lydstyrkeindstilling før slukning. Er denne værdi højere,

sænkes lydstyrken til parametrens værdi ON VOL efter genstart af radioen.

PHONE

Hvis din bil er udstyret med en håndfri installation, kan du tænde og slukke for den

monofone gengivelse af telefonsamtaler via din bils højtalere.

AUX

Tænd og sluk for den eksterne lydkildes funktioner.

Indstil den ønskede værdi i området mellem LEV1 og LEV3. Hvis du vælger værdien

OFF gengives lyden fra den eksterne lydkilde ikke.

BEEP

Tænd og sluk af akustisk signal ved lagring af radiostationer.

CD

Gengivelse af CD-numrene (tracks) i stigende eller tilfældig rækkefølge. Hvis du

vælger PLAY afspilles numrene i normal rækkefølge. Hvis du vælger SCHFFL

(shuffle) afspilles numrene i tilfældig rækkefølge.

LOUD

Ved lavt lydstyrkeniveau forstærker funktionen Loudness de lave og høje

frekvenser.

Anvisning

Hver ændring i indstillingerne lagres ved skift til et andet punkt i menuen.


Radiofunktion

Skift af frekvensområde

Din radio er udstyret med frekvensområderne FM og AM, for at skifte trykkes længe

på knappen AM/FM .

I områderne FM1/AM1 og FM2/AM2 er der hver 6 lagerpladser til rådighed, for at

skifte trykkes kort på tasten AM/FM .

Søgning og lagring af radiostationer

Manuel søgning

– Ved at dreje på betjeningsknappen A2 søger du frekvensen for den

ønskede radiostation.

Automatisk stationssøgning SEEK

– Ved at trykke tast eller søger radioen den næste station i det

valgte frekvensområde.

SCAN-funktion

– Ved et kort tryk på betjeningsknappen A2 afspilles en kort bid (10

sekunder) af radiostationerne i det aktuelle frekvensområde.

– Ved gentaget tryk på betjeningsknappen A2 afsluttes denne funktion

og den aktuelle station gengives.

Lagring af station

– Efter udvalg af radiostation holder du stationstasten A3 , hvorpå den

skal gemmes, inde, indtil lyden forsvinder for et kort øjeblik og der

afspilles et kort signal.

Radio 5

Automatisk søgning og lagring af radiostationer

– Tryk på knappen AS . Der starter en automatisk stationssøgning og de

6 kanaler med det stærkeste signal lagres i hukommelsesniveau FM2

eller AM2. På displayet vises STORE. Dette gælder kun for frekvensområderne

FM2 og AM2.

Når lagringen af radiostationerne på stationstasterne A3 er afsluttet, kan du ved at

trykke på en stationstast A3 aktivere den ønskede radiostation.

Anvisning

Ved hvert yderligere tryk på tast AS opdateres de lagrede radiostationer og de

lagres påny.

Radiotekst

Nogle radiostationer sender tekstinformationer - såkaldt radiotekst.

Anvisning

• Tekstinformationerne er ikke tilgængelige på alle radiostationer.

• Alt efter det modtagne signals kvalitet har radioen brug for lidt tid til at indstille

alle tegn korrekt.

Trafikmeldinger

Aktivering og deaktivering af trafikmeldinger

Tryk tasten TP

, på displayet vises TP. Hvis der er valgt en station der ikke sender

trafikmeldinger, søger radioen en station der sender trafikmeldinger. På skærmen

vises TP SEEK.

Hvis der ikke kan findes en station der sender trafikmeldinger, vises der NO TP på

displayet.

En aktuel trafikmelding afbryder automatisk CD-gengivelsen eller høring af en

radiostation der ikke sender en trafikmelding. På displayet vises INFO og navnet på


6

Radio

den aktuelle radiostation. Efter afslutning af trafikmelding går radioen automatisk

tilbage til den oprindelige gengivelse.

Hvis du vil deaktivere trafikmeldinger, tryk påny tasten TP , på displayet forsvinder

TP.

Ekstern CD-skifter

Funktion af den eksterne CD-skifter

Din radio tilbyder muligheden for at betjene en original-CD-skifter, som

kan være indbygget i din bil hvis du ønsker det.

Vælg CD-funktion

– Ved tryk på tasten CD starter du gengivelsen fra den eksterne CDskifter.

– Ved hjælp af stationstasterne A3 vælger du en CD.

Valg af nummer

– Drej betjeningsknappen A2 mod højre eller venstre mens CD'en kører

for at udvælge det forrige eller næste nummer.

– For hurtig forlæns eller baglæns gengivelse af nummeret, tryk på

tasten eller . Gengivelsen fortsættes efter at tasten slippes.

SCAN-funktion

– Tryk betjeningsknappen A2 for at starte gennemsøgning af CD'en. Der

spilles de første 10 sekunder af hvert nummer.

– For at vende tilbage til normal drift, tryk på igen betjeningsknappen

A2 .

Afslut gengivelse af CD

– For at afslutte gengivelsen af CD'en og aktivere radioen, tryk på tasten

AM/FM

. CD'en forbliver i enheden.

Tips til håndtering af CD'er

Gengivelseshop

På dårlige veje og ved stærke vibrationer kan der opstå gengivelseshop.

Kondensatdannelse

Ved kulde og efter regnbyger kan der dannes fugt i CD-drevet (kondensering). Dette

kan medføre gengivelseshop eller forhindre gengivelsen. I så fald skal der ventes

indtil fugten er fordampet.

Informationer til pleje af CD'er

Er en CD tilsmudset, rens den aldrig i cirkelretning, men med en blød klud indefra

og udefter. Ved stærk forurening anbefaler vi at rengøre CD'en med et gængs CDrensemiddel.

Også i dette tilfælde skal CD'en ikke renses i cirkelretning, men

indefra og udefter og tørre bagefter.

Beskyttelse mod overopvarmning

Hvis temperaturen i enheden overskrider 85°C, afsluttes gengivelsen af CD'en af

sikkerhedsmæssige grunde.

Pas på!

• Brug aldrig væsker som benzin, farvefortynder eller pladerengørings, da CD'ens

overflade beskadiges!

• Udsæt aldrig CD'en for direkte sollys!

• Skriv eller klæb intet på CD'en!

Anvisning

Enhver forurening af en CD kan gøre det vanskeligt at “læse“ informationer. læsefejlens

omfang er afhængig af tilsmudsning eller den mekaniske skade. Stærke


idser forårsager læsefejl, der kan medføre at CD'en hopper eller “bliver

hængende“. Alle CD'er skal behandles omhyggeligt og skal altid opbevares i deres

beskyttelseshylster.

Radio 7


Škoda-Auto arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor bedes De venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan

forekomme ændringer i leveringsomfanget mht. form, udrustning og teknik. Ud fra angivelser, tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog

kan der ikke stilles diverse krav.

Tryk, kopiering, oversættelse eller anden udnyttelse af dette værk, også i udskrift, er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra Škoda-Auto.

Alle rettigheder tilfalder udtrykkeligt Škoda-Auto i henhold til ophavsretsloven.

Ændringer forbeholdes.

Udgivet af: ŠKODA AUTO a. s.

© ŠKODA AUTO a. s. 2007


www.skoda-auto.com Autorádio Beat

Škoda Auto dánsky 11.07

S00.5610.50.38

5J0 012 095 P

More magazines by this user
Similar magazines