RADIO BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

RADIO BLUES INSTRUKTIONSBOG - Media Portal - Škoda Auto

SIMPLY CLEVER

RADIO BLUES

INSTRUKTIONSBOG


Indholdsfortegnelse

Generelle informationer . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Instruktionsbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Tegn i brugsanvisningens tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Radio - oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Vigtige informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Tyverisikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Basisindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Radio-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

CD-afspiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Indholdsfortegnelse

1


2 Generelle informationer

Generelle informationer

Instruktionsbog

I denne instruktionsbog beskrives alle mulige udstyrsvarianter, uden at de markeres

som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr.

Derfor findes ikke alle udstyrskomponenter, der beskrives i denne instruktionsbog

i din bil.

Bilens udstyr beskrives i det salgsmateriale, som du fik, da du købte bilen. Du kan

få yderligere informationer hos din ŠKODA-forhandler.

Tegn i brugsanvisningens tekst

Symbolforklaring

Ð Slut på et afsnit.

Afsnittet fortsætter på næste side.

Radio - oversigt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Betjeningsknap

– Tænding og slukning af radioen (tryk)

– Lydstyrkeregulering (drej)

– yderligere funktionsindstillinger i forskellige menuer

Vippeknap MENU til hentning af menuindstillinger for parametre til radio eller

CD-afspiller

Vippeknap til indstilling af lyden

Vippeknap AS automatisk lagring af stationerne

Vippeknap SCAN til aktivering af AM-radiofunktion

– hurtigsøgning i det pågældende frekvensområde

– Gennemsøg CD'ens indhold

CD-eject-tast

CD-skakt

Tast CD til aktivering af CD-funktion

Vippeknap TP til aktivering af modtagelsen trafikmeldinger

Vippeknap A/F Skift mellem frekvensområderne AM/FM

Ð

Ð

11

12

13

Vippeknapper ,

– manuel stationssøgning, hurtig stationssøgning

– Udvalg af numre i CD-drift, hurtig frem- eller tilbageløb i CD-drift

– Valg af menupunkter

Display

Stationsknapper 1 - 6

– lagring og valg af radiostationer

– Valg af CD

– Indtastning af kode

Vigtige informationer

Garanti

For anlægget gælder de samme garantibetingelser som for nye biler.

Efter at garantien er udløbet udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt

med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Det er dog en

forudsætning, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke

har forsøgt at reparere anlægget.

Anvisning

En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig behandling

af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der

ikke foreligge ydre skader.

Radiobetjening

Radioen bør kun betjenes, hvis trafiksituationen tillader det.

Lydstyrkeindstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en

sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt.

Udgangseffekt

4x20 W

Ð

Ð


PAS PÅ

Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for

trafiksikkerheden. Brug radioens funktioner på en måde så du altid og i alle

trafiksituationer beholder kontrol over bilen! Ð

Behandling af displayet

Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med fingeren

eller berøring med spidse genstande.

Skærmen kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. med ren alkohol.

Anvisning

Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber

skærmens overflade.

Tyverisikring

Anti-tyverikode

Radioen er udrustet med en komfortkode. Ved den første ibrugtagning lagres koden

ikke kun i radioen, men også i bilen.

Tænd først tændingen og derefter radioen efter fra- og gentilkobling af batteriet.

Hvis du vil montere en radio fra en anden bil, skal du angive sikkerhedskoden. I

dette tilfælde kontaktes en ŠKODAservicepartner eller en ŠKODA importør.

Da enheden kun fungerer efter indtastning af sikkerhedskoden, er benyttelsen efter

tyveri udelukket - et bidrag til øget tyverisikring.

Anvisning

Koden er lagret i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning).

En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendig.

Indtastning af kode

– Tænd radioen ved tilkoblet tænding. Der vises SAFE og derefter 1000.

– Indtast sikkerhedskoden ved hjælp af stationstasterne 1 - 4 .

Ð

Ð

– Bekræft sikkerhedskoden ved at trykke langt på stationstast 6 .

Hvis du har bekræftet en forkert indtastet kode, kan hele proceduren gentages.

Skulle koden være angivet forkert anden gang, spærres enheden i ca. en time.

Først efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det muligt

at gentage indtastning af sikkerhedskoden.

Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat.

Basisindstilling

Tænding og slukning af radioen

– Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på betjeningsknappen 1 .

Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet

automatisk. Du kan tænde enheden igen ved at trykke på betjeningsknappen 1 .

Ved frakoblet tænding slukker enheden (beskyttelse mod batteriafladning) automatisk

efter ca. en time.

Hvis du har slukket radioen ved at trække tændingsnøglen ud, tænder den igen

ved gentilkobling af tændingen.

Lydindstillinger

– Ved igen at trykke vippeknappen vælges det ønskede parameter.

– Indstil den ønskede værdi ved at dreje dreje-/trykknappen 1 .

Du kan vælge mellem følgende parametre:

● TRE - Tonehøjdeindstilling;

● BASS - Bassindstilling;

● BAL - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem højre og venstre side;

● FAD - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem for og bag; Ð

Indstilling af specialfunktioner

Generelle informationer

– Tryk vippeknappen MENU for at aktivere menuen Setup.

3

Ð

Ð


4 Generelle informationer

– Enkelte menufunktioner vælges ved at trykke på vippeknappen MENU eller

vippknapperne , .

– Indstil den ønskede værdi ved at dreje betjeningsknappen 1 .

REG AUTO / REG OFF

Nogle programmer opdeles på visse tidspunkter af døgnet til regionalprogrammer.

Derfor kan der i de enkelte regioner sendes regionalprogrammer fra en station

med forskellig indhold.

Apparatet forsøger først at indstille alternative frekvenser til den valgte station.

Bliver frekvensen dog så dårlig, at der kunne opstå “programsvigt“, accepterer enheden

“lignende“ frekvenser.

Ved valg REG AUTO sker skiftet til en regionalt “lignende“ station kun ved truende

stationstab. Ved valg af REG OFF benytter modtageren de regionale “lignende“

stationer uden begrænsning.

GALA

Radioen øger automatisk lydstyrken ved tiltagende kørehastighed. En højere indstillingsværdi

giver en kraftigere stigning i lydstyrke.

LOUD

Ved lavt lydstyrkeniveau forstærker funktionen Loudness de lave og høje frekvenser.

BEEP

Tænd og sluk af akustisk signal ved lagring af radiostationer.

ON VOL

Din radio lagrer den sidste lydstyrkeindstilling før slukning. Er denne værdi højere,

sænkes lydstyrken til parametrens værdi ON VOL efter genstart af radioen.

PHONE

Hvis din bil er udstyret med en håndfri installation, sker den den monofone gengivelse

af telefonsamtaler via din bils højtalere.

PDC AT

Hvis bilen er udrustet med “parkeringshjælp“, dæmpes lydstyrken automatisk til

en foruddefineret værdi, når “parkeringshjælpen“ er aktiv.

● PDC AT0 - ingen begrænsning aflydstyrken;

● PDC AT1 - begrænser lydstyrken til mellemniveau;

● PDC AT2 - begrænser lydstyrken til lavt niveau;

● PDC AT3 - lydundertrykkelse (Mute).

AUX

Indstilling af indgangsfølsomheden AUX LEV:

● AUX LEV 1 - højere niveau, specielt til brug af bærbare computere;

● AUX LEV 2 - mellemniveau, til brug af MC- eller CD-afspiller;

● AUX LEV 3 - lavt niveau, brug af MP3-afspillere;

Anvisning

Hver ændring i indstillingerne lagres ved skift til et andet punkt i menuen.

Radio-funktion

Skift af frekvensområde

Din radio er udstyret med frekvensområderne FM og AM, for at skifte trykkes længe

på vippeknappen A/F .

I områderne FM1/FM2 og AM1/AM2 er der hver 6 lagerpladser til rådighed, for at

skifte trykkes kort på tasten A/F .

Søgning og lagring af radiostationer

Manuel søgning

– Ved at trykke på vippeknappen eller indstiller du frekvensen for den ønskede

radiostation.

Automatisk stationssøgning SEEK

– Ved at trykke vippeknappen eller søger radioen den næste station i det

valgte frekvensområde.

SCAN-funktion

– Ved et kort tryk på vippeknappen SCAN afspilles en kort bid (10 sekunder) af

radiostationerne i det aktuelle frekvensområde.

– Ved gentaget tryk på vippeknappen SCAN afsluttes denne funktion og den aktuelle

station gengives.

Ð

Ð


Lagring af station

– Efter udvalg af radiostation holder du stationstasten 13 , hvorpå den skal gemmes,

inde, indtil lyden forsvinder for et kort øjeblik og der afspilles et kort signal.

Automatisk søgning og lagring af radiostationer

– Tryk på vippeknappen AS . Der starter en automatisk stationssøgning og de 6

kanaler med det stærkeste signal på lagringsniveauet FM2 eller AM2. lagres.

På displayet vises STORE. Dette gælder kun for frekvensområderne FM2 og

AM2.

Når lagringen af radiostationerne på stationstasterne 13 er afsluttet, kan du ved

at trykke på en stationstast 13 aktivere den ønskede radiostation.

Anvisning

Ved hvert yderligere tryk på vippeknappen AS opdateres de lagrede radiostationer

og de lagres påny.

Radiotekst

Nogle radiostatione sender supplerende tekstinformation - der betegnes som radiotekst.

Anvisning

● Tekstinformationerne er ikke tilgængelige på alle radiostationer.

● Alt efter det modtagne signals kvalitet har radioen brug for lidt tid til at indstille

alle tegn korrekt.

Ð

Trafikmeldinger

Aktivering og deaktivering af trafikmeldinger

Tryk vippeknappen TP , på displayet vises TP. Hvis der er valgt en station der ikke

sender trafikmeldinger, søger radioen en station der sender trafikmeldinger. På

skærmen vises TP SEEK.

Hvis der ikke kan findes en station der sender trafikmeldinger, vises der NO TP på

displayet.

Ð

Generelle informationer

En aktuel trafikmelding afbryder automatisk CD-gengivelsen eller høring af en radiostation

der ikke sender en trafikmelding. På displayet vises INFO og stationens

navn. Efter afslutning af trafikmelding går radioen automatisk tilbage til den oprindelige

gengivelse.

Hvis du vil deaktivere trafikmeldinger, tryk igen vippeknappen TP , på displayet

forsvinder TP.

5

Ð


6 CD-afspiller

CD-afspiller

Betjening

Ilægning af CD

– Tryk tasten CD for at kilden for gengivelsen. CD (internt CD-drev), EXT (CDskifter,

hvis tilsluttet radioen) eller AUX (hvis det er aktiveret i menuen Setup).

– Skub forsigtigt CDen ind i CD-slidsen 7 , til den trækkes automatisk ind. Gengivelsen

starter automatisk.

CD-afspillerens drift

Audio CD: Valg af nummer

– Mens CD'en spiller kan du trykke på vippeknappen eller for at springe til

forrige eller næste nummer.

– For en hurtig gengivelse af nummeret for- eller baglæns, hold vippeknappen

eller . Gengivelsen fortsættes efter at tasten slippes.

MP3-filer: Valg af nummer

– Mens CD'en spiller kan du trykke på vippeknappen eller for at springe til

forrige eller næste nummer.

– For en hurtig gengivelse af nummeret for- eller baglæns, hold vippeknappen

eller . Gengivelsen fortsættes efter at tasten slippes.

– For at bladre i mapper eller playlister (hvis disse findes på CD'en) tryk kort på

vippeknappen eller .

SCAN-funktion

– Tryk vippeknappen SCAN for at starte gennemsøgning af CD'en. De første 10

sekunder af hvert nummer spilles.

– For at vende tilbage til normal drift, tryk på igen vippeknappen SCAN .

– Hvis du vil vælge det forudgående eller næste nummer, tryk på vippeknappen

eller .

Afslut gengivelse af CD

– For at afslutte gengivelsen af CD'en og aktivere radioen, tryk på vippeknappen

A/F . CD'en forbliver i enheden.

Ð

Udkastning af CD

– Tryk tasten 6 , CD'en skubbes ud.

Visning af yderligere informationer (MP3-filer)

Ved hjælp af stationstast 1 - 6 kan det vælges at der vises yderligere informationder

vedrørende MP3-filer på displayet:

● 1 - mappenummer og titelnummer;

● 2 - musiknummerets navn;

● 3 - interpretens navn;

● 4 - albummets navn;

● 5 - filnavn;

● 6 - mappenavn.

Anvisning

● Hvis du ikke fjerner den udskubbede CD, bliver denne trukket ind igen af sikkerhedsmæssige

grunde.

● Hvis radioen inden skrift til CD-funktion har arbejdet i TP-funktion, afbrydes

gengivelsen af CD'en under en trafikmelding og anlægget skifter til radiofunktionen.

Efter at trafikmeldingen er afsluttet, skifter anlægget igen tilbage til CDfunktion.

Gengivelse af numrene i tilfældig rækkefølge

– Tryk vippeknappen MENU for at aktivere menuen Setup.

– Ved hjælp af stationstasterne vælges en funktion i menuen MIX.

– Indstil den ønskede værdi ved at dreje betjeningsknappen 1 .

MIX

Gengivelse af numre i tilfældig rækkefølge.

● MIX OFF - menufunktionen er deaktiveret;

● MIX CD - til afspilning af titlerne på en CD i tilfældig rækkefølge;

Ð


● MIX FLD - Gengivelse af numre i tilfældig rækkefølge i en bestemt mappe (Folder);

● MIX PLS - Gengivelse af playlisten (mappe med udvalgte numre i de enkelte

mapper, der er gemt på CD'en). Vises kun, hvis der på den gengivne CD er oprettet

en playliste.

Ð

Generelle informationer til MP3-funktionen

Krav til MP3-filer og -datamedier

● CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB og 700 MB.

● CDerne skal overholde standarden ISO 9660-Level 2 samt Joliet-filsystemet

(single session og multisession).

● Filnavne må ikke være længere end 64 tegn.

● Mappestrukturen er begrænset til en dybde på 8 niveauer.

● Navnet på kunstneren, albummet og nummeret på den gengivne MP3-file kan

vises, hvis denne information findes som ID3-tag. Findes intet ID3-tag, vises mappe-

og filnavnet.

● Afspilningslister understøttes ikke.

Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed)

● Anlægget understøtter MP3-filer med bitrater på 32 til 320 kbit/s samt MP3rates

med variabel bitrate.

● Ved filerne med variabel bitrate kan visningen af spilletiden være unøjagtig. Ð

Tips til håndtering af CD'er

Gengivelseshop

På dårlige veje og ved stærke vibrationer kan der opstå gengivelseshop.

Kondensatdannelse

Ved kulde og efter regnbyger kan der dannes fugt i CD-drevet (kondensering).

Dette kan medføre gengivelseshop eller forhindre gengivelsen. I så fald skal der

ventes indtil fugten er fordampet.

Informationer til pleje af CD'er

Er en CD tilsmudset, rens den aldrig i cirkelretning, men med en blød klud indefra

og udefter. Ved stærk forurening anbefaler vi at rengøre CD'en med et gængs CDrensemiddel.

Også i dette tilfælde skal CD'en ikke renses i cirkelretning, men indefra

og udefter og den skal tørres bagefter.

Bekyttelse mod overophedning

Hvis temperaturen i enheden overskrider 85°C, afsluttes gengivelsen af CD'en af

sikkerhedsmæssige grunde.

FORSIGTIG

● Brug aldrig væsker som benzin, farvefortynder eller pladerengørings, da

CD'ens overflade beskadiges!

● Udsæt aldrig CD'en for direkte sollys!

● Skriv eller klæb intet på CD'en!

Anvisning

Enhver forurening af en CD kan gøre det vanskeligt at “læse“ informationer. læsefejlens

omfang er afhængig af tilsmudsning eller den mekaniske skade. Stærke

ridser forårsager læsefejl, der kan medføre at CD'en hopper eller “bliver hængende“.

Alle CD'er skal behandles omhyggeligt og skal altid opbevares i deres beskyttelseshylster.

Ð

Indgang AUX-IN

Indgangen for eksterne audiokilder AUX-IN sidder under armlænet i forsæderne

og er markeret med logoet .

Aktivering af en ekstern audiokilde

– Tryk på knappen CD og tryk CD igen for at vælge den eksterne indgang. Efter

at den eksterne kilde er tilsluttet, starter gengivelsen automatisk.

Afslutning af gengivelse fra en ekstern kilde

– Tryk på vippeknappen A/F . Gengivelsen af den senest valgte radiostation genoptages.

– Tryk tasten CD for at vælge kilde-CD'en for gengivelsen.

CD-afspiller

En ekstern audsiokilde, der er tilsluttet til AUX-IN-bøsningen, gengives kun via radio

og højtalere. Eksterne audiokilder kan ikke styres via radioen.

Du kan altid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe du ikke slukker den

eksterne audiokilde, forbliver den aktiv i baggrunden.

Betjeningen af den eksterne audiokilde fremgår af instruktionsbogen fra den pågældende

producent.

Der anvendes et standard-cinch-stik 3,5 mm for AUX-IN-bøsningen. Har den eksterne

audiokilde ikke et sådant stik, skal der anvendes en adapter.

7


8 CD-afspiller

Tilpasning af gengivelseslydstyrken af den eksterne audiokilde

Gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde kan ændres via lydstyrkeknappen

på radioen.

Alt efter den tilsluttede audiokilde kan udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde

forandres.

Desuden kan indgangsfølsomheden på AUX-IN-bøsningenændres ⇒ Side 3, for at

tilpasse gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde eller forbedre gengivelseskvaliteten.

PAS PÅ

● Den eksterne audiokilde må aldrig placeres på instrumentbordet. Ved en

pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne.

● Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbags. Udløses airbags,

kan apparatet slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne.

● Under kørslen må den eksterne audiokilde ikke holdes i hånden eller på

knæene. Ved en pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste

passagererne.

● Placer altid tilslutningskablet på den eksterne audiokilde således, at det

ikke hindrer dig under kørslen.

FORSIGTIG

AUX-IN-bøsningen må kun anvendes til audiokilder!!

Anvisning

● Radioen har ingen kontrol over niveauindstillingen på den eksterne kilde. Sørg

for at den højeste kvalitet opnås ved en passende kombination af indgangs- og

udgangsfølsomheden på den eksterne kilde (for det meste via lydstyrkeknappen).

Detaljerede informationer til denne indstilling fremgår af apparaternes brugsvejledninger.

● Er der tilsluttet en ekstern audiokilde via AUX-IN og den er udstyret med en

adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske at audiosignalet forstyrres. Dette

afhænger af adapterens kvalitet.

● Højtalerne i bilen er justeret i forhold til en udgangseffekt på 30 W. Ð


CD-afspiller

9


10 CD-afspiller


CD-afspiller

11


ŠKODA AUTO arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor

bedes du venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan forekomme ændringer i

leveringsomfanget mht. form, udstyr og teknik. Oplysninger vedrørende leveringsomfanget,

udseende, ydelser, mål, vægt, brændstofforbrug, bilens normer og

funktioner svarer til informationsstatus ved redaktionsslut. Noget udstyr findes

først senere (informationer kan hentes hos lokale autoriserede ŠKODA-servicepartnere)

eller tilbydes kun på bestemte markedsområder. Der kan ikke aflede

krav fra angivelser, tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog.

Tryk, kopiering, oversættelse eller anden udnyttelse, også i udskrift, er ikke tilladt

uden skriftlig godkendelse fra ŠKODA AUTO.

Alle rettigheder tilfalder udtrykkeligt ŠKODA AUTO i henhold til ophavsretsloven.

Ændringer forbeholdes.

Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2011


www.skoda-auto.com

Blues: Octavia, Octavia Tour, Yeti

Rádio dánsky 11.2011

S00.5610.63.38

1Z0 012 149 CJ

More magazines by this user
Similar magazines