CATALOG

kunstbib.dk

CATALOG

SZ7I

Privat Eftersyn: Fredag d. 2. November 1894 Kl. 11—3.

CATALOG

over

en Samling Malerier,

hvilke bortsælges ved Auktion

Mandag den 5. November 1894, Form. Kl. II,

i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale,

Bredgade 28.

w

E F T E R S Y N :

Lørdag d. 3. og Søndag d. 4. November 1894 Kl. 11—3.

COM M IS S IO N E R

ved d’Hrr. Bergmann, Hovedvagtsgade 1, Lemming, Østerbrogade 27,

og Aug. Witli, Kjøbmagergade 15.


CONDITIONER.

i.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes,

samt uden Ansvar tor Undertegnede i nogen Retning, og henligger

fra samme for Kjøberens Regning og Risiko. Det Kjøbte skal

være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen

holdes. Dersom det Solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det

uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved Auktion

for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det

deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud.

Dell, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selv-

skyldnercau tidnist.

3.

Betalingen, hvortil i Auktionsomkostnimrer betales et Tillæg af

6 pCt., erlægges til Undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring;

dog kunne vederhæftige Kjøbere, der forinden Auktionen henvende

sig til mig, forvente 3 Ugers rentefri Kredit, imod, naarsomhelst

af mig paafordres, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb,

som af mig maatte anses betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa

Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax og uden Hensyn til den

givne Credit forfalden.

4.

De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de blive

sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets

Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgs-

maalstilfælde ere de pligtige — uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde

sig — at give Møde for Kjøbenhavns Forligelseskommission og

Jurisdiktion efter Varsel som til indenbyes Boende, underkastede den

hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt

undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Kjøbenhavn, i October 1894.

P. E. Sporon,

Overretssagfører.

Nørregade Nr. 24, 2. Sal.

Med hvert Nummer følger en Oliestudie, saaledes at der samtidig

bortsælges tvende Billeder.

F. A n d e r s e n .

8 i. Moseparti med Ægider. sign........................ 9X12

2. Landskab. Tyrol, sign................................. i6 x 23

n

3 b

3o

3-

4-

J o h . J. N e u m a n n .

Fra Kronborg, sign........................................

Fiskerbaade i Sundet, sign..........................

F. D a m .

12 X 18

12 X 18

// 5- Parti fra Svendborg, sign............................ 9X14

W . H a m m e r .

6> Vildt, sign.........................................................

N o r d a h e G r o v e.

'3 7- Udsigt over Skaritsø. sign...........................

C. B iixE .

8.\ Skibe i aaben Sø. sign. Kultegn.

2o 9-

A. G j ø d e s e n .

Stille Aften i Øresund, sign........................

C. Ba r t s c h .

23 I o. Parti fra Kulien, sign...................................

^ 1

1 iN Rejefiskere,

H o e g . IyUBBERS.

sign..............................................

7X8

7X11

12 x 17

12 X 14

6 x 9

N. F. S c h iø t t z -J e n s e n .

12. Udsigt over Klosteret St. Teresa. Capri. sg. 18 x 26


Axee Schovelin.

3o 13. Parti fra Schweitz. sign................................. 9X13

En Skovsti, sign ................................... 10X15

A. Schumacher.

3 ~(p 15. Parti fra Capri, sign.......................................... 15X23

^ 16. Parti fra Capri. Aften, sign........................... 18x22

F r. R ohde.

17A Torvet i Riva. Norditalien/ sign................ 13X15

J oh. J. N eumann.

S o 18. Damper i høj Sø. sign..................................... 18x12

Aug. F ischer.

19- Langelinie. sign.................................................. 5X9.

Vieh. Arnesen.

2oN Soltaage paa H a v e t......................................... 11x8

E11 Fiskerbaad................................................... 9 x 6

^ , M. T herkildsen.

/ 2 q 22j Solvarm Dag i Marken, sign....................... 17x23

H olg. J erichau.

(30 23) Parti ved Bramsnæs. sign............................... 8x16

^£2 24-) Bugten ved Neapel, sign................................ 7x14

Vilh. Arnesen.

25. Fra Kastrup, sign......................................... 12X15

Care Biele.

3 & 26. Skibe ud for Lynetten. sign......................... 8x10

3 0 27. Kyst ved Tunis. Maaneskin. sign............... 9X12

3 g- 28. En Jagt ud for Rungsted, sign.................. 9X11

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3% 2 9.

3°-

6y 31.

b o 3 2.

33

36.

37.

2 ° ) 3 8.

y / 39-

39a-

-4 V ? 0 4 o

3 % 4 0a

i S t 43-

30 44’

Ca r e O. J. L u n d .

Paa Stranden ved Hellebæk, sign............... 20X32

Esrom Sø. sign............................................... 7 x 9

A. J a c o b s e n .

Stille Vand i Dyrehaven, sign.................... 22X31

Efteraar. sign................................................... 23 X 33

Kildesøen i Dyrehaven, sign....................... 17x23

H e n r . J e s p e r s e n .

Hedelandskab, sign.......................................... 13x18

En Hedegaard. sign........................................ 13x16

K n u d L a r s e n .

E11 Passiar, sign............................................... 13x18

Prof. E c k e r s b e r g .

Skibe paa Helsingørs R lied........................... 8x13

Prof. C. B ø g h .

Rensdyr. Parti fra Smaaland. sign. Kultegn.

Smaalandsk Landskab, sign. Kultegn.

E11 Ko paa Marken, sign............................. 7X12

Prof. E x n e r .

Et Bondebryllup, sign. 1875.................. 38x64

S. V e r m e h r e n .

Studiehoved ...................................................... 22X17

P. M ø n s te d .

Nilen ved Cairo. sign.................................... 30x20

Efteraarsdag ved Mosgaard Aa. sign 26x17

Parti fra Mosegangen. Ørholm. sign.... 26x17

Efter Vinhøsten. Motiv fra Sicilien, sign. 8x12


_ A u g . F is c h e r .

/ 2 S 45) Pergola i Aosta. sign..................................... 20x28

/bb 46. Kanalparti fra Hamborg, sign..................... 19X14

t f '47. Kanalparti fra Hamborg, sign..................... 19X14

Ch r . B l a c h e.

O j$ ) Æ tnas Forlis, sign............................................ 32x48

j2 48a. Vestervovvov. sign............................................ 13X16

V il h . BlLLE.

o 49. E11 Lods gaar fra Borde, sign..................... 35 X 52

sSLo 5°* Skibe i Nordsøen, sign................................. 32x49

50a. Skibe i Kattegat, sign..................................... 30X45

Prof. Anton Meebye.

/(Tb 51. Marine, sign...................................................... 8 x n

Prof. W. Meebye.

52. Kyst ved Algier. sign........................................ 6 x 9

Prof. Goder. Christensen.

9b ' 53. Junidag bag Ordrupskrat. sign..................... 20X24

H. Brasen.

3ox) 54- En Sygeplejerske, sign................................. 24X19

Aug. F ischer.

4lo 55. Porto Palazzo. Turin. sign......................... 20x28

Gadeparti fra Aosta. sign.............................. 15x18

£2 57* Gade 1 St. Remo. sign.................................. 17X13

Prof. C. F. Aagaard.

2>o 58. Graavejr. sign................................................... 14X13

Joh. J. Neumann.

fop 59-J Fransk Krigskib ud for Island, sign 33X43

f

A ugust T h o m sen.

60) Parti fra Dyrehaven, sign.............................

2 7 60a. Sydlandsk Landskab, sign............................

T h o r. P e d e r se n.

61. Skagens Nordstrand, sign............................

A. Mackeprang.

23o 62. Krondyr i Dyrehaven, sign..........................

Prof. F r. H e n n in g s e n .

/O J 63. En Gendarm til H est.....................................

Care O. J. L u nd.

72 64. I Lovspringstiden. Motiv fra Esrom So. sg.

3 / 65. Foraarsdag i Frederiksberg Have. sign.. .

66. Aalsgaarde ved Hellebæk, sign..................

67. Udsigt fra Fredensborg over Esrom Sø. sg.

Prof. C. F. S ø re n s e n .

68. Norsk Fjordparti, sign..................................

68a. Kyst ved Hellebæk, sign.............................

J a 69. Ud for Samsø, sign........................................

Prof. S cheEis n e r .

70. E11 Fløjtespiller, sign.....................................

Ca rl Ca r ese n.

y 71.) Vejen ved Hellebæk, sign...........................

1 a. Kunstkritikere, sign....................................

P oul F isc h er.

72. Udstillingsbygningen 1888. sign................

V iggo P e d e r se n.

73. ) Tidlig Morgen, sign......................................

15x23

8 x 1 3

12 X 50

22x31

22 X 16

24X36

9X13

8X32

8X32

9X 12

9X 12

8X 12

6X 7

3 8 x 6 0

15X20

6 X 9

20X8


J o h . Bo e s e n .

73a. Maaneskin. sign................................................. 14x20

74. Ved Gudenaa.

A x e l S c h o v e l in .

sign............................................ 10X17

74a. Parti fra Brede, sign......................................... 10X15

3 o 75. Skovinterieur.

H. A g e r s n a p.

sign.......................................... 18x26

Prof. K jæ r s c h o u .

76. Aften ved Rye. Jylland, sign................. 26x36

Frn A n th . C h r i s t e n s e n .

77. Sirener, sign......................................................... 17X20

Ca r l B il l e .

77a.)Aften paa Søen. sign.................................. 7X10

S ig v . H a n s e n .

78. Vinter, sign.......................................................... 21X31

H o l g . J e r ic h a u .

Q&q 79.) Maddingfiskere. Neapelbngten. sign 43X27

V il h . B il l e .

80. Sørøvere forfølges af en engelsk Fregat, sg. 64x94

TRYKT HOS C. C. JENSEN. VINGAA RDSTRÆ DE 1

More magazines by this user
Similar magazines